Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

3 CAM DOAN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (28.86 KB, 1 trang )

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đề tài này là của tôi nghiên cứu, xây
dựng trên cơ sở tiếp thu ý tưởng khoa học của các tác giả đi
trước dưới sự hướng dẫn của TS. Hồ Văn Liên.
Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là khách quan,
trung thực.
Tác giả luận văn

Nguyễn Hoàng PhươngXem Thêm

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×