Tải bản đầy đủ

BÀI TOÁN NÂNG CAO ÔN THI THPT QUỐC GIA PHẦN: HÓA HỮU CƠ

Bài tập ôn thi THPTQG

T.A.Tuấn

BÀI TOÁN NÂNG CAO ÔN THI THPT QUỐC GIA
PHẦN: HÓA HỮU CƠ
Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được 0,11 mol CO2 và 0,132 mol H2O. Khi X tác dụng với khí clo (theo tỉ
lệ số mol 1:1) thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất. Tên gọi của X là
A. 2-Metylbutan.
B. etan.
C. 2,2-Đimetylpropan.
D. 2-Metylpropan.

Câu 2: Hỗn hợp khí X gồm một ankan và một anken. Tỉ khối của X so với H2 bằng 11,25. Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít X, thu
được 6,72 lít CO2 (các thể tích khí đo ở đktc). Công thức của ankan và anken lần lượt là
A. CH4 và C2H4.
B. C2H6 và C2H4.
C. CH4 và C3H6.
D. CH4 và C4H8.

Câu 3: Dẫn 1,68 lít hỗn hợp khí X gồm hai hiđrocacbon vào bình đựng dung dịch brom (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn

toàn, có 4 gam brom đã phản ứng và còn lại 1,12 lít khí. Nếu đốt cháy hoàn toàn 1,68 lít X thì sinh ra 2,8 lít khí CO2. Công thức
phân tử của hai hiđrocacbon là (biết các thể tích khí đều đo ở đktc)
A. CH4 và C2H4.
B. CH4 và C3H4.
C. CH4 và C3H6.
D. C2H6 và C3H6

Câu 4: Cho 3,12 gam ankin X phản ứng với 0,1 mol H2 (xúc tác Pd/PbCO3, to), thu được hỗn hợp Y chỉ có hai hiđrocacbon.
Công thức phân tử của X là
A. C2H2.
B. C4H6.
C. C5H8.
D. C3H4.

Câu 5. Trong 1 bình kín chứa hỗn hợp A gồm hiđrocacbon X và H2 với Ni. Nung nóng bình một thời gian ta thu
được 1 khí B duy nhất. Đốt cháy B thu được 8,8 gam CO2 và 5,4 gam H2O. Biết VA = 3VB. Công thức của X là
A. C3H4
B. C3H8
C. C2H2
D. C2H4

Câu 6. Hỗn hợp khí gồm một ankan và một anken có cùng số nguyên tử C trong phân tử và có cùng số mol. Đốt
cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp đó thu được 0,6 mol CO2. Mặt khác cũng m gam hỗn hợp trên làm mất màu vừa
đủ 80 gam dung dịch Br2 20% trong dung môi CCl4. CTPT của ankan và anken lần lượt là
A. C2H6, C2H4
B. C3H8, C3H6
C. C4H10, C4H8
D. C5H12, C5H10.
Câu 7: Hỗn hợp khí X gồm etilen, metan, propin và vinylaxetilen có tỉ khối so với H2 là 17. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol hỗn
hợp X rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình dung dịch Ca(OH)2 (dư) thì khối lượng bình tăng thêm m gam. Giá trị của
m là
Fire 1


Bài tập ơn thi THPTQG
A.7,3.

T.A.Tuấn
B. 6,6.


C. 3,39.

D. 5,85.

Câu 8: Cho 13,8 gam chất hữu cơ X có cơng thức phân tử C7H8 tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong
NH3, thu được 45,9 gam kết tủa. X có bao nhiêu đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất trên?
A. 2.
B. 5.
C. 4.
D. 6.

Câu 9: Đốt cháy hồn tồn 4,64 gam một hiđrocacbon X (chất khí ở điều kiện thường) rồi đem tồn bộ sản phẩm
cháy hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2. Sau các phản ứng thu được 39,4 gam kết tủa và khối lượng
phần dung dịch giảm bớt 19,912 gam. Cơng thức phân tử của X là:
A. C3H4.
B. CH4.
C. C2H4.
D. C4H10.

Câu 10: Hỗn hợp khí X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với He là 3,75. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ
khối so với He là 5. Hiệu suất của phản ứng hiđro hố là
A. 20%.
B. 25%.
C. 50%.
D. 40%.

Câu 11: Hỗn hợp X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với H2 là 7,5. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp Y có
tỉ khối so với H2 là 12,5. Hiệu suất của phản ứng hiđro hóa là
A. 70%.
B. 60%.
C. 50%.
D. 80%.

Câu 12: Trộn hỗn hợp X1 gồm hidrocacbon B với H2 có dư dx/H2 = 4,8 . Cho X1 đi qua Ni nung nóng đến
phản ứng hoàn toàn được hỗn hợp X2 có dX2/H2 = 8 . Công thức phân tử của hidrocacbon B là :
A. C3H6
B. C3H4
C. C4H8
D. C5H8
Fire 2


Bài tập ôn thi THPTQG

T.A.Tuấn

Câu 13: Đun nóng hỗn hợp khí X gồm 0,02 mol C2H2 và 0,03 mol H2 trong một bình kín (xúc tác Ni), thu được hỗn hợp khí
Y. Cho Y lội từ từ vào bình nước brom (dư), sau khi kết thúc các phản ứng, khối lượng bình tăng m gam và có 280 ml hỗn hợp
khí Z (đktc) thoát ra. Tỉ khối của Z so với H2 là 10,08. Giá trị của m là
A. 0,585.
B. 0,620.
C. 0,205.
D. 0,328.

Câu 14: Dẫn V lít (ở đktc) hỗn hợp X gồm axetilen và hiđro đi qua ống sứ đựng bột niken nung nóng, thu được khí Y. Dẫn Y
vào lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 thu được 12 gam kết tủa. Khí đi ra khỏi dung dịch phản ứng vừa đủ
với 16 gam brom và còn lại khí Z. Đốt cháy hoàn toàn khí Z thu được 2,24 lít khí CO2 (ở đktc) và 4,5 gam nước. Giá trị của V
bằng
A. 11,2.
B. 13,44.
C. 5,60.
D. 8,96.

Câu 15: Khi crackinh hoàn toàn một thể tích ankan X thu được ba thể tích hỗn hợp Y (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt
độ và áp suất); tỉ khối của Y so với H2 bằng 12. Công thức phân tử của X là
A. C6H14.
B. C3H8.
C. C4H10.
D. C5H12.

Câu 16: Cho butan qua xúc tác (ở nhiệt độ cao) thu được hỗn hợp X gồm C4H10, C4H8, C4H6 và H2. Tỉ khối của X so với butan
là 0,4. Nếu cho 0,6 mol X vào dung dịch brom (dư) thì số mol brom tối đa phản ứng là
A. 0,24 mol.
B. 0,36 mol.
C. 0,60 mol.
D. 0,48 mol

Câu 17: Nung một lượng butan trong bình kín (có xúc tác thích hợp) thu được hỗn hợp khí X gồm ankan và anken.
Tỉ khối của X so với khí hiđro là 21,75. Phần trăm thể tích của butan trong X là
A. 33,33%
B. 50,00%
C. 66,67%
D. 25,00%

Fire 3


Bài tập ôn thi THPTQG

T.A.Tuấn

Câu 18: Hỗn hợp khí X gồm 0,3 mol H2 và 0,1 mol vinylaxetilen. Nung X một thời gian với xúc tác Ni thu được hỗn hợp khí
Y có tỉ khối so với không khí là 1. Nếu cho toàn bộ Y sục từ từ vào dung dịch brom (dư) thì có m gam brom tham gia phản ứng.
Giá trị của m là
A.16,0.
B. 3,2.
C. 8,0.
D. 32,0.

Câu 19: Hỗn hợp X gồm 0,15 mol vinylaxetilen và 0,6 mol H2. Nung nóng hỗn hợp X (xúc tác Ni) một thời gian,
thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 bằng 10. Dẫn hỗn hợp Y qua dung dịch brom dư, sau khi phản ứng xảy ra
hoàn toàn, khối lượng brom tham gia phản ứng là
A. 0 gam.
B. 24 gam.
C. 8 gam.
D. 16 gam.

Câu 20. Một hỗn hợp khí X gồm ankin B và H2 có tỉ khối hơi so với CH4 là 0,6. Nung nóng hỗn hợp X có xúc tác
Ni, để phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối hơi so với CH4 là 1. Cho 1mol hỗn hợp X
qua dung dịch Br2 dư thì khối lượng bình chứa dung dịch Br2 tăng lên là:
A. 8 gam
B. 16 gam
C. 20 gam
D. 24 gam

Câu 21: X là một hiđrocacbon mạch hở có công thức C3Hy. Một bình có dung tích không đổi chứa hỗn hợp khí X
và O2 dư ở 150oC, có áp suất 2atm. Bật tia lửa điện để đốt cháy hết X, sau đó đưa bình về 150oC, áp suất trong bình
vẫn là 2atm. Trộn 9,6 gam X với 1,0 gam hiđro rồi cho qua bình đựng Ni nung nóng (hiệu suất phản ứng là 100%)
thu được hỗn hợp Y. Khối lượng mol trung bình của Y là
A. 38,54.
B. 42,50.
C. 41,50.
D. 40,77.

Câu 22: Thực hiện phản ứng nhiệt phân V lít khí metan điều chế axetilen, thu được 11,2 lít hỗn hợp X gồm axetilen,
hiđro và metan chưa phản ứng hết. Cho toàn bộ X qua dung dịch AgNO3 (dư) trong amoniac thu được 24,0 gam
kết tủa. Các thể tích khí đo ở đktc. Giá trị của V là
A. 2,24.
B. 6,72.
C. 4,48.
D. 3,36.

Fire 4


Bài tập ôn thi THPTQG

T.A.Tuấn

Câu 23: Thực hiện phản ứng nhiệt phân 3,36 lít khí metan (đktc) điều chế axetilen, thu được hỗn hợp X gồm
axetilen, hiđro và metan chưa phản ứng hết. Cho toàn bộ X qua dung dịch AgNO3 (dư) trong amoniac thấy thể tích
khí giảm đi 20%. Hiệu suất của phản ứng nhiệt phân là
A. 33,33%.
B. 66,67%.
C. 40%.
D. 60% .

Câu 24: Cho 5,04 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm C2H2 và H2 qua bột niken nung nóng thu được hỗn hợp Y chỉ chứa
3 hiđrocacbon. Y có tỉ khối so với H2 là 14,25. Cho Y tác dụng với dung dịch nước brom dư, số mol brom phản
ứng là
A. 0,0225.
B. 0,225.
C. 0,75
D. 0,075.

Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn 4,64 gam một hiđrocacbon X (chất khí ở điều kiện thường) rồi đem toàn bộ sản phẩm
cháy hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2. Sau các phản ứng thu được 39,4 gam kết tủa và khối lượng
phần dung dịch giảm bớt 19,912 gam. Công thức phân tử của X là
A. C3H4.
B. CH4.
C. C2H4.
D. C4H10.

Câu 26: Trong một bình kín chứa 0,35 mol C2H2; 0,65 mol H2 và một ít bột Ni. Nung nóng bình một thời gian, thu
được hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H2 bằng 8. Sục X vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đến phản ứng
hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y và 24 gam kết tủa. Hỗn hợp khí Y phản ứng vừa đủ với bao nhiêu mol Br2 trong
dung dịch?
A. 0,10 mol.
B. 0,20 mol.
C. 0,25 mol.
D. 0,15 mol
Câu 27: Hỗn hợp X gồm H2, C2H4 và C3H6 có tỉ khối so với H2 là 9,25. Cho 22,4 lít X (đktc) vào bình kín có sẵn
một ít bột Ni. Đun nóng bình một thời gian, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 10. Tổng số mol H2
đã phản ứng là
A. 0,070 mol
B. 0,015 mol
C. 0,075 mol
D. 0,050 mol

Fire 5


Bài tập ôn thi THPTQG
T.A.Tuấn
Câu 28: Hỗn hợp khí X gồm C2H6, C3H6 và C4H6. Tỉ khối của X so với H2 bằng 24. Đốt cháy hoàn toàn 0,96 gam
X trong oxi dư rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào 1 lít dung dịch Ba(OH)2 0,05M. Sau khi các phản ứng xảy ra
hoàn toàn, thu được m gam kết tủa . Giá trị của m là
A. 9,85.
B. 5,91.
C. 13,79.
D. 7,88.

Câu 29: Crăckinh 11,6g C4H10 thu được hỗn hợp khí X gồm 7 chất khí là: C4H8, C3H6, C2H4, C2H6, CH4, H2 và
C4H10 dư. Đốt cháy hoàn toàn X cần V lít không khí ở đktc. Giá trị của V là
A. 136 lít
B. 145,6 lít
C. 112,6 lít
D. 224 lít

Câu 30: Hỗn hợp khí X gồm 1 ankan và môt anken. Cho 1680 ml X lội chậm qua dung dịch Br 2 thấy làm mất màu
vừa đủ dung dịch chứa 4g Br2 và còn lại 1120 ml khí.
Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn 1680 ml X rồi cho sản phảm cháy đi vào bình đựng dung dịch Ca(OH) 2
dư thu được 12,5g kết tủa. CTPT các hiđrocacbon là
A. CH4, C2H4
B. CH4, C3H6
C. C2H6, C2H4
D. C3H8, C3H6

Câu 31: Đốt cháy V lít khí thiên nhiên chứa 96% CH 4, 2%N2, 2%CO2 về thể tích . Toàn bộ sản phẩm cháy được
dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy tạo ra 4,9g kết tủa. Giá trị của V (đktc) là
A. 1,12 lít
B. 2,24 lít
C. 3,36 lít
D. 4,48 lít

Câu 32: Hỗn hợp khí metan và etan có tỉ khối hơi so với nitơ là 0.813. Thành phần % theo khối lượng metan và
etan trong hỗn hợp lần lượt là
A. 30% và 70%
B. Cùng 50%
C. 51,61% và 48,39%
D. 36.33% và 63.67%

Fire 6


Bài tập ôn thi THPTQG
T.A.Tuấn
3
Câu 33: Đốt 5 cm một hiđrocacbon no X bằng khí O2 (lấy dư) . Sản phẩm thu được sau khi cho hơi nước ngưng
tụ còn 32,5 cm3 trong đó có 12,5 cm3 là O2 (các khí đo ở cùng đk). Vậy X có CTPT là
A. C3H8
B. C2H6
C. C4H10
D. C5H12

Câu 34: Hỗn hợp khí X gồm H2 và một anken có khả năng cộng HBr cho sản phẩm hữu cơ duy nhất. Tỉ khối của
X so với H2 bằng 9,1. Đun nóng X có xúc tác Ni, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y không
làm mất màu nước brom; tỉ khối của Y so với H2 bằng 13. Công thức cấu tạo của anken là
A. CH3CH=CHCH3. B. CH2=CHCH2CH3.
C. CH2=C(CH3)2.
D. CH2=CH2.

Câu 35: X, Y, Z là 3 hiđrocacbon kế tiếp trong dãy đồng đẳng, trong đó MZ = 2MX. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y
rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 2 lít dung dịch Ba(OH)2 0,1M được một lượng kết tủa là
A. 19,7 gam.
B. 39,4 gam.
C. 59,1 gam.
D. 9,85 gam.

Câu 36: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol anken X thu được CO2 và hơi nước. Hấp thụ hoàn toàn sản phẩm bằng 100
gam dung dịch NaOH 21,62% thu được dung dịch mới trong đó nồng độ của NaOH chỉ còn 5%. Công thức phân
tử đúng của X là
A. C2H4.
B. C3H6.
C. C4H8.
D. C5H10.

Câu 37: Cho hỗn hợp A gồm các hơi và khí: 0,1 mol Benzen; 0,2 mol Toluen; 0,3 mol Stiren và 1,4 mol Hiđro
vào một bình kín, có chất xúc tác Ni. Đun nóng bình kín một thời gian, thu được hỗn hợp B gồm các chất:
Xiclohexan, Metyl xiclohexan, Etyl xiclohexan, Benzen, Toluen, Etyl benzen và Hiđro. Đốt cháy hoàn toàn lượng
hỗn hợp B trên, rồi cho hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch nước vôi có dư, để hấp thụ hết sản
phẩm cháy. Độ tăng khối lượng bình đựng nước vôi là
A. 240,8 gam
B. 260,2 gam
C. 193,6 gam
D. Không đủ dữ kiện để tính

Fire 7


Bài tập ôn thi THPTQG

T.A.Tuấn

Câu 38: Thổi 0,25 mol khí etilen qua 125 ml dung dịch KMnO4 1M trong môi trường trung tính (hiệu suất 100%)
khối lượng etylen glicol thu được bằng
A. 11,625 gam.
B. 23,25 gam.
C. 15,5 gam.
D. 31 gam.

Câu 39: Hỗn hợp X gồm propin và một ankin A có tỉ lệ mol 1:1. Lấy 0,3 mol X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3
dư thu được 46,2 gam kết tủa. Vậy A là
A. But-1-in.
B. But-2-in.
C. Axetilen.
D. Pent-1-in.

Câu 40: Trong bình kín chứa hiđrocacbon X và hiđro. Nung nóng bình đến khi phản ứng hoàn toàn thu được khí
Y duy nhất. Ở cùng nhiệt độ, áp suất trong bình trước khi nung nóng gấp 3 lần áp suất trong bình sau khi nung. Đốt
cháy một lượng Y thu được 8,8 gam CO2 và 5,4 gam nước. Công thức phân tử của X là
A. C2H2.
B. C2H4.
C. C4H6.
D. C3H4.

Câu 41: Trong một bình kín chứa hiđrocacbon A ở thể khí (đkt) và O2 (dư). Bật tia lửa điện đốt cháy hết A đưa
hỗn hợp về điều kiện ban đầu trong đó % thể tích của CO2 và hơi nước lần lượt là 30% và 20%. Công thức phân
tử của A và % thể tích của hiđrocacbon A trong hỗn hợp là
A. C3H4 và 10%.
B. C3H4 và 90%.
C. C3H8 và 20%.
D. C4H6 và 30%.

Câu 42: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm một ankan X và một ankin Y, thu được số mol CO2 bằng số mol H2O.
Thành phần % về số mol của X và Y trong hỗn hợp M lần lượt là
A. 35% và 65%.
B. 75% và 25%.
C. 20% và 80%.
D. 50% và 50%.

Câu 43: Một hỗn hợp X gồm 1 ankan A và 1 ankin B có cùng số nguyên tử cacbon. Trộn X với H2 để được hỗn
hợp Y. Khi cho Y qua Pt nung nóng thì thu được khí Z có tỉ khối đối với CO2 bằng 1 (phản ứng cộng H2 hoàn
Fire 8


Bài tập ôn thi THPTQG
T.A.Tuấn
toàn). Biết rằng VX= 6,72 lít và VH 2 = 4,48 lít. Vậy CTPT và số mol A, B trong hỗn hợp X là (Các thể tích khí
đo ở đkc)
A. 0,1 mol C2H6 và 0,2 mol C2H2.
C. 0,2 mol C2H6 và 0,1 mol C2H2.

B. 0,1 mol C3H8 và 0,2 mol C3H4.
D. 0,2 mol C3H8 và 0,1 mol C3H4.

Câu 44: Đốt cháy hỗn hợp A gồm ba chất thuộc dãy đồng đẳng benzen cần dùng V lít không khí (đktc). Cho hấp
thụ sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi, thu được 3 gam kết tủa, khối lượng dung dịch tăng 12,012 gam. Đun
nóng dung dịch, thu được thêm 12 gam kết tủa nữa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Không khí gồm 20% O2 và
80% N2. Trị số của V là
A. 7,9968 lít
B. 39,9840 lít
C. 31,9872 lít
D. Một trị số khác

Câu 45: Đun nóng một ancol no, đơn chức X với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được chất hữu cơ Y. Tỉ khối
hơi của Y so với X là 0,7. Vậy CTPT của X là
A. C2H5OH.
B. C3H7OH.
C. C4H9OH.
D. C5H11OH.

Câu 46: Đun nóng một ancol đơn chức X với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được chất hữu cơ Y và nước. Tỉ
khối hơi của Y so với X là 1,609. Công thức của X là
A. CH3OH.
B. C3H7OH
C. C3H5OH.
D. C2H5OH.

Câu 47: Cho m gam hỗn hợp X gồm C2H5OH và C2H4(OH)2 tác dụng hết với Na, thu được 4,48 lít khí H2 (đktc).
Nếu cho m gam X tác dụng hết với CuO, nung nóng thì khối lượng Cu thu được là
A. 25,6 gam.
B. 16,0 gam.
C. 8,0 gam.
D. 12,8 gam.
Câu 48: Cho 2,84 gam hỗn hợp X gồm 2 ancol đơn chức, là đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng với Na tạo ra 4,6gam
chất rắn và V lít khí H2 (đktc). V có giá trị là
A. 2,24
B. 1,12
C. 1,792
D. 0,896.

Fire 9


Bài tập ôn thi THPTQG
T.A.Tuấn
0
Câu 49: Lên men nước quả nho thu được 100lít rượu vang 10 (hiệu suất phản ứng lên men là 95% và khối lượng
riêng của C2H5OH là 0,8g/ml). Giả thiết trong nước nho chỉ chứa glucôzơ. Khối lượng glucozơ có trong nước quả
nho đã dùng là
A. 20,595 kg
B. 19,565 kg
C. 16,476 kg
D. 15,652 kg.

Câu 50: Cho 100ml rượu etylic 64o (d =0,8g/ml) tác dụng với Na (dư) được V lít H2 (đktc). Tính V?
A. 34,87lit.
B. 35,12lit.
C. 12,47lit.
D. 39,15lit.

Câu 51: Có bao nhiêu rượu (ancol) bậc 2, no, đơn chức, mạch hở là đồng phân cấu tạo của nhau mà phân tử của chúng có phần
trăm khối lượng cacbon bằng 68,18%?
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.

Câu 52: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm 2 ancol (đều no, đa chức, mạch hở, có cùng số nhóm -OH) cần vừa đủ
V lít khí O2, thu được 11,2 lít khí CO2 và 12,6 gam H2O (các thể tích khí đo ở đktc). Giá trị của V là
A.14,56.
B. 15,68.
C. 11,20.
D. 4,48.

Câu 53: Cho m gam một ancol (rượu) no, đơn chức X qua bình đựng CuO (dư), nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, khối
lượng chất rắn trong bình giảm 0,32 gam. Hỗn hợp hơi thu được có tỉ khối đối với hiđro là 15,5. Giá trị của m là
A. 0,92.
B. 0,32.
C. 0,64.
D. 0,46.

Câu 54: Khi phân tích thành phần một rượu (ancol) đơn chức X thì thu được kết quả: tổng khối lượng của cacbon và hiđro gấp
3,625 lần khối lượng oxi. Số đồng phân rượu (ancol) ứng với công thức phân tử của X là
A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 1.

Fire 10


Bài tập ôn thi THPTQG
T.A.Tuấn
Câu 55: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol một ancol X no, mạch hở cần vừa đủ 17,92 lít khí O2 (ở đktc). Mặt khác, nếu cho 0,1 mol
X tác dụng vừa đủ với m gam Cu(OH)2 thì tạo thành dung dịch có màu xanh lam. Giá trị của m và tên gọi của X tương ứng là
A. 9,8 và propan-1,2-điol.
B. 4,9 và propan-1,2-điol.
C. 4,9 và propan-1,3-điol.
D. 4,9 và glixerol.

Câu 56: Cho 15,6 gam hỗn hợp hai ancol (rượu) đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9,2 gam Na, thu
được 24,5 gam chất rắn. Hai ancol đó là
A. C3H5OH và C4H7OH.
B. C2H5OH và C3H7OH.
C. C3H7OH và C4H9OH.
D. CH3OH và C2H5OH.

Câu 57: Cho 10 ml dung dịch ancol etylic 46o phản ứng hết với kim loại Na (dư), thu được V lít khí H2 (đktc). Biết khối lượng
riêng của ancol etylic nguyên chất bằng 0,8 g/ml. Giá trị của V là
A. 4,256.
B. 2,128.
C. 3,360.
D. 0,896.

Câu 58: Cho hỗn hợp hai anken đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng với nước (xt H2SO4) thu được hỗn hợp Z gồm hai rượu (ancol)
X và Y. Đốt cháy hoàn toàn 1,06 gam hỗn hợp Z sau đó hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 2 lít dung dịch NaOH 0,1M thu
được dung dịch T trong đó nồngđộ của NaOH bằng 0,05M. Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là
A. C2H5OH và C3H7OH.
B. C3H7OH và C4H9OH.
C. C2H5OH và C4H9OH.
D. C4H9OH và C5H11OH.

Câu 59: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 ancol đơn chức, thuộc cùng dãy đồng đẳng, thu được 13,2 gam CO 2
và 8,28 gam H2O. Nếu cho X tách nước tạo ete (h=100%) thì khối lượng 3 ete thu được là
A. 42,81.
B. 5,64.
C. 4,20.
D. 70,50.

Câu 60: Đun nóng hỗn hợp X gồm 6,4 gam CH3OH và 13,8 gam C2H5OH với H2SO4 đặc ở 140oC, thu được m
gam hỗn hợp 3 ete. Biết hiệu suất phản ứng của CH3OH và C2H5OH tương ứng là 50% và 60%. Giá trị của m là
A. 9,44.
B. 15,7.
C. 8,96.
D. 11,48.

Fire 11


Bài tập ôn thi THPTQG
T.A.Tuấn
Câu 61: Cho m gam hỗn hợp 2 ancol no, đơn chức, bậc 1, là đồng đẳng kế tiếp tác dụng với Na dư thu được 1,68
lít khí ở 0oC; 2 atm. Mặt khác cũng đun m gam hỗn hợp trên ở 140oC với H2SO4 đặc thu được 12,5 gam hỗn hợp 3
ete (H=100%). Tên gọi 2 rượu trong X là
A. metanol và etanol.
B. etanol và propan-1-ol.
C. propan-1-ol và butan-1-ol.
D. pentan-1-ol và butan-1-ol.

Câu 62: Đun nóng 16,6 gam hỗn hợp X gồm 3 rượu no đơn chức với H2SO4 đặc ở 140oC thu được 13,9 gam hỗn
hợp 6 ete có số mol bằng nhau. Mặt khác, đun nóng X với H 2SO4 đặc ở 180oC thu được sản phẩm chỉ gồm 2 olefin
và nước. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tên gọi của 3 rượu trong X là
A. metanol, etanol và propan-1-ol.
B. etanol, propan-2-ol và propan-1-ol.
C. propan-2-ol, butan-1-ol và propan-1-ol.
D. etanol, butan-1-ol và butan-2-ol.

Câu 63: Đốt cháy hoàn toàn 20,64 gam hỗn hợp X gồm 3 rượu đơn chức, thuộc cùng dãy đồng đẳng, thu được
42,24 gam CO2 và 24,28 gam H2O. Mặt khác, đun nóng 20,64 gam hỗn hợp X với H2SO4 đặc ở 140oC (với hiệu
suất phản ứng của mỗi rượu là 50%), thì thu được m gam hỗn hợp 6 ete. Giá trị của m là
A. 17,04.
B. 6,72.
C. 8,52.
D. 18,84.

Câu 64: Cho 15,6 gam hỗn hợp X gồm 2 ancol (rượu) đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với
9,2 gam Na, thu được 24,5 gam chất rắn. Nếu cho 15,6 gam X tách nước tạo ete (H = 100%) thì số gam ete thu
được là
A. 10,20.
B. 14,25.
C. 12,90.
D. 13,75.

Câu 65: Đun nóng hỗn hợp hai ancol đơn chức, mạch hở với H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp gồm các ete. Lấy 7,2 gam một trong
các ete đó đem đốt cháy hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí CO2 (ở đktc) và 7,2 gam H2O. Hai ancol đó là
A. C2H5OH và CH2=CH-CH2-OH.
B. C2H5OH và CH3OH.
C. CH3OH và C3H7OH.
D. CH3OH và CH2=CH-CH2-OH

Fire 12


Bài tập ôn thi THPTQG
T.A.Tuấn
Câu 66: Chia hỗn hợp gồm hai ancol đơn chức X và Y (phân tử khối của X nhỏ hơn của Y) là đồng đẳng kế tiếp thành hai phần
bằng nhau: - Đốt cháy hoàn toàn phần 1 thu được 5,6 lít CO2 (đktc) và 6,3 gam H2O. - Đun nóng phần 2 với H2SO4 đặc ở 140oC
tạo thành 1,25 gam hỗn hợp ba ete. Hoá hơi hoàn toàn hỗn hợp ba ete trên, thu được thể tích hơi bằng thể tích của 0,42 gam N2
(trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Hiệu suất phản ứng tạo ete của X, Y lần lượt là
A. 25% và 35%.
B. 20% và 40%.
C. 40% và 20%.
D. 30% và 30%.

Câu 67: Oxi hoá m gam hỗn hợp X gồm 2 ancol (rượu) đơn chức, bậc 1, là đồng đẳng kế tiếp, thu được hỗn hợp Y
gồm anđehit (h = 100%). Cho Y tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3, thu được 86,4 gam Ag. Mặt
khác, nếu cho m gam X tác dụng hết với Na thì thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Công thức của 2 ancol trong X là
A. CH3OH và C3H7OH.
B. CH3OH và C2H5OH.
C. C2H5OH và C3H7OH.
D. C3H5OH và C4H7OH.

Câu 68: Cho 12,4 gam hỗn hợp X gồm 2 ancol (rượu) đơn chức, bậc 1 là đồng đẳng kế tiếp qua H 2SO4 đặc ở 140oC,
thu được 9,7 gam hỗn hợp 3 ete. Nếu oxi hoá X thành anđehit rồi cho anđehit thu được tác dụng hết với lượng dư
AgNO3 trong dung dịch NH3 thì thu được m gam Ag. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là
A. 64,8.
B. 48,6.
C. 86,4.
D. 75,6.

Câu 69: Oxi hoá 12,8 gam CH3OH (có xt) thu được hỗn hợp sản phẩm X. Chia X thành 2 phần bằng nhau. Phần 1
cho tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3 dư thu được 64,8 gam Ag. Phần 2 phản ứng vừa đủ với 30 ml dung
dịch KOH 2M. Hiệu suất quá trình oxi hoá CH3OH là
A. 60%.
B. 70%.
C. 80%.
D. 90%.

Câu 70: Cho 18,8 gam hỗn hợp A gồm C2H5OH và một ancol đồng đẳng X tác dụng với Na dư thu được 5,6 lít khí
H2 (đktc). Oxi hoá 18,8 gam A bằng CuO, nung nóng thu được hỗn hợp B gồm 2 anđehit (H = 100%). Cho B tác
dụng với Ag\NO3 trong dung dịch NH3 (dư) thu được m gam Ag. Giá trị của m là
A. 86,4.
B. 172,8.
C. 108,0.
D. 64,8.

Fire 13


Bài tập ôn thi THPTQG

T.A.Tuấn

Câu 71: Cho 15,6 gam hỗn hợp X gồm 2 ancol đơn chức, bậc 1 qua ống chứa 35,2 gam CuO (dư), nung nóng. Sau
khi phản ứng hoàn toàn thu được 28,8 gam chất rắn và hỗn hợp hơi Y có tỉ khối so với hiđro là
A. 27,5.
B. 13,75.
C. 55,0.
D. 11,0.

Câu 72: Đun nóng m gam hỗn hợp X gồm CH3OH và C2H5OH với H2SO4 đặc ở 140OC thu được 2,7 gam nước.
Oxi hoá m gam X thành anđehit, rồi lấy toàn bộ lượng anđehit thu được cho tác dụng với dung dịch AgNO 3 trong
NH3 (dư) thấy tạo thành 86,4 gam Ag. Các phản ứng xảy ra với hiệu suất 100%. Phần trăm khối lượng của C2H5OH
trong X là
A. 25,8%.
B. 37,1%.
C. 74,2%.
D. 62,9%.

Câu 73: Hỗn hợp X gồm ancol metylic và ancol no, đơn chức A. Cho 7,6 gam X tác dụng với Na dư thu được
1,68lít H2 (đktc), mặt khác oxi hóa hoàn toàn 7,6gam X bằng CuO (t0) rồi cho toàn bộ sản phẩm thu được tác dụng
hết với dd AgNO3/NH3 dư thu được 21,6 gam Ag. CTPT của A là:
A. C2H5OH
B. CH3CH2CH2OH
C. CH3CH(CH3)OH
D. CH3(CH2)2CH2OH.

Câu 74: Hỗn hợp X gồm ancol metylic và ancol no, đơn chức A. Cho 2,76 gam X tác dụng với Na dư thu được
0,672lít H2 (đktc), mặt khác oxi hóa hoàn toàn 2,76gam X bằng CuO (t0) rồi cho toàn bộ sản phẩm thu được tác
dụng hết với dd AgNO3/NH3 dư thu được 19,44 gam Ag. CTPT của A là:
A. C2H5OH
B. CH3CH2CH2OH
C. CH3CH(CH3)OH
D. CH3(CH2)2CH2OH.

Câu 75: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai ancol đơn chức, cùng dãy đồng đẳng, thu được 15,68 lít
khí CO2 (đktc) và 17,1 gam nước. Mặt khác, thực hiện phản ứng este hóa m gam X với 15,6 gam axit axetic, thu
được a gam este. Biết hiệu suất phản ứng este hóa của hai ancol đều bằng 60%. Giá trị của a là
A. 15,48.
B. 25,79.
C. 24,80.
D. 14,88.

Fire 14


Bài tập ôn thi THPTQG

T.A.Tuấn

Câu 76: Cho dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồjm phenol (C6H5OH) và axit axetic tác dụng vừa đủ với nước brom,
thu được dung dịch X và 33,1 gam kết tủa 2,4,6-tribromphenol. Trung hòa hoàn toàn X cần vừa đủ 500 ml dung
dịch NaOH 1M. Giá trị của m là
A. 21,4
B. 24,8
C. 33,4
D. 39,4

Câu 77: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai ancol no, hai chức, mạch hở cần vừa đủ V1 lít khí O2, thu được V2
lít khí CO2 và a mol H2O. Các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Biểu thức liên hệ giữa các giá trị V1, V2, a là
A. V1 = 2V2 - 11,2a
B. V1 = V2 +22,4a
C. V1 = V2 - 22,4a
D. V1 = 2V2 + 11,2a.

Câu 78: Đốt cháy hoàn toàn 3 lít hỗn hợp X gồm 2 anken kết tiếp nhau trong dãy đồng đẳng cần vừa đủ 10,5 lít O2
(các thể tích khí đo trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Hiđrat hóa hoàn toàn X trong điều kiện thích hợp thu
được hỗn hợp ancol Y, trong đó khối lượng ancol bậc hai bằng 6/13 lần tổng khối lượng các ancol bậc một. Phần
trăm khối lượng của ancol bậc một (có số nguyên tử cacbon lớn hơn) trong Y là
A. 46,43%.
B. 31,58%.
C. 10,88%.
D. 7,89%.

Câu 79: Đốt cháy hoàn toàn một lượng ancol X tạo ra 0,4 mol CO2 và 0,5 mol H2O. X tác dụng với Cu(OH)2 tạo
ra dung dịch màu xanh lam. Oxi hóa X bằng CuO tạo hợp chất hữu cơ đa chất Y. Nhận xét nào sau đây đúng với
X?
A. X làm mất màu nước brom.
B. Trong X có hai nhóm –OH liên kết với hai nguyên tử cacbon bậc hai.
C. Trong X có ba nhóm –CH3.
D. Hiđrat hóa but-2-en thu được X.

Câu 80: Oxi hóa 0,08 mol một ancol đơn chức, thu được hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic, một anđehit, ancol
dư và nước. Ngưng tụ toàn bộ X rồi chia làm hai phần bằng nhau. Phần một cho tác dụng hết với Na dư, thu được
0,504 lít khí H2 (đktc). Phần hai cho phản ứng tráng bạc hoàn toàn thu được 9,72 gam Ag. Phần trăm khối lượng
ancol bị oxi hóa là
A. 50,00%
B. 62,50%
C. 31,25%
D. 40,00%

Fire 15


Bài tập ôn thi THPTQG

T.A.Tuấn

Câu 81: Đốt cháy hoàn toàn 20 ml hơi hợp chất hữu cơ X (chỉ gồm C, H, O) cần vừa đủ 110 ml khí O2 thu được
160 ml hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Dẫn Y qua dung dịch H2SO4 đặc (dư), còn lại 80 ml khí Z. Biết các thể tích khí
và hơi đo ở cùng điều kiện. Công thức phân tử của X là
A. C4H8O2
B. C4H10O
C. C3H8O
D. C4H8O

Câu 82: Oxi hóa m gam ancol đơn chức X, thu được hỗn hợp Y gồm axit cacboxylic, nước và ancol dư. Chia Y
làm hai phần bằng nhau. Phần một phản ứng hoàn toàn với dung dịch KHCO3 dư, thu được 2,24 lít khí CO2 (đktc).
Phần hai phản ứng với Na vừa đủ, thu được 3,36 lít khí H2 (đktc) và 19 gam chất rắn khan. Tên của X là
A. metanol.
B. etanol.
C. propan-2-ol.
D. propan-1-ol.

Câu 83: Hỗn hợp X gồm ancol metylic, ancol etylic và glixerol. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, thu được 15,68 lít
khí CO2 (đktc) và 18 gam H2O. Mặt khác, 80 gam X hòa tan được tối đa 29,4 gam Cu(OH)2. Phần trăm khối lượng
của ancol etylic trong X là
A. 46%
B. 16%
C. 23%
D. 8%

Câu 84: Tiến hành lên men giấm 460 ml ancol etylic 80 với hiệu suất bằng 30%. Biết khối lượng riêng của ancol
etylic nguyên chất bằng 0,8 g/ml và của nước bằng 1 g/ml. Nồng độ phần trăm của axit axetic trong dung dịch thu
được là
A. 2,47%.
B. 7,99%.
C. 2,51%.
D. 3,76%.

Câu 85: Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol hỗn hợp X gồm ancol metylic, ancol etylic và ancol isopropylic rồi hấp thụ
toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư được 80 gam kết tủa. Thể tích oxi (đktc) cần dùng là
A. 26,88 lít.
B. 23,52 lít.
C. 21,28 lít.
D. 16,8 lít.

Câu 86: Cho m gam tinh bột lên men thành C2H5OH với hiệu suất 81%, hấp thụ hết lượng CO2 sinh ra vào dung
dịch Ca(OH)2 được 55 gam kết tủa và dung dịch X. Đun nóng dung dịch X lại có 10 gam kết tủa nữa. Giá trị m là
A. 75 gam.
B. 125 gam.
C. 150 gam.
D. 225 gam.
Fire 16


Bi tp ụn thi THPTQG

T.A.Tun

Cõu 87: i t 150 gam tinh bt se iu ch c bao nhiờu ml ancol etylic 46o bng phng phỏp lờn men ancol?
Cho bit hiu sut phn ng t 81% v d = 0,8 g/ml.
A. 46,875 ml.
B. 93,75 ml.
C. 21,5625 ml.
D. 187,5 ml.

Cõu 88: Oxi hoỏ 4 gam ancol n chc Z bng O2 (cú Cu xỳc tỏc, t0 ) thu c 5,6 gam hn hp X gm anehit,
ancol d v nc. Tờn ca Z v hiu sut phn ng l
A. metanol ; 75%.
B. etanol; 75%.
C. propan-1-ol; 80%.
D. metanol ; 80%.

Cõu 89: Mt hn hp gm 0,1 mol etilen glicol v 0,2 mol ancol X. t chỏy hon ton hn hp ny cn 0,95 mol
O2 v thu c 0,8 mol CO2 v 1,1 mol H2O. Cụng thc ancol X l
A. C2H5OH
B. C3H5(OH)3
C. C3H6(OH)2
D. C3H5OH.

Cõu 90: Cho 3 chất hữu cơ đơn chức có cùng công thức phân tử C 3H8O tác dụng với CuO (toC) thu đ-ợc hỗn hợp sản
phẩm. Cho hỗn hợp sản phẩm tác dụng với AgNO3/NH3 d- thu đ-ợc 21,6g Ag. Nếu đun nóng hỗn hợp 3 chất trên với
H2SO4 đặc ở nhiệt độ 140oC thì thu đ-ợc 34,5g hỗn hợp 4 ete và 4,5 gam H2O. Thành phần % khối l-ợng r-ợu bậc 2 có
trong hỗn hợp là
A. 61,53%
B. 46,15%
C. 30,77%
D. 15,38%

Cõu 91: t chỏy hp cht n chc Y ta ch thu c CO2 v H2O vi s mol nh nhau v s mol oxi tiờu tn
gp 4 ln s mol ca Y. Bit Y lm mt mu dung dch brom v khi Y cng hp hiro thỡ c ancol n chc.
Nu t chỏy 41,76g Y thỡ khi lng CO2 thu c l
A. 102,08g
B. 87,56g
C. 95,04g
D. 76,42g

Cõu 92: Oxi hoỏ 33,2g hn hp A gm etanol v etandiol bng CuO d thu c hn hp hi B. Cho Na d tỏc
dng vi B thu c 10,64 lớt khớ H2 (ktc). Vy % khi lng etanol trong A l
A. 34,64%
B. 54,54%
C. 38,68%
D. 58,58%
Fire 17


Bài tập ôn thi THPTQG

T.A.Tuấn

Câu 93: Hỗn hợp G gồm ancol đơn chức no X và H2O.
+ Cho 21g G tác dụng Na được 7,84 lít H2 (đktc)
+ Cho 21g G đốt cháy và cho sản phẩm cháy hấp thụ hết vào dd Ca(OH)2 dư. Khối lượng kết tủa tạo ra
trong bình chứa Ca(OH)2 là
A. 30g
B. 45g
C. 60g
D. 75g

Câu 94: Cho hỗn hợp ancol metylic và một ancol đồng đẳng của nó tác dụng với Na dư thấy bay ra 672 ml H2 (ở
đktc). Nếu cho hỗn hợp ancol trên tác dụng với 10g axit axetic thì khối lượng este sinh ra ít nhất là bao nhiêu? Giả
giả sử hiệu suất este là 100%
A. 4,44g
B. 7,24g
C. 6,24g
D. 6,40g

Câu 95: Một hỗn hợp gồm 2 ancol X và y no, đơn chức hoặc có một liên kết đôi. Biết 16,2g hỗn hợp làm mất màu
hoàn toàn 500 g dung dịch brom 5,76%. Khi cho 16,2g hỗn hợp trên tác dụng với Na dư thì thể tích H2 tối đa là
A. 2,016 lít
B. 4,032 lít
C. 8,064 lít
D. 6,048 lít.

Câu 96: Cho 14,5g hỗn hợp X gồm 1 ancol no đơn chức C và một ancol D (ancol no 2 lần) tác dụng hết với kim
loại kali cho 3,92 lít khí H2 (đktc). Đem đốt cháy hoàn toàn 29,0g cũng hỗn hợp X trên thu được 52,8g CO2. Công
thức cấu tạo của C và D lần lượt là
A. C2H5OH và C3H6(OH)2
B. C2H5OH và C2H4(OH)2
C. CH3OH và C2H4(OH)2
D. CH3OH và C3H6(OH)2

Câu 97: Cho m gam hơi ancol metylic đi qua một ống sứ chứa CuO đốt nóng, làm lạnh toàn bộ phần hơi đi ra khỏi
ống rồi chia thành 2 phần đều nhau:
+ Phần 1 cho phản ứng hết với Na thu được 3,36 lit khí H2 (đktc)
+ Phần 2 cho phản hết với dd AgNO3 trong amoniac, thu được 86,4 gam Ag
Giá trị của m là
A. 9,6 gam
B. 19,2 gam
C. 16 gam
D. 32 gam

Fire 18


Bài tập ôn thi THPTQG
T.A.Tuấn
Câu 98: Oxi hoá ancol etylic bằng xúc tác men giấm, sau phản ứng thu được hỗn hợp X (giả sử không tạo ra
anđehit). Chia hỗn hợp X thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với Na dư, thu được 6,272 lít H2 (đktc).
Trung hoà phần 2 bằng dung dịch NaOH 2M thấy hết 120 ml. Hiệu suất phản ứng oxi hoá ancol etylic là
`
A. 42,86%
B. 66,7%.
C. 85,7%.
D. 75%.

Câu 99: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai ancol đơn chức, cùng dãy đồng đẳng, thu được 3,92 lít khí
CO2 (đktc) và 4,275 gam nước. Mặt khác, thực hiện phản ứng este hóa m gam X với 3,9 gam axit axetic, thu được
a gam este. Biết hiệu suất phản ứng este hóa của hai ancol đều bằng 60%. Giá trị của a là
A. 3,87.
B. 6,4475.
C. 6,20.
D. 3,72.

Câu 100: Cho dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm phenol (C6H5OH) và axit axetic tác dụng vừa đủ với nước
brom, thu được dung dịch X và 66,2 gam kết tủa 2,4,6-tribromphenol. Trung hòa hoàn toàn X cần vừa đủ 500 ml
dung dịch NaOH 2M. Giá trị của m là
A. 42,8
B. 49,6
C. 66,8
D. 78,8

Câu 101: Oxi hóa 0,16 mol một ancol đơn chức, thu được hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic, một anđehit, ancol
dư và nước. Ngưng tụ toàn bộ X rồi chia làm hai phần bằng nhau. Phần một cho tác dụng hết với Na dư, thu được
1,008 lít khí H2 (đktc). Phần hai cho phản ứng tráng bạc hoàn toàn thu được 19,44 gam Ag. Phần trăm khối lượng
ancol bị oxi hóa là
A. 50,00%
B. 62,50%
C. 31,25%
D. 40,00%

Câu 102: Oxi hóa m gam ancol đơn chức X, thu được hỗn hợp Y gồm axit cacboxylic, nước và ancol dư. Chia Y
làm hai phần bằng nhau. Phần một phản ứng hoàn toàn với dung dịch KHCO3 dư, thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc).
Phần hai phản ứng với Na vừa đủ, thu được 8,4 lít khí H2 (đktc) và 47,5 gam chất rắn khan. Tên của X là
A. propan-2-ol.
B. propan-1-ol.
C. metanol.
D. etanol.

Câu 103: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,35 mol một ancol đa chức và 0,15 mol một ancol không no, có
một liên kết đôi, mạch hở, thu được 1,15 mol khí CO 2 và m gam H2O. Giá trị của m là
Fire 19


Bài tập ôn thi THPTQG
A. 27,0

B. 11,7

C. 42,0

T.A.Tuấn
D. 13,5

Câu 104: Hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với Na dư, thu được
13,44 lít khí H2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn m gam X, thu được a gam CO2. Giá trị của a là
A. 52,8
B. 39,6
C. 13,2
D. 26,4.

Câu 105: Hỗn hợp X gồm ancol metylic và ancol no, đơn chức A. Cho 3,8 gam X tác dụng với Na dư thu được
0,84 lít H2 (đktc). Mặt khác, oxi hóa hoàn toàn 15,2 gam X bằng CuO (t0) rồi cho toàn bộ sản phẩm thu được tác
dụng hết với dd AgNO3/NH3 dư thu được 43,2 gam Ag. CTPT của A là
A. C2H5OH
B. CH3CH2CH2OH
C. CH3CH(CH3)OH
D. CH3(CH2)2CH2OH.

Câu 106: Chia 15,2 gam hỗn hợp X gồm 2 ancol đơn chức thành 2 phần bằng nhau. Cho phần 1 tác dụng với Na
dư thu được 1,68 lít H2 (đktc). Phần 2 cho tác dụng hoàn toàn với CuO ở nhiệt độ cao thu được hỗn hợp Y chứa 2
anđehit (h = 100%). Toàn bộ lượng Y phản ứng hết với AgNO3 trong NH3 thu được 43,2 gam Ag. Tên gọi 2 rượu
trong X là
A. metanol và etanol.
B. metanol và propan-1-ol.
C. etanol và propan-1-ol.
D. propan-1-ol và propan-2-ol.

Câu 107t: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol, glixerol cần dùng vừa đủ 23,52
lít O2 (đktc), thu được 23,4 gam H2O. Nếu cho m gam hỗn hợp trên tác dụng với Na dư thu được V lít H 2 (đktc).
Giá trị V là
A. 8,96.
B. 4,48.
C. 17,92.
D. 13,44.

Câu 108t: Đốt cháy hoàn toàn 30,4 gam hỗn hợp Y gồm ancol propylic, propan-1,3-điol và glixerol thu được 26,88
lít CO2 (đktc) Nếu cho 30,4 gam hỗn hợp trên tác dụng với CH3COOH dư (xt: H2SO4 đặc) thu được m gam este.
Giá trị lớn nhất của m là
A. 64.
B. 40,8.
C. 87,2.
D. 192.

Fire 20


Bài tập ôn thi THPTQG

T.A.Tuấn

Câu 109t: Hỗn hợp A gồm ancol etylic, ancol anlylic (có cùng số mol); hỗn hợp B gồm axit axetic, glixerol (có
cùng số mol). Trộn hỗn hợp A với hỗn hợp B và pentan-1-ol được hỗn hợp X. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp
X cần dùng vừa đủ 14,56 lít O2 (đktc), thu được 22 gam CO2. Giá trị m là
A. 12.
B. 8,8.
C. 10,4.
D. 13,6.

Câu 110: Oxi hoá hỗn hợp 1 rượu đơn chức và 1 anđehit đơn chức thu được 1 axit hữu cơ duy nhất (h=100%). Cho
lượng axit này tác dụng hết với m gam dung dịch NaOH 2% và Na2CO313,25% thu được dung dịch chỉ chứa muối
của axit hữu cơ nồng độ 21,87%. Tên gọi của anđehit ban đầu là
A. etanal.
B. metanal.
C. butanal.
D. propanal

Câu 111: Hiđro hoá hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy
đồng đẳng thu được (m + 1) gam hỗn hợp hai ancol. Mặt khác, khi đốt cháy hoàn toàn cũng m gam X thì cần vừa
đủ 17,92 lít khí O2 (ở đktc). Giá trị của m là:
A. 10,5.
B. 8,8.
C. 24,8.
D. 17,8.

Câu 112: Hỗn hợp M gồm anđêhit X (no, đơn chức, mạch hở) và hiđrôcacbon Y, có tổng số mol là 0,2 (số mol của
X nhỏ hơn của Y). Đốt cháy hoàn toàn M, thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc) và 7,2g H2O. Hiđrocacbon Y là
A. CH4
B. C2H2
C. C3H6
D. C2H4

Câu 113: Hỗn hợp M gồm một anđehit và một ankin (có cùng số nguyên tử cacbon). Đốt cháy hoàn toàn x mol hỗn hợp M,
thu được 3x mol CO2 và 1,8x mol H2O. Phần trăm số mol của anđehit trong hỗn hợp M là
A. 30%.
B. 40%.
C. 50%.
D. 20%.

Câu 114: X là hỗn hợp gồm H2 và hơi của hai anđehit (no, đơn chức, mạch hở, phân tử đều có số nguyên tử C nhỏ hơn 4), có
tỉ khối so với heli là 4,7. Đun nóng 2 mol X (xúc tác Ni), được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi so với heli là 9,4. Thu lấy toàn bộ các
ancol trong Y rồi cho tác dụng với Na (dư), được V lít H2 (đktc). Giá trị lớn nhất của V là
A. 22,4.
B. 13,44.
C. 5,6.
D. 11,2.
Fire 21


Bài tập ôn thi THPTQG

T.A.Tuấn

Câu 115: X, Y, Z, T là 4 anđehit no hở đơn chức đồng đẳng liên tiếp, trong đó MT = 2,4MX. Đốt cháy hoàn toàn
0,1 mol Z rồi hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch tăng hay
giảm bao nhiêu gam?
A. Tăng 18,6 gam.
B. Tăng 13,2 gam.
C. Giảm 11,4 gam.
D. Giảm 30 gam.

Câu 116: Đốt cháy hoàn toàn 19,2 gam hỗn hợp X gồm 2 anđehit đồng đẳng kế tiếp thu được 17,92 lít khí
CO2 (đktc) và 14,4 gam H2O. Nếu cho 9,6 gam X tác dụng hết với dung dịch AgNO 3 trong NH3 (dư) thì thu được
m gam Ag. Giá trị của m là
A. 75,6.
B. 151,2.
C. 37,8.
D. 21,6.

Câu 117: Tỉ khối hơi của 2 andehit no, đơn chức đối với oxi < 2 . Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm hai
andehit trên thu được 7,04 gam CO2 . Khi cho m gam hỗn hợp trên phản ứng hoàn toàn với AgNO3 dư trong dung
dịch NH3 thu được 12,96 gam Ag. Công thức phân tử của hai andehit và thành phần % khối lượng của chúng là
A. CH3CHO : 27,5% ; CH3CH2CHO : 72,5%
B. HCHO : 20,5% ; CH3CHO : 79,5%
C. HCHO : 3,82% ; CH3CH2CHO : 96,18%
D. Cả A và C

Câu 118: Cho chất A và H2 đi qua Ni nung nóng thu được chất B . Chất B có tỉ khối hơi đối với NO bằng 2 . Hoá
lỏng chất B và cho 3 gam chất lỏng B tác dụng với Na dư thu được 0,7 lít H 2 ở 00C và 0,8 atm. Cho 2,8 gam chất
A tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3 dư tạo ra 10,8 gam Ag. Công thức phân tử của A là
A. C2H3CHO
B. C2H5CHO
C. CH3CHO
D. HCHO

Câu 119: Cho m gam hỗn hợp X gồm hai ancol no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với CuO
(dư) nung nóng, thu được một hỗn hợp rắn Z và một hỗn hợp hơi Y (dY/H2 = 13,75). Cho toàn bộ Y phản ứng với
một lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 đun nóng, sinh ra 64,8 gam Ag. Giá trị của m là
A. 7,8.
B. 7,4
C. 9,2
D. 8,8
Fire 22


Bài tập ôn thi THPTQG

T.A.Tuấn

Câu 120: Cho 13,6 gam một hợp chất hữu cơ X chứa C, H, O tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch AgNO 3 2M
trong NH3 thu được 43,2 gam Ag. Biết tỉ khối hơi của X so với oxi bằng 2,125. Công thức cấu tạo của X là
A. CH3CH2CHO
B. CH2=CH-CH2-CHO
C. CH≡C-CH2CHO
D. CH≡C-CHO

Câu 121: Cho 0,1 mol andehit X tác dụng hoàn toàn với H2 thì cần 6,72 lít H2(đktc) và thu được sản phẩm Y. Cho
toàn bộ lượng Y tác dụng với Na dư thu được 2,24 lít khí H2(đktc). Mặt khác lấy 8,4 gam X tác dụng với dung dịch
AgNO3 dư thu được 43,2 gam Ag. Xác định công thức cấu tạo của X và Y
A. CH3CHO và C2H5OH
B. C2H2(CHO)2 và HOCH2CH(CH3)CH2OH
C. C2H2(CHO)2 và HO-CH2(CH2)2CH2OH
D. Cả B và C.

Câu 122: Một hỗn hợp gồm hai ankanal có tổng số mol là 0,25 mol. Khi cho hỗn hợp này tác dụng với dung dịch
AgNO3/NH3 dư thì thu được 86,4 g Ag và khối lượng dung dịch giảm 77,5g. Hai ankanal trong hỗn hợp đầu là
A. HCHO và CH3CHO
B. HCHO và C2H5CHO
C. HCHO và C3H7CHO
D. C3H5CHO và C3H7CHO

Câu 123: Hiđrat hóa 5,2 gam axetilen với xúc tác HgSO4 trong môi trường axit, đun nóng. Cho toàn bộ các chất
hữu cơ sau phản ứng vào một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 44,16 gam kết tủa. Hiệu suất phản
ứng hiđrat hóa axetilen là
A. 80%.
B. 70%.
C. 92%.
D. 60%.

Câu 124t: Thực hiện phản ứng oxi hóa (Mn2+, t0) 0,1 mol andehit fomic với hiệu suất 85%. Cho các chất sau phản
ứng tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng, thu được m gam Ag. Giá trị m là
A. 18,36.
B. 21,6.
C. 24,84.
D. 36,72

Câu 125t: Thực hiện phản ứng oxi hóa (Mn2+, t0) 0,1 mol andehit fomic với hiệu suất H%. Cho các chất sau phản
ứng tác dụng hoàn toàn với lượng dư dd AgNO3/NH3 đun nóng, thu được 25,92 gam Ag. Giá trị H là
A. 80.
B. 90.
C. 100.
D. 120

Fire 23


Bài tập ôn thi THPTQG
T.A.Tuấn
Câu 126: Đốt cháy hoàn toàn 1,44 gam muối của axit hữu cơ thơm đơn chức ta thu được 0,53 gam Na2CO3 và
1,456 lít khí CO2 (đktc) và 0,45 gam H2O. Công thúc cấu tạo thu gọn của muối axit thơm là
A. C6H5CH2COONa. B. C6H5COONa.
C. C6H5CH2CH2COONa. D. C6H5CH(CH3)COONa.

Câu 127: Một hỗn hợp gồm axit axetic và ancol etylic. Cho m gam X tác dụng hết với Na thu được 3,36 lít (đktc)
H2. Cho m gam X tác dụng với dung dịch NaHCO 3 dư, thu được 2,24 lít (đktc) CO2. Nếu đun nóng m gam X với
H2SO4 đặc thì khối lượng este thu được là (biết hiệu suất phản ứng este hóa là 66,67%)
A. 5,87 g
B. 8,8 g
C. 11,73 g
D. 17,6 g

Câu 128: Este hóa hỗn hợp gồm 9 g axit axetic với 10,6 g hỗn hợp gồm ancol etylic và ancol propylic (có tỉ lệ mol
1:1) với hiệu suất các phản ứng đều đạt 66,67%. Kết thúc phản ứng thu được este có khối lượng là
A. 14,25 g
B. 9,5 g
C. 19 g
D. 12,67 g

Câu 129: Cho 6,6 g axit axetic phản ứng với 4,04 g hỗn hợp gồm ancol metylic và ancol etylic có tỉ lệ mol tương
ứng là 2:3 (có H2SO4 đặc làm xúc tác), thu được a gam hỗn hợp este. Hiệu suất các phản ứng đều đạt 60%. Giá trị
của a là
A. 4,944 g
B. 5,103 g
C. 4,44 g
D. 8,8 g

Câu 130: Cho 6,9 g một axit cacboxylic đơn chức X tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm Ba(OH) 2 0,5M
và NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch này thu được 17,38 g chất rắn khan. Vậy CTPT
của X là
A. CH2O2
B. C2H4O2
C. C3H4O2
D. C5H8O2
Câu 131: Trung hoà 8,2 g hỗn hợp gồm axit fomic và một axit đơn chức X cần dd chứa 0,15 mol NaOH. Mặt khác
khi 8,2 g hỗn hợp tác dụng với dd AgNO3/NH3 dư sinh ra 21,6 g Ag. Tên gọi của X là
A. axit etanoic.
B. axit acrylic.
C. axit propanoic.
D. axit metacrylic.

Câu 132: Cho 0,04 mol một hỗn hợp X gồm CH2=CH-COOH, CH3COOH và CH2=CH-CHO phản ứng vừa đủ với
dung dịch chứa 6,4 gam brom. Mặt khác, để trung hoà 0,04 mol X cần dùng vừa đủ 40 ml dung dịch NaOH 0,75
M. Khối lượng của CH2=CH-COOH trong X là
A. 1,44 gam.
B. 0,56 gam.
C. 0,72 gam.
D. 2,88 gam.
Fire 24


Bài tập ôn thi THPTQG

T.A.Tuấn

Câu 133t. Axit cacboxylic X có công thức đơn giản nhất là C3H5O2. Khi cho 100 ml dung dịch axit X nồng độ
0,1M phản ứng hết với dung dịch Na2CO3 (dư), thu được V ml khí CO2 (đktc). Giá trị của V là
A. 336.
B. 112.
C. 448.
D. 224.

Câu 134: Cho dung dịch axit axetic có nồng độ x% tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH có nồng độ 10% thì dung
dịch muối có nồng độ 10,25%. Vậy x có giá trị là
A. 20%
B. 16%
C. 17%
D. 15%.

Câu 135: Hỗn hợp X gồm 1 axit no đơn chức và 2 axit không no đơn chức có 1 liên kết đôi, là đồng đẳng kế tiếp
nhau. Cho X tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH 2M, thu được 17,04 gam hỗn hợp muối. Mặt khác, đốt
cháy hoàn toàn X thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là 26,72 gam. Công thức phân tử của 3 axit trong X là
A. CH2O2, C3H4O2 và C4H6O2.
B. C2H4O2, C3H4O2 và C4H6O2.
C. CH2O2, C5H8O2 và C4H6O2.
D. C2H4O2, C5H8O2 và C4H6O2

Câu 137: X là hỗn hợp chứa hai axit cacboxylic no mạch hở, phân tử của mỗi axit chứa không quá hai nhóm
COOH. Đốt cháy hoàn toàn 9,8 g X thì thu được 11 g CO2 và 3,6 g nước. Vậy X chứa
A. HCOOH và CH3COOH
B. HCOOH và HOOC – COOH
C. HCOOH và CH2(COOH)2
D. CH3COOH và CH2(COOH)2

Câu 138: Hỗn hợp 2 axit đơn chức đồng đẳng kế tiếp tác dụng với NaOH dư. Lượng muối sinh ra đem tiến hành
phản ứng vôi tôi xút hoàn toàn, được hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 là 6,25. Hai axit có % số mol lần lượt là
A. 40% và 60%
B. 30% và 70%
C. 20% và 80%
D. 25% và 75%
Fire 25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×