Tải bản đầy đủ (.pdf) (36 trang)

Những điểm mới trong vệ sinh tay-Vấn đề đạo đức trong thực hành vệ sinh tay và sử dụng găng tay. PGS. TS. Lê Thị Anh Thư .Trưởng khoa Kiểm soát Nhiễm Khuẩn Bệnh viện Chợ Rẫy

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.9 MB, 36 trang )

Những
g điểm mới trong
g Vệ
ệ sinh tay
yVấn đề đạo đức trong
t
thực hành
vệ
ệ sinh tay và
à sử
sử dụng găng
ă
PGS TS Lê Thị Anh Thư
Trưởng khoa Kiểm soát Nhiễ
ễm Khuẩn Bệnh viện Chợ Rẫy
Chủ nhiệm Bộ môn Kiểm so
oát Nhiễm Khuẩn ĐH Y PNT
Chủ tịch Hội Kiểm soát Nhiễm Khuẩn TPHCM


Hướng dẫn thực hành
vệ sinh tay
Ban hành theo Quyết địn
nh
số 3916/QĐ
3916/QĐ--BYT,, ngày
g y
28/8/2017
• NVYT
NVYT:Thục
N
Th c hành 5 thời điểm
V
VST
• KSNK:
K
Là người tiên phong
trong quảng bá VST
• Lãnh
L
đạo BV: Đưa VST là 1
c số chất lượng trong BV
chỉ
• BYT:
B
Đưa VST là 1 điểm
n
nhấn
của chất lượng BV
• Cộng
C
đồng: Yêu cầu thực
h
hiện
VST


Vệ sinh tay là

tâm điểm của
chương
g trình
KSNK hiệu quảChủ đề vệ sin
nh tay 5
5-5-2018
5 2018

Sign up to the WHO global annu
ual hand hygiene campaign now
now,
' www.who.int/infection-prevention/campaigns/clean-hands/en/’.


Tại sao chủ
ủ đề
ề NKH cho 2018
• Hội đồng y tế thế giói (WHA) lần thứ 70:
Nhấn mạnh
ạ vai trò của
a chẩn đoán,, điều trịị và
phòng ngừa NKH
• Hơn 30 triệu người mắ
ắc NKH mỗi năm trên
toàn cầu
• Liên quan mật thiết giữ

ữa thực hành VST và
NKHChiến dịch Vệ sinh tay 7Cs
• Command attention: Nhấn
N
mạnh vai trò
• Clarify the message: Làm
L
rõ thông tin
• Co
ommunicate
u cate a benefi
be e it:
t Truyền
uyề tải
tả lợi
ợ ích
c
• Be Consistent (with alll other materials): Kiên
định

• Cater to both the heartt and the head : Nhắm
đến
ế cả con tim và khối
ối óc

• Create trust : Tạo sự tin tường

• Include a Call to action
n: Kêu gọi hành động


Thực hành trong
t
y khoa
Thực hà
ành theo:
• Luật

• Quy ch
hế
• Quy định
• Quy trrình
• Y đức
c


Đạo đức trong Y khoa

4 nguyên tắc của Tom Bea
auchamp & James Childress
1. Quyền BN: BN có quyền
n từ chối hoặc chọn phương
pháp điều trị cho họ
2. Lợi ích: BS/ĐD cần phải làm tốt nhất để điều trị,
chăm sóc BN
3. Không được làm hại cho
o BN

4. Công bằng: Mọi BN phả
ải được hưởng chế độ chăm
sóc như nhau


• Hiệp hội ĐD Hoa Kỳ
((ANA's):Code
)
of Ethic
cs for
Nurses
• ĐD cam kết sẽ hành động
đ
động,
cống hiến, chiến đấu để
đ bảo
vệ sức khỏe,
khỏe sự an toà
àn và
quyền lợi cho BN


Vấn đề đạo đức trong thực hành
vệ sinh tay và
à sử dụng găng


Tại sao phải vệ
ệ sinh tay?
ta ?

Hầu hết việc lâyy tru
uyền
y bệnh là qua
trung gian bàn tayy!
 Nhiễm khuẩn bệnh viện
 Lan truyền sự đề kh
háng kháng sinh


TỈ LỆ TỬ VONG HẬU SẢ
ẢN, BV PHỤ SẢN VIENNA
4 – 12
2 / 1847
20

Ư Ùn g d u ïn g c h í n h s a ùc h r ư ûa t a y b a ét b u o äc

T ỉ le ä tư û vo n g ( m o ã 1 0 0 la à n s in h )

15

10

5

0
04

05


06

07

08

09

10

11

Tháng

Semmelweis IF. The etiology, th
he concept and the prophylaxis
of childbed fever. Pest, CA Ha
artleben’s Verlag-Expedition, 1861.

12


Tình huống
h ố

Một BS không rửa tay

y trước khi khám BN
ĐD KSNK nhắc nhở
BS vẫn không rửa tay
SV đi theo
th BS cũng
ũ kh
hô rửa
hông
ử tay
t
BS có vi phạm y đức hay không?


Tình huống
h ố
• Một ĐD mang găng kh
hi chăm sóc BN A
• Sau đó qua chăm sóc BN B
• Không thay găng
ĐD này có vi phạm y đức hay không?
Phòng ngừa chuẩn
• Phòng ngừa KSNK cơ
ơ bản áp dụng cho mọi
bn bất kể chẩn đoán và
v thời điểm chăm sóc
• Phòng ngừa lây truyề

ền các vi sinh vật lây
truyền qua máu, dịch cơ thể, chất tiết, chất
bài tiết
• Giảm thiểu lây truyền nhiễm trùng cho nhân
viên y tế hoặc bn khác
• Giá trị đạo đức?


• M
Mang găng,
ă
khẩ tran
khẩu
t ng, kiếng
kiế bảo
bả vệ,
ệ áo
á
choàng và bao chân khi
k có nguy cơ tiếp xúc
với
ới máu
á và
à dịch
dị h tiết và
à tháo
thá ra ngay sau khi
sử dụng
• Bảo vệ cho NVYT khô
ông bị phơi nhiễm

ễ các
VSV trong máu & dịch
h tiết
• Bảo vệ không để lây truyền cho BN khác


Tình huống
h ố
• Khen thưởng hay phạt?
– Cấp cứu BN khẩn cấp
– Không thực hiện phòng ngừa
chuẩn vì nghĩ rằng BN không
HIV: Đúng hay sai?
– Vậy nếu biết BN HIV trước: sẽ
xử lý khác?
– Nếu xử lý khác: có vi phạm y
đức?


• Nếu phương tiện phòn
ng hộ không đủ để thực
hiện
ệ p
phòng
g ngừa
g
chuẩ
ẩn:
– Có liên quan đến vấn đề
đ đạo đức không?


• Điều kiện làm việc an toàn: Quyền lợi cơ bản
của nhân viên


• Quá trình lên kế hoạch
h, chọn, và mua sản
phẩm vệ
p
ệ sinh tay
y và găng
g tay
y có g
gắn với vấn
đề đạo đức không?


Xem Thêm

×