Tải bản đầy đủ

Bài giảng luyện từ và câu lớp 2Thø s¸u ngµy 8 th¸ng 10 năm 2010
LuyÖn tõ vµ c©u


Ai (cái gì, con gì) là gì?
s¸u
 !
"#$
%&
'( )*+,-./% 0
Chi ng ỉ ườ
Chi ng ỉ ườ
Chi đô vât̉ ̀ ̣
Chi đô vât̉ ̀ ̣
Chi con vât̉ ̣

Chi con vât̉ ̣
Chi cây côỉ ́
Chi cây côỉ ́
M:
M:


hoc sinḥ
hoc sinḥ
M:
M:


ghế
ghế
M:
M:


chim sẻ
chim sẻ
M:
M:


xoi
xoi
 12!3
 4!566'
s¸u 
 !
"#$
%&
'( )*+,-./% 0
Chi ng ỉ ườ
Chi ng ỉ ườ
Chi đô vât̉ ̀ ̣
Chi đô vât̉ ̀ ̣
Chi con vât̉ ̣
Chi con vât̉ ̣
Chi cây côỉ ́
Chi cây côỉ ́
M:
M:


hoc sinḥ
hoc sinḥ
M:
M:


ghế
ghế
M:
M:


chim sẻ
chim sẻ
M:
M:


xoi
xoi
 12!3
 4!566'

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×