Tải bản đầy đủ

BIẾT NÓI LỜI YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ (Tiết 2)

ĐẠO ĐỨC
BÀI 10 : BIẾT NÓI LỜI YÊU CẦU, ĐỀ
NGHỊ (Tiết 2)
I. MụC TIÊU :
- Giúp hs biết cần nói lời yêu cầu, đề nghị trong các tình huống phù
hợp. Vì thế mới thể hiện sự tôn trọng người khác và tôn trọng bản thân.
-Quý trọng và học tập những ai biết nói lờiyêu cầu đề nghị phù
hợp.Phê bình, nhắc nhở những ai không biết nói lời yêu cầu, đề nghị.
-Thực hiện nói lời yêu cầu đề nghị trong các tình huống cụ thể.
II. Đồ DÙNG DạY HọC :
GV : Dụng cụ sắm vai.
HS : VBT
III. CÁC HọAT ĐộNG DạY HọC :
1. Ổn định : (1 phút ) Hát
2. Kiểm tra bài cũ : (4 phút)
-Vì sao cần phải nói lời yêu cầu, đề nghị ?
- Nhận xét, đánh giá.
3. Bài mới :
a/ Giới thiệu bài : “ Biết nói lời yêu cầu, đề nghị”
b/ Các hoạt động dạy học :


TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
8
ph


10
ph
7
ph
* Hoạt động 1: Hs tự liên
hệ
Mục Tiêu : HS biết tự
đánh giá việc sử dụng lời yêu
cầu, đề nghị của bản thân.
-GV nêu yêu cầu : Hãy kể
lại những trường hợp bản thân
nói lời yêu cầu,…
-Nhận xét khen ngợi.
*Hoạt động 2 : Đóng vai.
Mục tiêu : Hs thực hành
nói lời yêu cầu, đề nghị,…
-Gv nêu tình huống.


-Hs tự liên hệ, trình
bày.
.

-Hs thảo luận, đóng
vai theo từng cặp.
-Hs trình bày.
-Nhận xét về bạn.

-Nhận xét kết luận : Khi
cần đến ự giúp đỡ, dù nhỏ của
người khác, em cần có lời nói và
hành động, cử chỉ phù hợp..
*Hoạt động 3 : Trò chơi
“Văn minh”.
Mục tiêu : Hs thực hành
nói lời lịch sự với các bạn trong
lớp,…
-Gv phổ biến luật chơi.
-Gv nhận xét, đánh giá.
Kết luận chung : Biết nói
lời yêu cầu, đề nghị phù hợp
trong giao tiếp hằng ngày là tự
tôn trọng và tôn trọng người
khác.

-Hs thực hiện trò chơi


-Hs nhắc lại.


4.Củng cố : (4 phút)
- Vì sao ta cần biết nói lời yêu cầu, đề nghị ?
-GV nhận xét.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: (1 phút)
-Nhận xét - Xem lại bài – Hs biết trả lại của rơi.
-Rút kinh nghiệm:
-------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×