Tải bản đầy đủ (.pdf) (149 trang)

QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA ĐỀN QUÁT, XÃ YẾT KIÊU, HUYỆN GIA LỘC, TỈNH HẢI DƯƠNG. LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ VĂN HÓA

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.87 MB, 149 trang )

4
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG

NGUYỄN THỊ OANH

QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA ĐỀN QUÁT,
XÃ YẾT KIÊU, HUYỆN GIA LỘC, TỈNH HẢI DƯƠNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ VĂN HÓA
Khóa 6 (2016 - 2018)

Hà Nội, 2018


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG

NGUYỄN THỊ OANH

QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA ĐỀN QUÁT,
XÃ YẾT KIÊU, HUYỆN GIA LỘC, TỈNH HẢI DƯƠNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ
Chuyên ngành: Quản lý Văn hóa
Mã số: 8 31 90 42

Người hướng dẫn khoa học: TS. Đỗ Lan Phương

Hà Nội, 2018LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn Quản lý di tích lịch sử văn hóa đền Quát,
xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh hải Dương là công trình nghiên cứu của
riêng tôi. Kết quả nghiên cứu và nội dung của luận văn chưa được công bố
ở bất kỳ nơi đâu. Các số liệu được sử dụng trong luận văn là trung thực và
các trích dẫn tham khảo đều được ghi rõ nguồn gốc cũng như trong danh
mục tài liệu tham khảo.
Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2019
Tác giả

Nguyễn Thị Oanh


DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
BQL

Ban quản lý

BVH,TT&DL

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

CNH - HĐH

Công nghiệp hóa - hiện đại hóa

CP

Chính phủ


CT

Chỉ thị

DTLSVH

Di tích lịch sử văn hóa

HĐND

Hội đồng nhần dân

NĐ-CP

Nghị định - Chính phủ

Nxb

Nhà xuất bản

PGS

Phó Giáo sư

QLDT

Quản lý di tích

SL


Sắc lệnh

TS

Tiến sĩ

TT

Thông tư

TTg

Thủ tướng

TW

Trung ương

UBND

Ủy ban nhân dân

UNESCO

Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hiệp quốc

VHTT

Văn hóa thông tin


VH,TT&DL

Văn hóa, Thể thao, Du lịch


MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1
Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ
VĂN HÓA VÀ ĐỀN QUÁT ...................................................................... 10
1.1. Khái quát chung về quản lý di tích lịch sử văn hóa ............................. 10
1.1.1. Khái niệm liên quan .......................................................................... 10
1.1.2. Nội dung quản lý di tích lịch sử văn hóa .......................................... 13
1.2. Khái quát về đền Quát (Hạ Bì, Yết Kiêu, Gia Lộc, Hải Dương) ......... 18
1.2.1. Làng Hạ Bì, xã Yết Kiêu ................................................................... 18
1.2.2. Di tích và truyền thuyết ..................................................................... 20
1.2.3. Một số giá trị tiêu biểu của đền Quát ................................................ 26
1.2.4. Vai trò của quản lý Nhà nước đối với di tích đền Quát .................... 29
Tiểu kết ........................................................................................................ 30
Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ ĐỀN QUÁT........ 31
2.1. Chủ thể và phạm vi hoạt động quản lý di tích ..................................... 31
2.1.1. Nhà nước ........................................................................................... 31
2.1.2. Nhà nước và cộng đồng phối hợp ..................................................... 34
2.2. Hoạt động quản lý di tích đền Quát ..................................................... 39
2.2.1. Hoạt động tuyên truyền ..................................................................... 39
2.2.2. Trùng tu, tôn tạo và bảo vệ di tích .................................................... 42
2.2.3. Quản lý lễ hội đền Quát .................................................................... 46
2.2.4. Quản lý tài chính ............................................................................... 50
2.2.5. Kiểm tra, giám sát và thi đua khen thưởng ....................................... 52
2.3. Đánh giá ............................................................................................... 55

2.3.1. Ưu điểm ............................................................................................. 55
2.3.2. Hạn chế .............................................................................................. 59
Tiểu kết ...................................................................................................... 633
Chương 3: NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ ĐỀN QUÁT ................. 64


3.1. Định hướng của huyện Gia Lộc về quản lý di tích lịch sử văn hóa ..... 64
3.1.1. Tình trạng chung về quản lý di tích lịch sử văn hóa ở Hải Dương ... 64
3.1.2. Định hướng........................................................................................ 67
3.2. Đề xuất một số giải pháp ...................................................................... 70
3.2.1. Đối với các chủ thể quản lý (nhà nước, cộng đồng) ......................... 70
3.2.2. Về tuyên truyền, quảng bá giá trị di tích ........................................... 76
3.2.3. Tiếp tục vận động xã hội hoá hoạt động quản lý di tích ................... 81
3.2.4. Tăng cường thanh tra, kiểm tra và khen thưởng ............................... 82
3.2.5. Gắn quản lý di tích với phát triển du lịch địa phương ...................... 84
Tiểu kết ........................................................................................................ 85
KẾT LUẬN ................................................................................................. 86
TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................... 89
PHỤ LỤC .................................................................................................... 94


1
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Hải Dương là một tỉnh nằm ở phía đông của châu thổ sông Hồng, là
mảnh đất giàu truyền thống lịch sử và văn hiến, nơi sinh ra biết bao anh
hùng hào kiệt và danh nhân lỗi lạc, nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa vật thể
và phi vật thể đặc sắc của “xứ” Đông như các di tích lịch sử văn hóa, lễ hội,
phong tục tập quán... làm phong phú thêm kho di sản văn hóa Việt Nam.
Tất cả đều là kết tinh của trí tuệ, sức sáng tạo của biết bao thế hệ người

Việt ở vùng đất này. Riêng di tích lịch sử văn hóa Hải Dương đã nổi tiếng
với Côn Sơn - Kiếp Bạc, đền Chu Văn An, Văn Miếu Mao Điền,… Loại
hình di sản này đã góp phần tạo nên cái hay cái đẹp riêng hay đặc trưng văn
hóa của vùng đất này từ quá khứ cho đến hiện tại và chắc chắn sẽ tạo thêm
sức sống cho tương lai khi được bảo tồn và phát huy có hiệu quả.
Hải Dương có 01 thành phố, 01 thị xã và 10 huyện [33, tr.1], Gia
Lộc là một huyện có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa. Cùng với quá
trình hình thành và phát triển, huyện đang lưu giữ một kho tàng di sản văn
hóa vật thể và phi vật thể phong phú, đa dạng. Di sản văn hóa của huyện là
một bộ phận quan trọng trong di sản văn hóa Việt Nam, là tài sản vô giá
của các thế hệ người Gia Lộc truyền lại cho các thế hệ sau, đồng thời có vai
trò to lớn trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Gia Lộc là huyện cửa ngõ phía nam của tỉnh Hải Dương, hiện có 234
di tích lịch sử văn hóa, trong đó có 18 di tích được xếp hạng cấp quốc gia,
23 di tích xếp hạng cấp tỉnh [26, tr.1]. Một trong những di tích ấy không
thể không kể đến là đền Quát - nơi thờ danh tướng Yết Kiêu, được xây
dựng vào cuối thời Trần nhằm ghi nhớ công lao của ông.
Danh tướng Yết Kiêu tên thật là Phạm Hữu Thế (1242-1302), quê
quán là ấp Hạ Bì, huyện Gia Phúc, phủ Hạ Hồng (thuộc xã Yết Kiêu - Gia
Lộc ngày nay). Ông là người có công giúp nhà Trần chống giặc Nguyên


2
Mông vào thế kỷ XIII với biệt tài thuỷ chiến. Trải qua thời gian, trước tác
động của thiên nhiên và sự thăng trầm của lịch sử, đền Quát bị xuống cấp
đã và đang được tu bổ tôn tạo.
Hiện nay, đền Quát là nơi tham quan đông đảo của du khách trong
nước. Bên cạnh những việc đã và đang làm được, hoạt động quản lý di tích
này còn chưa phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương. Vì vậy, một
trong những nhiệm vụ quan trọng và cấp bách là nâng cao chất lượng, hiệu

quả của công tác quản lý nhà nước đối với di tích lịch sử văn hóa để ngày
càng phát huy được giá trị của loại hình di sản này trong đời sống văn hóa
địa phương. Là cán bộ hiện đang công tác trong ngành văn hóa, đồng thời
cũng là người con của mảnh đất có đền Quát tọa lạc, tác giả cảm nhận rằng
với những giá trị văn hóa vật chất và tinh thần mà đền Quát có và được lưu
giữ đến ngày nay là một tài sản vô cùng quý giá. Nhận thức được ý nghĩa
và tầm quan trọng của vấn đề này nên tác giả đã mạnh dạn chọn đề tài
“Quản lý di tích lịch sử văn hóa đền Quát, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc,
tỉnh Hải Dương” để làm luận văn thạc sĩ Quản lý văn hóa. Với đề tài này,
tác giả hi vọng sẽ đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào việc làm rõ thực
trạng quản lý nhà nước đối với di tích này, đi cùng với việc phát huy giá trị
của nó cho phát triển kinh tế - văn hóa tỉnh Hải Dương.
2. Tình hình nghiên cứu
Trong lĩnh vực văn hóa đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về di
tích lịch sử văn hóa và đều có những nhận diện khác nhau về loại hình di
sản này nhưng đều cho rằng, loại hình di sản này hàm chứa nhiều giá trị
nhân văn, là nguồn di sản cần bảo vệ và khai thác, biến những giá trị di sản
thành một nguyên liệu quý để sự nghiệp xây dựng nền văn hóa đương đại.
Yêu cầu này đặt ra nhiều thách thức cho công tác quản lý của nhà nước và
vì vậy, nghiên cứu về quản lý di tích nói riêng và di sản văn hóa nói chung
đang rất được quan tâm trong ngành quản lý văn hóa. Hơn nữa, di tích văn


3
hóa ở miền Bắc Việt Nam rất đa dạng, cả về loại hình và đặc điểm, niên
đại, cấp độ được vinh danh nên cũng đặt ra các yêu cầu khác nhau trong
quản lý. Để hoàn thành đề tài nghiên cứu thực trạng quản lý đền Quát, tác
giả đã tham khảo một số cuốn sách, bài viết về di tích lịch sử văn hóa liên
quan đến đề tài. Chẳng hạn:
Tác giả Đặng Văn Bài (2007) với bài viết “Bảo tồn di sản văn hóa

trong quá trình phát triển” [3] đã nêu lên mối quan hệ giữa kinh tế và văn
hóa nói chung, giữa bảo tồn và phát triển nói riêng được quan tâm ở tất cả
các quốc gia, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển và hội nhập như
Việt Nam. Tác giả nêu lên một số nhận thức và quan điểm tiếp cận, từ đó
kết luận phải đặt ra những vấn đề từ thực tiễn và phải gắn di tích với đời
sống đương đại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường
giao lưu văn hóa trong quá trình hội nhập quốc tế.
Bài viết của Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Lưu Trần Tiêu về “Mấy vấn đề
về hoạt động tu bổ, phục hồi di tích lịch sử văn hóa” [41] nêu lên những kết
quả về công tác tu bổ, bảo vệ và phát huy giá trị lịch sử văn hóa, đồng thời
cũng đưa ra những nguyên nhân về những sai xót trong hoạt động tu bổ,
phục hồi di tích đang diễn ra. Từ đó tác giả đưa ra những giải pháp trong
hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản dân tộc.
Luận văn thạc sĩ của tác giả Nguyễn Ngọc Phương (2016) về Quản
lý khu danh thắng Tây Thiên, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc [29] đã tìm
hiểu và nghiên cứu lịch sử di tích, cách thức quản lý danh thắng Tây Thiên
và những vấn đề xung quanh tín ngưỡng thờ Mẫu, thờ Phật. Từ những giá
trị về cảnh quan, lịch sử di tích và ý nghĩa các thực hành nghi lễ ở đây, tác
giả đã chỉ ra tiềm năng khai thác cho phát triển kinh tế du lịch mà Tây
Thiên có thể đem lại. Qua đó, ngoài những đề xuất về tu sửa di tích và bảo
vệ tốt hơn, quy hoạch mở rộng, gia tăng hiệu quả quản lý nhà nước cũng
như khắc phục các hạn chế quản lý vào mùa hội, tác giả đã có một số đề


4
xuất nhằm tập trung vào việc phát huy giá trị di tích cho phát triển du lịch
của địa phương.
Luận văn thạc sĩ của Bùi Thị Kim Thủy (2016) về Quản lý khu di
tích Yên Tử, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh [36] nghiên cứu thực
trạng quản lý khu di tích rộng lớn và đa dạng các đền chùa ở đây. Để thấy

được những thành công và hạn chế của công tác quản lý khu di tích cấp
quốc gia đặc biệt này, tác giả đã có những mô tả nhằm nhận diện giá trị khu
di tích từ cảnh quan, lịch sử gắn với Phật giáo Việt Nam đến giá trị kiến
trúc và nghệ thuật, cổ vật. Trong hoạt động quản lý, những mô tả và phân
tích của tác giả về cách thức phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức xã hội và
cộng đồng tham gia quản lý đã cho thấy một số bất cập từ vận dụng văn
bản quản lý của nhà nước đến cơ chế kết hợp ở các cơ quan địa phương từ
đó đề ra một số giải pháp trong hoạt động quản lý di tích Yên Tử, trong đó
nhấn mạnh tới sự phối hợp của các cơ quan nhà nước và Hội Phật giáo Việt
Nam về khu di tích, sự khai thác phục vụ du lịch, vấn đề an ninh và việc
đáp ứng nhu cầu tôn giáo của khách hành hương.
Năm 2003, tác giả Ngô Thị Lương đã viết luận văn thạc sĩ Tìm hiểu
về di tích lịch sử văn hóa đền Trấn Vũ [23], phản ánh thực trạng quản lý di
tích với hạ tầng kiến trúc, cảnh quan môi trường khu vực di tích và ảnh
hưởng của nền kinh tế thị trường đến di tích. Ở đây có các nghi lễ thờ
Thánh, thờ Phật; công tác tổ chức lễ hội với không gian tín ngưỡng cụ thể
gắn với lịch sử thủ đô. Luận văn này cũng cho thấy những đổi thay của di
tích trong nhiều thời kỳ cũng như những điều chỉnh trong hoạt động quản lý
di tích này.
Vũ Đức Dương (2016) viết luận văn thạc sĩ Quản lý di tích đền Đa
Hòa xã Bình Minh huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên [13] nhằm làm rõ thực
trạng quản lý di tích lịch sử văn hóa đền Đa Hòa với giá trị cảnh quan, khuôn
viên và kiến trúc, trang trí ngôi đền, việc trùng tu tôn tạo và sử dụng nó trong


5
họat động lễ hội ở địa phương. Từ đó, tác giả đưa ra những giải pháp góp phần
nâng cao quản lý di tích lịch sử văn hóa đền Đa Hòa để có thể kết hợp với khai
thác phát triển du lịch Hưng Yên.
Luận văn thạc sĩ Quản lý văn hóa của tác giả Trần Vân Anh (2011) về

Quản lý di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn quận Long Biên thành phố Hà
Nội [2] đã đi sâu vào khảo sát phân tích, đánh giá những kết quả đạt được
cũng như hạn chế trong công tác quản lý DTLS - VH của quận Long Biên.
Từ đó, tác giả đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác
quản lý DTLSVH và phát huy giá trị của di tích trên địa bàn quận Long
Biên trong thời kỳ CNH - HĐH, hội nhập quốc tế.
Tác giả Nguyễn Phương Loan (2017) thực hiện luận văn thạc sĩ về
Quản lý di tích đình, đền Kim Liên, phường Phương Liên, quận Đống Đa,
thành phố Hà Nội [22] có nội dung nghiên cứu thực trạng hoạt động quản
lý di tích từ khuôn viên di tích đến kiến trúc, trang trí nội thất và các đồ thờ
tự của cụm đình đền Kim Liên, có so sánh với một số di tích khác trên địa
bàn thành phố Hà Nội (đền Quán Thánh), qua đó rút ra kinh nghiệm và đề
xuất giải pháp quản lý di tích trong bối cảnh chung về phát triển Hà Nội và
bảo vệ bề dày lịch sử văn hóa thủ đô.
Đào Thùy Linh (2016) thực hiện luận văn thạc sĩ về Cụm di tích đình,
chùa, bia La Khê gắn với phát triển du lịch ở Hà Đông [21] đã đi vào
nghiên cứu các giá trị về kiến trúc, nghệ thuật, không gian lịch sử cách
mạng, giá trị về cổ vật, tín ngưỡng, nêu bật giá trị của tinh hoa nghề dệt the
ở La Khê, và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý di sản văn hóa
ở Lai Khê để phát triển du lịch Hà Đông, Hà Nội.
Ngày 11/3/2001, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định
1325/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế về quản lý di tích - danh lam
thắng cảnh trên địa bàn tỉnh [47]. Quy chế này quy định về phân cấp
quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh


6
đã được xếp hạng và công trình xây dựng, địa điểm, cảnh quan thiên
nhiên thuộc danh mục kiểm kê di tích. Hoạt động quản lý, bảo vệ và phát
huy giá trị di tích phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật bảo

đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cấp, các ngành trong lĩnh
vực quản lý.
UBND huyện Gia Lộc ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày
12/02/2016 về Bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn huyện Gia
Lộc giai đoạn 2016 - 2020 [43]. Kế hoạch này nhằm thực hiện những
nhiệm vụ đề ra và đưa ra những giải pháp về bảo tồn, phát huy giá trị các
di tích trên địa bàn huyện Gia Lộc.
Những năm qua, Hải Dương cũng đã công bố hàng loạt các công
trình, bài báo liên quan đến DTLS VH đền Quát, việc giới thiệu và quản lý
di tích ở địa phương, tiêu biểu là các cuộc hội thảo của UBND tỉnh Hải
Dương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, UBND huyện Gia Lộc
với các Kế hoạch phát triển Du lịch Hải Dương giai đoạn 2015 - 2020,
Quy hoạch tu bổ, tôn tạo khu di tích LSVH Đền Quát huyện Gia Lộc
(năm 2003) [33]….
Liên quan đến đề tài còn có các công trình: Nâng cao hiệu quả quản lý
lễ hội đền Quát, tỉnh Hải Dương [25] năm 2012 của Phạm Văn Nhất (khóa
luận cử nhân quản lý văn hóa); Nghiên cứu các di tích lịch sử văn hóa
tiêu biểu của tỉnh Hải Dương năm 2010 của Phạm Thị Tuyết Nga [26],
cuốn sách Yết Kiêu - Chiến công và huyện thoại [8]… Ngoài ra, còn có
một số bài báo giới thiệu di tích lịch sử văn hóa đền Quát hoặc vị danh
thần được thờ ở đây như: Về Hải Dương nhớ thăm đền Quát (Báo Quảng
Ninh điện tử), Lễ hội đền Quát (Tạp chí Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh
Hải Dương), Danh tướng Yết Kiêu - những điều ít người biết (tạp chí
Tuyên giáo Hải Dương)...


7
Nói chung, đã có nhiều công trình nghiên cứu về quản lý di tích,
cách tổ chức quản lý phụ thuộc và giá trị và cấp xếp loại khác nhau, nhưng
trong đó đều có đề cập tới việc phối hợp giữa nhà nước và cộng đồng chủ

thể tại địa phương tham gia vào hoạt động quản lý, những bất cập về sự
chồng chéo nhiệm vụ giữa các bộ phận quản lý hay sự chưa phù hợp giữa
hướng dẫn thi hành quy định của nhà nước và nhu cầu của người dân địa
phương trong thực hành tín ngưỡng, trình độ của cán bộ quản lý cơ sở,v.v..
Đối với đền Quát (Yết Kiêu, Gia Lộc, Hải Dương), mặc dù đã có công trình
nghiên cứu và một số bài viết giới thiệu về giá trị văn hóa, tiềm năng khai
thác du lịch của nó nhưng nghiên cứu sâu về quản lý Nhà nước đối với di
tích này còn chưa được đề cập đầy đủ và chưa cập nhật với tình hình mới.
Do đó, đây là mục đích và nhiệm vụ của luận văn này và khi thực hiện nó,
tác giả có kế thừa những kết quả nghiên cứu đi trước về quản lý di tích văn
hóa nói chung và về việc khai thác giá trị của đền Quát nói riêng.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở làm rõ thực trạng quản lý đền Quát (xã Yết Kiêu, huyện
Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) hiện nay, tác giả luận văn đưa ra đề xuất nhằm
nâng cao hiệu quả quản lý để thấy được giá trị và ý nghĩa của loại hình di
sản này trong đời sống văn hóa địa phương.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Khái quát về công tác quản lý di tích lịch sử văn hóa với hệ thống
văn bản quản lý nhà nước để làm cơ sở lý luận;
- Mô tả di tích và việc khai thác di tích phục vụ nhu cầu tín ngưỡng, từ
đó nêu lên các giá trị văn hóa;
- Nêu thực trạng về công tác quản lý di tích đền Quát;
- Đề xuất một số giải pháp cụ thể góp phần nâng cao hiệu quả quản lý
đền Quát.


8
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu

Nghiên cứu các hoạt động quản lý đền Quát, xã Yết Kiêu, huyện Gia
Lộc, tỉnh Hải Dương.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
- Phạm vi không gian: Nghiên cứu DTLSVH đền Quát, xã Yết Kiêu,
huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.
- Phạm vi thời gian: Nghiên cứu công tác quản lý đền Quát từ năm
1989 (khi đền Quát được công nhận là DTLSVH cấp Quốc gia) đến nay.
5. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp khảo sát thực địa (gồm quan sát, phỏng vấn sâu, ghi
chép và chụp ảnh) để thu thập những thông tin liên quan tới đền Quát và
giá trị của nó, các hoạt động quản lý di tích này. Cụ thể: tác giả đã tiến
hành phỏng vấn một số vị lãnh đạo địa phương, thành viên Ban quản lý di
tích xã, một số người dân sống xung quanh di tích, đặc biệt là những người
cao tuổi trong thôn có quan tâm tới di tích và lễ hội cũng như quan tâm tới
văn hóa truyền thống của địa phương.
- Phương pháp nghiên cứu tài liệu thứ cấp: tham khảo và sử dụng kế
thừa kết quả nghiên cứu đi trước về quản lý di tích văn hóa; tham khảo các
báo cáo của phòng Văn hóa - Thông tin huyện Gia Lộc, các tài liệu liên
quan tới di tích và lễ hội tại địa phương.
- Phương pháp phân tích và tổng hợp: được sử dụng để phân tích các
cứ liệu được thu thập từ thực địa, tổng hợp cùng nguồn tài liệu thứ cấp để
hệ thống thành các vấn đề, làm sáng rõ những điểm mạnh, yếu, hạn chế và
thách thức trong quản lý di tích. Từ đó, đưa ra hướng khắc phục, đề xuất
giải pháp nhằm phát huy tối đa hiệu quả của hoạt động quản lý.
6. Những đóng góp của luận văn
- Cung cấp hệ thống thông tin về giá trị lịch sử và văn hóa của đền
Quát (xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).


9

- Nêu lên thực trạng quản lý đền Quát với mục tiêu khai thác giá trị di
sản văn hóa trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, góp phần phát triển
kinh tế du lịch địa phương.
- Nội dung luận văn cũng giúp làm rõ hơn một số vấn đề mang tính lý
luận về quản lý Nhà nước đối với di tích lịch sử văn hóa.
7. Bố cục của Luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, Luận
văn gồm 03 Chương như sau:
Chương 1: Khái quát chung về quản lý di tích lịch sử văn hóa và đền
Quát.
Chương 2: Thực trạng hoạt động quản lý đền Quát.
Chương 3: Nâng cao hiệu quả quản lý đền Quát.


10
Chương 1
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA
VÀ ĐỀN QUÁT
1.1. Khái quát chung về quản lý di tích lịch sử văn hóa
1.1.1. Khái niệm liên quan
1.1.1.1. Di sản văn hóa
Sau khi có Luật Di sản văn hóa (2001), khái niệm này đã không còn
xa lạ đối với những người làm quản lý văn hóa. Tuy nhiên, từ cá các
phương diện khác nhau, các nhà nghiên cứu và quản lý đã có những địn
nghĩa khác nhau về khái niệm này. Chẳng hạn, Nguyễn Khoa Điềm cho
rằng: “Di sản văn hóa là trục định vị của mỗi quốc gia trong đại dương của
toàn cầu hóa” [15, tr.3], hay theo Đặng Văn Bài, thì: “Di sản văn hóa là cầu
nối quá khứ - hiện tại - tương lai và là một yếu tố cấu thành nên môi trường
sống...” [3, tr.4]. Hoặc theo Lê Hồng Lý: “Di sản văn hóa, một khi được
nhận biết và giữ gìn sẽ là một trong những bảo đảm cho sự khẳng định và

bền vững của bản sắc. Chính vì vậy mà bảo tồn càng trở thành mối quan
tâm của cộng đồng các quốc gia” [24, tr.6].
Có thể hiểu, di sản văn hóa là tài sản của dân tộc, thể hiện quá trình
sáng tạo văn hóa của nhân dân trong quá trình dựng nước và giữ nước,
được lưu truyền thống, thể hiện những kinh nghiệm được đúc rút của dân
tộc. Đó là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ
phận của di sản văn hóa nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng
nước và giữ nước của nhân dân ta.
Với Luật Di sản văn hóa, nó được chia thành hai bộ phận:
Di sản văn hóa vật thể là những sản phẩm vật chất có giá trị lịch
sử, văn hóa, khoa học được lưu truyền lâu đời trong đời sống của
các dân tộc, bao gồm các di tích lịch sử - văn hóa, các công trình
xây dựng kiến trúc, mỹ thuật, các danh lam thắng cảnh, các di


11
vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. Di sản văn hóa phi vật thể là sản
phẩm gắn với cộng đồng hoặc cá nhân, vật thể và không gian văn
hóa có liên quan; có giá trị lịch sử văn hóa, khoa học, thể hiện
bản sắc của cộng đồng; không ngừng tái tạo và được lưu truyền
từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng truyền miệng, truyền nghề,
trình diễn và các hình thức khác. Là sản phẩm tinh thần có giá trị
được lưu giữ bằng trí nhớ, chữ viết, truyền miệng, trình diễn và
các hình thức lưu truyền khác [11, tr.134].
Di sản văn hóa thế giới là những di sản có tầm quan trọng cấp quốc tế,
hoặc những di sản được lập hồ sở gửi UNESCO xem xét công nhận là di
sản văn hóa thế giới;
Di sản quốc gia gồm những di sản được xếp hạng di tích quốc gia
quan trọng đặc biệt, một số làng nghề truyền thống nổi tiếng, hay những lễ
hội lớn mà tầm ảnh hưởng của nó vượt khỏi phạm vi một tỉnh, một vùng.

Di sản địa phương bao gồm những di tích lịch sử, danh lam thắng
cảnh được xếp hạng cấp tỉnh, có tầm ảnh hưởng, thu hút không vượt ra
khỏi giới hạn của huyện, thị xã.
1.1.1.2. Di tích và di tích lịch sử văn hóa
Di tích
Theo từ điển Bách khoa, “Di tích là dấu vết còn lại trong quá khứ, còn
lưu lại trong lòng đất hoặc trên mặt đất có ý nghĩa về mặt văn hóa và lịch
sử” [18, tr.167]. Có nhiều loại di tích, như: di tích gắn với thân thế sự
nghiệp của anh hùng dân tộc, danh nhân của đất nước; di tích gắn với sự
kiện lịch sử tiêu biểu của các thời kỳ phát triển của đất nước, của cộng
đồng, ghi dấu nơi đánh giặc, các công trình kiến trúc nghệ thuật, đài tưởng
niệm, danh lam thắng cảnh,... Có nhiều loại di tích: Di tích LSVH, di tích
kiến trúc nghệ thuật, di tích lịch sử cách mạng, di tích khảo cổ, di tích danh


12
thắng,... Di tích được pháp luật bảo vệ, không đối tượng nào được tùy tiện
thay đổi hoặc phá hủy.
Di tích lịch sử văn hóa
Theo cuốn Địa lý du lịch: “DTLSVH là những không gian vật chất cụ thể,
khách quan, trong đó chứa đựng các giá trị điển hình do tập thể hoặc cá nhân
con người sáng tạo ra trong lịch sử để lại” [38, tr.13].
Theo Đạo luật 16 về di sản ban hành ngày 25/6/1985 của Tây Ban
Nha: “Di tích lịch sử bao gồm các bất động sản và động sản có lợi ích nghệ
thuật, có lợi ích sinh vật học, khảo cổ học, dân tộc học, khoa học kỹ thuật,
kể cả di sản thiên nhiên...” [12, tr.2].
“Di tích lịch sử văn hoá là công trình xây dựng, địa điểm và các di vật,
cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc công trình, địa điểm đó có giá trị lịch sử, văn
hoá, khoa học” [11, tr.123]. Di tích lịch sử văn hóa có các tiêu chí sau:
Công trình xây dựng, địa điểm gắn với sự kiện lịch sử tiêu biểu

trong quá trình dựng nước và giữ nước. Các di tích thuộc loại này
tiêu biểu có đền Hùng, Cổ Loa, Cố đô Hoa Lư, Bãi cọc Bạch
Đằng, Cột cờ...
Công trình xây dựng, địa điểm gắn với thân thế và sự nghiệp của anh
hùng dân tộc, danh nhân của đất nước. Các di tích tiêu biểu thuộc
loại này như Khu di tích lịch sử Kim Liên, đền Kiếp Bạc, quần thể
Yên Tử, Lam Kinh, đền Đồng Nhân...
Công trình xây dựng, địa điểm gắn với sự kiện lịch sử tiêu biểu
của các thời kỳ cách mạng, kháng chiến. Các di tích thuộc loại
này tiêu biểu có: Khu di tích chiến thắng Điện Biên Phủ, Địa đạo
Củ Chi, Phòng tuyến Tam Điệp, Hành cung Vũ Lâm, Khu di tích
lịch sử cách mạng Pắc Bó, Khu rừng Trần Hưng Đạo,…
Căn cứ vào giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, di tích lịch sử văn hoá
được chia thành:


13
- Di tích quốc gia đặc biệt là di tích có giá trị đặc biệt tiêu biểu của
quốc gia. Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng thông qua hồ sơ đề
nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch; sau đó có thể quyết
định việc đề nghị UNESCO xem xét đưa di tích tiêu biểu của Việt Nam vào
danh mục di sản thế giới.
- Di tích quốc gia là di tích có giá trị tiêu biểu của quốc gia. Bộ Văn
hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) quyết định xếp
hạng thông qua hồ sơ đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.
- Di tích cấp tỉnh là di tích có giá trị tiêu biểu của địa phương. Chủ
tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định xếp hạng thông qua hồ sơ đề nghị của
Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch.
1.1.2. Nội dung quản lý di tích lịch sử văn hóa
Sau Cách mạng tháng Tám 1945, Việt Nam gặp vô vàn khó khăn vì

phải giải quyết nạn đói, mù chữ, thù trong giặc ngoài, nhưng chỉ sau Tuyên
ngôn độc lập hơn hai tháng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh đầu tiên
mang số 65/SL ngày 23/11/1945 gồm 6 điều, cho thấy cái nhìn xa đối với việc
kế thừa văn hóa truyền thống để xây dựng nền văn hóa mới của đất nước.
Trong quá trình đổi mới phát triển đất nước thời hội nhập, giao lưu
rộng rãi với các nước trên thế giới, đã đặt ra nhiều vấn đề đối với việc kế
thừa và tái tạo văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại. Trước hết,
để bảo vệ di sản văn hóa truyền thống được toàn diện, đầy đủ, phù hợp với
thông lệ quốc tế, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, Đảng Cộng sản Việt
Nam đã ban hành Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII về việc “Xây dựng
nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” trong đó có đoạn
viết: “Di sản văn hóa là tài sản vô giá, gắn kết cộng đồng dân tộc, là cốt lõi
của bản sắc dân tộc, cơ sở để sáng tạo những giá trị mới và giao lưu văn
hóa. Hết sức coi trọng, bảo tồn, kế thừa, phát huy những giá trị di sản văn
hóa truyền thống (bác học dân gian), văn hóa cách mạng, bao gồm cả văn
hóa vật thể và phi vật thể”.


14
Nhà nước có chính sách bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa nhằm
nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã
hội của đất nước. Vì vậy, nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân nói
chung, tỉnh Hải Dương nói riêng đã có nhiều hoạt động bảo vệ và phát huy
giá trị di sản văn hóa, đáp ứng nhu cầu về văn hóa ngày càng cao của nhân
dân, góp phần phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc
dân tộc, góp phần vào kho tàng di sản văn hóa thế giới. Đồng thời, để tăng
cường hiệu lực quản lý của nhà nước, nâng cao trách nhiệm của nhân dân
trong việc tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, ngày
29/6/2001, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kỳ họp
thứ 9, khóa X đã thông qua Luật Di sản văn hóa, các hoạt động quản lý nhà

nước về di sản văn hóa được thể hiện rõ trong bộ luật này [11, tr.9].
“Ở Việt Nam, đến nay có khoảng gần 3000 di tích lịch sử văn hóa và
danh lam thắng cảnh được xếp hạng. Bên cạnh đó là hàng vạn di tích khác
trải khắp các vùng, miền của đất nước gắn bó chặt chẽ với cộng đồng” [3,
tr.1]. Nhận được sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội, Nhà nước và Đảng đã
chỉ đạo công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa, được thể
hiện qua đường lối chính sách và các văn bản quản lý, tạo hành lang pháp
lý cho các hoạt động quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trong
thời kỳ đổi mới ở Việt Nam. Và, ngày 24/7/2001, Bộ trưởng Bộ Văn hóa
Thông tin ký quyết định số 1076/QĐ-BVHTT về: “Quy hoạch tổng thể bảo
tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh đến
năm 2020”.
Luật Di sản văn hóa năm 2001 có hiệu lực thi hành từ ngày
01/01/2002, gồm 7 chương, 74 điều, quy định về các hoạt động bảo vệ và
phát huy giá trị DSVH, xác định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân
đối với DSVH ở nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên,
sau một thời gian áp dụng, một số điều của Luật năm 2001 không còn phù
hợp với thực tiễn đời sống kinh tế xã hội của đất nước. Vì vậy, ngày


15
18/6/2009, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật Sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa. Ngoài ra, Chính phủ đã ban
hành các Nghị định sau:
Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010, quy định chi tiết việc
bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể; việc bảo vệ và phát
huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; việc quản lý di
vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; tổ chức và hoạt động của bảo tàng; việc khen
thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát hiện và giao nộp di vật, cổ vật, bảo
vật quốc gia;

Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012, quy định chi tiết về
thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu
bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Nghị định này
áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam khi tiến hành các hoạt động lập,
phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; tổ chức, cá
nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di
tích trên lãnh thổ Việt Nam;
Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 cụ thể hóa việc
thực hiện Luật, quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử
phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi
phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực văn hóa, thể thao,
du lịch và quảng cáo.
Ngày 24/02/2005, Quyết định số 36/2005/QĐ-TTg được ban hành, lấy
ngày 23/11 hàng năm là Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam nhằm “phát huy
truyền thống và ý thức trách nhiệm của những người làm công tác bảo vệ
và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam, động viên các tầng lớp xã hội
tham gia tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa
dân tộc”. Quyết định này xác định 5 yêu cầu: Giáo dục truyền thống yêu
nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa trong


16
toàn dân; Tăng cường ý thức trách nhiệm, niềm tự hào của những người
làm công tác bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc
trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến,
đậm đà bản sắc dân tộc.
Bên cạnh quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về quản lý di
tích lịch sử văn hóa cùng các văn bản thực hiện đi kèm là cơ sở lý luận để
xem xét thực trạng hoạt động quản lý di tích lịch sử - văn hóa, còn có các
văn bản quốc tế có liên quan.

Công ước Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, ký tại Paris
ngày 16 tháng 11 năm 1972, là một thỏa ước quốc tế trong đó các quốc gia
cùng bảo vệ các di sản trường tồn của thế giới. Mỗi quốc gia, hoặc “Quốc
gia thành viên” tham gia Công ước công nhận trách nhiệm chính của mình
nhằm đảm bảo việc xác định, bảo vệ, bảo tồn và chuyển giao các di sản văn
hóa và thiên nhiên của đất nước cho các thế hệ tương lai. Cho đến nay, đã
có trên 170 quốc gia ký kết Công ước, vì vậy Công ước này trở thành một
trong những công cụ bảo vệ có uy lực nhất trên thế giới. Đây là văn bản
pháp lý quốc tế duy nhất để bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên trong đó
khuyến khích sự hợp tác giữa các quốc gia nhằm bảo vệ di sản của họ.
Ủy ban Di sản Thế giới Liên Chính phủ gồm có 21 quốc gia thành
viên được Đại hội đồng các quốc gia thành viên Công ước bầu chọn với
nhiệm kỳ sáu năm.
Hiện nay, các Công ước của UNESCO như Công ước về các biện
pháp ngăn cấm xuất nhập khẩu và chuyển giao trái phép quyền sở
hữu tài sản văn hóa năm 1970, Công ước bảo vệ di sản văn hóa
và thiên nhiên thế giới năm 1972, Công ước bảo vệ di sản văn
hóa dưới nước năm 2001, Công ước bảo vệ di sản văn hóa phi vật
thể năm 2003, Công ước bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các
biểu đạt văn hóa năm 2005, Chương trình ký ức thế giới (Di sản


17
tư liệu thế giới) ra đời từ năm 1994… đang đứng trước yêu cầu
cần được phổ biến rộng rãi hơn. Các công ước thể hiện những
quan điểm tích cực trong sự trân trọng các giá trị văn hóa, nghệ
thuật, xã hội, môi trường… của các di sản văn hóa, di sản thiên
nhiên, di sản tư liệu…, gắn liền các di sản và các giá trị của
chúng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Và như vậy,
những nội dung này, sẽ là gợi mở cho ngành văn hóa và chính

quyền tại các địa phương nhằm có những hoạt động bảo tồn, ứng
xử phù hợp với trạng thái tồn tại của di sản [15, tr.2].
Di sản là báu vật mà thiên nhiên ban tặng cho đất nước ta, là kết tinh
lao động sáng tạo mà cha ông ta từ đời này qua đời khác đã dày công tạo
dựng. Cái gì cũng có thể xây dựng được, sản xuất được, sáng tác được
nhưng di sản thì không thể tạo ra được.
Từ năm 2011 đến 2018, thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về
văn hóa và Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa, Chính phủ đã hỗ trợ
cho các địa phương trên cả nước để chống xuống cấp và tu bổ di tích. Công
tác xã hội hóa hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích đã đạt được
những hiệu quả tích cực, đã huy động được nguồn vốn không nhỏ từ các tổ
chức, đoàn thể, doanh nghiệp, cộng đồng và nguồn vốn viện trợ của
UNESCO, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ cho bảo vệ, tu bổ, tôn tạo
và phục hồi di tích.
Việt Nam chính thức gia nhập UNESCO từ tháng 7/1976, từ đó đến
nay, Việt Nam luôn đẩy mạnh hội nhập và giao lưu quốc tế trong bảo tồn
và quản lý di sản và nghiêm túc thực hiện cam kết với UNESCO và quốc
tế, đóng góp bản sắc của Việt Nam để làm phong phú hơn bức tranh toàn
cầu về đa dạng bản sắc văn hóa các dân tộc trên thế giới, và coi đó là nghĩa
vụ và trách nhiệm quốc tế.


18
1.2. Khái quát về đền Quát (Hạ Bì, Yết Kiêu, Gia Lộc, Hải Dương)
1.2.1. Làng Hạ Bì, xã Yết Kiêu
Theo cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Yết Kiêu [6], địa phận xã nằm trên trục
đường 39C, cách trung tâm huyện Gia Lộc khoảng 3km về phía tây. Phía
đông giáp xã Gia Hòa (huyện Gia Lộc), phía tây giáp xã Cổ Bì (huyện Bình
Giang), phía bắc giáp xã Trùng Khánh (huyện Gia Lộc), phía nam giáp xã
Lê Lợi (huyện Gia Lộc). Xã có diện tích tự nhiên 441,6 ha, dân số 8265

người (tính đến 31/12/2017). Xã có 5 thôn: Vân Am, Thượng Bì, Hoàng
Kim, Hạ Bì và Khuông Phụ.
Chạy dọc theo phía đông nam của xã là con sông Đĩnh Đào dài
khoảng 3km, là “biên giới” tự nhiên giữa xã Yết Kiêu của huyện
Gia Lộc và xã Cổ Bì của huyện Bình Giang. Trước đây, xã Yết
Kiêu thuộc tổng Phương Duy, huyện Gia Lộc. Tháng 4/1946,
tổng Phương Duy được chia làm 3 xã: Phương Duy (nay là xã
Gia Hòa), Dân Chủ (nay là xã Yết Kiêu), Cộng Hòa (nay là xã
Trùng Khánh). Đến tháng 3/1948, xã Phương Duy và Dân Chủ
được sát nhập thành 1 xã lấy tên là Yết Kiêu. Năm 1956, Yết
Kiêu lại được tách thành hai xã là Yết Kiêu và Gia Hòa, Yết Kiêu
chính thức được công nhận là đơn vị hành chính cấp xã cho đến
ngày nay. Làng Hạ Bì có tên nôm gọi là làng Quát, thuộc tổng
Phương Duy, sau Cách mạng tháng Tám đến đầu năm 1946, làng
thuộc xã Dân Chủ và đến năm 1948 làng thuộc xã Yết Kiêu, huyện
Gia Lộc cho đến ngày nay.
Mảnh đất hình thành nên xã Yết Kiêu vốn có từ lâu đời, người
dân địa phương qua các thế hệ nối tiếp nhau đã tạo nên, giữ gìn
và phát huy những giá trị do thế hệ đi trước để lại cho đến ngày
nay, được thấy qua hệ thống chùa thờ Phật, đình, miếu thờ các vị
thần, các danh tướng.


19
Hạ Bì vốn là một làng chài ở tả ngạn sông Đáy, cách thị trấn Gia
Lộc hơn 3 km về phía tây. Làng có 27 dòng họ sống quần tụ dưới
386 ngôi nhà với 1.586 nhân khẩu. Ngoài ra, làng còn có 9 hà
chài (xóm chài sống trên sông) đi làm ăn trên sông nước ở các
nơi: Lạc Thượng, Lai Hạ, Lạc Trung, Kênh Trang, Tăng Thịnh,
An Bài, Kênh Tre, Tân Võng và Hà Vĩnh. Các xóm chài này chỉ

tập trung về quê vào dịp lễ hội đền Quát hàng năm vào rằm tháng
Giêng và tháng Tám [6, tr.9].
Hiện nay, người dân Yết Kiêu sinh sống chủ yếu bằng nghề nông
nghiệp và một số nghề phụ như: nghề sơn, xây dựng, nghề mộc, một số ít
làm nghề buôn bán. Đặc biệt, làng có nghề truyền thống là đan chài lưới và
đánh bắt cá trên sông.
Từ nghề sông nước mà Hạ Bì đã cung cấp cho quân đội triều Trần
những thanh niên cường tráng, giỏi bơi lặn, điển hình là Phạm Hữu Thế
(Yết Kiêu), người cận vệ trung thành, dũng cảm, tài năng của Trần Hưng
Đạo. Nay ông trở thành tổ ngành đặc công nước và là biểu tượng của môn
thể thao bơi lội của dân tộc.
Có thể thấy, làng Hạ Bì, xã Yết Kiêu là một vùng quê lâu đời, có bề
dày về lịch sử và văn hóa truyền thống. Người dân có đời sống tâm linh
khá đa dạng, phong phú, thể hiện qua hệ thống các di tích như đền, chùa, nhà
thờ họ… Cũng như nhiều làng quê khác, tín ngưỡng thờ Thành hoàng là một
sinh hoạt văn hóa - tín ngưỡng khá đặc sắc của cộng đồng cư dân ở đây, gắn
với môi trường sông nước và một giai đoạn lịch sử chống giặc ngoại xâm ở thời
Trần, đem lại cho văn hóa truyền thống nơi đây đặc trưng riêng.
Tại xã Yết Kiêu có 02 di tích lịch sử văn hóa: đình Buộm (xếp hạng
cấp tỉnh) và đền Quát (xếp hạng cấp quốc gia). Đền Quát có vị trí đặc biệt
đối với không chỉ người dân trong xã mà còn trong huyện Gia Lộc và tỉnh


×