Tải bản đầy đủ

Hướng dẫn về việc cung cấp xe lăn thô sơ ở các khu vực ít nguồn lực

Hướng dẫn về việc cung cấp xe
lăn thô sơ ở các khu vực ít
nguồn lựcHướng dẫn về việc cung cấp

Xe lăn thô sơ

Ở các khu vực ít nguồn lực


Được xuất bản bởi tổ chức y tế thế giới năm 2008 với tiêu đề cẩm nang Guidelines on the provision of manual
wheelchiars in less resourced settings

© Tổ Chức Y Tế Thế Giới 2008
Tổ Chức Y Tế Thế Giới đã cho phép tài liệu được phiên dịch và xuất bản bằng tiếng Việt thông qua Tổ Chức Từ
Thiện Các Thánh Hữu Ngày Sau, chịu trách nhiệm về chất lượng và độ xác thực của bản dịch tiếng Việt. Trong
trường hợp có sự không nhất quán giữa bản tiếng Anh và bản tiếng Việt, bản gốc tiếng Anh sẽ là phiên bản ràng
buộc và xác thực.


Chèn tiêu đề bằng ngôn ngữ mục tiêu
© Tổ Chức Từ Thiện Các Thánh Hữu Ngày Sau 2020
1.

Xe lăn – kinh tế. 2.xe lăn – nguồn cung ứng và phân phối. 3. Xe lăn – các tiêu chuẩn. 4. Người bị khuyết
tật – phục hồi chức năng. 5. Các quốc gia đang phát triển.i. Tồ chức y tế thế giới.


MỤC LỤC
Lời nói đầu

7

Tóm tắt điều hành

9

Về phần hướng dẫn

13

1.

Giới thiệu

19
21
21
21
21
23
24
25
27
30
30
31
31
32


32
33
34

2.

Thiết kế và sản xuất

37
39
40
41
43
43
45

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

Xe lăn phù hợp
Đối tượng sử dụng
Nhu cầu sử dụng
Quyền đối với xe lăn
Lợi ích của xe lăn
Các khó khăn trong khi sử dụng
Cung cấp xe lăn
Các loại xe lăn
Các bên liên quan và vai trò
1.9.1 Nhà hoạch định chính sách và vai trò
1.9.2 Nhà sản xuất và nhà cung ứng
1.9.3 Các dịch vụ xe lăn
1.9.4 Các nhóm chuyên viên
1.9.5 Các tồ chức phi chính phủ quốc tế
1.9.6 Các tồ chức vì người khuyến tật
1.9.7 Người sử dụng, gia đình, người chăm sóc

2.1 Giới thiệu
2.2 Thiết kế của xe lăn
2.2.1 Các cân nhắc chung trong thiết kế xe lăn
2.2.2 Giới thiệu về thiết kế xe lăn
2.2.3 Quá trình thiết kế
2.3 Sản xuất và phân phối xe lăn


4.

| Hướng dẫn về việc cung cấp xe lăn thủ công trong các khu vực ít nguồn lực

2.4 Hiệu suất hoạt động
2.4.1 Độ bề của xe lăn
2.4.2 Khả năng cơ động
2.4.3 Hiểu quả đẩy
2.4.4 Các đặc tính hiệu suất và chức năng khác
2.4.5 Đánh giá hiệu suất sử dụng
2.5 Chỗ ngồi và các yếu tố hỗ trợ tư thế
2.5.1 Chân ghế
2.5.2 Đệm
2.5.3 Tựa lưng
2.5.4 Chỗ để chân
2.5.5 Tay vịn
2.5.6 Bánh xe sau
2.5.7 Đánh giá chỗ ngồi và yếu tố hỗ trợ tư thế
2.6 Sức mạnh, độ bền và an toàn
2.6.1 Các yêu cầu
2.6.2 Đánh giá sức mạnh, độ bền và an toàn
2.7 Thử nghiệm và theo dõi
3.

Cung cấp dịch vụ

5.1 Giới thiệu
5.2 Cung cấp dịch vụ xe lăn
3.2.1 Các bước cung cấp dịch vụ
3.2.2 Tìm hiểu nhu cầu cá nhân của người dùng
5.3 Thực hiện tốt việc cung cấp dịch vụ xe lăn
3.3.1 Dịch vụ tổng thể
3.3.2 Giới thiệu và các trách nhiệm
3.3.3 Đánh giá
3.3.4 Đối tượng chỉ định
3.3.5 Tài trợ và đặt hàng
3.3.6 Chuẩn bị sản phẩm
3.3.7 Lắp ghép
3.3.8 Đào tạo người dùng, gia đình, người chăm sóc
3.3.9 Theo dõi, bảo trì và sửa chữa
5.4 Nhân viên giao xe
3.4.1 Nhà sản xuất và cung cấp
3.4.2 Mảng lưới giới thiệu
3.4.3 Nhân viên chăm sóc khách hàng
5.5 Theo dõi và đanh giá
3.5.1 Sự cần thiết trong việc đo lường hiệu suất sử dụng
3.5.2 Giám sát
3.5.3 Đánh giá

46
46
49
53
54
56
56
58
59
60
60
61
62
62
62
63
65
65
69
71
76
76
77
78
78
79
80
81
82
82
83
84
85
86
86
87
87
91
91
91
93


Mục lục | 5

4.

Đào tạo

97
99
102
102
103
106
107
107
107

5.

Chính sách và kế hoạch

111
113
113
113
114
116
118
121
121
121
123
123
123
124
124
125
126

4.1 Giới thiệu
4.2 Yêu cầu đào tạo
4.2.1 Mạng lưới tiếp thị
4.2.2 Vài trò của nhà cung ứng xe lăn
4.2.3 Chuyên viên đào tạo
4.3 Mục tiêu và nội dung khoá học
4.3.1 Mục tiêu khoá học
4.3.2 Nội dung khoá học

5.1 Giới thiệu
5.2 Chính sách
5.2.1 Xây dựng chính sách
5.2.2 Chính sách quốc tế
5.2.3 Các vấn đề cụ thể về việc trong ứng xe lăn
5.3 Kế hoạch
5.4 Chiến lược tài trợ
5.4.1 Chi phí
5.4.2 Các nguồn tài trợ
5.5 Liên kết với cái ban ngành khác
5.5.1 Dịch vụ ý tế và chiến dịch cộng đồng
5.5.2 Giáo dục
5.5.3 Sinh kế
5.5.4 Xã hội
5.5.5 Cơ sở hạ tầng
5.6 Kết thúc

Phụ lục A

Tài nguyên đào tạo
Các nguồn lực khác

128
128
129Lời nói đầu
Xe lăn là một trong những thiết bị trợ giúp được sử dụng phổ biến nhất trong việc gia tăng
sự di chuyển cá nhân, là tiền đề trong việc được hưởng các quyền và phẩm chất của con
người. Hỗ trợ người khuyết tật di chuyển nhằm giúp đỡ họ trở thành những thành phầm có
ích hơn trong cộng đồng. Đối với nhiều người, việc có một chiếc xe lăn được thiết kế phù
hợp có thể là bước đầu tiên trong việc hoà nhập vào xã hội.
Theo các quy tắc tiêu chuẩn của liên hợp quốc về quyền bình đặng hoá cơ hội cho người
khuyến tật, Công Ước về quyền của người khuyến tật và nghị quyết của hội đồng y tế thế
giới số wha58.23 đều chỉ ra tầm quan trọng của xe lăn và các thiết bị hỗ trợ khác cho các
nước đang phát triển, nơi có ít người khuyết tật sở hữu xe lăn. Không có các cơ sở sản xuất
chuyên dụng, tất cà các loại xe lăn được quyên góp mà không có các dịch vụ liên quan cần
thiết.
Khi nhu cầu không được áp dụng, người khuyết tật bị cô lập và không có cơ hội như những
người khác trong cùng cộng đồng. Việc cung ứng xe lăn không chỉ với mục đích tăng cường
khả năng vận động mà còn mở ra một nền giáo dục, công việc và đời sống xã hội. Sự phát
triển các chính sách quốc gia và viêc gia tăng các cơ hội đào tạo trong thiết kế, sản xuất và
cung ứng xe lăn là những bước cần thiết tiếp theo.
Trước thực tế của các quốc gia đang phát triển và nhu cầu cấp thiết trong việc hình thành
các hệ thống cung ứng xe lăn ở các khu vực ít nguồn lực trên thế giới, Tổ Chức Y Tế Thế
Giới (WHO), Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Mỹ, Hiệp Hội Tay Chân Giả Quốc Tế và Hiệp Hội
Người Khuyết Tật Quốc Tế, cùng hợp tác với Cơ Quan Phục Hồi Chức Năng Quốc Tế, Quỹ
Từ Thiện Motivation và Tổ Chức Xe Lăn Quốc Tế Whirlwind đã phát triển tài liệu này nhằm
hỗ trợ các quốc gia thành viên của who để tạo ra, phát triển một hệ thống cung ứng xe lăn
và thực hiện điều 4, 20 và 26 trong Công Ước về quyền của người khuyết tật. Chúng tôi gửi
lời cám ơn đến Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ, Quỹ Các Nạn Nhân Chiến Tranh
Patrick Leathy vì đã hỗ trợ trong việc xây dựng lêm các hướng dẫn này cũng như hỗ trợ
thực hiện.

Etienne Krug

Tổ Chức Giới
Y Tế Thế

Lloyd Feinberg.

Dan Blocka

Cơ Quan Phát Triển Hiệp Hội Tay Chân Giả
Quốc Tế Hoa Kỳ
và Chỉnh Hình Quốc Tế

Venus Ilagan

Hiệp Hội Người
Khuyết Tật Quốc TếTóm tắt điều hành
Những sự chỉ dẫn này nhằm thúc đẩy việc di chuyển cá nhân và nâng cao chất lượng
cuộc sống của người sử dụng xe lăn bằng cách hỗ trợ các quốc gia thành viên trong
việc xây dựng hệ thống cung cấp xe lăn để hỗ trợ việc thực hiện Công Ước về quyền
của người khuyết tật (cụ thể là điều 4, 20 và 26) và nghị quyết của hội đồng y tế thế
giới 58/23 ngày 25 tháng 5 2005.
Cẩm nang hướng dẫn tập trung vào xe lăn thô sơ và nhu cầu dài hạn của người sử
dụng. Các khuyến nghị tập trung vào các dịch vụ xe lăn, từ thiết kế đến lên kế hoạch,
từ nguyên liệu sản xuất đến cung ứng và quá trình bảo trình xe lăn.
Cẩm nang được chi thành 5 chương:
1.
2.
3.
4.
5.

Giới thiệu
Thiết kế và sản xuất
Cung ứng dịch vụ
Đào tạo
Chính sách và kế hoạch

1. Giới thiệu
Chương đầu tiên miêu tả nhu cầu và các lợi ích của xe lăn, các loại và hệ thống cung
ứng xe lăn. Chương này cũng xác định rõ những yêu cầu đầy đủ của xe lăn và giới
thiệu người đọc đến các bên liên quan và vai trò của họ.
Một chiếc xe lăn phải đáp ứng được những nhu cầu của người sử dụng, hỗ trợ tư
thế, an toàn và bền bỉ, xe lăn phải luôn có sẵn, giá cả phải chăng, và luôn được bảo
trì, bảo dưỡng tại quốc gia sở tại. Điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng bởi vì
người sử dụng xe lăn luôn có những nhu cầu đa dạng tuỳ thuộc vào môi trường và
điều kiện kinh tế xã hội.
Chương đầu tiên cũng lập luận rằng xe lăn không chỉ là thiết bị hỗ trợ cho nhiều người
khuyết tật; mà còn là phương tiện để họ thực hành các quyền con người và đạt được
các quyền bình đẳng. Một chiếc xe lăn sẽ cung cấp sự di chuyển, đảm bảo một sức
khoẻ tốt hơn và cuộc sống chất lượng hơn, và hỗ trợ người khuyết tật để sống một
cuộc sống đầy đủ và năng động trong cộng đồng.

2. Thiết kế vào sản xuất
Chương 2 bao gồm các hướng dẫn về thiết kế và lựa chọn cách thức sản xuất và
cung ứng xe lăn. Chương này tập trung vào việc gia tăng chất lượng và số lượng xe
lăn thô sơ tại những nơi ít nguồn lực hỗ trợ. Sức khoẻ và an toàn, sức mạnh và sự
bền bỉ, sự phù hợp trong việc sử dụng, và các phương pháp sản xuất hiệu quả là các
tiêu chí chính trong thiết kế. Thiết kế của một chiếc xe lăn quyết định hiệu suất trong
các vấn đề như sự ổn định, khả năng cơ động, đẩy là di chuyển hiệu quả, dễ dàng
vận chuyển và có tính tin cậy cao.


10.

| Hướng dẫn về việc cung cấp xe lăn thủ công trong các khu vực ít nguồn lực

Cẩm nang nhấn mạnh về quá trình thiết kế, bao gồm các yêu cầu của việc thử nghiệm
sản phẩm, thử nghiệm thực địa và theo dõi sản phẩm dài hạn. Nhu cầu liên quan đến
người dùng xe lăn được nhấn mạnh trong quá trình sản xuất bởi vì chính họ là người
hiuể rõ nhất về các nhu cầu về cơ thể, môi trường, văn hoá và xã hội. Những sự
hướng dẫn tối thiểu và các phương pháp đánh giá tương ứng đã được đưa ra trong
các lĩnh như chức năng hoạt động của xe lăn, chỗ ngồi và các yếu tố hỗ trợ tư thế,
sức mạnh và độ bền.
Các chính phủ được khuyến khích để phát triển và áp dụng các tiêu chuẩn xe lăn
quốc gian nhằm đảm bảo mức chất lượng hợp lý, chẳng hạn như bằng cách áp
dụng loạt tiêu chuẩn ISO7176 làm nền tảng.

3. Cung ứng dịch vụ
Trong chương này, những hướng dẫn về mặt cấu trúc cho các hệ thống cung ứng xe
lăn và cải thiện khả năng tiếp cận người dùng xe lăn được mô tả tại đây. Nhu cầu về
việc cung ứng xe lăn cùng với các dịch vụ bổ trợ được xem là rất cần thiết. Việc lên
kế hoạch một cách cận trọng và các dịch vụ quản lý, các chiến lược được cân nhắc
kỹ lưỡng để cung ứng xe lăn, hướng dẫn sử dụng và chăm sóc sức khoẻ là cần thiết
để tạo sự thuận lợi cho mối liên kết quan trọng giữa người sử dụng vào xe lăn.
Các hướng dẫn trong chương được xem xét thực tiễn trong tất cả các giai đoạn từ
giới thiệu sản phẩm đến đánh giá và kê đơn, tài trợ, đặt hàng và chuẩn bị sản phẩm,
đo đạc, huấn luyện người dùng và bảo trì. Chưng này thảo luận về vai trò cũng những
bên liên quan đến việc thực hiện các dịch vụ về xe lăn, từ các nhà sản xuất đến bác
sĩ lâm sàn, kỹ thuật viên và chuyên viên đào tạo. Các khuyến nghị được thực hiện
trong quá trình giám sát, làm thế nào để có được phản hồi từ người dùng xe lăn, đánh
giá và phân tích thông tin về việc cung cấp các dịch vụ xe lăn.

4. Đào tạo
Chương 4 bao gồm các yêu cầu đào tạo cho những người liên quan đến khâu dịch
vụ khách hàng, với mục đích nâng cao trình độ kỹ năng của người bản địa làm dịch
vụ khách hàng. Các chiến lược được cung cấp để xác định các chuyên viên đào tạo,
liêm quan đến các chương trình đào tào hiện hành, phát triển các gói đào tạo theo
mô đun và các cơ sở cấp địa phương. Cẩm nang đưa ra các yêu cầu đào tạo cho
những người tham gia vào mang lưới giới thiệu xe lăn, quản lý dịch vụ xe lăn và nhân
viên kỹ thuật và nhân viên lâm sàng ở trình độ sơ cấp và trung cấp.

5. Chính sách và kế hoạch
Chương 5 xem xét vai trò của các chính sách và các nhà hoạch định chính sách trong
việc cung ứng xe lăn, tập trung chủ yếu vào giá cả hợp lý và tính bền vững. Đề xuất
cũng được thực hiện dựa trên các lựa chọn tài chính và cách thức liên kết các dịch
vụ xe lăn với các lĩnh vực khác. Chính sách quốc gia về việc cung ứng xe lăn cũng
được khuyến khích với cơ chế giám và đánh giá nhằm đảm bảo rằng xe lăn đáp ứng
như cầu tối thiểu, phù hợp nhất cho nhu cầu cá nhân từng người dùng trên các
phương diện an toàn, sức mạnh và sức bền. Chính sách này sẽ xem xét các nhu cầu,
lập kế hoạch ở cấp quốc gia, sự hợp tác giữa các nhà cung cấp dịch vụ, sự tích hợp
giữa các dịch vụ xe lăn với các dịch vụ phục hồi chức năng hiện hành, việc áp dụng
các tiêu chuẩn quốc gia với mục đích trao quyền cho người dùng và gia đình của họ,
tạo điều kiện thuận lợi cho họ trong việc hoà nhập vời cuộc sống cộng đồng


Điều hành tóm tắt |

11

Các thuật ngữ
Đối với mục đích của các hướng dẫn này, các thuật ngữ sau được sử dụng trong tài
liệu này như được định nghĩa dưới đây.
Xe lăn
Khu vực ít
guồn lực

Một thiết bị cung cấp khả năng di chuyển bằng bánh xe và có
chỗ ngồi cho người gặp khó khăn trong việc đi lại hoặc di
chuyển
Một khu vực địa lý với nguồn lực tài chính, con người và cơ sở
hạ tầng hạn chế cho việc cung cấp xe lăn (tình trạng phổ biến ở
các nước thu nhập thấp và trung bình, nhưng cũng ở một số
khu vực của các quốc gia có thu nhập cao)

Tài liệu xe lăn

Xe lăn được đẩy bởi người dùng hoặc bởi một người khác.

Xe lăn phù hợp

Xe lăn đáp ứng các nhu cầu của người dùng và các điều kiện
con người; sự vừa vặn và hỗ trợ tư thế ngồi; an toàn và bền bỉ;
có sẵn trong nước; có thể duy trì các dịch vụ bổ trợ trong nước
với mức giá tiết kiệm và hợp lý nhất
Người gặp khó khăn trong việc đi lại hoặc di chuyển và dùng xe
lăn để di chuyển

Người dùng xe
lăn
Di chuyển cá
Nguồn cung
ứng xe lăn
Dịch vụ xe lăn

Khả năng di chuyển theo cách thức và tại thời điểm mà cá nhân
đó muốn
Một thuật ngữ tổng thể cho việc thiết kế, sản xuất, cung cấp,
cung cấp dịch vụ xe lăn
Là một phần của việc cung cấp xe lăn liên quan đến việc cung
cấp cho người dùng xe lăn phù hợpPhần này bao gồm:


Phác thảo mục đích và phạm vi của cẩm nangTrình bày các mục tiêu đến đọc giảTổng quan từng chương


14.

| Hướng dẫn về việc cung cấp xe lăn thủ công trong các khu vực ít nguồn lực

Khung 1.

Xe lăn thay đổi cuộc sống…
Lời chứng từ một người sử
dụng ở Colombia
Franber là một cậu bé tám tuổi
sống tại Medeline, Colombia.
Cậu bé không thể đi lại và sự
phát triển của cậu bị ảnh hưởng.
Franber từng phải trải qua
khoảng thời gian dài trên giường
khi mẹ cậu bé phải làm công việc
nhà. Một ngày nọ, cậu nhận được
một chiếc xe lăn thông qua một tổ
chức địa phương. Bây giờ, cậu
bé đã có thể di chuyển xung
quanh và trên tất cả - cậu đã có
thể đi đến trường và cùng ra chơi
với các bạn cùng lớp của mình.

Lời Chứng


Về các hướng dẫn|15

Mục tiêu
Công Ước về Quyền của người khuyết tật và Nghị Định Thư không bắt buộc (1) đã
được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2006 nhằm thúc
đẩy, bảo vệ và đảm bảo sự hưởng thụ đầy đủ và bình đẳng tất cả các quyền con người
và quyền tự do cơ bản của mọi con người, và thúc đẩy sự tôn trọng phẩm giá của họ.
Điều 20 và 26 của Công Ước khẳng định rằng Các Quốc Gia Thành Viên (tức các
chính phủ hoặc chính quyền) phải thực hiện các biện pháp hiệu quả để đảm bảo các
khả năng di chuyển và phục hồi chức năng cá nhân bằng cách tạo điều kiện tiếp cận
các thiết bị hỗ trợ di chuyển chất lượng tốt, công nghệ hỗ trợ với chi phí phải chăng,
khuyến khích các cá nhân, tổ chức tham gia sản suất các thiết bị hỗ trợ di chuyển,
thiết bị và công nghệ hỗ trợ.
Xe lăn là một trong những thiết bị trợ giúp di chuyển phổ biến nhất trong việc tăng
cường khả năng di chuyển của người khuyết tật. Bên cạnh Công Ước, cuốn cẩm nang
này là sự thể hiện cam kết của WHO tại Hội Nghị Y Tế Thế Giới lần thứ 80 nhằm hỗ
trợ các nước thành viên trong việc xây dựng nên một hệ thống sản xuất, phân phối và
bảo dưỡng các thiết bị hỗ trợ (2). WHO ưu tiên cung cấp các thiết bị hỗ trợ chất lượng
cao với giá cả phải chăng.
Mục tiêu của cuốn cẩm nang này nhằm:
Thúc đẩy khả năng di chuyển cá nhân tron sự độc lập cao nhất có thể của người
khuyết tật;
Nâng cao chất lượng cuộc sống của người sử dụng trong khu vực ít nguồn lực
thông qua việc sỡ hữu xe lăn; và
Để hỗ trợ các nước thành viên trong việc phát triển một hệ thống cung ứng xe lăn
nhằm thực hiện các Điều 4,20 và 26 trong Công Ước và Nghị Quyết của Hội Đồng
Y Tế Thế Giới WHA58.23 ngày 25 tháng 5 2005.

Phạm vi

Cẩm nang hướng dẫn này tập trung vào xe lăn thủ công và nhu cầu dài hạn của người
dùng. Tuy nhiên, một số khuyến nghị trong cẩm nang có thể áp dụng tương tự cho các
loại thiết bị hoặc thiết bị hỗ trợ di chuyển khác (như xe ba bánh điều khiển bằng tay)
và tuỳ từng người dùng khác nhau (có thể là người sử dụng tạm thời). Trong cuốn
cẩm nang này,”xe lăn” có nghĩa là “xe lăn thủ công thích hợp” trừ khi có định nghĩ
khác. Cẩm nang hướng dẫn đã được viết với mục đích sữ dụng trong các khu vực ít
nguồn lực.
Tài liệu này không phải là hướng dẫn sử dụng xe lăn. Phạm vi được giới hạn trong
các lĩnh vực chính – không phải trong tất cả các khía cạnh – của việc cung ứng xe lăn,
mà chỉ tập trung vào thiết kế, sản xuất và phân phối xe lăn, các dịch vụ bổ trợ cho xe
lăn, và đào tạo các nhân sự liên quan. Các khuyến nghị trong cẩm nang không nhằm
bao hàm mọi ý nghĩa một cách toàn diện hay có vai trò chỉ định. Sự linh hoạt là cần
thiết do nhiều bối cảnh khác nhau trong đó các hướng dẫn trong cẩm nang có thể
được áp dụng và thực hiện.


16.

| Hướng dẫn về việc cung cấp xe lăn thủ công trong các khu vực ít nguồn lực

Mục tiêu của độc giả
Các độc giả bao gồm:


Các nhà hoạch định chính sách thuộc chính phủ hoặc phi chính phủ;
Các nhà hoạch định, quản lý, nhà cung ứng và người sử dụng các dịch vụ xe lăn;
Nhà thiết kế, thử nghiệm, nhà tài trợ, người mua và người có nhu cầu sữ dụng xe
lăn;
Các nhà hoạch định và quản lý sản xuất xe lăn;
Các nhà hoạch định, nhà phát triển và những người giảng dạy các chương trình
đào tạo;
Các nhà phát hành tài liệu truyền thông và vận động chính sách;
Tổ chức người khuyết tật;
Các nhóm người sử dụng; và
Người sử dụng cá nhân và gia đình của họ.

Các chương
Cẩm nang hướng dẫn bao gồm 5 chương.
1. Chương đầu tiên đưa ra một các nhìn tổng quát nhu cầu về xe lăn, người sử dụng
xe lăn, kiểu dáng xe lăn, nguồn cung ứng xe lăn và các bên liên quan.
2. Chương thiết kế và sản xuất cung cấp các khuyến nghị về cách thức thiết kế, đánh
giá và lựa chọn xe lăn.
3. Chương cung cấp các dịch vụ xe lăn cho chúng ta thấy được các nhiệm vụ và cấu
trúc cần có của một hệ thống cung ứng xe lăn.
4. Chương đào tạo hộ trợ cho chúng ta trong việc thiết kế, phát triển và triển khai các
chương trình đào tao cho nhân sự liên quan đến khâu cung ứng xe lăn.
5. Chương chính sách và kế hoạch cung cấp thông tin trong việc đưa ra các quyết
định về việc cung cấp xe lăn.

Quá trình phát triển
Sau khi đã tham khảo ý kiến với các bên liên qua, WHO đã lập nên một nhóm nhân
sự nhằm viết nên cuốn cẩm nang hướng dẫn, ký kết hợp đồng với Johan Borg với tư
cách là cố vấn biên tập và điều phối viên của nhóm. Các lĩnh vực chính của công việc
được phân chia giữa cách thánh viên trong nhóm và các đối tác tương ứng của họ ở
các quốc gia đang phát triển. Tổ Chức Xe Lăn Quốc Tế Whirlwind đã chịu trách nhiệm
ở khâu “thiết kế và sản xuất”, Trung Tâm Phục Hồi Chức Năng Quốc Tế chịu trách
nhiệm ở khâu “cung cấp dịch vụ” và Quỹ Từ thiện Motivation sẽ chịu trách nhiệm khâu
“đào tạo”.
Hơn 25 chuyên gia xe lăn đã tham gia viết nên cuốn cẩm nang hướng dẫn này. Một
bản thảo hoàn chỉnh bao gồm tất cả các phần đã được chuẩn bị cho một cuộc thảo
luận và đánh giá kéo dài ba ngày tại trụ sở của WHO ở Geneva vào ngày 28 tháng 8
năm 2006. Các sửa đổi và đánh giá ngoài lề đã diễn ra trong hai tháng trước trong
Hiệp Hội Tay Chân Aiả và Chỉnh Hình Quốc Tế (ISPO ), Hội nghị đồng thuận về xe lăn


Về các hướng dẫn|17

cho các nước đang phát triển, và một bản dự thảo thứ ba đã được trình bày trong Hội
nghị để thu thập thêm phản hồi tại Bangalore vào ngày 6 tháng 11 năm 2006 (3).
Sau Hội nghị đồng thuận ISPO, các hướng dẫn trong cẩm nang đã được sửa đổi thêm
để phản ánh cuộc thảo luận và sự đồng thuận đạt được tại Hội nghị. Sau đó, họ đã
được bình duyệt bởi 21 chuyên gia xe lăn, các quan điểm này được xem xét trong quá
trình hoàn thiện tài liệu. WHO cũng đã thu thập Tuyên bố về lợi ích (DOI) từ tất cả các
chuyên gia liên quan đến việc phát triển tài liệu này và không ai trong số họ có bất kỳ
xung đột lợi ích nào với liên quan đến cẩm nang hướng dẫn.
Các hướng dẫn trong cuốn cẩm nang này đã được phê duyệt bởi Ủy ban đánh giá
hướng dẫn của WHO vào ngày 16 tháng 4 năm 2008, đã đáp ứng các yêu cầu báo
cáo tối thiểu tại thời điểm đó. Dự đoán rằng các khuyến nghị trong hướng dẫn này sẽ
vẫn có hiệu lực cho đến năm 2013. Phòng phòng chống Bạo lực,Thương tật và khuyết
tật tại trụ sở của WHO tại Geneva chịu trách nhiệm bắt đầu đánh giá nội dung cũa
cẩm nang hướng dẫn này này tại thời điểm đó.

Tham khảo
1.

Convention on the Rights of Persons with Disabilities. New york, united nations

(http://www.un.org/disabilities/default. Asp?Id=259, accessed 6 march 2008).

2.

Resolution WHA58.23. Disability, including prevention, management and rehabilitation.

Geneva, world health organization, 2005 (http://www.who.int/disabilities/publications/resolution/en/index.html,
accessed 6 march 2008).

3.

Sheldon s, Jacobs na, eds. Report of a Consensus Conference on Wheelchairs

for Developing Countries, Bangalore, India, 6–11 November 2006. Copenhagen, International
society

for

prosthetics

and

orthotics,

2007

eaglesmoon/wheelchaircc/wheelchairreport_Jan08.pdf, accessed 8 march 2008).

(http://homepage.mac.com/1

Giới thiệu

… Tăng cường khả năng di chuyển cá nhân và nâng
cao chất lượng cuộc sống.

Giới thiệu về chương này
• Định nghĩa về xe lăn phù hợp
• Giới thiệu đến người sử dụng
• Chỉ ra các nhu cầu và quyền lợi của xe lăn
• Lợi ích của xe lăn
• Các loại xe lăn cơ bản và các công đoạn
thông thường trong một hệ thống cung
ứng xe lăn; và
• Các bên liên quan và trách nhiệm của họ


20.

| Hướng dẫn về việc cung cấp xe lăn thủ công trong các khu vực ít nguồn lực

Khung 1.1.

Xe lăn nâng cao chất lượng cuộc sống …

Lời chứng của một người sử
dụng xe lăn tại Afghanistan
Zahida sống tại Afghanistan,
trong một túp lều trong sân nnhà
của anh trai cô ấy. cô bị liệt vào
năm 2001, lúc ấy cô đã có hai
người con. Cô ấy được chuyển
đến khoa vật ly trị liệu ngoại trú
tại bệnh viện ở Jalalabad và
được đưa vào trên một chiếc xe
cút kít. Các nhà vật lý trị liệu đã
làm việc với các kỹ thuật viên của
một xưởng sản xuất xe lăn tại địa
phương để cung cấp cho Zahida
một chiếc xe lăn ba bánh.
Không có xe lăn, Zahida hầu như
không thể làm gì trong nhà mà
không cần sự giúp đỡ của chồng
và các con. Bà ấy
chỉ có thể nằm trên giường. Chiếc xe lăn đã cho phép cô chăm sóc những đứa con của
mình trong một khu đất rất gồ ghề, đồi núi. Zahida nói, Xe lăn của tôi - giống như đôi
chân của tôi - Tôi sẽ không đi bất cứ nơi nào mà không có nó! Với chiếc xe lăn của tôi, tôi
có thể nấu ăn, làm bánh mì, thăm hàng xóm. Khi chúng tôi đi đến một đám cưới gia đình
ở làng, tôi mang nó theo sau xe taxi. Con gái lớn và con trai của tôi giúp đẩy tôi lên
những nơi dốc.

Lời Chứng


Giới thiệu | 21

1.1. Xe lăn phù hợp
Những chỉ dẫn này tập trung vào xe lăn phù hợp cho người sử dụng. Xe lăn thủ công
được định nghĩa là xe lăn do người dùng đẩy hoặc được đẩy bởi người khác. Một
chiếc xe lăn được coi là thích hợp khi:
• Đáp ứng nhu cầu của người sử dụng và các điều kiện về môi trường;
• Vừa vặn và có hỗ trợ tư thế khi sử dụng xe lăn đối với người dung;
• An toàn và bền bỉ;
• Luôn có sẵn tại quốc gia sở tại; và
• Có các dịch vụ bảo trì tại quốc gia sở tại với mức giá phải chăng.
Xuyên suốt cẩm nang hướng dẫn, thuật ngữ “xe lăn” có nghĩa là” xe lăn thủ công
thích hợp với người dùng” trừ khi được định nghĩa khác đi.

1.2. Đối tượng sử dụng xe lăn
Trong cuốn cẩm nang này, thuật ngữ” người sử dụng” mang nghĩa là người đã từng
sử dụng xe lăn hoặc người cần phải dùng xe lăn trong việc di chuyển thường nhật.
Đối tượng sử dung bao gồm:
• Trẻ em, người lớn và người cao tuổi;
• Đàn ông, đàn bà and con gái, con trai;
• Những người bị suy yếu thần kinh cơ xương, có lối sống, vai trò trong cuộc
sống và điều kiên kinh tế xã hội khác nhau; và
• Những người sống trong những môi trường khác nhau, bao gồm thôn quê, các
khu vực ngoại ô hay thành thị.
Những người sử dụng có những nhu cầu về đi lại khác nhau, nhưng về cơ bản họ
cần xe lăn để dễ dàng di chuyển hơn.

1.3. Nhu cầu xe lăn
Khoảng 10% dân số toàn cầu, tức là khoảng 650 triệu người bị khuyết tật (2). Các
nghiên cứu chỉ ra rằng, trong số này, khoảng 10% cần có xe lăn. Do đó, người ta
ước tính rằng khoảng 1% tổng dân số - hoặc 10% dân số khuyết tật - cần xe lăn, tức
là khoảng 65 triệu người trên toàn thế giới.
Năm 2003, ước tính 20 triệu người không có xe lăn để di chuyển. Những dấu hiệu
cho thấy chỉ một số ít người sở hữu xe lăn, và trong số này rất ít người có sở hữu
được một chiếc xe lăn phù hợp (1).

1.4. Các quyền đối với xe lăn
Các quốc gia tham gia Công Ước về Quyền của Người Khuyết Tật có nghĩa vụ phải
thực hiện các biện pháp hiệu quả để đảm bảo khả năng di chuyển cá nhân với sự
độc lập cao nhất có thể đối với người khuyết tật. Đây là một cam kết để cung cấp hỗ
trợ di chuyển, chẳng hạn như xe lăn mà làm cho khả năng di chuyển tự túc trở nân
khả thi. Năm 1993, Quy Tắc Chuẩn về Bình Đẳng Hóa Cơ Hội cho Người Khuyết Tật

1


22.

| Hướng dẫn về việc cung cấp xe lăn thủ công trong các khu vực ít nguồn lực

(3) đã thể hiện cam kết tương tự, yêu cầu các quốc gia đảm bảo phát triển, sản xuất,
phân phối và phục vụ các thiết bị trợ giúp cho người khuyết tật nhằm tăng tính độc
lập và thực hiện quyền con người của họ.
Hai tuyên bố quốc tế quan trọng này tạo ra quyền đối với xe lăn bởi vì mọi người đều
thừa nhận rằng một chiếc xe lăn phù hợp là điều kiện tiên quyết để tận hưởng các
cơ hội và quyền bình đẳng, và để đảm bảo sự cam kết và tham gia. Di chuyển cá
nhân là một yêu cầu thiết yếu để tham gia vào nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội và
xe lăn là phương tiện tốt nhất để đảm bảo khả năng di chuyển cá nhân.
Khả năng di chuyển độc lập giúp mọi người có thể học tập, làm việc, tham gia vào
đời sống văn hóa và tiếp cận chăm sóc sức khỏe. Không có xe lăn, mọi người có thể
bị giới hạn trong nhà và không thể sống một cuộc sống đầy đủ và toàn diện. Chúng
tôi biết rằng việc xóa đói giảm nghèo trên thế giới là không thể trừ khi nhu cầu của
những người khuyết tật được tính đến. Không có xe lăn, những cá nhân này không
thể tham gia vào các sáng kiến, chương trình và chiến lược phát triển chủ đạo dành
cho người nghèo, như được thể hiện trong các Mục Tiêu Phát Triển Thiên Niên Kỷ
(4), Chiến Lược Giảm Nghèo (5) và các sáng kiến phát triển quốc gia khác.
Đây là một vòng luẩn quẩn: việc thiếu các phương tiện di chuyển cá nhân, người
khuyết tật không thể thoát khỏi bẫy nghèo đói. Họ có thể gặp các biến chứng khiến
tình hình sức khoẻ của họ trở nên trầm trọng, đói nghèo hơn. Nếu là trẻ em, họ sẽ
không được tiếp cận với các cơ hội học tập sẵn có, và không được giáo dục, họ sẽ
không tìm được việc làm khi trưởng thành và sẽ bị cuốn sâu vào trong nghèo đói.
Mặt khác, việc tiếp cận với những chiếc xe lăn phù hợp cho phép người khuyết tật
làm việc và tham gia vào các sáng kiến phát triển chính thống giúp giảm đói nghèo
(xem Hình.1.1.). Tương tự như vậy, một chiếc xe lăn có thể cho phép một đứa trẻ đi
học, có được một nền giáo dục và khi trưởng thành, để tìm một công việc (xem
Hình.1.2.).

Fig. 1.1.

Quyền ngồi xe lăn phải là một thành phần thiết yếu trong tất cả các nỗ lực quốc tế
để bảo đảm quyền con người của người khuyết tật.


Giới thiệu | 23

1.5. Lợi ích của xe lăn
Việc cung ứng không chỉ là về xe lăn, (6) hơn thế nữa, đó là việc cho phép người
khuyết tật di chuyển tiện lợi hơn, khoẻ mạnh và tham gia đầy đủ vào cuộc sống
cộng đồng. Một chiếc xe lăn sẽ là chất xúc tác làm tăng sự hoà nhập cộng đồng,
nhưng như vậy vẫn chưa đủ (6 – 8) (xem hình 1.3)

Những lợi ích của việc sử dụng xe lăn phù hợp bao gồm những lợi ích được nêu dưới
đây.

Sức khoẻ và chất lượng cuộc sống
Ngoài việc cung cấp khả năng di chuyển, một chiếc xe lăn phù hợp sẽ mang lai lợi ích
sức khỏe thể chất và chất lượng cuộc sống của người dùng. Kết hợp với đào tạo người
dùng một cách đầy đủ, một chiếc xe lăn phù hợp có thể phục vụ để giảm biến chứng
phổ biến như loét áp lực, tiến triển biến dạng hoặc co rút và các điều kiện thứ cấp khác
(9). Một chiếc xe lăn có đệm phù hợp thường ngăn ngừa khả năng tử vong sớm ở
những người bị chấn thương cột sống và các tình trạng tương tự và theo một nghĩa
nào đó, là một thiết bị cứu sinh cho những người này. Một chiếc xe lăn có đủ chức
năng, thoải mái và có thể đẩy một cách hiệu quả có thể dẫn đến tầng suất hoạt động
tăng lên. Khả năng di chuyển độc lập và làm tăng chức năng vật lý có thể làm giảm sự
phụ thuộc vào người khác. Các lợi ích khác như hô hấp và tiêu hóa được cải thiện,
tăng kiểm soát đầu, thân và chi trên và sự ổn định tổng thể, có thể đạt được với sự hỗ
trợ tư thế thích hợp. Duy trì sức khỏe là một yếu tố quan trọng để đo lường chất lượng
cuộc sống. Những yếu tố này kết hợp với nhau để tăng khả năng tiếp cận các cơ hội
giáo dục, việc làm và sự tham gia trong gia đình và cộng đồng của những người khuyết
tật.

Kinh tế
Một chiếc xe lăn thường được sản xuất dựa trên những khác biệt về xe lăn tự đẩy hay
xe lăn được đẩy. Lợi ích kinh tế mang lại là khi người dùng có thể tiếp cận các cơ hội

1


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×