Tải bản đầy đủ

BIA TOM TAT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
----------------------

NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
Ở HUYỆN TRẦN VĂN THỜI, TỈNH CÀ MAU

Chuyên ngành: QUẢN LÍ GIÁO DỤC
Mã số: 60.14.01.14

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC
QUẢN LÍ GIÁO DỤC

Đồng Tháp – Năm 2015
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×