Tải bản đầy đủ

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CƠ SỞ TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM

VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

BÙI TẤN CÔNG

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÁN BỘ,
CÔNG CHỨC CƠ SỞ TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ
TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG

HÀ NỘI, năm 2018

1


VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI


BÙI TẤN CÔNG

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÁN BỘ,
CÔNG CHỨC CƠ SỞ TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ
TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 834.04.02

LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS.TS. NGUYỄN CHIẾN THẮNG

HÀ NỘI, năm 2018
2


MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, cấp xã, phường, thị trấn (gọi
chung là cấp xã) là cấp giữ vị trí, vai trò quan trọng, là nền tảng của toàn hệ
thống chính trị. Cấp xã luôn có vị trí quan trọng trong bộ máy chính quyền ở
nước ta; chính quyền cấp xã cũng là cấp gần dân nhất, trực tiếp thực hiện các
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Chỉ
thị, Nghị quyết, chủ trương, chính sách của cấp trên; không ngừng cải thiện
và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; trực tiếp thực hiện các
nhiệm vụ quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội,
an ninh quốc phòng.
Cán bộ, công chức cấp xã là bộ phận của đội ngũ cán bộ, công chức Nhà
nước, có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của
Đảng và pháp luật của Nhà nước. Cán bộ, công chức cấp xã là những người
gần dân nhất, trực tiếp tiếp xúc với nhân dân, tuyên truyền, vận động nhân dân
thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà
nước; trực tiếp lắng nghe, tiếp thu và giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến
nghị lên cấp trên giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng của nhân dân. Sinh
thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Cán bộ là gốc của mọi việc. Muôn việc
thành công hay thất bại, đều do cán bộ tốt hay kém”. Trước yêu cầu thực tiễn
của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đòi hỏi phải có đội ngũ
cán bộ, công chức đáp ứng nhu cầu về năng lực, trình độ chuyên môn, khả


năng thích ứng với nhiệm vụ đảm nhiệm, công việc được giao.
Nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác cán bộ; Đảng
và Nhà nước ta luôn quan tâm, chú trọng đến đạo đức, phẩm chất chính trị, lối
sống, tinh thần trách nhiệm và trình độ chuyên môn, năng lực của đội ngũ cán

3


bộ, công chức đặc biệt là cán bộ, công chức cấp xã. Trong thời gian qua,
Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát
triển cán bộ, công chức nói chung và cán bộ, công chức cấp xã nói riêng
nhằm góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính
quyền cơ sở.
Trong quá trình thực hiện chính sách phát triển cán bộ, công chức cấp xã
trong thời gian qua được các Bộ, ngành ở trung ương và các cấp chính quyền
địa phương nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách và đề cao
tinh thần, trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện chính sách phát triển cán
bộ, công chức cấp xã; do đó, chính sách phát triển cán bộ, công chức cấp xã
được thực hiện tốt và đạt được những kết quả nhất định: Bộ máy chính quyền
cơ sở ngày càng ổn định và phát triển; chất lượng cán bộ, công chức ngày
càng nâng cao đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong tình hình mới;
phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên
môn, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức cấp xã được nâng lên…
Thực hiện chính sách phát triển cán bộ, công chức cấp xã của Đảng và
Nhà nước ta; trong thời gian qua, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam luôn
quan tâm đến việc xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở
đảm bảo về số lượng và chất lượng, có tính chuyên nghiệp, có bản lĩnh chính
trị vững vàng, sức chiến đấu, năng lực chuyên môn, có trình độ ngoại ngữ,
tiếp cận và khai thác tốt công nghệ thông tin, có tri thức, kiến thức hội nhập,
có nhiệt huyết xây dựng thành phố Tam Kỳ phát triển bền vững trong tương
lai đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước.
Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách phát triển cán bộ, công chức cơ sở
trên địa bàn thành phố Tam Kỳ trong thời gian qua vẫn còn những hạn chế
nhất định: Chính sách phát triển cán bộ, công chức cơ sở chưa đáp ứng yêu

4


cầu trong tình hình mới do đó chưa động viên, khuyến khích kịp thời tinh thần
làm việc của cán bộ, công chức ở cơ sở; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ
máy chính quyền cơ sở tại một số địa phương chưa cao do một số chức danh
cán bộ, công chức còn thiếu nhưng chưa được bổ sung kịp thời; trình độ
chuyên môn, năng lực, tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ, công chức
chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; công tác đào tạo, bồi
dưỡng, bố trí, sử dụng chưa thật sự gắn với quy hoạch, vị trí việc làm và trình
độ chuyên môn; kỷ cương, kỷ luật hành chính của một số cán bộ, công chức
còn hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công việc, nhiệm vụ được
giao… Những tồn tại, hạn chế trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cán
bộ, công chức do đó dẫn đến ảnh hưởng hiệu lực, hiệu quả hoạt động của
chính quyền cấp cơ sở.
Từ nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách phát triển cán
bộ, công chức cấp xã trong thời kỳ mới, cũng như thực tiễn và những vấn đề
đặt ra về công tác phát triển cán bộ, công chức cấp xã hiện nay. Để đánh giá
đúng thực trạng chính sách phát triển cán bộ, công chức cơ sở tại thành phố
Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện chính
sách phát triển cán bộ, công chức cơ sở trong thời gian tới, học viên chọn đề
tài “Thực hiện chính sách phát triển cán bộ, công chức cơ sở từ thực tiễn
thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam” nhằm góp phần nâng cao chất lượng
cán bộ, công chức cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Trong thời gian qua, chính sách phát triển cán bộ, công chức cấp xã đã
được nhiều nhà khoa học tìm hiểu, nghiên cứu về những vấn đề liên quan đến
việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Tuy nhiên, các
nhà khoa học đã có những quan niệm khác nhau về chính sách phát triển cán
bộ, công chức cấp xã, bao gồm các bài viết, công trình nghiên cứu sau:

5


- TS. Thang Văn Phúc và TS. Nguyễn Minh Phương (đồng chủ biên),
“Cơ sở lý luận, thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức”, nhà xuất bản
Chính trị Quốc gia, Hà Nội năm 2001. Các tác giả đã phân tích một cách hệ
thống và tương đối toàn diện về vấn đề chất lượng cán bộ, công chức nói
chung dưới góc độ lý luận cũng như sự vận dụng lý luận đó vào tình hình
thực tiễn, là những công trình, sản phẩm của trí tuệ có giá trị và ý nghĩa về
mặt lý luận và thực tiễn, là kết quả kế thừa cho việc nghiên cứu tiếp theo.
- Nguyễn Khắc Bộ, “Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước của chính
quyền cơ sở”, Tạp chí Tổ chức Nhà nước, tháng 3/2006. Tác giải đã nhấn
mạnh việc nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền cơ
sở; đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở; thực hiện tốt
quy chế dân chủ ở cơ sở, mở rộng dân chủ trực tiếp, tạo điều kiện tốt để nhân
dân tham gia quản lý xã hội và nâng cao tính chủ động của chính quyền cơ sở.
- Đoàn Văn Tình “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp
xã góp phần xây dựng chính quyền địa phương vững mạnh”, Tạp chí Tổ chức
nhà nước số 3, tháng 12/2013. Lý luận và thực tiễn đã chứng minh việc nâng
cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cấp xã là nhân tố then
chốt trong xây dựng hệ thống chính quyền vững mạnh; do đó, vấn đề nâng
cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã là nội dung trọng tâm góp
phần xây dựng hệ thống chính trị, chính quyền cơ sở vững mạnh. Tác giả đã
đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp
xã, gồm: Một là, hoàn thiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp
xã; hai là, hoàn thiện công tác phân tích công việc, xác định vị trí việc làm và
xây dựng khung năng lực đối với các vị trí chức danh; ba là, hoàn thiện công
tác thu hút, quy hoạch và sử dụng cán bộ, công chức; bốn là, nâng cao hiệu
quả công tác đào tạo, bồi dưỡng; năm là, hoàn thiện công tác kiểm tra, đánh
giá, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, công chức cấp xã.

6


- Nguyễn Thị Mai Anh, “Yêu cầu và giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ
thời kỳ hội nhập quốc tế”, Tạp chí Cộng Sản, tháng 4/2015. Bài viết của tác
giả đánh giá trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện
đại hóa, đang chủ động hội nhập quốc tế đã đặt ra những yêu cầu mới đối với
đội ngũ cán bộ, công chức phải nâng cao chất lượng, đồng thời phải vững
vàng cả về ý thức chính trị, giữ được phẩm chất đạo đức tốt, lối sống chuẩn
mực, tránh những tác động tiêu cực từ kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.
Tác giả đã đưa ra ba yêu cầu cơ bản của đội ngũ cán bộ trong thời kỳ hội nhập
quốc tế, đó là: Thứ nhất, đội ngũ cán bộ phải có trình độ năng lực; thứ hai, đội
ngũ cán bộ phải có văn hóa làm việc khoa học, hiệu quả, vì dân; thứ ba, người
cán bộ phải có bản lĩnh vững vàng. Tác giả đã đề ra các giải pháp để xây dựng
đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực thực sự ngang tầm, đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay, gồm: Một là, tiếp tục điều
chỉnh, hoàn thiện chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ phù hợp với tình hình
mới; hai là, tạo môi trường học tập cho đội ngũ cán bộ; ba là, làm tốt công tác
luân chuyển, tạo điều kiện cho cán bộ trưởng thành trong thực tiễn; bốn là, có
chính sách đãi ngộ thõa đáng.
- Nguyễn Thị Ban Mai, “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức
cấp xã của thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh”, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học
Lao động - Xã hội, Hà Nội năm 2015. Luận văn đã nêu ra cơ sở lý luận quan
trọng về chất lượng cán bộ, công chức cấp xã; khái niệm, đặc điểm đội ngũ
cán bộ, công chức cấp xã; nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò và tầm quan
trọng của đội ngũ cán bộ, công chức; đồng thời đưa ra các tiêu chí đánh giá
cũng như nội dung nâng cao, những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đội
ngũ cán bộ, công chức cấp xã; những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện
công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong thực tiễn; qua
đó rút ra những bài học và vận dụng vào thực tiễn tại địa phương.

7


Các công trình nghiên cứu trên đã đề cập, nghiên cứu đến nhiều góc độ
khác nhau và có những đóng góp nhất định vào việc hoạch định chủ trương,
chính sách nhằm đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ
cán bộ, công chức nói chung và cán bộ, công chức cấp xã nói riêng ở nước ta
hiện nay. Các tác giả trên đều đã phân tích một cách hệ thống và tương đối toàn
diện về vấn đề chất lượng cán bộ, công chức dưới góc độ lý luận và thực tiễn ở
nước ta hiện nay; đó đều là những công trình nghiên cứu, là sản phẩm có giá trị
góp phần cho các công trình nghiên cứu tiếp theo về cán bộ, công chức. Đến
nay, chưa có một đề tài nghiên cứu cụ thể về thực hiện chính sách phát triển
cán bộ, công chức cơ sở tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; vì vậy học
viên chọn đề tài “Thực hiện chính sách phát triển cán bộ, công chức cơ sở từ
thực tiễn thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam” làm luận văn thạc sĩ. Những
vấn đề học viên lựa chọn nghiên cứu không có sự trùng lắp về nội dung, những
tài liệu tham khảo có giá trị cho việc nghiên cứu để hoàn thiện luận văn này.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở lý luận về chính sách công; những vấn đề lý luận về thực
hiện chính sách phát triển cán bộ, công chức cấp xã ở nước ta hiện nay; Luận
văn nghiên cứu những vấn đề về thực hiện chính sách công trong việc phát
triển cán bộ, công chức cơ sở từ thực tiễn thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng
Nam. Luận văn sẽ đưa ra những ý kiến và giải pháp góp phần hoàn thiện việc
thực hiện chính sách phát triển cán bộ, công chức cơ sở tại thành phố Tam
Kỳ, tỉnh Quảng Nam nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức
cơ sở đảm bảo về số lượng và chất lượng, có tính chuyên nghiệp, có bản lĩnh
chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn, có trình độ ngoại ngữ, có tinh thần
trách nhiệm cao, tiếp cận và khai thác tốt công nghệ thông tin, có nhiệt huyết
đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước.
8


3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Nghiên cứu hệ thống hóa những vấn đề lý luận của chính sách phát triển
cán bộ, công chức cấp xã ở nước ta hiện nay.
Nghiên cứu thực trạng chính sách phát triển cán bộ, công chức cơ sở tại
thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam dưới góc độ khoa học chính sách công.
Đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh thực hiện chính
sách phát triển cán bộ, công chức cơ sở tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng
nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa
của đất nước.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Chính sách phát triển cán bộ, công chức cơ sở từ thực tiễn thành phố
Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
Luận văn tập trung nghiên cứu chính sách phát triển cán bộ, công chức
cơ sở từ thực tiễn thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Thời gian nghiên cứu: Từ năm 2013 đến năm 2017.
Không gian nghiên cứu: 13 xã, phường tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh
Quảng Nam.
5 . Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
5.1. Phương pháp luận
Luận văn được nghiên cứu trên cơ sở phương pháp luận của Chủ nghĩa
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ; đường lối, chủ trương của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và nâng cao chất
lượng đội ngũ cán bộ, công chức nói chung và cán bộ, công chức cấp xã nói
riêng. Vận dụng cách tiếp cận đa ngành, liên ngành xã hội học và phương
pháp nghiên cứu chính sách công, nghiên cứu quy trình từ hoạch định chính

9


sách đến xây dựng, thực hiện và đánh giá chính sách công có sự tham gia của
các chủ thể chính sách.
5.2. Phương pháp nghiên cứu
Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu chính sách công kết hợp giữa
nghiên cứu lý luận và thực tiễn; phương pháp hệ thống, phân tích, thống kê,
tổng hợp, so sánh để tiếp cận và phân tích chính sách phát triển cán bộ, công
chức cấp xã.
Phương pháp thu thập thông tin từ các nguồn tư liệu liên quan đến đề tài
nghiên cứu, các văn kiện, tài liệu, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Đảng,
Nhà nước; các văn bản của các Bộ, ngành ở Trung ương và địa phương; các
công trình nghiên cứu, các báo cáo, tài liệu thống kê của các cơ quan, đơn vị,
địa phương, của tổ chức, cá nhân liên quan đến vấn đề chính sách phát triển
cán bộ, công chức cấp xã.
Phương pháp quan sát: Sử dụng phương pháp quan sát để thu thập thông
tin về thái độ giao tiếp, ứng xử, văn hóa công sở, cơ sở vật chất, điều kiện làm
việc của cán bộ, công chức cấp xã.
Phương pháp điều tra khảo sát: Ngoài các thông tin thu thập được qua
các số liệu thứ cấp và các phương pháp nêu trên; tác giả thực hiện thêm
phương pháp điều tra khảo sát để hoàn thiện thông tin, số liệu cần thiết cho đề
tài nghiên cứu; Tác giả đã xây dựng sẵn mẫu phiếu khảo sát và phát cho cán
bộ, công chức 13 xã, phường (mỗi đơn vị 10 phiếu); tổng số phiếu khảo sát
lấy ý kiến là 130 phiếu; đối tượng khảo sát là cán bộ, công chức xã, phường;
địa bàn khảo sát tại 13 xã, phường trên địa bàn thành phố Tam Kỳ. Kết quả
điều tra, khảo sát là số liệu cơ bản để tác giả nghiên cứu, đánh giá và đề ra các
giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả chính sách phát triển cán bộ, công chức cơ
sở tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam trong thời gian đến.
Ngoài ra, luận văn cũng tiếp thu và phát triển kết quả các công trình

10


nghiên cứu có liên quan đến đề tài nhằm bổ sung và làm rõ thêm những nội
dung, vấn đề nghiên cứu của luận văn
6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn
6.1. Ý nghĩa lý luận
Các kết luận, kết quả nghiên cứu rút ra từ việc nghiên cứu đề tài luận văn
có giá trị và ý nghĩa góp phần bổ sung, hoàn thiện và làm rõ thêm những cơ
sở lý luận, thực tiễn về thực hiện chính sách công nói chung và chính sách
phát triển cán bộ, công chức cấp xã ở nước ta nói riêng.
6.2. Ý nghĩa thực tiễn
Các kết luận, kiến nghị, đề xuất rút ra từ việc nghiên cứu luận văn có ý
nghĩa lý luận, thực tiễn góp phần thiết thực vào tổ chức thực hiện chính sách
phát triển cán bộ, công chức cấp xã ở nước ta nói chung và cán bộ, công chức
cơ sở ở thành phố Tam Kỳ nói riêng.
Kết quả nghiên cứu của luận văn là tài liệu tham khảo có giá trị trong
thực tiễn hiện nay đối với chính sách phát triển cán bộ, công chức cấp xã;
đồng thời góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho các cơ quan, đơn vị, địa
phương trong quá trình hoạch định, xây dựng và thực hiện chính sách phát
triển cán bộ, công chức cấp xã một cách hữu hiệu và đạt kết quả cao nhất.
7. Cơ cấu của luận văn
Ngoài phần mục lục, mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ
lục…; luận văn được kết cấu thành ba chương:
Chương 1. Lý luận chung về chính sách phát triển cán bộ, công chức cấp xã.
Chương 2. Thực trạng thực hiện chính sách phát triển cán bộ, công chức
cơ sở tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Chương 3. Giải pháp đẩy mạnh thực hiện chính sách phát triển cán bộ,
công chức cơ sở tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

11


CHƯƠNG 1
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ
1.1. Một số khái niệm
1.1.1. Cán bộ, công chức cấp xã
1.1.1.1. Cán bộ cấp xã
Theo Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Cán bộ cấp
xã là công dân Việt Nam, được bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong
Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng
ủy, người đứng đầu tổ chính trị - xã hội, trong biên chế và hưởng lương từ
ngân sách nhà nước. [24]
Theo quy định của Luật Cán bộ, công chức; Cán bộ cấp xã bao gồm cả
cán bộ được điều động, luân chuyển, biệt phái về công tác tại cấp xã. Cán bộ
cấp xã bao gồm các chức vụ sau:
- Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;
- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;
- Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (áp dụng đối với xã, phường, thị trấn có
hoạt động nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam);
- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
1.1.1.2. Công chức cấp xã
Theo Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Công chức
cấp xã là công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức danh chuyên

12


môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng
lương từ ngân sách nhà nước. [24]
Theo quy định của Luật Cán bộ, công chức; công chức cấp xã bao gồm
cả công chức được điều động, luân chuyển, biệt phái về cấp xã; công chức
cấp xã có các chức danh sau:
- Trưởng Công an;
- Chỉ huy trưởng Quân sự;
- Văn phòng - thống kê;
- Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn)
hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã);
- Tài chính - kế toán;
- Tư pháp - hộ tịch;
- Văn hóa - xã hội.
Công chức cấp xã do UBND quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc
tỉnh quản lý.
1.1.2. Chính sách phát triển cán bộ, công chức cấp xã
Chính sách phát triển CBCC cấp xã dưới góc độ khoa học chính sách
công được hiểu là quan điểm, là tập hợp các quyết định chính trị có liên quan
của Nhà nước về phát triển CBCC cấp xã với mục tiêu, giải pháp cụ thể nhằm
xây dựng đội ngũ CBCC cấp xã có cơ cấu, số lượng, chất lượng hợp lý, có đủ
trình độ năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh và phục vụ đắc
lực cho người dân.
Chính sách phát triển CBCC cấp xã là một bộ phận của chính sách cán
bộ nói chung, thể hiện trong các văn bản của Đảng, Nhà nước nhằm điều
chỉnh quá trình hoạt động, quy định những quyền lợi và nghĩa vụ của CBCC
cấp xã phù hợp với đặc điểm của đời sống kinh tế - xã hội ở cơ sở; là một

13


trong những công cụ để Nhà nước quản lý, sử dụng và phát triển đội ngũ
CBCC cấp xã đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh
quốc phòng của đất nước; là cơ sở để định hướng mọi hoạt động và hành vi
của CBCC cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Như vậy, chính sách phát triển CBCC cấp xã là toàn bộ các mặt công
tác, hoạt động, từ việc xác định mục tiêu đến xây dựng và thực hiện chính
sách CBCC; được tiến hành bởi cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền
nhằm tạo ra một đội ngũ CBCC cấp xã đồng bộ, có số lượng, chất lượng và
cơ cấu hợp lý, có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.
1.2. Lý luận chung về chính sách phát triển cán bộ, công chức cấp
xã ở nước ta hiện nay
1.2.1. Mục tiêu chính sách phát triển cán bộ, công chức cấp xã
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã đề ra mục tiêu: “Xây
dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống
lành mạnh, không quan liêu, tham nhũng, lãng phí; có tư duy đổi mới, sáng
tạo, có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công
nghiệp hóa - hiện đại hóa; có tinh thần đoàn kết, hợp tác, ý thức tổ chức kỷ
luật cao và phong cách làm việc khoa học, tôn trọng tập thể, gắn bó với nhân
dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đội ngũ cán bộ phải đồng bộ,
có tính kế thừa và phát triển, có số lượng và cơ cấu hợp lý”. [36]
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng,
chỉnh đón Đảng đã đề ra mục tiêu: “Nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện
đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn,
đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kiên
quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây

14


dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có
bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ
đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích tập thể, quốc gia,
dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân.
Củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng”. [3]
Việc xây dựng đội ngũ CBCC cấp xã có đủ trình độ, năng lực và phẩm
chất chính trị, đạo đức, lối sống là mục tiêu, nhiệm vụ thường xuyên, có ý
nghĩa quan trọng cả trước mắt cũng như lâu dài trong sự nghiệp cách mạng
của Đảng và Nhà nước ta. Chính sách phát triển CBCC cấp xã bao gồm: Quy
hoạch cán bộ; Bầu cử; Tuyển dụng, điều động, luân chuyển; chính sách thu
hút; Đào tạo, bồi dưỡng; Đánh giá cán bộ, công chức; Khen thưởng, kỷ luật;
chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ. Mục tiêu của chính sách phát triển cán
bộ, công chức cấp xã ở nước ta thể hiện một số nội dung trọng tâm sau:
- Thực hiện đúng quy định về quy hoạch cán bộ, là khâu quan trọng, then
chốt tạo sự chủ động, khoa học trong công tác cán bộ nhằm sớm phát hiện và
tạo nguồn cán bộ trẻ có đức, có tài, có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực
chuyên môn, có triển vọng về khả năng lãnh đạo đưa vào quy hoạch để có kế
hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý, đáp
ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài ở từng địa phương.
- Đổi mới công tác tuyển dụng công chức cấp xã nhằm tuyển chọn và bố
trí những người đủ đức, đủ tài, đảm bảo về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối
sống, có trình độ năng lực chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong
tình hình mới.
- Thực hiện đảm bảo, hiệu quả và đúng quy định về điều động, luân
chuyển CBCC; đổi mới mạnh mẽ công tác luân chuyển CBCC bảo đảm dân
chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng; đồng thời ngăn chặn tiêu
cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, quan hệ dòng họ, thân quen…
- Thực hiện hiệu quả chính sách thu hút, trọng dụng và đãi ngộ những
15


người có tài năng, có năng lực vào làm việc trong bộ máy chính quyền cơ sở.
- Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên
môn nghiệp vụ, trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp làm việc trong hoạt
động công vụ góp phần xây dựng đội ngũ CBCC cấp xã chuyên nghiệp, có
phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục
vụ nhân dân, sự nghiệp phát triển của đất nước.
- Đổi mới công tác đánh giá CBCC theo hướng đề cao trách nhiệm người
đứng đầu và gắn với kết quả thực hiện nhệm vụ được giao đối với CBCC cấp
xã; là khâu tiền đề, cơ sở, có ý nghĩa quan trọng trong việc phát hiện, tuyển
chọn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, đề bạc, khen thưởng, kỷ luật và thực
hiện các chế độ, chính sách đối với CBCC cấp xã.
- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chính sách khen thưởng nhằm động viên,
khuyến khích kịp thời và tạo động lực cho CBCC nỗ lực, hăng say làm việc;
đồng thời, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm CBCC vi phạm kỷ luật.
- Đổi mới cơ chế quản lý và thực hiện đảm bảo đúng quy định về chế độ,
chính sách đối với CBCC cấp xã.
1.2.2. Nội dung của chính sách phát triển cán bộ, công chức cấp xã
Chính sách phát triển CBCC cấp xã hiện nay được Đảng, Nhà nước và
các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm. Chính sách phát triển CBCC cấp xã là
một bộ phận trong hệ thống chính sách của Đảng và Nhà nước ta; đó là hệ
thống các quan điểm, tư tưởng, mục tiêu và giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ
CBCC đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Chính sách phát triển
CBCC cấp xã bao gồm những nội dung sau:
- Một là, Quy hoạch cán bộ
Quy hoạch cán bộ cấp xã là công tác phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ có
đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý, đưa vào quy hoạch
để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản

16


lý, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của địa phương. Với vai
trò quan trọng như vậy, quy hoạch cán bộ luôn được coi là khâu quan trọng,
then chốt nhằm tạo sự chủ động, khoa học trong công tác cán bộ.
Quy hoạch cán bộ xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và thực tế đội
ngũ cán bộ tại địa phương; phải gắn với các khâu khác trong công tác cán bộ,
bảo đảm sự liên thông quy hoạch cán bộ trong hệ thống chính trị. Quy hoạch
cán bộ phải thực hiện đảm bảo đúng trình tự quy trình, đảm bảo về cơ cấu, số
lượng và điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định… Cần đưa vào quy hoạch những
cán bộ có triển vọng, có chiều hướng phát triển tốt, cán bộ trẻ tuổi, để đào tạo,
bồi dưỡng về lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ lãnh đạo, quản lý. Quy hoạch
cán bộ phải đảm bảo phương châm “mở” và “động”.
Yêu cầu của công tác quy hoạch cán bộ phải lấy việc phục vụ nhiệm vụ
chính trị, phục vụ nhân dân là chính để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo,
quản lý có quan điểm chính trị trong sáng, rõ ràng. Khi thực hiện quy trình
quy hoạch cán bộ phải đảm bảo tính tập trung dân chủ, khách quan và công
khai; đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất quản lý, đảm bảo vai trò tập trung
của cấp ủy đi đôi với việc phát huy trách nhiệm của các tổ chức trong hệ
thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu.
- Hai là, công tác Bầu cử
Việc bầu cử cán bộ cấp xã được thực hiện theo quy định của pháp luật,
điều lệ, quy chế hoạt động của tổ chức có liên quan, các quy định, hướng dẫn
của cơ quan có thẩm quyền. Việc bầu cử được tiến hành theo nguyên tắc phổ
thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín; công tác bầu cử phải thực hiện
đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai,
minh bạch; lựa chọn và giới thiệu những người ứng cử bầu vào các chức danh
phải đảm bảo về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, trình độ chuyên môn,
năng lực nổi trội, có khả năng và chiều hướng phát triển tốt để bầu vào các

17


chức danh trong hệ thống chính trị cấp xã
- Ba là, tuyển dụng công chức
Chính sách tuyển dụng nhằm tuyển chọn, bố trí, sử dụng công chức cấp
xã một cách khoa học và hợp lý, phát huy năng lực, sở trường công tác gắn
với trình độ chuyên môn và vị trí việc làm. Việc tuyển dụng công chức cấp xã
phải căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ, tiêu chuẩn chức danh và số lượng công
chức cấp xã theo quy định. Công tác tuyển dụng công chức phải được thực
hiện đảm bảo đúng quy định, trình tự, thủ tục, thẩm quyền; tuyển dụng công
chức được thực hiện thông qua hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển; đảm bảo
nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và đảm bảo
tính cạnh tranh nhằm tuyển dụng những người đảm bảo trình độ chuyên môn,
phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
trong tình hình mới.
Chính sách tuyển dụng công chức cấp xã nếu được xây dựng phù hợp và
thực hiện tốt sẽ tuyển chọn, thu hút được những người thực sự có trình độ,
năng lực chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã,
đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
- Bốn là, điều động, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức
Công tác điều động, luân chuyển CBCC được thực hiện theo quy định
của cơ quan Nhà nước cấp thẩm quyền. Điều động, luân chuyển CBCC phải
đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, thường xuyên. Điều động, luân
chuyển CBCC phải căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ; phải gắn kết chặt chẽ với
quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, sắp xếp, bố trí và sử dụng CBCC.
Điều động là một nhiệm vụ của công tác nhân sự để chỉ việc tổ chức, cơ
quan có thẩm quyền, điều chuyển CBCC từ một cơ quan, tổ chức này sang
một cơ quan, tổ chức khác nhằm giải quyết nhiệm vụ, công vụ hoặc nhằm
mục đích đào tạo, rèn luyện, thử thách cán bộ lãnh đạo, quản lý trong quy

18


hoạch. Cán bộ điều động phải là cán bộ trẻ, trong quy hoạch, có triển vọng
phát triển; có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và năng lực công tác tốt;
quan tâm lựa chọn, phát triển CBCC trẻ có năng lực nổi trội.
Luân chuyển cán bộ là một khâu của công tác cán bộ, đó là việc cơ quan
có thẩm quyền luân chuyển cán bộ theo quy hoạch, luân chuyển từ cơ quan, tổ
chức này đến cơ quan, tổ chức khác nhằm mục đích đào tạo, bồi dưỡng, rèn
luyện, thử thách cán bộ trong thực tiễn, giúp cho cán bộ có thêm kiến thức
thực tế và phát triển nhanh, toàn diện hơn. Việc luân chuyển cán bộ phải có
kế hoạch cụ thể và có lộ trình từng bước thực hiện; có cơ chế, chính sách
đồng bộ, thống nhất để tạo môi trường, điều kiện cho cán bộ phát huy năng
lực, sở trường, chuyên môn, rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm thực tế.
Bố trí, sử dụng CBCC cấp xã bao gồm các hoạt động định hướng cho
những người mới được tuyển dụng, bố trí lại, luân chuyển, đề bạt đối với các vị
trí, chức danh trong bộ máy chính quyền cấp cơ sở. Việc bố trí, sử dụng CBCC
cấp xã phải chú trọng đến sử dụng đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn
được đào tạo và phù hợp vị trí việc làm, sở trường công tác; phát huy được
năng lực, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của CBCC cấp xã. Việc lựa chọn, bố
trí, sử dụng CBCC phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai,
minh bạch và khách quan.
- Năm là, chính sách thu hút
Chính sách thu hút là tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, tinh thần,
chế độ đãi ngộ nhằm thu hút những tri thức trẻ, có tài năng, có phẩm chất
chính trị, đạo đức lối sống, có trình độ chuyên môn cao vào làm việc trong bộ
máy của hệ thống chính trị. Chính sách thu hút phải thực hiện đảm bảo sự
thống nhất, đồng bộ giữa các khâu phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng,
quy hoạch, sử dụng và đãi ngộ; được thực hiện công khai, minh bạch, khách
quan và đảm bảo tính cạnh tranh; đồng thời ưu tiên bố trí biên chế chưa sử

19


dụng để thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, người có
trình độ chuyên môn, năng lực cao vào làm việc nhưng phải phù hợp với
ngành nghề đào tạo và vị trí việc làm.
- Sáu là, đào tạo, bồi dưỡng
Đào tạo, bồi dưỡng được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, góp phần
tích cực trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, tinh
thần, trách nhiệm trong thực thi công vụ, thực hiện nhiệm vụ được giao của
CBCC.
Đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn
nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, nâng cao về nghiệp vụ quản lý, giao tiếp,
ứng xử; nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề
nghiệp đối với CBCC trong thực thi công vụ. Chính sách đào tạo, bồi dưỡng
phải căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; đảm bảo công khai, minh
bạch, hiệu quả và chất lượng; thể hiện rõ mục tiêu trong từng giai đoạn; đồng
thời phải được cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch để tổ chức thực
hiện. Đào tạo, bồi dưỡng phải gắn với vị trí việc làm; gắn với công tác sử
dụng, quản lý CBCC phù hợp với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và nhu cầu xây
dựng, phát triển nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị.
Yêu cầu để thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã là
đảm bảo cho mỗi CBCC đều có cơ hội tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng
để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác… Chương
trình, nội dung, hình thức đào tạo phải thiết thực, phù hợp với yêu cầu công
việc của CBCC; gắn việc đào tạo, bồi dưỡng với trang bị kiến thức giữa lý
luận và thực tiễn công việc.
- Bảy là, đánh giá cán bộ, công chức
Đánh giá CBCC có vai trò quan trọng trong quá trình quản lý, sử dụng
và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC. Đánh giá CBCC là cơ sở cho việc quy

20


hoạch dự nguồn, đề bạt, bố trí, sử dụng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm,
khen thưởng, kỷ luật…Đây cũng là cơ sở để xác định được nhu cầu, nội dung,
chương trình đào tạo, chế độ đãi ngộ phù hợp nhằm xây dựng và phát triển
đội ngũ CBCC cấp xã.
Đánh giá CBCC phải đảm bảo khách quan, công bằng, chính xác và
không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức. Đánh giá phải căn cứ vào tinh
thần trách nhiệm và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Đánh giá CBCC
phải căn cứ vào các tiêu chí, đối tượng cần đánh giá; đảm bảo đầy đủ nội
dung, tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá; đánh giá phải đảm bảo tính toàn
diện, đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế về các nội dung:
Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà
nước; phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc;
năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm
vụ được giao; tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;
thái độ phục vụ nhân dân.
- Tám là, Khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức:
Khen thưởng, kỷ luật là một trong những hình thức nhằm tăng cường
hiệu quả công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức tại các cơ quan, đơn vị,
địa phương. Khen thưởng nhằm động viên, khuyến khích CBCC nỗ lực, hăng
say trong quá trình thực thi công vụ góp phần thực hiện đảm bảo, hiệu quả
nhiệm vụ được giao. Kỷ luật nhằm mục đích xử lý, uốn nắn, răn đe đối với
CBCC vi phạm pháp luật, vi phạm chế độ công vụ, công chức và không hoàn
thành nhiệm vụ được giao.
Khen thưởng, kỷ luật là cơ sở cho việc quy hoạch dự nguồn, đề bạt, bố trí,
sử dụng, điều động, luân chuyển, đào tạo bồi dưỡng, thực hiện chế độ chính
sách, chế độ đãi ngộ đối với CBCC. Khen thưởng, kỷ luật phải được thực hiện
đúng quy định; đảm bảo sự công bằng, khách quan, công khai, minh bạch đúng

21


với thành tích và mức độ vi phạm của CBCC.
- Chín là, chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ
Chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ là chính sách đảm bảo tiền lương,
phụ cấp, tiền thưởng, thu nhập tăng thêm, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y
tế và các khoản đãi ngộ khác nhằm đáp ứng nhu cầu cuộc sống của bản thân
và gia đình CBCC; góp phần động viên, khuyến khích và tạo động lực cho
CBCC hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
1.2.3. Các chủ thể tham gia thực hiện chính sách phát triển cán bộ,
công chức cấp xã
Thực hiện chính sách phát triển CBCC cấp xã là một khâu cấu thành chu
trình chính sách, là toàn bộ quá trình chuyển hóa ý chí của chủ thể chính sách
thành hiện thực tới các đối tượng quản lý nhằm đạt mục tiêu nhất định. Chủ
thể tham gia thực hiện chính sách phát triển CBCC cấp xã cụ thể như sau:
- Đối với Trung ương: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ và
các Bộ, ngành Trung ương.
- Đối với cấp tỉnh: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Nội
vụ cấp tỉnh là cơ quan tham mưu trực tiếp; Tỉnh ủy, Thành ủy, Ban tổ chức
Tỉnh ủy, Thành ủy là cơ quan tham mưu trực tiếp.
- Cấp huyện: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, phòng
Nội vụ cấp huyện là cơ quan tham mưu trực tiếp; Huyện, quận, thị, thành ủy;
Ban tổ chức huyện, quận, thị, thành ủy là cơ quan tham mưu trực tiếp.
- Cấp xã: Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã.
1.3. Nội dung tổ chức thực hiện chính sách phát triển cán bộ, công
chức cấp xã
Chính sách phát triển CBCC cấp xã là một trong những hệ thống chính
sách của Nhà nước được ban hành nhằm phát huy tối đa tài năng, trí tuệ nhằm
nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã đảm bảo về phẩm chất chính trị,

22


đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu
quả hoạt động của bộ máy chính quyền cơ sở.
Để tổ chức và thực hiện chính sách phát triển cán bộ, công chức cấp xã
đạt hiệu quả cao cần phải tuân thủ các bước sau:
1.3.1. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chính sách
Để đưa chính sách công nói chung, chính sách phát triển CBCC cấp xã
nói riêng vào cuộc sống cần phải xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện
chính sách. Đây là nhiệm vụ đầu tiên, nhiệm vụ qụan trọng trong tổ chức thực
hiện chính sách phát triển CBCC cấp xã. Hiệu quả thực hiện chính sách phát
triển CBCC cấp xã phụ thuộc vào chất lượng, độ chính xác, tính khả thi của
kế hoạch thực hiện chính sách. Cần đầu tư thời gian, trí tuệ và công sức để
xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chính sách phát triển CBCC cấp xã có
chất lượng; kế hoạch triển khai thực hiện chính sách cần được xây dựng trước
khi đưa vào cuộc sống. Các cơ quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực
hiện chính sách từ Trung ương đến địa phương đều phải xây dựng kế hoạch
thực hiện chính sách. Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách bao gồm các
nội dung sau:
- Kế hoạch tổ chức điều hành;
- Kế hoạch cung cấp, bảo đảm các nguồn lực (Nhân lực, vật lực, tài
chính, công nghệ ..);
- Kế hoạch thời gian triển khai thực hiện chính sách;
- Kế hoạch đôn đốc, kiểm tra thực hiện chính sách...
Ngoài ra, trong kế hoạch triển khai thực hiện chính sách phát triển
CBCC cấp xã cần phải dự kiến các nội quy, quy chế về tổ chức điều hành, về
trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan Nhà nước và CBCC tham
gia tổ chức thực hiện, về các biện pháp, giải pháp và hình thức khen thưởng,
kỷ luật đối với các cá nhân, tập thể trong tổ chức thực hiện chính sách. Kế

23


hoạch triển khai thực hiện chính sách phát triển CBCC cấp xã do lãnh đạo các
cấp có thẩm quyền xem xét thông qua; sau khi được các cấp có thẩm quyền
thông qua, kế hoạch triển khai thực hiện chính sách có giá trị pháp lý buộc
các chủ thể có trách nhiệm tham gia chính sách phải thực hiện.
1.3.2. Phổ biến, tuyên truyền chính sách
Sau khi chính sách phát triển CBCC cấp xã được thông qua, các cơ
quan trong bộ máy Nhà nước tiến hành triển khai thực hiện theo kế hoạch.
Việc trước tiên cần làm trong quá trình này là phổ biến, tuyên truyền để các
đối tượng chính sách và các chủ thể tham gia thực hiện chính sách hiểu rõ
ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của chính sách; về tính đúng đắn của chính sách
trong điều kiện, hoàn cảnh nhất định và tính khả thi của chính sách. Đây là
một hoạt động quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với cơ quan nhà nước và
các đối tượng thực thi chính sách. Trong thực tế không ít cơ quan, địa
phương do thiếu năng lực tuyên truyền, phổ biến đã làm cho chính sách bị
biến dạng, làm cho lòng tin của các đối tượng chính sách và người dân bị
giảm sút và hiệu quả thấp. Do đó cần phải đặc biệt chú ý đến phổ biến,
tuyên truyền thực hiện chính sách; cần lựa chọn các hình thức, phương
pháp phổ biến, tuyên truyền phù hợp với chính sách và đối tượng được
tuyên truyền, phổ biến. Có thể xây dựng các văn bản hướng dẫn cụ thể thực
hiện chính sách; tổ chức hội nghị, hội thảo; phổ biến, tuyên truyền thông
qua các phương tiện thông tin đại chúng như đài truyền hình, truyền thanh,
báo chí… Lựa chọn hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến tùy
thuộc vào đặc điểm, đặc thù của các đối tượng thụ hưởng, hoàn cảnh, điều
kiện của từng địa phương, bảo đảm thiết thực và hiệu quả nhằm đưa chính
sách vào cuộc sống.
1.3.3. Phân công, phối hợp thực hiện chính sách
Muốn thực hiện chính sách phát triển CBCC cấp xã có hiệu quả cần tiến
hành phân công, phối hợp giữa các cơ quan quản lý, các cấp chính quyền địa
24


phương, các yếu tố tham gia thực hiện chính sách và các quá trình ảnh hưởng
đến thực hiện chính sách.
* Đối với Chính phủ, Bộ Nội vụ
- Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các chính sách phát triển
CBCC cấp xã thông qua Nghị định, Quyết định...
- Bộ Nội vụ: Hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển CBCC cấp xã;
Thanh tra, kiểm tra đối với UBND các cấp trong việc thực hiện chính sách
phát triển CBCC cấp xã.
* Đối với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Nội vụ cấp tỉnh
- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành các Nghị
quyết, Chỉ thị, các Đề án, chương trình, kế hoạch, các văn bản nhằm cụ thể
hóa triển khai thực hiện các chính sách phát triển CBCC của Trung ương.
- Sở Nội vụ cấp tỉnh tham mưu UBND cấp tỉnh thực thi chính sách phát
triển CBCC cấp xã, cụ thể: Quyết định các biện pháp thực hiện chính sách
phát triển CBCC cấp xã; Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức
cấp xã; Hướng dẫn, kiểm tra UBND cấp huyện thực hiện đánh giá CBCC cấp
xã hàng năm; Hướng dẫn việc thi đua, khen thưởng, kỷ luật; Thanh tra, kiểm
tra việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với CBCC cấp xã; Chỉ đạo,
hướng dẫn, kiểm tra việc tuyển dụng, lập kế hoạch, quy hoạch xây dựng đội
ngũ CBCC cấp xã; Từng bước thực hiện tiêu chuẩn hóa để nâng cao chất
lượng CBCC cấp xã; Hàng năm, chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, chương
trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã; Chỉ đạo việc giải quyết khiếu
nại, tố cáo đối với CBCC cấp xã; Ban hành quy định về phân cấp quản lý đối
với CBCC cấp xã; Tổng hợp thống kê, báo cáo số lượng, chất lượng CBCC
cấp xã trên địa bàn cấp tỉnh; Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng nguồn kinh
phí để thực hiện chế độ, chính sách theo quy định của Chính phủ và theo Nghị

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×