Tải bản đầy đủ

đề cương ôn tập vật lý 11

Câu 01. Cho đoạn mạch gồm điện trở R
1
= 100Ω, mắc nối tiếp với điện trở R
2
= 200Ω. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế
U, khi đó hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R
1
là U
1
= 6V. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là
A. U = 6V. B. U = 12V. C. U = 18V. D. U = 24V.
Câu 02. Khi hiệu điện thế ở hai đầu vật dẫn tăng 4 lần thì cơng suất tỏa nhiệt trên vật dẫn đó sẽ
A. tăng 4 lần. B. tăng 8 lần. C. tăng 2 lần. D. tăng 16 lần.
Câu 03. Một nguồn điện có suất điện động E và điện trở trong r = 1Ω, nếu mắc vào hai cực của nguồn một điện trở R = 5Ω thì cơng
suất tiêu thụ trên mạch ngồi là 20W. Suất điện động của nguồn điện là A. 18V. B. 24V. C. 12V. D. 6V.
Câu 04. Nguồn điện với suất điện động E, điện trở trong r, mắc với điện trở ngồi R = r, cường độ dòng điện trong mạch là I. Nếu
thay nguồn điện đó bằng 3 nguồn điện giống hệt nó mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện trong mạch là
A. I’ = 3I. B. I’ = 1,5I. C. I’ = 2,5I. D. I’ = 2I.
Câu 05. Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho A. khả năng tác dụng lực của nguồn điện.
B. khả năng tích điện cho hai cực của nó. C. khả năng dự trử điện tích của nguồn điện. D. khả năng thực hiện cơng của nguồn điện.
Câu 06. Chọn câu sai. A. Nguồn điện có tác dụng tạo ra các điện tích mới.

B. Nguồn điện có tác dụng làm các điện tích dương chuyển động ngược chiều điện trường bên trong nó.
C. Nguồn điện có tác dụng làm các điện tích âm chuyển động cùng chiều điện trường bên trong nó.
D. Nguồn điện có tác dụng tạo ra sự tích điện khác nhau ở hai cực của nó.
Câu 07. Khi các dụng cụ tiêu thụ điện sử dụng đúng với hiệu điện thế định mức thì A. dòng điện qua dụng cụ là nhỏ nhất.
B. điện năng tiêu thụ là nhỏ nhất. C. điện năng tiêu thụ là lớn nhất. D. cơng suất tiêu thụ đúng bằng cơng suất định mức.
Câu 08. Cho bộ nguồn gồm 6 acqui giống nhau, mỗi cái có suất điện động e = 2V, điện trở trong r = 1Ω, mắc thành hai dãy song
song với nhau, mỗi dãy có 3 acqui mắc nối tiếp thì suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là
A. E
b
= 6V; r
b
= 1,5Ω. B. E
b
= 12 V; r
b
= 6Ω. C. E
b
= 6V; r
b
= 3Ω. D. E
b
= 12V; r
b
= 3Ω.
Câu 09. Khi nguồn điện bị đoản mạch thì A. dòng điện qua nguồn đạt cực đại. B. khơng có dòng điện qua nguồn.
C. dòng điện qua nguồn có giá trị nhỏ nhất. D. điện trở trong của nguồn đột ngột tăng.
Câu 10. Hai cực của pin điện hóa là A. hai vật cách điện cùng chất. B. hai vật dẫn điện cùng chất.
C. hai vật dẫn điện khác chất. D. hai vật cách điện khác chất.
Câu 11. Một nguồn điện có suất điện động 24V, điện trở trong 4Ω. Phải mắc vào giữa hai cực của nguồn điện này một điện trở R
bằng bao nhiêu để cơng suất tỏa nhiệt trên mạch ngồi đạt giá trị cực đại? A. R = 8Ω. B. R = 24Ω. C. R = 16Ω. D. R = 4Ω.
Câu 12. Nguồn điện với suất điện động E, điện trở trong r, mắc với điện trở ngồi R = r, cường độ dòng điện trong mạch là I. Nếu
thay nguồn điện đó bằng 3 nguồn điện giống hệt nó mắc song song thì cường độ dòng điện trong mạch là
A. I’ = 2,5I. B. I’ = 3I. CD. I’ = 1,5I. D. I’ = 2I.
Câu 13. Có 5 nguồn điện giống nhau mỗi cái có suất điện động e = 2V, điện trở trong r = 0,2Ω mắc nối tiếp với nhau. Mắc vào hai
cực của bộ nguồn điện trở R = 4Ω thì hiệu suất của bộ nguồn là A. 60%. B. 70%. C. 90%. D. 80%.
Câu 14. Một nguồn điện có suất điện động E = 6V, điện trở trong r = 2Ω. Để cơng suất tiêu thụ trên mạch ngồi là 4W thì điện trở
mạch ngồi R có giá trị A. R = 2Ω. B. R = 3Ω. C. R = 6Ω. D. R = 1Ω.
Câu 15. Hai điện trở giống nhau nếu mắc nối tiếp chúng với nhau rồi mắc vào một hiệu điện thế U khơng đổi thì cơng suất tiêu thụ
trên mỗi điện trở là 20W. Nếu mắc chúng song song với nhau rồi mắc vào hiệu điện thế U nói trên thì cơng suất tiêu thụ trên mỗi điện
trở là A. 20W. B. 10W. C. 80W. D. 40W.


Câu 16. Một nguồn điện có suất điện động 12V, điện trở trong 2Ω thì có thể cung cấp cho mạch ngồi
một cơng suất cực đại là A. 24W. B. 36W. C. 18W. D. 9W.
Bài1:Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó bộ nguồn có 8 nguồn giống nhau, mỗi nguồn có suất
điện động e = 1,5V, điện trở trong r = 0,5Ω, mắc thành 2 nhánh, mỗi nhánh có 4 nguồn mắc nối tiếp.
Đèn Đ có ghi (3V – 3W) ; R
1
= R
2
= 3Ω ; R
3
= 2Ω ;
R
4
= 1Ω . Tính : a) Cường độ dòng điện chạy trong mạch chính và qua từng điện trở.
b) Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N.
c) Hãy cho biết đèn Đ có sáng bình thường hay không? Tại sao?
Bài2:Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó bộ nguồn có 7 nguồn giống nhau,
mỗi nguồn có suất điện động e = 2V, điện trở trong r = 0,2Ω mắc như hình
vẽ.
Đèn Đ có ghi (6V – 12W) R
1
= 2,2Ω; R
2
= 4Ω; R
3
= 2Ω.
a) Xác đònh cường độ dòng điện chạy trong mạch chính và qua từng điện trở.
b) Tính hiệu điện thế giữa hai điểm A và M.
c) Cho biết đèn Đ có sáng bình thường không? Tại sao?
Bài3:Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó E
1
= 6V; E
2
= 2V ; r
1
= r
2
= 0,4Ω ;
Đèn Đ có ghi(6V – 3W) R
1
= 0,2Ω; R
2
= 3Ω ; R
3
= 4Ω ; R
4
= 1Ω. Tính :
a) Cường độ dòng điện chạy trong mạch chính và chạy qua từng điện trở.
b) Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N.
c) Cho biết đèn Đ có sáng bình thường không? Tại sao?
Bài4:Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó bộ nguồn có 10 nguồn giống nhau
mỗi nguồn có suất điện động e = 4V và điện trở trong r = 0,2Ω mắc thành
2 dãy, mỗi dãy có 5 nguồn. Đèn Đ có ghi (6V - 18W).
Các điện trở R
1
= 5Ω; R
2
= 2,9Ω; R
3
= 3Ω ; R
4
= 5Ω. Tính :
a) Cường độ dòng điện chạy trong mạch chính và chạy qua từng điện trở.
b) Hiệu điện thế giữa hai điểm A và M.
c) Cho biết đèn Đ có sáng bình thường không? Tại sao?
C©u 2 :
Cho mét m¹ch ®iƯn kÝn gåm ngn ®iƯn cã st ®iƯn ®éng E = 12 (V), ®iƯn trë trong r = 2,5 (Ω), m¹ch ngoµi gåm
®iƯn trë R
1
= 0,5 (Ω) m¾c nèi tiÕp víi mét ®iƯn trë R. §Ĩ c«ng st tiªu thơ ë m¹ch ngoµi lín nhÊt th× ®iƯn trë R
ph¶i cã gi¸ trÞ
A.
R = 3 (Ω). B. R = 4 (Ω).
C.
R = 2 (Ω). D. R = 6 (Ω).
C©u 4 :
Mét ngn ®iƯn cã ®iƯn trë trong 0,1 (Ω) ®ỵc m¾c víi ®iƯn trë 4,8 (Ω) thµnh m¹ch kÝn. Khi ®ã hiƯu ®iƯn thÕ gi÷a
hai cùc cđa ngn ®iƯn lµ 12 (V). St ®iƯn ®éng cđa ngn ®iƯn lµ:
A.
E = 11,75 (V).
B.
E = 12,00 (V).
C.
E = 12,25 (V).
D.
E = 11,00 (V).
C©u 5 :
Ngn ®iƯn víi st ®iƯn ®éng E, ®iƯn trë trong r, m¾c víi ®iƯn trë ngoµi R = r, cêng ®é dßng ®iƯn trong m¹ch lµ
I. NÕu thay ngng ®iƯn ®ã b»ng 3 ngn ®iƯn gièng hƯt nã m¾c song song th× cêng ®é dßng ®iƯn trong m¹ch lµ:
A.
I’ = 3I.
B.
I’ = 1,5I.
C.
I’ = 2I.
D.
I’ = 4I.
C©u 6 :
§iƯn tÝch cđa ªlectron lµ - 1,6.10
-19
(C), ®iƯn lỵng chun qua tiÕt diƯn th¼ng cđa d©y dÉn trong 30 (s) lµ 15 (C). Sè
ªlectron chun qua tiÕt diƯn th¼ng cđa d©y dÉn trong thêi gian mét gi©y lµ
A.
7,895.10
19
.
B.
3,125.10
18
.
C.
9,375.10
19
.
D.
7,895.10
20
C©u 7 : Ph¸t biĨu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A.
Khi n¹p ®iƯn cho acquy, trong acquy chØ cã sù biÕn ®ỉi ®iƯn n¨ng thµnh ho¸ n¨ng.
B.
Khi pin phãng ®iƯn, trong pin cã qu¸ tr×nh biÕn ®ỉi hãa n¨ng thµnh ®iƯn n¨ng.
C.
Khi acquy phãng ®iƯn, trong acquy cã sù biÕn ®ỉi ho¸ n¨ng thµnh ®iƯn n¨ng.
D.
Khi n¹p ®iƯn cho acquy, trong acquy cã sù biÕn ®ỉi ®iƯn n¨ng thµnh ho¸ n¨ng vµ nhiƯt n¨ng.
C©u 8 :
Ngêi ta m¾c hai cùc cđa ngn ®iƯn víi mét biÕn trë cã thĨ thay ®ỉi tõ 0 ®Õn v« cùc. Khi gi¸ trÞ cđa biÕn trë rÊt lín
th× hiƯu ®iƯn thÕ gi÷a hai cùc cđa ngn ®iƯn lµ 4,5 (V). Gi¶m gi¸ trÞ cđa biÕn trë ®Õn khi cêng ®é dßng ®iƯn trong
m¹ch lµ 2 (A) th× hiƯu ®iƯn thÕ gi÷a hai cùc cđa ngn ®iƯn lµ 4 (V). St ®iƯn ®éng vµ ®iƯn trë trong cđa ngn
®iƯn lµ:
A.
E = 4,5 (V); r = 4,5 (Ω).
B.
E = 4,5 (V); r = 2,5 (Ω).
C.
E = 4,5 (V); r = 0,25 (Ω).
D.
E = 9 (V); r = 4,5 (Ω).
C©u 9 :
Mét ngn ®iƯn cã st ®iƯn ®éng E = 6 (V), ®iƯn trë trong r = 2 (Ω), m¹ch ngoµi cã ®iƯn trë R. §Ĩ c«ng st tiªu
thơ ë m¹ch ngoµi ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt th× ®iƯn trë R ph¶i cã gi¸ trÞ
A.
R = 1 (Ω). B. R = 3 (Ω).
C.
R = 4 (Ω). D. R = 2 (Ω).
C©u 10 : Ph¸t biĨu nµo sau ®©y lµ ®óng?
A.
Trong ngn ®iƯn ho¸ häc (pin, ¸cquy), cã sù chun ho¸ tõ ho¸ n¨ng thµnh ®iƯn n¨ng.
B.
Trong ngn ®iƯn ho¸ häc (pin, ¸cquy), cã sù chun ho¸ tõ quang n¨ng thµnh ®iƯn n¨ng.
C.
Trong ngn ®iƯn ho¸ häc (pin, ¸cquy), cã sù chun ho¸ tõ néi n¨ng thµnh ®iƯn n¨ng.
D.
Trong ngn ®iƯn ho¸ häc (pin, ¸cquy), cã sù chun ho¸ tõ c¬ n¨ng thµnh ®iƯn n¨ng.
C©u 11 :
Cho ®o¹n m¹ch nh h×nh vÏ trong ®ã E
1
= 9 (V), r
1
= 1,2 (Ω); E
2
= 3 (V), r
2
= 0,4 (Ω); ®iƯn trë R = 28,4 (Ω). HiƯu
®iƯn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch U
AB
= 6 (V). Cêng ®é dßng ®iƯn trong m¹ch cã chiỊu vµ ®é lín lµ:
.
A.
chiỊu tõ B sang A, I = 0,6 (A).
B.
chiỊu tõ B sang A, I = 0,4 (A).
C.
chiỊu tõ A sang B, I = 0,6 (A).
D.
chiỊu tõ A sang B, I = 0,4 (A).
C©u 12 :
Cho mét m¹ch ®iƯn kÝn gåm ngn ®iƯn cã st ®iƯn ®éng E = 12 (V), ®iƯn trë trong r = 2,5 (Ω), m¹ch ngoµi gåm
®iƯn trë R
1
= 0,5 (Ω) m¾c nèi tiÕp víi mét ®iƯn trë R. §Ĩ c«ng st tiªu thơ trªn ®iƯn trë R ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt th×
®iƯn trë R ph¶i cã gi¸ trÞ
A.
R = 4 (Ω). B. R = 2 (Ω).
C.
R = 3 (Ω). D. R = 1 (Ω).
C©u 13 :
Trong ngn ®iƯn lùc l¹ cã t¸c dơng
A.
lµm dÞch chun c¸c ®iƯn tÝch ©m ngỵc chiỊu ®iƯn trêng trong ngn ®iƯn.
B.
lµm dÞch chun c¸c ®iƯn tÝch d¬ng tõ cùc d¬ng cđa ngn ®iƯn sang cùc ©m cđa ngn ®iƯn.
C.
lµm dÞch chun c¸c ®iƯn tÝch d¬ng theo chiỊu ®iƯn trêng trong ngn ®iƯn.
D.
lµm dÞch chun c¸c ®iƯn tÝch d¬ng tõ cùc ©m cđa ngn ®iƯn sang cùc d¬ng cđa ngn ®iƯn.
C©u 14 :
§Ĩ bãng ®Ìn lo¹i 120V – 60W s¸ng b×nh thêng ë m¹ng ®iƯn cã hiƯu ®iƯn thÕ lµ 220V, ngêi ta ph¶i m¾c nèi tiÕp
víi bãng ®Ìn mét ®iƯn trë cã gi¸ trÞ
A.
R = 100 (Ω).
B.
R = 150 (Ω).
C.
R = 200 (Ω).
D.
R = 50(Ω).
C©u 15 :
Cho ®o¹n m¹ch gåm ®iƯn trë R
1
= 100 (Ω), m¾c nèi tiÕp víi ®iƯn trë R
2
= 200 (Ω). ®Ỉt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch mét
hiƯu ®iƯn thÕ U khi ®ã hiƯu ®iƯn thÕ gi÷a hai ®Çu ®iƯn trë R
1
lµ 6 (V). HiƯu ®iƯn thÕ gi÷a hai ®Çu ®o¹n m¹ch lµ:
A.
U = 12 (V).
B.
U = 6 (V).
C.
U = 24 (V).
D.
U = 50 (Ω).
C©u 16 :
Mét ngn ®iƯn cã ®iƯn trë trong 0,1 (Ω) ®ỵc m¾c víi ®iƯn trë 4,8 (Ω) thµnh m¹ch kÝn. Khi ®ã hiƯu ®iƯn thÕ gi÷a
hai cùc cđa ngn ®iƯn lµ 12 (V). Cêng ®é dßng ®iƯn trong m¹ch lµ
A.
I = 120 (A).
B.
I = 2,5 (A).
C.
I = 25 (A).
D.
I = 120 (A).
C©u 17 :
Hai bãng ®Ìn §1( 220V – 25W), §2 (220V – 100W) khi s¸ng b×nh thêng th×
A.
cêng ®é dßng ®iƯn qua bãng ®Ìn §2 lín gÊp bèn lÇn cêng ®é dßng ®iƯn qua bãng ®Ìn §1.
B.
cêng ®é dßng ®iƯn qua bãng ®Ìn §1 b»ng cêng ®é dßng ®iƯn qua bãng ®Ìn §2.
C.
cêng ®é dßng ®iƯn qua bãng ®Ìn §1 lín gÊp hai lÇn cêng ®é dßng ®iƯn qua bãng ®Ìn §2.
D.
§iƯn trë cđa bãng ®Ìn §2 lín gÊp bèn lÇn ®iƯn trë cđa bãng ®Ìn §1.
C©u 18 :
§o¹n m¹ch gåm ®iƯn trë R
1
= 100 (Ω) m¾c song song víi ®iƯn trë R
2
= 300 (Ω), ®iƯn trë toµn m¹ch lµ:
A.
R
TM
= 400 (Ω).
B.
R
TM
= 75 (Ω).
C.
R
TM
= 150 (Ω).
D.
C©u 19 :
Cho mét ®o¹n m¹ch gåm hai ®iƯn trë R
1
vµ R
2
m¾c song song vµ m¾c vµo mét hiƯu ®iƯn thÕ kh«ng ®ỉi. NÕu gi¶m
trÞ sè cđa ®iƯn trë R
2
th×
E
1
, r
1
E
2
, r
2
R
A B
A.
dòng điện qua R
1
không thay đổi.
B.
dòng điện qua R
1
tăng lên.
C.
độ sụt thế trên R
2
giảm.
D.
công suất tiêu thụ trên R
2
giảm.
Câu 20 :
. Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E = 12 (V), điện trở trong r = 2 (), mạch ngoài gồm
điện trở R
1
= 6 () mắc song song với một điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài lớn nhất thì điện trở R
phải có giá trị
A.
R = 3 (). B. R = 2 ().
C.
R = 1 (). D.
Câu 21 :
Suất điện động của nguồn điện đặc trng cho
A.
khả năng dự trữ điện tích của nguồn điện.
B.
khả năng tích điện cho hai cực của nó.
C.
khả năng thực hiện công của nguồn điện.
D.
khả năng tác dụng lực của nguồn điện.
Câu 22 : Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A.
Cờng độ dòng điện trong đoạn mạch chỉ chứa điện trở R tỉ lệ với hiệu điện thế U giữa hai đầu đoạn mạch và tỉ lệ nghịch
với điện trở R.
B.
Nhiệt lợng toả ra trên một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật, với cờng độ dòng điện và với thời gian dòng điện chạy
qua vật.
C.
Cờng độ dòng điện trong mạch kín tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn điện và tỉ lệ nghịch với điện trở toàn phàn
của mạch.
D.
Công suất của dòng điện chạy qua đoạn mạch bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cờng độ dòng điện
chạy qua đoạn mạch đó.
Câu 23 :
Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì hiệu điện thế mạch ngoài
A.
tỉ lệ nghịch với cờng độ dòng điện chạy trong mạch.
B.
giảm khi cờng độ dòng điện trong mạch tăng.
C.
tăng khi cờng độ dòng điện trong mạch tăng.
D.
tỉ lệ thuận với cờng độ dòng điện chạy trong mạch.
Câu 24 : Phát biểu nào sau đây là đúng?
A.
Nguồn điện hoá học có cấu tạo gồm hai điện cực nhúng vào dung dịch điện phân, trong đó hai điện cực đều là hai vật
dẫn điện cùng chất.
B.
Nguồn điện hoá học có cấu tạo gồm hai điện cực nhúng vào dung dịch điện phân, trong đó một điện cực là vật dẫn điện,
điện cực còn lại là vật cách điện.
C.
Nguồn điện hoá học có cấu tạo gồm hai điện cực nhúng vào dung dịch điện phân, trong đó hai điện cực đều là vật cách
điện.
D.
Nguồn điện hoá học có cấu tạo gồm hai điện cực nhúng vào dung dịch điện phân, trong đó hai điện cực đều là hai vật
dẫn điện khác chất.
Câu 25 :
Cho mạch điện nh hình vẽ (2.46).
Mỗi pin có suất điện động E = 1,5 (V),
điện trở trong r = 1 ().
Điện trở mạch ngoài R = 3,5 ().
Cờng độ dòng điện ở mạch ngoài là:
A.
I = 1,4 (A).
B.
I = 1,0 (A).
C.
I = 0,9 (A).
D.
Câu 26 :
Cho đoạn mạch gồm điện trở R
1
= 50 (), mắc nối tiếp với điện trở R
2
= 100 (), hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn
mạch là 12 (V). Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R
1
là:
A.
U
1
= 8 (V).
B.
U
1
= 6 (V).
C.
U
1
= 1 (V).
D.
Câu 27 :
Biết rằng khi điện trở mạch ngoài của một nguồn điện tăng từ R
1
= 3 () đến R
2
= 10,5 () thì hiệu điện thế giữa
hai cực của nguồn tăng gấp hai lần. Điện trở trong của nguồn điện đó là:
A.
r = 7 (). B. r = 7,5 ().
C.
r = 6,75 (). D.
Câu 28 :
Khi hai điện trở giống nhau mắc nối tiếp vào một hiệu điện thế U không đổi thì công suất tiêu thụ của chúng là 20
(W). Nếu mắc chúng song song rồi mắc vào hiệu điện thế nói trên thì công suất tiêu thụ của chúng là:
A.
80 (W).
B.
40 (W).
C.
10 (W).
R
Hinh 2.46

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×