Tải bản đầy đủ

BÁO CÁO KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG


Định tăng
!"#$%"& '"#&()" *$+,-"#

ờng Tiểu học Định Tăng

!"
#$%&'Phòng giáo dục và đào tạo huyện Yên Định
()*+
,$
Thanh Hoá
-
.
NguyễnTuấn Dũng
-))/0)
*
Yên Định
1 2

3456556787
90)):

Định Tăng
;%/
12<*% =ăm 2006 >?
=@A


B* CA


#D ,EFG?HH@
I" HE!!
J #KLH
M2NHOP #KL?OQ
#KL,Q
./%01$+,-"#2"3'&45
B*


CA

1%
(
I
R
S'
OE!

HA
TL*
KL
&%CA

TL*!
PL*!
U!V
!7
?J
OCA

1


6 !"#$%"& '"#789:; <&7* <&=%"
>9%?'$@%$ -%A%01$BAC" #%CTh¸ng 12/2009

D"#
=>
 %)+)
:;
.
:;
6
:;
E
:;
F
:;
G
 WV6 X7 56 V33 6W Y3

Z-KL[ V6V 4V 4W W3 W8 4W
Z-KL\",CL*
Z-KL[\",CL*
 X4

Z-KL[ 4V 4V
Z-KL\",CL*
Z-KL[\",CL*
 8 8

Z-KL[ V V
Z-KL\",CL*
Z-KL[\",CL*
 W V V V V
 7 8 8 V


Z-KL[
Z-KL\",CL*
Z-KL[\",CL*

Z-'HH@
Z-K+]H^A
Z9%]2HH@
Z="HO
 !" VWW 6W Y3
!#$%&
Z#L_
Z#$?]?? V V
Z-,` V78 44 8Y 46 48 84
ZFG?HH@
2
Z-KLAaD%GAb
Z-KLAaD'%]Ab
ZIRLOHO

#!
'
() *++
Z 8WW V33 6W Y3
ZcO
Z
Z=%
Z=2[HO
,-.$
Z-KL!^
Z-KL!?OQ
Z-KL?OQ\"D
H<&=%" I 'J3$$K$ <& L*" K; M . 6 6 6
/'01-23
ZB*!K7?T)d
ZB*!KYX?T)d VY W 4 W 4 8
ZB*!K8?T)
4&56&789:::
>9%?'&()NG"O1#P"AQJ

O1 <&
6NNGH6NNR
O1 <&
6NNRH6NNM
O1 <&
6NNMH6NNS
O1 <&
6NNSH6NNT
O1 <&
6NNTH6N.N
B_  L*  ?N  "  K  L
!
85 4 8W 4 87 84 Y 87 Y
e    K  L    O
E
85 4 8W 4 87 84 Y 87 Y
e?fK
B*gE(d@A
hKLg!
i
743A
X5 Vh
W7XA
XW 7h
W85A
XW 6h
WV7A
X5 Yh
B*gE(d@A
hKLHD&j
H    !  i  '
HCA%2
VYA
8 Xh
85A
7 7h
84A
7 Vh
V3A
8 7h
B*gE(d@A
hKLHD&j
VYA
8 Xh
85A
7 7h
VWA
4 Vh
6A
V 6h
3
H!i0HCA
%2C2gd
&%AkADK
B*gE(d@A
hKL2\%
KLlf
5XA
VW Wh
78A
V3 Yh
43A
Y Yh
78A
V8 8h
B*gE(d@A
hKL2\%
KL
VVVA
83 4h
XWA
VX 4h
YVA
V4 7h
X7A
88 4h
B*gKL2'
  O  Hm KL
f
7 5 X VW
#O  D    HO  

E !"#$%"78" Q"=B
>9%?'$@%$ -%A%01$BAC" #%CTh¸ng12/2009

D"#
=>
+L"#
A4
"U
 %)$ VL& 3AW9)LAW"#
Q"
$W&
$ %0'
=>
n -ga (
'
T
L*
=
[
T
L*
=[ T
L*
=[ T
L*
=[
4&!;&";" 4W 8V 48 VX 8 8
<" 8W V4 8W V4
Z1'EOE 83 V4 83 V4
Z1'EO?,'o 4 4
Z1'E"E V V
=&"<#( 85 VY 87 VW 8 8
ZC\J V V
ZpA2 V V V V
ZK
Z\",CL*
Z V V V V
ZcO
Z=%
Z
4
Z=2[HO
=&"&! V V
4&!><? 4 4
Z-. V V
Zc-. 8 8
" 7 4 W 4 V
Z@qE@]HO]
&r]
8 V 8 V
ZE V V V V
Z?\2K V V V V
Zn'E V V
Z="EHO
4&56&789:::
@0A1&"
B)
EMX6
>9%?'&()NG"O1#P"AQJ

O1 <&
6NNGH6NNR
O1 <&
6NNRH6NNM
O1 <&
6NNMH6NNS
O1 <&
6NNSH6NNT
O1 <&
6NNTH6N.N
B* OE %2<
2
. V V V V
B*OE2<2 48 47 4W 44 44
B*OE <
2
Y 5 X X V5
B*  O  E  2  \%  
OE\2f:]
]/0]*
4 4 8 4 4
B*  O  E  2  \%  
O  E  \2  f  :  (]
  *  +  ,  
$
B*  O  E  2  \%  
OE\2f:*%
B*g??O&%OE
@O2RE
!
B*  g  LO  H]  H
A&%O?,]OE
g  :    <A  j
A
8 V V V 8
5
B*gLO %A H'&%
O?,]OEgO
/:?':
B*?sOA]LO
g:P$:]
%:]g:
#ODHO
F)" =C& &C"YWZ'["9\
<7*$]" ^&7_X& ^&
`)" X`)" %?'
" *#%CLX <&7aX
<& *1
/%?"$ L@%X
b1)%9
#&-,a'

-.
Nguyễn Tuấn Dũng Hiệu trởng 0982869417
#Oc-.
Lê Văn Oai
Nguyễn Văn Thứ
Phó Hiệu trởng
Phó Hiệu trởng
0975129159
#OTt1']1
%#,L'-a
#Ru]TJO
1,] #D ]v
H
Nguyễn Tuấn Dũng
Lê Văn Oai
Nguyễn Hoàng Thắng
Nguyễn Văn Thực
Bí th chi bộ
Chủ tịch CĐ
Bí th chi Đoàn
Tổng PTĐội
0982869417
0975129159
0373510916
#OT.T
ADH
Lê Thị Hơng
Nguyễn Thị Giang
Tổ trởng :1,2,3
Tổ trởng: 4,5
0378778377
0373510159
. c=d7K$& e$X$ ,7%?"X$*%& f"
.c=d7K$& e$X$ ,7%?"&()$+,-"#$+L"#NG"O1#P"AQJ

O1 <&
6NNGH
6NNR
O1 <&
6NNRH6NNM
O1 <&
6NNMH
6NNS
O1 <&
6NNSH6NNT
O1 <&
6NNTH
6N.N
D"#`%?"$f& Ae$=g`_"#
&()$+,-"#2$f" Yh"#1
6
5
V3 3Y3
A
8
V3 3Y3
A
8
V3 3Y3
A
8
V3 3Y3
A
8
V3 3Y3
A
8
. i >% ; j"# <& $ VL
& ^&"O"#
V7
V7 V7 V7 V7 V7

6 i >% ; j"# ; _& 7_
<&$K;
8 8 8 8
8
6
ZcqO\J`
C:G%@
Z  cq  O  \J  

Zcq?O\J V V V V V
Zcqj*
Zcq1]1, V V V V V
ZcqkgO\JK
LH
ZcqHO
Ei >%; j"# *" & f"
Z'["$+a
Zcq-. V V V V V
Zcqc-. 8 8 8 8 8
ZcqOE
Z@q V V V V V
ZcqK V V V V V
ZS V V V V V
Zcq+]?'E
ZS@]('A
?'jHLtHwK
L?OQ
ZS:AL"$]L"

V V V V V
ZSELO?,]
OE]"E
V V V V V
ZSELKL 8 8 8 8 8
ZSC/KL V V V V V
Z SC/ OEE
"E
V V V V V
Z#O2AJHO

F ,7%?"
      

 !  
"#$%"
&'(
6WA
8
6WA
8
6WA
8
6WA
8
6WA
8
)(*+( 
!    %"  '  !,
+
8V47 8V63 86VY W88V W88V
-.%"!/ V V
7
!0  12    33 
GHD
412+
 555
GD"#=>1CJ$f" &()
$+,-"#
V V V 8 8
Z  IF     *E@
qE'o
V V V 8 8
Z  B*  AO  R  %  g
H*
V V
ZIFJEJK
R>$ %3$Ya"# V" k"
ZE V V 8 8 8
Z=2J W3 W3 W3 W3 W3
Z1d\
Z1d_% V V 8 8 8
ZuOxE-%\
ZuOcy
Z?HO
MC&$ !"#$%"I C&2"3'
&45
6D"#I%" ; f$l&C&"#'m"$ '&()$+,-"#$+L"#NG"O1#P"AQJ

O1 <&
6NNGH6NNR
O1 <&
6NNRH6NNM
O1 <&
6NNMH6NNS
O1 <&
6NNSH6NNT
O1 <&
6NNTH6N.N
T  H  R  g
:U"LO=
!
5V4 6X7
TriÖu ®ång
674 76V
TriÖu ®ång
V V3W 446
TriÖu ®ång
V 8YY XW7
TriÖu ®ång
T  H  R  g
@A*E!
D
T  H  R  
,  g  U  O  T
t  /0  ,]  \%
]O"]
#O  D    HO

8
PHẦN II. TỰ ĐÁNH GIÁ
/n$7e"A8
HuJRHCA:gO\JTDsA/OAt
%
z
$
z
OtAJj%U%2CHDU"%
:gO\J{'NE!$%!E/0,Ej+2:
gO\J{C$%t@OOED"2<:
gO\J
 ZuJR+OOMsA'"%:gO\J%
z
$
z
]C'NE!$%!E/0,Ej+2:gO
\J{C$%t@OOED"2<:gO
\J
CD$E&&1
F
B
F
GE$,>A
• -,a+OO
• 9OAJR]2AE+OO{
• 9"\+H2+OO{
• D]At{
• 9|oD]tAg{
• 1OOTD2gR{
• ?OO+OO
CHB-&-E&&
}CH%OE@?'-,a
~•L*3W)8336•1ZnlIZ13W)38)8336&%n,lO\JZ
12?%Ej<OO:gO\JCK
~-!\€L|\J?,<OO:gO\JCK
~-!\€+OO:gO\JCK]K$
L.]KTD
~•EjNEHmHCA:gO\JC
K]K$L.]KTD
9
}-,a+OO]OAHo]ADO
}9"\+H2+OO]CH%H2O?,
%EC,aEj$NEH2+
C45I&&
}#OE@?'d•$O+OO‚
}D]OAt%Od?,
!\€L|\J?,<OO:gO\JCK%g
O?,%'o
D"#Z')"& '"#
•%E/OAJR+OOEgR&%E+OOA%
2C#nZ#$%]$L.]:'AKE
trêng:gER]E%q%K&%DO+OOCAK
O,AQH+DE
B%]%
z
$
z
"%O<UAD
OC++OO "D'go]_%'Fg
[%,\+OOEDE&%O?,%'AOCJ
O+OOON\Ej2AE+OO&%AN]a
ƒ\„H%OliÖuEOAt]tAE:j+OO
•%LLO*[%ORE+OR&%%
z
$
z
CAKU'oAKO?,:g%
z
$
z
02
g<E%2<CH2E!+
2O<[@A
n*'&%%
z
$
z
H*E!O<]R]O
,AE@?'+OO]%
z
$
z
:At,2gq:
2]d'ON?TL]L|%[%EN c¶i tiÕn ®æi míi O
néi dung ®Æt ra cho c¸c%
z
$
z
dN[@AA!
2g =N]%LLO]*[%+EO<j%]
10
At,2gORq2]d*::F@A

BAC" #%C
J:@KJ!
o
& ,
p
&7)
q
Z')
o
"9J
p
" )
q
$+,c
q
"#
V:J:@L
M
J@B
F

M
BM5K
M
,>
N

K
F
N
B
F

K
N
:
.r!$[ %?"$+@"#
46(" 7&
8
+!9
:
;<
=
&
8
+!9
:
"
>
"
=

8

>
7
8

>
!9
>

=
9
=

?@
8
;7
8

>
A+"
:

8

=
9
=
!+
8
;7
8

>
+"13!9
:
;7
8

>

1.
:
?+@
8
;7
8

>
!@
=

Z$
z
Định TăngD

D3V-

$

]38]E%
z
%

D

D
z
-D

D
z
$
z
]-D

D
z
H

"

]-D

D
z
%H
$

]-D

D
z
E"


Z#$"

D$

%
z
"

$L$%"

%

\

E%
z
1
z


$
z


Z#%

?DA

$

]E%
z
%

-D

D
z
#%

D


D
z
$

%
z
"

E%
z
D?D

DH%
z
"
z
@A

#E
z


@]

AE]
z
%%
z
%
z
ED

D
z

46(
:
!
=
B"
:
4
8
("
:
C&
8
D";4"
>
;B"
>
"&4
8

("
:
7
>
4E
=
-;B
8
&
=
+&&
>
7
>
4E
=
-;"D
>
7
>
4E
=
-5$
z


?D

D
z
A8W1%

E

]"D
z
A

341%

E
#?D%
z
"%1%Xã Định TăngD#D%
z
D
z
A


47D%
z
E n%"

%
z


34$
z
]\%

D

D%
z
$L$

?"
z

%]#D%
z
%
z
%

\

"

#

D1%
z
%#D

L%

-D
z
#

u Cơ cấu tổ chức có bí th , phó bí th uỷ viên do Đại hội chi Đoàn bầu ra .
Hoạt động theo điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.D1D
z

-D
z
#

uE%
z
B%=D
z
-D
z
#

u

%
z
"

#$"

D
D
z
A

D%

1D

]MD

$

]MD

%"

]M
11
D


ˆ


%
ˆ
=
ˆ
]Š

E

%
ˆ
H
ˆ
%



]Š

E

%
ˆ

B%=D
z
]Š

E

%
ˆ
l%H
ˆ
‰

%]Š

E

%
ˆ
1D

/
H‰
ˆ


"



]Š

E

%
ˆ
%A
ˆ
%]Š

E

%
ˆ


\



%
46(4"
=

:
+.&;
:

>

=%
z
$
z

ˆ

ˆ


%
z
"

8D

AD]VD

E@
z
 #$"
ˆ
D


ˆ
D
z
A
ˆ
VD

$

]VH
ˆ

-%

D

1
z


$
z





}B%

8"
z
)%
ˆ
]
ˆ
??%

L%

D

$

"
z


}#
ˆ
/"\+
H
ˆ
%



%D

"
z
]%
ˆ
]@AE%
z

ˆ
H
ˆ
%

%
ˆ
%
ˆ
]/
ˆ
%

"
ˆ
$


%

\%

]%
ˆ
\

%
z
%
ˆ
 }1%
ˆ
%
ˆ
OE%
z
@A


"


z


OE




6/%011@" 
Z-

$

]
ˆ
-

$


ˆ
‰
ˆ
E
z
"

A"
ˆ
‰
ˆ


%


ˆ
]
ˆ
AD

E

E

 Z#$"
ˆ
D


ˆ
%
z
$
z
"
z



ZB%


ˆ


H
z
]
ˆ
A

‰
ˆ
"
z

O: KM
ZB%

D

D

E@
z

z

ˆ
%
ˆ


H
z

Fi3 L@& &[%$%3"& e$9,s"#
#

D
ˆ
?D

A%
ˆ


%%
z
$
z
%
z


E%
z
%
z
%
z
%

D


ˆ



%

$
P:@
N
&&
4L
K
5M 
N
 4L
K
5M 
N
 4L
K
5M 
N

!
8
&+E
=
 B"
8

J:*:@L
M
* @B
F

M
B
M
-
N
;65MB
M
-
N
"
F
KB
F
,
>5L
M
B
N
-:
.r!$[ %?"$+@"#
46("-F?9
=

8

=
G&?"
>
+
:
&
8
+
8
"
=
"
:
H"
8
.
8

8

&
>
+
8
IB
=
9
=
!9
>
H"
8
.+
:
J"
>
."
:

=
+
:
&+.&"
=

12

=
9
=
"
=
K"
8
;-.
F
+@
8
;&
:
H+
8
;"
>
!
8

8
5
uD‹$
ˆ

ˆ
VOE



A

%
ˆ
%

\%


z
AD

 =%
z
$
z

D


ˆ
\%

6?D

)tuÇnE%
z

ˆ
"
z


OE%
ˆ
D
ˆ
E$
ˆ
%
ˆ
?D

AD
pA%

]u

"

]

\

]E%
z
AD




46( L9
=

8

=
?9
=
!9
:
;?9
=

=
"
>
""
>
"
=

:
(;(
=
?!9
8

1A+"
=
MN(J?9
=
I
=
?9
=

8
+
:
"!9
>
1A+"
=
MO"
>

=
+
:
"
=
1
=

?9
=
!
>
?9
=
G&
=
?9
=
N5
M$
ˆ



ˆ
V$
ˆ
$

E%
z
8$
ˆ

ˆ
{]LD
ˆ
$

HD%
ˆ
47KL)$
ˆ
{LD
ˆ
$

$
ˆ


HD%
ˆ
43]
ˆ


%
ˆ
HD
ˆ
$
ˆ

z
$
ˆ
V
ˆ
$
ˆ
7
46( B&
:
!9
>
3A+.
8
"
8
1"
:
P;B&
>
+GP+
:
"B&
>
+?&
8
!9
>
&
:
+

8

#
ˆ

ˆ


%
z
"



A$
z
{
ˆ
E@?%



%

$

"D

A
E


ˆ


$

]OE



A

%
ˆ


A$
z

*: K
N

Z#
ˆ
"
z


OE



AE%
z
OE%
ˆ
]$"
ˆ
D


ˆ
$
ˆ
D
ˆ

O: KM
ZBD
ˆ
$
ˆ
%A%äc 2 buæi/ ngµy cha cã
Fi]
p
 L)
t
&  L)
t
$A!
t
"#
Z

@A

tíi]%
z
$
z
%

ALD
ˆ
$

KL$

%
ˆ
$
ˆ
"
z

"
ˆ

G,
t
AC" #%C
4L
K
5M 
N
 4L
K
5M
N
 4L
K
5M 
N

!
8
&+E
=
 "
8

.E%]'& u
p
E!%
t
A!
q
"#$+,c
q
"#A!
p
%7c
p
%$+,c
q
"#&!"#9Q
t
; LO
t
& !
t
%A!
q
"#
Z')
o
"$+%
t
A!
p
%7c
p
%$+,c
q
"#$,$ '
t
&&L
p
&c&Q
p
'$!
o
& ,
p
&7)
q
 L)
t
$A!
t
"#$ VLZ'JA%"
&'
o
)/%]
q
'9]
t
$+,c
q
"#$%]
o
' L
t
&
.r!$[ %?"$+@"#
13
46(" 4
=
1&
=
"
8
Q"
=
H+
8

F
"
>
"
>

8
E
=
@
=
?@
>

8


8

Z#
ˆ

ˆ


%
z
"

-D

D
z
$
z
H%

81
z
83

%1
z


$
z





ZHéiD
z
$
z




"
z




AE

H%

41
z
831
z


$
z





 
46(B&
>
R+@
=
!9
8
"
=
&
8
"
=
"
:
&
=
"
=
A+"
:
?.
=
;E
:
"
8
"
>

:
!
=

!
8
&
8
"
=
&
8
+
8
+
:
"!9
>
5
#%
ˆ

z
/"
ˆ
$

%
ˆ
?

%
ˆ
%


ˆ
D%
ˆ
%


ˆ
]‰

%

E%
z
D


ˆ





%
ˆ


AE



%$
z

46( <"
=
+.&
8
+A+"
:
&
8
+
8
"
=
("
=

=
9
=
&
8
+!9
:
;
=
7&
8
+!9
:

"
>
"
=

8
@
8
!
=
1
:
!
=
!
8
&
8
"
=

8
A+.&
=

8
1&
=
?+@
8
+
:
"
7
8

>
;+
:

8
7
8

>
!9
>
!"@"
=
&
8
+
8
&
:
!
>

"
>
&"
=
("
=
"
=
"
8

8
+
:
""
>
!9
>

#%%
ˆ


%

E

%
ˆ
AL%
ˆ
D
ˆ
E$
ˆ


$

]
ˆ


$

E%
z
%
ˆ

?D

"


ˆ
@HD


ˆ




%
ˆ



ˆ

6/%]
o
11)
t
" 
Z#%
ˆ


AA%


E/%]
o
1J]
p
'
Z#
ˆ
‰
z
%
z
D


ˆ
]%

D

%E%
z

z

ˆ
]H
ˆ
A

%


Fi]
p
 L)
t
&  L)
t
$A!
t
"#
#

D
ˆ
-D

D
z
$
z
E%
z
H
ˆ
o¹ch%

D


ˆ

z



G,
t
AC" #%C
4L
K
5M
N
 4L
K
5MQ5
N
 4L
K
5MQ5
N

!
8
&+E
=
 S"
8

.F%]'& u
p
F)
p
&$!
o
& 'J]"1!"&'
o
)$+,c
q
"#; )
p
$ 'J %]
t
'Z')
o
I %$+%]
o
"
I )%&)
p
& L)
t
$A!
t
"##%)
p
L`'
t
&7)
q
Y!
q
%`,c
v
"#&)
p
&$ )
q
" 7%]"$+L"#$!
o
.r!$[ %?"$+@"#
14
46("4
=
1&
=
"
8
"
8

8
++
:
"
:
;+
:
"!
>
"
>
&3+@
>
;"
=
;

8

F
"
>
"
>
("
8
+.&F"
=
?@
>
5

z
D


ˆ
H
ˆ
%

%

D

%

D

]

%
z
%
z
E"
z
]%
ˆ
]
@A



%
z
%
z
%
z


AE


ˆ
$
z
%H
ˆ
%



{L
%

AD

H
z
8"
z
)%
ˆ
{
ˆ
??%





%
ˆ
?D

L%


AD
46(!9
>
R+.&1&
:
";"
=
"
=
@
=
?!9
8
"
>
&
8
+A+"
:
"
8

8
"
=

H+
8
+
:
""
=
"
>
&A+""
=
&"
=
!H!
8
9
>
;1&
:
"
>
(9;
"
=
"
=
@
=
?!9
8
(;"
=
"
8

8
"
=
H+
8
(A+"?9
=
+
:
&
8
5
#%
ˆ
?

%
ˆ
L

\



%D

AD%


ˆ
"
ˆ
$

E%
z
®¹t


'
46( 
:
!
=

>
H!9
F

=
&
8
+A+"
:
&
>
+.&;&
8
+
8
"
=
"
>

&
:
31&
=
"
8
+
:
"!9
>
"
>
!
8
&
8

=
&
8
+
8
&
>
R+@
=
13
!9
:
;1.
:
?+@
8

=
9
=
&5
D

$

%


z


%
ˆ
%
z
E%A%"

"
ˆ
%
ˆ


%
ˆ
E@?%


$
ˆ
\"‹]%A%"

"
ˆ




$‰
z
L%
ˆ
%
ˆ
H%A$
ˆ
]




D

A$
ˆ
$%
ˆ
OOKL]$%
ˆ
%

\%

{%A%"
z


%
ˆ

z
\
z
lO\JZ12D


ˆ
]%
ˆ


"
z
%

\%


D
z

ˆ
E%
z
$N#SS={%
z
%
z






AE

AD
H
ˆ
%



%
z
D


#%
ˆ
‰
z

ˆ
E%
z
,\$



H%D
z
?D

$

%
ˆ
D

]


%

%%
D

AD
z
/"
ˆ
H$

H

"

D
ˆ
E$
ˆ
OED


ˆ





%
z
 #%
ˆ

ˆ
H
ˆ

z
/"
ˆ
D?@
z
H%
ˆ
% 


z
/"
ˆ
H
$

H

"

$






ˆ


3Y)833Y)•1Zn=

%nD

D

E

E)E%
ˆ
%
ˆ
/
ˆ
%

OEA"
z
AE%
z
OED

DD"

{D
15
8V)8336)ZnlIZ1%
z
88)3W)8336 

%nD

lO \JZ1 2{=




47)8337)=1Z#c%
z
V5)34)8337

%#‰
ˆ



6/%]
o
11)
t
" 
Z-

D
ˆ
D


ˆ
]%

D

]%


z
D
ˆ

E/%]
o
1J]
p
'
Z#"
z


]H%

H"D
z
L$LD

L%
ˆ

Fi]
p
 L)
t
&  L)
t
$A!
t
"#
Zc%
ˆ
@



%
z
%
z
E@$
z
D%
ˆ
?D
z
\$

E%
z


?D
z
\$

"%"
ˆ
$



%

%

\%


G,
t
AC" #%C
4L
K
5M 
N
 4L
K
5M 
N
 4L
K
5M 
N

!
8
&+E
=
 B"
8

.G%]'& u
p
G!
o
7O"; L
q
"#$ ,
t
& %]
t
"$!
p
$" %]
t
17'
t
A,c
t
&#%)L
.r!$[ %?"$+@"#
46(" 4
=
1&
=
"
8
"
8

8

F
"
>
&
>
"
=
&
8
+
8
!9
8
"5
#%
ˆ
H
ˆ
%

%

D



%D

{H
ˆ
%

%

D



%
z
%
ˆ
"
%"
z


]%$



$

\


46( !
8
&
8
@
>
.+
:
"
>
&
8
+A+"
:
&
8
+
8
!9
8
"5
#%$
z
/H

A%OO"
ˆ
$

%
ˆ


AE

$

%

%%
ˆ

%
z
ED


46( -F
8
1.
>
"
>
("
=
"
>
&
>
&
8
"
=
!
8
&
8
&
8
+
8
!9
8
"
#%D


ˆ
%
z
L%
ˆ
%

\%

%
ˆ
?

%
ˆ




%
ˆ
%
z
E$

AD‹


H
z
6/%]
o
11)
t
" 
-%
z
%
z
%
ˆ


AE

$

%
E/%]
o
1J]
p
'
S
ˆ
%

]E

H

A%]%
ˆ
%
ˆ




%A
ˆ

Fi]
p
 L)
t
&  L)
t
$A!
t
"#
16
#

D
ˆ
%
z
\

%

D

E@
z
]@$
z
D%
ˆ
H

A%]%
ˆ
AL%
ˆ
]
%%

D



%D

E@
z
E%
z

z

ˆ

G,
t
AC" #%C
4L
K
5MQ5
N
 4L
K
5MQ5
N
 4L
K
5MQ5
N

!
8
&+E
=
 S"
8

J:R:@L
M
R
N
B
K
;-
M

N
B
K
&""
F
"
N


N

N
"
N
>
K

M

M

N
5
N

M
#
N
"
F
>
K

M
:
.r!$[ %?"$+@"#
46(" 4
=
1&
=
"
8
!
8
&
8
&
8
+
8
A+"
:
?.
=

F
"
>
;
=
"
:
@+
8
&
:
!
>
&;@&!
8
&
8
&
8
+
8
A+"
:
?.
=
"
8

8
"
=
H+
8
"
>
A+"
:
?.
=
(5
-

$

E%
z

ˆ
-

$


z

ˆ
H
ˆ
%







AE

%


ˆ


%
z

z
"
z
@A

 S
ˆ
%

$

D%D

D
z
%
z
$
z
$

L


ˆ

ˆ


%%
ˆ
%
z
E S
ˆ
%

%


ˆ
$





%@A]

H
z
]%
ˆ
]"
z

#
ˆ
%
ˆ

ˆ


"D




z
OE"E





A
E

$L$

H%

]$


ˆ
E%
z
D?@
z

46(7&
8
+!9
:
!9
>
R+.&3H
F
&
8
+A+"
:
"
=
"
8

8
"
=
H+
8
;A+"
:

?.
=
(+
:
"!
>
&;@&5

z


H
z
]
z
%
ˆ

z

ˆ
D


ˆ
OO%

D



%%
z
$
z


%D

AD

%
z
OE"E $L$

E

OO

%
ˆ
?D

O
E"
ˆ
$

E

A‰
z
%

%
z
AE%
z


%

E

%
z
A

%
z
OE
"E‰
z
?

%
ˆ
%
ˆ
\

%OO%

%

$

L



?
ˆ

‰
ˆ


%
z
D



%
z
OE"E
46( -F
8
1.
>
;&
8
+!9
:

:
!
=
"
>
("
=
"
=
&
8
"
=
!
8
&
8
&
8
+
8
A+"
:
?.
=
"
=
"
8

8
"
=
H+
8
+
:
"!9
>
5
-

$

%
z
$
z
D


ˆ
OO%
ˆ
%

D



%%
z
$
z
%AD‹


H
z
$L$

OO

"
ˆ
$

A@

A%

A@


ˆ
D%
ˆ
%


ˆ



ˆ
L


z
‰

‰
ˆ
$

$
z
%
ˆ

17
6/%]
o
11)
t
" 
Z•%


ˆ

ˆ
H
ˆ
%

{$
z
/\

OO

%

%
ˆ
%


D



%OEE%
z
"E{MD%
z
L%
ˆ
H
ˆ
%







AE


E/%]
o
1J]
p
'
Z#%%


ˆ
D
ˆ
D

E@
z

Fi]
p
 L)
t
&  L)
t
$A!
t
"#
Z#

D
ˆ
%

%

D



%D

E@
z

G,
t
AC" #%C
4L
K
5M 
N
 4L
K
5M 
N
 4L
K
5M 
N

!
8
&+E
=
 B"
8

.M%]'& u
p
M+,c
q
"#$ ,
t
& %]
t
"AQ
q
JA'
o
& ]
p
A!
t
$ !"#$%"Y)
p
L&)
p
L
.r!$[ %?"$+@"#
46(" 4
=
(
:
3H
F
;?!+!
F
"
:
+
:
""
=
@
=
+.
:
B"
:
;4E
=
A+.&
>
"
>

:
!
=
"
>
&
:
?&A+"&
=
"
8

8
+
:
"!9
>
5
#
ˆ
"
z


LD

\



E@?%



%%
ˆ
"
ˆ
Š

1%

]#‰
ˆ

z
E%
z
D


ˆ
%
z


%
ˆ
%

D



%%
z
$
z
 #%
ˆ
%

LD

\









ˆ


D
z
L$"
z


E%
z
\‹%
ˆ

46( 4&
=

8
"
=
"
=

8
1.
>
;"
=
"
=

8
R+@
=
&
>
"
=
"
8

8
"
=
H+
8

9
=
9A+"!
=

=
@
:
A+.&
>
5
#
ˆ
D

?%
ˆ
%
ˆ


H
z
]?%
ˆ
%
ˆ
D

/"
ˆ
E
z
%
ˆ
%

D

%
ˆ
\



%%
z
$
z

E$
ˆ
$%
ˆ
@
z




"
z


]
ˆ



46( -F
8
1.
>
;"
>
("
=
&
>
"
=
&
8
"
=
!
8
&
8
&
=

8
;"
=

"
=
3"
=
.&+@
>
++
:
"9A+"!
=

=
@
:
A+.&
>
5
uD‹

H
z

z

ˆ
D


ˆ
L@
ˆ
/
ˆ
E%
z
%
z
L%
ˆ
%

%
ˆ
?

%
ˆ





ˆ
D

D
6/%]
o
11)
t
" 
Z#%
ˆ
D


ˆ
%
z
$
z




D%
ˆ
\



]?%
ˆ
%
ˆ

E%
z
H

A%%
z
L%
ˆ
"
z


]
ˆ



18
E/%]
o
1J]
p
'
ZTh«ng tin b¸o c¸o cha lu ®ñ chñng lo¹i
Fi]
p
 L)
t
&  L)
t
$A!
t
"#
ZI‰
z
D%
ˆ
\



E@?%

 $
z
/%
z
L%
ˆ
E




E@?%

 



"
z


%
ˆ

ˆ
D

D]?%
ˆ
%
ˆ
"
z


%%
ˆ

$%
ˆ
@
G,
t
AC" #%C
4L
K
5M 
N
 4L
K
5M 
N
 4L
K
5M 
N

!
8
&+E
=
 B"
8

.S%]'& u
p
S+,c
q
"#$+%]
o
"I )%&!"#$)
p
&Y!
q
%`,c
v
"##%CL7%]"X" Q"
7%]"A]
o
"Q"#&)L& 'J]"1!"X"# %]
t
;7'
t
XZ')
o
"9J
p
#%)
p
L`'
t
&7)
q
$+u
q
" A!
t
9J
p
9'Q
t
"
& u
p
" $+%
t

.r!$[ %?"$+@"#
46(" D"
>
!9
>

=
1&
=
"
F
"
>
&
>
"
=

>
H!9
F
&&
:
@"+.&&
8
+
8
"
>
A+"
:
?.
=
"
=
H+
8
"
>
.!
>
@
>
+
8
5#%
ˆ
‰

H
ˆ
%

$

D%-D



%
ˆ
?D

D
ˆ
"
z
@A

 #%
ˆ

‰

%
z
\

%%
ˆ
E@?%

$
ˆ
\"‹

%%
ˆ
"
ˆ
 $L$

‰



%
%
z
$
z
]%
ˆ
D

HD
ˆ
AD%
ˆ







•%
ˆ
‰
z
/
ˆ
\

%
ˆ
?D

]OE]"E?D
z
\$

AD


E

E%
z
%


ˆ
%
ˆ
\


z




DH%]\"


ˆ
%
ˆ





%
z



?D
z
\$

OE$

%

$E


z




,\$
ˆ
\"‹


%%
ˆ
E@?%


46( T&"
>
@&""@
>
.+
:
&
8
+A+"
:
"
=
9
8

>
H!9
F

@"+.&;&
8
+
8
;A+"
:
?.
=
"
=
H+
8
"
>

8
@
8
@"E
>

8
?.
=
?+@
8
E
=

8
3A+.
8
+
:
""
=
@
=
+.
:
B"
:
5
M%

%

%
z
$
z
%



OE]"E%A%"
z


%
ˆ
$

?D
z

19
\$

AD

E

]
ˆ
"

‰
ˆ


]%


ˆ
%
ˆ
\


"
z


%"
ˆ
‰



%A%%

V33h #D%
ˆ
?D
z
\$

LE$
ˆ
%
ˆ

@A

$
ˆ
%


ˆ

z

ˆ
?D

]OE"E%


ˆ
"


ˆ
D
ˆ
E%
z
$



ˆ


%E

?D
z
\$

 BE$
ˆ
%
ˆ
$
z
huyÖn]$
z




§Þnh T¨ng
%
z
$
z
"
ˆ
%
z
A%
ˆ


E
z
D%
ˆ
?D
z
\$


•%?D
z
\$

OE"E%


ˆ

z

ˆ
?D

S
ˆ

ˆ
?D
z
\$


%

$

%
ˆ
\

E%
z



ˆ

ˆ


%


46( -F
8
1.
>
;"
>
("
=
"
=
&
8
"
=
!
8
&
8

>
H!9
F
@"
+.&;&
8
+
8
;A+"
:
?.
=
"
=
H+
8
"
>
E
>

8
?.
=
?+@
8
E
=

8

=
9
=

&@&5
uD‹

H
z
%%
z
L%
ˆ
%
ˆ
?

%
ˆ






"%AD]


E

v#d%
z
L%
ˆ
%
ˆ
?

%
ˆ







ˆ
%



A$




A

%%
ˆ
?%
ˆ



%
z
L%
ˆ
%qu¶%

%
z
AD%
ˆ
%


ˆ


%%
z
$
z
%
GŒ
6/%]
o
11)
t
" 
ZlOE"E‰
ˆ


%A%Og?a\•
Z#DO?a\•OE0g%
z
$
z
G?%"A
E/%]
o
1J]
p
'
Z#dLOO?O"%DOADAkKHm
Fi]
p
 L)
t
&  L)
t
$A!
t
"#
Z=%
z
$
z


D

"

H
ˆ
%

D%
ˆ


?D
z
\$

 M%
z
A
ˆ
%
z


AD‹OE]"E
z
$

?D
z
\$

AD]

E

]
ˆ
"

‰
ˆ


@
z
AA

‰
ˆ
"%‰
z


%OE]"EE
z
A

A@


G,
t
AC" #%C
4L
K
5M 
N
 4L
K
5M 
N
 4L
K
5MQ5(
!
8
&+E
=
 SQ
20
i3$9'K"$%]'& 'w".
S (
#DO'o:g&%H2'A?'…C
R\"&]DH%]R\]QO\JFgE!O
2,O\J&%
~=$:Tt]?,AO&%jC
K
~="L+g?*RD47[%n,lOIJE1
2En,,EJ
~n%OAthùc*]H2&%n, SgE!
D1],=c-a#Ru](2!\€OTAD]TE@
q*H2@AK
S ŽA,E(L*gOO2dLƒq
[?@H@]L_EjR'%%
~-,ag%
~Trêng cha thµnh lËp tæ v¨n phßng
S/'G&T'(3 .18/24
S/'G%(3P2U
*:@K*)
p
"Y!
t
Z')
o
"9J
p
X#%CL7%]"7)
q
" Q"7%]"
6.%]'& u
p
.)
p
"Y!
t
Z')
o
"9J
p
$+L"#$+,c
q
"#&L
p
A'
o
"O"#9,
t
&A]
o
$+%]
o
"
I )%&)
p
& L)
t
$A!
t
"##%)
p
L`'
t
&
.r!$[ %?"$+@"#
ChØ sè " B+
:
(!
=
13
:
;!9
8
@
8
&
:
"
>
!9
>
E
=
&
8
&
>
@
:
@
=
E
=


8
"
8
!
=
;?
=
(
=
;+.&"
8
E
>

8
+@
=
(!"
8
9
:
?&"
>

=
!
=
E
:
&
8
+
8
(!"
8
A+.
8
5
Z-

$

]c
ˆ
-

$


z

ˆ


L
ˆ
H



D%
ˆ

Z]aL$:HCA%LtHfHm%{c<A:
21
R2t*gC%
z
$
z
RA{N,
ADj*12KL2A]@+EjADEEJ
Z-

$


ˆ
"
z


%
ˆ
%

E@?@
z
%

"



%
ˆ

?D

%


ˆ
1%

D
ˆ


1%



L%

A]"
ˆ
%


ˆ
%
ˆ
\

E%
z

"
ˆ
‰
ˆ


]
ˆ

ˆ



Zc
ˆ


$


ˆ
"
z


%
ˆ
E@?@
z
%

"



%
ˆ

?D

%


ˆ
%

D
ˆ


%







]"
ˆ
%


ˆ
%
ˆ
\

E%
z
"
ˆ

‰
ˆ


]
ˆ

ˆ



1D
ˆ
E$
ˆ
%
ˆ
"
ˆ
"

A
z
%


ˆ
]%
ˆ
%
ˆ
]-

$

E%
z

ˆ
-


$

E
z
D%
ˆ
%


ˆ
%
ˆ
%

D



%%
z
$
z
]‰
z
OO$

A
ˆ
D
ˆ

ChØ sè  7&
8
+!9
:

=
E
=
@
=
MH"
8
.
8
;<
=
7&
8
+!9
:

=
E
=
@
=

H"
8
.
8
11&
:
9
>
"@
8
(!
8
9
:
@
=
&
:
+
8

8
@
=

8
"9;!9
8


:
&
8
1A+"
=
"&
8
1.
>
?&+
8
"
8

8
!9
>
5

z
$
z
%D%
ˆ
%

\%

E%
z
%


ˆ

Z-

$


ˆ
$
z
%%

\%

V8@A
z
%
ˆ
V)VX6X
ˆ
%
ˆ
X)833V
1$

?D



A%
z
A

$

$
z




§Þnh T¨ng
z
%
ˆ
V8)8337]
ˆ

%%
z


$

$
z




§Þnh T¨ng
Zc
ˆ


$


ˆ
$
z
%%

\%

%
z
6@A 1%

?D



A%
z
AD%
ˆ

%


ˆ

ˆ


$

%
z
X@A 1$

?D



AHD%
ˆ
%

AH
z



AD

$
z
 
z
%
ˆ
X)8333
ˆ
%$

?D



AE
z
§Þnh T¨ng
$
ˆ

ˆ
E


ˆ


$


ChØ sè  B!9
8

>
H!9
F
&
>
A+"
:
?.
=
"
=
H+
8
"
>
!
8
&
8
&
8
+A+"
:
"
=

&
8
+
8
;A+.&
>
"
8
3A+.
8
5"
8
B&
>
+GU;B&
>
+GV+
:
"B&
>
+?&
8
!9
>
&
:
+

8
5
1D
ˆ
E$
ˆ
D



%
ˆ
?D

%


ˆ


%%
z
$
z
$

%A%"
z


%
ˆ
$
ˆ

22
?D
z
\$

E
z
%%

\

E%
z


%

%AE

]
z
%
%

1
z
V5]V6

%1
z


$
z

#L%
Z-

$

1
z
%$
z
=

AH
z


%-

$


%
z
7@A]L%

"$
z
H%

1D

E$

D
z
$


z
$

"D%

$

$
z


ọc Yên Phú 1

@A8334"

E
z
$
z
Định Tăng

%%

$%@A Thời gian giữ chức Hiệu trởng
đến nay là 4 năm
-

$

%

DAE

E%
z

z
%%A
z
-@
z
@A

z


H

%

/"\+%

%%
z
$
z
]H

%

@A

B%


H
z
E%
z
D

@A
z


DD?%

%

H

%

$

D


D
z
$
z
]
z
l%

\

Z1%
z
%

E%
z
"


z


%$
=%
z
%

$

@E%
z

z
%%A
z

%
z
"

%

D

AD]D

E@
z
]%

?D

"@E%
z
?DA

\%D

$

]DAD 1D
z
$
z

z
/"

%

%
z
E
-D

D
z
$
z


""

A
z
%
-

$


z
%


z
%

H%

%

%

D%


D%H$

E%
z
%
z
H

"

]%D

D%

%
z


]%
z]%
z
L%

DH%]%L%

HD?

A"

A%

]1D

E$

D%

%KL1%"
z
,\
%nD

%

\

1%
z
%

E
z


A]/

%

KLE%
z
Tt
+AD
-

$
z


%A%%

\%

AD"
z
8


D\"

$

$L$

E%
z
D%

/%

D

%

%

\


Zc

-

$
z
%

%
z
$
z


E
23
$

]
ˆ
"

A"
ˆ
‰
ˆ


]%


ˆ
D
ˆ
LD
ˆ
E%
z

ˆ
H%

@%


ˆ
AD]

E

c
ˆ
-

$

%
z
$
z
%






ˆ


AE

E%
z

z
%



%A‰
z
]$



$

"D
z
%
z
E%
z
%


ˆ
]


%
ˆ


AE
z
D%
ˆ
AD %A%"
z


%
ˆ
$‰
z
?D
z
\$


E
z
‰
ˆ


]AD]

E

1%

%A%%

\%

W
ˆ
)"
z




=‰
z
%
z

ˆ
@

%


ˆ
E
z
AD 
6/%]
o
11)
t
" 
Z-

$

#
ˆ
?
z
\H

AD%
ˆ
%


ˆ
]



D
ˆ


ˆ
\"

%
z
$
z
]
ˆ
?%

‰

]%
z
AE


ˆ
H
ˆ
%

]H%

]?
ˆ

%
ˆ
"D
ˆ
‰
ˆ


E%
z
?
ˆ
$

%
ˆ
%L

DE

%
z
$
z
%

H
ˆ

%

D
ˆ
$

"



%
z
$
z
‰
ˆ


A
Zc
ˆ
-

$

=

‰
z
D%
ˆ
]
ˆ
"
z
%
ˆ


A%
E/%]
o
1J]
p
'
ZKh«ng cã ®iÓm yÕu.
Fi]
p
 L)
t
&  L)
t
$A!
t
"#
Z=%"
z





z
D%
ˆ
%


ˆ
%



%

%$
P:@
N
&&
4L
K
5M 
N
 4L
K
5M 
N
 4L
K
5M 
N

!
8
&+E
=
 B"
8

*:*:@%*=&"V
.r!$[ %?"$+@"#
46(" DOOWXOGO!,%(?!0TC3A+.Y
1,ƒOEaA8YaR)VY!]2(V YOE)líp g
"D%

\%

QAD%
z
%

]VYOEADO&
A]3YOEOVOEpA2]8OEur]V
OEC\J]VOEE@]VTJO,
24
Z:'OE2N,<EEg<]V5OE2N
,cao đẳng và 12KCKA(Y7 Wh]OE2N,
KL2AA(4W Yh
46( 7Z;[$&\+"""
8

8
+.&
;]%'JA]?OOj\q%

\

Tt]
%q%']?OOj]@HoK*]%%\
\Tt MDot+?a\C"%N,AD
EJ\+Kfa]%T]tNA%[
$O%

\%

*QKLA?*:
Z@AKEU%%]AkOE%A%,'V
]%'T8]@Ho\2*VE$43K\+a
G%
z
$
z

Z1,OEDot::%\aEJ][
@Ad"]8OE2\%OEf:TỉnhE
VVOE\2f:huyện
Z@AK8336833X7LOHHA%O
%

D

%

\

gq%

\

D
ZS'OODt]Et@AK8336833XXWhO
?,OE2\%/:L]YhO?,OE2\%
46( Đợc đảm bảo các quyền theo qui định tại điều 32 của điều lệ trờng
tiểu học.
=%
z
$
z
D%"A2jHOEg2"
%N,]?a\AD]EJ]HHROE%A%
O!12K2t]12KU/%]|OEKO!?a\%
LOOH%E%A%\+]%'\q%

\

TtG%
z
$
z
Tt]g.$]J:EO\,HO
Hg|KC"%N,AD]EJ
Z=%
z
$
z
2jHOEg.AKjgEjE
25

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×