Tải bản đầy đủ (.pdf) (207 trang)

DANH MỤC LUẬN VĂN - LUẬN ÁN CHUYÊN NGÀNH BÁO CHÍ & TRUYỀN THÔNG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.03 MB, 207 trang )

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN
THƯ VIỆN TRƯỜNG

.

DANH MỤC LUẬN VĂN - LUẬN ÁN CHUYÊN NGÀNH BÁO CHÍ & TRUYỀN THÔNG
(DỮ LIỆU CẬP NHẬT ĐẾN THÁNG 10 NĂM 2014)
MÔN
LOẠI

NĂM / NƠI BẢO VỆ

1

Báo chí trực tuyến ở Việt Nam : một số vấn đề lý luận và
Phan Văn Tú
thực tiễn : luận văn Thạc sĩ

U6

Trường Đại học Khoa học Xã hội và
2006 Nhân văn (Đại học Quốc gia Tp Hồ
Chí Minh)

2

Development Communication: How is it used by
international NGOs in Vietnam - Exploratory research
into the cases of Oxfam and SNV : M.A.


U6

2008

3

Hoạt động báo chí của các chiến sĩ cách mạng trong nhà Đoàn Hữu Hoàng
tù Côn Đảo (1972 - 1975) : luận văn Thạc sĩ
Khuyên

U6

Trường Đại học Khoa học Xã hội và
2006 Nhân văn (Đại học Quốc gia Tp Hồ
Chí Minh)

K1

1

4

Hoạt động xã hội - từ thiện của báo chí thành phố Hồ
Chí Minh : luận văn Thạc sĩ

Nguyễn Mộng
Hồng Liên

U6


Trường Đại học Khoa học Xã hội và
2006 Nhân văn (Đại học Quốc gia Tp Hồ
Chí Minh)

K1, K2

3

5

Khảo sát bước đầu về báo chí cho đồng bào tôn giáo và
dân tộc ở đồng bằng sông Cửu Long : khảo sát báo chí
địa phương và khu vực 2004 - 2005 : luận văn Thạc sĩ

Nguyễn Văn Tấn

U6

Trường Đại học Khoa học Xã hội và
2006 Nhân văn (Đại học Quốc gia Tp Hồ
Chí Minh)

K1, K2

2

6

Nâng cao chất lượng và hiệu quả chương trình truyền
hình địa phương đồng bằng sông Cửu Long (khảo sát

Hồ Minh Trử
qua Đài truyền hình Vĩnh Long, giai đoạn 2000 - 2004) :
luận văn Thạc sĩ

U6

Trường Đại học Khoa học Xã hội và
2006 Nhân văn (Đại học Quốc gia Tp Hồ
Chí Minh)

K1, K2

2

7

Ngôn ngữ của người dẫn chương trình truyền hình : dựa
trên tư liệu các chương trình giao lưu, gặp gỡ truyền hình Lê Thị Phong Lan
: luận văn Thạc sĩ
Page 1

U6

Trường Đại học Khoa học Xã hội và
2006 Nhân văn (Đại học Quốc gia Tp Hồ
Chí Minh)

K1, K2

2


STT

NHAN ĐỀ

TÁC GIẢ

Nguyễn Thị Thảo
Nhân

Leeds Metropolitan University

VỊ TRÍ SỐ
KHO BẢN

K1, K2

2

K1

2


8

Phim tài liệu chân dung truyền hình : khảo sát qua hãng
phim truyền hình (TFS) - Đài truyền hình thành phố Hồ
Chí Minh từ 1991 đến nay : luận văn Thạc sĩ


9

Tuyên truyền về giáo dục đại học trên báo chí thành phố
Trần Thị Phương
Hồ Chí Minh (khảo sát các báo Sài Gòn Giải phóng và
Thảo
Tuổi trẻ từ năm 1994 - 2004) : luận văn Thạc sĩ

Vai trò của báo chí đối với công cuộc cải cách hành
10 chính: khảo sát qua báo in thành phố Hồ Chí Minh từ
năm 2001 đến năm 2004 : luận văn Thạc sĩ
Vai trò của báo chí đối với vấn đề cải cách giáo dục đại
11 học : khảo sát trên một số tờ báo in từ năm 2002 đến
2004 : luận văn Thạc sĩ

Bùi Thị Thủy

Nguyễn Thanh
Vân
Ưng Sơn Ca

Vai trò của báo chí ngành giáo dục và đào tạo trong thời
kỳ đổi mới : khảo sát trên báo Giáo dục & Thời đại, tạp Nguyễn Xuân
12
chí Giáo dục, mạng giáo dục Edu.net từ năm 2001 Đức
2005 : luận văn Thạc sĩ
Vấn đề bảo tồn và phát huy văn hóa Đông Nam Bộ trên
các chương trình truyền hình (khảo sát trên các chương
13
Đinh Duy Hảo

trình của Đài Phát thanh truyền hình Đồng Nai từ 2002
đến năm 2005 : luận văn Thạc sĩ
Vấn đề đạo đức nghề nghiệp của người làm báo trong
14 thời kỳ đổi mới của cách mạng Việt Nam : luận văn Thạc Đỗ Quyết Thắng

Vấn đề thông tin và định hướng trên trang văn hóa văn
15 nghệ của báo đoàn thanh niên : khảo sát báo Tiền phong Trần Thị Ngân Hà
từ năm 1999 đến 2004 : luận văn Thạc sĩ
Vấn đề truyền thông quảng cáo trên báo chí thành phố
16 Hồ Chí Minh (từ năm 1986 đến nay) : luận văn Thạc sĩ : Lê Hồng Yến
5.04.30
Văn hóa Nam Bộ trên sóng phát thanh của Đài tiếng nói
Đinh Khắc Quỳnh
17 Việt Nam khu vực Nam Bộ (từ năm 2001 - 2005) : luận
Giang
văn Thạc sĩ
Ghi chú:
Page 2

U6

Trường Đại học Khoa học Xã hội và
2007 Nhân văn (Đại học Quốc gia Tp Hồ
Chí Minh)

K1, K2

2

U6


Trường Đại học Khoa học Xã hội và
2007 Nhân văn (Đại học Quốc gia Tp Hồ
Chí Minh)

K1, K2

4

U6

Trường Đại học Khoa học Xã hội và
2006 Nhân văn (Đại học Quốc gia Tp Hồ
Chí Minh)

K1, K2

4

U6

Trường Đại học Khoa học Xã hội và
2006 Nhân văn (Đại học Quốc gia Tp Hồ
Chí Minh)

K1, K2

2

U6


Trường Đại học Khoa học Xã hội và
2006 Nhân văn (Đại học Quốc gia Tp Hồ
Chí Minh)

K1, K2

2

U6

Trường Đại học Khoa học Xã hội và
2006 Nhân văn (Đại học Quốc gia Tp Hồ
Chí Minh)

K1, K2

2

U6

Trường Đại học Khoa học Xã hội và
2006 Nhân văn (Đại học Quốc gia Tp Hồ
Chí Minh)

K1, K2

2

U6


Trường Đại học Khoa học Xã hội và
2006 Nhân văn (Đại học Quốc gia Tp Hồ
Chí Minh)

K1, K2

3

U6

Trường Đại học Khoa học Xã hội và
2006 Nhân văn (Đại học Quốc gia Tp Hồ
Chí Minh)

K1, K2

2

U6

Trường Đại học Khoa học Xã hội và
2006 Nhân văn (Đại học Quốc gia Tp Hồ
Chí Minh)

K1, K2

2Tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2014, luận văn - luận án chuyên ngành Báo chí & Truyền thông hiện có tại Thư viện: 17 nhan đề tương
ứng với 39 bản.
Giải thích vị trí kho:
Ký hiệu kho 1 (K1) : Tài liệu có ở Phòng đọc - cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Quận 1.
Ký hiệu kho 2 (K2) : Tài liệu có ở Phòng đọc - cơ sở Linh Trung, Quận Thủ Đức.

Page 3


ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN
THƯ VIỆN TRƯỜNG

DANH MỤC LUẬN VĂN - LUẬN ÁN CHUYÊN NGÀNH CHÂU Á HỌC
(DỮ LIỆU CẬP NHẬT ĐẾN THÁNG 10 NĂM 2014)
STT

NHAN ĐỀ

MÔN
LOẠI

TÁC GIẢ

1

Bước phát triển chính trị từ chế độ độc tài đến dân chủ Nguyễn Thị
ở Hàn Quốc(1961-nay) : luận văn Thạc sĩ
Quỳnh Mai


2

Các cuộc cải cách lớn ở Nhật Bản từ khía cạnh văn
hóa chính trị : luận văn Thạc sĩ : 60.31.50

3

Các đơn vị gốc hán trong tiếng Nhật và cách thức bản
ngữ hóa các đơn vị ấy : luận văn Thạc sĩ

4

Cải cách bộ máy chính phủ (Quốc Vụ Viện) nước
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa : từ năm 2000 đến nay Nguyễn Minh Trí
: luận văn Thạc sĩ

5

Cảm thức thẩm mỹ trong trà đạo Nhật Bản : luận văn
Thạc sĩ

Hồ Tố Liên

6

Cảng thị Nagasaki trong quan hệ thương mại và văn
hóa giữa Nhật Bản với các nước thời Edo (1603 1867) : luận văn Thạc sĩ

Vũ Đoàn Liên
Khê


R3

Nguyễn Đình
Ngọc Vân

U114

Hồ Ngọc Thể Hà V175.12

S2

U111.15

Page 1

P3

NĂM / NƠI BẢO VỆ

VỊ TRÍ
KHO

SỐ
BẢN

2012

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia

K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

2014

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
thành phố Hồ Chí Minh)

1

2008

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

2010

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2


2009

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

2008

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

K1


7

Chiến tranh Nhật - Triều những năm 1502-1598 và
quan hệ quốc tế ở Đông Bắc Á cuối thế kỷ XVI - đầu
VXII : luận văn Thạc sĩ

8


Chính sách của Indonesia đối với người Hoa từ những
năm 1990 đến nay (2010) : luận văn Thạc sĩ

9

Chính sách của triều Choson và triều Nguyễn đối với
nhà Thanh nửa đầu thế kỷ XIX: dưới góc nhìn so sánh Vũ Hồng Vẹn
: luận văn Thạc sĩ : 60.31.50

Chính sách đối ngoại của Ấn Độ với khu vực Nam Á
10
giai đoạn 1991 - 2006 : luận văn Thạc sĩ

Cao Mỹ Hiếu

Du Quế Tiên

Dương Thị Thúy
Hiền

Chính sách đối ngoại của Hàn Quốc từ đầu thế kỷ XXI
11
Phạm Thu Thủy
đến nay : luận văn Thạc sĩ: 60.31.50

Chính sách hướng Đông của Ấn Độ và quan hệ Ấn 12
Trung : luận văn Thạc sĩ : 60.31.50

Nguyễn Đức
Khanh


Chính sách Nam tiến của Nhật Bản cuối thế kỷ XIX 13
đầu XX : luận văn Thạc sĩ : 60.31.50

Nguyễn Thị Mỹ
Tuyên

Chính sách ngôn ngữ của Trung Quốc đối với các tộc
14
người thiểu số : luận văn Thạc sĩ

Phạm Ngọc Thúy
Vi

15

Chữ Hán trong quá trình hình thành và phát triển hệ
thống chữ viết Nhật Bản : luận văn Thạc sĩ

P3

R3

R4(1):

R4

R4

R4


R4

R3

Nguyễn Thị Cẩm
V175.12


Page 2

2012

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

2012

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
thành phố Hồ Chí Minh)

K1

1


2012

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
Thành phố Hồ Chí Minh)

K1

1

2007

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

2012

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
Thành phố Hồ Chí Minh)

K1

1

2013


Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
Tp. Hồ Chí Minh)

K1

1

2012

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
Thành phố Hồ Chí Minh)

K1

1

2012

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

2008


Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2


Chữ Hán và hiện tượng Hán hóa ở một số nước Đông
16
Á : luận văn Thạc sĩ

Lưu Tuyết Nga

Cộng đồng Islam ở miền nam Philippines : luận văn
17
Thạc sĩ

Lê Thị Hồng
Hạnh
Nguyễn Thị
Phương Thảo

18

Cộng đồng người Baba - Nyonya ở Malacca
(Malaysia) : luận văn Thạc sĩ

2009


Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1
Tp. Hồ Chí Minh)

1

P52

2008

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

P52

2011

P52

2009

V171.11

19 Cộng đồng người Hoa ở Philippines : luận văn Thạc sĩ Hoàng Thu Trang


Trường Đại học Khoa học Xã hội
K1, K2
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
Tp. Hồ Chí Minh)
Trường Đại học Khoa học Xã hội
K1
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
Tp. Hồ Chí Minh)
Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

1

20

Cộng đồng người Hoa ở vương quốc Thái Lan : luận
văn Thạc sĩ

Nguyễn Thị Lệ
Mỹ

P52

2008

21


Cộng đồng người Nhật ở Thành phố Hồ Chí Minh :
luận văn Thạc sĩ

Bùi Thị Duyên
Hải

P52

2009

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

2014

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
thành phố Hồ Chí Minh)

1

2009

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia

K1
Tp. Hồ Chí Minh)

1

2010

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

Cộng đồng người Việt ở Australia - thực trạng và xu
22
hướng phát triển : luận văn Thạc sĩ : 60.31.50

Hồ Bảo Uyên

Nguyễn Minh
23 Cộng đồng người Việt ở Camphuchia : luận văn Thạc sĩ
Nguyệt
Đặc điểm văn hóa Hý Khúc Trung Hoa : luận văn
24
Thạc sĩ

Lưu Tuấn Anh

Page 3


P52

P52

W36

K1

2


25

Đời sống văn hóa - xã hội của người dân Thái Lan qua
Cao Phương Thúy
truyện cổ tích : luận văn Thạc sĩ : 60.31.50

Đông Bắc Á trong chính sách hướng Đông của Ấn Độ
26
Đỗ Thanh Hà
: luận văn Thạc sĩ
Giải quyết vấn đề lãnh thổ biển đảo trong hoạt động
27 ngoại giao Nhật Bản (từ sau 1945 đến đầu thế kỷ
XXI) : luận văn Thạc sĩ

Võ Văn Bản

Giáo dục đại học và chiến lược thu hút nhân tài ở
28

Singapore : luận văn Thạc sĩ

Trương Thị
Hồng Hạnh

Gốm Trung Quốc thế kỷ XIX xuất khẩu sang Việt
29
Nam và tác động của nó : luận văn Thạc sĩ

Nguyễn Khắc
Xuân Thi

Hàn Quốc từ chế độ dân chủ đại nghị vay mượn đến
30
chế độ độc tài (1948 - 1979) : luận văn Thạc sĩ

31 Hầu đồng ở Korea và ở Việt Nam : luận văn Thạc sĩ

R4

R4

U484

Lê Tùng Lâm

Vũ Phối Như

Hoa văn trên gốm sứ Korea thời Joseon (1392-1910) : Nguyễn Xuân
32

luận văn Thạc sĩ : 60.31.30
Thùy Linh

Hợp tác du lịch giữa Việt Nam & Campuchia thực
33
trạng và giải pháp : luận văn Thạc sĩ

P52

Lâm Ngọc Uyển
Trân

Page 4

W123

P3

X391

W125

Q9

2014

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
thành phố Hồ Chí Minh)


2011

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

2012

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

2008

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

2008

Trường Đại học Khoa học Xã hội

và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

2008

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

2010

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

2013

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
Tp. Hồ Chí Minh)


1

2008

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

K1

K1

1

2


Hợp tác phát triển du lịch Trung Quốc - Việt Nam,
34 vấn đề thu hút khách du lịch Trung Quốc vào Việt
Nam : luận văn Thạc sĩ

Nguyễn Thị
Khang

Khuynh hướng đại chúng và thế tục trong hội họa
35
Nhật Bản thời kì EDO : luận văn Thạc sĩ

Nguyễn Thị Như

Ý

Lễ hội truyền thống tái hiện lịch sử ở Kyoto - Nhật
36
Bản : trường hợp lễ hội Jidai : luận văn Thạc sĩ

Lịch sử tộc người và văn hóa tinh thần của người Iban
37
ở Sarawal : (Malaysia) : luận văn Thạc sĩ

Lê Thị Kim Oanh

Trần Thế Vĩnh

Trần Mạnh Chiến

Nghi thức giao tiếp của người Hàn dưới góc nhìn ngôn
Ngô Thị Hồng
41 ngữ - văn hóa (đối chiếu với nghi thức giao tiếp của
Hạnh
người Việt) : luận văn Thạc sĩ : 60.31.50

42

Nhân tố Đài Loan trong quan hệ Trung - Mĩ (1922 2006) : luận văn Thạc sĩ

2

2009


Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1
Tp. Hồ Chí Minh)

1

1998

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

2009

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1
Tp. Hồ Chí Minh)

1

O59

2014

Trường Đại học Khoa học Xã hội

và Nhân văn (Đại học Quốc gia
thành phố Hồ Chí Minh)

O59

2008

Waseda university

Q9

2014

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
thành phố Hồ Chí Minh)

K1

1

U114

2013

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
Tp. Hồ Chí Minh)

K1


1

P3

2007

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

Q9

"Luật bảo đảm cơ hội đối xử bình đẳng giữa nam giới
và nữ giới trong lĩnh vực việc làm" và vai trò của nó
Phan Thị Thanh
38
trong xã hội Nhật Bản hiện nay : luận văn Thạc sĩ :
Xuyên
60.31.50
Microcredit program to poverty reduction in Vietnam :
39 case study of Ward 3, District 8, Ho Chi Minh city :
Nguyễn Thu Lan
M.A. thesis
Mở rộng hoạt động của một số tập đoàn kinh tế Hàn
40 Quốc (Chaebol) ở Việt Nam từ 1992 đến nay : luận
văn Thạc sĩ : 60.31.50

2011


Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

Lâm Ngọc Như
Trúc

Page 5

W143

U111

P52

K1

K1

1

1

2


Nhân tố Nhật Bản trong quan hệ quốc tế của ASEAN
43

từ sau chiến tranh lạnh : luận vănThạc sĩ : 60.31.50

Nguyễn Quang
Minh

Nhật Bản trong tiến trình liên kết Đông Á : luận văn
44
Thạc sĩ

Nguyễn Thị Đỗ
Uyên

Phân tích thực trạng thu hút khách du lịch quốc tế tại
45 Việt Nam - trường hợp khách du lịch Hàn Quốc : luận Shin Keun Sub
văn Thạc sĩ

46 Phật giáo Ấn Độ thời Ashoka : luận văn Thạc sĩ

Lê Thị Bích Vân

Phật giáo Theravada trong văn hóa vật thể ở Đông
47 Nam Á ( trường hợp Myanmar, Thái Lan, và Nam Bộ
Việt Nam) : luận văn Thạc sĩ

Nguyễn Thoại
Linh

Phật giáo trong đời sống văn hóa của cộng đồng cư
48
dân Singapore : luận văn Thạc sĩ


Nguyễn Thị Bảo


Phong trào dân chủ, dân quyền ở Trung Quốc cuối thế
49 kỷ XIX - đầu XX từ góc độ văn hóa chính trị : luận
Bùi Thị Tơ
văn Thạc sĩ
Phong trào giải phóng dân tộc Ấn Độ cuối thế kỷ XIX
50 - đầu thế kỷ XX từ khía cạnh văn hóa chính trị : luận
Trần Thị Mây
văn Thạc sĩ : 60.31.50

Page 6

2013

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
Tp. Hồ Chí Minh)

2011

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2


2011

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

2010

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

2012

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

X35

2008


Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

P3

2011

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

2013

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
thành phố Hồ Chí Minh)

2

R4

R4


Đ9

X35

X35

R5

K1

K1, K2

1


Phong trào ly khai ở Indonesia (từ thời kỳ "trật tự
51
mới" tới nay) : luận văn Thạc sĩ

Dương Văn Tâm

Phong trào tự do dân quyền ở Nhật Bản cuối thế kỷ
52
XIX : luận văn Thạc sĩ

Nguyễn Thị Thu
Hương

Phong tục cấm kị của người Trung Quốc (có so sánh

53
với Việt Nam) : luận văn Thạc sĩ

Nguyễn Tuấn
Nghĩa

P3

P3

P52

Phong tục tập quán trong nghi lễ vòng đời của dân tộc Nguyễn Thị Thu
54
Choang - Trung Quốc : luận văn Thạc sĩ
Thủy

Phương thức bản ngữ hóa từ ngoại lai trong tiếng Hán
55
Trần Quang Huy
: luận văn Thạc sĩ

P52

V171.11

2012

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia

K1
Tp. Hồ Chí Minh)

1

2010

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

2012

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1
Tp. Hồ Chí Minh)

1

2012

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)


2

2012

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

2

1

Quá trình nghiên cứu, giới thiệu văn học hiện đại
56 Trung Quốc ở miền Bắc Việt Nam giai đoạn 19541975 : luận văn Thạc sĩ

Nguyễn Lý Uy
Hân

V5

2012

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)


Quá trình xác lập nền tảng dân chủ - tự do ở Trung
57 Quốc cuối thế kỷ XIX - đầu XX : luận văn Thạc sĩ :
60.31.50

Trần Thị Hồng
Nguyên

P3

2014

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
thành phố Hồ Chí Minh)

Quan hệ kinh tế Ấn Độ - Mỹ từ 1991 đến 2010 : luận
58
văn Thạc sĩ

Nguyễn Thị Lan
Vinh

2011

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

Page 7


Q9

K1

2


Quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc với các nước tiểu
59 vùng sông Mekong những năm đầu thế kỷ XXI : luận
văn Thạc sĩ

Võ Hồng Ánh

Quan hệ kinh tế Việt Nam - Lào (1991-2011) : luận
60
văn Thạc sĩ

Vũ Thị Thoa

Quan hệ Nhật Bản - ASEAN từ sau chiến tranh lạnh
61
(1991 - 2009) : luận văn Thạc sĩ

Trần Thị Kim
Dung

Quan hệ Nhật Bản và Ấn Độ từ năm 2000 đến nay :
62
luận văn Thạc sĩ


Lê Ngọc Minh
Tâm

Quan hệ Nhật Trung từ sau chiến tranh lạnh đến nay :
63
luận văn Thạc sĩ

Nguyễn Thị Như
Thường

Quan hệ thương mại Nhật Bản - Đông Nam Á : luận
64
văn Thạc sĩ

65

Quan hệ Úc - Mỹ từ đầu thế kỷ XXI đến nay : luận
văn Thạc sĩ : 60.31.50

Q9

Q9

R4

R4

R4


2013

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
thành phố Hồ Chí Minh)

K1

1

2012

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
Thành phố Hồ Chí Minh)

K1

1

2010

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

2011


Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

2010

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1
Tp. Hồ Chí Minh)

1

1

Đinh Thị Lệ Thu

Q9

2009

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1
Tp. Hồ Chí Minh)


Đoàn Thanh Thảo

R4

2013

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
thành phố Hồ Chí Minh)

2012

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

Quản lý xã hội truyền thống của cộng đồng người Hoa Phạm Thị Thái
66
ở Indonesia : luận văn Thạc sĩ
Hằng

Page 8

P52

K1

1


2


2010

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

2013

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
Tp. Hồ Chí Minh)

K1

1

2012

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
Tp. Hồ Chí Minh)

K1


1

2010

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

2014

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
thành phố Hồ Chí Minh)

K1

1

R3

2014

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
thành phố Hồ Chí Minh)

K1


1

V175.12

2013

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
thành phố Hồ Chí Minh)

K1

1

2013

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
Tp. Hồ Chí Minh)

K1

1

Quảng bá du lịch Malaysia và bài học kinh nghiệm cho Lâm Thị Nhã
67
Việt Nam : luận văn Thạc sĩ
Khanh


Sự hội nhập vào Việt Nam của cộng đồng người Hàn
68
Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh : luận văn Thạc sĩ

U518

Cao Thúy Oanh

P52

"Sức mạnh mềm" trong chính sách đối ngoại của
Tăng Thái Thụy
69 Trung Quốc ở Đông Nam Á sau chiến tranh lạnh : luận
Ngân Tâm
văn Thạc sĩ : 60.31.50
Thần đạo và ảnh hưởng của thần đạo trong văn hóa
70
Nhật Bản : luận văn Thạc sĩ

Nguyễn Võ Kiều
Trinh

Thể chế chính trị ở Singapore dưới thời chính quyền
71 Lý Quang Diệu (1965-1990) : luận văn Thạc sĩ :
60.31.50

Nguyễn Thị Thủy
Tiên

Thủ tướng Tanaka Kakuei trong sự nghiệp hiện đại

72 hóa và tự chủ ngoại giao của Nhật Bản những năm 70
của thế kỷ XX : luận văn Thạc sĩ : 60.31.50

73

X29

R3

Quan Yến Anh

Thực trạng phát âm tiếng Nhật của sinh viên Việt Nam
Sái Thị Mây
trong trường đại học : luận văn Thạc sĩ : 60.31.50

Tìm hiểu biểu tượng "Quốc hoa" trong cảm thức của
74
dân tộc Nhật Bản : luận văn Thạc sĩ : 60.31.50

R4

Chu Vũ Như
Nguyện

P52

Page 9


Tìm hiểu tinh thần võ sĩ đạo Nhật Bản : luận văn Thạc

75
Vương Bửu Châu


Tín ngưỡng hồn lúa của nhóm tộc người thuộc ngữ hệ
76
Môn - Khmer ở Đông Nam Á : luận văn Thạc sĩ

Võ Thị Phương
Oanh

Tín ngưỡng thần đạo ở Nhật Bản (so sánh với tín
77
ngưỡng thành hoàng ở Việt Nam) : luận văn Thạc sĩ

Phạm Thị Thanh
Nhàn

Tính tiết kiệm của người Nhật : luận văn Thạc sĩ :
78
60.31.50

Phạm Lê Khánh
Trang

Tổ chức và quản lý xã hội truyền thống của cộng đồng
Nguyễn Thị
79 người Hoa ở một số nước Đông Nam : luận văn Thạc
Minh KhôiTranh thủy mặc Trung Quốc và ảnh hưởng của nó ở
Việt Nam thế kỷ XX : luận văn Thạc sĩ: 60.31.50

"Trật tự mới" - mô hình độc tài Indonesia (1967 82
1998) : luận văn Thạc sĩ: 60.31.50

2

2008

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

2011

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

2012

Trường Đại học Khoa học Xã hội

và Nhân văn (Đại học Quốc gia
thành phố Hồ Chí Minh)

1

2012

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1
Tp. Hồ Chí Minh)

P52

2012

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
Tp. Hồ Chí Minh)

K1

1

W147

2012

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia

Thành phố Hồ Chí Minh)

K1

1

2012

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
Thành phố Hồ Chí Minh)

K1

1

P3

P52

X24

P52

P52

Tổ chức và quản lý xã hội truyền thống của cộng đồng
Nguyễn Thị
80 người Hoa ở một số nước Đông Nam : luận văn Thạc
Minh Khôi

sĩ : 60.31.50

81

2008

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

Huỳnh Nguyễn
Thùy Trang

Đinh Thị Lan

Page 10

R4

K2

1


Truyện ngắn Akutagawa Ryunosuke dưới góc nhìn văn
83
Đỗ Thị Mỹ Lợi
hóa : luận văn Thạc sĩ : 60.31.50


Từ ngoại lai gốc Âu Mỹ trong tiếng Nhật : luận văn
84
Thạc sĩ : 60.31.50

V5

Trần Thị Mỹ Linh V175.12

Tư tưởng "Thực học" (Jitugaku) ở Nhật Bản thời Minh
85 Trị trong bối cảnh cảnh Đông Á : luận văn Thạc sĩ :
Cao Thúy Nga
60.31.50

Y3

2013

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
Tp. Hồ Chí Minh)

K1

1

2014

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
thành phố Hồ Chí Minh)


K1

1

2012

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
Thành phố Hồ Chí Minh)

K1

1

2009

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1
Tp. Hồ Chí Minh)

2013

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
thành phố Hồ Chí Minh)

K1


1

K1

1

86 Uyển ngữ trong tiếng Hàn : luận văn Thạc sĩ

Trần Thị Vân Yên V175.14

Vai trò đồng minh chiến lược của Philipines trong
87 chiến lược Châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ hiện
nay : luận văn Thạc sĩ : 60.31.50

Nguyễn Đăng
Khoa

Vai trò Phật giáo trong đời sống chính trị - xã hội
88 Myanmar (từ năm 1948 đến nay) : luận văn Thạc sĩ :
60.31.50

Trần Thị Khánh
Tâm

X35

2013

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia

Tp. Hồ Chí Minh)

Phạm Thị Khuê

Q32

2013

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
Tp. Hồ Chí Minh)

K1

1

2013

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
thành phố Hồ Chí Minh)

K1

1

89

Vấn đề an ninh lương thực của các nước ASEAN :
luận văn Thạc sĩ : 60.31.50


Vấn đề độc lập của Đông Timor và quan hệ Australia - Lê Đặng Thảo
90
Indonesia : luận văn Thạc sĩ : 60.31.50
Uyên

Page 11

R3

R4

1


Vấn đề hạt nhân ở Cộng Hòa Dân chủ Nhân dân Triều
91 Tiên và tác động của nó tới quan hệ quốc tế Đông Bắc Vũ Thị Ánh
Á sau chiến tranh lạnh : luận văn Thạc sĩ : 60.31.50

R3

Vấn đề Myanmar trong quan hệ Mỹ - Asean : luận văn
92
Văn Trung Hiếu
Thạc sĩ

Vấn đề Triều Tiên trong quan hệ Nhật Bản và Trung
93
Quốc cuối thế kỷ XIX : luận văn Thạc sĩ


Bùi Thạch Lam

Vấn đề xung đột tộc người ở Đông Nam Á (trường
94
hợp người Moro ở Philippines) : luận văn Thạc sĩ

Nguyễn Thị Mỹ
Dung

Vấn đề xung đột tộc người ở Đông Nam Á (trường
95 hợp người Moro ở Philippines) : luận văn Thạc sĩ :
60.31.50

Nguyễn Thị Mỹ
Dung

Văn hóa giao tiếp phi ngôn ngữ của người Hàn : (so
96
sánh với người Việt) : luận văn Thạc sĩ

97

Văn hóa Phật giáo trong đời sống cư dân Thái Lan :
luận văn Thạc sĩ

R4

P3

P52


P52

2012

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
Tp. Hồ Chí Minh)

2010

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

2008

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

2012

Trường Đại học Khoa học Xã hội

và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

2012

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
Tp. Hồ Chí Minh)

2

2

1

K1

K1, K2

Hee Lee Yoon

U111

2009

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia

K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

Đào Duy Đại

X35

2009

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2013

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
Tp. Hồ Chí Minh)

Văn hóa quản lý xã hội của người Chăm An Giang Nguyễn Thành
98 truyền thống và hiện đại (có so sánh với người Chăm ở
Nhân
Campuchia) : luận văn Thạc sĩ : 60.31.50

Page 12

P52

K1


1

1


Văn hóa Thái Lan qua hai lễ hội : lễ hội năm mới
99 SONGKRAN & lễ hội hoa đăng LOY KRATHONG : Phạm Tấn Thông
luận văn Thạc sĩ : 60.31.50
Văn hóa ứng xử của người Hàn Quốc qua tục ngữ,
100 thành ngữ (so sánh với Việt Nam) : luận văn Thạc sĩ :
60.31.50

Nguyễn Thị
Hồng Hạnh

Văn học Linglei Trung Quốc và sự tiếp nhận ở Việt
101
Nam : luận văn Thạc sĩ

Nguyễn Thị Cẩm
Nhung

"Xã hội mới" ở Philippines mô hình cải cách ở Đông
102
Nam Á : luận văn Thạc sĩ

Lư Nguyễn
Nguyệt Quế


Ý thức thẩm mỹ Nhật Bản trong thơ Haiku : luận văn
103
Thạc sĩ

Nguyễn Thị Lam
Anh

U114

V3

V5

O59

Y817

2013

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
Tp. Hồ Chí Minh)

K1

1

2013

Trường Đại học Khoa học Xã hội

và Nhân văn (Đại học Quốc gia
Tp. Hồ Chí Minh)

K1

1

2010

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

2012

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2
Tp. Hồ Chí Minh)

2

2010

Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn (Đại học Quốc gia
K1, K2

Tp. Hồ Chí Minh)

2

Ghi chú:
Tính đến 31 tháng 10 năm 2014, luận văn - luận án chuyên ngành Châu Á học hiện có tại Thư viện: 103 nhan đề tương ứng với 155 bản.
Giải thích vị trí kho:
Ký hiệu kho 1 (K1) : Tài liệu có ở Phòng đọc - cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Quận 1.
Ký hiệu kho 2 (K2) : Tài liệu có ở Phòng đọc - cơ sở Linh Trung, Quận Thủ Đức.

Page 13


ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN
THƯ VIỆN TRƯỜNG

DANH MỤC LUẬN VĂN - LUẬN ÁN CHUYÊN NGÀNH CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG
VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ
(DỮ LIỆU CẬP NHẬT ĐẾN THÁNG 10 NĂM 2014)
STT

NHAN ĐỀ

TÁC GIẢ

MÔN
LOẠI

NĂM / NƠI BẢO VỆ

Trường Đại học Khoa học
2012 Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)
Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn (Đại
2012
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)
Trường Đại học Khoa học
2003 Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)
Trường Đại học Khoa học

VỊ TRÍ
KHO

SỐ
BẢN

K1

1

K1, K2

2

K1


1

1

Ảnh hưởng của Phật giáo đến đời sống văn hóa tinh thần
của nhân dân thành phố Hồ Chí Minh : luận án Tiến sĩ

Thân Ngọc Anh

X35

2

Ảnh hưởng của Phật giáo đến đời sống văn hóa tinh thần
của nhân dân thành phố Hồ Chí Minh : luận án Tiến sĩ :
62.22.80.05

Thân Ngọc Anh

X35

3

Biện chứng của cái phổ biến và cái đặc thù trong quá trình
Nguyễn Anh Thường Y151.1
công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam : luận văn Thạc sĩ

4


Biện chứng của việc xây dựng nhà nước pháp quyền Việt
Nam với phát huy dân chủ của nhân dân : luận án Tiến sĩ

Nguyễn Trọng Thóc Y153

K1, K2

2

5

Biện chứng giữa lợi ích giai cấp, lợi ích dân tộc và lợi ích
nhân loại trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở
Việt Nam hiện nay : luận án Tiến sĩ

2003 Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)
Trường Đại học Khoa học

Vũ Ngọc Miến

Y154

K1, K2

2

6


Biện chứng giữa truyền thống và hiện đại trong quá trình
xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc
dân tộc : luận án Tiến sĩ

2008 Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)
Trường Đại học Khoa học

Trần Hoàng Hảo

Y3

K1

1

7

Bước đầu tìm hiểu học thuyết ba làn sóng văn minh của
Anvin Tôphlơ : luận văn Thạc sĩ

Nguyễn Minh Hiền

Y151

2005 Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh) Đại học Khoa học
Trường

2004 Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)

K1, K2

2

Page 1


8

Bước đầu tìm hiểu vấn đề giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc
trong hoạt động du lịch ở Việt Nam : luận văn Thạc sĩ

Huỳnh Thị Mỹ Đức

U518.1

2002

9

Cái đẹp với vấn đề giáo dục thẩm mỹ trong điều kiện nền
kinh tế thị trường ở Việt Nam : luận văn Thạc sĩ

Nguyễn Thị Nga

Y811


1999

10

Công giáo và những biến đổi của công giáo hiện nay : luận
văn tiến sĩ

Lê Thị Thanh Hương X375.0

2008

11

Đạo đức Phật giáo và ảnh hưởng của nó với đời sống tinh
thần của người Việt Nam : luận văn Thạc sĩ

Tạ Chí Hồng

Y3

199

12

Đạo đức trong nền kinh tế thị trường : luận văn Thạc sĩ

Trần Trọng Oánh

Y715


1999

13

Đạo tin lành và ảnh hưởng của nó đến quá trình phát triển
kinh tế - xã hội trong cộng đồng dân tộc thiểu số ở Tây
Nguyên : luận án Tiến sĩ : 62.22.80.05

Nguyễn Văn Lai

X376
Đ108T

2013

14

Định hướng giá trị đạo đức trong sinh viên - Thực trạng và
giải pháp : luận văn Thạc sĩ

Võ Văn Thưởng

Y717

1999

15

Gia đình truyền thống Việt Nam - những giá trị và thách

thức trong giai đoạn hiện nay : luận văn Thạc sĩ

Trần Thị Hạ

Y158

2005

16

Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc trong xây dựng
văn hóa gia đình Việt Nam hiện nay : luận án Tiến sĩ :
62.22.80.05

An Thị Ngọc Trinh

U114(1) 2014

Page 2

Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)
Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)
Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn (Đại

học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)
Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)
Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)
Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh
Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)
Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)
Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia thành phố Hồ
Chí Minh

K1, K2

2


K1

1

K1

1

K1

1

K1

1

K1, K2

2

K1

1

K1, K2

2

K1, K2


2


17

Mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn trong việc
giáo dục lý tưởng cho sinh viên thành phố Hồ Chí Minh
Lê Thị Hiền
trong giai đoạn hiện nay : luận văn Thạc sĩ

18

Mối quan hệ biện chứng giữa tất yếu và tự do trong hoạt
động nhận thức và hoạt động thực tiễn : luận án Tiến sĩ

19

Mối quan hệ giữa cá nhân với xã hội trong triết lý Nho giáo
và ảnh hưởng của nó đối với xã hội Việt Nam : luận án Tiến Hoàng Tăng Cường


Y118.2

2000

20

Mối quan hệ giữa chính quyền với các thành tố trong hệ
thống chính trị của thành phố Hồ Chí Minh : luận văn Thạc Huỳnh Thành LậpY1c

2002

21

Mối quan hệ giữa văn hóa và khoa học ở Việt Nam hiện
nay : luận văn Thạc sĩ

Nguyễn Văn Tiếng

U11

2000

22

Mối quan hệ giữa Y - Sinh học hiện đại và hệ thống giá trị
văn hóa : luận án Tiến sĩ

Nguyễn Văn Việt

Y1

2005

23


Một số vấn đề về mối quan hệ giữa triết học và khoa học tự
Nguyễn Văn Việt
nhiên : luận văn Thạc sĩ

Y3

2000

24

Nguồn lực trí thức nữ Tp. Hồ Chí Minh trong sự nghiệp
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước : luận án Tiến sĩ

Nguyễn Thị Phương
Q9
Linh

2007

25

Nhận thức và vận dụng tư tưởng dân chủ của Hồ Chí Minh
trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường : luận
văn Thạc sĩ

Nguyễn Bình luận

2001

U48


Nguyễn Công Chiến Y118

Page 3

Y2

2006

2000

Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)
Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)
Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)
Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)
Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia Tp. Hồ Chí

Minh)
Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)
Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)
Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)
Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)

K1, K2

2

K1, K2

2

K1, K2

2


K1, K2

2

K1

1

K1, K2

2

K1

1

K1

1

K1

1


26

Nhân tố con người trong lực lượng sản xuất ở đồng bằng
sông Cửu Long thời đổi mới : luận văn Thạc sĩ


Phan Thành Yến

Y152

2001

27

Nhân tố con người trong sự phát triển sản xuất xã hội ở
Việt Nam hiện nay : luận văn Thạc sĩ

Nguyễn Thị Bích
Thủy

Y150.2

1999

28

Nhân tố người lao động trong sự phát triển lực lượng sản
xuất của nền kinh tế tri thức : luận văn Thạc sĩ

Lưu Thị Ngàn

Y157

2003

29


Những tư tưởng cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về
vai trò của văn hóa trong sự phát triển xã hội : luận án Tiến Hoàng Thị Hạnh


Y156

2004

30

Phân công lao động và vai trò của nó đối với sự phát triển
lực lượng sản xuất ở Việt Nam hiện nay : luận văn Thạc sĩ

Y152

2002

31

Phật giáo Theravada trong đời sống văn hóa tinh thần của
cộng đồng người Khmer Nam Bộ tỉnh Sóc Trăng : luận văn Trịnh Thanh Hà
Thạc sĩ

X35-11

2002

32


Phát triển chủ nghĩa tư bản nhà nước trong thời kỳ quá độ
lên chủ nghĩa xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh : luận án
Tiến sĩ : 62.22.80.05

R2(1)
2012
PH110T

33

Phát triển con người toàn diện : Từ học thuyết Mác đến tư
tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Phạm Thị Đoạt
Nam trong công cuộc đổi mới luận văn tiến sĩ : 62.22.80.05

Y1
2014
PH110T

34

Phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam trong bối cảnh toàn
cầu hoá và hội nhập quốc tế hiện nay : luận án tiến sĩ :
62.22.80.05

Q9(1)49
1
2014
PH110T

Nguyễn Lâm Thanh

Hoàng

Nguyễn Thị Phượng

Nguyễn Thị Ngọc
Hương

Page 4

Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)
Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)
Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)
Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)
Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn (Đại

học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)
Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia Thành phố Hồ
Chí Minh)
Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia thành phố Hồ
Chí Minh
Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)

K1, K2

2

K1

1

K1, K2

2

K1, K2

2


K1, K2

2

K1, K2

2

K1

1

K1, K2

2

K1

1


Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn (Đại
2004
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)

35


Phát triển lực lượng sản xuất ngành chế biến gỗ xuất khẩu
Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa :
luận văn Thạc sĩ

36

Phát triển nguồn lực cán bộ khoa học trong các viện nghiên
cứu khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự ở Việt Nam : Trịnh Xuân Sơn
luận án Tiến sĩ : 62.22.80.05

37

Phát triển nguồn nhân lực công an nhân dân trong quá trình
Nguyễn Tốt
hội nhập quốc tế ở Việt Nam : luận án Tiến sĩ : 62.22.80.05

38

Phát triển nguồn nhân lực ở thành phố Hồ Chí Minh trong
quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa : luận án Tiến sĩ :
62.22.80.05

Nguyễn Long Giao

39

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện
đại hóa ở Đà Nẵng : tóm tắt : luận án Tiến sĩ

Dương Anh Hoàng


40

Phương pháp hệ thống - phương pháp phổ biến trong nhận
thức khoa học và hoạt động thực tiễn : luận án Tiến sĩ

Nguyễn Ngọc Khá

Y251.5

2001

41

Quá trình hình thành và nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về
con người : luận văn Thạc sĩ

Đặng Hữu Sửu

A327

2003

42

Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về mối quan hệ biện
chứng giữa kinh tế và chính trị : luận án Tiến sĩ

Dương Đức Hưng


A5

2008

43

Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về dân chủ với việc
thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở thành phố Hồ Chí Minh
hiện nay : luận văn Thạc sĩ

Nguyễn Thị Thanh
Nhiên

Y156.21 2012

Huỳnh Ngọc Hội

Page 5

Y152

Y15
PH1105 2013
T

2013.

Trường Đại học Khoa học
Q9(1)24
Xã hội và Nhân văn (Đại

0
2013
học Quốc gia thành phố Hồ
PH110T
Chí Minh
Trường Đại học Khoa học
Q9(1Xã hội và Nhân văn (Đại
2HCM) 2013
học Quốc gia thành phố Hồ
PH110T
Chí Minh)
Q9

2008

Viện Phát triển bền vững
vùng Nam Bộ
Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)
Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)
Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)
Trường Đại học Khoa học

Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)

K1, K2

2

K1, K2

2

KHO
HẠN
CHẾ

2

K1, K2

2

K1

1

K1

1


K1, K2

2

K1

1

K1, K2

2


44

Quan điểm Mác-Xít về dân chủ và việc thực hiện quy chế
dân chủ cơ sở trong điều kiện hiện nay tại Tây Ninh : luận
văn tiến sĩ

45

Quan điểm triết học Mác - Lênin về vai trò của quần chúng
nhân dân trong lịch sử và phát huy vai trò ấy trong sự
Phùng Văn Nam
nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay : luận văn Thạc sĩ

46

Quan hệ biện chứng giữa cái chung và cái riêng trong quá
trình hội nhập kinh tế quốc dân của Việt Nam hiện nay :

luận văn Thạc sĩ

47

Đoàn Nam Hương

Nguyễn Trần Thực

Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn (Đại
Y156.21 2007
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)

Y157

Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn (Đại
1998
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)
Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)
Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)
Trường Đại học Khoa học

Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)
Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)
Trường Đại học Khoa học

Y122.7

2005

Quan hệ biện chứng giữa chính quyền với các thành tố
trong hệ thống chính trị của thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ Huỳnh Thành Lập
đổi mới : luận án Tiến sĩ

Y154

2009

48

Quan niệm của Karl Marx về "Tha hóa của lao động" và
vấn đề khắc phục sự tha hóa : luận văn Thạc sĩ

Y152.2

1998


49

Sở hữu - Một động lực cơ bản phát triển nông nghiệp nước
ta hiện nay theo định hướng xã hội chủ nghĩa : luận văn
Nguyễn Thị Phượng Y151.1
Thạc sĩ

1999

50

Sự nhận thức và vận dụng quy luật lượng - chất trong quá
Võ Duy Anh
trình xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam : luận văn Thạc sĩ

2002

51

Sự thống nhất giữa truyền thống và hiện đại trong tư tưởng
Hồ Chí Minh về con người và sự vận dụng vào quá trình
A372
Trương Hoài Phương
phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay : luận án
S550T
Tiến sĩ : 62.22.80.05

2013

52


Sự thống nhất và mâu thuẫn giữa truyền thống và hiện đại
trong quá trình phát triển văn hóa ở Cần Thơ : luận án Tiến Nguyễn Văn Dựa


Trường Đại học Khoa học
2011 Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)

Đặng Viết Chẩn

Page 6

Y1c

U114

Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)
Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh), Tp. Hồ Chí Minh

K1, K2

2


K1

1

K1, K2

2

K1

1

K1

1

K1, K2

2

K1, K2

2

K1, K2

2

K1, K2


2


Trường Đại học Khoa học
1998 Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)
Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn (Đại
2004
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)

53

Sự tiếp biến ba học thuyết Phật, Đạo, Nho của Nguyễn Du
trong truyện kiều : luận văn Thạc sĩ

Phan Huy Củng

V5

54

Tìm hiểu quá trình chuyển tiếp thế giới quan triết học của
Các Mác thời kì 1837 - 1844 : luận văn Thạc sĩ

Nguyễn Đức Thắng

A330


55

Tìm hiểu triết học chính trị của Montesquieu : luận văn
Thạc sĩ

Lê Tuấn Huy

Y3

2002

56

Tìm hiểu tư tưởng dân chủ của J.J.Rousseau : luận văn
Thạc sĩ

Dương Thị Ngọc
Dung

Y3

2001

57

Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục : luận án Tiến sĩ Nguyễn Anh Quế

A377


2004

58

Tìm hiểu tư tưởng khoan dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh :
luận văn Thạc sĩ

Y1a

2001

59

Tìm hiểu tư tưởng triết học của Ngô Thì Nhậm qua tác
Đỗ Hương Giang
phẩm "Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh" : luận văn Thạc sĩ

Y3

2003

60

Tìm hiểu vấn đề tha hóa trong điều kiện kinh tế thị trường ở
Nguyễn Ngọc Diễm
Việt Nam hiện nay : luận văn Thạc sĩ

Y156

61


Tính nhân văn qua hình tượng người phụ nữ trong tiểu
thuyết Tự Lực Văn Đoàn : luận văn Thạc sĩ

V5

Nguyễn Văn Công

Phạm Thanh Hùng

Page 7

K1

1

K1, K2

2

K1, K2

2

K1, K2

2

K1, K2


2

K1, K2

2

K1, K2

2

2004 Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)
Trường Đại học Khoa học

K1, K2

2

1998 Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)

K1

1

Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia Tp. Hồ Chí

Minh)
Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)
Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)
Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)
Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)
Trường Đại học Khoa học


62

Toàn cầu hóa và vấn đề giữ gìn, phát huy giá trị truyền
thống Việt Nam : luận án tiến sĩ : 62.22.80.05

63

Triết học chính trị Montesquieu với việc xây dựng nhà nước
Lê Tuấn Huy
pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam : luận án Tiến sĩ


64

Triết học và bức tranh vật lý học về thế giới : luận án Tiến sĩ Bùi Văn Mưa

65

Từ mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan
Nguyễn Thành
hệ sản xuất nhận dạng xu hướng của nền kinh tế nhiều
Chương
thành phần ở Việt Nam hiện nay : luận văn Thạc sĩ

66

Tư tưởng canh tân của Nguyễn Lộ Trạch và những bài học
lịch sử của nó đối với công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay Lê Thu Hằng
: luận văn Thạc sĩ

67

Tư tưởng canh tân văn hóa, giáo dục của Nguyễn Trường
Tộ và ý nghĩa của nó đối với sự nghiệp giáo dục ở Việt
Nam hiện nay : luận văn Thạc sĩ

68

Tư tưởng của Khổng Tử về bản tính con người và giáo dục
con người, ý nghĩa của nó đối với sự nghiệp giáo dục - đào Đặng Thị Thúy Hoa
tạo ở Việt Nam hiện nay : luận văn Thạc sĩ


69

Tư tưởng của V.I.Lênin về xây dựng nền văn hoá xã hội
chủ nghĩa và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam
trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước :
luận án Tiến sĩ

70

Nguyễn Thị Hương
Giang

Vũ Ngọc Lanh

Trường Đại học Khoa học
U111.16
Xã hội và Nhân văn (Đại
2014
T406C
học Quốc gia thành phố Hồ
Chí Minh)
Trường Đại học Khoa học
Y3
2005 Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh) Đại học Khoa học
Trường
Y1
2002 Xã hội và Nhân văn (Đại

học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)
Trường Đại học Khoa học
Y1
2002 Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)
Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn (Đại
Y3
2004
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)
Trường Đại học Khoa học
Y3
2003 Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)
Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn (Đại
Y3
2002
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)

Thái Thị Thu Hương A355

Tư tưởng đạo đức trong triết học Bergson : luận văn Thạc sĩ Đinh Hồng Phúc

Page 8


Y3

K1, K2

2

K1, K2

2

K1, K2

2

K1, K2

2

K1, K2

2

K1, K2

2

K1, K2

2


Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn (Đại
2004
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)

K1, K2

3

Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn (Đại
2005
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)

K1, K2

2


71

Tư tưởng đức trị của Khổng Tử và ảnh hưởng của nó ở
Việt Nam : luận văn Thạc sĩ

72

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ với vấn đề đào

tạo và sử dụng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp Võ Châu Thịnh
hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam : luận văn Thạc sĩ

A375

73

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục : luận văn Thạc sĩ

A375

74

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền với vấn đề
La Minh Trọng
phát huy dân chủ cơ sở : luận văn Thạc sĩ

A375

75

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò quần chúng nhân dân đối
với sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc hiện nay : luận án Tiến Hà Trọng Thà
sĩ : 62.22.80.05

A372
T550T

76


Tư tưởng pháp trị của Hàn Phi Tử và ý nghĩa lịch sử của nó
trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Nguyễn Văn Trịnh
Việt Nam : luận văn Thạc sĩ

Y3

77

Tư tưởng triết học Phật giáo trong xã hội Việt Nam từ khởi
Nguyễn Đắc Hùng
nguyên đến thế kỷ thứ XI : luận văn Thạc sĩ

Y3

78

Vai trò của con người trong mối quan hệ xã hội - tự nhiên :
Nguyễn Minh Hằng
luận văn Thạc sĩ

Y118.2

79

Vai trò của gia đình đối với sự phát triển nguồn nhân lực
trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở TP. Hồ
Chí Minh : luận án Tiến sĩ

O59


Bùi Long Dung

Nguyễn Anh Quế

Hà Văn Tác

Page 9

Y3

Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn (Đại
1998
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)
Trường Đại học Khoa học
2003 Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)
Trường Đại học Khoa học
2000 Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)
Trường Đại học Khoa học
2003 Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)
Trường Đại học Khoa học
Xã hội và Nhân văn (Đại
2013

học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)
Trường Đại học Khoa học
2002 Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)
Trường Đại học Khoa học
2003 Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)
Trường Đại học Khoa học
2000 Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)
Trường Đại học Khoa học
2010 Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh)

K1

1

K1, K2

2

K1, K2

2


K1, K2

2

K1, K2

2

K1, K2

2

K2

1

K1

1

K1, K2

2


Xem Thêm

×