Tải bản đầy đủ (.pdf) (98 trang)

KHUNG THAM CHIẾU ICT PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.93 MB, 98 trang )

B

THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG

KHUNG THAM CHI U ICT
PHÁT TRI N Ô TH THÔNG MINH

(Ban hành kèm theo Quy t đ nh s … .Q /BTTTT ngày… tháng…n m 2019
c a B tr ng B Thông tin và Truy n thông)

Hà N i, n m 2019


M CL C
M C L C HÌNH V ................................................................................................... 4
M C L C B NG BI U .............................................................................................. 5
I. GI I THI U ............................................................................................................. 6
1. M C ệCH ............................................................................................................ 6
2. KHÁI NI M .......................................................................................................... 6
3. NGUYÊN T C CHUNG TRONG XÂY D NG Ô TH THÔNG MINH
VI T NAM ................................................................................................................ 6
4. PH M VI ÁP D NG ............................................................................................ 8
II. KHUNG THAM CHI U ICT PHÁT TRI N Ô TH THÔNG MINH .......... 9
1. L p
2. L p

it

ng s d ng ......................................................................................... 9

ng d ng thông minh ................................................................................... 93. L p H tr d ch v và d li u ............................................................................ 21
3.1 Tích h p d ch v ............................................................................................. 21
3.2 Tích h p d li u .............................................................................................. 23
3.3 Ngu n d li u.................................................................................................. 28
4. L p i n toán và l u tr .................................................................................... 28
4.1 Tài nguyên đi n toán ...................................................................................... 29
4.2 Tài nguyên l u tr .......................................................................................... 29
4.3 Tài nguyên ph n m m .................................................................................... 31
5. L p M ng k t n i ................................................................................................ 31
6. L p Thu th p d li u .......................................................................................... 32
6.1 Thu th p d li u t các c m bi n ................................................................. 32
6.2 Thi t b kích ho t ........................................................................................... 34
6.3 Thu th p d li u con ng

i ........................................................................... 35

7. H th ng B o m t ................................................................................................ 36
8. H th ng Xây d ng ............................................................................................. 36
9. H th ng B o trì và ho t đ ng ........................................................................... 36
9.1 L p k ho ch .................................................................................................. 37
9.2 Tri n khai ....................................................................................................... 37
2


9.3 Ki m tra .......................................................................................................... 38
9.4 C i thi n .......................................................................................................... 38
10. H th ng

nh danh .......................................................................................... 38


11. H th ng

nh v ................................................................................................ 38

12. Trung tâm x lý đi u hành thông tin t p trung, đa nhi m ........................... 39
III. KHUNG THAM CHI U INTERNET V N V T (IOT) ................................ 40
1. Mô hình tham chi u d a trên th c th ............................................................. 40
2. Mô hình tham chi u d a trên mi n ................................................................... 43
2.1 Gi i thi u ........................................................................................................ 43
3. M i quan h gi a RM d a trên th c th và RM d a trên mi n .................... 46
4. Các góc nhìn v khung tham chi u IoT ............................................................ 47
4.1 Mô t chung .................................................................................................... 47
4.2 Góc nhìn ch c n ng c a Khung tham chi u IoT ........................................ 48
4.3 Góc nhìn h th ng c a Khung tham chi u IoT ........................................... 53
4.4 Góc nhìn k t n i c a khung tham chi u IoT ............................................... 57
4.5 Góc nhìn thông tin c a Khung tham chi u IoT .......................................... 60
4.6 Góc nhìn s d ng c a khung tham chi u IoT ............................................. 63
IV. KHUNG THAM CHI U M NG C M BI N .................................................. 74
1. Mi n c m bi n ..................................................................................................... 82
2. Mi n m ng k t n i............................................................................................... 85
3. Mi n d ch v ........................................................................................................ 86
4. Các th c th ch c n ng ...................................................................................... 87
4.1 L p ph n c ng nút c m bi n ........................................................................ 87
4.2 L p các ch c n ng c b n ............................................................................. 88
4.3 L p d ch v ..................................................................................................... 91
4.4 L p ng d ng ................................................................................................. 95
V. T

CH C TH C HI N ...................................................................................... 97


3


M C L C HÌNH V
Hình 1 – S đ t ng th Khung tham chi u ICT phát tri n đô th thông minh ........ 9
Hình 2 - Mô hình m ng l i c m bi n trong thành ph ........................................ 24
Hình 3 - Quá trình ETL ........................................................................................ 25
Hình 4 - Mô hình tham chi u IoT d a trên th c th .............................................. 40
Hình 5 - M i quan h gi a mi n và th c th , cùng các th c th khái ni m đ c tr ng
trong các h th ng IoT ......................................................................................... 43
Hình 6 - Mô hình tham chi u d a trên mi n c a IoT ............................................ 44
Hình 7 – M i quan h gi a RM d a trên th c th và RM d a trên mi n .............. 47
Hình 8 - Góc nhìn ch c n ng c a Khung tham chi u IoT – phân chia các thành ph n
ch c n ng c a Khung tham chi u IoT .................................................................. 49
Hình 9 - Góc nhìn h th ng c a khung tham chi u IoT ........................................ 54
Hình 10 - Góc nhìn k t n i c a Khung tham chi u IoT ........................................ 58
Hình 11 - Các lo i thông tin liên quan đ n các mi n ............................................ 61
Hình 12 - Các lo i thông tin liên quan đ n các mi n ............................................ 62
Hình 13 - Các nhóm ng i dùng IoT cùng các vai trò .......................................... 64
Hình 14 - Nhà cung c p d ch v IoT .................................................................... 64
Hình 15 - Các vai trò ph và các ho t đ ng c a nhà cung c p d ch v IoT ........... 65
Hình 16 - Nhà phát tri n d ch v IoT.................................................................... 66
Hình 17 - Các vai trò ph và các ho t đ ng c a nhà phát tri n d ch v IoT .......... 67
Hình 18 - Ng i dùng IoT .................................................................................... 67
Hình 19 - Các vai trò ph cùng các ho t đ ng c a ng i dùng IoT ...................... 68
Hình 20 - Các vai trò đ c hi n ra khi h th ng đ c đ a vào s d ng................ 69
Hình 21 - Các ho t đ ng c a quá trình phát tri n thi t b và ng d ng ................. 71
Hình 22 - S d ng d li u thi t b cho các ho t đ ng v n hành và phân tích liên quan
đ n b o m t .......................................................................................................... 72

Hình 23 - S d ng các d ch v IoT liên vùng theo chi u d c................................ 73
Hình 24 - Vai trò và ho t đ ng trong su t vòng đ i s n ph m IoT ....................... 74
Hình 25 - Mô hình v t lý m c cao các mi n m ng c m bi n ................................ 76
Hình 26 - T ng quan các giao di n m ng c m bi n trong m t nút c m bi n, các nút
c m bi n đ n các nút c m bi n, và nút c m bi n đ n môi tr ng bên ngoài ......... 78
Hình 27 - Khung tham chi u v t lý nút c m bi n ................................................. 80
Hình 28 – Khung tham chi u ch c n ng m ng c m bi n ...................................... 82


M C L C B NG BI U
B
B
B
B
B
B
B
B

ng 1 - Danh m c thi t b c m bi n ................................................................... 33
ng 2 - Thông tin đ nh n d ng.......................................................................... 62
ng 3 - Thông tin cho k t n i ............................................................................. 63
ng 4 - Thông tin đ xác th c ............................................................................ 63
ng 5 - T ng th v các ho t đ ng và các vai trò................................................ 70
ng 6 - Mô hình ch c n ng và các mô t trong Mi n c m bi n .......................... 85
ng 7 - Mô hình ch c n ng và các mô t c a Mi n m ng k t n i ....................... 86
ng 8 - Mô hình ch c n ng và các mô t c a Mi n d ch v ................................ 87

5I. GI I THI U
1. M C ệCH
Xây d ng Khung tham chi u ICT phát tri n đô th thông minh đ làm c n c
cho vi c xây d ng, phát tri n đô th thông minh t i Vi t Nam tuân th các nguyên
t c phát tri n đô th thông minh nêu t i M c 3. Nguyên t c chung trong xây d ng đô
th thông minh Vi t Nam c a v n b n này.
Khung tham chi u ICT phát tri n đô th thông minh h ng t i vi c xác đ nh
m t t p các thành ph n lô-gic và các ch c n ng c a chúng đ có th giúp các đô th
xây d ng Ki n trúc ICT phát tri n đô th thông minh cho riêng mình b o đ m s
đ ng b trong vi c l p k ho ch, l trình th c hi n phát tri n đô th thông minh.
2. KHÁI NI M
ô th thông minh là đô th ho c khu v c c dân ng d ng công ngh thông
tin và truy n thông phù h p, tin c y, có tính đ i m i sáng t o và các ph ng th c
khác nh m nâng cao hi u l c, hi u qu công tác phân tích, d báo, cung c p các d ch
v , qu n lý các ngu n l c c a đô th có s tham gia c a ng i dân; nâng cao ch t
l ng cu c s ng và làm vi c c a c ng đ ng; thúc đ y đ i m i, sáng t o phát tri n
kinh t ; đ ng th i b o v môi tr ng trên c s t ng c ng liên thông, chia s d
li u, an toàn, an ninh thông tin gi a các h th ng và d ch v .
Khung tham chi u ICT phát tri n đô th thông minh là m t t p các thành
ph n ICT m c lô-gic và các ch c n ng c a đô th thông minh đ g n k t các l nh
v c, các ng d ng, các d ch v đô th thông minh b o đ m tính th ng nh t, đ ng b
trong phát tri n đô th thông minh.
Ki n trúc ICT phát tri n đô th thông minh là ki n trúc công ngh ph c v
phát tri n đô th thông minh t i đ a ph ng. Ki n trúc ICT phát tri n đô th thông
minh c a đ a ph ng c n tuân th Khung tham chi u ICT phát tri n đô th thông
minh do B Thông tin và Truy n thông ban hành.
3. NGUYÊN T C CHUNG TRONG XÂY D NG Ô TH THÔNG
MINH VI T NAM
Vi c xây d ng đô th thông minh Vi t Nam c n th c hi n theo các nguyên t c

chung nh sau:
a) L y ng

i dân làm trung tâm.
6


b) B o đ m n ng l c c s h t ng thông tin t o ra h sinh thái s đáp ng nhu
c u phát tri n các ng d ng, d ch v đô th thông minh. y m nh dùng chung c s
h t ng thông tin, khuy n khích d li u m (open data) bao g m nh ng d li u có
th hi u đ c (đ c mô t t ng minh), s d ng và khai thác đ c b i t t c các bên
tham gia xây d ng đô th thông minh. D li u m do chính quy n đ a ph ng s h u
và chia s cho các bên liên quan (n u c n).
c) B o đ m tính trung l p v công ngh ; chú tr ng áp d ng các công ngh ICT
phù h p v i đô th thông minh nh Internet V n v t (IoT), đi n toán đám mây, phân
tích d li u l n, trí tu nhân t o... và có kh n ng t ng thích v i nhi u n n t ng; t n
d ng, t i u c s h t ng ICT s n có.
d) B o đ m an toàn, an ninh thông tin, n ng l c ng c u, x lý s c m t an
toàn thông tin, đ c bi t là h t ng thông tin tr ng y u; b o v thông tin riêng t c a
ng i dân.
đ) C n c nhu c u và đi u ki n th c t , đ a ph ng ch đ ng xây d ng và tri n
khai
án t ng th xây d ng đô th thông minh, có t m nhìn bám sát ch tr ng,
đ nh h ng c a ng và Chính ph , g n li n v i các chi n l c, quy ho ch, k ho ch
phát tri n kinh t xã h i c a m i đ a ph ng (nhu c u qu n lý, nhu c u c a ng i
dân, các đi m m nh, đi m y u, c h i và thách th c). Vi c xây d ng đô th thông
minh ph i đ m b o tính k th a và phát tri n b n v ng các giá tr v n hóa – kinh t ,
xã h i, các giá tr v t ch t và phi v t ch t c a các đ a ph ng.
e) u tiên các nhi m v có tính ch t t ng th và ph c v liên ngành bao g m
Ki n trúc ICT phát tri n đô th thông minh t i đ a ph ng, b o đ m an toàn thông

tin, h t ng b ng r ng, v.v…
g) S d ng l i tr c khi mua ho c xây d ng: Các ng d ng, thành ph n h th ng
nên đ c s d ng l i n u có th , ch s d ng gi i pháp mua s m hàng hóa n u c n
thi t và ch đ c xây d ng m i n u có yêu c u không th th c hi n đ c.
h) Qu n lý d li u nh qu n lý tài s n: D li u s đ c qu n lỦ đ b o đ m tính
chính xác, ch t l ng c a d li u đ h tr ra các quy t đ nh nghi p v đúng đ n.
i) B o đ m d li u đ c qu n lý và chia s : D li u đ x lý cùng lo i nghi p
v c a các c quan, t ch c, cá nhân ph i gi ng nhau và bi t rõ ngu n g c d li u
đó.

7


k) D li u truy c p đ
m t phiên b n g c/th t.
ng

c: D li u ph i d tìm ki m, truy v n và hi n th đúng

m) Thí đi m các d ch v và ng d ng m i: Xây d ng m u, th nghi m v i
i s d ng và hoàn thi n t tr i nghi m ng i s d ng.

l) S d ng tiêu chu n m và mã ngu n m : Tiêu chu n m ph i đ c s d ng
trong t t c các thi t k gi i pháp đ thúc đ y kh n ng liên thông. Ph n m m mã
ngu n m ph i đ c đánh giá, xem xét cùng v i các ph n m m th ng m i khi l a
ch n gi i pháp công ngh .
4. PH M VI ÁP D NG
Khung tham chi u ICT phát tri n đô th thông minh là c n c đ xây d ng, tri n
khai:
-


án đô th thông minh;

- Các d án đ u t phát tri n đô th thông minh;
- Các k ho ch thuê d ch v đô th thông minh; và
- Ki n ICT phát tri n đô th thông minh c a đ a ph

8

ng.


II. KHUNG THAM CHI U ICT PHÁT TRI N Ô TH THÔNG MINH
S đ t ng th c a Khung tham chi u ICT phát tri n đô th thông minh đ
th hi n nh trong Hình 1 bên d i:

c

Hình 1 – S đ t ng th Khung tham chi u ICT phát tri n đô th thông minh
Các thành ph n c a Khung tham chi u ICT phát tri n đô th thông minh bao
g m nh ng thành ph n sau:
1. L p

it

ng s d ng

L p
i t ng s d ng bao g m các tác nhân tham gia s d ng các d ch v ,
ng d ng c a đô th thông minh. Các đ i t ng này không gi i h n m c đ là con

ng i, mà còn có th là các thi t b , các máy móc trong h sinh thái đô th thông
minh.
2. L p

ng d ng thông minh

L p ng d ng thông minh cung c p các ng d ng thông minh và kh n ng tích
h p c a chúng xuyên su t các l nh v c cùng v i s h tr t các l p bên d i. Các
ng d ng đ n t các l nh v c khác nhau nh giao thông thông minh, giáo d c thông
9


minh, y t thông minh, v.v…Nh ng ng d ng này cung c p các thông tin, ng d ng
và d ch v c n thi t cho các yêu c u c th t phía c ng đ ng, doanh nghi p, các nhà
qu n lý thành ph , v.v…Kh n ng c a L p ng d ng thông minh bao g m các khía
c nh sau:
a) H tr vi c đ a ra t m nhìn đ i v i các ph n h i thông minh đ đáp ng các
yêu c u t phía các d ch v công c ng, qu n lý xã h i, các ho t đ ng công nghi p và
các ho t đ ng khác.
b) Truy c p và s d ng tài nguyên và d ch v đ c cung c p b i L p Thu th p
d li u, L p M ng k t n i, L p i n toán và l u tr , L p H tr d ch v và d li u.
M t s l nh v c, d ch v u tiên phát tri n trong đô th thông minh giai đo n
2018 – 2025 và đ nh h ng đ n n m 2030 bao g m:
Danh m c/Ti u m c

Ch c n ng

- Qu n lý và nâng cao quá
trình xây d ng, ti t ki m
n ng l ng, b o đ m

tính an toàn và thu n
Qu n lý đô th thông
ti n.
minh
- Nh n bi t, s d ng và
qu n lý ngu n tài nguyên
đ t đai trong môi tr ng
xây d ng
- Cho phép t đ ng và
ki m soát t xa các h
th ng trong nhà.
- T o ra các d ch v đ
nâng cao nh n th c c a
c dân v m c đ tiêu
Nhà thông minh
th n ng l ng và n c
- Kích ho t các d ch v h
tr cu c s ng t xa.
- T i u hóa h th ng
s i, gi m m c đ tiêu
th n ng l ng và các tác
10

H th ng/ ng d ng

- Các h th ng qu n lý
và giám sát nhà .
- Các h th ng qu n lý
và giám sát xây d ng.
- Các h th ng qu n lý

và giám sát n ng
l ng.
- Các h th ng qu n lý
và giám sát n c.
- Các h th ng giám sát
m c đ tiêu th .


đ ng môi tr ng và qua
đó gi m các hóa đ n.
- Cho phép t đ ng và
ki m soát t xa các h - Các h th ng qu n lý
và giám sát tòa nhà.
th ng trong nhà và c a
tòa nhà.
- Các h th ng qu n lý
Tòa nhà thông minh
và giám sát n ng
- T o ra các d ch v đ
l ng.
nâng cao nh n th c c a
c nhân trong tòa nhà v - Các h th ng qu n lý
m c đ tiêu th n ng
và giám sát n c.
l ng và n c.
- Các h th ng phân lo i
vi c s d ng đ t
- Thu th p và cung c p
thông tin v tài nguyên - B n đ đ t đai d a
Qu n lý và s d ng

đ t đai và s s d ng đ t.
trên GIS
đ t
- Qu n lý tài nguyên thiên - Các h th ng quy
nhiên
ho ch đ t đai thông
minh
- Thu th p, qu n lý, phân
b , s d ng, tái s d ng
và tái ch n c.
- C t gi m m c đ tiêu th
n c và s ô nhi m, cho
C p thoát n c thông
phép s d ng hi u qu
minh
tài nguyên n c.
- C t gi m chi phí và t ng
s tin c y c ng nh tính
minh b ch trong vi c
phân ph i n c.
- L p b n đ và giám sát - Các h th ng d báo
m ng đ ng ng n c.
th i ti t.
Qu n lý và thu th p
n c
- Giám sát m c n c - Các h th ng b n đ
ng m.
không gian đ a lý c a

11Phân ph i n

c

M c đ tiêu th n

Qu n lỦ n
sinh ho t

- D đoán và qu n lý các
s vi c theo th i gian (ví
d nh bưo…).
- Giám sát ch t l ng
n c và đ a ra các hành
đ ng kh c ph c k p th i
trong b t k tr ng h p
suy gi m ch t l ng
n c.
- Phân tích, d đoán và
qu n lý m c đ tiêu th
n c.
- L p b n đ , giám sát,
qu n lý và t o s hi u
qu đ i v i m ng l i
phân ph i n c.
- Phát hi n vi c m t đi n,
v , rò r đ ng ng trong
m ng ng n c.

- Giám sát ch t l ng
n c và đ a ra các hành
đ ng kh c ph c k p th i.

c

- Cho phép ng i dùng
hi u, giám sát, và ki m
soát l ng n c tiêu th .

- Giám sát h t ng c ng
c th i
rãnh.
- C i thi n vi c x lý rác
th i.

Thu gom và x lý rác
th i thông minh

-

ng h vi c tái ch và tái
s d ng các s n ph m
nh m m c đích chuy n
12

h
n

th ng m ng

c.

ng

- H th ng qu n lý và
phát hi n rò r n c.
- H th ng qu n lỦ đi n
cung c p.
- ng d ng cho vi c
qu n lý theo không
gian m ng l i ng
n c.
- Các h th ng ki m
soát ch t l ng n c.
- Các h th ng tr c
tuy n đ bi t và ki m
soát m c đ s d ng
n c.
- H th ng ki m soát và
giám sát máy móc.
- H th ng ki m soát và
giám sát h t ng c ng
rãnh.


-

-

-


S tham gia c a ng
dân

i

Thu th p rác

-

X lý ch t th i

đ i rác th i thành các tài
nguyên và t o thành m t
vòng l p đ t ng hi u
qu kinh t .
H ng ng i dân tham
gia và vi c b o v v sinh
thành ph .
Nâng cao hi u qu c a
vi c thu gom rác và h
th ng giao thông.
C i thi n quy trình x lý
ch t th i.
Tuyên truy n s nh n
th c v vi c phân lo i
ch t th i và vi c tái ch .
Nâng cao ch t l ng v - N n t ng tr c tuy n
cho vi c bán và thu l i
sinh c a thành ph , quy

giá tr t các s n
ho ch các tuy n đ ng
ph m.
đ thu gom rác, t i u
hóa tài nguyên, qu n lý - C ng thông tin đ chia
s và cung c p thông
hi u qu tài s n, b o trì
tin.
m t cách hi u qu , các
thùng rác ph i đ t t i n i
d th y, đánh giá ch t
l ng không khí, v.v…
- Các h th ng lên l ch
T i u l ch trình và các
trình thu gom rác (d a
tuy n thu gom rác.
trên các c m bi n và
các thi t b GPS).
Gi m nhân l c trong vi c
thu gom rác.
- Các h th ng t đ ng
thu gom rác.
ánh giá các s n ph m
- Các h th ng gi l p
n ng l ng t o ra t rác
v n ng l ng.
th i.
13- Cho phép qu n lý bãi rác - Các h th ng qu n lý
thông minh.
bãi rác.
- Giám sát m c đ ô - Các h th ng ki m
nhi m t i các bãi rác.
soát s ô nhi m.
- Qu n lý kho ng cách
cung/c u.
- Gi m thi u s th t thoát
n ng l ng, gi m s tiêu
th n ng l ng và gi m
l ng carbon th i ra.
- Cung c p n ng l ng
24/7 và các công t đáng
L i đi n thông minh
tin c y.
Chi u sáng thông minh - T o ra m t m ng l i
đi n thông minh.
- C i thi n vi c qu n lý tài
s n n ng l ng, các ho t
đ ng v n ng l ng, và
d ch v ch m sóc khách
hàng cho ng i dân và
doanh nghi p.
- H th ng qu n lý
- C i thi n vi c cung c p
cung/c u.
n ng l ng b ng cách
- H th ng mô ph ng
tích h p các ngu n n ng

n ng l ng.
l ng tái t o phi t p
- H th ng giám sát và
trung.
ki m soát m c đ tiêu
- Cung c p vi c qu n lý
Cung c p n ng l ng
th theo th i gian
d ch v cung c p n ng
th c.
l ng: qu n lý m c đ
- H th ng qu n lý và
tiêu th , đáp ng nhu c u
báo cáo m c đ khí
tiêu th , ki m soát và
carbon.
giám sát theo th i gian
- H th ng qu n lý d ch
th c.
v v n ng l ng.
14


- Xây d ng h s
hàng.

khách

i u ch nh các y u t v
kh n ng cung c p và

m c đ t i đ duy trì s
n đ nh c a m ng l i.
Phân ph i và truy n
- Qu n lý s n l ng n ng
t i n ng l ng
l ng không l ng
tr c.
- Xác đ nh các hành vi
tr m c p n ng l ng.
-

Nhu c u n ng l

ng

- Gi m nhu c u v n ng
l ng t các tòa nhà và
các nhà máy.
- Xác đ nh khách hàng
m c tiêu và xác đ nh các
chi n l ng cho vi c
qu n lỦ n ng l ng m t
cách hi u qu .
a ra các chính sách v
giá thông minh.
- Thu th p thông tin chính
xác v s tiêu th n ng
l ng.

- Gi m m c đ ô nhi m,

khí th i nhà kính và m c
đ tiêu th n ng l ng.
Giao thông thông minh
- Gi m ùn t c giao thông.
- C i thi n vi c qu n lý và
l ch trình di chuy n.
15

- H th ng thu th p d
li u và giám sát v
đi n.
- Các gi i pháp t đ ng
hóa tr m bi n áp.
- Các gi i pháp cho vi c
t đ ng hóa trung
chuy n n ng l ng.
- Các gi i pháp qu n lý
s quá t i.
- H th ng l i đi n t
ph c h i.
- H th ng qu n lý h
t ng đi n l i.
- H th ng b n đ GIS
- B n đ m ng l i và
h th ng ch m c
ng i tiêu dùng.
- H th ng đèn đ ng
thông minh.
- Các gi i pháp h s
khách hàng.

- H th ng qu n lý d ch
v n ng l ng.
- H th ng giám sát
m c đ tiêu th .


- T i u vi c l a ch n
ph ng th c v n chuy n
và cho phép áp d ng đa
ph ng th c m t cách
li n m ch.
- Thay đ i cách ng x
c a các tài x m t cách
dài h n.
- Nâng cao an toàn giao
thông công c ng.

Nhu c u đi l i

- C t gi m các nhu c u v
vi c di chuy n cho các cá
nhân và c hàng hóa và
gi m th i gian di
chuy n.
- Thúc đ y vi c s d ng
c ng nh đ tin c y đ i
v i các ph ng ti n công
c ng.

Qu n lý giao thông


- Giám sát và phân tích
thông tin giao thông và
cung c p thông tin theo
16

- Các d ch v tr c tuy n
đ truy c p đ n thông
tin c a các ph ng
ti n công c ng.
- H th ng chia s xe
đ p.
- Các ng d ng chia s
và đi chung xe.
- D ch v v các kênh
khác nhau cho ng i
dân đ ph n ánh các
v n đ v b o trì.
- H th ng thanh toán
không dùng ti n m t
cho các ph ng th c
v n chuy n khác nhau.
- H th ng d a trên
GPS cho vi c theo dõi
các ph ng ti n giao
thông theo th i gian
th c.
- H th ng d a trên
GPS cho vi c theo dõi
các ph ng ti n giaoth i gian th c c ng nh
d đoán m c đ giao
thông.
- Nâng cao hi u qu trong
vi c qu n lý s c .
- Nâng cao hi u qu ho t
đ ng v n chuy n hàng
hóa.
- Cung c p vi c qu n lý
đ ng ph và các bưi đ
xe m t cách hi u qu .

-

-

-

Giám sát

Giáo d c thông minh

- Giám sát t xa giao
thông công c ng và các
tuy n đ ng.
- Nâng cao kh n ng truy
c p, c i thi n ch t l ng
đào t o và gi m h c phí.


- N n t ng phân tích
ánh giá ch t l ng giáo
giáo d c.
viên.
- H th ng qu n lý ch t
- Giám sát ch t l ng c a
l ng giáo viên.
h c sinh c ng nh vi c
- H th ng đ nh danh
đi h c đúng gi .
sinh tr c h c.
-

K t qu h c t p

thông theo th i gian
th c.
H th ng theo dõi xe
d a trên GPS.
H th ng đ xe thông
minh.
H th ng đèn tín hi u
thông minh.
D ch v CNTT cho
vi c v n chuy n hàng
hóa.
H th ng qu n lý s c
hi u qu .
H th ng phân tích và

giám sát giao thông
đ ng b theo th i
gian th c.
H th ng mô ph ng
k ch b n d a trên vi c
phân tích video
H th ng giám sát d a
trên vi c phân tích
video.
H th ng qu n lý s c
m t cách hi u qu .

17


D y và h c

- T o đi u ki n cho giáo
d c t xa.
- C i thi n vi c thi t k bài
gi ng và quy trình xu t
b n.
- Nâng cao ch t l ng
gi ng d y.

Qu n lý d ch v

- C i thi n ch t l ng và
s an toàn đ i v i h
t ng tr ng h c.

- C t gi m chi phí v nhân
công và vi c qu n lý h
t ng.
- C t gi m chi phí đ a đón
h c sinh.

Y t thông minh

- C i thi n ch t l ng
ch a tr , an toàn c a
b nh nhân và k t qu
đi u tr .
- C i thi n hi u l c và
hi u qu c a các d ch v
yt .
- C t gi m chi phí.
y m nh vi c tuyên
truy n v y t .

- H th ng qu n lý ch t
l ng h c sinh.
- N n t ng h c tr c
tuy n.
- H th ng h i ngh
truy n hình.
- Gi i pháp qu n lý
ch ng trình giáo d c.
- Gi i pháp đào t o giáo
viên tr c tuy n.
- H th ng tuy n sinh

t p trung tr c tuy n.
- Tuy n ch n giáo viên
tr c tuy n.
- H th ng tích h p
qu n lỦ nhà tr ng.
- H th ng giám sát.
- Các h th ng theo dõi
d a trên GPS trong
các xe buýt

- H th ng qu n lý h u
- Cung c p thông tin theo
H th ng ch m sóc
c n.
th i gian th c v b nh
s c kh e
- Các h th ng hành
vi n, gi ng b nh, th i
chính.
18


-

-

-

Ch m sóc s c kh e


-

gian ch đ i, phòng
khám và l ch h n.
Qu n lý tích h p thông
tin b nh nhân.
Cung c p kh n ng truy
c p tr c ti p đ n thông
tin v s c kh e c a
ng i dân.
Cung c p kh n ng truy
c p tr c tuy n đ n các
d ch v y t .
C i thi n quá trình chu n
đoán và nâng cao vi c
ch m sóc s c kh e b nh
nhân.
Theo dõi s lan truy n
c a d ch b nh.
Gi m các v n đ liên
quan đ n s c kh e.
Cung c p vi c h tr
th m khám t xa.
D đoán nhu c u ch m
sóc s c kh e.

- H th ng qu n lý
thông tin b nh nhân.
- C ng thông tin b nh
nhân tr c tuy n.

- C ng thông tin y t
tr c tuy n.

- H th ng h tr và
chu n đoán t xa.
- H th ng h tr ra
quy t đ nh quan tr ng.
- H th ng mô ph ng y
t .
- H th ng giám sát và
h tr t xa.
- H th ng phân tíchchu n đoán.

- C ng thông tin trên
Internet.
- T ng c ng ph bi n
Tuyên truy n
thông tin v d ch b nh
- H
th ng
tuyên
truy n.
- D đoán và ng phó
nhanh chóng v i các tình
H th ng c nh báo s m
hu ng kh n c p và các
m i đe d a.
Phòng ch ng t i ph m
- C i thi n tình tr ng an
toàn, an ninh trong các

khu v c đô th .
19


Giám sát thành ph và
phòng ch ng t i ph m

Tuyên truy n

H th ng c nh báo r i
ro, thiên tai

Qu n lỦ và ng n ch n
thiên tai

Giám sát và d báo l
l t

- Phát hi n các hành vi sai
trái.
- Giám sát hành vi c a
đám đông và các s ki n
xã h i.
- H tr kh n ng c a con
ng i trong vi c giám
sát.
- Cho phép ng i dân
cung c p thông tin v các
v n đ quan tr ng.
- Nâng cao s nh n th c

và giáo d c cho ng i
dân
a ra d báo các tr ng
h p kh n c p v thiên
tai, l l t
- Chu n b các ph ng án
đ i phó, c u h , c u n n
- Các h th ng thông minh
cho vi c qu n lý kh ng
ho ng ph c v cho vi c
h tr ra quy t đ nh,
c nh báo s m, giám sát
và d báo các tr ng h p
kh n c p.
- Các đ n tr ho t đ ng t p
trung c a c nh sát và h
th ng tích h p c u h

- Các d ch v kh n c p
trên đi n tho i di
đ ng.
- Các công c an ninh
m ng.
- H th ng ki m soát s
c .
- H th ng giám sát.
- H th ng tích h p
ph n h i và ng c u.
- N n t ng và d ch v
tr c tuy n


- Mô hình hóa và mô
ph ng đ chu n b cho
vi c qu n lý kh ng
ho ng.
- Gi l p, h tr vi c ra
quy t đ nh trong các
tr ng h p kh n c p
th c t .

- Các h th ng c nh báo
- X lý tình hình ng p l t
t xa cho c dân.
kh n c p trong th i gian
- M ng l i giám sát l
g n.
l t.

20


Giám sát môi tr
thông minh

- Chu n b
cho các
ph ng án đ i phó v i l
l t trong t ng lai.
- Giám sát quan tr c khí
th i

- Giám sát quan tr c khí
t ng
- Giám sát, qu n lý ô
ng
nhi m ti ng n
- Giám sát quan tr c ch t
l ng m t n c t đ ng
- Giám sát quan tr c ch t
l ng n c ng m t
đ ng

3. L p H tr d ch v và d li u
L p H tr d ch v và d li u là l p n m gi a L p ng d ng thông minh và
L p i n toán và l u tr , có vai trò r t quan tr ng. L p này nhóm các kh n ng v
thu th p, k t n i, tính toán, l u tr d li u đ ph c v cho vi c qu n lý d ch v và d
li u nh m m c đích cung c p cho L p ng d ng.
L p H tr d ch v và d li u bao g m 3 thành ph n: ngu n d li u, tích h p
d li u và tích h p d ch v . Nó cung c p các d li u và d ch v khác nhau cho các
ng d ng đ ph c v vi c xây d ng các lo i ng d ng khác nhau.
3.1 Tích h p d ch v
Tích h p d ch v bao g m các yêu c u d ch v k thu t c b n h tr các ng
d ng đô th thông minh, nó bao g m các d ch v nh thu th p và t ng h p d ch v ,
qu n lý d ch v , tích h p d ch v và s d ng d ch v .
3.1.1 Thu th p và t ng h p d li u
Kh n ng thu th p và t ng h p d ch v bao g m các khía c nh sau:
a) Cung c p các ch c n ng thích ng và chuy n đ i đ i v i các giao th c k t
n i ph bi n.
b) Cung c p ch c n ng chuy n đ i cho n i dung các gói tin, và h tr vi c nh n
d ng s chuy n đ i hình th c gói tin đ c bi t.
21c) Cung c p kh n ng đi u ph i và đ nh tuy n cho các quy trình nghi p v , và
h tr các vòng l p, các đi u ki n, v.v…
d) Cung c p ch c n ng giám sát d ch v , giám sát tr ng thái ho t đ ng, t l
truy c p thành công, th ng kê truy c p, phân ph i th i gian truy c p, và nh t ký truy
c p c a các d ch v nghi p v t ng h p. Cung c p báo đ ng t đ ng đ i v i các
tr ng thái b t th ng, và c g ng t đ ng ph c h i b i các ch ng trình đư thi t l p
tr c; h tr các ph ng th c c nh báo qua SMS, email, h th ng tin nh n, v.v…
3.1.2 Qu n lý d ch v
Kh n ng qu n lý d ch v bao g m các khía c nh sau:
a) Cung c p th m c d ch v , và h tr ng i dùng (đ c phân quy n) xem
toàn b t t c các d ch v nghi p v liên quan đ n đô th thông minh và nh ng thông
tin chi ti t thông qua th m c d ch v , ngoài ra h tr vi c đ ng kỦ tùy theo nhu c u
c a ng i dùng.
b) Cung c p vi c đ ng kỦ d ch v , và các ng i dùng (đ c phân quy n) có th
đ ng kỦ các d ch v phát tri n nghi p v c a h vào trong th m c d ch v .
c) Cung c p c ch ki m tra và công b d ch v , h tr vi c đ ng kỦ các d ch
v quy trình trong d ch v th m c cho ng i dùng, và công b sau khi ki m tra,
cung c p ra công c ng ho c các t ch c c th , các vai trò c th , ng i dùng c th
kh n ng truy c p d a theo các yêu c u ki m soát truy c p.
d) Cung c p ch c n ng d ng/ch y, và h tr vi c ki m soát tr ng thái kh i đ ng
b ng tay cho ng i qu n tr h th ng ho c ng i dùng (đ c phân quy n) đ i v i
các d ch v nghi p v đư m .
e) Cung c p ch c n ng h y các d ch v đ đóng các d ch v nghi p v đư h t
h n; thuê bao đ i v i d ch v nên nh n đ c các thông báo v vi c h y d ch v , và
các d ch v nghi p v s không th truy c p đ c trong th m c d ch v .
3.1.3 Tích h p d ch v
Kh n ng tích h p d ch v bao g m các khía c nh sau:
a) Cung c p ch c n ng l a ch n đ nh tuy n d ch v , và h tr k t n i ngang

hàng, công b và thuê bao, đ nh tuy n d a trên n i dung và các ph ng th c đ nh
tuy n khác.

22


b) Cung c p kh n ng tái c u trúc quy trình d ch v nghi p v đ g p các d ch
v hi n t i v i d ch v m i theo m t logic ch c ch n; ngoài ra h tr các vòng l p,
các đi u ki n và các ng ngh a khác.
3.1.4 S d ng d ch v
Các thi t b c a t ng l p nên ph i m các giao di n ph c v cho các ng d ng
đô th thông minh. Các ng d ng l p trên c a đô th thông minh có th s d ng, ki m
soát, phân tích và qu n lý thi t b c a t ng l p thông qua các giao di n nghi p v , và
có th đ c, thay đ i, l u tr và xóa d li u khi c n.
Kh n ng s d ng d ch v bao g m các khía c nh sau:
a) Cung c p các giao di n cho vi c xác th c và h tr xác th c ng d ng.
b) Cung c p các giao di n cho vi c s d ng, và h tr các ng d ng đ kích
ho t, c u hình, c ng nh là ng t các thi t b m t cách tr c ti p.
c) Cung c p các giao di n qu n lý, và h tr các ng d ng yêu c u, l p l ch và
qu n lý thi t b thông qua các giao di n.
d) Cung c p các giao di n truy v n và h tr các ng d ng trong vi c phân tích
th ng kê thông qua các giao di n c a thi t b .
3.2 Tích h p d li u
Tích h p d li u là kh n ng tích h p và phân tích d li u t l p c m bi n và
h th ng ng d ng c a các khu v c khác nhau. Nó bao g m 4 kh n ng: thu th p và
t ng h p d li u, x lý và tích h p d li u, khai thác và phân tích d li u, và qu n
tr , qu n lý d li u.
3.2.1 Thu th p và t ng h p d li u
Kh n ng thu th p và t ng h p d li u bao g m các khía c nh sau:
a) Cung c p kh n ng khám phá, truy c p, truy n d n, nh n, nh n d ng và l u

tr các d ng khác nhau c a d li u t các c m bi n, các ng d ng công nghi p và t
Internet, v.v…
b) H tr các đ nh d ng d li u khác nhau nh có c u trúc, bán c u trúc, phi c u
trúc, v.v…
c) Cung c p kh n ng x lý và truy n d n d li u theo th i gian th c.
d) Cung c p kh n ng qu n lý và giám sát vi c thu th p đ i t
23

ng và quy trình.


Mô đun này nói đ n vi c thu th p d li u t bên ngoài môi tr ng qua các thi t
b IoT và vi c truy n các d li u này đ n m t trung tâm ho c c s l u tr d li u.
C u trúc c a các d li u s đ c h tr tùy theo cách mà thi t b IoT thu th p thông
tin (ví d : hình nh, âm thanh, v.v…).
Qua quá trình truy n d n và nh n d ng, thông tin s đ c trình bày theo các c u
trúc khác nhau (bán c u trúc/phi c u trúc/có c u trúc). Cu i cùng, t t c d li u đ u
s đi qua khâu x lý r i phân tích đ ng i dùng cu i có đ c cái nhìn t ng quan
hay c th nh t v môi tr ng đô th thông minh.

Hình 2 - Mô hình m ng l

i c m bi n trong thành ph

3.2.2 X lý và tích h p d li u
Kh n ng x lý và tích h p d li u bao g m các khía c nh sau:
a) Cung c p vi c trích xu t, chuy n đ i và t i d li u có c u trúc và d li u bán
c u trúc.
b) Cung c p vi c t đ ng ho c bán t đ ng nh n d ng, trích xu t, g n th và
các cách th c k thu t s khác đ i v i d li u phi c u trúc.

24


c) Cung c p các công c ho c các thành ph n x lý và tích h p, và các kh n ng
v qu n lý, giám sát, h tr ho t đ ng giao diên ngôn ng n i b .
d) Cung c p s hài hòa v m t ng ngh a c a d li u thu đ
ng chung cho thành ph .
Mô đun này nói đ n 3 b
th ng ngu n v kho d li u.
- Extract: D li u đ
processing).

c thành m t ngôn

c quan tr ng trong quá trình chuy n hóa d li u t h

c trích xu t t c s d li u OLTP (Online transaction

- Transform: D li u đ c chuy n đ i đ phù h p v i l c đ kho d li u
(schema). Ngoài ra, các l i trong d li u c ng đ c s a và làm s ch đ đ m b o thích
ng v i l c đ .
- Load: T i d li u vào kho d li u đ ng

i dùng cu i s d ng.

Ngoài ra, mô đun còn nói thêm đ n vi c nh n d ng và gán nhãn d li u phi c u
trúc. M c tiêu c a hai quy trình này là đ s p x p các d li u phi c u trúc trong h
th ng theo t ng ch đ nh t đ nh, d a vào các t khóa có trong n i dung. T đ ng
hóa vi c gán nhãn và nh n d ng c ng đ ng ngh a v i vi c s d ng máy h c (Machine
learning) và hu n luy n cho m ng th n kinh d li u l c các t khóa ho c bi n s t

trong c s d li u phi c u trúc.
C n l u Ủ r ng ngôn ng chung c a d li u ph thu c vào ng i dùng cu i, vì
cách s d ng d li u tùy thu c vào b ph n hành chính (k toán, R&D, qu n lý nhân
s , v.v…). Vì v y nên l c đ kho ph i phán ánh đ c các cách s d ng khác nhau
c a nhi u ng i dùng.

Hình 3 - Quá trình ETL
25


Xem Thêm

×