Tải bản đầy đủ (.docx) (21 trang)

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỦ ĐÔ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (199.32 KB, 21 trang )




































  !"#$%&'()*+,- .-/0/1-!
2$3454
567879 7:$$%&'() ;<(=7>,?&7@*
+,- .-/0/1-!2$3454


















 


!


"
#



$%
"

&






'
"
%()*


#
"
%
"
+#

'

"








%

,

%




%



+
"
+

'
"





#



-%#


"
#
"
.

%
"

-

+
&


,

,

(/






%
"

"
#
"



'
"

"
)






"
)!



 


%


"
#
"









%(#
"
+#



,

#

+
&

"



-


%'
"

"
)



'

0
123#4 56+789%
16':;< =
1>#?-7',

 5'@?!A
1B)CD#?-7)<)E%)
1F'G%4 5

7H I5
1/,)

H%-4 9%.?5H),IH
1 H@J(
3 1<AB$C+8 "D0/ ;&':"EA&&':7>
2$3454

2

'
"

"
)





'#




;
"


+



;%
"
 
"
(/


%,'

#
"
+#

+







+
&




(


F 1<AB$1G7(H A&&':&',&(IJ-
+



 K




+
&

"



)%


K

  

  

%  %



K





%+% L

K7  8    5
%4
MN%)N!%'
L
5%  ):  ;  %4
?
5O%D
L
 65%P L
Q7',

 H L


%

%.

 
&

'%
L
K



.+


L
R%;!

%

 L
R%; 

 L













8(KA&&': .--

0-

L!


7%
7>2$3454"/&M$N

7>2$3434
%


"

"
%
"
%
"


.%;
&
'
"

"
%



%'
"
.%;


"
 

%*



)%



.%



!

)




 

 

&


(

)#
"
-,#

 

%

'
"
%
"
-

.%
;;
"






,#
"

 #



!

,

 )
"

#

 #





#

%
"




'
&
%+




 




"
%
"
 ,

'
"
)
"
 %.

.%

+

(


"




"
)

#
"


!#
"



"
)

)
"
)

!

#

%
"
 %
"
'



"
 



%+#



%'#
"
)

%

(
"


0
1S%
&
 
&
 



#


 %
"


'

#
"
)
"
#

%








'
"
) %)





%




;
"
. 
"
#%
"

##
"
)3?)%T?.B<)>'F%%4-7
F%?.#<. @#%4?)>F%CUV(
1W?)%TEXY+78;< =9%;@?Z[)I7
#4#%\:T?]3.?5 5,3EA%
G(
1  

  ?  )%T    %4  5  *,  ;@    J    


^W$%
"
_`!9

^W5ab@C
+HAcH% 9%.?5A+7*6.%;;%4 ` 5d
.%D))F%:?*
&

F%?<!

#%4## 5'5a
56G:cH% 9%.?'9;JGF%. @#
<.#%4(
1b5FJ5%P#- %47%%46':5%+7
%4-7.%;%7%P3 5%4-7e
H?]?%8 5#'4-HD I5FA(
1f,;@4H-7)<)E%)G)A'G 55;%4
%8-HDT?)%T!I g(
1)%T.%?;=#4#%6+hF3#
45_*,;@)%T.%4H#%-7)<)I7
E4H.D?8-HD(
1+6'A(i%3?)%Te'@
>5FF%j.,D.P@CT)

#
"
%4 =
E %_P@?;=#4#%5F`*(
1'@%I5 5?)%T?.k-7)<
5%4F%_6':%4-7#?.%T).%T+?A%
!A(
;$<AA0 -,2JO  ?&'- .--

0
-

L!


7%
5M!&(&?,+O&#$JO  I1="6& P&"-

7%

$I

 %Q

 !
"
%



*

<3-)CE %4*,;@+h G6
%4F%*] 9%3 J-,# 5 <DFAE %
"


(
l;=#4#%)FA.%;5J %)m
)6-)C(5,,FAE5.#T?)>%.d%+@
?)%TFnE#4#%(#49%o
5O%9%.#p-,)q%4 =5mO%9%7?]
H%(Q?)q@AJ?;< =5%B5h)A
.#%9%F I.#%>%% 5?;< =59%'F%
.?5AG:':%P 5%4P'5*9:*?<

).%;5%4F%(,%T%D5O%9%#
4!6.r %
"
5s3A+H H6<(2t!%4'5?;@?
3O%9%#4'9q3 I H'F%5'9(2TJ+H':
H'9T= =-?)q3O%9%#4%

3;F
J?e,A H)%I.%4%4,%D H'5A)
g.J.'96Et!%4'5

d 5 `(uT%7%
-,D 6I5,At?3EA;FJ6 HT
.#=A-?%I 5 H ,(t.?)63+@j):E5
9) %4>e'@?5 57%%4.7
%DGP;=#- %4j): I'v%+6!7'vP;= 5'@
*,;@?.%;(((eG 9%E)wt
P;= 5'%F)%I5EPE(,%] 5
%I.%4@%x+@,T!%DP@Ep+H%?7)??9%
,I<559EA9%'d?%I.%4o4
H5F%]P;=F6'v%+6 ,(
/\'5%



A)g)9J'@5%'9
F(,%'@5%P%

 y


.?6+ 9%?
.?). @(-%<EbG?/E9A


*
&
A%Ez$%4

A.#T3 55%+7H
<E

 :]{| HE+hgEJ 5? 6I.?
J'%-DFA.%;E06P;=!7
'
&
V$

 G, %4 H'5 %45 %
"
7%'5)%%F%4
,(mC%'5 HmH I!7!e H%I'4A 9%':%G
.#%A 9%?-k;@)g:'G)+h)P'G`':%G
EO]P;=-k;@)g!O+ H%I'4-k;@m5%P
5-k3?)%T($H6 I!7!e0}%~3%?)<
;<%?'F%5%+7EO]P;=}%%~e H%t!O
+`!5%}!e)?%%D,TO%O%Dv% 5A+H
#=:]66<~ 5}%%%~;@m)E%)P;=(/

%
,'


#
"
+#



 #



%







;
"
)%%
"


%0
1 #




0
 H%I'4` %4*%6 H!O+`+?59_
e%:eC_:
&
F?C%!7 5
&
:596e
*M',

((
"
':%G%g'F%(2,'5':%G5F:)
.#%?O#5%g'F%T H(W




,.#H.o%P.#'5'v-,I.%T+?5 5
.#7%5)7(W?5,%B5.#=A 5<
)> H)?:%P,A H(,%p?;=.%
'5J'v%'%= 5It(q]5,.#T?;=>
*, qJ'57hD-,I':%EO#(
W?5,=A 50 P+?O]E50
P+?5,!%D537%%g'F%!%GT
H= =h)A.%; 5!%G+n:%
?O#(J0
•'4G%g'F%
}b:%G.#%~

€

]G%g'F%
G+D

•'4%)7O]€
O%?)<O]
G+D
•'4G%g'F%-?6+n'5])h H
5+nG;yD%7.7h)A5%+7+%'>%)E%)?
+7(:'F%D•'4G%g'F%-?'9+n'5%7GEO
#;yD<%?O%DE5!<%7(-k:P 5
H60Qk;@)g!O+ H%I'4-k;@

5%P-k3
?)%T%4 =(
1 #



0
•%


"




)

%%


 

%'
&
%+


"
)( >%F?
5)?%%D

#%
"
H%‚5,(5,?5)?%
%D0NN‚5,DF?'v%)?%%D'55,N5
( 5,    ?  )?% %D  .%  D F  H%  9% .rF    '5
NN‚.rF{'5NN($%4?5)?%%D


#%
"
‚'5!9%B9ƒ;F??q],
A He H;5%F3?;@?= =#
%4?%4F%?69 5>'@5%PE


(
•#






%

'
"
%

%+

#

%
"
(2+#





%+









'

!

#
"
+

,'

%

%



#
"


 

%
"
-



 #




(



%+

#

%
"


%


"


%

'
"
%

#






 %
"
+
&
'

.

(
#$%


&
%'()
(
*
+
'+%!,
(
!-
&
#



#


%

%#
"
%







#
"
+#

'
"

#



%
"
(2

.#

%'


%

%

,% %
"
+

;
"
+#

 #
,)-

)

+

)%

!%
"
#
"



%



%
"

-

 


"
',





%'

%

.

. 

-)

"
(K

;
"
 #

%

.%
"%
"
-

)





'
&


'


%

%



)%

.%
"
%
"
(
#4#%D;%4g#=):%B
D+]%4-7)-?)qFA+7*6 5.%;(,%
'5D5T+M;=%4-7g#=5,m%d%;%4,
537%Jg%]%T!%D+)A'%-D#
4%D!<%4J(
K

;
"




 

 


#
"
%

%D.%4%PH%J
FA!ƒ %48<?%?'F%?3#4)%D!<
v 5+M;=`J**o.7?%+M;=6t?
)%Tg%D!< 5#=5,(p.%5g#4%D!<5,
.#?]:3t)q9%%D5?!93%D'%
-D?3#49%(/

;< =)ƒ%B%


F:?=%+0
• %D.%4%P I>%% 5+@(
• C'@#4\: 9%,3-%#

%

(
• H%J%4-7 H3(
• ':%G 5.7F)(
30

!&(R0S+(

 -

 Q


J(I

$-'*T&A!

I

A"I

 -


)g `-FA59vJg
,T!%D++w(Q,#.%;5,5h)A7 I+H':'y
F %?'F%q.%;;F 5B(`J %4%D
<?+78;< =5'5)63%D(D.#J).%q
5+n!<)q)4)6%I 5;3;36PF))<)>(
$qD?%D':P+?).%5v:?5
5-B)CD%4,%4-7EFA5,
'F%*] 9%%I%4J
%]FA).%5'5A)g 6
I-)CJ3'F%%4-7?5()%%F
GZ„%4,F)%g?5.#pmh'v%+6
6':;< =5%45s'5A,DH+Hm
.#.o3-)C()%

.%
"



)%



.%

%
"
)


%
"
,





%


"


'
"
%)#
"


"
) 

%

#

%


)%
"
)



 %
"
*,;
"
#
"
%

'
"
).%%
"
-





"
 

%
"


'

#
"


%

%%

,



% 

%




'
"
%

;%
"


%
 





%)%(%

 


"
%
"
#
"


#



"

#

!#
"
 

%
"
-





+

).%


"
 

%



%.


%%

"


)%


"









&
'




&

"
%
"


"



%

%


&
%
"
) %
"
%
"
-

.%; 


"
.


'
"

"
)




 %
"


(

"



"


-)
"




).%)

%%-
%

^W

#

&



&
%

'
"




.




,),

-



#-

 %
"
#%
"

%


,
"
%
"


)

.,


"
%

;&



;%
"


"





'
"
.



(,%%

'
"


,

%
"
)%


.%
"
%
"
#
"


)%!%
"





+
"
#

%
"
#

!#
"
%
"

-

.%

)%
"




%
"
-


(
"
.

%




#
"


!,)

 

).%





#

!#
"

"
 


-
"
.



($

 ,

%
"
-

.%;
&
'
"

"

)



%




+
"

"
)*,;
"
#
"
%

'
"
.%
; 

%



+

 

+



%




#

%.

) 



+

.






"
(

Xem Thêm

×