Tải bản đầy đủ (.ppt) (16 trang)

Tài liệu môn triết học

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (110.35 KB, 16 trang )

Chương XIII
Chương XIII
KINH TẾ NÔNG THÔN
KINH TẾ NÔNG THÔN
TRONG THỜI KỲ QUÁ
TRONG THỜI KỲ QUÁ
ĐỘ LÊN CNXH
ĐỘ LÊN CNXH
(SV tự nhiên cứu và trao đổi trên lớp)
(SV tự nhiên cứu và trao đổi trên lớp)
I.Khái niệm và vai trò nông nghiệp, nông
I.Khái niệm và vai trò nông nghiệp, nông
thôn:
thôn:
I.1 Khái niệm:
I.1 Khái niệm:
-
Nông nghiệp:
Nông nghiệp:
là ngành sản xuất ra của cải mà con
là ngành sản xuất ra của cải mà con
người phải dựa vào qui luật sinh trưởng của cây
người phải dựa vào qui luật sinh trưởng của cây


trồng, vật nuôi để tạo ra sản phẩm nhằm thỏa mãn
trồng, vật nuôi để tạo ra sản phẩm nhằm thỏa mãn
nhu cầu đời sống.
nhu cầu đời sống.
-
Nông thôn:
Nông thôn:
là đòa bàn mà ở đó sản xuất nông
là đòa bàn mà ở đó sản xuất nông
nghiệp chiếm tỷ trọng lớn
nghiệp chiếm tỷ trọng lớn
- Kinh tế nông thôn:
- Kinh tế nông thôn:
là khu vực của nền kinh tế gắn
là khu vực của nền kinh tế gắn
liền với đòa bàn nông thôn, vừa mang những đặc
liền với đòa bàn nông thôn, vừa mang những đặc
trưng chung, vừa có những đặc điểm riêng gắn với
trưng chung, vừa có những đặc điểm riêng gắn với
nông nghiệp, nông thôn
nông nghiệp, nông thôn
.
.
I.2 Vai trò chủ yếu của nông nghiệp, nông thôn:
I.2 Vai trò chủ yếu của nông nghiệp, nông thôn:
Cung cấp lương thực phẩm cho xã hội.

Cung cấp lương thực phẩm cho xã hội.
Cung cấp nguyên liệu để phát triển công nghiệp.
Cung cấp nguyên liệu để phát triển công nghiệp.
Tạo vốn cho công nghiệp hóa.
Tạo vốn cho công nghiệp hóa.
-
Tạo thò trường cho các ngành công nghiệp và dòch vụ
Tạo thò trường cho các ngành công nghiệp và dòch vụ
phát triển.
phát triển.
-
Phát triển nông nghiệp, nông thôn là cơ sở để ổn
Phát triển nông nghiệp, nông thôn là cơ sở để ổn
đònh đất nước
đònh đất nước
.
.
II. Phát triển nông nghiệp, nông thôn theo
II. Phát triển nông nghiệp, nông thôn theo
đònh hướng XHCN:
đònh hướng XHCN:


Mục tiêu:
Mục tiêu:
công nghiệp hóa nông nghiệp, văn minh

công nghiệp hóa nông nghiệp, văn minh
hóa nông thôn và nâng cao tri thức cho nông dân.
hóa nông thôn và nâng cao tri thức cho nông dân.
II.1 Chuyển dòch cơ cấu ngành kinh tế ở nông thôn theo
II.1 Chuyển dòch cơ cấu ngành kinh tế ở nông thôn theo
hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa:
hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa:
Giảm dần tỷ trọng nông nghiệp và tăng dần tỷ trọng
Giảm dần tỷ trọng nông nghiệp và tăng dần tỷ trọng
tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp chế biến , dòch vụ.
tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp chế biến , dòch vụ.
Phá thế độc canh, đa dạng hóa sản xuất, hình thành
Phá thế độc canh, đa dạng hóa sản xuất, hình thành
những vùng chuyên canh qui mô lớn đáp ứng nguyên
những vùng chuyên canh qui mô lớn đáp ứng nguyên
liệu cho công nghiệp nhẹ và xuất khẩu.
liệu cho công nghiệp nhẹ và xuất khẩu.
II.2 Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học –
II.2 Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học –
công nghệ trong nông nghiệp, nông thôn:
công nghệ trong nông nghiệp, nông thôn:
Cơ giới hóa: tập trung vào những khâu nặng nhọc để
Cơ giới hóa: tập trung vào những khâu nặng nhọc để
tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, hiệu quả SX
tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, hiệu quả SX
– KD.

– KD.
Điện khí hóa: đi kèm với cơ giới hóa, đồng thời tạo
Điện khí hóa: đi kèm với cơ giới hóa, đồng thời tạo
điều kiện dân cư nông thôn nâng cao đời sống văn
điều kiện dân cư nông thôn nâng cao đời sống văn
hóa.
hóa.
Thuỷ lợi hóa: xây dựng hệ thống thuỷ lợi để chủ động
Thuỷ lợi hóa: xây dựng hệ thống thuỷ lợi để chủ động
tưới tiêu tránh phụ thuộc vào thiên nhiên.
tưới tiêu tránh phụ thuộc vào thiên nhiên.
Phát triển công nghệ sinh học: có vai trò quan trọng
Phát triển công nghệ sinh học: có vai trò quan trọng
đến các đối tượng trong nông nghiệp qua đó nâng
đến các đối tượng trong nông nghiệp qua đó nâng
cao hiệu quả SX – KD.
cao hiệu quả SX – KD.
II.3 Xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp:
II.3 Xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp:

Kinh tế hộ:
Kinh tế hộ:
Có vai trò to lớn trong điều kiện LLSX còn thấp, nhà
Có vai trò to lớn trong điều kiện LLSX còn thấp, nhà
nước khuyến khích và tạo thuận lợi phát triển sản xuất
nước khuyến khích và tạo thuận lợi phát triển sản xuất

hàng hóa với qui mô ngày càng lớn.
hàng hóa với qui mô ngày càng lớn.

Kinh tế nhà nước:
Kinh tế nhà nước:
Tham gia trong những lãnh vực dòch vụ: cung cấp
Tham gia trong những lãnh vực dòch vụ: cung cấp
giống, bảo vệ thực vật, thuỷ lợi, thương mại ... Qua đó
giống, bảo vệ thực vật, thuỷ lợi, thương mại ... Qua đó
đònh hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn lên
đònh hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn lên
CNXH.
CNXH.

Xem Thêm

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×