Tải bản đầy đủ

giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp khối lớp 6

Năm học: 2019 – 2020
Ngày soạn:

/9/2019

Ngày dạy: ...../9/2019

Chủ điểm tháng 9: TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
Tiết 1
NGHE GIỚI THIỆU VỀ TRUYỀN THỐNG CỦA TRƯỜNG
I. Mục tiêu :
- HS nắm được những truyền thống cơ bản của nhà trường và ý nghĩa của
truyền thống đó.
- Học sinh xác định được nhiệm vụ của mình trong việc phát huy truyền thống
nhà trường .
- HS xây dựng được kế hoạch học tập và hoạt động của cá nhân và lớp .
- HS yêu thích và có ý thức học tập tốt .
- HS hứng thú trong các môn học .
II . Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong hoạt động
- Kĩ năng lắng nghe, phản hồi tích cực về bài giới thiệu của báo cáo viên về
truyền thống nhà trường .

- Kĩ năng trình bày ý tưởng về việc giữ gìn thực hiện và phát huy truỷền thống
nhà trường.
III. Các phương pháp kĩ thuật dạy học
- Thảo luận,
- Hỏi và trả lời
- Trình bày 1 phút
IV. Tài liệu và phương tiện
- Cơ cấu tổ chức nhà trường , kết quả học tập và rèn luyện của HS
- Một số câu hỏi thảo luận; HS sưu tầm về truyền thống .
- Một số tiết mục văn nghệ
V . Tiến trình hoạt động .
1. Khám phá
Giáo viên nêu lý do sinh hoạt : HS mới vào lớp 6, có nhiều điểm khác biệt với
cấp tiểu học
2. Kết nối :
HĐ1. Giới thiệu truyền thống nhà trường
- GV giới thiệu về cơ cấu tổ chức của trường
- Tổng số lớp 8 lớp
- Số học sinh : 255 học sinh
- Số GV: Phụ trách đội cô Hưng, BGH Thầy Hải , Cô Tuyết .
HĐ2 . HS trình bày kết quả sưu tầm của bản thân
3. Thực hành , luyện tập .
HĐ3 . Thảo luận
- HS thảo luận xung quanh vấn đề vừa trình bày để hiểu rõ hơn về truyền
thống nhà trường .
+ Em học tập được những gì ?


Năm học: 2019 – 2020
+ Suy nghĩ của em về hướng phấn đấu của bản thân .
4. Vận dụng :
HĐ4. Cam kết thi đua
- GVCN tóm tắt những ý kiến của HS .
- GVCN yêu cầu các thành viên trong lớp cam kết HS thi đua xây dựng lớp tốt .
HĐ5. Nhận xét hoạt động
- GV giới thiệu 1 số tiết mục văn nghệ ( 4 tổ )
- GV nhận xét về nhận thức của HS truyền thống nào được HS thảo luận nhiều nhất
- GVCN tuyên dương, góp ý với việc chuẩn bị và tinh thần tham gia của HS trong
lớp
VI . Tư liệu


- Bài hát có liên quan : lớp kết đoàn, em yêu trường em
*************************************************
Tiết 2

: TẬP CÁC BÀI HÁT THEO QUI ĐỊNH

I. Mục tiêu :
- HS hiểu được sự cần thiết phải thuộc và nhớ các bài hát quy định cho lứa tuổi HS
THCS
- HS biết cách học và luyện tập các bài hát quy định
- HS hào hứng, phấn khởi và có trách nhiệm học bài hát quy định
II . Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong hoạt động
Không
III. Các phương pháp kĩ thuật dạy học.
Hoạt động nhóm,
IV. Tài liệu và phương tiện
Các bài hát theo quy định,..
V. Tiến trình hoạt động .
1 . Khám phá
- GVCN dẫn dắt : Văn nghệ tạo được hứng thú trong học tập … Việc cần thiết
phải học các bài hát
2. Kết nối
HĐ1: Giới thiệu các bài hát theo quy định
GV giới thiệu danh sách các bài hát theo quy định cho HS
Đội ca ( Phong Nhã)
Bài ca đi học (Phan Trần Bảng)
Đi học (Bùi Đình Thảo , Minh Trinh )
Lớp chúng ta kết đoàn ( Mộng Lân ); ….
3. Thực hành luyện tập
HĐ2: Tập các bài hát
- GV cho các tổ văn nghệ hát thi một số bài trong quy định


Năm học: 2019 – 2020
- GV lần lượt mời từng cá nhân HS ( nhóm ) trình bày những bài hát đã học
- Đội nào chưa thuộc cần sự giúp đỡ đội văn nghệ tập cho HS
4. Vận động.
HĐ3 : - HS nêu cảm nhận của mình khi hát những bài hát theo qui định
HĐ 4 : - GV động viên HS tích cực học thuộc các bài hát theo qui định
VI. Tư liệu
Các bài hát theo quy định ( SGV HĐGNGLL 6 )
Duyệt, ngày ..... tháng 9 năm 2019
Tổ trưởng


Năm học: 2019 – 2020
Ngày soạn:

/10/2019

Ngày dạy:
/
Chủ điểm tháng 10: CHĂM NGOAN HỌC GIỎI
Tiết 3 - NGHE GIỚI THIỆU THƯ BÁC HỒ

/2019

I. Mục tiêu :
- HS hiểu được sự quan tâm, chăm lo của Bác đối với thầy - trò và nội dung ý
nghĩa lời dạy của Bác Hồ trong thư của Bác gửi HS nhân ngày khai trường 9-1945 và
thư gửi ngành Giáo dục ngày 16 -10 – 1968 .
- HS có thái độ học tập đúng đắn , quyết tâm học tập tốt, rèn luyện tốt theo lời
dạy của Bác Hồ kính yêu.
II. Các kĩ năng sống được giáo dục trong hoạt động .
- Kĩ năng lắng nghe , phân hỏi tích cực về bài giới thiệu thư Bác Hồ .
- Kĩ năng trình bày ý tưởng về thực hiện lời dạy của Bác .
III. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học .
- Thảo luận .
- Tìm hiểu , xử lí thông tin .
- Đặt câu hỏi, tích cực
IV. Tích hợp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Tích hợp tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Tinh thần yêu nước, ý
thức học tập và rèn luyện để trở thành người công dân tốt.
IV. Tài liệu và phương tiện
- Thư Bác Hồ gửi HS và ngành giáo dục ( SGV)
- Câu hỏi thảo luận
- Một số tiết mục văn nghệ .
V. Tiến hành hoạt động
1. Khám phá .
HS hát tập thể bài : Bài ca đi học .
2. Kết nối .
HĐ 1 : Nghe giới thiệu thư Bác Hồ Gửi HS và gửi nghành giáo dục
- GVCN giới thiệu 2 bức thư ( sgk )
HĐ 2 : Sinh hoạt văn nghệ
- DCT giới thiệu tổ 1, tổ 2 các tiết mục văn nghệ .
- Cả lớp cùng hát theo .
3 . Thực hành , luyện tập
HĐ3: Thảo luận :
- DCT nêu ra một số câu hỏi thảo luận về nội dung ý nghĩa của thư Bác .
+ Bác khuyên HS phải làm gì ?
+ Những câu hỏi nào trong thư cần phải chú ý? . Vì sao?
+ Suy nghĩ về nhiệm vụ học tập của mình
- Các bạn trong tổ thảo luận nhóm, chia sẻ cặp đôi để trả lời các câu hỏi
trên .


Năm học: 2019 – 2020
4. Vận động .
- GV đề nghị HS cố gắng học tập, tu dưỡng đạo đức để thực hiện tốt lời khuyên
của Bác Hồ .
- Tích hợp tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Tinh thần yêu nước, ý
thức học tập và rèn luyện để trở thành người công dân tốt.
VI. Tư liệu
- Thư Bác Hồ .
- Bài hát sử dụng trong hoạt động .
**************************************************

Tiết 4
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM HỌC TẬP Ở THCS
I. Mục tiêu cần đạt :
- Giúp HS có được những kinh nghiệm học tập tốt.
- HS tự tin, chủ động học hỏi và vận dụng kinh nghiệm tốt để đạt kết quả cao
trong học tập
- HS yêu thích các môn học, tự giác trong học tập
II. Các kĩ năng sống được giáo dục trong hoạt động .
- Kĩ năng tự tin khi trao đổi kinh nghiệm của bản thân với các bạn trong lớp .
- Kĩ năng tự nhận thức đúng đắn về bản thân, đánh giá đúng về bản thân khi trao
đổi kinh nghiệm .
- Kĩ năng trình bày suy nghĩ về kinh nghiệm học tập .
III. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học .
- Thảo luận .
- Tranh luận .
- Hỏi và trả lời .
IV. Tài liệu và phương tiện .
- Bản báo cáo về kinh nghiệm học tập của HS của HS trong lớp và trao đổi của
giáo viên.
- Báo cáo học tập kinh nghiệm học tập của từng bộ môn.
- Một số tiết mục văn nghệ .
V. Tiến hành hoạt động .
1. Khám phá
- Hát tập thể bài “Lớp chúng ta kết đoàn “
2. Kết nối .
HĐ 1: Báo cáo kinh nghiệm học tập .
- HS báo cáo kinh nghiệm học tập của bản thân ( mỗi tổ 1 người )
HĐ 2: Trao đổi , thảo luận .
- Học sinh trao đổi thảo luận về các kinh nghiệm học tập vừa báo cáo
- HS bổ sung thêm các kinh nghiệm của bản thân .
3. Thực hành, luyện tập .


Năm học: 2019 – 2020
HĐ 3: Báo cáo kinh nghiệm học tập của từng môn
HS các tổ báo cáo kinh nghiệm học tập của bộ môn cụ thể .
HĐ 4 : GVCN trao đổi để HS có được kinh nghiệm học tập tốt ở THCS
- GVCN tổng kết lại cuộc thảo luận, rút ra bài học cho HS .
4. Vận dụng .
- GVCN đề nghị HS vận dụng các kinh nghiệm học tập trong việc học của bản
thân .
- Văn nghệ ( 2 tiết mục của tổ 3, tổ 4 )
VI. Tư liệu
- Các báo cáo kinh nghiệm học tập của bản thân .
- Một số tiết mục văn nghệ .
Duyệt, ngày ..... tháng 10 năm 2018
PHT

Ngày soạn:

/11 /2018

Ngày dạy : .. . /11 /2018

Chủ điểm tháng 11:
TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO


Năm học: 2019 – 2020
Tiết 5 - LỄ ĐĂNG KÍ ‘ THÁNG HỌC TỐT – TUẦN HỌC TỐT’
I. Yêu cầu giáo dục :
- Giúp hs hiểu được mục đích ý nghĩa và nắm vững nội dung thi đua, chỉ tiêu thi
đua của tháng học tốt- tuần học tốt.
- Hiểu công lao của các thầy cô giáo đối với sự trưởng thành của mỗi HS nói
riêng và đối với sự phát triển của xã hôị nói chung .
- Biết ơn sâu sắc và kính trọng các thầy cô giáo .
- Biết ứng xử lễ phép, chăm ngoan, học giỏi để đền đáp công ơn các thầy cô giáo.
II . Các kĩ năng sồng được giáo dục trong hoạt động
- Kĩ năng tự tin khi giao ước thi đua học tốt.
- Kĩ năng lắng nghe, phản hồi tích cực các bản giao ước thi đua.
- Kĩ năng đặt mục tiêu, lập kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu thi đua chăm ngoan ,
học giỏi.
III. Tài liệu và phương tiện hoạt động.
- Bản đăng kí thi đua của cá nhân tổ lớp , văn nghệ
IV. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực :
- Thảo luận.
- Biểu đạt sáng tạo.
V. Tiến trình hoạt động .
1. Khám phá .
- Hát tập thể bài hát : Lớp chúng ta đoàn kết
2. Kết nối
HĐ 1 : - GVCN tuyên bố lí do :
- Giới thiệu công lao của các thầy cô giáo.
- Những kỉ niệm sâu sắc về tình cảm thầy trò .
- Những bài hát, thơ, truyện, danh ngôn về “ tôn sư trọng đạo “
HĐ 2 : Chương trình hành động của lớp
Lớp trưởng trình bày chương trình hành động của lớp để chào mừng ngày 20- 11
+ Về thực hiện nề nếp .
+ Về đạo đức .
+ Về học tập .
3. Thực hành luyện tập
HĐ 3 : Phát động thi đua .
- Lớp trưởng phát động thi đua .
- Lớp trưởng đề nghị các cá nhân, tổ hưởng ứng thi đua .
HĐ 4 : Thảo luận .
- Các cá nhân tổ thảo luận các chỉ tiêu mà lớp trưởng đề ra
- Điều chỉnh chỉ tiêu, biện pháp .
HĐ 5 : Đăng kí thi đua .
- Một số cá nhân đọc bản đăng kí thi đua


Năm học: 2019 – 2020
- Tổ đọc đăng kí thi đua của tổ .
- GVCN nhận xét chương trình hành động của lớp .
4 . Vận dụng .
- GVCN đề nghị HS thực hiện tốt chương trình hành động đề ra .
- Văn nghệ:
+ Lớp hát tập thể bài hát : Tới lớp tới trường.
+ Các tổ trình bày văn nghệ
VI. Tư liệu
- Các bản đăng kí thi đua của cá nhân .
- Các tiết mục văn nghệ .
********************************************************************
Tiết 6: TRAO ĐỔI TÂM TÌNH VÀ CA HÁT MỪNG NGÀY 20 - 11
I. Mục tiêu :
- HS hiểu được ý nghĩa ngày 20 -11- ngày nhà giáo ViệtNam .
- HS hiểu công lao của các thầy cô giáo đối với sự trưởng thành của mỗi học
sinh nói riêng và đối với sự phát triển của xã hội nói chung .
- HS biết ơn sâu sắc và kính trọng các thầy cô giáo .
- HS biết ứng xử lễ phép, chăm ngoan , học giỏi để đền đáp công ơn các thầy cô
giáo .
II. Các kĩ năng sống được giáo dục trong hoạt động .
- Kĩ năng lắng nghe, phản hồi tích cực ý kiến của bạn bè về công ơn các thầy cô
giáo.
- Kĩ năng trình bày suy nghĩ về tình cảm thầy trò
- Kĩ năng ứng xử với thầy cô giáo .
III. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học .
- Thảoluận
- Hỏi và trả lời .
- Kể chuyện .
IV. Tài liệu và phương tiện
- Các câu chuyện, bài hát, bài thơ về tình cảm thầy trò .
- Các câu hỏi thảo luận .
V . Tiến trình hoạt động .
1. Khám phá .
Hát tậpthể bài hát :Bụi phấn .
2. Kết nối .
HĐ 1 : Tuyên bố lí do .
- Lớp trưởng tuyên bố lí do: Trao đổi, tìm hiểu và ca hát về ngày 20 – 11
HĐ 2: Yêu cầu, thể lệ .
- Lớp trưởng yêu cầu thể lệ cuộc chơi :


Năm học: 2019 – 2020
+ Hái hoa, trao đổi, thảoluận các câu hỏi .
+ Bổ sung ,tranh luận .
3. Thực hành luyện tập.
HĐ 3 : Các cá nhân, trao đổi, hái hoa dân chủ, thảo luận .
+ Bạn hiểu gì về ngày nhà giáo Việt Nam .
+ Bạn kể về một kỉ niệm sâu sắc với thầy cô.
+ Bạn hãy đọc tặng các thầy cô một bài hát hoặc một bài thơ .
HĐ 4 : Trao đổi, thảoluận .
- Các cá nhân trao đổi, bổ sung .
HĐ 5 : Chúc mừng các thầy cô giáo .
- Các tổ, đại diện lớp chúc mừng thầy cô giáo .
- Nhắc nhở các bạn thực hiên tốt việc học tập , thực hiện nề nếp để đền đáp
công ơn thầy cô.

Duyệt, ngày.....tháng 11 năm 2018
PHT

Ngày soạn: /12 /2018
Ngày dạy :..... /12 /2018
THÁNG 12: UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN
TIẾT 7 - HỘI VUI HỌC TẬP
I. Mục tiêu cần đạt :


Năm học: 2019 – 2020
- HS ôn tập, củng cố, bổ sung và mở rộng kiến thức đã học và trao đổi kinh
nghiệm học học tập, phương pháp học tập .
- Gây hứng thú học tập .
- Rèn luyện tác phong chững chạc, tư duy mạch lạc, sáng tạo, rèn luyện trí thông
minh .
II. Các kĩ năng sống được giáo dục trong hoạt động .
- Kĩ năng tự nhận thức về khả năng của bản thân để tham gia hội vui học tập .
- Kĩ năng tự tin, giao tiếp, ứng xử với người khác khi tham gia hội vui học tập .
III. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học .
- Động não .
- Trò chơi giáo dục .
- Bài tập tình huống .
- Biểu đạt sáng tạo .
IV. Tài liệu và phương tiện.
- Các câu hỏi trong các môn học .
- Đáp án của các môn học đó .
V. Tiến hành hoạt động .
1. Khám phá .
- Hát tập thể một đoạn bài : Đi học .
2. Kết nối .
HĐ 1: Tuyên bố lí do
- GVCN tuyên bố lí do: Củng cố, ôn tập, mở rộng kiến thức để phục vụ
cho kì thi HK1
HĐ 2 : Yêu cầu và thể lệ .
- Lớp trưởng nêu yêu cầu và thể lệ cuộc thi
- Bổ sung, tranh luận .
3 . Thực hành, luyện tập .
HĐ 3 : Nghe đọc câu hỏi , trả lời câu hỏi .
- GVCN đọc các câu hỏi thuộc các môn học
- HS xung phong trả lời câu hỏi .
- Các cá nhân khác bổ sung, nhận xét
4. Vận dụng .
HĐ 4 : GVCN yêu cầu học sinh học sinh nhớ và vận dụng vào việc thi chất
lượng
- Hai tổ trình bày hai tiết mục văn nghệ .
VI. Tư liệu: Cuốn kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kì các môn học .
TIẾT 8 : VUI VĂN NGHỆ
I. Mục tiêu :
- Học sinh biết và hiểu thêm các bài hát về anh bộ đội về truyền thống của quê
hương , đất nước. Qua đó động viên và phát huy phong trào văn nghệ của lớp .


Năm học: 2019 – 2020
- Học sinh thêm tự hào và yêu mến anh bộ đội, tự hào về truyền thống cách mạng
của dân tộc .
- Bồi dưỡng kĩ năng, phong cách thể hiện các tiết mục văn nghệ và tính mạnh dạn
II. Các kĩ năng sống được giáo dục trong hoạt động: không
III. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học ..
- Kể chuyện .
- Biểu đạt sáng tạo .
IV. Tài liệu và phương tiện
- Các bài hát, bài thơ về anh bộ đội, về cách mạng quê hương, đất nước .
V. Tiến hành hoạt động .
1. Khám phá: Hát tập thể bài : “ Màu áo chú bộ đội “ .
2. Kết nối .
HĐ 1 : Tuyên bố lí do.
- GVCN tuyên bố lí do: Hát mừng ngày 22-12 .
HĐ 2 : Yêu cầu , thể lệ thi .
- GVCN nêu yêu cầu và thể lệ thi .
+ Các tổ lần lượt hát bài hát đã đăng kí .
+ Các tổ thi hát nối : Hát tiếp lời .
+ Hát bài hát, câu hát có từ cho trớc: “anh bộ đội" , “ chú bộ đội “. Tổ sau
không được hát lại lời bài hát đã hát trước đó. Nếu phạm quy sẽ bị loại .
3. Thực hành , luyện tập .
HĐ 3 : Các tổ lần lượt thi hát .
- Các tổ lần lượt thi hát với nhau .
- Các tổ đồng thời làm giám khảo .
4. Vận dụng .
HĐ 4 : GVCN nói về truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước.
- Nhấn mạnh, lòng tự hào, tình yêu đối với anh bộ đội cụ Hồ .
VI. Tư liệu.
- Bài hát về chủ đề anh bộ đội .
- Mời đại biểu phát biểu ý kiến.
- Cảm ơn, chúc sức khoẻ thầy cô, đại biểu .
- Chúc sức khoẻ và nhắc nhở các bạn học tập
Duyệt, ngày.....tháng 12 năm 2018
PHT
Ngày soạn : /01/2020

Ngày dạy ....../.01/2020

THÁNG 1: MỪNG ĐẢNG , MỪNG XUÂN.
TIẾT 9: TRÌNH BÀY KẾT QUẢ SƯU TẦM CA DAO , TỤC NGỮ VÀ NÉT ĐẸP
TRUYỀN THỐNG QUÊ HƯƠNG.


Năm học: 2019 – 2020

I. Mục tiêu :
- Tự hào về quê hương về phong tục truyền thống tốt đẹp .
- Biết giữ gìn và phát huy những nét đẹp truyền thống quê hương .

II. Các kĩ năng sống được giáo dục trong hoạt động
- Kĩ năng xác định, tìm kiếm, lựa chọn về nét đẹp truyền thống ngày tết .
- Kĩ năng trình bày suy nghĩ về nét đẹp truyền thống ngày tết, ngày xuân.

III. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học .
- Động não, kể chuyện, hỏi và trả lời
IV. Tài liệu và phương tiện .
- Ca dao, tục ngữ về nét đẹp ngày xuân .
- Các bài hát ca ngợi về quê hương, mùa xuân .
V. Tiến hành hoạt động .
1. Khám phá .
Hát tập thể bài hát “ Như có Bác Hồ “
2. Kết nối .
HĐ1. Tuyên bố lí do .
GVCN tuyên bố lí do (sưu tầm ca dao, tục ngữ về mùa xuân, nột đẹp quê hương)
HĐ2. Trưng bày kết quả sưu tầm của tổ mình : ca dao, tục ngữ, các bài hát ca ngợi
mùa xuân, quê hương.
3. Thực hành luyện tập .
HĐ3. Giới thiệu kết quả sưu tầm
- Các tổ lần lượt giớithiệu kết quả sưu tầm của tổ mình .
+ Số lượng
+ Nội dung
+ Minh hoạ bằng một số bài cụ thể .
- Các tổ lần lượt là ban giám khảo chấm điểm nhận xét kết quả sưu tầm của tổ
mình
HĐ4. Văn nghệ .
4 tổ trình bày bốn tiết mục văn nghệ
4. Vận dụng :
HĐ5: GVCN lưu ý HS về nét đẹp ngày xuân, các phong tục tập quán của địa phương.
Nhấn mạnh lòng tự hào, tình yêu và sự giữ gìn các nét đẹp truyền thống của quê hương
HĐ6: HS nêu cảm nghĩ của mình .
VI . Tư liệu
- Ca dao, tục ngữ, Các bài hát chủ đề mùa xuân .
TIẾT 10: TÌM HIỂU GƯƠNG SÁNG ĐẢNG VIÊN Ở QUÊ HƯƠNG .
I. Mục tiêu cần đạt :
- HS tìm hiểu về cuộc đời, phẩm chất và thành tích của những Đảng viên ưu tú
trong sự nghiệp cách mạng xây dựng và bảo vệ quê hương


Năm học: 2019 – 2020
- HS có lòng tự hào, cảm phục và yêu mến các Đảng viên ưu tú .
II. Các kĩ năng được giáo dục trong hoạt động .
Không
III. Tài liệu và phương tiện
- Các tư liệu về truyền thống cách mạng, truyền thống xây dựng và bảo vệ quê
hương
- Các câu hỏi thảo luận: Đảng viên đã hi sinh dũng cảm như thế nào ? Bạn đã tập
hợp được những gì ở tấm gương Đảng viên ấy ?
IV. Tiến hành hoạt động .
1. Khám phá :
HS hát bài hát tập thể : “ Em là mầm non của Đảng “
2. Kết nối .
HĐ1: Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu .
- GVCN: Tuyên bố lí do, giao lưu học hỏi, gặp gỡ với các Đảng viên
HĐ2 : Nghe nói chuyện
- GVCN mời Đảng viên ưu tú của trường lên giao lưu .
- Đảng viên ưu tú giới thiệu về truyền thống cách mạng quê hương, về tấm gương
Đảng viên của trường .
- GVCN giới thiệu về các Đảng viên ưu tú đã tham gia bảo vệ quê hương
3. Thực hành luyện tập
HĐ3: Giáo viên lần lượt nêu các câu hỏi để hs thảo luận
+ Đảng viên Lê Đình Kiên đã anh dũng hi sinh như thế nào?
+ Em đã học tập được những gì ở tấm gương Đảng viên ấy ?
HĐ4: Văn nghệ
- 4 tổ trình bày bốn tiết mục văn nghệ .
- HS hát nối những bài hát về Đảng .
4. Vận dụng .
HĐ5. GV nhấn mạnh lòng tự hào cảm phục yêu mến, cảm phục các Đảng viên ưu tú
HĐ6: HS nêu cảm nghĩ của mình
V. Tư liệu :
- Bài nói chuyện của Đảng viên .
Duyệt, ngày tháng 01 năm 2020
Tổ trưởng
Ngày soạn :

/02/2019

Ngày dạy .../02/2019

THÁNG 2: MỪNG ĐẢNG , MỪNG XUÂN.
TIẾT 11 - SINH HOẠT VĂN NGHỆ : MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN
I. Mục tiêu :
- HS phát huy khả năng văn nghệ của lớp


Năm học: 2019 – 2020
- Củng cố cho hs thêm yêu Đảng, niềm tự hào về quê hương đất nước, về mùa
xuân của dân tộc.
- Động viên học sinh phấn khởi, lạc quan, học tập tốt, rèn luyện tốt .
II. Các kĩ năng sống được giáo dục trong hoạt động
Không
III. Tài liệu và phương tiện hoạt động .
- Các bài hát ca ngợi Đảng, xuân, đất nước
IV. Tiến hành hoạt động
1. Khám phá
- Hát tập thể bài: Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng
2. Kết nối :
HĐ.1: Tuyên bố lý do
- GVCN tuyên bố lý do tiết hoạt động : Ca hát mừng Đảng mừng xuân .
HĐ.2: Yêu cầu thể lệ .
- GVCN nêu yêu cầu của hoạt động :
+ Lớp trưởng hát một câu hát có từ “ Mùa xuân “
+ Yêu cầu hs hát tiếp câu hát có từ “mùa xuân”. Ai hát được sẽ có quyền
chỉ định người khác hát tiếp .
+ Thời gian : 20 phút
- HS các tổ chuẩn bị
3. Thực hành /luyện tập
HĐ.3: Thi hát
Các tổ lần lượt thi hát .
Các tổ đồng thời cũng là ban giám khảo .
HĐ.4: Đọc thơ
- DCT chỉ định một số bạn đọc thơ có chủ đề mừng Đảng, mừng xuân .
4. Vận dụng.
- GV lưu ý hs cảm xúc, lòng tự hào của bản thân khi thi hát những bài hát về
Đảng, về xuân .
HĐ.5: HS văn nghệ :
- Hát tập thể bài hát .
- HS có thể trình bày cảm xúc của mình
V. Tư liệu
- Bài hát, bài thơ ca ngợi Đảng, mùa xuân .
TIẾT 12:
THẢO LUẬN BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH RÈN LUYỆN Ở HỌC KÌ II
I. Mục tiêu:
- HS hiểu được nội dung, biện pháp, kế hoạch rèn luyện phấn đấu của lớp để đạt
được kết quả cuối năm học .


Năm học: 2019 – 2020
- HS có thái độ nghiêm túc, có ý chí quyết tâm phấn đấu tiến bộ
- Tích cực thực hiện các kĩ năng biện pháp học tập và rèn luyện theo kế hoạch
của lớp
II. Các kĩ năng được giáo dục trong hoạt động
- Kĩ năng tự nhận thức về bản thân để xác định kế hoạch phù hợp
- Tự tin về kế hoạch rèn luyên phấn đấu
- Trình bày ý tưởng về kế hoạch
- Kĩ năng đặt mục tiêu thực hiện kế hoạch
III. Các phương pháp kĩ thuật dạy học .
- Suy nghĩ, thảo luận, cặp đôi suy nghĩ .
- Thảo luận .
- Trình bày 1 phút
IV. Tài liệu và phương tiện dạy học
- Bản kế hoạch và biện pháp phấn đấu của các tổ .
- Câu hỏi thảo luận
V .Tiến hành hoạt động .
1. Khám phá: HS hát tập thể : Lớp kết đoàn .
2. Kết nối
HĐ.1. Trình bày các kế hoạch phấn đấu trong học kì II
- Các tổ lần lượt trình bày kế hoạch rèn luyện, phấn đấu của tổ ở học kì II
- Lớp trưởng nêu các chỉ tiêu phấn đấu của lớp trong học kì II
+ Đạo đức .
+ Học tập .
+ Nề nếp
HĐ. 2. Ý kiến của GVCN
- GVCN có ý kiến về kế hoạch phấn đấu và rèn luyện trong học kì II
3. Thực hành, luyện tập
HĐ. 3 : Thảo luận - Lần lượt các tổ thảo luận về các kế hoạch rèn luyện của tổ
HĐ. 4. GVCN chốt kế hoạch rèn luyện của lớp, tổ trong học kì II
4. Vận dụng
HĐ.5. HS văn nghệ : Hát tập thể bài hát .
- GVCN động viên, khuyến khích HS cố gắng học trong học kì II
V. Tư liệu . - Các kế hoạch rốn luyện phấn đấu của các tổ .
Duyệt, ngày.....thán 02.năm 2019
PHT
Ngày soạn:

/3/2019

Ngày dạy : …./3/2019
TIẾT 13: CA HÁT VỀ MẸ VÀ CÔ GIÁO

I. Mục tiêu cần đạt :


Năm học: 2019 – 2020
- HS hiểu được ý nghĩa ngày 8-3 (Ngày hội cuả phụ nữ thế giới nói chung và của
phụ nữ Việt Nam nói riêng.
- HS gửi gắm tình cảm, sự biết ơn ,lòng kính trọng bà, mẹ, cô giáo.
- HS phát huy khả năng văn nghệ của mình ,
II. Các kĩ năng sống được giáo dục trong hoạt động : không
III. Tài liệu và phương tiện
Các bài hát, bài thơ ca ngợi mẹ, cô, người phụ nữ .
IV. Tiến hành hoạt động.
1. Khám phá
2. Hát tập thể: Bài hát về mẹ, cô giáo,...
3. Kết nối
HĐ1: Tuyên bố lý do .
GV tuyên bố lý do tiết hoạt động : Ca hát mừng mẹ, mừng cô .
Yêu cầu, thể lệ
- Các tổ trình bày một bài hát chủ điểm về người phụ nlữ
- Các nhóm khác làm giám khảo: Chấm chất giọng, cách biểu diễn.
4. Thực hành, luyện tập
HĐ2: Thi hát
- Các tổ lần lượt thi hát
- Các tổ kháclần lượt là ban giám khảo .
HĐ3: Đọc thơ
Các tổ trình bày một số bài thơ ca ngợi mẹ,cô .
5. Vận dụng
- HS trình bày cảm xúc của mình về truyền thống ngày phụ nữ Việt Nam
8-3: Từ thời hai Ba Trưng, Bà Triệu, Ngày nay.
HĐ4: GVCN nhấn mạnh vai trò của ngựời phụ nữ ViệtNam trong gia đình xưa và nay.
V . Tư liệu
Bài hát, bài thơ ca ngợi mẹ, cô, người phụ nữ .
***********************************
TIẾT14: NGHE GIỚI THIỆU VỀ Ý NGHĨA NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN 26/3
I. Mục tiêu cần đạt:
- HS hiểu được ý nghĩa ngày thành lập 26-3
- HS nắm được những nét lớn về chặng đường lịch sử vẻ vang của đoàn
- HS có lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của đoàn, tôn trọng tổ chức đoàn .
II. Các kĩ năng sống được giáo dục trong hoạt động
- Kĩ năng lắng nghe, phản hồi tích cực bài nói chuyện .
- Kĩ năng trình bày suy nghĩ về ý nghĩa ngày thành lập đoàn
III. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học
- Thảoluận


Năm học: 2019 – 2020
- Kể chuyện
- Hỏi và trả lời
- Trình bày 1 phút
IV. Tài liệu, phương tiện
- Lịch sử ngày thành lập Đoàn (SGV)
-Truyền thống vẻ vang của Đoàn
- Một số bài hát .
V. Tiến hành hoạt động
1. Khởi động: Chơi trò chơi “Tổ quốc cần”
2. Kết nối
HĐ1: Tuyên bố lý do
Thảo luận về ngày thành lập Đoàn , tìm hiểu truyền thống của Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh .
HĐ2: Nghe giới thiệu ngày thành lập Đoàn
- GVCN báo cáo về ý nghĩa ngày thành lập Đoàn (sgv)
3. Thực hành luyện tập .
HĐ3: Tìm hiêủ truyền thống của Đoàn.
- Các tổ trình bày tư liệu tìm hiểu về truyền thống của Đoàn: xưa và nay .
- Các tổ bổ sung tư liệu
HĐ4: Trao đổi, thảo luận .
- HS trao đổi, thảo luận: hỏi các vấn đề có liên quan đến Đoàn, truyền
thống đấu tranh của Đoàn .
- GVCN giải đáp thắc mắc .
4. Vận dụng.
- GVCN lưu ý HS : phát huy truyền thống của Đoàn trong học tập và trong
mọi lĩnh vực :
Đâu cần là thanh niên có
Đâu khó có thanh niên .
- 2 tiết mục văn nghệ của 2 tổ .
VI. Tư liệu .
Lịch sử ngày thành lập Đoàn .
Truyền thống của Đoàn ..
Duyệt, ngày.....tháng 3 năm 2019
PHT
Ngày soạn:

/4/2020

Ngày dạy : ...../4/2020

Tháng 4: HOÀ BÌNH VÀ HỮU NGHỊ
TIẾT 15: TRÒ CHƠI HỎI ĐÁP VỀ MỘT CHỦ ĐỀ TOÀN CẦU.


Năm học: 2019 – 2020
I. Mục tiêu cần đạt :
- Củng cố và khắc sâu kiến thức bài học . Đồng thời mở rộng thêm hiểu biết
nhằm bổ sung cho bài học trên lớp .
- Tạo cơ hội để học sinh trao đổi kinh nghiệm học tập, phục vụ cho việc ôn thi
học kì II
- HS có hứng thú học tập .
- Rèn kĩ năng, tác phong mạnh dạn trình bày ý kiến trước tập thể .
II. Các kĩ năng được giáo dục trong hoạt động: Nhanh nhẹn, linh động, hợp tác,
III. Tài liệu, Phương tiện
- Câu hỏi về chủ đề toàn cầu .
- Hai tiết mục văn nghệ .
IV. Tích hợp học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM.
- Tích hợp tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Tình cảm của Bác
với thiếu nhi quốc tế, với thiếu nhi Việt Nam.
V. Tiến hành hoạt động .
1. Khởi động : Hát tập thể .
2. Kết nối .
HĐ1. Tuyên bố lí do
GVCN tuyên bố lí do: Tìm hiểu về chủ đề toàn cầu.
HĐ2. Thể lệ cuộc thi .
- GVCN nêu yêu cầu, thể lệ cuộc thi
+ GVCN đọc câu hỏi
+ Các tổ đưa ra tín hiệu trả lời
+ Tổ thắng cuộc trả lời đúng được 5 điểm .
3. Thực hành , luyện tập .
HĐ3: Tổ chức cuộc thi
- Dẫn chương trình lần lượt đưa ra các câu hỏi .
- Các tổ dành quyền trả lời .
4. Vận dụng .
HĐ4: Trình bày cảm nhận của mình .
- 2 HS trình bày cảm nhận của mình về buổi hoạt động .
- GVCN lưu ý học sinh ôn tập các môn học, chủ đề toàn cầu.
- Tích hợp tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Tình cảm của
Bác với thiếu nhi quốc tế, với thiếu nhi Việt Nam.
- 2 tiết mục văn nghệ .
VI. Tư liệu .
- Các câu hỏi trong cuốn SGV của HĐGDNGLL, qua internet, ....
TIẾT 16: VĂN NGHỆ CA NGỢI VẺ ĐẸP CỦA QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC VÀ
MỪNG NGÀY CHIẾN THẮNG 30-4


Năm học: 2019 – 2020
I. Mục tiêu cần đạt :
- HS phát huy khả năng văn nghệ của lớp .
- Củng cố niềm tin, tự hào về chiến thắng lịch sử vĩ đại 30-4
- Động viên HS phấn khởi, học tập tốt .
II. Các kĩ năng sống được giáo dục trong hoạt động .
Lòng tự hào dân tộc
III. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học: Trình bày
IV. Tài liệu và phương tiện hoạt động
- Các bài hát, bài thơ ca ngợi vẻ đẹp của quê hương, đất nước, chiến thắng 30-4.
V. Tiến hành hoạt động .
1. Khám phá.
Hát bài hát tập thể : Bài như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng .
2. Kết nối .
HĐ1 : Tuyên bố lí do .
GVCN tuyên bố lí do hoạt động : Ca hát ca ngợi vẻ đẹp của quê hương,
đất nước, mừng chiến thắng 30-4.
HĐ2 : Yêu cầu, thể lệ cuộc thi .
- Lần lượt các tổ trình bày một bài hát, thơ theo chủ điểm
- Các nhóm khác làm giám khảo : Chấm chất giọng, cách biểu diễn .
3. Thực hành luyện tập
HĐ3: Thi hát .
- Lần lượt các tổ thi hát .
- Các tổ khác lần lượt làm giám khảo ( Thang điểm 10: 5 điểm chất giọng,
5 điểm biểu diễn )
- Nếu sai chủ đề chỉ cho 2 điểm tối đa .
HĐ4: Đọc thơ .
Các tổ lần lượt trình bày 1 bài thơ theo chủ đề .
4. Vận dụng .
HĐ5: HS trình bày cảm nhận của mình về buổi hoạt động : Suy nghĩ về chiến
thắng 30- 4.
HĐ6: GVCN nói về ý nghĩa của chiến thắng 30-4 : Kết thúc hoàn toàn cuộc
chiến tranh chống Mĩ cứu nước, Bắc Nam sum họp một nhà .
VI. Tư liệu .
- Các bài hát, bài thơ ca ngợi ca ngợi vẻ đẹp của quê hương, đất nước chiến
thắng 30/4.

Duyệt, ngày tháng 04 năm 2020
Tổ trưởng


Năm học: 2019 – 2020

Ngày soạn

/5/2020

Ngày dạy :.... ./5/2020

Tiết 17: SƯU TẦM CÁC MẨU TRUYỆN VỀ THỜI NIÊN THIẾU
CỦA BÁC HỒ.
I. Mục tiêu :
- Nâng cao hiểu biết về cuộc đời trong sáng của Bác Hồ, về công lao to lớn của
Bác Hồ đối với thiên niên – nhi đồng, về công lao to lớn của Bác đối với dân tộc .
- Biết kể chuyện diễn cảm, lôi cuốn người nghe .
- Xúc động trước sự cống hiến và những tình cảm to lớn của Bác đối với nhân
dân. Đặc biệt là đối với thanh thiếu niên.
II. Các kĩ năng sống được giáo dục trong hoạt động .
- Kĩ năng sống tìm hiểu , xử lí thông tin về cuộc đời, sự nghiệp của Bác .
III. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học
- Kể chuyện
- Thảo luận
- Biểu đạt sáng tạo.
IV. Tích hợp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Tích hợp tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:
+ Sự hi sinh cả cuộc đời cho độc lập, thống nhất của dân tộc, cho ấm no, hạnh
phúc của nhân dân
+ Đức tính giản dị trong sáng, yêu nước, thương dân, hết lòng vì thanh thiếu
niên, nhi đồng của Bác .
V. Tài liệu và phương tiện dạy học .
- Các mẩu chuyện về cuộc đời hoạt động của Người, tình cảm của Bác Hồ,
những đức tính quí báu của Bác Hồ .
VI. Tiến hành hoạt động .
1. Khám phá .
Hát tập thể bài : Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng.
2. Kết nối .
HĐ1: Tuyên bố lí do .
GVCN tuyên bố lí do :
+ Mừng ngày sinh nhật Bác
+ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM.
+ Tìm hiểu để hiểu rõ hơn con người HCM.
HĐ2: Yêu cầu, thể lệ cuộc thi.
- Lần lượt các tổ báo cáo kết quả sưu tầm các mẩu chuyện về Bác (Số lượng, tên
chuyện)


Năm học: 2019 – 2020
- Lần lượt là BGK : chấm điểm cách kể chuyện ( ngôn ngữ, biểu cảm ) điểm 10.
3. Thực hành luyện tập
HĐ3: Báo cáo kết quẩ sưu tầm
- Các tổ lần lượt báo cáo kết quả sưu tầm
+ Số lượng
+ Tên truyện .
HĐ4: Thi kể chuyện.
- Các tổ lần lượt thi kể 1 câu chuyện
- Các tổ là BGK cho điểm, công bố điểm
4. Vận dụng .
HĐ5: HS trình bày suy nghĩ của mình thông qua câu chuyện kể . Em học tập
được gì ở Bác qua câu chuyện kể .
HĐ6 : GVCN giáo dục HS việc học tập tấm gương đạo đức HCM.
- Tích hợp tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:
+ Sự hi sinh cả cuộc đời cho độc lập, thống nhất của dân tộc, cho ấm no, hạnh
phúc của nhân dân
+ Đức tính giản dị trong sáng, yêu nước, thương dân, hết lòng vì thanh thiếu
niên, nhi đồng của Bác .
VII. Tư liệu
- Các câu chuyện về đời hoạt động của Bác Hồ
********************************************************************
Tiết 18: CA HÁT VỀ BÁC HỒ
I. Mục tiêu :
- HS có thêm hiểu biết về cuộc đời của Bác Hồ kính yêu , nhất là thời niên thiếu
của Bác Hồ .
- Bồi dưỡng thái độ tôn trọng, kính yêu, lòng tự hào về Bác Hồ vĩ đại .
- Rèn kĩ năng tham gia hoạt động văn nghệ của lớp .
II. Các kĩ năng sống được giáo dục trong hoạt động
Yêu thương mọi người, trung thực, dũng cảm, .....
III. Tích hợp học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM.
- Tấm gương cao cả , đạo đức trong sáng , giản dị của Bác .
- Những bài hát, bài thơ, chuyện kể ca ngợi cuộc đời và công lao của Bác đối
với các dân tộc nói chung, với thiếu niên và nhi đồng nói riêng.
IV. Tài liệu và phương tiện .
- Các tiết mục văn nghệ chủ đề hát về Bác Hồ .
- Một số hình ảnh về Bác Hồ .
V. Tiến hành hoạt động .
1. Khám phá .


Năm học: 2019 – 2020
Chơi trò chơi.
2. Kết nối .
HĐ1: Tuyên bố lí do .
GVCN tuyên bố lí do .
+ Chào mừng, kỉ niệm ngày sinh nhật Bác .
+ Ca ngợi , tự hào về con người Hồ Chí Minh.
HĐ2: Yêu cầu, thể lệ cuộc thi .
- Lần lượt các tổ thi hát các bài hát có chủ đề ca ngợi Bác Hồ .
- Các tổ khác là BGK : điểm 10 cho một tiết mục văn nghệ ( 5 điểm chất
giọng , 5 điểm cách biểu diễn )
3. Thực hành , luyện tập .
HĐ3: Thi hát
- Các tổ lần lượt thi hát .
- Hoặc đọc thơ .
4. Vận dụng .
HĐ4. GV giới thiệu tranh ảnh về cuộc đời hoạt động của Bác Hồ, giáo dục HS
tấm gương hoạt động của Người .
HĐ5 . HS trình bày cảm nhận .
HS trình bày cảm nhận của mình qua việc ca hát về Bác Hồ : Công ơn của
Bác Hồ , tình cảm, lòng kính yêu, tự hào ,
VI. Tư liệu .
- Các bài hát , thơ ca ngợi Bác Hồ .
Duyệt, ngày.....tháng 5 năm 2020
Tổ trưởng


Năm học: 2019 – 2020

KẾ HOẶCH GIẢNG DẠY MÔN HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP -LỚP 6
Chủ đề: Bám sát- thời lượng 2 tuần / 1 tiết.
TT
TÊN CHỦ ĐỀ
SỐ
THỨ
TÊN BÀI
TIẾT
TỰ
TIẾT
1
THÁNG 9
2
1
Nghe giới thiệu về truyền thống nhà trTruyền thống
ờng
nhà
trường
2
Tập các bài hát theo quy định
2 THÁNG 10
: 2
chăm ngoan , học
giỏi

3
4

Nghe giới thiệu th Bác Hồ
Trao đổi về kinh nghiệm học tập ở
THCS

3 THÁNG 11:
Tôn sư trọng đạo

5

Lễ đăng kí thi đua : “ tháng học tốt ,
tuần học tốt “
Trao đổi tâm tình và ca hát mừng ngày
20 - 11
Hội vui học tập
Vui văn nghệ

2

6
4 THÁNG 12: Uống 2
nước nhớ nguồn

7
8

5

9

6

7
8

THÁNG 1.2
Mừng Đảng ,
mừng xuân.

4

THÁNG 3:
2
Tiến bước lên
đòan
Tháng 4: Hoà bình 2
và hữu nghị
THÁNG 5:
2
Bác hồ kính yêu

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Trình bày kết quả su tầm ca dao , tục
ngữ và nét đẹp truyền thống quê
Gơng sáng của Đảng viên quê hơng .
Thảo luận kế hoạch rèn luyên học kì II
Sinh hoạt văn nghệ : Mừng Đảng
,mừng xuân
Ca hát về mẹ và cô giáo
Nghe giới thiệu ý nghĩa ngày thành lập
đoàn
Hội vui học tập
Văn nghệ ca ngợi chiến thắng 30-4
Su tầm các mẫu chuyện về Bác Hồ
Ca hát về Bác Hồ
Hà Bắc, ngày
tháng năm
Người lập:


Năm học: 2019 – 2020Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×