Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

BIA TOM TAT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (15.73 KB, 1 trang )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
----------------------

NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
Ở HUYỆN TRẦN VĂN THỜI, TỈNH CÀ MAU

Chuyên ngành: QUẢN LÍ GIÁO DỤC
Mã số: 60.14.01.14

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC
QUẢN LÍ GIÁO DỤC

Đồng Tháp – Năm 2015Xem Thêm

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×