Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu phương pháp đo lường trong giao thức BICC và MGCP, chương 10

Chương 10:
BỘ PHÂN TÍCH ỨNG DỤNG
J6790A
Bộ phân tích ứng dụng của Agilent giúp cho các chuyên gia mạng
nhận biết và giải quyết các vấn đề sự cố liên quan đến dịch vụ và ứng
dụng trên toàn bộ mạng IP. Đây là một công cụ phân tích hiệu năng
mạng IP, có khả năng xem tình trạng của mạng end-to-end, hai hiệu
năng mạng và ứng dụng từ bất cứ vị trí nào trên mạng.
Các đặc tính chính:
- Phân tích hiệu năng mạng end-to-end với các mẫu lưu lượng
khác nhau
- Phân tích hiệu năng của các dịch vụ và các ứng dụng chính
(HTTP, FTP, SQL, SMTP, POP, DHCP,….) trên mạng
- Lặp lại các bài đo kiểm có chu kì một cách tự động.
- Đo kiểm xử lí chất lượng dịch vụ (QoS) sử dụng các bit
DiffServ và TOS/COS
- Có khả năng cài đặt từ xa và phát triển hệ thống nhanh, dễ dàng
và mềm dẻo
- Có khả năng hoạt động tại bất kì vị trí nào trên mạng.
- Có khả năng thiết lập lại các bài đo cho mạng end-to-end và
các bài đo hiệu năng mạng.

- Có khả năng điều khiển từ xa và báp cáo thời gian thực.
- Tương tác với các phần tử RMON trong mạng để tạo ra một
mạng end-to-end hoàn chỉnh bao gồm các thiết bị mạng kết nối
các điểm đầu cuối từ xa đang được đo kiểm.
- Có khả năng kiểm tra hiệu năng của các firewall ngoài.
Các modul của bộ phân tích ứng dụng
Bộ phân tích ứng dụng có sẵn số lượng lớn các bài đo và các
phương tiện hỗ trợ lựa chọn bài đo lí tưởng cho một vấn đề hay nhiệm
vụ cụ thể. Đối với mỗi bài đo, số lượng các tham số có thể được thay
đổi một phần hay toàn bộ. Hầu hết tất cả các tham số có giá trị mặc
định, giá trị này là giá trị tốt nhất trong hầu hết các trường hợp và ít
khi cần chỉnh sửa. Trong hầu hết các trường hợp, người sử dụng bộ
phân tích ứng dụng sẽ túy chỉnh các bài đo có sẵn để phù hợp với từng
trường hợp cụ thể. Các bài đo đã được chỉnh sửa dựa trên các bài đo
có sẵn được tổ chức tách biệt nhau theo nhu cầu của người sử dụng.
Bộ phân tích ứng có thể thực hiện đo kiểm các ứng dụng mạng cơ
bản và mạng end-to-end, và cũng có khả năng phân tích các ứng dụng
mạng nâng cao, phân tích GPS, phân tích VoIP và phân tích giao thức
MGCP.
Modul phân tích MGCP:
Modul này đảm bảo hiệu năng và xử lí các sự cố của các hoạt
động thoại qua các hệ thống cuộc gọi IP MGCP.
- MGCP Dialup-bài đo này đo thời gian từ khi thiết lập tới khi kết
thúc một phiên làm việc tại điểm đầu cuối quay số.
- MGCP Call Setup to Teardown-bài đo này đo thời gian từ khi
thiết lập phiên làm việc tại các điểm đầu cuối chủ gọi và bị gọi.
- MGCP Performance-bài đo này đo thời gian chiếm giữ bởi Call
Agent đối với việc đăng kí các điểm đầu cuối khác nhau.
- MGCP Viability-bài đo này đo khả năng của Call Agent đối với
việc đăng kí đa điểm đầu cuối của một khoảng thời gian xác
định.
4.2.3 Sunrise Telecom
4.2.3.1 NETRACKER
Sự phát triển kiến thức mạng mới yêu cầu phải có sự phát triển
đồng thời của các thiết bị đo kiểm. Các thiết bị đo cho mạng LAN hay
PSTN không đủ để đáp ứng các thách thức của mạng hội tụ. Máy đo
NeTracker của Sunrise Telecom là một thiết bị tích hợp đầy đủ cho
việc kiểm tra giám sát và khắc phục sự cố báo hiệu và các dịch vụ
được triển khai trên các mạng PCM, ATM và mạng LAN. Các giao
thức hỗ trợ bao gồm: SS7, ISDN, H323, SIP, MGCP, Megaco/H248,


Fax over IP, Sigtran, IP, và Datacom.
Chính các đặc tính phong phú của thiết bị NeTracker đã làm cho
nó trở thành thiết bị lí tưởng trong tất cả các giai đoạn mạng. Tạo cuộc
gọi, phân tích giao thức, và đo QoS là các vấn đề then chốt trong giai
đoạn lắp đặt và bảo dưỡng các tổng đài PBXs, softswitch, Signaling
Gateway và Media Gateway, cũng như các chuyển mạch PSTN truyền
thống. NeTracker cũng được sử dụng bởi các nhà cung cấp dịch vụ và
các nhà điều hành trong các giai đoạn quy hoạch, thực thi và triển khai
nhờ việc tạo ra bản ghi chi tiết cuộc gọi CDR, đo QoS, thống kê mạng
và sự tương quan giữa các giao thức và các giao diện khác nhau.
NeTracker kết hợp khái niệm client-server với CORBA để cung
cấp một giải pháp tích hợp mở cho hệ thống đo kiểm phân tán và hệ
thống đo kiểm độc lập.
Các đặc tính chính của thiết bị:
- Xử lí sự cố và phân tích giao thức.
- Đo kiểm QoS PESQ/PSQM.
- Giám sát và mô phỏng dịch vụ và cuộc gọi
- Khởi tạo và kết thúc cuộc gọi qua hai giao thức khác nhau
- Kiểm tra tính cước và sự thỏa thuận mức dịch vụ
- Mô phỏng các cuộc gọi báo hiệu dung lượng rất cao
- Thu thập thống kê cho phân tích hiệu năng mạng
- Phân tích lưu lượng với mô phỏng tính toán dung lượng
gói dữ liệu và cuộc gọi
- Ngăn chặn và phát hiện sự cố
- Phân tích mạng
NeTracker đáp ứng các yêu cầu về các lĩnh vực dưới đây:
- SS7 với các kênh thoại
- ISDN với các kênh mang
- Hai giao diện tương tự hữu tuyến
- Các ứng dụng VoIP dựa trên H323, SIP, MGCP, H.248,
RTP
- Báo hiệu qua môi trường IP(SoIP) như SigTran và BICC
qua IP
Cấu hình đo:
NeTracker là một bộ mô phỏng dịch vụ và báo hiệu đa giao thức
và là công cụ giám sát để đo kiểm và phân tích các mạng hội tụ thế hệ
mới. Dưới đây là cấu hình kết nối máy đo với các thiết bị trong mạng.
4.2.3.2 STT(SCALABTE TEST TOOLKIT)
Thiết bị phân tích đa dịch vụ STT là một giải pháp đo kiểm tích
hợp di động cho các mạng hiện tại và tương lai. Thiết bị STT MSA
bao gồm 4 cổng Analog, 8T1/End-to-end, 4LAN và 2 cổng vật lí
OC3/STM1. Với cấu trúc như vậy, STT là một thiết bị tốt nhất để giải
quyết các sự cố có xảy ra trong suốt quá trình lắp đặt và bảo dưỡng.
Các đặc tính của STT:
- Là một máy tính hỗ trợ Windows XP
- Hỗ trợ các công nghệ khác nhau như sợi quang, DWDM, Ethernet,
SONET, SDH
- Hỗ trợ nhiều giao diện vật lí (E1/T1, LAN, Analog, STM-
1/OC3), cần thiết trong môi trường mạng thế hệ sau
- Có bộ nhớ trong cho phép ghi dữ liệu để thực hiện các phân tích
cụ thể hơn
- Truy cập từ xa
- Phân tích QoS trong chế độ in-service cho các giao thức H.323,
SIP, MGCP và H.248
Đo kiểm và phân tích giao thức:
- Thực hiện hai bài đo đồng thời, tới 4 giao thức trên một bài đo
- Các bài đo giao diện
- Lưu trữ, tìm kiếm, thống kê, giải mã, theo dõi cuộc gọi đối với
nhiều giao thức
- Bản ghi chi tiết cuộc gọi(CDR), cho phép xử lí sự cố dễ dàng
hơn
- Ánh xạ “CDR thành các khung báo hiệu”
- Lưu đồ cuộc gọi cho các bản tin của cuộc gọi được giám sát
hoặc mô phỏng
- Sự tương quan giữa cuộc gọi SS7 ISUP với MGCP/ASPEN
Bộ công cụ mô tả cho đo kiểm giao thức và mô phỏng SIP và
MGCP/NCS
Bộ công cụ này cho phép người sử dụng dễ dàng xây dựng một
tập lệnh về đo kiểm chức năng, độ mạnh, đo kiểm hiệu năng và đo
kiểm tuân thủ. Các trường hợp đo kiểm cơ bản mặc định được cung
cấp sẵn nhưng người sử dụng có thể chế tạo các bài đo kiểm riêng dựa
trên các yêu cầu cụ thể của từng mạng. Người sử dụng có thể định
nghĩa các phần tử thông tin, nội dung bản tin và tuần tự giao thức cho
các phần tử được mô phỏng.
4.2.4 SOLINET
4.2.4.1 Bộ đo kiểm tuân thủ MGCP MG/MGC SAFIRE
Thiết bị đo kiểm SAFIRE MGCP hoạt động dựa trên nền đo kiểm
giao thức SAFIRE, cung cấp môi trường hoàn chỉnh để xác nhận tính
hợp lệ của MG hay MGC tuân thủ IETF RFC 3456.
Các đặc tính chung:
- Kiểm tra, mô phỏng, và đo kiểm tuân thủ MG/MGC một
cách tự động.
- Phân tích đạt/ không đạt

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×