Tải bản đầy đủ

Thủ tục phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng/ Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Thủ tục phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng/ Điều
chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tại Khu Công nghệ
cao Hòa Lạc

Thông tin
Lĩnh vực thống kê:
Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa
Lạc.
Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định phê duyệt quy hoạch chi
tiết/điều chỉnh quy hoạch chi tiết.
Các bước
Tên bước Mô tả bước
1.
Đơn vị tư vấn lập quy hoạch chi tiết gửi công văn đề nghị
phê duyệt đồ án kèm theo hồ sơ quy hoạch chi tiết và thông

báo kết quả thẩm định.
2.
Phòng Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường tiếp nhận và
xử lý hồ sơ. Sau khi đã kiểm tra hồ sơ đúng quy định, trình
Trưởng Ban ký quyết định phê duyệt quy hoạch chi
tiết/điều chỉnh quy hoạch chi tiết.
Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1. Công văn đề nghị phê duyệt nhiệm vụ.
2. Thông báo kết quả thẩm định.
Thành phần hồ sơ
3. Thuyết minh quy hoạch chi tiết xây dựng.
4.
Bản vẽ theo quy định.
Lưu ý:
- Hồ sơ phải nộp là hồ sơ bằng tiếng Việt, nếu là tiếng nước ngoài phải
dịch sang tiếng Việt và được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
- Hồ sơ phải được đóng quyển, có bìa cứng, đảm bảo công tác lưu trữ
lâu dài.
- Kèm theo 01 bộ đĩa CD chứa toàn bộ nội dung bản vẽ và thuyết minh.
Số bộ hồ sơ:
06 (bộ) trong đó có 01 (bộ) gốc.
Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Nội dung Văn bản qui định
1.
Đơn vị tư vấn có đủ năng lực trình độ và được
chọn là đơn vị lập đồ án quy hoạch chi tiết.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×