Tải bản đầy đủ

1 BIA phu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
Ở HUYỆN TRẦN VĂN THỜI, TỈNH CÀ MAU

CHUYÊN NGÀNH : QUẢN LÝ GIÁO DỤC
MÃ SỐ: 60.14.01.14

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC
QUẢN LÝ GIÁO DỤC

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
TS. HỒ VĂN LIÊN

Đồng Tháp – Năm 2015
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×