Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

4 VIET TAT BD

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (36.71 KB, 2 trang )

i

DANH MỤC CỤM TỪ VIẾT TẮT ĐƯỢC SỬ DỤNG

TT

VIẾT TẮT

VIẾT ĐẦY ĐỦ

1.

BLĐ

ban lãnh đạo

2.

CBQL

cán bộ quản lí

3.

CLGD

chất lượng giáo dục

4.

CNTTcông nghệ thông tin

5.

CSVC

cơ sở vật chất

6.

CT

chương trình

7.

CTGD

chương trình giáo dục

8.

DH

dạy học

9.

ĐG


đánh giá

10.

ĐTB

điểm trung bình

11.

GD

giáo dục

12.

GD&ĐT

giáo dục và đào tạo

13.

GV

giáo viên

14.

HS


học sinh

15.

HT

hiệu trưởng

16.

KT

kiểm tra

17.

NGLL

ngoài giờ lên lớp

18.

NN

nhà nước

19.

NT


nhà trường

20.

PP

phương pháp

21.

PPDH

phương pháp dạy học

22.

QL

quản lí

23.

QLGD

quản lí giáo dục

24.

SKKN


sáng kiến kinh nghiệm

25.

THCS

trung học cơ sở

26.

THPT

trung học phổ thông

27.

XH

xã hội


ii

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU ĐỒ
SƠ ĐỒ:
Số hiệu
sơ đồ
1.1
1.2

1.3

Số hiệu
biểu đồ
3.1
3.2

Tên sơ đồ
Sơ đồ TQM trong QLCL giáo dục tại các trường THCS
Tóm tắt mục tiêu GD THCS
Mối quan hệ chặt chẽ giữa các chức năng QL

Tên biểu đồ
Sự cần thiết của các biện pháp quản lí chất lượng giáo dục ở
các trường THCS đạt chuẩn quốc gia
Tính khả thi của các biện pháp quản lí chất lượng giáo dục ở
các trường THCS đạt chuẩn quốc gia

Trang
21
25
39

Trang
104
104
Xem Thêm

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×