Tải bản đầy đủ

DANH MỤC KHÓA LUẬN CÁC MÔN:  TOÁN  VĂN  TỰ NHIÊN XÃ HỘI  MỸ THUẬT  ĐẠO ĐỨC  ÂM NHẠC  THỦ CÔNG KỸ THUẬT

DANH MỤC KHÓA LUẬN CÁC MÔN:
TOÁN
VĂN
TỰ NHIÊN XÃ HỘI
MỸ THUẬT
ĐẠO ĐỨC
ÂM NHẠC
THỦ CÔNG KỸ THUẬT


DANH MỤC TƯ LIỆU: KHOÁ LUẬN TOÁN
STT


MÃ SỐ

80

KL-T-68

81

KL-T-69

82

KL-T-70

83

KL-T-71

84

KL-T-72

85

KL-T-73

86

KL-T-74

87

KL-T-75 (2q)

88

KL-T-76

89


KL-T-77

90

KL-T-78

91

KL-T-79

92

KL-T-80

ĐỀ TÀI
Một số yếu tố về PT và HPT tuyến tính, ứng dụng giải
toán có lời văn ở tiểu học
Rèn luyện tư duy phê phán cho HS lớp 4 thông qua dạy
học môn Toán
Ứng dụng phần mềm Violet vào XD BT TNKQ trong
KTĐG KQHT của HS lớp 5 qua chủ đề số thập phân
Lý thuyết chia hết trên tập hợp số tự nhiên và một số ứng
dụng vào dạy học giải toán ở tiểu học
Ứng dụng phần mềm Violet xây dựng hệ thống câu hỏi
trắc nghiệm khách quan nhằm nâng cao hiệu quả kiểm tra
đánh giá trong dạy học toán 1
Nghiên cứu việc vận dụng trắc nghiệm khách quan vào
đánh giá kết quả học tập của HS lớp 4 qua dạy học chủ đề
phân số
Lý thuyết đồng dư và một số ứng dụng trong chương trình
môn toán ở tiểu học
Mối liên hệ giữa dạy học số tự nhiên ở tiểu học và dạy học
số nguyên ở lớp 6
Số hữu tỉ không âm và ứng dụng vào dạy học chủ đề phân
số, số thập phân trong chương trình môn toán ở tiểu học
Nghiên cứu thực trạng đội ngũ GV tiểu học ở một số
trường tiểu học thuộc huyện Phú Vang- TT Huế….
Một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực học tập của
HS thông qua dạy học các yếu tố hình học ở lớp 3
Xây dựng và giải quyết tình huống gợi vấn đề trong dạy
học chủ đề số thập phân ở lớp 5
Rèn luyện kỹ năng tiền chứng minh cho HS lớp 4 qua dạy

NGƯỜI THỰC HIỆN
2009- Lê Mạnh Hà
SV: Hoàng Thị Thường
2009- Nguyễn Hoài Anh
SV: Trần Thị Thùy
2009- Nguyễn Trọng Chiến
SV: Đặng Thị Thùy
2009- Lê Mạnh Hà
SV: Hoàng Thị Oanh
2009- Nguyễn Trọng Chiến
SV: Trần Thị Nhởn
2009- Nguyễn Trọng Chiến
SV: Nguyễn Thị Ngọc
2009- Nguyễn Hoài Anh
SV: Lê Thị Hồng Minh
2009- Nguyễn Thị Kim Thoa
SV: Phạm Thị Mến
2009- Lê Mạnh Hà
SV: Nguyễn Thị Hồng Liên
2009- Nguyễn Trọng Chiến
SV: Đoàn Thị Diệu Phúc
2009- Nguyễn Trọng Chiến
SV: Phan Thị Huyền
2009- Nguyễn Trọng Chiến
SV: Nguyễn Thị Thu Huyền
2009- Nguyễn Thị Kim Thoa


93

KL-T-81

94

KL-T-82

95

KL-T-83

96

KL-T-84

97

KL-T-85

98

KL-T-86

99

KL-T-87

100

KL-T-88

101

KL-T-89

102

KL-T-90

103

KL-T-91

104

KL-T-92

105

KL-T-93

106

KL-T-94

107

KL-T-95

học chương 3 và 4 (SGK Toán 4)
Phát triển tư duy cho HS lớp 4,5 thông qua dạy học khai
thác bài toán số học
Thiết kế mô hình toán học tích cực với sự hỗ trợ của phần
mềm Cabri Geometry Plus II trong dạy học toán 3
Một số biện pháp hình thành và phát triển năng lực tự học
cho HS lớp 5 qua dạy học môn toán
Vận dụng bản đồ tư duy trong học tập ở bậc đại học thông
qua các học phần về phương pháp dạy học môn toán ở TH
Bước đầu hình thành và phát triển tư duy logic cho HS
giỏi toán lớp 5 thông qua các bài toán hình học
Xây dựng tình huống tiền sư phạm hỗ trợ dạy học yếu tố
hình học ở các lớp 4,5
Một số biện pháp nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của
HS thông qua dạy học các tiết ngoại khóa môn toán ở lớp
4
Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng giáo án điện tử
trong dạy học toán ở tiểu học
Phương pháp tư duy “sáu chiếc mũ” trong dạy học toán 5
Vận dụng bản đồ tư duy trong dạy học các yếu tố hình học
lớp 4, 5 với sự hỗ trợ của phần mềm PowerPoint
Thiết kế hệ thống bài toán có lời văn ở lớp 4 trên cơ sở bài
toán hệ phương trình
Rèn Luyện và phát triển tư duy logic cho HS lớp 5 thông
qua dạy học giải toán có lời văn
Bồi dưỡng năng lực tự học cho HS theo hướng khai thác
bài toán có lời văn ở SGK toán 5
Biểu diễn trực quan trong dạy học các yếu tố hình học ở
lớp 3 nhằm khuyến khích HS phát hiện kiến thức bài học
Hình thành và phát triển tư duy phê phán cho HS lớp 5
thông qua dạy học môn toán

SV: Nguyễn Thị Hồng
2009- Nguyễn Thị Kim Thoa
SV: Phạm Thị Hoài
2009- Nguyễn Hoài Anh
SV: Lưu Thị Hoài Linh
2009- Nguyễn Hoài Anh
SV: Nguyễn Trà Giang
2009- Nguyễn Hoài Anh
SV: Nguyễn Thị Châu Loan
2009- Nguyễn Thị Kim Thoa
SV: Mai Hoàng Anh
2009- Nguyễn Hoài Anh
SV: Hồ Thị Bích Hạnh
2009- Nguyễn Thị Kim Thoa
SV: Trương Thị Mỹ Anh
2010- Nguyễn Hoài Anh
SV: Tôn Nữ Kim Nhật
2010- Nguyễn Hoài Anh
SV: Lê Thị Thu Ngân
2010- Nguyễn Hoài Anh
SV: Chế Thị Thu
2010- Nguyễn Thị Kim Thoa
SV: Nguyễn Huỳnh Trân
2010- Nguyễn Trọng Chiến
SV: Dương Thị Thu Thủy
2010- Nguyễn Thị Kim Thoa
SV: Nguyễn Thị Sen
2010- Nguyễn Thị Kim Thoa
SV: Hồ Thị Ngọc
2010- Nguyễn Trọng Chiến
SV: Vũ Thị Ngần


108

KL-T-96

109

KL-T-97

110

KL-T-98

111

KL-T-99

112

KL-T-100

113

KL-T-101

114

KL-T-102

115

KL-T-103

116

KL-T-104

117

KL-T-105

118

KL-T-106

119

KL-T-107

120

KL-T-108

121

KL-T-109

122

KL-T-110

123

KL-T-111

Bồi dưỡng năng lực tìm kiếm quy luật toán học của HS
lớp 4,5 qua các bài toán thực tế
Tìm hiểu năng lực hình học của học sinh lứa tuổi mười
một
Một số biện pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng
cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động góc
Phát triển tư duy phê phán cho HS giỏi toán lớp 5 thông
qua hệ thống BT “phát hiện chỗ sai và sửa lại cho đúng”
Nghiên cứu năng lực suy luận quy nạp của học sinh lớp 4
qua giải toán số học
Vận dụng phương pháp dạy học khám phá vào dạy học
phép toán trên tập hợp số tự nhiên ở các lớp 1,2,3
Tìm hiểu năng lực hiểu biết số học của học sinh lứa tuổi
mười một
Hình thành và phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh
thông qua dạy học chủ đề số học ở lớp 4
Thực trạng ứng dụng CNTT trong việc tổ chức cho trẻ 5-6
tuổi làm quen với biểu tượng toán học sơ đẳng ở trường
MN Hoa Mai và trường MN Vĩnh Ninh- TP Huế
Tác động của đồ dùng dạy học đến quá trình lĩnh hội khái
niệm toán học của học sinh lớp 4-5
Vận dụng biểu diễn trực quan vào dạy học các phép tính
số học lớp 4
Vận dụng phần mềm tương tác Activinspire vào thiết kế
và tổ chức một số hoạt động dạy học toán ở tiểu học

2010- Nguyễn Thị Kim Thoa
SV: Huỳnh Thị Ngọc Trâm
2010- Nguyễn Trọng Chiến
SV: Võ Văn Quốc
2010- Lương Thị Minh Thủy
SV: Nguyễn Thị Thương
2010- Nguyễn Thị Kim Thoa
SV: Nguyễn Thị Hương
2010- Nguyễn Thị Kim Thoa
SV: Lê Thị Cảnh
2010- Nguyễn Hoài Anh
SV: Lê Thị Hiền
2010- Nguyễn Trọng Chiến
SV: Nguyễn Thị Huệ
2010- Nguyễn Trọng Chiến
SV: Ngô Thị Thu Hiền
2010- Lương Thị Minh Thủy
SV: Hồ Thị Duyên

2010- Nguyễn Hoài Anh
SV: Bùi Thị Hà Anh
2011- Nguyễn Hoài Anh
SV: Hồ Thị Thái Bình
2011- Nguyễn Hoài Anh
SV: Nguyễn Thị Hằng Nga
2011- Lê Mạnh Hà
Các yếu tố logic toán trong chủ đề số học ở tiểu học
SV: Mai Thị Phượng
2011- Nguyễn Thị Kim Thoa
Phát triển kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 4, 5 SV: Nguyễn Thị Thanh Hương
Thiết kế hoạt động ngoại khóa toán học ở lớp 5 với sự hỗ 2011- Nguyễn Thị Kim Thoa
SV: Trần Thị Thảo Ny
trợ của phần mềm dạy học
Sử dụng bản đồ tư duy nhằm rèn luyện và phát triển tư duy 2011- Nguyễn Hoài Anh


cho học sinh lớp 5 thông qua môn toán
124

KL-T-112

125

KL-T-113

126

KL-T-114

127

KL-T-115

128

KL-T-116

129

KL-T-117

130

KL-T-118

131

KL-T-119

132

KL-T-120

133

KL-T-121

134

KL-T-122

135

KL-T-123

136

KL-T-124 (ĐB)

137

KL-T-125

SV: Nguyễn Thị Ngọc Ánh
2011- Lê Mạnh Hà
Dấu hiệu chia hết và ứng dụng vào giải toán tiểu học
SV: Lê Thị Hường
Quan hệ thứ tự trên tập hợp số tự nhiên và một số ứng 2011- Lê Mạnh Hà
SV: Nguyễn Thị Hà
dụng vào giải toán ở tiểu học
2011- Nguyễn Thị Kim Thoa
Dạy học môn toán ở lớp 5 theo hướng phân hóa đối tượng SV: Phan Thị Ngọc Loan
Một số biện pháp kích thích tư duy của học sinh tiểu học 2011- Nguyễn Thị Kim Thoa
SV: Lê Thị Bền
qua dạy học môn toán
Vận dụng lý thuyết kiến tạo nhằm phát huy tính tích cực, 2011- Nguyễn Trọng Chiến

chủ động, sáng tạo của học sinh lớp 4 thông qua dạy học
môn toán
Rèn luyện và phát triển các phẩm chất trí tuệ của học sinh
tiểu học thông qua dạy học các yếu tố hình học
Phát triển năng lực tiền chứng minh của học sinh lớp 5
thông qua hoạt động hình thành kiến thức số học
Thiết kế bản đồ tư duy nhằm hướng dẫn học sinh lớp 4 ôn
tập, củng cố và hệ thống hóa kiến thức, kỹ năng trong dạy
học môn toán
Ứng dụng bản đồ tư duy nhằm hướng dẫn học sinh tìm tòi
và phát triển kiến thức, kĩ năng trong dạy học các bài toán
điển hình ở lớp 4
Rèn luyện và phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh lớp 5
thông qua dạy học chủ đề số học
Tiếp cận quy trình nghiên cứu bài học trong dạy học toán
ở tiểu học
Thiết kế mẫu giáo án điện tử với sự hỗ trợ của phần mềm
PowerPoint và Violet trong dạy học toán 1
Phát triển tư duy thuật giải cho học sinh giỏi toán ở lớp 4
thông qua giải các dạng toán nâng cao

SV: Đặng Thị Liên
2011- Nguyễn Trọng Chiến
SV: Đậu Thị Nghiêm
2011- Nguyễn Thị Kim Thoa
SV: Nguyễn Thị Thùy Trang
2011- Nguyễn Trọng Chiến
SV: Nguyễn Hồ Thủy Tiên
2011- Nguyễn Trọng Chiến
SV: Võ Thị Kiều Thương
2011- Nguyễn Trọng Chiến
SV: Nguyễn Thu Thủy
2011- Nguyễn Hoài Anh
SV: Nguyễn Thị Phương Thúy
2011- Nguyễn Trọng Chiến
SV: Trương Thị Thùy Dung
2011- Nguyễn Thị Kim Thoa
SV: Nguyễn Thị Thu Hằng

Thiết kế mô hình trong dạy hoc diện tích các hình hình 2012- Nguyễn Hoài Anh
học ở tiểu học với sự hỗ trợ của phần mềm Macromedia SV: Lê Thị Hăng


138

KL-T-126

139

KL-T-127

140

KL-T-128 (2q)

141

KL-T-129 (2q)

142

KL-T-130 (2q)

143

KL-T-131 (2q)

144

KL-T-132 (2q)

145

KL-T-133 (2q)

146

KL-T-134 (2q)

147

KL-T-135 (2q)

148

KL-T-136 (2q)

149

KL-T-137 (2q)

150

KL-T-138 (3q)

flash
Thiết kế và sử dụng giáo án điện tử nhằm hỗ trợ day học
yếu tố hình học trong môn Toán lớp 3
Vận dụng phương pháp Montessori trong dạy học môn
Toán lớp 1
Thực trạng giải toán qua mạng của học sinh tiểu học thành
phố Huế
Khảo sát năng lực học toán của học sinh lớp 4 xã Phú Diên
huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên – Huế dựa trên bộ câu
hỏi của TIMSS
Vận dụng quan điểm sư phạm tương tác vào dạy học Toán
ở lớp 3
Vận dụng lý thuyết kiến tạo trong dạy học các yếu tố hình
học ở lớp 4
Thiết kế hệ thống bài toán có nội dung thực tế trong dạy
học môn Toán lớp 4
Rèn luyện kĩ năng giải Toán có nội dung hình học cho học
sinh lớp 5
Lý thuyết tập hợp và sự thể hiện trong nội dung sách giáo
khoa Toán tiểu học
Khảo sát năng lực học toán của học sinh lớp 4 trường tiểu
học Phú Cát thành phố Huế dựa trên bộ câu hỏi của
TIMSS
Các yếu tố thống kê và sự thể hiện trong chương trình môn
Toán ở Tiểu học
Bồi dưỡng tri thức phương pháp cho HS lớp 4 qua dạy học
môn Toán

2012- Nguyễn Trọng Chiến
SV: Đặng Đình Túy
2012- Nguyễn Thị Kim Thoa
SV: Phan Thị Bích
2012- Nguyễn Thị Kim Thoa
SV: Tôn Thị Hoài
2012- Nguyễn Thị Kim Thoa
SV: Lê Thị Trúc Huyền
2012- Nguyễn Hoài Anh
SV: Lê Thị Điểm
2012- Nguyễn Trọng Chiến
SV: Nguyễn Thị Ngọc Diệp
2012- Nguyễn Thị Kim Thoa
SV: Nguyễn Thị Hà
2012- Nguyễn Trọng Chiến
SV: Trần Thị Hạ
2012- Lê Mạnh Hà
SV: Trần Thị Kim Hòa
2012- Nguyễn Thị Kim Thoa
SV: Lê Thị Thanh Tâm
2012- Lê Mạnh Hà
SV: Nguyễn Thị Thanh Nhàn
2012- Nguyễn Trọng Chiến
SV: Đoàn Thị Liên

Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm bồi 2012- Nguyễn Trọng Chiến


151

KL-T-139 (2q)

152

KL-T-140 (2q)

153

KL-T-141 (2q)

154

KL-T-142 (2q)

155

KL-T-143 (2q)

156

KL-T-144 (2q)

157

KL-T-145

158

KL-T-146

159

KL-T-147

160

KL-T-148

161

KL-T-149

162

KL-T-150 (2q)

163

KL-T-151 (2q)

dưỡng hứng thú học tập toán cho HS lớp 5 qua dạy học
các YTHH
Vận dụng phương pháp dạy hoc phát hiện và giải quyết
vấn đề trong dạy học các YTHH ở Toán 5
Hướng dẫn HS lớp 5 xây dựng bản đồ tư duy nhằm ôn tập
và hệ thống hóa các kiến thức, kỹ năng về yếu tố hình học
Khảo sát năng lực nhận thức số học của học sinh lớp 4 ở
hai trường tiểu học Quang Trung và Phú Cát thuộc thành
phố Huế
Các phép toán số học và ứng dụng vào dạy học chủ đề
phân số, số thập phân trong chương trình môn Toán ở tiểu
học
Vận dụng phương pháp Bàn tay nặn bột vào tổ chức hoạt
động nhận thức các yếu tố hình học ở lớp 4, 5
Vận dụng PPDH khám phá và hợp tác trong dạy học số
thập phân ở tiểu học
Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh thông qua
dạy học chủ đề số thập phân ở lớp 5
Xây dựng hệ thống bài tập đánh giá năng lực số học của
học sinh lớp 4
Năng lực nhận thức yếu tố thống kê của HS lớp 4 ở hai
trường tiểu học Lê Lợi và Trần Quốc Toản- TP Huế
Thiết kế một số mô hình hỗ trợ dạy học số tự nhiên ở lớp 1
bằng phần mềm Adobe Flash
Tích cực “học tập theo dự án” học phần PPDH toán ở tiểu
học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ
Cấu trúc dàn của tập hợp số tự nhiên và một số ứng dụng
trong môn toán ở tiểu học
Thiết kế hệ thống bài tập toán 2 theo mô hình trường học
mới ở Việt Nam (Chương trình thí điểm)

SV: Lê Thị Hoài Thu
2012- Nguyễn Trọng Chiến
SV: Lê Thị Thùy Liên
2012- Nguyễn Trọng Chiến
SV: Nguyễn Thị Minh Mẫn
2012- Nguyễn Hoài Anh
SV: Đặng Thị Mỹ Ni
2012- Lê Mạnh Hà
SV: Dương Thị Diệu Thay
2012- Nguyễn Thị Kim Thoa
SV: Nguyễn Thị Trang
2012- Nguyễn Hoài Anh
SV: Nguyễn Thị Yến
2013- Nguyễn Trọng Chiến
SV: Lê Thị Hồng
2013- Nguyễn Trọng Chiến
SV: Trương Thị Thanh Thảo
2013- Nguyễn Hoài Anh
SV: Cao Thị Thanh Tuyết
2013- Nguyễn Hoài Anh
SV: Hồ Dàng
2013- Nguyễn Hoài Anh
SV: Võ Thị Nguyên Anh
2013- Lê Mạnh Hà
SV: Lâm Thị Hải
2013- Nguyễn Thị Kim Thoa
SV: Phan Thị Thúy Dinh


164

KL-T-152 (2q)

165

KL-T-153

166

KL-T-154

167

KL-T-155

168

KL-T-156

169

KL-T-157

170

KL-T-158

171

KL-T-159
(Không có khóa luận)

172

KL-T-160

173

KL-T-161

174

KL-T-162

175

KL-T-163

176

KL-T-164

177

KL-T-165

178

KL-T-166

179

KL-T-167 (2q)

Phát triển năng lực tự học của học sinh lớp 4 thông qua
dạy học môn toán
Phân tích chương trình dạy học toán theo mô hình Vnen ở
Việt Nam
Khai thác bài toán thực tiễn hỗ trợ dạy học các yếu tố
thống kê ở tiểu học
Phát triển năng lực suy luận ngoại suy cho học sinh lớp 5
qua các bài toán thực tiễn
Phát triển năng lực khái quát hóa cho học sinh lớp 5 thông
qua dạy học giải toán
Dạy học mạch kiến thức diện tích ở tiểu học theo quan
điểm kiến tạo
Rèn luyện và phát triển kĩ năng giải toán hình học cho học
sinh lớp 4, 5
Phát triển kĩ năng thiết kế bài toán cơ bản ở lớp 4
Rèn luyện kĩ năng giải toán qua mạng cho học sinh lớp 1,
2, 3
Phát triển năng lực vận dụng kiến thức toán học vào thực
tiễn cho học sinh lớp 5
Thiết kế tình huống học tập dùng trong dạy học các yếu tố
hình học lớp 5
Yếu tố đại lượng và những sai lầm của học sinh khi giải
toán đại lượng lớp 5
Thiết kế và tổ chức trò chơi học tập trong dạy học môn
Toán lớp 2 theo mô hình Trường học mới tại Việt Nam
Phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh lớp 5 qua giải
toán chuyển động đều
Phát triển năng lực hợp tác cho học sinh lớp 4 qua dạy học
môn Toán
Ứng dụng phần mềm Powerpoint và Violet vào dạy học

2013- Nguyễn Thị Kim Thoa
SV: Trương Thị Phương Chi
2014- Nguyễn Thị Kim Thoa
SV: Nguyễn Thị Thu Dung
2014- Lê Mạnh Hà
SV: Nguyễn Thị Duyên
2014- Nguyễn Thị Kim Thoa
SV: Trương Thị Khánh Vân
2014- Nguyễn Thị Kim Thoa
SV: Hồ Thị Minh Trang
2014- Nguyễn Thị Kim Thoa
SV: Lê Thị Thanh Hoài
2014- Lê Mạnh Hà
SV: Hoàng Lê Thảo Uyên
2014- Nguyễn Hoài Anh
SV: Lê Thị Hoài Thất
2014- Nguyễn Hoài Anh
SV: Trần Thị Tâm
2015- Nguyễn Thị Kim Thoa
SV: Lê Thị Diệu Linh
2015- Nguyễn Thị Kim Thoa
SV: Dương Bảo Ngọc
2015- Lê Mạnh Hà
SV: Trần Thị Hương Mơ
2015- Nguyễn Hoài Anh
SV: Nguyễn Thị Ngọc Ý
2015- Nguyễn Hoài Anh
SV: Mai Thị Ngọc Trang
2015- Nguyễn Thị Kim Thoa
SV: Trần Thỵ Thu Thảo
2015- Nguyễn Hoài Anh


180

KL-T-168 (2q)

181

KL-T-169 (3q)

182

KL-T-170 (3q)

183

KL-T-171 (3q)

184

KL-T-172 (3q)

185

KL-T-173 (3q)

các yếu tố thống kê ở lớp 4
Biện pháp phát huy tính tích cực học tập của học sinh qua
dạy học toán chuyển động đều
Dạy học Toán 4 - mô hình Trường học mới tại Việt Nam
theo hướng phát triển năng lực biểu đạt cho học sinh
Tổ chức dạy học số thập phân theo định hướng phát triển
năng lực người học
Rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh lớp 5 qua dạy học
giải toán về số thập phân
Phát triển năng lực sáng tạo của học sinh lớp 4 qua dạy
học giải toán có lời văn
Sai lầm phổ biến của học sinh khi giải toán hình học lớp 4
và lớp 5
Dạy học các yếu tố hình học lớp 3 – mô hình Trường học
mới tại Việt Nam theo hướng phát triển năng lực người
học
Thiết kế đồ dùng dạy học hỗ trợ dạy học hình thành biểu
tượng số và phép tính ở lớp 1
Cấu trúc đại số của tập hợp số hữu tỉ không âm và nội
dung dạy học chủ đề Phân số, số thập phân ở tiểu học
Yếu tố thống kê và những sai lầm của học sinh tiểu học khi
giải toán có yếu tố thống kê
Phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho HS lớp 4
thông qua dạy học các phép toán trên số tự nhiên
Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho HS lớp 5 thông
qua dạy học số thập phân
Phát triển năng lực hợp tác cho học sinh lớp 2 (VNEN)
trong dạy học môn toán

186

KL-T-174 (3q)

187

KL-T-175 (3q)

188

KL-T-176 (3q)

189

KL-T-177 (3q)

190

KL-T-178

191

KL-T-179 (2q)

192

KL-T-180 (2q)

193

KL-T-181 (2q)

Tài liệu hướng dẫn học toán 5 từ góc nhìn thực tiễn

194

KL-T-182 (2q)

Biện pháp nâng cao hiệu quả đánh giá môn toán 3

SV: Lê Thị Thúy An
2015- Nguyễn Trọng Chiến
SV: Nguyễn Thị Thanh Trà
2015- Nguyễn Thị Kim Thoa
SV: Nguyễn Thị Yến Nhi
2015- Nguyễn Hoài Anh
SV: Nguyễn Hoàng Anh
2015- Nguyễn Trọng Chiến
SV: Nguyễn Thị Mỹ Hương
2015- Nguyễn Thị Kim Thoa
SV: Lê Thị Như
2015- Lê Mạnh Hà
SV: Lê Thị Ngọc Bích
2015- Nguyễn Hoài Anh
SV: Lê Thị Hạnh
2015- Nguyễn Thị Kim Thoa
SV: Nguyễn Thị Thảo Nhi
2015- Lê Mạnh Hà
SV: Lê Thị Ngọc Bích
2015- Lê Mạnh Hà
SV: Hồ Thị Phượng
2016- Nguyễn Hoài Anh
SV: Nguyễn Thị Trang
2016- Nguyễn Thị Kim Thoa
SV: Nguyễn Văn Tường
2016- Nguyễn Thị Kim Thoa
SV: Hoàng Thị Nguyên Ân
2016- Nguyễn Thị Kim Thoa
SV: Hồ Thị Hằng
2016- Nguyễn Hoài Anh
SV: Đặng Thị Thùy Trinh


Đánh giá môn toán lớp 5- thực trạng và giải pháp

2016- Nguyễn Thị Kim Thoa
SV: Lê Thị Thiên Như
2016- Nguyễn Hoài Anh
SV: Nguyễn Thị Êm
2016- Nguyễn Thị Kim Thoa
SV: Trương Thị Thảo Trang
2016- Nguyễn Hoài Anh
SV: Đặng Thị Huyền Trang
2016- Lê Mạnh Hà
SV: Nguyễn Thị Thúy Sen
2016- Nguyễn Hoài Anh
SV: Phan Thị Cẩm Phúc
2016- Nguyễn Thị Kim Thoa
SV: Trần Thị Thùy Trang
2016- Lê Mạnh Hà
SV: Lương Thị Phương Linh
2016- Nguyễn Hoài Anh
SV: Nguyễn Thị Mai Trâm
2016- Lê Mạnh Hà
SV: Lê Thị Thúy An
2016- Lê Mạnh Hà
SV: Lê Thị Kim Anh
2016- Lê Mạnh Hà
SV: Lê Thị Phương Châu
2017- Lê Mạnh Hà
SV: Trần Thị Quỳnh Phương
2017- Nguyễn Hoài Anh
SV: Lê Thị Thanh Hà
2017- Nguyễn Thị Kim Thoa
SV: Nguyễn Thị Hà Lê

195

KL-T-183 (2q)

196

KL-T-184 (2q)

197

KL-T-185 (2q)

198

KL-T-186 (2q)

199

KL-T-187 (2q)

200

KL-T-188 (2q)

201

KL-T-189 (2q)

202

KL-T-190 (2q)

203

KL-T-191 (2q)

204

KL-T-192 (2q)

205

KL-T-193 (2q)

206

KL-T-194 (2q)

207

KL-T-195

Ứng dụng phép biến hình trong giải toán ở tiểu học

208

KL-T-196 (2)

Phát triển năng lực hợp tác cho học sinh lớp 5 thông qua
dạy học các yếu tố hình học

209

KL-T-197

Dạy học phân số ở lớp 4 bằng tiếng Anh

210

KL-T-198 (2)

Vận dụng phương pháp giả thiết tạm và phương pháp tỉ số 2017- Nguyễn Thị Kim Thoa

Phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ và kí hiệu toán học
cho học sinh lớp 3
Dạy học diện tích ở lớp 4 và 5 theo hướng đổi mới phương
pháp
Vận dụng kỹ thuật công não trong dạy học giải toán
chuyển động đều ở lớp 5
Thiết kế hệ thống bài toán có lời văn dựa vào hệ phương
trình tuyến tính
Vận dụng thuyết đa trí tuệ vào dạy học các yếu tố hình học
ở lớp 5
Thiết kế hệ thống bài toán rèn kỹ năng tự học cho học sinh
lớp 5
Thiết kế hệ thống bài tập nâng cao cho học sinh tiểu học
dựa vào lý thuyết đồng dư
Giải pháp triển khai hiệu quả thông tư 30 trong dạy học
môn toán lớp 2
Thiết kế hệ thống bài tập hình học ở tiểu học dựa vào phép
biến hình
Thiết kế hệ thống bài tập về phân số ở lớp 4 dựa vào tính
chất của tập hợp số hữu tỉ không âm
Thiết kế hệ thống bài tập số học cho học sinh tiểu học dựa
vào lý thuyết chia hết trên tập số nguyên


211

KL-T-199

212

KL-T-200

213

KL-T-201

214

KL-T-202

215

KL-T-203 (2)

216

KL-T-204

217

KL-T-205

218

KL-T-206 (2)

219

KL-T-207

220

KL-T-208

vào giải toán tìm hai số khi biết kết quả hai phép tính ở
tiểu học
Thiết kế và sử dụng trò chơi học tập củng cố kiến thức
phân số cho học sinh lớp 4
Xây dựng bài giảng trực tuyến dạy học các phép tính trên
số tự nhiên ở lớp 3
Thiết kế hệ thống bài tập về các yếu tố thống kê cho học
sinh lớp 4
Cấu trúc đại số của tập hợp Số hữu tỉ không âm và ứng
dụng vào dạy học Toán ở tiểu học
Thiết kế hệ thống bài tập đánh giá năng lực giải toán
chuyển động đều cho học sinh lớp 5

SV: Trần Thị Lý

2017- Nguyễn Thị Kim Thoa
SV: Trần Thúy Quỳnh
2017- Nguyễn Thị Kim Thoa
SV: Lê Phương Vy
2017- Lê Mạnh Hà
SV: Nguyễn Thị Ngọc Phương
2017- Lê Mạnh Hà
SV: Trịnh Thị Hải Lý
2017- Nguyễn Thị Kim Thoa
SV: Lê Thị Mỹ Duyên
2017- Nguyễn Hoài Anh
Phát triển năng lực tính viết cho học sinh lớp 3
SV: Đinh Thị Thúy Nga
Thiết kế bài tập về các yếu tố thống kê ở lớp 5 theo quan 2017- Nguyễn Hoài Anh
SV: Phạm Thị Ánh Hoài
điểm tích hợp
2017- Nguyễn Thị Kim Thoa
Rèn kỹ năng giải toán Violympic cho học sinh lớp 4
SV: Trần Thị Ngọc Nhung
Cấu trúc đại số của tập hợp số tự nhiên và một số ứng 2017- Lê Mạnh Hà
SV: Lê Thị Xuân Thường
dụng vào dạy học toán ở tiểu học


DANH MỤC TƯ LIỆU: KHOÁ LUẬN VĂN- TIẾNG VIỆT
MÃ SỐ
KL-V-89
KL-V-90
KL-V-91
KL-V-92
KL-V-93
KL-V-94
KL-V-95
KL-V-96
KL-V-97
KL-V-98
KL-V-99
KL-V-100
KL-V-101
KL-V-102

ĐỀ TÀI
NGƯỜI THỰC HIỆN
Xây dựng các đoạn văn mẫu trong dạy học văn kể 2009- Nguyễn Thị Xuân Yến
SV: Bùi Thanh Tâm
chuyện cho HS lớp 4-5
2009- Nguyễn Thị Xuân Yến
SV: Nguyễn Thị Thương
Xây dựng các đoạn văn mẫu hỗ trợ dạy học văn miêu tả 2009- Lê Thị Thanh Nhàn
SV: Nguyễn Thị Hiền
cho HS lớp 4-5
Rèn kỹ năng XD cốt truyện cho HS lớp 4 trong dạy học 2009- Nguyễn Thị Xuân Yến
SV: Nguyễn Thị Hằng
kiểu bài “kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia”
Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm vào dạy học văn 2009- Lê Thị Hoài Nam
SV: Nguyễn Thị Nga
bản nhật dụng trong phân môn Tập làm văn lớp 5
2009- Bùi Thanh Truyền
Kết cấu tiểu thuyết “Không gia đình”
SV: Dương Thị Mỹ Hạnh

Vị từ tình thái trong các bài thơ dạy học tập đọc lớp 4

Xây dựng hệ thống bài tập rèn kĩ năng ngắt giọng cho
HS lớp 4 trong phân môn Tập đọc dự trên quan điểm
ngữ đoạn
Nghệ thuật xây dựng hai nhân vật Cục và Cù Lao trong
Quê Nội và Tảng Sáng của Võ Quảng
Đời sống tâm hồn và tình cảm thiếu nhi trong thơ Võ
Quảng
Xây dựng hệ thống tư liệu hỗ trợ dạy học giải nghĩa từ
trong phân môn Tập đọc lớp 4
Dạy học tích hợp các kiến thức về tự nhiên trong phân
môn Tập đọc lớp 5
Không gian trường học trong tác phẩm Totto- Chan, Cô
bé bên cử a sổ của Tetsuko Kuroyanagi
Thời gian nghệ thuật trong “Cho tôi xin một vé đi tuổi
thơ” của Nguyễn Nhật Ánh

2009- Nguyễn Thị Xuân Yến
SV: Nguyễn Thị Hạnh

2009- Bùi Thanh Truyền
SV: Lê Thị Mỹ Hạnh
2009- Trần Hoàng
SV: Nguyễn Thị Phương Thảo
2009- Lê Thị Thanh Nhàn
SV: Trần Thị Thúy Hằng
2009- Lê Thị Thanh Nhàn
SV: Trần Thị Mỹ Hạnh
2009- Trần Thị Quỳnh Nga
SV: Lê Thị Hồng Thanh
2009- Trần Thị Quỳnh Nga
SV: Đồng Thị Dung
2009- Lê Thị Hoài Nam
Vận dụng phương pháp đàm thoại vào dạy học đọc hiểu SV: Mai Thị Thoa


KL-V-103
KL-V-104
KL-V-105
KL-V-106
KL-V-107
KL-V-108
KL-V-109
KL-V-110
KL-V-111
KL-V-112
KL-V-113
KL-V-114
KL-V-115
KL-V-116
KL-V-117

trong phân môn Tập đọc lớp 4
Hình tượng người mẹ trong thơ thiếu nhi của Xuân
Quỳnh
Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong các tác phẩm văn
học thiếu nhi của Astrid Lindgren
Thực trạng và biện pháp rèn kĩ năng viết các kiểu chữ
cho HS lớp 4, 5
Dạy học tích hợp các kiến thức về xã hội trong phân
môn Luyện từ và câu lớp 5
Rèn kĩ năng giải nghĩa từ Hán Việt trong dạy học phân
môn Luyện từ và câu lớp 4
Đặc điểm thơ và truyện ngụ ngôn Văn Lợi
Biện pháp nhân hóa tu từ trong thơ thiếu nhi ở chương
trình Tiếng Việt tiểu học
Rèn kĩ năng viết chữ hoa cho HS lớp 2, 3 trong phân
môn Tập viết
Đề tài gia đình trong các tác phẩm văn học của chương
trình Tiếng Việt lớp 1,2,3
Dấu ấn cổ tích trong truyện thiếu nhi hiện đại

2009- Trần Thị Quỳnh Nga
SV: Nguyễn Thị Mỹ Nhân
2009- Trần Thị Quỳnh Nga
SV: Phạm Thị Lệ Quyên
2009- Lê Thị Thanh Nhàn
SV: Nguyễn Thị Tính
2009- Nguyễn Thị Xuân Yến
SV: Nguyễn Thị Duyên
2009- Lê Thị Hoài Nam
SV: Trần Ngọc Quỳnh Dung
2009- Bùi Thanh Truyền
SV: Đào Thị Kiều Thu
2009- Bùi Thanh Truyền
SV: Nguyễn Thị Bình
2009- Nguyễn Thị Xuân Yến
SV: Nguyễn Thị Liên Hương
2009- Trần Hoàng
SV: Nguyễn Thị Thúy
2009- Trần Thị Quỳnh Nga
SV: Nguyễn Thị Minh Thùy
2009- Bùi Thanh Truyền
SV: Phạm Thị Thôi
2009- Nguyễn Thị Xuân Yến
SV: Lại Thị Thanh Thúy
2009- Trần Thị Quỳnh Nga

Chức năng giáo dục của thơ thiếu nhi trong chương
trình Tiếng Việt tiểu học
Ứng dụng Mind Map vào dạy học kể chuyện lớp 1,2,3
với sự hỗ trợ của phần mềm Mindjet Mindmanager
Xây dựng hệ thống bài tập hỗ trợ luyện đọc diễn cảm
cho HS lớp 5
SV: Đậu Thị Hương
Thực trạng giáo dục văn hóa giao tiếp cho học sinh
trong dạy học môn Đạo đức ở trường tiểu học Phú Hòa
Thực trạng hứng thú đọc sách của học sinh lớp 5 trường
TH Vĩnh Lợi- TP Huế

2010- Nguyễn Thị Thu
SV: Huỳnh Thị Thủy
2010- Nguyễn Thị Thu
SV: Nguyễn Thị Lan Hương


KL-V-118

Tình cảm quê hương, gia đình trong tập thơ “Góc sân và 2010- Trần Hoàng
SV: Trần Thị Hoài
khoảng trời” của Trần Đăng Khoa

KL-V-119

Thi pháp truyện ngắn viết cho thiếu nhi quê hương

KL-V-120
KL-V-121
KL-V-122
KL-V-123
KL-V-124
KL-V-125
KL-V-126
KL-V-127
KL-V-128
KL-V-129
KL-V-130
KL-V-131
KL-V-131
KL-V-132

Bi kịch của trẻ thơ trong truyện ngắn thiếu nhi Việt
Nam 1986- 2006
Từ tượng hình, từ tượng thanh trong tập thơ “Dắt mùa
thu vào phố” của Nguyễn Hoàng Sơn
So sánh tu từ trong các bài thơ thuộc phân môn Tập
đọc- CT Tiếng Việt tiểu học
“Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” và “Cho tôi xin một vé
đi tuổi thơ” nhìn từ góc độ tâm lý học, giáo dục học trẻ
em
Dạng thức nhân vật đồ vật trong truyện thiếu nhi Việt
Nam đương đại
Lễ hội đâm trâu của người Bahnar ở huyện Kbang- Tỉnh
Gia Lai
Biện pháp chuyển đổi ngôi kể trong kiểu bài Kể chuyện
theo lời nhân vật
Thiết kế hệ thống bài tập cấu tạo từ để tổ chức bồi
dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt ở tiểu học
Hình tượng nhân vật trẻ em trong văn xuôi Nguyễn
Ngọc Tư
Tính đối thoại trong thơ thiếu nhi từ 1986 đến nay
Thiết kế hệ thống bài tập từ loại để tổ chức bồi dưỡng
học sinh giỏi Tiếng Việt ở tiểu học
Ngôn từ nghệ thuật trong thơ thiếu nhi Việt Nam từ
1986 đến nay
Ngôn từ nghệ thuật trong thơ thiếu nhi Việt Nam từ
1986 đến nay
Bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn học cho HS lớp 4,5

2010- Bùi Thanh Truyền
SV: Nguyễn Thị Hồng Tâm
2010- Nguyễn Thanh Tâm
SV: Hoàng Thị Lan Oanh
2010- Lê Thị Thanh Nhàn
SV: Nguyễn Thị Thảo
2010- Lê Thị Thanh Nhàn
SV: Trần Thị Hương
2010- Bùi Thanh Truyền
SV: Lâm Thị Thùy Linh
2010- Nguyễn Thanh Tâm
SV: Nguyễn Thị Thanh Thảo
2010- Trần Hoàng
SV: Trần Thị Thanh Hương
2010- Trần Thị Quỳnh Nga
SV: Phan Thị Thơ
2010- Lê Thị Hoài Nam
SV: Lê Thị Huệ
2010- Bùi Thanh Truyền
SV: Nguyễn Thị Thúy Phương
2010- Bùi Thanh Truyền
SV: Lưu Thị Hoài Thu
2010- Lê Thị Hoài Nam
SV: Võ Thị Thanh Thúy
2010- Trần Thị Quỳnh Nga
SV: Từ Thị Ngọc Linh
2010- Trần Thị Quỳnh Nga
SV: Từ Thị Ngọc Linh
2010- Trần Thị Quỳnh Nga


KL-V-132
KL-V-133
KL-V-133
KL-V-134
KL-V-134
KL-V-135
KL-V-135

qua phân môn Tập đọc
Bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn học cho HS lớp 4,5
qua phân môn Tập đọc
Vận dụng phương pháp dạy theo mẫu vào luyện viết
ứng dụng cho học sinh lớp 3 (Phân môn tập viết)
Vận dụng phương pháp dạy theo mẫu vào luyện viết
ứng dụng cho học sinh lớp 3 (Phân môn tập viết)
Nghiên cứu thực trạng dạy học văn bản thơ trong phân
môn tập đọc lớp 5
Nghiên cứu thực trạng dạy học văn bản thơ trong phân
môn tập đọc lớp 5
Bông sen vàng và Côi cút giữa cảnh đời nhìn từ góc độ
văn hóa
Bông sen vàng và Côi cút giữa cảnh đời nhìn từ góc độ
văn hóa

KL-V-136

Dạy học từ đồng nghĩa cho học sinh tiểu học

KL-V-136

Dạy học từ đồng nghĩa cho học sinh tiểu học

KL-V-137
KL-V-137
KL-V-138
KL-V-138
KL-V-139
KL-V-139
KL-V-140

Hình tượng người thầy trong một số truyện thiếu nhi
nước ngoài tiêu biểu
Hình tượng người thầy trong một số truyện thiếu nhi
nước ngoài tiêu biểu
Giáo dục tình cảm đạo đức cho HS qua các bài ca dao
trong chương trình Tiếng Việt tiểu học
Giáo dục tình cảm đạo đức cho HS qua các bài ca dao
trong chương trình Tiếng Việt tiểu học
Ý nghĩa biểu trưng của số từ trong ca dao, tục ngữ,
thành ngữ Việt Nam
Ý nghĩa biểu trưng của số từ trong ca dao, tục ngữ,
thành ngữ Việt Nam
Biện pháp nâng cao chất lượng sử dụng lớp từ xưng hô

SV: Phạm Thị Phương Xuân
2010- Trần Thị Quỳnh Nga
SV: Phạm Thị Phương Xuân
2010- Lê Thị Hoài Nam
SV: Võ Thị Thu Phương
2010- Lê Thị Hoài Nam
SV: Võ Thị Thu Phương
2010- Lê Thị Hoài Nam
SV: Hà Thị Thanh Loan
2010- Lê Thị Hoài Nam
SV: Hà Thị Thanh Loan
2010- Bùi Thanh Truyền
SV: Trương Thị Minh
2010- Bùi Thanh Truyền
SV: Trương Thị Minh
2010- Lê Thị Thanh Nhàn
SV: Đậu Thị Thanh Huyền
2010- Lê Thị Thanh Nhàn
SV: Đậu Thị Thanh Huyền
2010- Bùi Thanh Truyền
SV: Biện Thị Lan
2010- Bùi Thanh Truyền
SV: Biện Thị Lan
2010- Trần Hoàng
SV: Trần Thị Kim Vui
2010- Trần Hoàng
SV: Trần Thị Kim Vui
2010- Trần Thị Quỳnh Nga
SV: Nguyễn Thị Hoàn
2010- Trần Thị Quỳnh Nga
SV: Nguyễn Thị Hoàn
2010- Trần Thị Quỳnh Nga


KL-V-140
KL-V-141

KL-V-141
KL-V-142
KL-V-143
KL-V-144
KL-V-145
KL-V-146
KL-V-147
KL-V-148
KL-V-149
KL-V-150
KL-V-151
KL-V-152

trong giao tiếp ở nhà trường cho HS tiểu học
Biện pháp nâng cao chất lượng sử dụng lớp từ xưng hô
trong giao tiếp ở nhà trường cho HS tiểu học
Đặc trưng thể tài phiêu lưu- du ký trong văn học thiếu
nhi Việt Nam qua hai tác phẩm Dế mèn phiêu lưu ký,
Đất rừng phương Nam
Đặc trưng thể tài phiêu lưu- du ký trong văn học thiếu
nhi Việt Nam qua hai tác phẩm Dế mèn phiêu lưu ký,
Đất rừng phương Nam
Xây dựng băng tiếng hỗ trợ dạy học phân môn kể
chuyện lớp 1, 2
Đặc điểm của truyện đồng thoại trong tác phẩm
“Chuyện con mèo dạy hải âu bay”
Tự truyện Tuổi thơ dữ dội và Tuổi thơ im lặng- từ góc
nhìn so sánh
Kết cấu truyện ngắn viết cho thiếu nhi Việt Nam đương
đại

SV: Nguyễn Thị Nguyệt
2010- Trần Thị Quỳnh Nga
SV: Nguyễn Thị Nguyệt
2010- Bùi Thanh Truyền
SV: Tăng Thị Thùy
2010- Bùi Thanh Truyền
SV: Tăng Thị Thùy

2008- Nguyễn Thị Xuân Yến
SV: Đỗ Thị Huyền Trang
SV: Nguyễn Thị Hòa
2011- Lê Thị Thanh Nhàn
SV: Hồ Ngọc Bích
2011- Nguyễn Thanh Tâm
SV: Trần Thị Hằng
2011- Bùi Thanh Truyền
SV: Hoàng Thùy Linh
Lịch sử huyền thoại trong tiểu thuyết Tôi là Coriander
2011- Nguyễn Thanh Tâm
Thiết kế hệ thống bài dạy tập viết lớp 1 với sự hỗ trợ SV: Nguyễn Thị Thương
2011- Trần Thị Quỳnh Nga
của phần mềm Snagit 8.0 và PowerPoint 2003
Thiết kế một số giờ dạy tập đọc trong chương trình SV: Nguyễn Thị Yến Nhi

Tiếng Việt 1 theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy
học
Thế giới nghệ thuật truyện viết cho thiếu nhi của Ma
Văn Kháng
Dạy học từ đồng âm và từ nhiều nghĩa trong nhà trường
tiểu học
Nghiên cứu thực trạng đánh giá định kì kết quả học tập
môn Tiếng Việt lớp 4 ở một số trường tiểu học trên địa
bàn thành phố Huế
Nghệ thuật trần thuật trong một số truyện viết cho thiếu

2011- Lê Thị Thanh Nhàn
SV: Lê Thị Thanh Thúy
2011- Bùi Thanh Truyền
SV: Nguyễn Thị Kim Vàng
2011- Lê Thị Thanh Nhàn
SV: Trịnh Thị Hà
2011- Lê Thị Hoài Nam
SV: Phan Thị Mỹ Yến


KL-V-153
KL-V-154
KL-V-155
KL-V-156
KL-V-157
KL-V-157
KL-V-158
KL-V-158
KL-V-159
KL-V-159
KL-V-160
KL-V-160
KL-V-161
KL-V-161
KL-V-162
KL-V-162

nhi của Nguyễn Nhật Ánh
Luyện kĩ năng lập dàn ý theo thể loại cho học sinh trong
dạy học phân môn Tập làm văn lớp 5
Chữa lỗi phát âm cho học sinh tiểu học huyện Yên
Định- Thanh Hóa
Dạy học văn bản nghệ thuật trong phân môn Tập đọc
lớp 4, 5
Đặc điểm của truyện viết về thiếu nhi dân tộc thiểu số
sau 1975
Giáo dục truyền thống đạo đức cho học sinh lớp 4, 5 qua
dạy học phân môn Tập đọc
Giáo dục truyền thống đạo đức cho học sinh lớp 4, 5 qua
dạy học phân môn Tập đọc
Tiểu thuyết “Búp sen xanh” và “Bông sen vàng” nhìn từ
phương diện giá trị văn hóa gia đình
Tiểu thuyết “Búp sen xanh” và “Bông sen vàng” nhìn từ
phương diện giá trị văn hóa gia đình
Đặc trưng thi pháp truyện cười đương đại trong chương
trình Tiếng Việt tiểu học
Đặc trưng thi pháp truyện cười đương đại trong chương
trình Tiếng Việt tiểu học
Thiết kế trò chơi hỗ trợ dạy học môn Tiếng Việt lớp 3
tiết ngoài giờ chính khóa (buổi 2)
Thiết kế trò chơi hỗ trợ dạy học môn Tiếng Việt lớp 3
tiết ngoài giờ chính khóa (buổi 2)
Biện pháp nâng cao hiểu quả sử dụng trò chơi dân gian
trong tổ chức hoạt động vui chơi cho học sinh tiểu học
Biện pháp nâng cao hiểu quả sử dụng trò chơi dân gian
trong tổ chức hoạt động vui chơi cho học sinh tiểu học
Nghiên cứu thực trạng lỗi chính tả của học sinh lớp 4
thành phố Huế
Nghiên cứu thực trạng lỗi chính tả của học sinh lớp 4

2011- Trần Thị Quỳnh Nga
SV: Trần Thị Diệu Phúc
2011- Lê Thị Hoài Nam
SV: Trịnh Thị Thắm
2011- Lê Thị Thanh Nhàn
SV: Lê Thị Hoài Phương
2011- Trần Thị Quỳnh Nga
SV: Dương Thị Yến
2011- Bùi Thanh Truyền
SV: Phan Thị Thanh Hoa
2011- Trần Hoàng
SV: Phan Thị Thanh Hoa
2011- Trần Hoàng
SV: Phan Thị Thanh Nhàn
2011- Trần Hoàng
SV: Phan Thị Thanh Nhàn
2011- Trần Hoàng
SV: Nguyễn Thị Thùy Trang
2011- Bùi Thanh Truyền
SV: Nguyễn Thị Thùy Trang
2011- Bùi Thanh Truyền
SV: Trần Đức Hải
2011- Trần Thị Quỳnh Nga
SV: Trần Đức Hải
2011- Trần Thị Quỳnh Nga
SV: Đào Thị Hằng
2011- Trần Hoàng
SV: Đào Thị Hằng
2011- Trần Hoàng
SV: Nguyễn Thị Tú Linh
2011- Lê Thị Hoài Nam
SV: Nguyễn Thị Tú Linh


KL-V-163
KL-V-163
KL-V-164
KL-V-164
KL-V-165
KL- V-166
KL-V-167
KL-V-168
KL-V-169
KL-V-170
KL-V-171
KL-V-172
KL-V-173
KL-V-174

thành phố Huế
Yếu tố kì ảo trong “Chuyện xứ Lang Biang” của
Nguyễn Nhật Ánh
Yếu tố kì ảo trong “Chuyện xứ Lang Biang” của
Nguyễn Nhật Ánh
Thực trạng và biện pháp bồi dưỡng hứng thú đọc sách
văn học cho học sinh tiểu học thành phố Huế
Thực trạng và biện pháp bồi dưỡng hứng thú đọc sách
văn học cho học sinh tiểu học thành phố Huế
Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học kiểu bài Ôn
tập trong phân môn Học vần ở tiểu học
Tín ngưỡng thờ nhân thần và lễ hội dân gian của làng
văn hóa Văn Xá - Hương Văn - Hương Trà - Thừa
Thiên Huế
Đặc điểm thi pháp truyện thơ viết cho thiếu nhi sau năm
1975
Đặc điểm thi pháp thơ viết cho thiếu nhi của Cao Xuân
Sơn
Tìm hiểu lễ hội Lam Kinh ở huyện Thọ Xuân - tỉnh
Thanh Hóa
Xây dựng hệ thống bài tập chính tả phương ngữ cho học
sinh lớp 4 - tỉnh Quảng Bình
Xây dựng tư liệu hỗ trợ dạy học đọc hiểu văn bản nghệ
thuật trong phân môn Tập đọc lớp 5
Dạy học Luyện từ và câu lớp 4 nhìn từ góc độ tích hợp
(qua khảo sát hai trường tiểu học Vỹ Dạ và Phú Hòa TP Huế)
Nâng cao năng lực sử dụng từ ngữ cho học sinh lớp 5
qua hệ thống bài tập chữa lỗi dùng từ
Người kể chuyện đồng sự trong truyện ngắn viết cho
thiếu nhi của Quế Hương

2011- Lê Thị Hoài Nam
SV: Lê Thị Như Thảo
2011- Bùi Thanh Truyền
SV: Lê Thị Như Thảo
2011- Bùi Thanh Truyền
SV: Nguyễn Thị Hoa
2011- Trần Thị Quỳnh Nga
SV: Nguyễn Thị Hoa
2011- Trần Thị Quỳnh Nga
2012- Lê Thị Hoài Nam
SV: Trần Thị Vân
2012- Trần Hoàng
SV: Lê Trang Mỹ Dung
2012- Bùi Thanh Truyền
SV: Nguyễn Phạm Lan Sơn
2012- Bùi Thanh Truyền
SV: Võ Thị Hồng Nhung

2012- Trần Hoàng
SV: Trịnh Thị Liên
2012- Lê Thị Thanh Nhàn
SV: Nguyễn Thị Thu Hoài
2012- Lê Thị Hoài Nam
SV: Phan Thị Trúc
2012- Lê Thị Hoài Nam
SV: Nguyễn Thị Lan Anh
2012- Lê Thị Thanh Nhàn
SV: Dương Thị Thanh Thái
2012- Bùi Thanh Truyền
SV: Trần Thị Liên


KL-V-175
KL-V-176
KL-V-177
KL-V-178
KL-V-179
KL-V-180
KL-V-181
KL-V-182 (2q)
KL-V-183 (2q)
KL-V-184
KL-V-185
KL-V-186 (2q)
KL-V-187 (2q)
KL-V-188 (2q)

Nghiên cứu thực trạng tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi
môn Tiếng Việt cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành
phố Huế
Thi pháp hoàn cảnh trong tác phẩm “Dế mèn phiêu lưu
kí”
Không gian nghệ thuật trong tác phẩm “Những tấm lòng
cao cả” của Edmondo de Amicis
Nâng cao chất lượng dạy học biện pháp tu từ cho học
sinh giỏi Tiếng Việt ở Tiểu học
Hình tượng trẻ em Do Thái trong tác phẩm "Hòn đảo
quá xa"của Annika Thor
Hình tượng nghệ thuật trong tập thơ “Con chuồn chuồn
đẹp nhất” của Cao Xuân Sơn
Ứng dụng phần mềm Violet vào thiết kế bài tập dạy học
từ ghép, từ láy cho học sinh tiểu học
Ngôn từ nghệ thuật trong “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ
xanh” của Nguyễn Nhật Ánh
Kĩ năng luyện đọc diễn cảm của giáo viên tiểu học ở
thành phố Đông Hà - Quảng Trị
Thế giới nghệ thuật trong “Giấc mơ buổi sáng” của
Nguyễn Lãm Thắng
Rèn kỹ năng viết đoạn mở bài gián tiếp trong dạy học
kiểu bài văn miêu tả và kể chuyện lớp 4
Thiết kế và sử dụng trò chơi học tập trong bồi dưỡng
học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 4, 5
Ứng dụng phần mềm Adobe Flash CS5 vào xây dựng tư
liệu hình ảnh hỗ trợ dạy học Tiếng Việt lớp 4
Thiết kế trò chơi học tập về các lớp từ theo quan hệ ngữ
nghĩa cho học sinh lớp 5 trên phần mềm PowerPoint và
Violet

2012- Lê Thị Hoài Nam
SV: Nguyễn Thị Hoa
2012- Bùi Thanh Truyền
SV: Hoàng Thị Kiều Nhi
2012- Nguyễn Thanh Tâm
SV: Nguyễn Thị Hải Yến
2012- Trần Thị Quỳnh Nga
SV: Nguyễn Thị Thương
2012- Nguyễn Thanh Tâm
SV: Đào Thị Oanh
2012- Nguyễn Thanh Tâm
SV: Nguyễn Thị Hà
2012- Lê Thị Thanh Nhàn
SV: Tôn Thị Thanh
2012- Nguyễn Văn Vượng
SV: Nguyễn Thị Ngọc Anh
2012- Lê Thị Thanh Nhàn
SV: Mai Thị Thanh Tuyền
2013- Nguyễn Văn Vượng
SV: Hoàng Thị Hồng Nhung
2013- Trần Thị Quỳnh Nga
SV: Nguyễn Thị Lê
2013- Trần Thị Quỳnh Nga
SV: Trần Thị Nhung
2013- Trần Thị Quỳnh Nga
SV: Trần Thị Diệu Linh
2013- Lê Thị Thanh Nhàn
SV: Trần Thị Thu Lệ


KL-V-189 (2q)
KL-V-190 (2q)
KL-V-191 (2q)
KL-V-192 (2q)
KL-V-193 (2q)
KL-V-194 (2q)
KL-V-195 (2q)
KL-V-196 (2q)
KL-V-197 (3q)
KL-V-198 (3q)
KL-V-199 (2q)
KL-V-200 (2q)

KL-V-201 (2q)
KL-V-202 (2q)
KL-V-203

Rèn kỹ năng phân tích mẫu trong tổ chức thực hành các
bài tập luyện từ và câu ở tiểu học
Ngôn từ nghệ thuật trong “Có hai con mèo ngồi bên cửa
sổ” của Nguyễn Nhật Ánh
Vận dụng bản đồ tư duy vào dạy học kiểu bài mở rộng
vốn từ trong phân môn Luyện từ và câu lớp 4
Dấu ấn dân gian trong truyện thiếu nhi của Nguyễn Huy
Tưởng
Dấu ấn cổ tích trong truyện viết cho thiếu nhi của Lép
Tôn- xtôi
Xúc cảm giới tính trong các tác phẩm viết cho thiếu nhi
đầu thế kỷ XXI của Nguyễn Nhật Ánh
Đặc điểm thi pháp của đồng dao dành cho thiếu nhi
Xây dựng hệ thống tư liệu hỗ trợ giải nghĩa từ trong dạy
học Luyện từ và câu lớp 4, 5 bằng phần mềm
PowerPoint và Violet
Hoạt động luyện phát âm trong dạy học tập đọc ở một
số trường tiểu học huyện Quảng Điền- TT Huế
Thực trạng dạy học chính tả nghe- viết ở một số trường
tiểu học thuộc thị xã Hương Thủy- TT Huế
Thực trạng và biện pháp nâng cao chất lượng dạy học từ
loại cho học sinh lớp 4, 5 trên địa bàn thành phố Huế
Đặc điểm thơ do thiếu nhi sáng tác giai đoạn trước và
sau năm 2000 qua 3 tập thơ: Góc sân và khoảng trời,
Những ngôi sao lấp lánh, Hình dung.
Thực trạng và biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học
môn Tiếng Việt theo mô hình trường học mới Việt Nam
(VNEN) ở trường tiểu học Hương Long- TT Huế
Đặc trưng ngữ nghĩa và cấu tạo của từ Hán Việt trong
sách giáo khoa lớp 4, 5
Biện pháp rèn kĩ năng sử dụng từ láy trong viết văn

2013- Trần Thị Quỳnh Nga
SV: Phan Thị Diễm Hương
2013- Nguyễn Văn Vượng
SV: Phạm Thị Thủy
2013- Nguyễn Văn Vượng
SV: Lê Thị Ngân Hà
2013- Bùi Thanh Truyền
SV: Lê Thị Thủy
2013- Bùi Thanh Truyền
SV: Võ Thị Nga
2013- Bùi Thanh Truyền
SV: Hoàng Thị Lan
2013- Bùi Thanh Truyền
SV: Trần Thị Hoài
2013- Lê Thị Thanh Nhàn
SV: Nguyễn Thị Yến
2013- Lê Thị Thanh Nhàn
SV: Nguyễn Thị Trà My
2013- Lê Thị Thanh Nhàn
SV: Nguyễn Thị Vòng Yến
2014- Nguyễn Văn Vượng
SV: Võ Thị Trinh Vương
2014- Nguyễn Văn Vượng
SV: Nguyễn Thị Thanh
2014- Lê Thị Thanh Nhàn
SV: Lê Thị Thơm
2014- Lê Thị Thanh Nhàn
SV: Dương Thị Hồng Vân
2014- Trần Thị Quỳnh Nga


KL-V-204
KL-V-205
KL-V-206
KL-V-207
KL-V-208
KL-V-209
KL-V-210
KL-V-211
KL-V-212
KL-V-213
KL-V-214 (2q)
KL-V-215 (2q)
KL-V-216 (2q)
KL-V-217 (2q)
KL-V-218 (2q)

miêu tả cho học sinh lớp 5
Phát triển kĩ năng năng lực giao tiếp cho học sinh qua
thực hành các kiểu bài kể chuyện lớp 4
Thiết kế hệ thống bài tập nhằm tích cực hóa vốn từ cho
học sinh lớp 5
Dạy học từ Hán Việt trong phân môn tập đọc ở nhà
trường tiểu học
Phát triển năng lực đọc cho học sinh trong tổ chức dạy
học giờ Tập đọc lớp 4
Phát triển năng lực nói cho học sinh trong dạy học Tập
làm văn lớp 2
Thực trạng dạy học Tiếng Việt lớp 4 theo mô hình
Trường học mới tại Việt Nam ở trường TH Hương Long
(TP.Huế) và trường TH số 2 Phú Bài (TX. Hương Thủy)
Xây dựng bài tập trắc nghiệm đánh giá năng lực đọc
hiểu trong dạy học Tiếng Việt lớp 5
Xây dựng tư liệu dạy học các kiểu từ phân theo cấu tạo
trong môn Tiếng Việt lớp 4
Rèn kĩ năng xây dựng và sử dụng bảng từ ngữ chỉ màu
sắc trong viết văn miêu tả cho học sinh lớp 5
Vận dụng các yếu tố đồng nghĩa, trái nghĩa để giải nghĩa
từ trong dạy học Tập đọc lớp 4, 5
Quan niệm nghệ thuật về con người trong nhật kí thời
chiến của Anne Frank và Đặng Thùy Trâm
Thiết kế Vở bài tập thực hành các lớp từ có quan hệ về
nghĩa theo định hướng phát triển năng lực giao tiếp cho
học sinh lớp 5
Đặc trưng nghệ thuật truyện đồng thoại của Nguyễn
Nhật Ánh
Thế giới nghệ thuật trong tác phẩm Chúc một ngày tốt
lành của Nguyễn Nhật Ánh
Đánh giá tác động của phương ngữ TT Huế đối với học

SV: Trần Thị Mộng Lành
2014- Nguyễn Văn Vượng
SV: Trương Thị Châu Loan
2014- Trần Thị Quỳnh Nga
SV: Nguyễn Nguyên Thu Thảo
2014- Lê Thị Thanh Nhàn
SV: Nguyễn Thùy Mỵ
2015- Lê Khánh Tùng
SV: Trần Thị Túy Loan
2015- Lê Khánh Tùng
SV: Mai Thị Phương Quỳnh
2015- Lê Thị Hoài Nam
SV: Phạm Thị Thu Anh
2015- Nguyễn Văn Vượng
SV: Nguyễn Thị Hoài Mơ
2015- Phan Thị Hương Giang
SV: Cao Thị Kim Oanh
2015- Trần Thị Quỳnh Nga
SV: Hồ Thị Minh Mẫn
2015- Trần Thị Quỳnh Nga
SV: Nguyễn Thị Hoàng Hảo
2015- Nguyễn Văn Vượng
SV: Ngô Thị Thanh Hiền
2015- Trần Thị Quỳnh Nga
SV: Nguyễn Nữ Hoàng Anh
2015- Trần Thị Quỳnh Nga
SV: Đặng Thị Hoàng Lưu
2015- Phan Thị Hương Giang
SV: Từ Thị Hải
2015- Nguyễn Văn Vượng


KL-V-219 (2q)
KL-V-220
KL-V-221
KL-V-222
KL-V-223
KL-V-224
KL-V-225
KL-V-226
KL-V-227
KL-V-228
KL-V-229
KL-V-230
KL-V-231
KL-V-232
KL-V-233
KL-V-234

sinh lớp 1 trong dạy học Tiếng Việt
Phát huy tính tích cực của học sinh lớp 4, 5 trong dạy
học kiểu bài kể chuyện đã nghe, đã học
Thiết kế truyện kể thành ngữ hỗ trợ giáo dục tình yêu
quê hương đất nước cho học sinh tiểu học
Giá trị giáo dục của truyện viết về loài vật trong văn học
thiếu nhi Việt Nam đương đại
Giáo dục văn hóa giao tiếp tiếng Việt cho học sinh lớp 2
qua hoạt động kể chuyện
Bồi dưỡng vốn sống cho học sinh lớp 5 trong dạy học
tập làm văn
Vận dụng nguyên tắc tích hợp vào tổ chức hoạt động
đọc hiểu tác phẩm văn học cho học sinh lớp 5
Thiết kế bài tập trắc nghiệm khách quan hỗ trợ đánh giá
năng lực đọc hiểu cho học sinh lớp 3
Thiết kế trò chơi học tập hỗ trợ dạy học câu phân loại
tho chức năng vị ngữ ở tiểu học

SV: Phạm Hoàng Nhật Thảo
2015- Lê Thị Hoài Nam
SV: Trần Thị Hải Yến
2016- Trần Thị Quỳnh Nga
SV: Đinh Thị Thanh
2016- Trần Thị Quỳnh Nga
SV: Trương Thị Bích Thảo
2016- Trần Thị Quỳnh Nga
SV: Nguyễn Thị Phượng Thanh
2016- Trần Thị Quỳnh Nga
SV: Nguyễn Thị Thu Thảo
2016- Trần Thị Quỳnh Nga
SV: Trần Thị Tú Anh
2016- Trần Thị Quỳnh Nga
SV: Hoàng Thị Lý
2016- Phan Thị Hương Giang
SV: Nguyễn Thị Hằng
2016- Phan Thị Hương Giang
Vận dụng sơ đồ tư duy vào dạy học kể chuyện lớp 4
SV: Mai Thị Huệ
2016- Phan Thị Hương Giang
Biện pháp nâng cao chất lượng đọc cho học sinh lớp 3
SV: Bùi Thị Oanh Đào
2016- Nguyễn Thanh Tâm
Dấu ấn dân gian trong “100 cổ tích” của Tô Hoài
SV: Đinh Thị Kiều Oanh
Xúc cảm giới tính trong truyện ngắn của Trần Thiên 2016- Nguyễn Thanh Tâm
SV: Hồ Thị Thảo
Hương
Biện pháp rèn luyện kĩ năng viết văn bản nhật dụng cho 2016- Lê Khánh Tùng
SV: Nguyễn Thị Mỹ Lệ
học sinh tiểu học (Lớp 4, 5)
Rèn kĩ năng sử dụng biện pháp tu từ so sánh cho học 2016- Lê Khánh Tùng
SV: Mai Thị Thúy
sinh lớp 5 qua kiểu bài làm văn tả người
2016- Thái Phan Vàng Anh
Thế giới loài vật trong truyện Luis Sepúlveda
SV: Nguyễn Thị Lan
2016- Thái Phan Vàng Anh
Đặc trưng truyện Ehon Nhật Bản
SV: Phan Thị Minh Châu


KL-V-235 (2)
KL-V-236 (2)
KL-V-237 (2)
KL-V-238 (2)
KL-V-239 (2)
KL-V-240
KL-V-241
KL-V-242
KL-V-243
KL-V-244
KL-V-245
KL-V-246
KL-V-247
KL-V-248
KL-V-249
KL-V-250

Thế giới nhân vật trong truyện thiếu nhi Hàn Quốc của
Hwang Sun-Mi và Choi Eun-Ok.
Phát triển năng lực đọc diễn cảm cho học sinh lớp 5 qua
hoạt động trải nghiệm sáng tạo
Giải nghĩa từ trong dạy học tập đọc lớp 5
Thiết kế trò chơi ô chữ phát triển vốn từ cho học sinh
lớp 4
Bồi dưỡng năng lực sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa
trong viết văn tả cảnh cho học sinh lớp 5
Xây dựng mô hình CLB viết sáng tạo cho học sinh lớp 5
tại trường tiểu học Lý Thường Kiệt – TP Huế
Hình thành năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh lớp
5 thông qua dạy học đọc hiểu văn bản nghệ thuật.
Rèn luyện kĩ năng lập dàn ý trong dạy học văn kể
chuyện cho học sinh lớp 3
Hình thành kĩ năng hợp tác nhóm cho học sinh lớp 4
thông qua dạy học đọc hiểu
Yếu tố kì ảo trong tác phẩm "Pippi tất dài" của nhà văn
Astrid Lindgern
Bồi dưỡng văn hóa đọc cho học sinh lớp 4 qua hoạt
động ngoại khóa Tiếng Việt
Nhân vật nêu gương trong bộ truyện tranh "Danh nhân
thế giới" của nhà xuất bản Kim Đồng
Dạy từ láy cho học sinh lớp 4 theo định hướng phát triển
năng lực
Phát triển năng lực đọc cho trẻ tự kỉ ở một số trường
tiểu học tại thành phố Huế
Thực trạng và biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học
Tiếng Việt 1 – Công nghệ giáo dục ở một số trường tiểu
học tại thành phố Huế
Biện pháp luyện phát âm cho học sinh lớp 2 gặp khó

2017- Thái Phan Vàng Anh
SV: Phạm Trâm Anh
2017- Phan Thị Hương Giang
SV: Nguyễn Thị Mai Phương
2017- Phan Thị Hương Giang
SV: Nguyễn Thị Mười
2017- Phan Thị Hương Giang
SV: Nguyễn Thị Nà
2017- Phan Thị Hương Giang
SV: Võ Thị Kiên
2017- Trần Thị Quỳnh Nga
SV: Lương Thị Ngọc
2017- Lê Khánh Tùng
SV: Lương Thị Ngọc
2017- Lê Khánh Tùng
SV: Nguyễn Thị Phương Lan
2017- Lê Khánh Tùng
SV: Hoàng Thị Hà
2017- Thái Phan Vàng Anh
SV: Nguyễn Thùy Linh
2017- Lê Khánh Tùng
SV: Phan Thị Hà
2017- Thái Phan Vàng Anh
SV: Phan Thị Trúc
2017- Trần Thị Quỳnh Nga
SV: Lê Kim Bảo Ngọc
2017- Trần Thị Quỳnh Nga
SV: Phạm Thị Hà Tiên
2017- Trần Thị Quỳnh Nga
SV: Nguyễn Thị Cẩm
2017- Trần Thị Quỳnh Nga


KL-V-251
KL-V-252
KL-V-253
KL-V-254
KL-V-255

khăn về đọc ở một số trường tiểu học tại thành phố Huế
Phát triển vốn từ cho học sinh lớp 3 qua hoạt động trải
nghiệm sáng tạo
Xây dựng tư liệu dạy học Kể chuyện thể loại truyện ngụ
ngôn ở tiểu học
Phát triển vốn từ theo cấu tạo cho học sinh lớp 4 qua trò
chơi học tập
Thế giới thiên nhiên kì diệu trong "Khu vườn đêm của
Tom"
Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh lớp 5 trong tạo
lập văn bản tả cảnh

SV: Đoàn Thị Quỳnh Thương
2017- Trần Thị Quỳnh Nga
SV: Hồ Thị Mỹ Hạnh
2017- Phan Thị Hương Giang
SV: Trần Thị Ngọc Duyên
2017- Trần Thị Quỳnh Nga
SV: Hoàng Thị Minh Phượng
2017- Thái Phan Vàng Anh
SV: Nguyễn Mỹ Vân
2017- Trần Thị Quỳnh Nga
SV: Đàm Thị Hà


DANH MỤC TƯ LIỆU: KHOÁ LUẬN TỰ NHIÊN XÃ HỘI
MÃ SỐ
KL- TNXH- 09- 2006
KL- TNXH- 10- 2006
KL- TNXH- 11- 2006
KL- TNXH- 12- 2006
KL- TNXH- 13- 2006
KL- TNXH- 14- 2006

KL- TNXH- 15- 2006
KL- TNXH- 16- 2006
KL- TNXH- 17- 2006
KL- TNXH- 18- 2006
KL- TNXH- 19- 2007
KL- TNXH- 20- 2007

ĐỀ TÀI
Giáo dục môi trường cho học sinh tiểu học thông qua
dạy học môn tự nhiên và xã hội 3.
Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan
dùng trong dạy học chủ đề "vật chất và năng lượng"
trong môn khoa học lớp 4.
Phương pháp sử dụng kênh hình SGK trong dạy học
địa lí lớp 4.
Thiết kế và sử dụng phiếu học tập môn địa lý lớp 4
theo hướng tích cực hoá hoạt động học tập của học
sinh.
Thiết kế và sử dụng phiếu học tập trong dạy học môn
khoa học lớp 4.
Ứng dựng phần mềm PowerPoint vào thiết kế bài giảng
điện tử cho một số bài học thuộc chủ đề "động vật và
thực vật" môn khoa học lớp 4.
Ứng dựng phần mềm PowerPoint vào thiết kế bài giảng
hỗ trợ dạy học chủ đề "tự nhiên", chương trình tự nhiên
xã hội lớp 2.
Xác định nội dung và phương pháp giáo dục môi
trường cho học sinh trong môn khoa học lớp 4.
Thiết kế bài giảng môn địa lý lớp 4 với sự hỗ trợ của
phần mềm Microsoft PowerPoint.
Thiết kế bài giảng điện tử chủ đề tự nhiên, môn tự
nhiên và xã hội lớp 3 trên phần mềm PowerPoint.
Thiết kế một số trò chơi học tập trong môn khoa học
lớp 5.
Tổ chức hoạt động ngoại khóa trong môn khoa học lớp
4.

NGƯỜI THỰC HIỆN
Nguyễn Thị Thu Lan
Nguyễn Thị Minh Châu
Đào Thị Vân Anh
Dương Thị Mỹ Dung
Nguyễn Thị Thuý Hiền
Huỳnh Thị Nga
Nguyễn Thị Hải Thoại
Nguyễn Thị Kim Thoa
Trần Thị Hương
Ngô Thanh Bổng
Bùi Thị Hạnh
Nguyễn Thị Minh Huệ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×