Tải bản đầy đủ (.pdf) (87 trang)

DANH MỤC LUẬN VĂN - LUẬN ÁN CHUYÊN NGÀNH VĂN HÓA HỌC & VĂN HÓA DÂN GIAN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (980.74 KB, 87 trang )

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN
THƯ VIỆN TRƯỜNG

DANH MỤC LUẬN VĂN - LUẬN ÁN CHUYÊN NGÀNH VĂN HÓA HỌC & VĂN HÓA DÂN GIAN
(DỮ LIỆU CẬP NHẬT ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2019)
STT

NHAN ĐỀ

TÁC GIẢ

MÔN LOẠI

NĂM / NƠI BẢO VỆ

VỊ
SỐ
TRÍ
BẢN
KHO

W312(1)

Học viện Khoa học Xã hội (Viện
2013 Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt
Nam)

K1

1Lê Xuân Hoan

W313

2007 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

K1

1

Hồ Bá Việt

W313

1997 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

K1

1

P52(1=ED)-5

Học viện Khoa học xã hội (Viện
2011 Hàn lâm Khoa học xã hội Việt
Nam)

K1

1


Học viện Khoa học Xã hội (Viện
2014 Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt
Nam)

K1

1

1

"Xẩm" chợ Đồng Xuân : luận văn Thạc sĩ :
60.31.70

Vũ Thanh Tú

2

Âm nhạc dân gian JRAI ở tỉnh Gia Lai : luận văn
Thạc sĩ

3

Âm nhạc dân gian người Thái ở miền núi Nghệ
An : luận văn Thạc sĩ

4

Âm nhạc trong nghi lễ của người Êđê Kpă (khảo
Nguyễn Văn Vinh

sát ở Buôn Ma Thuột) : luận văn Thạc sĩ : 60.31.70

5

Ẩm thực bán rong ở phố cổ Hội An, Quảng Nam :
Nguyễn Thị Diệu Mai P52(1)
luận văn Thạc sĩ : 60.31.70

Page 1


6

Ăn chay trong đời sống người Việt Tây Nam Bộ :
Nguyễn Văn Rớt
luận văn Thạc sĩ

U114

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2011 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

7

Ảnh hưởng của sân khấu chèo truyền thống đối
với sân khấu kịch nói ở thủ đô Hà Nội : luận văn

thạc sĩ

Nguyễn Hoàng
Chương

W333

2007 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

K1

1

8

Ảnh hưởng của tạp chí giải trí và hướng dẫn tiêu
dùng đối với phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh :
luận văn luận Thạc sĩ : 60.31.70

Nguyễn Thị Thùy
Trang

O59

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2013 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
Tp. Hồ Chí Minh

K1


1

9

Áo dài của phụ nữ Việt dưới học nhìn kí hiệu học
Đỗ Thanh Vân
: luận văn Thạc sĩ

U111

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2008 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh

2

P52

2011 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

K1

1

Nguyễn Thị Ái Hoa

P52(1-4BĐ)

Trường Đại học Khoa học Xã hội

2015 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
Tp. Hồ Chí Minh)

K1

1

Trần Thị Thu Đan

S69(1)3

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2014 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
Tp. Hồ Chí Minh)

K1

1

U113

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2013 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

Bà Đồng trong Đạo Mẫu qua nghiên cứu trường
hợp bà Đồng Trần Thị Vân - thủ nhang phủ nấp,
10
huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định : luận văn Thạc sĩ :

60.31.70
Bài chòi dưới góc nhìn văn hóa học (trường hợp
11
tỉnh Bình Định) : luận văn Thạc sĩ : 60.31.06.40

12

Bản quyền sách ở Việt Nam từ góc nhìn văn hóa
học : luận văn Thạc sĩ : 60.31.06.40

Bản sắc Châu Âu trong tiến trình hình thành và
13
phát triển của EU : luận án Tiến sĩ : 62.31.70.01

Phạm Xuân Thịnh

Bùi Hải Đăng

Page 2

2


Bản sắc dân tộc trong các tác phẩm khí nhạc Việt
14 Nam (Trường hợp Piano) : luận án Tiến sĩ :
62.31.01

W315.4

Trường Đại học Khoa học Xã hội

2014 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
Tp. Hồ Chí Minh)

K1

1

W147(1N)

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2015 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
Tp. Hồ Chí Minh)

K1

1

P3(1)0/7

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2015 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

P52(1=KH)-5

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2018 và Nhân văn (Đại học Quốc gia

Tp. Hồ Chí Minh)

K1,K2

2

U111

1997 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

K1

1

W312

2008 Trường Đại học văn hóa Hà Nội

K1

1

Huỳnh Minh Tuấn

U612

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2012 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
Tp. Hồ Chí Minh)


K1

1

Nguyễn Sơn

U114

1997 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

K1

1

U111.15

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2018 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
Tp. Hồ Chí Minh)

K1,K2

2

Trần Thanh Hà

Bản sắc dân tộc trong hội họa miền Nam giai đoạn
15
Mã Thanh Cao
1954-1975 : luận án Tiến sĩ : 62.31.70.01

Bảo tàng trong vai trò một thiết chế văn hóa
(Trường hợp Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh
16
Thành phố Hồ Chí Minh) : luận văn Thạc sĩ :
60.31.06.40

Nguyễn Thị Thanh
Trà

Bảo tồn và phát huy văn hóa Khmer ở An Giang
17 (Trường hợp qua các phương tiện phát thanh truyền hình) : luận văn thạc sĩ: 60.31.06.40

Cao Thụy Thảo
Nguyên

18

Bảo tồn, khai thác văn hóa du lịch ở đô thị cổ Hội
Trần Quang Thanh
An : luận văn Thạc sĩ

Bảo tồn, phát huy diễn xướng dân gian hát dô (xã
19 Liệp Tuyết, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây) : luận Đặng Thị Hạnh
văn Thạc sĩ
Báo trực tuyến trong đời sống văn hóa giải trí tại
20 TP. Hồ Chí Minh hiện nay : luận văn Thạc sĩ:
60.31.70

21


Bảo vệ và xây dựng môi trường văn hóa trên địa
bàn tỉnh Phú Yên : luận văn Thạc sĩ

Bầu hồ lô trong văn hóa vùng Tây Nam Bộ : luận
22
văn Thạc sĩ : 60.31.06.40

Đỗ Nguyên

Page 3


Bến nước dưới góc nhìn văn hóa học : luận văn
23
Thạc sĩ
Biến đổi của văn hóa tổ chức cộng đồng ở Cần
16
Thơ trong quá trình đô thị hóa : luận văn Thạc sĩ

Hồ Thị Diệu Hiền

Dương Thị Hường

Biến đổi của văn hóa truyền thống trong quá trình
24 đô thị hóa ở huyện Hóc Môn - TP. Hồ Chí Minh : Trần Quang Ánh
luận văn Thạc sĩ
Biến đổi đời sống văn hóa của cư dân xã Tân
12 Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre dưới tác
động du lịch : luận văn Thạc sĩ : 60.31.06.40


Nguyễn Thị Phương
Thảo

Biến đổi trong nghi lễ vòng đời ở Tây Nguyên
(nghiên cứu trường hợp đám cưới và đám tang của
14
Đào Thị Hằng
người Mnông Rlâm tại huyện Lăk, tỉnh Đăk Lăk) :
luận văn Thạc sĩ : 60.31.70
Biến đổi văn hóa của nhóm tộc người Cơ Tu vùng
tái định cư (Trường hợp vùng tái định cư thủy
25
Lê Bá Vương
điện A Vương, huyện Tây Giang, Quảng Nam :
luận văn Thạc sĩ : 60.31.06.40
26

Biến đổi văn hóa qua sinh hoạt đình làng ở Thoại
Sơn - An Giang : luận văn Thạc sĩ : 60.31.06.40

Biến đổi văn hóa thôn Xâm Xuyên xã Hồng Vân,
27 huyện Thường Tín, Hà Nội : luận văn Thạc sĩ :
60.31.70

U111

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2012 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)


2

U114

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2012 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
Tp. Hồ Chí Minh)

1

U111

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2007 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2017 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

P52(1-4Be)-5

P52


Nguyễn Anh Tuấn

K1

1

U114(1)

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2017 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

U114(1-4AG)

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2016 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

Nguyễn Thanh Thúy U111

Biến đổi văn hóa trong quá trình đô thị hóa ở vùng
28 ngoại thành Tp. Hồ Chí Minh (trường hợp huyện Trần Thị Linh
Củ Chi) : luận văn Thạc sĩ : 60.31.70


Học viện Khoa học Xã hội (Viện
2014 Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt
Nam)

K1

U111

Page 4

2014

Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội
Việt Nam)

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2013 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
Tp. Hồ Chí Minh)

K1

1

K1

1


29


Biến đổi văn làng dệt Phương La (huyện Hưng
Bùi Thị Dung
Hà, tỉnh Thái Bình) : luận án Tiến sĩ : 62.31.06.40

Biện pháp phát triển nhân lực khoa học và công
30 nghệ (nghiên cứu trường hợp trường TH lao động - Phan Hiếu Liêm
xã hội) : luận văn Thạc sĩ
Biển trong đời sống văn hóa người Việt ở Kiên
31
Giang luận văn thạc sĩ : 60.31.70

Huỳnh Chi

2015

U215

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2006 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

U114

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2014 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
Tp. Hồ Chí Minh)


K1

1

U111

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
Tp. Hồ Chí Minh)

K1

1

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2013 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
Tp. Hồ Chí Minh)

K1

1

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2008 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
Tp. Hồ Chí Minh)

K1

1


32 Biển trong văn hóa người Việt : luận văn Thạc sĩ

Nguyễn Thị Hải Lê

Biểu tượng bà Chúa xứ Núi Sam - Châu Đốc
33 trong tín ngưỡng thờ mẫu ở Nam Bộ : luận văn
Thạc sĩ : 60.31.70

Trần Dương Phương
P52
Anh

Biểu tượng hòn vọng phu trong văn hóa Việt Nam
34 (so sánh với văn hóa Trung Hoa) : luận văn Thạc Âu Sĩ Kính
sĩ : 60.31.70

35

Blog Việt từ góc nhìn văn hóa ứng xử : luận văn
Thạc sĩ

Bóng rỗi và chặp Địa nàng trong tín ngưỡng thờ
36 mẫu của người Việt Nam Bộ : luận án Tiến sĩ :
62.31.70.01

37

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội


P52(1-4TB)-4

U114

200

K1

1

Cù Thị Thanh Huyền U111

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2011 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Hồ Chí Minh)

2

Nguyễn Thị Hải
Phượng

P52

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2013 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
Tp. Hồ Chí Minh)

K1,K2


2

P4

2002 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

K1

1

Bưng Bạc - Bưng Thơm trong nghiên cứu văn hóa
Hồ Khắc Bửu
tiền - sơ sử Bà Rịa - Vũng Tàu : luận văn Thạc sĩ

Page 5


Bước đầu tìm hiểu sự giao lưu văn hóa ở phố xưa
38 tại quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh : luận văn
Thạc sĩ
Bước đầu tìm hiểu văn hóa truyền thống qua ca
39 dao - tục ngữ người Việt dưới góc nhìn địa văn
hóa : luận văn Thạc sĩ

40

Trương Thị Bích Tiên U111

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2005 và Nhân văn (Đại học Quốc gia

K1, K2
Hồ Chí Minh)

2

Nguyễn Văn Chung

U111

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2005 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Hồ Chí Minh)

2

U111

1997 Trường Đại học văn hóa Hà Nội

1

2

Bước đầu tìm hiểu yếu tố thiêng trong văn hóa của
Trần Niệm
người Việt : luận văn Thạc sĩ

K1


Bước quá độ từ chế độ độc tài đến dân chủ ở Hàn
41 Quốc dưới góc độ văn hóa chính trị : luận văn
Thạc sĩ

Ngô Hải Uyên

U111

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2008 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

Buổi đầu của báo chí quốc ngữ trong văn hóa
Nam Bộ : luận văn Thạc sĩ

Hồ Ngọc Đoan
Khương

U612

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2010 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

U111


Trường Đại học Khoa học Xã hội
2009 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

Trường Đại học Khoa học Xã hội
W313(1-4TT) 2015 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

W9+U111.15

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2015 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

P52

1997 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

1

42


Ca dao, tục ngữ người Việt miền Tây Nam Bộ
43
dưới góc nhìn văn hóa học : luận văn Thạc sĩ

44

Ca Huế từ góc nhìn văn hóa học : luận án Tiến sĩ :
Trần Kiều Lại Thủy
62.31.70.01

Ca khúc cách mạng Việt Nam giai đoạn 1954 45 1975 dưới góc nhìn văn hóa : luận văn Thạc sĩ :
60.31.70

46

Nguyễn Tuấn Anh

Nguyễn Đăng Khoa

Ca múa nhạc trong lễ Rija Prong của người Chăm
Trương Văn Ẩn
Ninh Thuận : luận văn Thạc sĩ

Page 6

K1


47


Cà phê bệt tại thành phố Hồ Chí Minh : luận văn
Thạc sĩ : 60.31.70

48 Ca trù dưới góc nhìn văn hóa : luận văn Thạc sĩ

2012

Nguyễn Hoàng Anh
Tuấn

W312

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2010 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

P4

2008 Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội

1

Các di tích văn hóa tiền sử và sơ sử Sơn La với
Nguyễn Thị Ngọc
49 vấn đề bảo tồn và phát huy chúng : luận văn Thạc
Lan


Cái bếp trong văn hóa Tây Nam bộ : luận văn
50
Thạc sĩ

51

Cải cách của Hồ Qúy Ly tiếp cận từ góc độ văn
hóa học : luận văn Thạc sĩ : 60.31.60.40

Cái trống dưới góc nhìn văn hóa học : luận văn
52
Thạc sĩ

53

Cảm hứng lãng mạn - anh hùng trong văn xuôi
Nguyên Ngọc : luận văn Thạc sĩ

Học viện Khoa học Xã hội (Viện
Khoa học Xã hội Việt Nam)

Phan Thị Hoàng Cầm U111

K1

K1

1


Trần Bảo Thanh Trúc U114

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2011 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

Trần Văn Cương

P3(1)423

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2015 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

Nguyễn Thị Hạnh

U111

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2012 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2


Vũ Thị Thu

V5

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2010 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

U111

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2005 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

U111

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2005 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
Tp. Hồ Chí Minh)

1

Cần Giờ từ góc nhìn văn hóa sinh thái : luận văn

54
Thạc sĩ

Nguyễn Minh Mẫn

Cây cầu trong văn hóa Việt Nam ở Bắc Bộ và
55
Nam Bộ : luận văn Thạc sĩ

Nguyễn Thị Phương
Duyên

Page 7

K1


U111.15

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2018 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
Tp. Hồ Chí Minh)

K1,K2

2

Nguyễn Minh Phúc

U111


Trường Đại học Khoa học Xã hội
2012 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
Tp. Hồ Chí Minh)

K1

1

58

Chạm khắc trang trí trên đá chùa Bút Tháp (Thuận
Đoàn Thị Hồng Lư
Thành - Bắc Ninh) : luận văn Thạc sĩ

W13

2010

Viện nghiên cứu văn hóa (Viện
Khoa học Xã hội Việt Nam)

K1

1

59

Chàng Lía từ góc nhìn văn hóa dân gian : luận văn Trần Thị Huyền
Thạc sĩ : 60.31.70

Trang

P52

2009

Viện nghiên cứu văn hóa (Viện
Khoa học Xã hội Việt Nam)

K1

1

60

Chế độ độc tài Ngô Đình Diệm ở miền Nam Việt
Nam giai đoạn 1955-1959 : luận văn Thạc sĩ

P3

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2007 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

U113

Trường Đại học Khoa học Xã hội

2011 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

U114

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2011 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

U111

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2004 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

U111

2008 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

1


Cây đàn guitar phím lõm dưới góc nhìn văn hóa :
56
luận văn Thạc sĩ : 60.31.06.40
Cây kiểng của người Việt Nam Bộ dưới góc nhìn
57
văn hóa học : luận văn Thạc sĩ

Chợ nổi đồng bằng Sông Cửu Long từ góc nhìn
61
văn hóa học : luận văn Thạc sĩ

62

Phạm Công Trứ

Nguyễn Xuân Hoài

Đặng Thị Hạnh

Chợ trong đời sống người Việt Nam bộ : luận văn
Nguyễn Thị Thoa
Thạc sĩ

Chợ và siêu thị trong đời sống cư dân thành phố
Nguyễn Hoàng Tố
47 Hồ Chí Minh nhìn từ khía cạnh văn hoá : luận văn
Uyên
Thạc sĩ

64


Chợ và văn hóa chợ ở Thành phố Hồ Chí Minh :
luận văn Thạc sĩ

Nguyễn Vĩnh Thiện

Page 8

K1


Chữ "nghĩa" trong văn hóa dân gian Việt Nam
65
nhìn từ ca dao, tục ngữ : luận văn Thạc sĩ

Hoàng Trọng Hiếu

Chủ trương "thoát Á - nhập Âu" ở Nhật Bản thời
66 cận đại từ góc nhìn văn hóa học : luận văn Thạc sĩ Võ Thành Hưng
: 60.31.06.40
Chùa Giác Viên những giá trị văn hóa nghệ thuật :
Lâm Nhân
luận văn Thạc sĩ

U111

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2010 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)


2

U113

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2016 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1,K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

P52

2000 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Trần Thị Biển

X35

2008

Nguyễn Bích Hằng

P52(1-2H)-5

Chùa Tự Khoát xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì,
70 Hà Nội dưới góc nhìn văn hóa : luận văn Thạc sĩ : Trần Mạnh Cường
60.31.06.40
Chương trình phát thanh - truyền hình tiếng Tày

của đài phát thanh - truyền hình Tuyên Quang
71
Hoàng Thị Thẻ
trong đời sống người Tày Tuyên Quang : luận văn
Thạc sĩ : 60.31.70

67

68 Chùa Kim Liên : luận văn Thạc sĩ

69

Chùa nành trong đời sống văn hóa của cư dân
Ninh Hiệp : luận văn Thạc sĩ : 60.31.06.40

Con đường di sản thế giới ở miền Trung Việt
72 Nam từ góc nhìn văn hóa học : luận văn Thạc sĩ

Trịnh Thúy Quỳnh

Con trâu trong văn hóa người Việt : luận văn Thạc
73
KiềuThị Liên
sĩ : 60.31.70

K1

1

K1


1

Học viện Khoa học Xã hội (Viện
2015 Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt
Nam

K1

1

P52(1-2H)

Học viện Khoa học Xã hội (Viện
2015 Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt
Nam

K1

1

U632.14

Học viện Khoa học Xã hội (Viện
2014 Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt
Nam)

K1

1


U111

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2009 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
Tp. Hồ Chí Minh)

K1

1

U114

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2014 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
Tp. Hồ Chí Minh)

K1

1

Page 9

Viện nghiên cứu văn hóa (Viện
Khoa học Xã hội Việt Nam)


74

Con voi trong đời sống văn hóa của dân tộc

M'Nông ở Dak Lak : luận văn Thạc sĩ

Trần Tấn Vịnh

Cồng chiên trong đời sống của người Xơ Đăng Xơ
Teng (khảo sát ở làng Mô Pành 1 xã Đăk Na,
75
A Tuấn
huyện Tu Mơ Rông, tình Kon Tum) : luận văn
Thạc sĩ
Cụm di tích lịch sử đôi bờ Hiền Lương - sông Bến
76 Hải, tỉnh Quảng Trị từ góc nhìn văn hóa : luận văn Ôn Minh Hiền Vy
Thạc sĩ : 60.31.70

P52

1997 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

P52

2009

U114(1-4QT)

Học viện Khoa học Xã hội (Viện
2015 Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt
Nam)

Đặc điểm văn hóa Trung Hoa qua tranh sơn thủy :
Luận án Tiến sĩ : 62.31.06.40


Đặc thù hai miền nam bắc Trung Quốc qua văn
79
hóa tinh thần : luận án Tiến sĩ : 62.31.70.01

80

Đặc tính văn hóa Phương đông trong hệ thống
luận trị Đông y : luận văn Thạc sĩ

Đám cưới của người Mường ở xã Yên Bình,
81 huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội : luận văn
Thạc sĩ : 60.31.70

82

Dân ca nghi lễ dân tộc Hmông : luận án Tiến sĩ :
62.22.36.01

1

K1

1

K1

1

Trường Đại học Khoa học Xã hội

2011 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2019 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
Tp. Hồ Chí Minh)

K1,K2

2

Trần Phú Huệ Quang U111

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2014 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

Nguyễn Thị Hồng
Mai

N91

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2008 và Nhân văn (Đại học Quốc gia

K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

Vương Ngọc Mai

P52

Học viện Khoa học Xã hội (Viện
2014 Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt
Nam)

K1

1

Hoàng Thị Thủy

V3(1=HM)663

2012

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
(Bộ Giáo dục và đào tạo)

K1

1


Đặc sản ẩm thực Nam bộ ở thành phố Hồ Chí
77
Trần Thị Hoàng Tân U114
Minh dưới góc nhìn văn hóa học : luận văn Thạc sĩ

78

Viện nghiên cứu văn hóa (Viện
Khoa học Xã hội Việt Nam)

K1

Lưu Tuấn Anh

W147(5T4)

Page 10


83 Đàn ca tài tử ở Tiền Giang : luận văn Thạc sĩ

Mai Mỹ Duyên

W312

2008 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

K1

1


W315.6(1)

Học viện Khoa học xã hội (Viện
2015 Hàn lâm Khoa học xã hội Việt
Nam)

K1

1

Bùi Thị Hoa

U111

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2006 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Hồ Chí Minh)

2

86

Dấu ấn văn hóa của con đường lúa gạo miền Tây Lê Công Lý
Sài Gòn : luận văn Thạc sĩ : 60.31.70

U114

2012


Học viện Khoa học Xã hội (Viện
K1, K2
Khoa học Xã hội Việt Nam)

2

87

Đền thờ Bác Hồ ở đồng bằng sông Cửu Long :
luận văn Thạc sĩ

A379

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2004 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Hồ Chí Minh)

2

2

Đàn T'rưng từ diễn tấu dân gian đến sân khấu biểu
84
Tạ Thị Thúy Linh
diễn chuyên nghiệp : luận văn Thạc sĩ : 60.31.70
Đạo hiếu trong văn hóa gia đình người Việt ở
85
Nam Bộ : luận văn Thạc sĩ


Nguyễn Thị Đức

Đền thờ Hindu giáo tại Thành phố Hồ Chí Minh
88 dưới góc nhìn văn hóa : luận văn Thạc sĩ :
60.31.70

Lại Thị Thu Trang

U114(1)

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2016 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

Đền thờ ông Hoàng Mười ở xã Hưng Thịnh,
89 huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An : luận văn
Thạc sĩ : 60.31.06.40

Nguyễn Thị Thanh
Giang

P52(1-4NA)5

Học viện Khoa học xã hội (Viện
2015 Hàn lâm Khoa học xã hội Việt
Nam)

K1


1

Vũ Thị Mai

P4

2000 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

K1

1

Nguyễn Thị Nữ

U111

2014

K1

1

90

Di chỉ khảo cổ Lung Leng trong nghiên cứu văn
hóa tiền sử Kon Tum : luận văn Thạc sĩ

Đi lễ chùa trong đời sống văn hóa tinh thần của
91 thanh niên quận Bình Tần, Tp. Hồ Chí Minh :

luận văn Thạc sĩ : 60.31.70

Page 11

Học viện Khoa học Xã hội (Viện
Khoa học Xã hội Việt Nam)


U111

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2005 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Hồ Chí Minh)

2

Di sản văn hóa với phát triển du lịch tại Đồng Nai
93
Lê Xuân Hậu
: luận văn Thạc sĩ : 60.31.70

U518

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2013 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
Tp. Hồ Chí Minh)

K1


1

94 Di tích địa đạo Củ Chi : luận văn Thạc sĩ

Nguyễn Đình Thanh

P3

1997 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

K1

1

Trần Thị Hoa

P52(1-4HY)5

Học viện Khoa học xã hội (Viện
2015 Hàn lâm Khoa học xã hội Việt
Nam

K1

1

Chu Anh Khoa

P3


1998 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

K1

1

Nguyễn Thị Phương
Thảo

U114

2008 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

K1

1

Trần Thị Huyền

P52(12HCM)-5

Học viện Khoa học xã hội (Viện
2013 Hàn lâm Khoa học xã hội Việt
Nam)

K1

1

P52


Học viện Khoa học Xã hội (Viện
2014 Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt
Nam)

K1

1

P52

Học viện Khoa học Xã hội Việt
2011 Nam (Viện Khoa học Xã hội Việt
Nam)

K1

1

Di sản văn hóa với hoạt động du lịch - trường hợp
92
Trần Thị Vui
Thành phố Hồ Chí Minh : luận văn Thạc sĩ

Di tích đình Thanh Cù (thôn Thanh Cù, xã Ngọc
95 Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) : luận
văn Thạc sĩ : 60.31.06.40

96


Di tích Dinh Thống Nhất Tp. Hồ Chí Minh : luận
văn Thạc sĩ

Di tích lịch sử - văn hóa và lễ hội trên đảo Quan
97 Lạn (huyện Vân Đồn - tỉnh Quảng Ninh) : luận
văn Thạc sĩ : 60.31.70

98

Di tích thờ Đức Thánh Trần ở Thành phố Hồ Chí
Minh : luận văn Thạc sĩ : 60.31.70

Di tích và lễ hội chùa Tam Thanh phường Tam
99 Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn : luận
văn Thạc sĩ : 60.31.70

Nông Đức Kiên

Di tích và lễ hội chùa Tiên (phường Chi Lăng,
100
Ngô Thanh Hương
thành phố Lạng Sơn) : luận văn Thạc sĩ : 60.31.70

Page 12


Di tích và lễ hội đền Trần Thương (thôn Trần
Nguyễn Thị Thùy
101 Thương - xã Nhân Đạo - huyện Lý Nhân - tỉnh Hà
Linh

Nam) : luận văn Thạc sĩ : 60.31.70

102

Di tích và lễ hội đền Ủng (xã Phù Ủng, huyện Ân
Thi, tỉnh Hưng Yên) : luận văn Thạc sĩ

Trần Thị Yến

P52(14HNa)-5

Học viện Khoa học xã hội (Viện
2012 Hàn lâm Khoa học xã hội Việt
Nam)

P52

2008

Viện nghiên cứu văn hóa (Viện
Khoa học Xã hội Việt Nam)

K1

1

K1, K2

2


K1

1

K1

1

Di tích và lễ hội đền Xa Lộc (Tứ Xã, Lâm Thao,
103
Phú Thọ) : luận văn Thạc sĩ : 60.31.06.40

Nguyễn Tiến Bình

P52(1-4PT)-5

Học viện Khoa học xã hội (Viện
2015 Hàn lâm Khoa học xã hội Việt
Nam

Di tích và lễ hội đình làng Thổ Hà (Xã Vân Hà,
104 huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) : luận văn Thạc
sĩ : 60.31.70

Hoàng Thu Phong

P52

2009


Trương Kim Chi

P52

2000 Viện nghiên cứu Văn hóa dân gian

K1

1

P52(1-4PT)-5

Học viện Khoa học xã hội (Viện
2013 Hàn lâm Khoa học xã hội Việt
Nam)

K1

1

P52(1)-5

Học viện Khoa học xã hội (Viện
2011 Hàn lâm Khoa học xã hội Việt
Nam)

K1

1


Di tích và lễ hội thái miếu nhà Hậu Lê phường
108 Đông Vệ - thành phố Thanh Hóa - tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Thị Hằng
: luận văn Thạc sĩ : 60.31.70

P52

2008 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

K1

1

Di tích và lễ hội truyền thống đình làng Hàng
109 Kênh (phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành
phố Hải Phòng) : luận văn Thạc sĩ

P52

2007

K1

1

105

Di tích và lễ hội đình làng Vẽ : luận văn Thạc sĩ :
8.02.02

Di tích và lễ hội đình Phượng An (xã Phượng Lâu,

106 thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) : luận văn Thạc Đỗ Anh Quảng
sĩ : 60.31.70

107

Di tích và lễ hội Gò Tháp tại Đồng Tháp : luận
văn Thạc sĩ : 60.31.70

Trần Văn Thành

Trần Quang Kháng

Page 13

Viện nghiên cứu văn hóa (Viện
Khoa học Xã hội Việt Nam)

Viện nghiên cứu văn hóa (Viện
Khoa học Xã hội Việt Nam)


Di tích, lễ hội đình làng Kim Thao (xã Lâm Thao,
110 huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) : luận văn Thạc Vũ Thanh Tùng
sĩ : 60.31.70
Đi tìm "Vị giác khác biệt"?: Tổ chức "Good
111
neighbors": luận văn Thạc sĩ : 60.31.70

Bùi Đức Mậu


Địa chí Nam Bộ dưới góc độ nghiên cứu văn hóa :
112
Bùi Ngọc Diệp
luận văn Thạc sĩ

P52

Học viện Khoa học Xã hội (Viện
2014 Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt
Nam)

K1

1

O59(1)325.11

Học viện Khoa học xã hội (Viện
2013 Hàn lâm Khoa học xã hội Việt
Nam)

K1

1

Đ891

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2006 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2

Hồ Chí Minh)

2

Địa danh ở Ninh Thuận và Bình Thuận dưới góc
114
nhìn văn hóa học : luận án Tiến sĩ : 62.31.70.01

Nguyễn Thị Thu
Thủy

Đ9(1)

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2018 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
Tp. Hồ Chí Minh)

K1,K2

2

Diện mạo văn hóa của cộng đồng người Hoa ở
84 Australia trong quá trình thích nghi và hội nhập :
luận văn Thạc sĩ

Vũ Thu Hằng

U111

Trường Đại học Khoa học Xã hội

2005 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Hồ Chí Minh)

2

P52

2002 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

1

115

Đình Bình Hòa Tp. Hồ Chí Minh những giá trị
văn hóa : luận văn Thạc sĩ

Lê Thị Kim Thu

116

Dinh Độc Lập từ góc nhìn văn hóa : luận văn
Thạc sĩ

Nguyễn Thị Việt Anh U113

K1

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2009 và Nhân văn (Đại học Quốc gia

K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

Đình và chùa làng Trung (xã Liêu Xá - huyện Yên
117
Nguyễn Thị Lan Anh P52
Mỹ - tỉnh Hưng Yên) : luận văn Thạc sĩ : 60.31.70

Học viện Khoa học Xã hội (Viện
2014 Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt
Nam)

K1

1

Đồ lễ trong nghi lễ Hầu Đồng (qua khảo sát một
118 số đền, phủ thờ mẫu ở Hà Nội) : luận văn Thạc sĩ
: 60.31.64

2014

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

K1

1


Phùng Vương Khánh
P52
Yến

Page 14


Doanh nghiệp nhà nước trong cơ chế thị trường
119 dưới góc nhìn văn hóa học (qua tư liệu thống kê
và báo chí) : luận văn Thạc sĩ : 60.31.06.40

Võ Thị Thùy Hương U114

Doanh nghiệp nhà nước Việt Nam từ góc nhìn văn
120
Nguyễn Xuân Long
hóa : luận văn Thạc sĩ : 60.31.70
Đời sống cư dân miệt thứ - U Minh Thượng từ
121
góc nhìn văn hóa học : luận văn Thạc sĩ
Đời sống cư dân vùng tứ giác Long Xuyên từ góc
122
nhìn văn hóa học : luận văn Thạc sĩ

Trần Thị Mỹ Duyên

Trần Trọng Lễ

Đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của người Việt
Nguyễn Thị Quế

123 vùng đồng bằng Sông Hồng qua hương ước : luận
Hương
văn Thạc sĩ : 60.31.70

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2017 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
Tp. Hồ Chí Minh)

K1

1

Q9(1)29:U11
4

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2014 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

U111

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2011 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2


U111

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2011 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

X29

2006

Học viện Khoa học Xã hội (Viện
Khoa học Xã hội Việt Nam)

K1

1

Đời sống văn hóa công nhân ở Bình Dương :
124 nghiên cứu trường hợp khu công nghiệp Việt Nam Nguyễn Quang Hiệp U111
- Singapore : luận văn Thạc sĩ

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2011 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
Tp. Hồ Chí Minh)

K1


1

Đời sống văn hóa của cư dân đảo Hòn Tre, thành
125 phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa : luận văn Thạc
sĩ : 60.31.70

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2015 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

Trần Thị Ngọc Thoại P52(1-4Be)-5

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2015 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

Nguyễn Xuân Dinh

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2011 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)


2

Đời sống văn hóa của cư dân miệt vườn tỉnh Bến
507
Tre : luận văn Thạc sĩ : 60.31.06.40
Đời sống văn hóa của người Việt công giáo ở
126 miền Tây Nam Bộ (trường hợp Bến Tre và Sóc
Trăng) : luận văn Thạc sĩ

Trương Thị Quốc
Ánh

P52(1-4KH)

P52

Page 15


Đời sống văn hóa của người Việt định cư ở thành
127
phố Vientiane (Lào) : luận văn Thạc sĩ

Lê Thị Hồng Diệp

Đời sống văn hóa của tín đồ Cao Đài ban chỉnh
128
đạo Bến Tre : luận văn Thạc sĩ

Đinh Quốc Bảo


Đờn ca tài tử Nam Bộ từ góc nhìn văn hóa học :
129
luận văn Thạc sĩ

Trần Chung Thùy
Trang

P52

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2007 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

X351

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2011 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

W9

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2011 và Nhân văn (Đại học Quốc gia

K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2017 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
Tp. Hồ Chí Minh)

Đờn ca tài tử trong hoạt động du lịch ở Tiền
130
Lê Hồng Tú
Giang và Bến Tre : luận văn Thạc sĩ : 60.31.06.40

W9:U11

Dòng gốm Ni Hưng gốc Việt cổ ở Khâm Châu
131 (Quảng Tây - Trung Quốc) : luận văn Thạc sĩ :
60.31.06.40

W125.1

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2015 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

Đóng góp của Đào Duy Anh trong lịch sử nghiên

132
Phạm Anh Văn
cứu văn hóa Việt Nam : luận văn Thạc sĩ: 60.31.70

U113

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2012 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
Tp. Hồ Chí Minh)

1

Đóng góp của Nguyễn Hiến Lê trong nghiên cứu,
133 giới thiệu văn hóa qua mảng tác phẩm về giáo dục Lê Văn Nam
nhân cách : luận văn Thạc sĩ : 60.31.70

U113(1)đ

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2016 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

Đóng góp của Nguyễn Văn Huyên trong lĩnh vực
134
nghiên cứu văn hóa : luận văn Thạc sĩ : 60.31.70

Dương Thị Thái Hòa U111(1)đ


Trường Đại học Khoa học Xã hội
2016 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

Đóng góp của Phạm Văn Đồng trên lĩnh vực văn
85
hóa : luận văn Thạc sĩ : 60.31.70

Đinh Thị Thùy
Dương

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2015 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

Nguyễn Thị Thanh
Tâm

R61(1)8

Page 16

K1


K1

1


Du lịch hành hương dưới góc nhìn văn hóa
135 (trường hợp công ty du lịch và du khách thành phố Huỳnh Công Hiếu
Hồ Chí Minh) : luận văn Thạc sĩ : 60.31.70

Đ891(1)

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2015 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

U518

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2007 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

X375


Trường Đại học Khoa học Xã hội
2012 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

Đức Phật một nhân cách văn hóa : luận văn Thạc
138


Nguyễn Thiên Thuận X350

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2006 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

Dung hợp văn hóa trong đạo Cao đài qua công
139 trình kiến trúc tòa thánh Tây Ninh : luận văn thạc
sĩ : 60.31.06.40

Trần Lê Thùy Dương X351

Đuống của người Mường xã Kim Thượng, huyện
140 Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ : luận văn Thạc sĩ :
60.31.70


Nguyễn Tuệ Chi

Du lịch văn hóa đồng bằng sông Cửu Long từ góc
136
Trần Anh Dũng
nhìn văn hóa học : luận văn Thạc sĩ
Đức mẹ Maria trong đời sống văn hóa cộng đồng
137 công giáo Sài Gòn - Tp. Hồ Chí Minh : luận văn
Thạc sĩ

141

Cao Xuân Kim Anh

P52

Game online trong văn hóa giải trí : luận văn Thạc
Nguyễn Thị Thu Hiền U114


Gia đình đa văn hóa Việt - Hàn ở thành phố Hồ
142
Chí Minh : luận văn Thạc sĩ : 60.31.70

Nguyễn Thị Minh
Phương

U114

Giá trị di sản văn hóa trong phát triển du lịch cộng

143 đồng tỉnh Vĩnh Long : luận văn Thạc sĩ :
Trương Thị Thúy An U114(1-4VL)
60.31.06.40

Page 17

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2018 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
Tp. Hồ Chí Minh)

K1

1

Học viện Khoa học Xã hội (Viện
Khoa học Xã hội Việt Nam)

K1

1

2011

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2009 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2


Trường Đại học Khoa học Xã hội
2013 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
Tp. Hồ Chí Minh)

1

K1

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2016 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2


Giá trị lịch sử - văn hóa của đền Lê Khôi xã
144 Thạch Kim huyện Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh : luận
văn Thạc sĩ

2004 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

K1

1

U111

2003 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội


K1

1

W313(1)0

Học viện Khoa học xã hội (Viện
2013 Hàn lâm Khoa học xã hội Việt
Nam)

K1, K2

2

Giá trị nhận thức và giáo dục của tục ngữ người
Việt (trước năm 1975) (qua mảng tục ngữ về đạo
147
Lại Hồng Đăng
lý nhân sinh, quan hệ gia đình, dòng họ, làng xóm,
thầy trò) : luận văn Thạc sĩ

V3

2001 Viện nghiên cứu văn hóa dân gian

K1

1

Giá trị văn hóa của chiếc áo yếm trong đời sống

148 người dân Việt ở đồng bằng Bắc Bộ từ truyền
thống đến hiện tại : luận văn Thạc sĩ : 60.31.70

Nguyễn Thị Thanh
Mai

U111

2011

Học viện Khoa học Xã hội (Viện
Khoa học Xã hội Việt Nam)

K1

1

Đỗ Quang Minh

U111

2009

Viện nghiên cứu văn hóa (Viện
Khoa học Xã hội Việt Nam)

K1

1


145

Đặng Thị Thúy Hằng P52

Giá trị lịch sử, văn hóa của các di tích ở vùng Dâu
Nguyễn Hữu Toàn
: luận văn Thạc sĩ

Giá trị nghệ thuật và trang phục của các vai nữ
146
trong chèo cổ : luận văn Thạc sĩ : 60.31.70

Đào Văn Hiếu

149

Giá trị văn hóa của quảng cáo ở Việt Nam hiện
nay : luận án Tiến sĩ : 62.31.70.05

150

Giá trị văn hóa Đà Nẵng : truyền thống và sự biến
Phạm Thị Tú Trinh
đổi : luận văn Thạc sĩ : 60.31.70

U114(1)

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2014 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2

Tp. Hồ Chí Minh)

2

151

Giá trị văn hóa nghệ thuật của đền và trong hệ tứ
cung : luận văn Thạc sĩ

Phạm Thị Lan Anh

P52

2008 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

K1

1

152

Giá trị văn hóa nghệ thuật đình Phong Cốc huyện
Yên Hưng - tỉnh Quảng Ninh : luận văn Thạc sĩ

Kiều Đinh Sơn

P52

2004 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội


K1

1

Page 18


Giải mã biểu tượng nhân vật thần độc cước trong
153 truyền thyết dân gian Thanh Hóa : luận văn Thạc
sĩ : 60.22.36

Lường Thế Anh

Giáo dục con cái trong gia đình truyền thống của
154 người Thái ở miền núi tỉnh Nghệ An (trước năm
1945) : luận văn Thạc sĩ

Nguyễn Doãn Hương P52

Giáo dục đa văn hóa trong nhà trường Đại học
155 Việt Nam thời đại toàn cầu hóa : luận án Tiến sĩ:
62.31.70.01

Nguyễn Duy Mộng


Giáo dục giá trị truyền thống trong gia đình hiện
nay (qua việc khảo sát tại khu tập thể đường sắt
156
Trương Cẩm Vân

ngõ 409 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội)
: luận văn Thạc sĩ : 60.31.70
157

Giáo dục thẩm mỹ thông qua truyền hình : luận
văn Thạc sĩ

Giao lưu và tiếp biến văn hóa trong đời sống và
158 hôn nhân của người Việt ở Nhật Bản : luận văn
Thạc sĩ

159

161

Góp phần tìm hiểu lễ nhạc Phật giáo Huế : luận
văn Thạc sĩ : 60.31.70

K1

1

1997 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

K1

1

Trường Đại học Khoa học Xã hội
U48+U114(1) 2016 và Nhân văn (Đại học Quốc gia

Tp. Hồ Chí Minh)

K1

1

K1

1

Viện nghiên cứu văn hóa (Viện
Khoa học Xã hội Việt Nam)

O59

2008

U632

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2005 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

P52

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2007 và Nhân văn (Đại học Quốc gia

K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

U113

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2006 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

Nguyễn Đức Tuấn

U111

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2004 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

Phạm Hồng Lĩnh

X35

2009


Nguyễn Thị Xuân
Dung

Nguyễn Thu Hương

Giao lưu văn hóa Việt - Pháp thông qua công giáo
Đỗ Trung Thành
tại Sài Gòn Gia Định : luận văn Thạc sĩ

Giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa của
160 làng nghề điêu khắc gỗ Phú Thọ - Bình Dương :
luận văn Thạc sĩ

2008 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

V3

Page 19

Viện nghiên cứu văn hóa (Viện
Khoa học Xã hội Việt Nam)

K1

1


163


Hát cho đồng bào tôi nghe một giá trị văn hóa :
luận văn Thạc sĩ

Hát ghẹo Phú Thọ xưa và nay : luận văn Thạc sĩ :
164
60.31.70

Tôn Thất Lập

Đoàn Thị Thu Hà

U111

1997 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

K1

1

P52(1-4PT)-7

Học viện Khoa học xã hội (Viện
2015 Hàn lâm Khoa học xã hội Việt
Nam)

K1

1

K1


1

165

Hát ghẹo trong đời sống văn hóa của cư dân vùng
Đào Đăng Phượng
Phú Thọ : luận văn Thạc sĩ

W313

2002 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

166

Hát nhuôn của người Thái ở Mường Nọc (Quế
Phong - Nghệ An) : luận văn Thạc sĩ : 60.31.70

Nguyễn Ngọc
Thương Thương

V3

2012

Học viện Khoa học Xã hội (Viện
Khoa học Xã hội Việt Nam)

K1


1

167

Hát sắc bùa trong không gian văn hóa Bến Tre :
luận văn Thạc sĩ : 60.31.70

Nguyễn Thị Đoan
Trang

U114

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2014 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
Tp. Hồ Chí Minh)

K1

1

Lê Cẩm Ly

P52

2012

K1, K2

2


Hát thờ trong lễ hội đình của người Việt vùng
168 đồng bằng - trung du bắc bộ : luận án Tiến sĩ :
62.31.70.05

Học viện Khoa học Xã hội (Viện
Khoa học Xã hội Việt Nam)

169

Hát Tơm của người Khơ Mú ở Yên Na - Tương
Dương - Nghệ An : luận văn Thạc sĩ : 60.31.70

Nguyễn Thị Cao Hiệp W312

Học viện Khoa học xã hội (Viện
2014 Hàn lâm Khoa học xã hội Việt
Nam)

K1

1

170

Hát ví đò đưa trong đời sống văn hóa tinh thần
của người dân Nghệ Tĩnh : luận văn Thạc sĩ

Trần Bích Thủy

W313


2001 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

K1

1

104

Hát ví đúm của người Mường Bi (Tân Lạc, Hòa
Bình) : luận văn Thạc sĩ : 60.31.70

Kiều Thị Bích Thủy

V3

2011

Học viện Khoa học Xã hội (Viện
Khoa học Xã hội Việt Nam)

K1

1

Page 20


W312


Học viện Khoa học xã hội (Viện
2013 Hàn lâm Khoa học xã hội Việt
Nam)

K1

1

W312

2012

Học viện Khoa học Xã hội (Viện
Khoa học Xã hội Việt Nam)

K1

1

W03

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2007 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
Tp. Hồ Chí Minh)

K1

1

P52(1)-5


Trường Đại học Khoa học Xã hội
2016 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

U111.15

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2016 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

Hiện tượng giả dối từ góc nhìn văn hóa học : luận Nguyễn Thị Tuyết
174
án Tiến sĩ : 62.31.70.01
Ngân

U111.15

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2017 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2


Hiện tượng lên đồng trong bối cảnh đổi mới
175 (nghiên cứu trường hợp ở đồng bằng Bắc Bộ) :
luận án Tiến sĩ : 62.31.70.05

U111

2010

U111

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2006 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

3

U111

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2009 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

Hát xoan - dưới góc nhìn văn hóa du lịch : luận
106
văn Thạc sĩ : 60.31.70


HàThị Thu Hiền

Hát xoan làng Phù Đức (xã Kim Dức, thành phố
171 Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) : luận văn Thạc sĩ :
60.31.70

Bùi Thị Mai Lan

Hệ thống thuật ngữ văn hóa mỹ thuật : luận văn
172
Thạc sĩ
Hiện tượng các Ông Đạo ở vùng Tây Nam Bộ
173 dưới góc nhìn văn hóa : luận văn Thạc sĩ :
60.31.70

173

Nguyễn Thùy Trâm

Nguyễn Trung Hiếu

Hiện tượng chửi ở người Việt từ góc nhìn văn hóa
Nguyễn Thảo Chi
học : luận văn Thạc sĩ : 60.31.06.40

Hiện tượng ly hôn người Việt nhìn từ góc độ văn
176 hóa : trường hợp quận Tân Bình - Thành phố Hồ
Chí Minh: luận văn Thạc sĩ


Nguyễn Ngọc Mai

Nguyễn Văn Vưỡng

Hiện tượng nói dối từ góc nhìn văn hóa học : (trên Nguyễn Thị Tuyết
177
tư liệu tiếng Việt) : luận văn Thạc sĩ
Ngân

Page 21

Học viện Khoa học Xã hội (Viện
Khoa học Xã hội Việt Nam)

K1

1


U111

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2017 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

V143.21


Trường Đại học Khoa học Xã hội
2005 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

V143.21

Trường Đại học Khoa học Xã hội
1998 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

U111

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2007 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

P52(1)-5

Học viện Khoa học xã hội (Viện
2014 Hàn lâm Khoa học xã hội Việt
Nam)


K1

1

Nguyễn Ngọc Thúy
Quỳnh

U610

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2018 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
Tp. Hồ Chí Minh)

K1,K2

2

Đào Thị Thu Trang

V3

2010

K1

1

U111


Trường Đại học Khoa học Xã hội
2005 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2005 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
Tp. Hồ Chí Minh)

1

Hiện tượng nói dối từ góc nhìn văn hóa học : luận Nguyễn Thị Tuyết
178
án Tiến sĩ
Ngân
Hiện tượng pha trộn trong tiếng Nga hiện đại :
179
luận án Tiến sĩ
Hiện tượng pha trộn trong tiếng Nga hiện đại :
180
luận văn Thạc sĩ

Trương Văn Vỹ

Trương Văn Vỹ

Hiện tượng sử dụng ngôn từ tục dưới góc nhìn văn
181

Trần Duy khương
hóa học : luận văn Thạc sĩ

182

Hiện tượng thờ Địa Mẫu tại một số điện thờ tư gia
Nguyễn Thị Hiền
ở Hà Nội : luận văn Thạc sĩ : 60.31.06.40

Hiện tượng thông tin giật gân trên báo in tại
183 Thành Phố Hồ Chí Minh hiện nay : luận văn thạc
sĩ: 60.31.06.40

184

Hình ảnh người phụ nữ trong dân ca quan họ :
luận văn Thạc sĩ

Hình tượng Bồ Tát Quan Thế Âm trong văn hóa
185
Việt Nam : luận văn Thạc sĩ

Nguyễn Gia Quốc

Hình tượng Bụt trong văn hóa dân gian Việt Nam
186
Nguyễn Thị Minh Hà U113
: luận văn Thạc sĩ

Page 22


Viện nghiên cứu văn hóa (Viện
Khoa học Xã hội Việt Nam)

K1


Hình tượng chằn (YAK) trong văn hóa Khmer
187
Nam Bộ : luận văn Thạc sĩ

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2007 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

U114(1)

Học viện Khoa học Xã hội (Viện
2015 Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt
Nam)

1

U111.15

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2016 và Nhân văn (Đại học Quốc gia

K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

U111

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2014 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

Quảng Trọng Tuân

P52

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2013 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
Tp. Hồ Chí Minh)

K1

1

Trang Thanh Hiền

P52(1)-5


2012

Học viện Khoa học xã hội (Viện
Khoa học xã hội Việt Nam)

K1

1

V3

2011

Học viện Khoa học Xã hội (Viện
Khoa học Xã hội Việt Nam)

K1

1

P52(1=BN)-5

Học viện Khoa học xã hội (Viện
2014 Hàn lâm Khoa học xã hội Việt
Nam)

K1

1


Nguyễn Thị Tâm Anh P52

Hình tượng dân tộc thiểu số biểu đạt trên tem Việt
188
Lê Bình Minh
Nam : luận văn Thạc sĩ : 60.31.06.40
Hình tượng điêu khắc Phật A Di Đà trong văn hóa
189
Dương Minh Thọ
Việt Nam : luận văn Thạc sĩ : 60.31.70
Hình tượng điêu khắc thần Vishnu và Shiva trong
190 văn hóa Đông Nam Á : luận án Tiến sĩ :
Phan Anh Tú
62.31.70.01

191

Hình tượng Heng trong văn hóa Chăm : luận văn
Thạc sĩ : 60.37.70

Hình tượng Quan Âm Việt Nam trong bối cảnh
192 văn hóa dân gian Việt Nam và Châu Á : luận án
Tiến sĩ : 62.31.70.05

193

Hình tượng rắn trong truyện cổ dân gian Việt Nam
Trần Minh Hường
: luận án Tiến sĩ : 62.22.36.01


Hò cửa đình ở Phú Xuyên - Hà Nội : luận văn
194
Thạc sĩ : 60.31.70
Hoa trong văn hóa của người Đà Lạt : luận văn
195
Thạc sĩ

Nguyễn Thị Hồng

Trần Thị Thu Phương U114

Page 23

K1

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2012 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2


W125.1

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2013 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
Tp. Hồ Chí Minh)

K1


1

Ma Ngọc Dung

P52

1997 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

K1

1

Nguyễn Ngọc Ân

P52

2012

Học viện Khoa học Xã hội (Viện
Khoa học Xã hội Việt Nam)

K1

1

Hoa văn tứ quý trong mỹ thuật thời Nguyễn : luận
199
Đào Thị Thúy Anh
văn Thạc sĩ : 60.31.70


W03(1)3

Học viện Khoa học xã hội (Viện
2011 Hàn lâm Khoa học xã hội Việt
Nam)

K1

1

Hoành phi, liễn đối trong các di tích tín ngưỡng
của người Hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh (Các
200
di tích xếp hạng cấp Quốc gia) : b luận văn Thạc
sĩ : 60.31.70

P52

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2012 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
Tp. Hồ Chí Minh)

K1

1

U612

Trường Đại học Khoa học Xã hội

2014 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
Tp. Hồ Chí Minh)

K1

1

U111.15

Học viện Khoa học xã hội (Viện
2011 Hàn lâm Khoa học xã hội Việt
Nam)

K1

1

U111

Trường Đại học Khoa học Xã hội
2010 và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

U114

2004 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội


1

Hoa văn gốm Chu Đậu dưới góc nhìn văn hóa học
196
Phạm Ngọc Uyên
: luận văn Thạc sĩ : 60.31.70

197

Hoa văn trên sản phẩm dệt của người Tày ở Cao
Bằng và Bắc Kạn : luận văn Thạc sĩ

Hoa văn trên trang phục cổ truyền của người Dao
198 ở miền núi phía bắc Việt Nam : luận án Tiến sĩ :
62.31.70.05

Hoạt động của báo Bình Dương từ góc nhìn văn
201
hóa luận văn thạc sĩ : 60.31.70

202

Nguyễn Phúc Ánh

Bùi Phương An

Hoạt động khiêu vũ của người trung niên trên địa Nguyễn Thị Minh
bàn Hà Nội hiện nay : luận văn Thạc sĩ : 60.31.70 Nguyệt

Hoạt động sưu tập tem tại Việt Nam từ góc nhìn

203
văn hóa học : luận văn Thạc sĩ

Lý Xuân Linh

Hoạt động thiết kế mỹ thuật trong các khu công
204 nghiệp ở Thành phố Biên Hòa hiện nay : luận văn Nguyễn Tiến Mạnh
Thạc sĩ

Page 24

K1


205

Hội Bài Chòi trong đời sống cư dân Bình Định
ngày nay : luận văn Thạc sĩ : 60.31.70

206

Hội Gióng - truyền thống và sự biến đổi : luận văn
Trịnh Văn Cường
Thạc sĩ : 603.31.70

207 Hội lạng ở Thái Bình : luận văn Thạc sĩ

Phan Thị Thu Hà

Hoàng Thị Nhung


Hôn nhân của người Nùng Cháo ở xã Bảo Lâm,
208 huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn : luận văn Thạc sĩ : Lê Thị Hường
60.31.70

W312

2010

Viện nghiên cứu văn hóa (Viện
Khoa học Xã hội Việt Nam)

K1

1

P52

2004

Viện nghiên cứu văn hóa (Viện
Khoa học Xã hội Việt Nam)

K1

1

P52

2005


Viện nghiên cứu văn hóa (Viện
Khoa học Xã hội Việt Nam)

K1

1

P52

2009

Viện nghiên cứu văn hóa (Viện
Khoa học Xã hội Việt Nam)

K1

1

209

Hôn nhân của người Tày ở xã Vân Trình huyện
Thạch An tỉnh Cao Bằng : luận văn Thạc sĩ

Nông Anh Nga

P52

2003 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội


K1

1

210

Hôn nhân và gia đình của dân tộc Brâu ở huyện
Ngọc Hồi tỉnh Kon Tum : luận văn Thạc sĩ

Bùi Ngọc Quang

P52

2000 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

K1

1

211

Hôn nhân và gia đình của người Cao Lan ở huyện
Âu Văn Hợp
Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang : luận văn Thạc sĩ

P52

2002 Trường Đại học Văn hoá Hà Nội

K1


1

P52

2010

K1

1

P52

2003 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

K1

1

Hôn nhân và gia đình của người Chơ Ro ở Đồng
212 Nai truyền thống và biến đổi : luận án Tiến sĩ "
62.31.70.01

Lâm Nhân

Hôn nhân và gia đình truyền thống của người Dao
Nguyễn Thị Thanh
213 quần trắng ở xã Lang Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh
Hải
Tuyên Quang : luận văn Thạc sĩ


Page 25

Viện văn hóa nghệ thuật Việt
Nam


Xem Thêm

×