Tải bản đầy đủ

TIẾP CẬN DƯỢC LÂM SÀNG SỬ DỤNG KHÁNG SINH ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP CỘNG ĐỒNG TRONG NHI KHOA

c chia s mi n phí t i CANHGIACDUOC.ORG.VN

Trung tâm DI&ADR Qu c gia

Nguy n Hoàng Anh
- Trung tâm Qu c gia v Thông tin thu c và Theo dõi ADR

-

B môn D
nv D

c lý, Tr

ng

ih cD

c Hà n i

c lâm sàng - Thông tin thu c, Khoa D


c, b nh vi n B ch mai

Tài li u đ

TI PăC NăD
CăLÂMăSẨNGăS ăD NGă
KHỄNGăSINHă I UăTR ăNHI MăKHU NăHỌăH Pă
C NGă
NGăTRONGăNHIăKHOA


Trung tâm DI&ADR Qu c gia

75%ăkhángăsinhăkêăđ năđ cădƠnhăchoă
nhi măkhu năhôăh p

Tài li u đ

Viêm h ng c p: 28% t ng s b nh
nhi đ n khám t i BV Nhi đ ng 1,
chi m 63% s ca NK hô h p trên (Ho
NT. BMJ Open 2018)

c chia s mi n phí t i CANHGIACDUOC.ORG.VN

Nhi măkhu năhôăh pălƠălỦădoăđiăkhámănhi uănh t


C NăNGUYểNăNHI MăTRỐNGăHỌăH PăC NGă
DOăVIăKHU N

NGă

 Nhi m trùng hô h p trên (viêm h ng, viêm amidan có m , viêm
tai gi a, viêm m i xoang c p tính): S. pneumoniae, H. influenzae,
M. catarrhalis, liên c u beta tan huy t nhóm A

Tài li u đ


 Nhi m khu n hô h p d i (đ t c p c a viêm ph qu n m n,
viêm ph i c ng đ ng: S. pneumoniae, H. influenzae, M.
catarrhalis, vi khu n không đi n hình (viêm ph i)

c chia s mi n phí t i CANHGIACDUOC.ORG.VN

Trung tâm DI&ADR Qu c gia

Mandell,ăDouglas,ăandăBennett’s:ăPrinciplesăandăpracticeăofăInfectiousăDiseases,ă
7th edition, 2010


NKHH c ng đ ng t i Vi t nam: k t qu nghiên c u SOAR
2009-2011

Tài li u đ

Phân b MIC c a kháng sinh v i S. pneumoniae (289 ch ng) và
H. influenzae (195 ch ng)

c chia s mi n phí t i CANHGIACDUOC.ORG.VN

Trung tâm DI&ADR Qu c gia

Van PH et al. J. Antimicrob. Chemother 2016; 71 (Suppl 1): i93-i102


Trung tâm DI&ADR Qu c gia

c châu Á

Tài li u đ

T l kháng erythromycin: chung (72,7%), Trung Qu c (96,4%), ài loan
(84,9%), Vi t nam (80,7%)

c chia s mi n phí t i CANHGIACDUOC.ORG.VN

Tuy nhiên t l đ kháng macrolid cao ăcác n
là thách th c trong đi u tr CAP

Antimicrob. Agents Chemother. 2014; 56: 1418-1426


Trung tâm DI&ADR Qu c gia

gen

Enzym/nucleoprotein

Bi u hi n ch c n ng

Tài li u đ

Áp d ng khái ni m c a Darwin

c chia s mi n phí t i CANHGIACDUOC.ORG.VN

ăkhángăkhángăsinhăc aăviăkhu n


Trung tâm DI&ADR Qu c gia

Nguyăc ăxu tăhi năkhángăthu c

T ng quan gi a vi c s d ng -lactam không
đ n v i vi c nguy c xu t hi n các ch ng ph c u
kháng penicillin t i 12 n c châu Âu

S ăl

ngă -lactamăbánăkhôngăđ nă(DDD/1000ădơn)

Ngu n:ăBronzwareăSLăetăal.ăEmer.ăInfect.ăDisă2002;ă8ă(3):ă278ă- 282

c chia s mi n phí t i CANHGIACDUOC.ORG.VN

d ng kháng sinh và kháng thu c

Tài li u đ

Liên quan gi a vi c s


Trung tâm DI&ADR Qu c gia

S l

ng b nh nhân quá t i

2.

Nhi u BN n ng, suy gi m h th ng mi n d ch

3.

Nhi u thi t b và k thu t m i đ

4.

T ng các VK đ kháng t c ng đ ng

5.

Ki m soát nhi m khu n, th c hành cách ly ch a hi u qu .
Ch a tuân th các qui đ nh v KSNK

6.

T ng s d ng kháng sinh d phòng

7.

T ng đi u tr KS theo kinh nghi m kháng sinh ph r ng

8.

S d ng quá nhi u KS tính theo đ u khoa phòng trong 1 đ n v
th i gian

c áp d ng

Có th can thi p đ c đ c i thi n chính sách kháng sinh kê đ n
ngo i trú và bán thu c kháng sinh theo đ n t i nhà thu c
Shlaes et al. Infect. Control Hosp. Epidemiol. 1997;18(4): 275-91

Tài li u đ

1.

c chia s mi n phí t i CANHGIACDUOC.ORG.VN

Các y u t làm t ng m c đ kháng thu c t i b nh vi n


Tài li u đ

 Kh o sát 1 n m t i 6 Khoa TTC c a 3 b nh vi n: BV Nhi Trung
ng,
BV Nhi đ ng 1, BV B nh Nhi t đ i TP HCM
 1143 b nh nhi, t l th máy 47,8%, đ t catheter TM ngo i vi 86,2%,
catheter đ ng ni u 14,6%, l c máu 1,7%.
 33,1% có NKBV: viêm ph i 52,5%, NK huy t 26,4%, NK v t m 2%, viêm
ru t ho i t 2%.
 43% c y vi sinh d ng tính: Kleb, P. aeruginosa, A. baumannii v i t l
kháng carbapenem t ng ng 55%, 71% và 65%. 18 ca t c u vàng
(81% MRSA).
 93 ca dùng colistin, ch y u do nhi m VK kháng carbapenem.

c chia s mi n phí t i CANHGIACDUOC.ORG.VN

Trung tâm DI&ADR Qu c gia


Tài li u đ

M c tiêu c a đi u tr NKHH c ng đ ng: làm s ch khu n đ
tránh ch n l c đ kháng thích nghi và m c ph i

c chia s mi n phí t i CANHGIACDUOC.ORG.VN

Trung tâm DI&ADR Qu c gia

Sanders CC et al. JID 1986; 154: 792-800.


Trung tâm DI&ADR Qu c gia

M i liên quan gi a hi u qu lâm sàng và th t b i vi khu n h c sau 3-5
ngày đi u tr viêm tai gi a b ng kháng sinh: quan sát trên 66 b nh nhi

Tài li u đ

c chia s mi n phí t i CANHGIACDUOC.ORG.VN

Ch n l c đ kháng trong quá trình đi u tr : viêm tai gi a

Garau J. Int. J. Infect. Dis 2000; 7: S5-S12


Trung tâm DI&ADR Qu c gia

Tài li u đ

Khôngăcóăkhángăsinhăm i,ăc năcóăcáchăti păc năm iă
(l aăch n,ăs ăd ng)

c chia s mi n phí t i CANHGIACDUOC.ORG.VN

Th ăk ă21:ăth ăk ăthi uăkhángăsinh

S ăkhángăsinhăm iăđ

căphêăduy tăđ aăvƠoăs ăd ngătrênălơmăsƠng


Trung tâm DI&ADR Qu c gia

d ng kháng sinh

Vi khu n
-

nh y c m v i kháng sinh

- T n su t đ kháng
Kháng sinh

- PK: xâm nh p c a KS vào v trí nhi m
khu n
- Liên quan PK/PD

-

c tính, t

ng tác thu c

- Giá thành

Ng

i b nh

- Sinh lý: tr em, ng

i già, PN có thai, cho con bú

- B nh lý: suy gan, suy th n, suy gi m mi n d ch, ti n s d
- Tình tr ng nhi m khu n

ng…

Pea F, Viale P. Crit. Care 2009; 13: 214

Tài li u đ

c chia s mi n phí t i CANHGIACDUOC.ORG.VN

Tiêu chí cân nh c trong l a ch n và s


Trung tâm DI&ADR Qu c gia

Ch đ li u kháng sinh h p lý
theo D c đ ng h c/D c l c
h c (PK/PD)

Ph i h p kháng sinh h p lý

Tài li u đ

L a ch n kháng sinh h p lý:
ph tác d ng, v trí nhi m khu n

c chia s mi n phí t i CANHGIACDUOC.ORG.VN

"HIT HARD & HIT FAST ?"


1. L a ch n kháng sinh phù h p trong NK hô h p
c ng đ ng d a trên ph tác d ng
Peni/amoxicillin

Macrolid: azithromycin

Tài li u đ

C2G: cefuroxim

c chia s mi n phí t i CANHGIACDUOC.ORG.VN

Trung tâm DI&ADR Qu c gia


Trung tâm DI&ADR Qu c gia

Cefixim (Oroken): gói b t 40-100mg, viên nén 200mg

Cefpodoxim proxetil (Orelox): viên nén 100mg
Cefdinir: viên nén 300 mg
 Ph ăc u,ăliênăc uătanăhuy tăAă(khôngăh nă
các penicillin)
 H. influenzae, M. catarahalis
 H ăTKăđ

ngăru tă(Enterobacteriaceae)

Ch đ nh
- Nhi m khu n hô h p đã kháng các KS khác: nhi m trùng
tai m i h ng tái phát, viêm ph qu n c p kèm b i nhi m,
đ t bùng phát c a COPD
- Nhi m trùng ti t ni u trên (viêm đài-b th n): cefixim

c chia s mi n phí t i CANHGIACDUOC.ORG.VN

ng u ng?

Tài li u đ

Vai trò c a C3G đ


Trung tâm DI&ADR Qu c gia

căcoiălƠăm tătrongăcácănhómăkhángăsinhăcóăth ă
gơyăắt năh iăph ăc n”

c chia s mi n phí t i CANHGIACDUOC.ORG.VN

C3Găđ

C uăkhu năru tăkhángă
vancomycin (VRE)
Kháng sinh
cephalosporinăth ăh ă3

Klebsiella sinh ESBL
Acinetobacter kháng -lactam
Clostridium difficile

Viăkhu năGramăơmăkhángă
quinolonăbaoăg măc ă
Pseudomonas aeruginosa

Tài li u đ

Quinolon

T ăc uăvƠngăkhángămethicillină
(MRSA)

Paterson DL. Clin. Infect. Dis 2004; 38: S341-345


- Dùng s m?

Trì hoãn kháng sinh trong viêm h ng: k t qu nghiên c u DESCARTE
trên 2876 b nh nhân ng i l n
Moore M et al. Br J Gen Pract 2017

Tài li u đ

2. S d ng kháng sinh đúng li u, đúng cách và đ th i gian

c chia s mi n phí t i CANHGIACDUOC.ORG.VN

Trung tâm DI&ADR Qu c gia


- Dùng s m?

L u đ theo dõi và quy t đ nh kê đ n kháng sinh trong viêm h ng
Pharmacotherapy: Principles & Practice. 4th edition. 2016

Tài li u đ

2. S d ng kháng sinh đúng li u, đúng cách và đ th i gian

c chia s mi n phí t i CANHGIACDUOC.ORG.VN

Trung tâm DI&ADR Qu c gia


- Dùng s m
- Không dùng ki u t ng li u t t , gi m li u t t , cách quãng.
- Li u dùng, th i gian c a li u trình đi u tr ph thu c vào:
 Tình tr ng n ng nh
 Tình tr ng h mi n d ch c a b nh nhân
 Lo i kháng sinh

Tài li u đ

2. S d ng kháng sinh đúng li u, đúng cách và đ th i gian

c chia s mi n phí t i CANHGIACDUOC.ORG.VN

Trung tâm DI&ADR Qu c gia


Tài li u đ

 T ng k t 20 TNLS v i 13.102 b nh nhân viêm h ng c p do liên c u.

i u tr ng n (3-6 ngày) v i kháng sinh m i h n (azithromycin) có
hi u qu t ng đ ng v i đi u tr chu n dùng penicillin V 10 ngày v
hi u qu lâm sàng, vi khu n h c và tái phát/bi n ch ng sau đi u tr

c chia s mi n phí t i CANHGIACDUOC.ORG.VN

Trung tâm DI&ADR Qu c gia


Tài li u đ

Th i gian đi u tr viêm h ng tùy thu c vào lo i kháng sinh (h ng d n
đi u tr viêm h ng do liên c u c a H i Truy n nhi m Hoa k , IDSA 2012)

c chia s mi n phí t i CANHGIACDUOC.ORG.VN

Trung tâm DI&ADR Qu c gia

Shulman ST et al. Clin. Infect. Dis 2012; 55: 1279-1282


- Dùng s m
- Không dùng ki u t ng li u t t , gi m li u t t , cách quãng.
- S l n dùng/ngày ph thu c vào đ c tính PK/PD c a kháng
sinh
- Li u dùng, s l n dùng, th i gian c a li u trình đi u tr ph
thu c vào đ c tính d c đ ng/d c l c c a kháng sinh

Tài li u đ

3. S d ng kháng sinh đúng li u, đúng cách và đ th i gian

c chia s mi n phí t i CANHGIACDUOC.ORG.VN

Trung tâm DI&ADR Qu c gia


Tài li u đ

T Iă UăCH ă
ăLI UăC AăKHỄNGăSINHă
D AăTRểNăNGUYểNăT CăPK/PD

c chia s mi n phí t i CANHGIACDUOC.ORG.VN

Trung tâm DI&ADR Qu c gia


Trung tâm DI&ADR Qu c gia

A recommendation on proper dosing regimens
for different infections would be an important
part of a comprehensive strategy.

Tài li u đ

"Inadequate dosing of antibiotics is probably an
important reason for misuse and subsequent risk
of resistance.

c chia s mi n phí t i CANHGIACDUOC.ORG.VN

"HIT HARD & HIT FAST ?"


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×