Tải bản đầy đủ

500 CÂU TRẮC NGHIỆM CÓ ĐÁP ÁN.MÔN LỊCH SỬ LỚP 11

500 CÂU TRẮC NGHIỆM MÔN LỊCH SỬ LỚP 11
Câu 1
A
B
C
D
Đáp án
Câu 2
A
B
C
D
Đáp án
Câu 3
A
B
C
D
Đáp án
Câu 4
A

B
C
D
Đáp án
Câu 5
A
B
C
D
Đáp án
Câu 6
A
B
C
D
Đáp án
Câu 7
A
B
C
D

Pháp dựa vào giai cấp nào để thống trị nhân dân ta?
Nông dân
Công nhân
Tiểu tư sản
Địa chủ phong kiến
d
Ở châu Á, Đảng Cộng sản nước nào ra đời sớm nhất?
Inđônêxia
Trung Quốc
Ấn Độ
Việt Nam.
a
Lãnh tụ nào của Ấn Độ được nhân dân tôn sùng như vị thánh?
Ti-lắc
Gan-đi
A-sô-ka
Cả a, b, c.
b


Người dám mạnh dạn bày tỏ ý kiến cải cách duy tân bị vua Tự Đức khép
tội chết là:
Nguyễn Lộ Trạch
. Nguyễn Trường Tộ
Nguyễn Quyền
Cả a, b, c.
b
Người được nhân dân phong Bình Tây đại nguyên soái là:
Trương Quyền
Nguyễn Trung Trực
Trương Định
Cả a, b, c.
c
Người được xem là đứng đầu phe chủ chiến trong triều đình Huế là:
Nguyễn Tri Phương
Nguyễn Văn Tường
Tôn Thất Thuyết
Cả a, b, c.
c
Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, ở Việt Nam ngoài thực dân Pháp,
còn có giai cấp nào trở thành đối tượng của cách mạng Việt Nam?
Giai cấp nông dân
Giai cấp công nhân
Giai cấp đại địa chủ phong kiến
Giai cấp tư sản, dân tộc


đáp án
Câu 8
A
B
C
D
Đáp án
Câu 9
A
B
C
D
đáp án
Câu 10
A
B
C
D
Đáp án
Câu 11
A
B
C
D
Đáp án
Câu 12
A
B
C
D
Đáp án
Câu 13

A
B
C
D
Đáp án
Câu 14

C
Dưới ách thống trị của thực dân Pháp, thái độ chính trị của giai cấp tư
sản dân tộc Việt Nam như thế nào?
Có thái độ kiên định với Pháp
Có thái độ không kiên định, dễ thoải hiệp, cải lương khi đế quốc mạnh
Có tinh thần đấu tranh cách mạng triệt để trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Tất cả các câu trên đều đúng.
B
Lực lượng nào hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam sau chiến
tranh thế giới thứ nhất?
Công nhân
Nông dân
Tiểu tư sản
Tư sản dân tộc
B
Cuộc Chiến tranh Nga -Nhật diễn ra vào thời gian:
Từ năm 1904 đến năm 1905.
Từ năm 1903 đến năm 1904.
Từ năm 1903 đến năm 1905.
Từ năm 1904 đến năm 1906.
A
Đặc điểm của chủ bản đế quốc Mĩ là:
A. B. C. D.
Sự hình thành các Tờ-rớt khổng lồ với những tập đoàn tài chính hùng mạnh.
Đế quốc thực dân với hệ thống thuộc địa rộng lớn và đông dân.
Đế quốc cho vay nặng lãi.
Xuất hiện nhiều mâu thuẫn trong nội bộ.
A
Sự kiện lịch sử chứng tỏ Anh chính thức công nhận nền độc lập của 13
thuộc địa ở Bắc Mĩ là:
Kí kết hoà ước Véc-xai ở Pháp tháng 9 – 1873.
Mĩ thông qua Hiến pháp năm 1787.
Thông qua bản tuyên ngôn độc lập ngày 4 –7 -1776.
Chiến thắng Xa-ra-tô-ga ngày 17 – 10 – 1777.
D
Trần Dân Tiên viết: “việc đó tuy nhỏ nhưng nó báo hiệu bắt đầu thời đại đấu
tranh dân tộc như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân”. Sự kiện nào sau đây phản
ánh điều đó?
Cuộc bãi công của công nhân Ba Son.
Cuộc đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu (1925).
Phong trào để tang Phan Châu Trinh (1926)
Tiếng bom Phạm Hồng Thái tại Sa Diện- Quảng Châu (6/1924)
D
Nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc bùng nổ cuộc Chiến tranh thế giới thứ
nhất (1914-1918) là:


A
B
C
D
Đáp án
Câu 15
A
B
C
D
Đáp án
Câu 16
A
B
C
D
Đáp án
Câu 17
A
B
C
D
Đáp án
Câu 18
A
B
C
D
Đáp án
Câu 19
A
B
C
D
Đáp án
Câu 20
A
B

Mâu thuẫn giữa nhân dân các nước thuộc địa với các nước đế quốc.
Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản.
Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa.
Mâu thuẫn giữa phe Hiệp ước (Anh, Nga, Pháp)với phe Liên minh (Đức,
Áo-Hung,I-ta-li-a).
C
Trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt
là vì:
Sự tranh chấp giữa các nước đế quốc về thuộc địa.
Sự xâm luợc các thuộc địa của các nước đề quốc.
Sự hình thành các tổ chức độc quyền với sự ra đời tầng lớp tư bản tài chính.
Tất cả đều đúng.
D
Hệ quả xã hội của cách mạng công nghiệp ở các nước châu Âu từ cuối thế
kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX là:
Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản ở châu Âu.
Thúc đẩy những chuyển biến mạnh mẽ trong nông nghiệp và giao thông.
Góp phần giải phóng nông dân, bổ sung lực lượng lao động cho thành phố.
Hình thành giai cấp tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp.
D
Để thống nhất đất nước Đức đã sử dụng biện pháp:
Nội chiến để thống nhất đất nước.
Con đường từ dưới lên.
Dùng bạo lực để thống nhất đất nước.
Con đường từ trên xuống.
D
Lĩnh vực được đặc biệt coi trọng trong cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật
Bản là:
Kinh tế
Chính trị
Giáo dục
Quân sự
C
Trong thời kỳ cận đại, cuộc cách mạng tư sản được xem là triệt để nhất
là:
Cách mạng tư sản Hà Lan.
Cách mạng tư sản ở Băc Mĩ
Cách mạng tư sản Pháp.
Cách mạng tư sản Anh.
C
Nguyên nhân cơ bản nhất đưa nền kinh tế của Mĩ vươn lên đứng đầu thế
giới là:
Giàu tài nguyên thiên nhiên, có nguồn nhân lực dồi dào.
Phát triển sau nên áp dụng đựơc những thành tựu khoa học – kĩ thuật và kinh
nghiệm của các nước đi trước.


C
D
Đáp án
Câu 21

A
B
C
D
Đáp án
Câu 22
A
B
C
D
Đáp án
Câu 23
A
B
C
D
Đáp án
Câu 24
A
B
C
D
Đáp án
Câu 25
A
B
C
D
Đáp án
Câu 26
A
B
C
D
Đáp án
Câu 27
A
B

Có thị trường rộng lớn.
Thu được nhiều lợi nhuận trong chiến tranh.
B
Đứng truớc chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc quyền lợi của chúng ta là
thống nhất, các bạn hãy nhớ lời kêu gọi của Các Mác: “Vô sản tất cả các nước
đoàn kết lại!”. Hãy cho biết đoạn văn trên của ai, viết trong tác phẩm nào?
Của Lênin – trong sơ thảo luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa
Của Mác- Ănghen trong tuyên ngôn Đảng Cộng sản
Của Nguyễn ái Quốc trong tuyên ngôn của Hội liên hiệp thuộc địa
Tất cả đều sai
C
Chiến tranh thế giới thứ nhất chính thức bùng nổ vào thời gian:
Ngày 28 tháng 6 năm 1914.
Ngày 28 tháng 7 năm 1914.
Ngày 28 tháng 8 năm 1914.
Ngày 28 tháng 9 năm 1914.
D
Câu 39. Chế độ chính trị ở Mĩ là nơi điển hình của chế độ hai đảng, đó là
Đảng Tự do và Đảng Cộng hoà.
Đảng Cộng hoà và Đảng Dân chủ.
Đảng dân chủ và đảng bảo thủ.
Đảng Dân chủ và Đảng Tự do
B
Pháp dựa vào giai cấp nào để thống trị nhân dân ta?
Nông dân
Công nhân
Tiểu tư sản
Địa chủ phong kiến
D
Ở châu Á, Đảng Cộng sản nước nào ra đời sớm nhất?
Inđônêxia
Trung Quốc
Ấn Độ
Việt Nam.
A
Lãnh tụ nào của Ấn Độ được nhân dân tôn sùng như vị thánh?
Ti-lắc
Gan-đi
A-sô-ka
Cả a, b, c.
B
Người dám mạnh dạn bày tỏ ý kiến cải cách duy tân bị vua Tự Đức khép
tội chết là:
Nguyễn Lộ Trạch
. Nguyễn Trường Tộ


C
D
Đáp án
Câu 28
A
B
C
D
Đáp án
Câu 29
A
B
C
D
Đáp án
Câu 30
A
B
C
D
đáp án
Câu 31
A
B
C
D
Đáp án
Câu 32
A
B
C
D
đáp án
Câu 33
A
B
C
D
Đáp án
Câu 34
A

Nguyễn Quyền
Cả a, b, c.
b
Người được nhân dân phong Bình Tây đại nguyên soái là:
Trương Quyền
Nguyễn Trung Trực
Trương Định
Cả a, b, c.
C
Người được xem là đứng đầu phe chủ chiến trong triều đình Huế là:
Nguyễn Tri Phương
Nguyễn Văn Tường
Tôn Thất Thuyết
Cả a, b, c.
C
Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, ở Việt Nam ngoài thực dân Pháp,
còn có giai cấp nào trở thành đối tượng của cách mạng Việt Nam?
Giai cấp nông dân
Giai cấp công nhân
Giai cấp đại địa chủ phong kiến
Giai cấp tư sản, dân tộc
C
Dưới ách thống trị của thực dân Pháp, thái độ chính trị của giai cấp tư
sản dân tộc Việt Nam như thế nào?
Có thái độ kiên định với Pháp
Có thái độ không kiên định, dễ thoải hiệp, cải lương khi đế quốc mạnh
Có tinh thần đấu tranh cách mạng triệt để trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Tất cả các câu trên đều đúng.
B
Lực lượng nào hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam sau chiến
tranh thế giới thứ nhất?
Công nhân
Nông dân
Tiểu tư sản
Tư sản dân tộc
B
Cuộc Chiến tranh Nga -Nhật diễn ra vào thời gian:
Từ năm 1904 đến năm 1905.
Từ năm 1903 đến năm 1904.
Từ năm 1903 đến năm 1905.
Từ năm 1904 đến năm 1906.
A
Đặc điểm của chủ bản đế quốc Mĩ là:
A. B. C. D.
Sự hình thành các Tờ-rớt khổng lồ với những tập đoàn tài chính hùng mạnh.


B
C
D
Đáp án
Câu 35
A
B
C
D
Đáp án
Câu 36

A
B
C
D
Đáp án
Câu 37
A
B
C
D
Đáp án
Câu 38
A
B
C
D
Đáp án
Câu 39
A
B
C
D
Đáp án
Câu 40
A
B
C

Đế quốc thực dân với hệ thống thuộc địa rộng lớn và đông dân.
Đế quốc cho vay nặng lãi.
Xuất hiện nhiều mâu thuẫn trong nội bộ.
A
Sự kiện lịch sử chứng tỏ Anh chính thức công nhận nền độc lập của 13
thuộc địa ở Bắc Mĩ là:
Kí kết hoà ước Véc-xai ở Pháp tháng 9 – 1873.
Mĩ thông qua Hiến pháp năm 1787.
Thông qua bản tuyên ngôn độc lập ngày 4 –7 -1776.
Chiến thắng Xa-ra-tô-ga ngày 17 – 10 – 1777.
D
Trần Dân Tiên viết: “việc đó tuy nhỏ nhưng nó báo hiệu bắt đầu thời đại đấu
tranh dân tộc như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân”. Sự kiện nào sau đây phản
ánh điều đó?
Cuộc bãi công của công nhân Ba Son.
Cuộc đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu (1925).
Phong trào để tang Phan Châu Trinh (1926)
Tiếng bom Phạm Hồng Thái tại Sa Diện- Quảng Châu (6/1924)
D
Nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc bùng nổ cuộc Chiến tranh thế giới thứ
nhất (1914-1918) là:
Mâu thuẫn giữa nhân dân các nước thuộc địa với các nước đế quốc.
Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản.
Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa.
Mâu thuẫn giữa phe Hiệp ước (Anh, Nga, Pháp)với phe Liên minh (Đức,
Áo-Hung,I-ta-li-a).
C
Trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt
là vì:
Sự tranh chấp giữa các nước đế quốc về thuộc địa.
Sự xâm luợc các thuộc địa của các nước đề quốc.
Sự hình thành các tổ chức độc quyền với sự ra đời tầng lớp tư bản tài chính.
Tất cả đều đúng.
D
Hệ quả xã hội của cách mạng công nghiệp ở các nước châu Âu từ cuối thế
kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX là:
Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản ở châu Âu.
Thúc đẩy những chuyển biến mạnh mẽ trong nông nghiệp và giao thông.
Góp phần giải phóng nông dân, bổ sung lực lượng lao động cho thành phố.
Hình thành giai cấp tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp.
D
Để thống nhất đất nước Đức đã sử dụng biện pháp:
Nội chiến để thống nhất đất nước.
Con đường từ dưới lên.
Dùng bạo lực để thống nhất đất nước.


D
Đáp án
Câu 41
A
B
C
D
Đáp án
Câu 42
A
B
C
D
Đáp án
Câu 43

A
B
C
D
Đáp án
Câu 44
A
B
C
D
Đáp án
Câu 45
A)
B)
C)
D)
Đáp án
Câu 46
A)
B)
C)
D)

Con đường từ trên xuống.
D
Lĩnh vực được đặc biệt coi trọng trong cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật
Bản là:
Kinh tế
Chính trị
Giáo dục
Quân sự
C
Trong thời kỳ cận đại, cuộc cách mạng tư sản được xem là triệt để nhất
là:
Cách mạng tư sản Hà Lan.
Cách mạng tư sản ở Băc Mĩ
Cách mạng tư sản Pháp.
Cách mạng tư sản Anh.
C
Nguyên nhân cơ bản nhất đưa nền kinh tế của Mĩ vươn lên đứng đầu thế
giới là:
A.
B. C. D.
Giàu tài nguyên thiên nhiên, có nguồn nhân lực dồi dào.
Phát triển sau nên áp dụng đựơc những thành tựu khoa học – kĩ thuật và kinh
nghiệm của các nước đi trước.
Có thị trường rộng lớn.
Thu được nhiều lợi nhuận trong chiến tranh.
B
Các giai cấp nào mới ra đời do hậu quả của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ
hai của Pháp ở Việt Nam?
Công nhân, nông dân, tư sản dân tộc
Công nhân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc
Công nhân, tư sản dân tộc, địa chủ phong kiến
Công nhân, nông dân, tư sản dân tộc, tiểu tư sản, địa chủ phong kiến
B
Nguyên nhân nào dẫn đến chế độ Mạc phủ ở Nhật Bản sụp đổ ?
Các nước Phương Tây dùng quân sự đánh bại Nhật Bản.
Phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân vào những năm 60 của thế kỷ
XIX.
Thất bại trong cuộc chiến tranh với nhà Thanh.
Chế độ Mạc phủ suy yếu tự sụp đổ.
B
Cuộc Duy tân Minh Trị được tiến hành trong lĩnh vực nào ?
Kinh tế.
Chính trị.
Quân sự.
Tất cả các lĩnh vực.


Đáp án
Câu 47
A)
B)
C)
D)
Đáp án
Câu 48
A)
B)
C)
D)
Đáp án
Câu 49
A)
B)
C)
D)
Đáp án
Câu 50
A)
B)
C)
D)
Đáp án
Câu 51
A)
B)
C)
D)
Đáp án
Câu 52
A)
B)
C)
D)
Đáp án
Câu 53
A)
B)
C)
D)

D
Những chính sách nào về chính trị, xã hội mà thực dân Anh không thực hiện ở
Ấn Độ ?
Chia để trị.
Mua chuộc tầng lớp có thế lực trong giai cấp phong kiến bản xứ.
Khơi sâu sự cách biệt về chủng tộc, tôn giáo và đẳng cấp trong xã hội.
Đưa đẳng cấp lớp trên vào bộ máy trực tiếp cai trị ấn Độ.
D
Cuộc khởi nghĩa của quân Xipay và nhân dân Mi-rút ở ấn Độ diễn ra vào thời
gian nào ?
Năm 1857
Năm 1858
Năm 1859
Năm 1860
A
Thự c dân Anh đã dựa vào cớ nào để xâm luợc Trung Quốc ?
Triều đình nhà Thanh cấm đạo, siết đạo.
Chính quyền nhà Thanh bế quan toả cảng.
Chính quyền nhà Thanh gây hấn với thực dân Anh.
Chính quyền nhà Thanh tịch thu và đốt thuốc phiện của các tàu buôn Anh.
D
Lãnh đạo của cuộc cuộc Duy tân ở Trung Quốc là ai ?
Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu.
Vua Quang Tự.
Tôn Trung Sơn.
Từ Hi Thái Hậu.
A
Tôn Trung Sơn là lãnh tụ của phong trào cách mạng theo khuynh hướng nào ?
Phong kiến.
Dân chủ tư sản.
Vô sản.
Trung lập.
B
Giữa thế kỉ XIX các nước Đông Nam Á đang tồn tại dưới chế độ xã hội nào?
Chiếm hữu nô lệ.
Phong kiến.
Tư bản.
Xã hội chủ nghĩa.
B
Những nước nào trong khu vực Đông Nam á không bị các nước thực dân
Phương Tây xâm lược ?
Việt Nam.
Thái Lan.
In-đô-nê-xi-a.
Ma-lai-xi-a.


Đáp án
Câu 54
A)
B)
C)
D)
Đáp án
Câu 55
A)
B)
C)
D)
Đáp án
Câu 56
A)
B)
C)
D)
Đáp án
Câu 57
A)
B)
C)
D)
Đáp án
Câu 58
A)
B)
C)
D)
Đáp án
Câu 60
A)
B)
C)
D)
Đáp án
Câu 61
A)
B)
C)
D)

B
Hà Lan hoàn thành xâm lược Phi-lip-pin vào thời gian nào ?
Năm 1897 - 1898
Năm 1898 - 1900
Năm 1899 - 1902
Năm 1900 - 1902
D
Các nước châu Phi bị thực dân phương Tây xâm lược mạnh nhất vào khoảng
thời gian nào ?
Thế kỉ XV
Thế kỉ XVI
Thế kỉ XVII
Những năm 70, 80 của thế kỉ XIX
D
Các nước phương Tây hoàn thành việc xâm lược châu Phi vào khoảng thời
gian nào ?
Cuối thế kỉ XVIII
Đầu thế kỉ XIX
Giữa thế kỉ XIX
Cuối thế kỉ XIX
B
Cuộc khởi nghĩa Áp-đen Ca-đe diễn ra ở nước nào ?
An-giê-ri
Ai Cập
Xu-đăng
Ê-ti-ô-pi-a
A
Sau cách mạng 1905 - 1907, Nga theo thể chế chính trị nào ?
Xã hội chủ nghĩa
Dân chủ đại nghị
Quân chủ chuyên chế
Quân chủ lập hiến
C
Cuộc cách mạng tháng Hai ở Nga là cuộc cách mạng có tính chất gì ?
Cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ
Cách mạng vô sản
Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới
Cách mạng văn hoá
C
Đỉnh cao của hình thức đấu tranh trong cuộc Cách mạng tháng Hai - 1917 ở
Nga là gì ?
Khởi nghĩa từng phần
Biểu tình thị uy
Chuyển từ tổng bãi công chính trị sang khởi nghĩa vũ trang
Tổng khởi nghĩa giành chính quyền


Đáp án
Câu 62
A)
B)
C)
D)
Đáp án
Câu 63
A)
B)
C)
D)
Đáp án
Câu 64
A)
B)
C)
D)
Đáp án
Câu 65
A)
B)
C)
D)
Đáp án
Câu 66
A)
B)
C)
D)
Đáp án
Câu 67
A)
B)
C)
D)
Đáp án
Câu 68

C
Sau khi chính quyền Xô Viết được thành lập, trong hoàn cảnh khó khăn, chính
quyền Xô viết đã thực hiện biện pháp gì để đối phó?
Đầu hàng các nước đế quốc
Hoà hoãn, bắt tay với các nước đế quốc
Thực hiện chính sách cộng sản thời chiến
Nhờ sự giúp đỡ của các nước khác
C
Nước Nga Xô viết bước vào thời kì hoà bình xây dựng đất nước vào thời gian
nào?
Năm 1917
Năm 1918
Năm 1920
Năm 1921
D
Chính sách kinh tế mới của Lê-nin khởi xướng được Đảng Bôn-sê-vích thực
hiện vào thời gian nào?
Tháng 10/1917
Tháng 01/1921
Tháng 02/1921
Tháng 03/1921
D
Việc thực hiện chính sách kinh tế mới, vai trò của kinh tế Nhà nước như thế
nào?
Thả nổi nền kinh tế cho tư nhân
Nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt nền kinh tế nhiều thành phần
Tư bản trong nước lũng đoạn chi phối nền kinh tế
Kinh tế nước Nga Xô viết phụ thuộc vào kinh tế tư bản nước ngoài
B
Công cuộc xây dựng đã đòi hỏi như thế nào cho các dân tộc trên lãnh thổ
nước Nga Xô viết?
Liên minh, đoàn kết chặt chẽ với nhau nhằm tăng cường sức mạnh về mọi
mặt
Độc lập với nhau để phát huy sức mạnh riêng của mỗi nước.
Liên kết với nước đế quốc bên ngoài để nhận sự giúp đỡ
Một hai dân tộc liên minh với nhau
A
Sau khi hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế, Liên Xô bước vào xây dựng
chủ nghĩa xã hội với nhiệm vụ trọng tâm gì?
Xây dựng nền nông nghiệp hiện đại
Công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa
Mở rông giao lưu buôn bán với các nước bên ngoài
Đẩy mạnh xây dựng nền chủ nghĩa quốc phòng hiện đại
B
Mĩ phải công nhận thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô vào thời gian


A)
B)
C)
D)
Đáp án
Câu 69
A)
B)
C)
D)
Đáp án
Câu 70
A)
B)
C)
D)
Đáp án
Câu 71
A)
B)
C)
D)
Đáp án
Câu 72
A)
B)
C)
D)
Đáp án
Câu 73
A)
B)
C)
D)
Đáp án
Câu 74
A)
B)
C)
D)

nào?
Năm 1917
Năm 1922
Năm 1932
Năm 1933
D
Các nước thắng trận tổ chức Hội nghị ở Véc-xai và Oasinhtơn nhằm mục đích
gì?
Hợp tác kinh tế
Hợp tác quân sự
Ký hoà ước và các hiệp ước phân chia quyền lợi
Bàn giải quyết hậu quả của chiến tranh
C
Nguyên nhân nào dẫn đến sự bùng nổ của cao trào cách mạng ở châu Âu
trong những năm 1918 - 1923?
Do hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất và thắng lợi của cách mạng
tháng mười Nga 1917
Do đời sống của nhân dân các nước châu Âu khổ cực
Sự áp đặt bóc lột của chính quyền các nước
Do sự kêu gọi của chính phủ Liên Xô
A
Quốc tế Cộng sản được thành lập vào thời gian nào?
Tháng 1/1919
Tháng 2/1919
Tháng 3/1919
Tháng 4/1919
C
Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933?
Lan ra và ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới tư bản
Chấm dứt thời kỳ ổn định của chủ nghĩa tư bản
Chấm dứt thời kỳ tăng trưởng của chủ nghĩa tư bản
Cả A, B, C
D
Hậu quả của cuộc khủng hoảng 1929 - 1933 đối với kinh tế - xã hội các nước
tư sản?
Tàn phá nặng nề nền kinh tế
Hàng chục triệu người thất nghiệp
Nông dân mất ruộng đất, sống nghèo túng
Cả A, B, C
D
Phe Liên minh do các nước đế quốc lập ra gồm những nước nào?
Đức
áo-Hung
I-ta-li-a
Cả A, B, C


Đáp án
Câu 75
A)
B)
C)
D)
Đáp án
Câu 76
A)
B)
C)
D)
Đáp án
Câu 77
A)
B)
C)
D)
Đáp án
Câu 78
A)
B)
C)
D)
Đáp án
Câu 79
A)
B)
C)
D)
Đáp án
Câu 80
A)
B)
C)
D)
Đáp án
Câu 81
A)
B)
C)
D)
Đáp án

D
Đức kí hiệp định đầu hàng không điều kiện vào thời gian nào?
Tháng 9/1918
Tháng 10/1918
Tháng 11/1918
Tháng 12/1918
C
Cuộc Cách mạng tư sản nổ ra đầu tiên trên thế giới là:
Cách mạng tư sản Anh.
Cách mạng tư sản Pháp.
Cách mạng tư sản Đức.
Cách mạng tư sản Hà Lan.
D
Những mâu thuẫn nảy sinh trước cuộc cách mạng tư sản Anh là:
Mâu thuẫn giữa nông dân với quý địa chủ.
Mâu thuẫn giữa quý tộc mới, giai cấp tư sản với chế độ quân chủ.
Mâu thuẫn giữa nông dân với quý tộc mới.
Mâu thuẫn giữa quý tộc địa chủ với tư sản.
B
Thời gian và địa điểm thành lập Quốc tế thứ nhất là:
Ngày 29 - 8 -1864, Quốc tế thứ nhất thành lập tại Luân Đôn (Anh).
Ngày 20 - 9 -1864, Quốc tế thứ nhất thành lập tại Pa-ri (Pháp).
Ngày 28 -9 - 1864, Quốc tế thứ nhất thành lập tại Luân Đôn (Anh).
Ngày 28- 9 - 1864, Quốc tế thứ nhất thành lập tại Béc-lin (Đức).
C
Vai trò to lớn của Quốc tế thứ nhất đối với phong trào công nhân là:
Đấu tranh chống các trào lưu tư tưởng trái với lập trường của giai cấp công
nhân.
Lên án các cuộc chiến tranh thuộc địa.
Thúc đẩy phong trào công nhân phát triển.
Đòi thủ tiêu chế độ tư bản chủ nghĩa.
C
Mục đích của quốc tế thứ nhất là:
Nhằm truyền bá học thuyết Mác, chóng lại tư tưởng lệch lạc trong xã hội.
Nhằm truyền bá học thuyết của Mác và Ăng – ghen.
Nhằm truyền bá học thuyết của Mác, chống lại tư tưởng tư sản
Nhằm truyền bá học thuyết của Mác, Ăng - ghen chóng lại tư tưởng lệch lạc
trong nộ bộ.
C
Thời gian và địa điểm thành lập Quốc tế thứ hai là:
Ngày 14 -6 -1889, Quốc tế thứ hai thành lập tại Luân Đôn (Anh).
Ngày 14 -7 -1889, Quốc tế thứ hai thành lập tại Pa-ri (Pháp).
Ngày 14 -8- 1889, Quốc tế thứ hai thành lập tại Pa-ri (Pháp).
Ngày 14-9 - 1889, Quốc tế thứ hai thành lập tại Béc-lin (Đức).
B


Câu 82
A)
B)
C)
D)
Đáp án
Câu 83
A)
B)
C)
D)
Đáp án
Câu 84
A)
B)
C)
D)
Đáp án
Câu 85
A)
B)
C)
D)
Đáp án
Câu 86
A)
B)
C)
D)
Đáp án
Câu 87
A)
B)
C)
D)
Đáp án
Câu 88
A)
B)
C)

Giai cấp vô sản thế giới xuất thân chủ yếu từ:
Nông dân mất ruộng đi làm thuê.
Thợ thủ công phá sản.
Nô lệ bị bắt trong chiến tranh hoặc buôn bán.
Câu A và B đúng
D
Nguyên nhân khách quan dẫn đến sự bùng nổ Cách mạng 1905- 1907 ở
Nga:
Sự thất bại trong cuộc chiến tranh Nga- Nhật (1904-1905) khiến cho mâu
thuẫn xã hội càng thêm sâu sắc.
Công thương nghiệp phát triển, các công ty độc quyền ra đời.
Chế độ Nga hoàng kìm hãm sản xuất, bóp nghẹt tự do dân chủ đời sống nhân
dân, công nhân cực khổ.
Tất cả các nguyên nhân trên.
D
Tính chất của cuộc Cách mạng 1905 - 1907 ở Nga là:
Cách mạng vô sản.
Cách mạng dân chủ tư sản.
Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
Cách mạng vô sản kiểu mới.
A
Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội thành lập Đảng Công nhân xã hội
dân chủ Nga là:
Năm 1903. ở Luân Đôn (Anh).
Năm 1905. ở Mát-xcơ-va (Liên Xô).
Năm 1907. ở Pê-téc-bua (Nga).
Năm 1903. ở Pa-ri (Pháp).
A
V.I.Lê-nin tuyên bố thành lập chính quyền Xô viết vào ngày:
Ngày 7 tháng 10 năm 1917.
Ngày 7 tháng 11 năm 1917.
Ngày 17 tháng 10 năm 1917.
Ngày 17 tháng 11 năm 1917.
B
Chính sách kinh tế mới (NEP) do V.I.Lê-nin đề xướng được thực hiện
vào:
Tháng 2 năm 1921
Tháng 2 năm 1922.
Tháng 3 năm 1921.
Tháng 3 năm 1922.
D
Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập vào:
Tháng 12 năm 1920.
Tháng 12 năm 1921.
Tháng 12 năm 1922.


D)
Đáp án
Câu 89
A)
B)
C)
D)
Đáp án
Câu 90
A)
B)
C)
D)
Đáp án
Câu 91
A)
B)
C)
D)
Đáp án
Câu 92
A)
B)
C)
D)
Đáp án
Câu 93
A)
B)
C)
D)
đáp án
Câu 94
A)
B)
C)

Tháng 12 năm 1923.
C
Mục đích khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam là gì?
Bù vào những thiệt hại trong cuộc khai thác lần thứ nhất.
Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam.
Để bù đắp những thiệt hại do Chiến tranh thế giới lần thứ nhất gây ra.
Để tăng cường sức mạnh về kinh tế của Pháp đối với các nước tư bản chủ
nghĩa.
C
Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều
nhất vào các ngành nào?
Công nghiệp chế biến.
Nông nghiệp và khai thác mỏ.
Nông nghiệp và thương nghiệp.
Giao thông vận tải.
B
Vì sao tư bản Pháp chú trọng đến việc khai thác mỏ than ở Việt Nam?
ở Việt Nam có trữ lượng than lớn.
Than là nguyên liệu chủ yếu phục vụ cho công nghiệp chính quốc.
Để phục vụ cho nhu cầu công nghiệp chính quốc
Tất cả cùng đúng.
D
Vì sao trong quá trình khai thác thuộc địa lần thứ hai, tư bản Pháp hạn chế
phát triển công nghiệp nặng ở Việt Nam?
Cột chặt nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc vào kinh tế Pháp.
Biến Việt Nam thành thị trường tiêu thụ hàng hóa do nền công nghiệp Pháp
sản xuất
Biến Việt Nam thành căn cứ quân sự và chính trị của Pháp
Câu A và B đều đúng
D
Thành tựu nào quan trọng nhất mà Liên Xô đạt được sau Chiến tranh thế giới
thứ hai?
Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử
Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo của
trái đất.
Năm 1961, Liên Xô đưa nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin bay vòng quanh trái
đất.
Đến thập kỉ 60 của thế kỷ XX, Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp
đứng thứ hai trên thế giới (sau Mĩ).
D
Các giai cấp nào mới ra đời do hậu quả của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ
hai của Pháp ở Việt Nam?
Công nhân, nông dân, tư sản dân tộc
Công nhân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc
Công nhân, tư sản dân tộc, địa chủ phong kiến


D)
Đáp án
Câu 95
A)
B)
C)
D)
Đáp án
Câu 96
A)
B)
C)
D)
Đáp án
Câu 97
A)
B)
C)
D)
Đáp án
Câu 98
A)
B)
C)
D)
Đáp án
Câu 99
A)
B)
C)
D)
Đáp án
Câu
100
A)
B)
C)
D)
Đáp án
Câu
101
A)

Công nhân, nông dân, tư sản dân tộc, tiểu tư sản, địa chủ phong kiến
B
Nguyên nhân nào dẫn đến chế độ Mạc phủ ở Nhật Bản sụp đổ ?
Các nước Phương Tây dùng quân sự đánh bại Nhật Bản.
Phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân vào những năm 60 của thế kỷ
XIX.
Thất bại trong cuộc chiến tranh với nhà Thanh.
Chế độ Mạc phủ suy yếu tự sụp đổ.
B
Cuộc Duy tân Minh Trị được tiến hành trong lĩnh vực nào ?
Kinh tế.
Chính trị.
Quân sự.
Tất cả các lĩnh vực.
D
Những chính sách nào về chính trị, xã hội mà thực dân Anh không thực hiện ở
Ấn Độ ?
Chia để trị.
Mua chuộc tầng lớp có thế lực trong giai cấp phong kiến bản xứ.
Khơi sâu sự cách biệt về chủng tộc, tôn giáo và đẳng cấp trong xã hội.
Đưa đẳng cấp lớp trên vào bộ máy trực tiếp cai trị ấn Độ.
D
Cuộc khởi nghĩa của quân Xipay và nhân dân Mi-rút ở ấn Độ diễn ra vào thời
gian nào ?
Năm 1857
Năm 1858
Năm 1859
Năm 1860
A
Thự c dân Anh đã dựa vào cớ nào để xâm luợc Trung Quốc ?
Triều đình nhà Thanh cấm đạo, siết đạo.
Chính quyền nhà Thanh bế quan toả cảng.
Chính quyền nhà Thanh gây hấn với thực dân Anh.
Chính quyền nhà Thanh tịch thu và đốt thuốc phiện của các tàu buôn Anh.
D
Lãnh đạo của cuộc cuộc Duy tân ở Trung Quốc là ai ?
Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu.
Vua Quang Tự.
Tôn Trung Sơn.
Từ Hi Thái Hậu.
A
Tôn Trung Sơn là lãnh tụ của phong trào cách mạng theo khuynh hướng nào ?
Phong kiến.


B)
C)
D)
Đáp án
Câu
102
A)
B)
C)
D)
Đáp án
Câu
103
A)
B)
C)
D)
Đáp án
Câu
104
A)
B)
C)
D)
Đáp án
Câu
105
A)
B)
C)
D)
Đáp án
Câu
106
A
B
C
D
Đáp án
Câu
107
A
B
C
D

Dân chủ tư sản.
Vô sản.
Trung lập.
B
Giữa thế kỉ XIX các nước Đông Nam Á đang tồn tại dưới chế độ xã hội nào?
Chiếm hữu nô lệ.
Phong kiến.
Tư bản.
Xã hội chủ nghĩa.
B
Những nước nào trong khu vực Đông Nam á không bị các nước thực dân
Phương Tây xâm lược ?
Việt Nam.
Thái Lan.
In-đô-nê-xi-a.
Ma-lai-xi-a.
B
Hà Lan hoàn thành xâm lược Phi-lip-pin vào thời gian nào ?
Năm 1897 - 1898
Năm 1898 - 1900
Năm 1899 - 1902
Năm 1900 - 1902
D
Các nước châu Phi bị thực dân phương Tây xâm lược mạnh nhất vào khoảng
thời gian nào ?
Thế kỉ XV
Thế kỉ XVI
Thế kỉ XVII
Những năm 70, 80 của thế kỉ XIX
D
Sau chiến tranh thế giới thứ 2, Nam Phi đấu trang chống thế lực nào?
Chống chủ nghĩa đế quốc
Chống chủ nghĩa thực dân
Chống chủ nghĩa phát xít
Chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc
D
Pháp dựa vào giai cấp nào để thống trị nhân dân ta?
Nông dân
Công nhân
Tiểu tư sản
Địa chủ phong kiến


Đáp án
Câu
108
A
B
C
D
Đáp án
Câu
109
A
B
C
D
Đáp án
Câu
110
A
B
C
D
Đáp án
Câu
111
A
B
C
D
Đáp án
Câu
112
A
B
C
D
Đáp án
Câu
113
A
B
C
D
đáp án
Câu
113

d
Ở châu Á, Đảng Cộng sản nước nào ra đời sớm nhất?
Inđônêxia
Trung Quốc
Ấn Độ
Việt Nam.
a
Lãnh tụ nào của Ấn Độ được nhân dân tôn sùng như vị thánh?
Ti-lắc
Gan-đi
A-sô-ka
Cả a, b, c.
b
Người dám mạnh dạn bày tỏ ý kiến cải cách duy tân bị vua Tự Đức khép
tội chết là:
Nguyễn Lộ Trạch
. Nguyễn Trường Tộ
Nguyễn Quyền
Cả a, b, c.
b
Người được nhân dân phong Bình Tây đại nguyên soái là:
Trương Quyền
Nguyễn Trung Trực
Trương Định
Cả a, b, c.
c
Người được xem là đứng đầu phe chủ chiến trong triều đình Huế là:
Nguyễn Tri Phương
Nguyễn Văn Tường
Tôn Thất Thuyết
Cả a, b, c.
c
Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, ở Việt Nam ngoài thực dân Pháp,
còn có giai cấp nào trở thành đối tượng của cách mạng Việt Nam?
Giai cấp nông dân
Giai cấp công nhân
Giai cấp đại địa chủ phong kiến
Giai cấp tư sản, dân tộc
C
Dưới ách thống trị của thực dân Pháp, thái độ chính trị của giai cấp tư
sản dân tộc Việt Nam như thế nào?


A
B
C
D
Đáp án
Câu
114
A
B
C
D
đáp án
Câu
115
A
B
C
D
Đáp án
Câu
116
A
B
C
D
Đáp án
Câu
117
A
B
C
D
Đáp án
Câu
118
A
B
C
D
Đáp án
Câu
119
A
B

Có thái độ kiên định với Pháp
Có thái độ không kiên định, dễ thoải hiệp, cải lương khi đế quốc mạnh
Có tinh thần đấu tranh cách mạng triệt để trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Tất cả các câu trên đều đúng.
B
Lực lượng nào hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam sau chiến
tranh thế giới thứ nhất?
Công nhân
Nông dân
Tiểu tư sản
Tư sản dân tộc
B
Cuộc Chiến tranh Nga -Nhật diễn ra vào thời gian:
Từ năm 1904 đến năm 1905.
Từ năm 1903 đến năm 1904.
Từ năm 1903 đến năm 1905.
Từ năm 1904 đến năm 1906.
A
Đặc điểm của chủ bản đế quốc Mĩ là:
A. B. C. D.
Sự hình thành các Tờ-rớt khổng lồ với những tập đoàn tài chính hùng mạnh.
Đế quốc thực dân với hệ thống thuộc địa rộng lớn và đông dân.
Đế quốc cho vay nặng lãi.
Xuất hiện nhiều mâu thuẫn trong nội bộ.
A
Sự kiện lịch sử chứng tỏ Anh chính thức công nhận nền độc lập của 13
thuộc địa ở Bắc Mĩ là:
Kí kết hoà ước Véc-xai ở Pháp tháng 9 – 1873.
Mĩ thông qua Hiến pháp năm 1787.
Thông qua bản tuyên ngôn độc lập ngày 4 –7 -1776.
Chiến thắng Xa-ra-tô-ga ngày 17 – 10 – 1777.
D
Trần Dân Tiên viết: “việc đó tuy nhỏ nhưng nó báo hiệu bắt đầu thời đại đấu
tranh dân tộc như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân”. Sự kiện nào sau đây phản
ánh điều đó?
Cuộc bãi công của công nhân Ba Son.
Cuộc đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu (1925).
Phong trào để tang Phan Châu Trinh (1926)
Tiếng bom Phạm Hồng Thái tại Sa Diện- Quảng Châu (6/1924)
D
Nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc bùng nổ cuộc Chiến tranh thế giới thứ
nhất (1914-1918) là:
Mâu thuẫn giữa nhân dân các nước thuộc địa với các nước đế quốc.
Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản.


C
D
Đáp án
Câu
120
A
B
C
D
Đáp án
Câu
121
A
B
C
D
Đáp án
Câu
122
A
B
C
D
Đáp án
Câu
123
A
B
C
D
Đáp án
Câu
124
A
B
C
D
Đáp án
Câu
125

A
B

Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa.
Mâu thuẫn giữa phe Hiệp ước (Anh, Nga, Pháp)với phe Liên minh (Đức,
Áo-Hung,I-ta-li-a).
C
Trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt
là vì:
Sự tranh chấp giữa các nước đế quốc về thuộc địa.
Sự xâm luợc các thuộc địa của các nước đề quốc.
Sự hình thành các tổ chức độc quyền với sự ra đời tầng lớp tư bản tài chính.
Tất cả đều đúng.
D
Hệ quả xã hội của cách mạng công nghiệp ở các nước châu Âu từ cuối thế
kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX là:
Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản ở châu Âu.
Thúc đẩy những chuyển biến mạnh mẽ trong nông nghiệp và giao thông.
Góp phần giải phóng nông dân, bổ sung lực lượng lao động cho thành phố.
Hình thành giai cấp tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp.
D
Để thống nhất đất nước Đức đã sử dụng biện pháp:
Nội chiến để thống nhất đất nước.
Con đường từ dưới lên.
Dùng bạo lực để thống nhất đất nước.
Con đường từ trên xuống.
D
Lĩnh vực được đặc biệt coi trọng trong cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật
Bản là:
Kinh tế
Chính trị
Giáo dục
Quân sự
C
Trong thời kỳ cận đại, cuộc cách mạng tư sản được xem là triệt để nhất
là:
Cách mạng tư sản Hà Lan.
Cách mạng tư sản ở Băc Mĩ
Cách mạng tư sản Pháp.
Cách mạng tư sản Anh.
C
Nguyên nhân cơ bản nhất đưa nền kinh tế của Mĩ vươn lên đứng đầu thế
giới là:
A.
B. C. D.
Giàu tài nguyên thiên nhiên, có nguồn nhân lực dồi dào.
Phát triển sau nên áp dụng đựơc những thành tựu khoa học – kĩ thuật và kinh


C
D
Đáp án
Câu
126
A
B
C
D
Đáp án
Câu
127
A
B
C
D
Đáp án
Câu
128
A
B
C
D
Đáp án
Câu
129
A
B
C
D
Đáp án
Câu
130
A
B
C
D
Đáp án
Câu
131
A
B
C
D

nghiệm của các nước đi trước.
Có thị trường rộng lớn.
Thu được nhiều lợi nhuận trong chiến tranh.
B
Pháp dựa vào giai cấp nào để thống trị nhân dân ta?
Nông dân
Công nhân
Tiểu tư sản
Địa chủ phong kiến
d
Ở châu Á, Đảng Cộng sản nước nào ra đời sớm nhất?
Inđônêxia
Trung Quốc
Ấn Độ
Việt Nam.
a
Lãnh tụ nào của Ấn Độ được nhân dân tôn sùng như vị thánh?
Ti-lắc
Gan-đi
A-sô-ka
Cả a, b, c.
b
Người dám mạnh dạn bày tỏ ý kiến cải cách duy tân bị vua Tự Đức khép
tội chết là:
Nguyễn Lộ Trạch
. Nguyễn Trường Tộ
Nguyễn Quyền
Cả a, b, c.
b
Người được nhân dân phong Bình Tây đại nguyên soái là:
Trương Quyền
Nguyễn Trung Trực
Trương Định
Cả a, b, c.
c
Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, ở Việt Nam ngoài thực dân Pháp,
còn có giai cấp nào trở thành đối tượng của cách mạng Việt Nam?
Giai cấp nông dân
Giai cấp công nhân
Giai cấp đại địa chủ phong kiến
Giai cấp tư sản, dân tộc


đáp án
Câu
132
A
B
C
D
Đáp án
Câu
133
A
B
C
D
đáp án
Câu
134
A
B
C
D
Đáp án
Câu
135
A
B
C
D
Đáp án
Câu
136
A
B
C
D
Đáp án
Câu
137
A
B
C
D
Đáp án
Câu

C
Dưới ách thống trị của thực dân Pháp, thái độ chính trị của giai cấp tư
sản dân tộc Việt Nam như thế nào?
Có thái độ kiên định với Pháp
Có thái độ không kiên định, dễ thoải hiệp, cải lương khi đế quốc mạnh
Có tinh thần đấu tranh cách mạng triệt để trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Tất cả các câu trên đều đúng.
B
Lực lượng nào hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam sau chiến
tranh thế giới thứ nhất?
Công nhân
Nông dân
Tiểu tư sản
Tư sản dân tộc
B
Cuộc Chiến tranh Nga -Nhật diễn ra vào thời gian:
Từ năm 1904 đến năm 1905.
Từ năm 1903 đến năm 1904.
Từ năm 1903 đến năm 1905.
Từ năm 1904 đến năm 1906.
A
Đặc điểm của chủ bản đế quốc Mĩ là:
A. B. C. D.
Sự hình thành các Tờ-rớt khổng lồ với những tập đoàn tài chính hùng mạnh.
Đế quốc thực dân với hệ thống thuộc địa rộng lớn và đông dân.
Đế quốc cho vay nặng lãi.
Xuất hiện nhiều mâu thuẫn trong nội bộ.
A
Sự kiện lịch sử chứng tỏ Anh chính thức công nhận nền độc lập của 13
thuộc địa ở Bắc Mĩ là:
Kí kết hoà ước Véc-xai ở Pháp tháng 9 – 1873.
Mĩ thông qua Hiến pháp năm 1787.
Thông qua bản tuyên ngôn độc lập ngày 4 –7 -1776.
Chiến thắng Xa-ra-tô-ga ngày 17 – 10 – 1777.
D
Trần Dân Tiên viết: “việc đó tuy nhỏ nhưng nó báo hiệu bắt đầu thời đại đấu
tranh dân tộc như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân”. Sự kiện nào sau đây phản
ánh điều đó?
Cuộc bãi công của công nhân Ba Son.
Cuộc đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu (1925).
Phong trào để tang Phan Châu Trinh (1926)
Tiếng bom Phạm Hồng Thái tại Sa Diện- Quảng Châu (6/1924)
D
Nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc bùng nổ cuộc Chiến tranh thế giới thứ


138
A
B
C
D
Đáp án
Câu
139
A
B
C
D
Đáp án
Câu
140
A
B
C
D
Đáp án
Câu
141
A
B
C
D
Đáp án
Câu
142
A
B
C
D
Đáp án
Câu 143

nhất (1914-1918) là:
Mâu thuẫn giữa nhân dân các nước thuộc địa với các nước đế quốc.
Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản.
Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa.
Mâu thuẫn giữa phe Hiệp ước (Anh, Nga, Pháp)với phe Liên minh (Đức,
Áo-Hung,I-ta-li-a).
C
Trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt
là vì:
Sự tranh chấp giữa các nước đế quốc về thuộc địa.
Sự xâm luợc các thuộc địa của các nước đề quốc.
Sự hình thành các tổ chức độc quyền với sự ra đời tầng lớp tư bản tài chính.
Tất cả đều đúng.
D
Hệ quả xã hội của cách mạng công nghiệp ở các nước châu Âu từ cuối thế
kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX là:
Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản ở châu Âu.
Thúc đẩy những chuyển biến mạnh mẽ trong nông nghiệp và giao thông.
Góp phần giải phóng nông dân, bổ sung lực lượng lao động cho thành phố.
Hình thành giai cấp tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp.
D
Để thống nhất đất nước Đức đã sử dụng biện pháp:

Nội chiến để thống nhất đất nước.
Con đường từ dưới lên.
Dùng bạo lực để thống nhất đất nước.
Con đường từ trên xuống.
D
Lĩnh vực được đặc biệt coi trọng trong cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật
Bản là:
Kinh tế
Chính trị
Giáo dục
Quân sự
C
Trong thời kỳ cận đại, cuộc cách mạng tư sản được xem là triệt để
nhất là:
Cách mạng tư sản Hà Lan.
A
Cách mạng tư sản ở Băc Mĩ
B
Cách mạng tư sản Pháp.
C
Cách mạng tư sản Anh.
D
C
Đáp án
Câu 144
Nguyên nhân cơ bản nhất đưa nền kinh tế của Mĩ vươn lên đứng đầu
thế giới là:
A.


A
B
C
D
Đáp án
Câu 145

A
B
C
D
đáp án
Câu 146
A
B
C
D
đáp án
Câu 147
A
B
C
D
Đáp án
Câu 148
A
B
C
D
Đáp án
Câu 149
a
b
c
d
Đáp án
Câu 150

B. C. D.
Giàu tài nguyên thiên nhiên, có nguồn nhân lực dồi dào.
Phát triển sau nên áp dụng đựơc những thành tựu khoa học – kĩ thuật và
kinh nghiệm của các nước đi trước.
Có thị trường rộng lớn.
Thu được nhiều lợi nhuận trong chiến tranh.
B
Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, ở Việt Nam ngoài thực dân
Pháp, còn có giai cấp nào trở thành đối tượng của cách mạng Việt
Nam?
Giai cấp nông dân
Giai cấp công nhân
Giai cấp đại địa chủ phong kiến
Giai cấp tư sản, dân tộc
C
Các nước đế quốc tăng cường xâm chiếm và tranh chấp thuộc địa vì:
Các thuộc địa có vai trò quan trọng là nơi đầu tư và tiêu thụ hàng hoá của
chính quốc
Nơi cung cấp nguyên liệu và nguồn nhân công rẻ mạt, cung cấp binh lính
trong các cuộc chiến tranh.
Thuộc địa có vị trí địa lí thuận lời cho việc giao lưu buôn bán.
Câu A và B đúng.
D
Sự kiện lịch sử chứng tỏ Anh chính thức công nhận nền độc lập của 13
thuộc địa ở Bắc Mĩ là:
Kí kết hoà ước Véc-xai ở Pháp tháng 9 – 1873.
Mĩ thông qua Hiến pháp năm 1787.
Thông qua bản tuyên ngôn độc lập ngày 4 –7 -1776.
Chiến thắng Xa-ra-tô-ga ngày 17 – 10 – 1777.
D
Người dám mạnh dạn bày tỏ ý kiến cải cách duy tân bị vua Tự Đức
khép tội chết là:
Nguyễn Lộ Trạch
. Nguyễn Trường Tộ
Nguyễn Quyền
Cả a, b, c.
b
Hội nghị Trung ương Đảng (11/1940) tại làng Đình Bảng – Bắc Ninh đã
xác định kẻ thù chính của cách mạng Đông Dương lúc này là bọn nào?
Phát xít Nhật
Đế quốc và phát xít Pháp, Nhật
Phát xít Nhật và tay sai
Thực dân Pháp
B
Khối thị trường chung châu âu ra đời vào thời gian nào? ở đâu?


a
b
c
d
Câu 151

a
b
c
d
Đáp án
Câu 152
a
b
c
d
Đáp án
Câu 153

A
B
C
D
Đáp án
Câu 154
a
b
c
d
Đáp án
Câu 155
A
B
C
D
Đáp án

25/3/1957 tại Italia
25/3/1958 tại Đức
25/3/1959 tại Pháp
25/3/1960 tại Hà Lan
A
Nhà thơ Tố Hữu viết:

“Ba mươi năm chân không mỏi
Mà đến bây giờ mới tới

nơi.”
Đó là hai câu thơ nói về quá trình ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn ái
Quốc và đến khi Người quay về tổ quốc. Vậy, Nguyễn ái Quốc về nước
thời gian nào? ở đâu?
Ngày 25/1/1941, tại Pắc Bó – Cao Bằng
Ngày 28/1/1941, tại Tân Trào – Tuyên Quang
Ngày 28/1/1941, tại Pắc Bó – Cao Bằng
Ngày 28/2/1941, tại Hà Nội
C
Từ ngày 10 đến 19/5/1941 ở Việt Nam diễn ra sự kiện lịch sử gì quan
trọng có liên quan đến Cách mạng tháng Tám.
Đức mở cuộc tấn công vào lãnh thổ Liên Xô
Nguyễn ái Quốc mới đặt chân về tổ quốc
Quá trình diễn ra hội nghị trung ương Đảng lần thứ 8
Câu a và c đúng
-c
Đoạn văn sau đây được Nguyễn ái Quốc trình bày lúc nào?
“Nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được
độc lập tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân
tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận giai cấp đến
vạn năm sau cũng không đòi được”.
Trong hội nghị Trung ương Đảng lần 6 (11/1939)
Trong hội nghị Trung ương Đảng lần 8 (5/1941)
Trong thử gửi đồng bào toàn quốc sau Hội nghị TW lần thứ 8
Trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
B
Mặt trận Việt Minh được thành lập trong Hội nghị nào của Đảng?
Hội nghị Trung ương lần thứ 6 (11/1939)
Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5/1941)
Hội nghị toàn quốc (từ 13 đến 15/8/1945)
Không phải các hội nghị trên.
-b
Người được xem là đứng đầu phe chủ chiến trong triều đình Huế là:
Nguyễn Tri Phương
Nguyễn Văn Tường
Tôn Thất Thuyết
Cả a, b, c.
c


Câu 156
a
b
c
d
Đáp án
Câu 157

A
B
C
D
Đáp án
Câu 158
a
b
c
d
Đáp án
Câu 159
a
b
c
d
Đáp án
Câu 160
a
b
c
d
Đáp án
Câu 161
A
B
C
D
Đáp án
Câu 162
A

Vì sao Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 có tầm quan trọng đặc biệt đối
với Cách mạng tháng Tám 1945?
Chủ trương giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc
Hoàn chỉnh chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Hội nghị Trung ương lần
thứ 6
Giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân
Củng cố được khối đoàn kết toàn dân.
B
Trình bày xuất xứ của đoạn văn sau đây : “Trong lúc này quyền lợi dân tộc
giải phóng cao hơn hết thảy. Chúng ta hãy đoàn kết lại đánh đổ bọn đế
quốc và bọn Việt gian đặng cứu giống nòi ra khỏi nước sôi, lửa bỏng”.
Trong thư của Nguyễn ái Quốc gửi đồng bào cả nước
Trong Hội nghị Trung ương Đảng lần 8
Trong lời Hịch của mặt trận Việt minh
Trong Quân lệnh số 1 của Mặt trận Việt Minh
A
Đội cứu quốc quân ra đời đó là sự hợp nhất giữa hai tổ chức vũ trang nào?
Đội du kích Bắc Sơn và đội du kích Ba Tơ
Đội du kích Bắc Sơn và đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân
Đội du kích Bắc Sơn và đội Việt Nam giải phóng quân
Đội du kích Bắc Sơn và đội du kích Thái Nguyên
D
Việc gây dựng cơ sở chính trị trong quần chúng tại các tỉnh Thái Nguyên,
Tuyên Quang, Lạng Sơn là việc làm của tổ chức nào?
Đội du kích Bắc Sơn
Đội Cứu quốc quân
Đội du kích Thái Nguyên
Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân
B
Chủ nghĩa tư bản trở thành chủ nghĩa tư bản hiện đại vào thời gian nào?
Cuối thế kỉ XVII đầu thế kỉ XVIII
Cuối thế kỉ XVIII đến đầu năm 1945
Từ năm 1945 đến nay
Từ năm 1991 đến nay
C
Vì sao Nhật bất ngờ làm cuộc đảo chính hất cẳng Pháp ra khỏi Đông
Dương vào đêm 9 tháng 3 năm 1945
Để tránh hậu họa khi quân Đồng minh vào Đông Dương, Pháp sẽ dựa vào
Đồng minh đánh Nhật.
Nhật muốn độc chiếm hoàn toàn Đông Dương.
Pháp không thực hiện đúng những điều khoản đã kí với Nhật
Nhật bị Đồng minh đánh bại nên trả thù Pháp
A
Sau cuộc đảo chính ngày 9/3/1945, Bảo Đại khác danh hiệu gì?
“Thủ tướng”


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×