Tải bản đầy đủ

MỘT SỐ LĨNH VỰC CNTT TRONG THỜI ĐẠI SỐ

NHẬP MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH
MỘT SỐ LĨNH VỰC CNTT
TRONG THỜI ĐẠI SỐ


Giảng viên


TS. Đặng Xuân Thọ
Bộ môn: Khoa học máy tính
Email: thodx@hnue.edu.vn
Website: http://fit.hnue.edu.vn/~thodx/

Introduction to Computer Science

FIT – HNUE 2020Khoa học máy tính là gì?
Máy tính là gì?
Lập trình máy tính là gì?
Khoa học máy tính là gì?

Introduction to Computer Science

3

FIT – HNUE 2020


Máy tính là gì?

Hòn đá

Máy bay
Introduction to Computer Science

Máy tính cầm tay

Máy giặt
4

Ti vi

Máy tính để bàn
FIT – HNUE 2020


Hòn đá là một máy tính?

Không có hoạt
động xử lý
Không có đầu vào
và đầu ra

▪ Máy tính phải nhận dữ liệu vào (input)
và đưa kết quả ở đầu ra (output)
Introduction to Computer Science

5

FIT – HNUE 2020


Máy giặt là một máy tính?

Đầu vào: Quần áo bẩn
Đầu ra: Quần áo sạch
Không điều khiển thông tin

▪ Máy tính nhận và đưa ra thông tin.
Introduction to Computer Science

6

FIT – HNUE 2020


Ti vi là một máy tính?


Đầu vào: Thông tin từ Cab, …
Đầu ra: Thông tin là âm
thanh, hình ản
Không xử lý thông tin

▪ Máy tính nhận và đưa ra thông tin.
Introduction to Computer Science

7

FIT – HNUE 2020


Máy bay là một máy tính?

Đầu vào: Thông tin từ sóng
radio
Đầu ra: Thao tác tới máy bay
Chỉ có thể điều khiển trường
hợp cụ thể cho máy bay

▪ Máy tính có mục đích tổng quát và có thể
thực hiện nhiều công việc khác nhau
Introduction to Computer Science

8

FIT – HNUE 2020


Máy tính cầm tay là một máy tính?


Đầu vào: Số và các phép toán
Đầu ra: Kết quả
Không nhớ được nút nào đã
được ấn

▪ Máy tính là có thể được lập trình vì thế có
thể nhớ được chuỗi các phép toán.
Introduction to Computer Science

9

FIT – HNUE 2020


Máy tính


Thực hiện mục đích chung
Có thể được lập trình
Xử lý thông tin
Lưu trữ được thông tin
Với đầu vào, đầu ra

Introduction to Computer Science

10

FIT – HNUE 2020


Lập trình máy tính?


Công nghệ thông tin - KHMT

Phần cứng (Máy vật lý)
Phần mềm (Chương trình)

Lập trình
Tạo ra sản phẩm phần mềm
Ai cũng có thể học lập trình (?!?)
Sử dụng máy tính một cách hiệu quả để giải quyết các
bài toán thực tiễn

Introduction to Computer Science

11

FIT – HNUE 2020


Lập trình máy tính?


Lập trình

Viết các chương trình cho máy tính thực thi
Đem lại nhiều niềm vui, sáng tạo và giá trị
Phát triển các kỹ năng
Thị trường lao động cần nhu cầu số lượng lớn lập
trình viên

Introduction to Computer Science

12

FIT – HNUE 2020


Introduction to Computer Science

13

FIT – HNUE 2020


Khoa học máy tính?

Nghiên cứu về máy tính?
Khoa học máy tính nghiên cứu thuật toán để giải
quyết các bài toán trên máy tính
Bản chất: là khoa học về xử lý thông tin tự động
bằng máy tính điện tử
Xử lý thông tin là quá trình biến đổi dữ liệu từ dạng này
sang dạng khác để thu được tri thức

Gồm các bước: phân tích, thiết kế, thực nghiệm

Introduction to Computer Science

14

FIT – HNUE 2020


Khoa học máy tính?


Bao trùm trong nhiều nhiều lĩnh vực

Thiết kế Web và đa phương tiện
Công nghệ phần mềm
Điện toán đám mây
Khoa học dữ liệu
Trí tuệ nhân tạo
Internet kết nối vạn vật
………

Introduction to Computer Science

15

FIT – HNUE 2020


TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
(Artificial Intelligence - AI)

Introduction to Computer Science

16

FIT – HNUE 2020


Rô-bốt
Robot là gì?

Liệu robot có lấy mất
công việc của tôi?
Introduction to Computer Science

17

FIT – HNUE 2020


Rô-bốt


Các công việc sẽ biến mất vì
robot?


Các công việc nguy hiểm: đào
mỏ, phun thuốc trừ sâu, v.v.
Các công việc đơn giản: dệt may,
hàn,…

Các công việc ít bị ảnh hưởng
bởi robot?


Các công việc đòi hỏi sự sáng
tạo (lập trình, nghệ thuật, v.v.)

Introduction to Computer Science

18

Theo bạn, rô-bốt có
thực sự đáng sợ?

Liệu rô-bốt có ảnh
hưởng đến nghề
dạy học trong
tương lai?

FIT – HNUE 2020


Trí tuệ nhân tạo là gì?
Trí tuệ nhân tạo hay trí thông
minh nhân tạo (Artificial
Intelligence – viết tắt là AI) là
một ngành thuộc lĩnh vực
khoa học máy tính
Là trí tuệ do con người lập
trình tạo nên với mục tiêu
giúp máy tính có thể tự động
hóa các hành vi một cách
thông minh như con người.

Introduction to Computer Science

19

Kể một số ví dụ về
AI mà bạn biết?

FIT – HNUE 2020


Một số lĩnh vực của AI


Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Dịch máy
Tóm tắt văn bản
Tìm kiếm
….Xử lý tiếng nói
Xử lý ảnh

Chuyển đổi tiếng nói thành văn bản
Điều khiển thiết bị bằng tiếng nói


Các hệ thống gợi ý trong
thương mại điện tử, giải
trí, mạng xã hội
Introduction to Computer Science

20

Nhận dạng khuôn mặt
Nhận dạng biển số xe
….

Amazon, NetFlix,…
Facebook, Youtube,…
….

FIT – HNUE 2020


Một số lĩnh vực của AI

Introduction to Computer Science

21

FIT – HNUE 2020


Ví dụ: Google translation

Introduction to Computer Science

22

FIT – HNUE 2020


Ví dụ: Chơi cờ


Tự động tìm kiếm các nước đi có cơ hội dẫn đến
chiến thắng đối thủ

Đến lượt người chơi đánh
o đi, họ nên đi theo cách
nào trong 3 cách?
Thuật toán (dưới lên)
A: Chọn max các nhánh con
B: Chọn min các nhánh con
Introduction to Computer Science

23

FIT – HNUE 2020


Nhận dạng chữ viết tay

Chính xác hơn con người

Introduction to Computer Science

24

FIT – HNUE 2020


KHOA HỌC DỮ LIỆU
(Data Science – DS)

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×