Tải bản đầy đủ

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHI TIẾT CHUYÊN KHOA CẤP I NĂM HỌC 2017-2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

KẾ HOẠCH
ĐÀO TẠO CHI TIẾT CHUYÊN KHOA CẤP I
NĂM HỌC 2017-2018


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP I
CHUYÊN NGÀNH NỘI KHOA A1
Năm thứ NHẤT, Khóa 2017-2019
Số học viên: (Dự kiến)
A. NỘI DUNG:
- Các môn chung: Triết học, Tin học, Ngoại ngữ.
- Các môn cơ sở, hỗ trợ.
- 4 chứng chỉ chuyên ngành.
B. THỜI GIAN HỌC:
Số ĐVHT

STT

Môn học

Thời gian học
TC

LT

TH
2

1.

Tin học

4

2

2.

Triết học

4

4

3.

Ngoại ngữ 2 (Chuyên ngành)

6

6

Sinh lý

4


4

Đơn vị giảng
Khoa Y tế công cộng
Khoa KHCB

18/09/2017 - 16/12/2017

Khoa KHCB

Cơ sở

1.

BM. Sinh lý

Ôn tập và thi

18/12/2017 - 23/12/2017

Hỗ trợ + Chuyên ngành

1.

Hồi sức cấp cứu

8

2

6

25/12/2017 - 14/04/2018

BM. Nội

2.

Thận

8

2

6

(Nghỉ tết từ 12/02/2018
đến 24/02/2018)

BM. Nội

Ôn tập và thi
3.

Tiêu hóa-Gan mật(*)

16/04/2018 - 21/04/2018

9

2

7

BM. Nội
23/04/2018 – 07/07/2018

4.

Tim mạch(*)

9

2

7

BM. Nội

Ôn tập và thi lần 2 (nếu có) từ 09/07/2018 đến 14/07/2018; Nghỉ hè từ 16/07/2018 đến 26/08/2018

(*): Học tiếp 03 tuần vào học kỳ 1 năm 2018-2019.


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP I
CHUYÊN NGÀNH NỘI KHOA A2
Năm thứ HAI, Khóa 2016 – 2018
Số học viên: 47
A. NỘI DUNG:
- Các chứng chỉ chuyên ngành.
- Hoàn tất các học phần lâm sàng và lý thuyết.
- Chuẩn bị xét tư cách cho kỳ thi tốt nghiệp vào tháng 6/2018.
B. THỜI GIAN HỌC:

Số ĐVHT
STT

Môn học

Thời gian học
TC

LT

TH

9

2

7

Đơn vị giảng

Chuyên ngành

1.

Tiêu hóa-Gan mật (tiếp theo
năm thứ nhất)

BM. Nội
28/08/2017 – 16/09/2017

2.

Tim Mạch (tiếp theo năm
thứ nhất)

9

2

7
18/09/2017 – 23/09/2017

Ôn tập và thi
3.

Hô hấp

BM. Nội

9

2

7

BM. Nội
25/09/2017 – 30/12/2017

4.

Khớp - Nội tiết

9

2

7

BM. Nội
01/01/2018 – 06/01/2018

Ôn tập và thi
5.

Thần kinh

8

2

6

08/01/2018 – 28/04/2018

BM. Thần kinh

6.

Huyết học

6

2

4

(Nghỉ tết từ 12/02/2018
đến 24/02/2018)

BM. Huyết học

30/04/2018 – 09/06/2018

Ôn tập và thi
7.

Ôn thi và thi tốt nghiệp

10

5

5

11/06/2018 - 14/07/2018


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP I
CHUYÊN NGÀNH NỘI KHOA B2
Năm thứ HAI, Khóa 2016 – 2018
Số học viên: 16
A. NỘI DUNG:
- Các chứng chỉ chuyên ngành.
- Hoàn tất các học phần lâm sàng và lý thuyết.
- Chuẩn bị xét tư cách cho kỳ thi tốt nghiệp vào tháng 6/2018.
B. THỜI GIAN HỌC:

Số ĐVHT
STT

Môn học

Thời gian học
TC

LT

TH

8

2

6

Đơn vị giảng

Chuyên ngành

1.

Hồi sức cấp cứu (tiếp theo
năm thứ nhất)

BM. Nội
28/08/2017 – 16/09/2017

2.

Thận (tiếp theo năm thứ
nhất)

8

2

6
18/09/2017 – 23/09/2017

Ôn tập và thi
3.

Thần kinh

BM. Nội

8

2

6

BM. Thần kinh
25/09/2017 – 30/12/2017

4.

Huyết học

6

2

4

BM. Huyết học
01/01/2018 – 06/01/2018

Ôn tập và thi
5.

Hô hấp

9

2

7

08/01/2018 – 28/04/2018

BM. Nội

6.

Khớp-Nội tiết

9

2

7

(Nghỉ tết từ 12/02/2018
đến 24/02/2018)

BM. Nội

30/04/2018 – 09/06/2018

Ôn tập và thi
7.

Ôn thi và thi tốt nghiệp

10

5

5

11/06/2018 - 14/07/2018


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP I
CHUYÊN NGÀNH THẦN KINH
Năm thứ NHẤT, Khóa 2017-2019
Số học viên:

(Dự kiến)

A. NỘI DUNG:
- Các môn chung: Triết học, Tin học, Ngoại ngữ.
- Các môn cơ sở, hỗ trợ.
- 3 chứng chỉ chuyên ngành.
B. THỜI GIAN HỌC:
STT

Số ĐVHT
TC LT TH

Môn học

Thời gian học

2

Đơn vị giảng

1.

Tin học

4

2

2.

Triết học

4

4

Khoa KHCB

3.

Ngoại ngữ 2 (chuyên ngành)

6

6

Khoa KHCB

Khoa Y tế công cộng

18/09/2017 - 16/12/2017

Cơ sở + Hỗ trợ

4.

Sinh lý

2

2

0

BM. Sinh lý

5.

Giải phẫu thần kinh

2

1

1

BM. Giải phẫu

Ôn tập và thi
6.

Cấp cứu

18/12/2017 - 23/12/2017

3

1

2

BM. Nội
25/12/2017 - 10/02/2018

7.

Tâm thần

3

1

2

BM. Tâm thần

Nghỉ tết từ 12/02/2018 đến 24/02/2018

Ôn tập và thi

26/02/2018 - 03/03/2018

Chuyên ngành

1.
2.

Bệnh thần
ương(*)

kinh

trung

Bệnh mạch máu não(*)

12

2

10

BM. Thần kinh
05/03/2018 – 07/07/2018

12

2

10

BM. Thần kinh

Ôn tập và thi lần 2 (nếu có) từ 09/07/2018 đến 14/07/2018; Nghỉ hè từ 16/07/2018 đến 26/08/2018

(*): Học tiếp 03 tuần vào học kỳ 1 năm 2018-2019.


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP I
CHUYÊN NGÀNH THẦN KINH
Năm thứ HAI, Khóa 2016 – 2018
Số học viên: 07
A. NỘI DUNG:
- Các chứng chỉ chuyên ngành.
- Hoàn tất các học phần lâm sàng và lý thuyết.
- Chuẩn bị xét tư cách cho kỳ thi tốt nghiệp vào tháng 6/2018.
B. THỜI GIAN HỌC:

Số ĐVHT
STT

Môn học

Thời gian học
TC

LT

TH

12

2

10

Đơn vị giảng

Chuyên ngành

1.

Bệnh thần kinh trung ương
(tiếp theo năm thứ nhất)

BM. Thần kinh
28/08/2017 – 16/09/2017

2.

Bệnh mạch máu não (tiếp
theo năm thứ nhất)

12

2

10
18/09/2017 – 23/09/2017

Ôn tập và thi
3.
4.

BM. Thần kinh

Bệnh thần kinh ngoại biên,
bệnh cơ và synap thần
kinh cơ

12

Nhiễm trùng thần kinh

12

2

10

BM. Thần kinh
25/09/2017 – 03/02/2018

2

10

BM. Thần kinh
05/02/2018 – 10/02/2018

Ôn tập và thi

Nghỉ tết từ 12/02/2018 đến 24/02/2018

5.

Các phương pháp chẩn
đoán trong thần kinh

12

2

10

30/04/2018 – 09/06/2018

Ôn tập và thi
6.

Ôn thi và thi tốt nghiệp

26/02/2018 – 28/04/2018

10

5

5

11/06/2018 - 14/07/2018

BM. Thần kinh


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP I
CHUYÊN NGÀNH NHI KHOA A1
Năm thứ NHẤT, Khóa 2017-2019
Số học viên:

(Dự kiến)

A. NỘI DUNG:
- Các môn chung: Triết học, Tin học, Ngoại ngữ.
- Các môn cơ sở, hỗ trợ.
- 4 chứng chỉ chuyên ngành.
B. THỜI GIAN HỌC:
Số ĐVHT
STT

Môn học

Thời gian học
TC

LT

TH
2

1.

Tin học

4

2

2.

Triết học

4

4

3.

Ngoại ngữ 2 (Chuyên ngành)

6

6

Sinh lý

4

4

Đơn vị giảng
Khoa Y tế công cộng
Khoa KHCB

18/09/2017 - 16/12/2017

Khoa KHCB

Cơ sở

1.

BM. Sinh lý

Ôn tập và thi

18/12/2017 - 23/12/2017

Hỗ trợ + Chuyên ngành

1.
2.

Nhi khoa xã hội -Thần
kinh

9

Nhi nhiễm

6

2
2

7
4

Ôn tập và thi
3.

Tim mạch (*)

25/12/2017 - 14/04/2018
(Nghỉ tết từ 12/02/2018
đến 24/02/2018)

BM. Nhi

BM. Nhi

16/04/2018 - 21/04/2018

8

2

6

BM. Nhi
23/04/2018 – 07/07/2018

4.

Cấp cứu Nhi(*)

8

2

6

BM. Nhi

Ôn tập và thi lần 2 (nếu có) từ 09/07/2018 đến 14/07/2018; Nghỉ hè từ 16/07/2018 đến 26/08/2018

(*): Học tiếp 03 tuần vào học kỳ 1 năm 2018-2019.


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP I
CHUYÊN NGÀNH NHI KHOA B1
Năm thứ NHẤT, Khóa 2017-2019
Số học viên:

(Dự kiến)

A. NỘI DUNG:
- Các môn chung: Triết học, Tin học, Ngoại ngữ.
- Các môn cơ sở, hỗ trợ.
- 4 chứng chỉ chuyên ngành.
B. THỜI GIAN HỌC:
Số ĐVHT
STT

Môn học

Thời gian học
TC

LT

TH
2

1.

Tin học

4

2

2.

Triết học

4

4

3.

Ngoại ngữ 2 (Chuyên ngành)

6

6

Sinh lý

4

4

Đơn vị giảng
Khoa Y tế công cộng
Khoa KHCB

18/09/2017 - 16/12/2017

Khoa KHCB

Cơ sở

1.

BM. Sinh lý

Ôn tập và thi

18/12/2017 - 23/12/2017

Hỗ trợ + Chuyên ngành

1.

Tim mạch

8

2

6

25/12/2017 - 14/04/2018

BM. Nhi

2.

Cấp cứu nhi

8

2

6

(Nghỉ tết từ 12/02/2018
đến 24/02/2018)

BM. Nhi

16/04/20178 21/04/2018

Ôn tập và thi
3.
4.

Nhi khoa xã hội+Thần
kinh(*)

9

Nhi nhiễm(*)

6

2

7

BM. Nhi
23/04/2018 – 07/07/2018

2

4

BM. Nhi

Ôn tập và thi lần 2 (nếu có) từ 09/07/2018 đến 14/07/2018; Nghỉ hè từ 16/07/2018 đến 26/08/2018

(*): Học tiếp 03 tuần vào học kỳ 1 năm 2018-2019.


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP I
CHUYÊN NGÀNH NHI KHOA A2
Năm thứ HAI, Khóa 2016 – 2018
Số học viên: 14
A. NỘI DUNG:
- Các chứng chỉ chuyên ngành.
- Hoàn tất các học phần lâm sàng và lý thuyết.
- Chuẩn bị xét tư cách cho kỳ thi tốt nghiệp vào tháng 6/2018.
B. THỜI GIAN HỌC:
Số ĐVHT
STT

Môn học

Thời gian học
TC

LT

TH

8

2

6

Đơn vị giảng

Chuyên ngành

1.

Tim mạch (tiếp theo năm
thứ nhất)

BM. Nhi
28/08/2017 – 16/09/2017

2.

Cấp cứu Nhi (tiếp theo năm
thứ nhất)

8

2

6

BM. Nhi

18/09/2017 – 23/09/2017

Ôn tập và thi
3.

Hô hấp

8

2

6

4.

Thận học-Huyết học-Nội tiết

9

2

7

BM. Nhi
25/09/2017 – 30/12/2017
BM. Nhi
01/01/2018 – 06/01/2018

Ôn tập và thi
5.

Sơ sinh và Dinh dưỡng

9

2

7

08/01/2018 – 28/04/2018

BM. Nhi

6.

Tiêu hoá-Chuyển hoá

9

2

7

(Nghỉ tết từ 12/02/2018
đến 24/02/2018)

BM. Nhi

30/04/2018 – 09/06/2018

Ôn tập và thi
7.

Ôn thi và thi tốt nghiệp

10

5

5

11/06/2018 - 14/07/2018


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP I
CHUYÊN NGÀNH NHI KHOA B2
Năm thứ HAI, Khóa 2016 – 2018
Số học viên: 30
A. NỘI DUNG:
- Các chứng chỉ chuyên ngành.
- Hoàn tất các học phần lâm sàng và lý thuyết.
- Chuẩn bị xét tư cách cho kỳ thi tốt nghiệp vào tháng 6/2018.
B. THỜI GIAN HỌC:
Số ĐVHT
STT

Môn học

Thời gian học
TC

LT

TH

9

2

7

Đơn vị giảng

Chuyên ngành

1.

Nhi khoa xã hội + TK (tiếp
theo năm thứ nhất)

BM. Nhi
28/08/2017 – 16/09/2017

2.

Nhi Nhiễm (tiếp theo năm
thứ nhất)

6

2

4

BM. Nhi

18/09/2017 – 23/09/2017

Ôn tập và thi
3.

Thận học-Huyết học-Nội tiết

8

2

6

4.

Hô hấp

9

2

7

BM. Nhi
25/09/2017 – 30/12/2017
BM. Nhi
01/01/2018 – 06/01/2018

Ôn tập và thi
5.

Tiêu hoá-Chuyển hoá

9

2

7

08/01/2018 – 28/04/2018

BM. Nhi

6.

Sơ sinh và Dinh dưỡng

9

2

7

(Nghỉ tết từ 12/02/2018
đến 24/02/2018)

BM. Nhi

30/04/2018 – 09/06/2018

Ôn tập và thi
7.

Ôn thi và thi tốt nghiệp

10

5

5

11/06/2018 - 14/07/2018


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP I
CHUYÊN NGÀNH DA LIỄU
Năm thứ NHẤT, Khóa 2017-2019
Số học viên:

(Dự kiến)

A. NỘI DUNG:
- Các môn chung: Triết học, Tin học, Ngoại ngữ.
- Các môn cơ sở, hỗ trợ.
- 4 chứng chỉ chuyên ngành.
B. THỜI GIAN HỌC:
STT

Số ĐVHT

Môn học

TC

LT

TH
2

1.

Tin học

4

2

2.

Triết học

4

4

3.

Ngoại ngữ 2 (Chuyên ngành)

6

6

1.

Sinh lý

2

2

2.

Miễn dịch-Dị ứng

3

2

Thời gian học

Đơn vị giảng
Khoa Y tế công cộng
Khoa KHCB
Khoa KHCB

18/09/2017 - 16/12/2017

Cơ sở

BM. Sinh lý

1

Ôn tập và thi

BM SLB-MD
18/12/2017 - 23/12/2017

Hỗ trợ

1.

Nội tiết

2

2

BM. Nội
25/12/2017 - 10/02/2018

2.

Nhiễm

3

1

2

BM. Nhiễm

Nghỉ tết từ 12/02/2018 đến 24/02/2018

Ôn tập và thi

26/02/2018 - 03/03/2018

Chuyên ngành

1.

Da liễu đại cương

9

2

7

2.

Bệnh da nhiễm trùng

9

2

7

Ôn tập và thi

BM. Da liễu
05/03/2018 – 09/06/2018
BM. Da liễu
11/06/2018 - 16/06/2018

3.

Bệnh phong (*)

8

2

6

4.

Bệnh lây qua đường tình
dục (*)

9

2

7

BM. Da liễu
18/06/2018 – 07/07/2018
BM. Da liễu

Ôn tập và thi lần 2 (nếu có) từ 09/07/2018 đến 14/07/2018; Nghỉ hè từ 16/07/2018 đến 26/08/2018

(*): Học tiếp 11 tuần vào học kỳ 1 năm 2018-2019.


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP I
CHUYÊN NGÀNH DA LIỄU
Năm thứ HAI, Khóa 2016 – 2018
Số học viên: 16
A. NỘI DUNG:
- Các chứng chỉ chuyên ngành.
- Hoàn tất các học phần lâm sàng và lý thuyết.
- Chuẩn bị xét tư cách cho kỳ thi tốt nghiệp vào tháng 6/2018.
B. THỜI GIAN HỌC:

Số ĐVHT
STT

Môn học

1.

Bệnh Phong (tiếp theo năm
thứ nhất)

2.

Bệnh lây qua đường tình
dục (tiếp theo năm thứ
nhất)

Thời gian học
TC

LT

TH

8

2

6

Đơn vị giảng

BM. Da liễu
28/08/2017 - 11/11/2017

9

2

7

BM. Da liễu

13/11/2017 – 18/11/2017

Ôn tập và thi
3.

Bệnh da miễn dịch dị ứng 1

8

2

6

20/11/2017 – 03/03/2018

BM. Da liễu

3.

Bệnh da miễn dịch dị ứng 2

8

2

6

(Nghỉ tết từ 12/02/2018
đến 24/02/2018)

BM. Da liễu

05/03/2018 – 10/03/2018

Ôn tập và thi
4.

Bệnh rối loạn sắc tố da, biến
dưỡng, tăng trưởng

9

2

7

30/04/2018 – 09/06/2018

Ôn tập và thi
5.

Ôn thi và thi tốt nghiệp

12/03/2018 – 28/04/2018

10

5

5

11/06/2018 - 14/07/2018

BM. Da liễu


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP I
CHUYÊN NGÀNH UNG THƯ
Năm thứ NHẤT, Khóa 2017-2019
Số học viên:

(Dự kiến)

A. NỘI DUNG:
- Các môn chung: Triết học, Tin học, Ngoại ngữ.
- Các môn cơ sở, hỗ trợ.
- 3 chứng chỉ chuyên ngành.
B. THỜI GIAN HỌC:

STT

Số ĐVHT
TC LT TH

Môn học

1.

Tin học

4

2

2.

Triết học

4

4

3.

Ngoại ngữ 2 (Chuyên ngành)

6

6

Thời gian học

2

Đơn vị giảng
Khoa Y tế công cộng
Khoa KHCB

18/09/2017 - 16/12/2017

Khoa KHCB

Cơ sở + Hỗ trợ

1.

Giải phẫu

3

1

2

BM. Giải phẫu

2.

Giải phẫu bệnh

3

1

2

BM Giải phẫu bệnh

Ôn tập và thi
3.

Cấp cứu Ngoại

18/12/2017 - 23/12/2017

4

2

2

25/12/2017 - 10/02/2018

BM Ngoại

Nghỉ tết từ 12/02/2018 đến 24/02/2018

Ôn tập và thi

26/02/2018 - 03/03/2018

Chuyên ngành

1.
2.

Ung thư học đại cương
Bệnh học ung thư vùng
đầu mặt cổ, ngực, phần
mềm

8

2

6

9

2

7

05/03/2018 – 09/06/2018

Ôn tập và thi
3.
4.

Bệnh học ung thư vùng
tiêu hóa, tiết niệu(*)
Bệnh học ung thư phụ
khoa và tuyến vú(*)

BM Ung thư

BM Ung thư

11/06/2018 - 16/06/2018

9

2

BM Ung thư

7
18/06/2018 – 07/07/2018

9

2

7

BM Ung thư

Ôn tập và thi lần 2 (nếu có) từ 09/07/2018 đến 14/07/2018; Nghỉ hè từ 16/07/2018 đến 26/08/2018

(*): Học tiếp 11 tuần vào học kỳ 1 năm 2018-2019.


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP I
CHUYÊN NGÀNH UNG THƯ
Năm thứ HAI, Khóa 2016 – 2018
Số học viên: 02
A. NỘI DUNG:
- Các chứng chỉ chuyên ngành.
- Hoàn tất các học phần lâm sàng và lý thuyết.
- Chuẩn bị xét tư cách cho kỳ thi tốt nghiệp vào tháng 6/2018.
B. THỜI GIAN HỌC:

Số ĐVHT
STT

1.

Môn học
Bệnh học ung thư vùng
bụng, tiêu hóa (tiếp theo
năm thứ nhất)

Thời gian học
TC

LT

TH

9

2

7

Đơn vị giảng

BM. Ung thư
28/08/2017 - 11/11/2017

2.

Bệnh học ung thư phụ khoa
và tuyến vú (tiếp theo năm
thứ nhất)

9

2

13/11/2017 – 18/11/2017

Ôn tập và thi
3.
4.

Bệnh học ung thư máu và
cơ quan tạo máu

8

Phẫu thuật điều trị ung thư

9

2
2

6
7

Hóa trị và xạ trị ung thư

8

2

6

Ôn thi và thi tốt nghiệp

(Nghỉ tết từ 12/02/2018
đến 24/02/2018)

12/03/2018 – 28/04/2018
30/04/2018 – 09/06/2018

Ôn tập và thi
6.

20/11/2017 – 03/03/2018

BM. Ung thư

BM. Ung thư

05/03/2018 – 10/03/2018

Ôn tập và thi
5.

BM. Ung thư

7

10

5

5

11/06/2018 - 14/07/2018

BM. Ung thư


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP I
CHUYÊN NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN A1
Năm thứ NHẤT, Khóa 2017-2019
Số học viên:

(Dự kiến)

A. NỘI DUNG:
- Các môn chung: Triết học, Tin học, Ngoại ngữ.
- Các môn cơ sở, hỗ trợ.
- 3 chứng chỉ chuyên ngành.
B. THỜI GIAN HỌC:

STT

Số ĐVHT
TC LT TH

Môn học

1.

Tin học

4

2

2.

Triết học

4

4

3.

Ngoại ngữ 2 (Chuyên ngành)

6

6

2

2

Thời gian học

2

Đơn vị giảng
Khoa Y tế công cộng
Khoa KHCB

18/09/2017 - 16/12/2017

Khoa KHCB

Cơ sở + Hỗ trợ

1.

Sinh lý

BM Sinh lý

Ôn tập và thi
2.

Tim mạch

18/12/2017 - 23/12/2017

4

2

2

BM Nội
25/12/2017 - 10/02/2018

3.

Nội thần kinh

4

2

2

BM Thần kinh

Nghỉ tết từ 12/02/2018 đến 24/02/2018

Ôn tập và thi

26/02/2018 - 03/03/2018

Chuyên ngành

1.

Y lý cổ truyền

9

2

7

2.

Châm cứu

9

2

7

BM Y học cổ truyền
05/03/2018 – 09/06/2018
BM Y học cổ truyền
11/06/2018 – 16/06/2018

Ôn tập và thi
3.

Thương hàn luận(*)

8

2

6

4.

Dược học cổ truyền(*)

8

2

6

BM Y học cổ truyền
18/06/2018 – 07/07/2018
BM Y học cổ truyền

Ôn tập và thi lần 2 (nếu có) từ 09/07/2018 đến 14/07/2018; Nghỉ hè từ 16/07/2018 đến 26/08/2018

(*): Học tiếp 11 tuần vào học kỳ 1 năm 2018-2019.


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP I
CHUYÊN NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN B1
Năm thứ NHẤT, Khóa 2017-2019
Số học viên:

(Dự kiến)

A. NỘI DUNG:
- Các môn chung: Triết học, Tin học, Ngoại ngữ.
- Các môn cơ sở, hỗ trợ.
- 3 chứng chỉ chuyên ngành.
B. THỜI GIAN HỌC:

STT

Số ĐVHT
TC LT TH

Môn học

1.

Tin học

4

2

2.

Triết học

4

4

3.

Ngoại ngữ 2 (Chuyên ngành)

6

6

2

2

Thời gian học

2

Đơn vị giảng
Khoa Y tế công cộng
Khoa KHCB

18/09/2017 - 16/12/2017

Khoa KHCB

Cơ sở + Hỗ trợ

1.

Sinh lý

BM Sinh lý

Ôn tập và thi
2.

Nội thần kinh

18/12/2017 - 23/12/2017

4

2

2

BM Thần kinh
25/12/2017 - 10/02/2018

3.

Tim mạch

4

2

2

BM Nội

Nghỉ tết từ 12/02/2018 đến 24/02/2018

Ôn tập và thi

26/02/2018 - 03/03/2018

Chuyên ngành

1.

Châm cứu

9

2

7

2.

Y lý cổ truyền

9

2

7

BM Y học cổ truyền
05/03/2018 – 09/06/2018
BM Y học cổ truyền
11/06/2018 – 16/06/2018

Ôn tập và thi
3.

Dược học cổ truyền(*)

8

2

6

4.

Thương hàn luận(*)

8

2

6

BM Y học cổ truyền
18/06/2018 – 07/07/2018
BM Y học cổ truyền

Ôn tập và thi lần 2 (nếu có) từ 09/07/2018 đến 14/07/2018; Nghỉ hè từ 16/07/2018 đến 26/08/2018

(*): Học tiếp 11 tuần vào học kỳ 1 năm 2018-2019.


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP I
CHUYÊN NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN
Năm thứ HAI, Khóa 2016 – 2018
Số học viên: 15
A. NỘI DUNG:
- Các chứng chỉ chuyên ngành.
- Hoàn tất các học phần lâm sàng và lý thuyết.
- Chuẩn bị xét tư cách cho kỳ thi tốt nghiệp vào tháng 6/2018.

B. THỜI GIAN HỌC:
Số ĐVHT
STT

Môn học

Thời gian học
TC LT

Đơn vị giảng

TH

Chuyên ngành

1.

Thương hàn luận (Tiếp
theo năm nhất)

8

2

6

BM. Y học cổ truyền
28/08/2017 - 11/11/2017

2.

Dược học cổ truyền (Tiếp
theo năm nhất)

8

2

6

BM. Y học cổ truyền

13/11/2017 – 18/11/2017

Ôn tập và thi
3.

Ôn bệnh

8

2

6

20/11/2017 – 03/03/2018

BM. Y học cổ truyền

4.

Dưỡng sinh, xoa bóp

8

2

6

(Nghỉ tết từ 12/02/2018
đến 24/02/2018)

BM. Y học cổ truyền

05/03/2018 – 10/03/2018

Ôn tập và thi
5.

Bệnh học và điều trị kết
hợp YHCT và YHHĐ

10

5

5

30/04/2018 – 09/06/2018

Ôn tập và thi
6.

Ôn thi và thi tốt nghiệp

12/03/2018 – 28/04/2018

10

5

5

11/06/2018 - 14/07/2018

BM. Y học cổ truyền


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP I
CHUYÊN NGÀNH Y HỌC GIA ĐÌNH A1
Năm thứ NHẤT, Khóa 2017-2019
Số học viên:

(Dự kiến)

A. NỘI DUNG:
- Các môn chung: Triết học, Tin học, Ngoại ngữ.
- Các môn cơ sở, hỗ trợ.
- 3 chứng chỉ chuyên ngành.
B. THỜI GIAN HỌC:
STT

Môn học

1.
2.
3.

Tin học
Triết học
Ngoại ngữ 2 (Chuyên ngành)

Số ĐVHT
TC LT TH
4
2
2
4
4
6
6

Cơ sở

Thời gian học

Đơn vị giảng
Khoa Y tế công cộng
Khoa KHCB
Khoa KHCB

18/09/2017 - 16/12/2017

1.

Y học chứng cứ

3

3

Khoa Y tế công cộng
BM. Y học gia đình

2.

Y học hành vi
Ôn tập và thi

2

2

BM. Y học gia đình

Khống chế bệnh phổ biến
Xquang-Điện tim đồ
Ôn tập và thi

2
3

2
1

2

25/12/2017 - 10/02/2018
(Nghỉ tết từ 12/02/2018
đến 24/02/2018)
26/02/2018 - 03/03/2018

8
8

3
3

5
5

05/03/2018 – 09/06/2018

18/12/2017 - 23/12/2017

Hỗ trợ

1.
2.

BM. Y học gia đình
BM. CĐHA

Chuyên ngành

1.
2.

Nội khoa
Nhi khoa

3.
4.

Ngoại khoa
Cấp cứu tổng hợp(*)

BM. Nhi

11/06/2018 – 16/06/2018

Ôn tập và thi
(*)

BM. Nội

7
6

2
1

5
5

18/06/2018 – 07/07/2018

BM. Ngoại
BM. Nội

Ôn tập và thi lần 2 (nếu có) từ 09/07/2018 đến 14/07/2018; Nghỉ hè từ 16/07/2018 đến 26/08/2018

(*): Học tiếp 11 tuần vào học kỳ 1 năm 2018-2019.


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP I
CHUYÊN NGÀNH Y HỌC GIA ĐÌNH B1
Năm thứ NHẤT, Khóa 2017-2019
Số học viên:

(Dự kiến)

A. NỘI DUNG:
- Các môn chung: Triết học, Tin học, Ngoại ngữ.
- Các môn cơ sở, hỗ trợ.
- 3 chứng chỉ chuyên ngành.
B. THỜI GIAN HỌC:
STT

Môn học

1.
2.
3.

Tin học
Triết học
Ngoại ngữ 2 (Chuyên ngành)

Số ĐVHT
TC LT TH
4
2
2
4
4
6
6

Cơ sở

Thời gian học

Đơn vị giảng
Khoa Y tế công cộng
Khoa KHCB
Khoa KHCB

18/09/2017 - 16/12/2017

1.

Y học chứng cứ

3

3

Khoa Y tế công cộng
BM. Y học gia đình

2.

Y học hành vi
Ôn tập và thi

2

2

BM. Y học gia đình
18/12/2017 - 23/12/2017

Chuyên ngành

1.
2.
1.
2.
3.
4.

Nhi khoa
Nội khoa
Ôn tập và thi
Khống chế bệnh phổ biến
Xquang-Điện tim đồ
Ôn tập và thi
Cấp cứu tổng hợp(*)
Ngoại khoa(*)

8
8

3
3

2
3

2
1

5
5

2

25/12/2017 – 14/04/2018
(Nghỉ tết từ 12/02/2018
đến 24/02/2018)
16/04/2018 – 21/04/2018
24/04/2018 – 09/06/2018

BM. Nhi
BM. Nội
BM. Y học gia đình
BM. CĐHA

11/06/2018 – 16/06/2018

6
7

1
2

5
5

18/06/2018 – 07/07/2018

BM. Nội
BM. Ngoại

Ôn tập và thi lần 2 (nếu có) từ 09/07/2018 đến 14/07/2018; Nghỉ hè từ 16/07/2018 đến 26/08/2018

(*): Học tiếp 11 tuần vào học kỳ 1 năm 2018-2019.


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP I
CHUYÊN NGÀNH Y HỌC GIA ĐÌNH A2
Năm thứ HAI, Khóa 2016 – 2018
Số học viên: 06
A. NỘI DUNG:
- Các chứng chỉ chuyên ngành.
- Hoàn tất các học phần lâm sàng và lý thuyết.
- Chuẩn bị xét tư cách cho kỳ thi tốt nghiệp vào tháng 6/2018.
B. THỜI GIAN HỌC:
STT

Số ĐVHT

Môn học

TC

LT

TH

Thời gian học

Đơn vị giảng

Chuyên ngành

1.

Ngoại khoa

7

2

5

2.

Sản/ Phụ khoa

7

2

5

4.

Nhiễm - Lao - Da liễu

7

Mắt - Tai Mũi Họng Răng Hàm Mặt

BM. Sản
13/11/2017 – 18/11/2017

Ôn tập và thi

3.

BM. Ngoại
28/08/2017 – 11/11/2017

7

2

2

5

5

20/11/2017 – 30/12/2017

BM. Nhiễm (10 tiết
LT+30 tiết TH)
BM. Lao (10 tiết LT+35
tiết TH)
BM. Da Liễu (10 tiết
LT+35 tiết TH)

01/01/2017 – 10/02/2017

BM. Mắt (10 tiết LT+35
tiết TH)
BM. Tai Mũi Họng (10
tiết LT+35 tiết TH)
Khoa Răng Hàm Mặt (10
tiết LT+30 tiết TH)

Nghỉ tết từ 12/02/2018 đến 24/02/2018
26/02/2018 – 03/03/2018

Ôn tập và thi
5.

Khống chế bệnh phổ
biến

2

2

6.

Xquang-Điện tâm đồ

3

1

2

7.

Nguyên lý & TH
YHGĐ

10

4

6

Khoa Y tế công cộng

Ôn thi và thi tốt nghiệp

10

5

5

BM CĐHA
BM. Y học gia đình.

30/04/2018 – 09/06/2018

Ôn tập và thi
8.

05/03/2018 – 28/04/2018

11/06/2018 - 14/07/2018


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP I
CHUYÊN NGÀNH Y HỌC GIA ĐÌNH B2
Năm thứ HAI, Khóa 2016 – 2018
Số học viên: 27
A. NỘI DUNG:
- Các chứng chỉ chuyên ngành.
- Hoàn tất các học phần lâm sàng và lý thuyết.
- Chuẩn bị xét tư cách cho kỳ thi tốt nghiệp vào tháng 6/2018.
B. THỜI GIAN HỌC:
STT

Môn học

Số ĐVHT
TC

LT

TH
5

Thời gian học

Đơn vị giảng

Chuyên ngành

1.

Ngoại khoa

7

2

2.

Khống chế bệnh phổ
biến

2

2

28/08/2017 – 16/09/2017
Khoa Y tế công cộng
18/09/2017 – 23/09/2017

Ôn tập và thi
3.

Cấp cứu tổng hợp

6

1

5

4.

Xquang-Điện tâm đồ

3

1

2

Mắt - Tai Mũi Họng Răng Hàm Mặt

6.

Nguyên lý & TH
YHGĐ

Nhiễm - Lao - Da liễu

7

10

2

4

5

20/11/2017 – 30/12/2017

6

01/01/2018 – 10/03/2018
(Nghỉ tết từ 12/02/2018
đến 24/02/2018)

BM. Y học gia đình.

12/03/2018 – 17/03/2018

7

2

5

Ôn thi và thi tốt nghiệp

19/03/2018 – 28/04/2018

30/04/2018 – 09/06/2018

Ôn tập và thi
8.

BM. CĐHA

BM. Mắt (10 tiết LT+35
tiết TH)
BM. Tai Mũi Họng (10
tiết LT+35 tiết TH)
Khoa Răng Hàm Mặt (10
tiết LT+30 tiết TH)

Ôn tập và thi

7.

BM. Nội
25/09/2017 – 11/11/2017

13/11/2017 – 18/11/2017

Ôn tập và thi

5.

BM. Ngoại

10

5

5

11/06/2018 - 14/07/2018

BM. Nhiễm (10 tiết
LT+30 tiết TH)
BM. Lao (10 tiết LT+35
tiết TH)
BM. Da Liễu (10 tiết
LT+35 tiết TH).


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP I
CHUYÊN NGÀNH Y HỌC GIA ĐÌNH D2
Năm thứ HAI, Khóa 2016 – 2018
Số học viên: 36
A. NỘI DUNG:
- Các chứng chỉ chuyên ngành.
- Hoàn tất các học phần lâm sàng và lý thuyết.
- Chuẩn bị xét tư cách cho kỳ thi tốt nghiệp vào tháng 6/2018.
B. THỜI GIAN HỌC:
STT

Môn học

Số ĐVHT
TC

LT

TH

Thời gian học

Đơn vị giảng

Chuyên ngành

1.

Nhi khoa

8

3

5

2.

Nội khoa

8

3

5

BM. Nhi
28/08/2017 – 17/11/2017
BM. Nội
13/11/2017 – 18/11/2017

Ôn tập và thi
3.

Nguyên lý & TH
YHGĐ

10

4

6

BM. Y học gia đình.

4.

Xquang-Điện tâm đồ

3

1

2

BM. CĐHA

5.

Khống chế bệnh phổ
biến

2

2

6.

Mắt - Tai Mũi Họng Răng Hàm Mặt

7

2

20/11/2017 – 10/03/2018
(Nghỉ tết từ 12/02/2018
đến 24/02/2018)

5

Nhiễm - Lao - Da liễu

7

2

5

Ôn thi và thi tốt nghiệp

19/03/2018 – 28/04/2018

30/04/2018 – 09/06/2018

Ôn tập và thi
8.

BM. Mắt (10 tiết LT+35
tiết TH)
BM. Tai Mũi Họng (10
tiết LT+35 tiết TH)
Khoa Răng Hàm Mặt (10
tiết LT+30 tiết TH)

12/03/2018 – 17/03/2018

Ôn tập và thi

7.

Khoa Y tế công cộng

10

5

5

11/06/2018 - 14/07/2018

BM. Nhiễm (10 tiết
LT+30 tiết TH)
BM. Lao (10 tiết LT+35
tiết TH)
BM. Da Liễu (10 tiết
LT+35 tiết TH)


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP I
CHUYÊN NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG A1
Năm thứ NHẤT, Khóa 2017-2019
Số học viên:

(Dự kiến)

A. NỘI DUNG:
- Các môn chung: Triết học, Tin học, Ngoại ngữ.
- Các môn cơ sở, hỗ trợ.
- 3 chứng chỉ chuyên ngành.
B. THỜI GIAN HỌC:

STT

Môn học

1.

Tin học

2.
3.

Triết học
Ngoại ngữ 2 (chuyên ngành)

Số ĐVHT
TC LT TH
4
2
2
4
6

4
6

Sinh lý
Giải phẫu

2
3

2
1

Đơn vị giảng
Khoa Y tế công cộng
Khoa KHCB
Khoa KHCB

18/09/2017 - 16/12/2017

Cơ sở + Hỗ trợ

1.
2.

Thời gian học

0
2

Ôn tập và thi

BM. Sinh lý
BM. Giải phẫu
18/12/2017 - 23/12/2017

3.

Lý luận cơ bản về điều dưỡng

2

2

0

4.

Điều dưỡng cơ bản

3

2

1

Ôn tập và thi

25/12/2017 - 10/02/2018
(Nghỉ tết từ 12/02/2018
đến 24/02/2018)

Khoa ĐD&KTYH
Khoa ĐD&KTYH

26/02/2018 - 03/03/2018

Chuyên ngành

1.
2.

3.
4.

Chăm sóc sức khỏe người
lớn có bệnh nội khoa
Chăm sóc sức khỏe người
lớn có bệnh ngoại khoa
Ôn tập và thi
Sức khỏe phụ nữ, bà mẹ,
gia đình và chăm sóc điều
dưỡng(*)
Chăm sóc sức khỏe trẻ
em(*)

9

2

Khoa ĐD&KTYH

7
05/03/2018 – 09/06/2018

9

2

Khoa ĐD&KTYH

7
11/06/2018 - 16/06/2018

9

2

Khoa ĐD&KTYH

7
18/06/2018 - 07/07/2018

9

2

7

Khoa ĐD&KTYH

Ôn tập và thi lần 2 (nếu có) từ 09/07/2018 đến 14/07/2018; Nghỉ hè từ 16/07/2018 đến 26/08/2018

(*): Học tiếp 11 tuần vào học kỳ 1 năm 2018-2019.


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP I
CHUYÊN NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG B1
Năm thứ NHẤT, Khóa 2017-2019
Số học viên:

(Dự kiến)

A. NỘI DUNG:
- Các môn chung: Triết học, Tin học, Ngoại ngữ.
- Các môn cơ sở, hỗ trợ.
- 3 chứng chỉ chuyên ngành.
B. THỜI GIAN HỌC:

STT

Môn học

1.

Tin học

2.
3.

Triết học
Ngoại ngữ 2 (chuyên ngành)

Số ĐVHT
TC LT TH
4
2
2
4
6

4
6

Sinh lý
Giải phẫu

2
3

2
1

Đơn vị giảng
Khoa Y tế công cộng
Khoa KHCB
Khoa KHCB

18/09/2017 - 16/12/2017

Cơ sở + Hỗ trợ

1.
2.

Thời gian học

0
2

Ôn tập và thi

BM. Sinh lý
BM. Giải phẫu
18/12/2017 - 23/12/2017

3.

Lý luận cơ bản về điều dưỡng

2

2

0

4.

Điều dưỡng cơ bản

3

2

1

Ôn tập và thi

25/12/2017 - 10/02/2018
(Nghỉ tết từ 12/02/2018
đến 24/02/2018)

Khoa ĐD&KTYH
Khoa ĐD&KTYH

26/02/2018 - 03/03/2018

Chuyên ngành

1.
2.

3.
4.

Sức khỏe phụ nữ, bà mẹ,
gia đình và chăm sóc điều
dưỡng
Chăm sóc sức khỏe trẻ em
Ôn tập và thi
Chăm sóc sức khỏe người
lớn có bệnh nội khoa(*)
Chăm sóc sức khỏe người
lớn có bệnh ngoại khoa(*)

9

2

7

9

2

7

05/03/2018 – 09/06/2018

Khoa ĐD&KTYH

Khoa ĐD&KTYH
11/06/2018 - 16/06/2018

9

2

Khoa ĐD&KTYH

7
18/06/2018 - 07/07/2018

9

2

7

Khoa ĐD&KTYH

Ôn tập và thi lần 2 (nếu có) từ 09/07/2018 đến 14/07/2018; Nghỉ hè từ 16/07/2018 đến 26/08/2018

(*): Học tiếp 11 tuần vào học kỳ 1 năm 2018-2019.


TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP I
CHUYÊN NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG C1
Năm thứ NHẤT, Khóa 2017-2019
Số học viên:

(Dự kiến)

A. NỘI DUNG:
- Các môn chung: Triết học, Tin học, Ngoại ngữ.
- Các môn cơ sở, hỗ trợ.
- 3 chứng chỉ chuyên ngành.
B. THỜI GIAN HỌC:

STT

Môn học

1.

Tin học

2.
3.

Triết học
Ngoại ngữ 2 (chuyên ngành)

Số ĐVHT
TC LT TH
4
2
2
4
6

4
6

Sinh lý
Giải phẫu

2
3

2
1

Đơn vị giảng
Khoa Y tế công cộng
Khoa KHCB
Khoa KHCB

18/09/2017 - 16/12/2017

Cơ sở + Hỗ trợ

1.
2.

Thời gian học

0
2

Ôn tập và thi

BM. Sinh lý
BM. Giải phẫu
18/12/2017 - 23/12/2017

3.

Lý luận cơ bản về điều dưỡng

2

2

0

4.

Điều dưỡng cơ bản

3

2

1

Ôn tập và thi

25/12/2017 - 10/02/2018
(Nghỉ tết từ 12/02/2018
đến 24/02/2018)

Khoa ĐD&KTYH
Khoa ĐD&KTYH

26/02/2018 - 03/03/2018

Chuyên ngành

1.

Chăm sóc sức khỏe trẻ em

9

2

7

2.

Sức khỏe phụ nữ, bà mẹ,
gia đình và chăm sóc điều
dưỡng

9

2

7

3.
4.

Ôn tập và thi
Chăm sóc sức khỏe người
lớn có bệnh ngoại khoa(*)
Chăm sóc sức khỏe người
lớn có bệnh nội khoa(*)

Khoa ĐD&KTYH
05/03/2018 – 09/06/2018

Khoa ĐD&KTYH

11/06/2018 - 16/06/2018

9

2

Khoa ĐD&KTYH

7
18/06/2018 - 07/07/2018

9

2

7

Khoa ĐD&KTYH

Ôn tập và thi lần 2 (nếu có) từ 09/07/2018 đến 14/07/2018; Nghỉ hè từ 16/07/2018 đến 26/08/2018

(*): Học tiếp 11 tuần vào học kỳ 1 năm 2018-2019.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×