Tải bản đầy đủ

XÂY DựNG ĐộI NGũ CHủ TịCH HộI LIÊN HIệP PHụ Nữ HUYệN CộNG HòA DÂN CHủ NHÂN DÂN LàO GIAI ĐOạN HIệN NAY

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

Viengmaly SOULIXAY

X¢Y DùNG §éI NGò CHñ TÞCH HéI LI£N HIÖP
PHô N÷ HUYÖN ë CéNG HßA D¢N CHñ NH¢N D¢N
LµO GIAI §O¹N HIÖN NAY

LUẬN ÁN TIẾN SĨ
CHUYÊN NGÀNH: XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC

MÃ SỐ: 62 31 02 03

Người hướng dẫn khoa học: 1. TS. NGÔ BÍCH NGỌC
2. TS. CẦM THỊ LAI

HÀ NỘI - 2019


LỜI CAM ĐOAN


Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của
riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là trung
thực, có nguồn gốc rõ ràng và được trích dẫn đầy đủ theo
quy định.

Tác giả Luận án

Viengmaly SOULIXAY


MỤC LỤC
Trang
1

MỞ ĐẦU

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN
ĐỀ TÀI

1.1. Các công trình nghiên cứu của các tác giả Cộng hòa Dân chủ
Nhân dân Lào
1.2. Các công trình khoa học ở nước ngoài
1.3. Khái quát kết quả nghiên cứu và những vấn đề đặt ra luận án tiếp
tục giải quyết

6
6
12
23

Chương 2: XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CHỦ TỊCH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ
HUYỆN Ở CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

2.1. Huyện, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện và đội ngũ chủ tịch Hội Liên
hiệp phụ nữ huyện ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
2.2. Xây dựng đội ngũ chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện ở Cộng
hòa Dân chủ Nhân dân Lào - quan niệm, nội dung và những vấn
đề có tính nguyên tắc

26


26

51

Chương 3: ĐỘI NGŨ CHỦ TỊCH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN VÀ
XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CHỦ TỊCH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ
HUYỆN Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO - THỰC
TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ KINH NGHIỆM

3.1. Thực trạng đội ngũ chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện ở Cộng
hòa Dân chủ Nhân dân Lào
3.2. Xây dựng đội ngũ chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện ở Cộng
hòa Dân chủ Nhân dân Lào - thực trạng, nguyên nhân và kinh
nghiệm

65
65

76

Chương 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU XÂY
DỰNG ĐỘI NGŨ CHỦ TỊCH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN
Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN LÀO ĐẾN NĂM 2030

4.1. Phương hướng xây dựng đội ngũ chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ
huyện ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn hiện nay
4.2. Những giải pháp chủ yếu xây dựng đội ngũ chủ tịch Hội Liên hiệp
phụ nữ huyện ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến năm 2030
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

104
104
112
135
138
148


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

BCHTW

:

Ban Chấp hành trung ương

CNH, HĐH

:

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa

CHDCND

:

Cộng hòa dân chủ nhân dân

CNXH

:

Chính trị - xã hội

CT-XH

:

Chủ nghĩa xã hội

HĐND

:

Hội đồng nhân dân

HLHPN

:

Hội Liên hiệp phụ nữ

HTCT

:

Hệ thống chính trị

KT-XH

:

Kinh tế - xã hội

LĐ, QL

:

Lãnh đạo, quản lý

MTTQ

:

Mặt trận tổ quốc

NDCM

:

Nhân dân cách mạng

UBND

:

Ủy ban nhân dân


1
MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Hội Liên hiệp phụ nữ (HLHPN) ở Công hòa dân chủ nhân dân
(CHDCND) Lào là tổ chức rồng rãi của các tầng lớp phụ nữ. Tổ chức
HLHPN có vai trò to lớn trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay, tiếp tục
phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và bình đẳng giới, thực hiện
chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp lý chính đáng của phụ nữ;
là cầu nối giữa Đảng với hội viên phụ nữ; góp phần xây dựng khối đại đoàn
kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị (HTCT) trong
sạch, vững mạnh. Việc xây dựng cán bộ nữ trong các cấp HLHPN, trong đó
có đội ngũ chủ tịch HLHPN các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công
tác hội là nhân tố quyết định thắng lợi của phong trào phụ nữ, đặc biệt đối với
vùng đồng bào dân tộc, miền núi ở các huyện ở nước CHDCND Lào.
Quán triệt các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà
nước về vai trò to lớn của đội ngũ cán bộ làm công tác HLHPN, trong đó có
đội ngũ chủ tịch HLHPN huyện, trong những năm qua, các cấp ủy đảng,
chính quyền, các cấp HLHPN của CHDCND Lào luôn sở hữu tích cực trong
nhiều hoạt động nhằm phát huy vai trò, năng lực cống hiến của phụ nữ, quan
tâm chăm lo đến việc xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ HLHPN,
trong đó có đội ngũ chủ tịch HLHPN huyện. Về cơ bản, đội ngũ này đã phát
huy được vai trò, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng
vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH),
củng cố quốc phòng, án ninh của địa phương.
Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, vẫn còn nhiều hạn chế,
khuyết điểm về chất lượng đội ngũ chủ tịch HLHPN huyện; những khó khăn,
hạn chế, vướng mắc trong xây dựng đội ngũ chủ tịch HLHPN huyện. Một số


2
chủ tịch HLHPN huyện còn hạn chế về kỹ năng lãnh đạo, điều hành, kỹ năng
vận động quần chúng; năng lực chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện ở một số
chủ tịch HLHPN huyện còn hạn chế, thiếu chủ động, sáng tạo, dàn trải, chưa
đưa ra được các giải pháp cụ thể, phù hợp ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt
động và các phong trào của Hội phụ nữ huyện. Vẫn còn không ít chủ tịch
HLHPN huyện ở CHDCND Lào chưa có đầy đủ kỹ năng dự báo, phân tích,
giải thích những vướng mắc về nhận thức, những bức xúc trong đời sống của
hội viên, phụ nữ. Số cán bộ làm công tác hội nói chung, đội ngũ chủ tịch
HLHPN huyện nói riêng chưa được đào tạo cơ bản về chuyên ngành công tác
phụ vận, mà chỉ mới được tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn còn
chiếm đa số. Do vậy, việc triển khai các phong trào và lãnh đạo công tác hội
chủ yếu bằng kinh nghiệm và sự nhiệt tình nên hiệu quả chưa cao. Những hạn
chế về chất lượng đội ngũ chủ tịch HLHPN huyện ở CHDCND Lào đã làm cho
các khâu trong công tác hội gặp nhiều khó khăn, nhất là công tác hội và phong
trào hội ở cơ sở, đặc biệt với vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa.
Bước vào thời kỳ mới, thời cơ và thuận lợi rất lớn nhưng cũng có
nhiều thành tựu đặt ra đối với phong trào phụ nữ và công tác hội. Tình hình
biến đổi khí hậu, bệnh dịch, nghèo đói, chất lượng nguyên nhân lực trong đó
có nhân lực nữ còn thấp, định kiến giới còn tồn tại, đời sống của một bộ phận
phụ nữ ở các huyện, nhất là phụ nữ nông thôn, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ
nữ khuyết tật còn nhiều khó khăn, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội gia
tăng, bạo lực gia đình diễn biến phức tạp... Để khắc phục những khó khăn,
thách thức cần phải xây dựng đội ngũ chủ tịch HLHPN huyện có năng lực,
trình độ, phẩm chất đạo đức... đủ sức lãnh đạo phong trào phụ nữ và công tác
hội. Chính vì vậy, tôi chọn vấn đề: "Xây dựng đội ngũ chủ tịch Hội Liên
hiệp phụ nữ huyện ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện nay"
làm đề tài luận án tiến sĩ.


3
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng đội
ngũ chủ tịch HLHPN huyện ở CHDCND Lào, luận án đề xuất phương hướng
và những giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện tốt việc xây dựng đội ngũ chủ
tịch HLHPN huyện ở CHDCND Lào giai đoạn hiện nay.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Tổng quan những công trình khoa học tiêu biểu trong và ngoài nước
có liên quan đến đề tài luận án.
- Làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng đội ngũ chủ
tịch HLHPN huyện ở CHDCND Lào giai đoạn hiện nay.
- Khảo sát, đánh giá đúng thực trạng đội ngũ chủ tịch HLHPN
huyện ở CHDCND Lào và thực trạng xây dựng đội ngũ chủ tịch HLHPN
huyện ở CHDCND Lào từ năm 2010 đến nay; nêu nguyên nhân và những
vấn đề đặt ra.
- Xác định phương hướng và đề xuất những giải pháp chủ yếu xây
dựng đội ngũ chủ tịch HLHPN huyện ở CHDCND Lào đến năm 2030.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của luận án là việc xây dựng đội ngũ chủ tịch
HLHPN huyện ở CHDCND Lào giai đoạn hiện nay.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
Luận án tập trung nghiên cứu đội ngũ chủ tịch HLHPN huyện và việc
xây dựng đội ngũ chủ tịch HLHPN huyện ở CHDCND Lào từ năm 2010 đến
nay (cụ thể là 17 tỉnh, 1 thủ đô gồm 148 huyện). Phương hướng và những giải
pháp được đề xuất trong luận án có giá trị đến năm 2030.
4. Cơ sở lý luận, thực tiễn và phương pháp của đề tài nghiên cứu
4.1. Cơ sở lý luận
Luận án thực hiện trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay Sỏn Phôm Vi Hản, quan điểm, đường lối


4
của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng NDCM Lào về công tác cán bộ và xây
dựng đội ngũ cán bộ.
4.2. Cơ sở thực tiễn
Cơ sở thực tiễn của luận án là thực trạng đội ngũ Chủ tịch HLHPN
huyện ở CHDCND Lào, thực trạng xây dựng đội ngũ chủ tịch HLHPN huyện
ở CHDCND Lào; các báo cáo tổng kết về công tác cán bộ nói chung và xây
dựng đội ngũ chủ tịch HLHPN huyện nói riêng của nước CHDCND Lào và
kết quả khảo sát thực tiễn của tác giả.
4.3. Phương pháp nghiên cứu
Luận án sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và các
phương pháp liên ngành và chuyên ngành như: lô gích - lịch sử, điều tra, khảo
sát, thống kê, phân tích- tổng hợp, so sánh đặc biệt chú trọng phương pháp
tổng kết thực tiễn.
5. Đóng góp về khoa học của luận án
- Quan niệm, nội dung xây dựng đội ngũ chủ tịch HLHPN huyện ở
CHDCND Lào.
- Phân tích, làm rõ những vấn đề đặt ra đối với việc xây dựng đội ngũ
chủ tịch HLHPN huyện ở CHDCND Lào giai đoạn hiện nay.
- Hai giải pháp khả thi xây dựng đội ngũ chủ tịch HLHPN huyện ở
CHDCND Lào đến năm 2030: Một là, xây dựng đội ngũ chủ tịch HLHPN
huyện ở CHDCND Lào gắn liền với, cơ cấu và quy hoạch cán bộ, với chức
năng nhiệm vụ, xây dựng, cụ thể hóa tiêu chuẩn đối với đội ngũ chủ tịch
HLHPN huyện ở CHDCND Lào. Hai là, coi trọng việc tự đào tạo, bồi dưỡng
rèn luyện của mỗi chủ tịch HLHPN huyện, gồm: đẩy mạnh phong trào tự học
tập nâng cao trình độ, năng lực và rèn luyện đạo đức cách mạng trong cán bộ
HLHPN huyện; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ,
đảng viên về tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện gắn với việc học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay Sỏn Phôm Vi Hản và thực


5
hiện nghiêm túc các quan điểm, đường lối của Đảng NDCM Lào về công tác
cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ.
6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án
- Luận án góp phần làm rõ thêm những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây
dựng đội ngũ chủ tịch HLHPN huyện ở CHDCND Lào giai đoạn hiện nay.
- Kết quả nghiên cứu của luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham
khảo cho cấp ủy và chính quyền các huyện ở CHDCND Lào trong xây dựng
đội ngũ cán bộ nói chung và đội ngũ chủ tịch HLHPN huyện nói riêng.
- Kết quả nghiên cứu của luận án còn có thể được sử dụng làm tài liệu
tham khảo trong nghiên cứu giảng dạy và học tập môn xây dựng Đảng ở các
trường Chính trị - Hành chính ở CHDCND Lào.
7. Kết cấu của luận án
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục,
nội dung luận án gồm 4 chương, 9 tiết.


6
Chương 1
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI

Công tác cán bộ nói chung, công tác xây dựng đội ngũ chủ tịch
HLHPN huyện nói riêng là vấn đề hết sức quan trọng luôn được chủ tịch Hồ
Chí Minh, Chủ tịch Cay Sỏn Phôm Vi Hản quan tâm nghiên cứu, vận dụng
sáng tạo Học thuyết Mác - Lênin về xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung và
xây dựng đội ngũ chủ tịch HLHPN huyện nói riêng vào thực tiễn cách mạng
mỗi nước. Đã có nhiều công trình nghiên cứu của các nhà khoa học trong và
ngoài nước đã đề cập về vấn đề này trên góc độ khác nhau, tiêu biểu như:
1.1. CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA CÁC TÁC GIẢ CỘNG HÒA
DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

1.1.1. Sách và đề tài khoa học
Hiện nay, ở CHDCND Lào các đề tài nghiên cứu khoa học, các cuốn
sách viết về vấn đề này có liên quan đến đề tài luận án còn ít, một số luận văn,
luận án, bài viết của tác giả Lào cũng không đề cập nhiều và bàn trực diện về
vấn đề này, mà chủ yếu khai thác trên khía cạnh luật pháp. Tuy nhiên, liên
quan đến đề tài này có thể kể đến những công trình tiêu biểu sau đây:
1.1.1.1. Sách
- "Các cuộc đàm phán dẫn đến các đại biểu hội nghị phụ nữ trên cả
nước lần thứ I-VI" của Hội Liên hiệp phụ nữ Trung ương Lào [75], cuốn sách
đã luận giải và phân tích làm rõ sự quan tâm, chú trọng của Đảng nhân dân
cách mạng (NDCM) Lào với vị trí, vai trò của người phụ nữ trong công cuộc
xây dựng và bảo vệ tổ quốc, chỉ ra những thuận lợi, khó khăn và đề xuất các
giải pháp để giúp cho phụ nữ Lào được tham gia các hoạt động chính trị - xã
hội. Cuốn sách làm rõ kể từ ngày thành lập HLHPN Lào (20/7/1955) đến năm


7
2012 HLHPN Lào được tổ chức Hội nghị Đại biểu phụ nữ trên cả nước có 6
lần. Trong mỗi lần Hội nghị đều có lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước
tham dự có bài phát biểu quan trọng thể hiện với sự quan tâm chú ý của lãnh
đạo Đảng và Nhà nước.
- "Sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phụ nữ" của Phon Đa Văn
Phin Sạ Vẳn [87]. Cuốn sách tập trung nghiên cứu trong 3 nội dung chính như:
phụ nữ trong Đại hội của Đảng NDCM Lào, đường lối của Đảng đối với phụ nữ
Lào. Đại hội Đảng và sự chỉ đạo của Đảng đối với công tác phụ nữ Lào; những
nhiệm vụ của HLHPN Lào qua các kỳ Đại hội của HLHPN Lào. Trên cơ sở đó,
sách cũng lựa chọn, tập hợp một cách khái quát đường lối, quan điểm của Đảng
qua các kỳ Đại hội, tên tuổi của các nhà lãnh đạo, những người được ghi nhận
vào lịch sử. Từ Đại hội lần thứ I đến đại hội lần thứ IX của Đảng, và từ Đại hội
lần thứ I đến đại hội lần thứ VI của HLHPN Lào. Cuốn sách này cũng khẳng
định Đảng NDCM Lào rất quan tâm và tạo điều kiện cho phụ nữ Lào được tham
gia lãnh đạo, quản lý (LĐ, QL) mọi lĩnh vực. Đặc biệt trong lĩnh vực chính trị,
phụ nữ Lào được tham gia vào BCHTW Đảng từ khóa II cho đến nay, Bộ Chính
trị từ khóa VIII cho đến nay.
- "Những bài phát biểu của các lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại Đại hội
của Hội Liên hiệp phụ nữ Lào lần thứ I - VI" của Sỉ Sảy Lư Đệt Mun Sỏn,
Khăm Chăn Phôm Sẻng Sạ Vẳn [93]. Cuốn sách tập hợp các bài phát biểu của
lãnh đạo Đảng - Nhà nước trong các kỳ Đại hội phụ nữ toàn quốc. Cuốn sách
khẳng định: từ khi HLHPN Lào được thành lập (20/7/1955) cho đến nay, đã
trải qua 6 kỳ Đại hội. Trong các kỳ Đại hội, lãnh đạo Đảng - Nhà nước đều
được tham dự, có bài phát biểu, đó là một biểu hiện rất rõ rang về sự quan tâm
của Đảng - Nhà nước đối với phụ nữ nói chung và công tác cán bộ nữ nói
riêng. Bài phát biểu đã làm kim chỉ nam cho hành động trong phong trào của
HLHPN Lào, vừa là cơ sở để giáo dục phụ nữ, chỉ đạo phong trào phụ nữ, vừa


8
là cơ sở để xác định phương hướng, kế hoạch thực hiện kế hoạch phát triển phụ
nữ trong từng giai đoạn.
- ''Vai trò của phụ nữ Lào trong gia đình'' của Sỉ Sảy Lư Đệt Mun Sỏn
[92, tr.110-116]. Trong bài tập trung phân tích và khái quát về chức năng gia
đình, đánh giá cao với vai trò to lớn của phụ nữ trong gia đình và phụ nữ thực
hiện vai trò của mình trong gia đình từ xa xưa cho đến ngày nay và đặc biệt là
vai trò của người phụ nữ Lào trong việc chăm sóc đời sống hàng ngày của gia
đình và việc dạy dỗ con gái. Tác giả cũng làm rõ về hạn chế, một số nguyên
nhân của hạn chế trong thực hiện vai trò của phụ nữ trong gia đình: một là, do
bản thân người phụ nữ, hai là, do tác động của kinh tế thị trường, ba là, do các
thành viên trong gia đình. Để phát huy được mặt tích cực và khắc phục mặt tiêu
cực này, tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của phụ nữ
trong gia đình.
1.1.1.2. Đề tài khoa học
- "Phát triển công việc Hội Phụ nữ ở huyện Lả tỉnh U Đôm Xay" của
Sôm Ly Sỉ On Tả [94]. Trong nội dung đề tài khoa học đã nêu được sự phát
triển công việc một cách toàn diện của Hội LHPN huyện Lả, đã là cơ sở tạo
động lực cho Hội phụ nữ huyện có niềm tin về chính trị, mạnh mẽ về tổ chức,
làm cho cơ quan tổ chức Hội phụ nữ có bước tiến mới thích hợp trong điều
kiện hiện nay.
Dựa trên nghiên cứu đề tài khoa học có thể tổng quan về bản chất của
cơ quan tổ chức HLHPN Lào là một cơ quan tổ chức đoàn thể nằm trong hệ
thống chính trị của Đảng, là cơ quan tham mưu cho Đảng và Nhà nước trong
việc bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ và trẻ em; HLHPN Lào có vai trò
quan trọng trong công tác giáo dục nhằm tập hợp, đoàn kết phụ nữ các dân
tộc, các tầng lớp vào trong tổ chức, động viên phụ nữ tham gia các công việc
của đất nước như phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), bảo vệ bảo vệ an ninh,


9
bảo về tổ quốc; tham dự các phong trào hoạt động của các đoàn thể thực
hiện đúng và có hiệu quả các chính sách của Đảng, quy định, pháp luật của
Nhà nước.
- "Nâng cao vai trò sự lãnh đạo của Đảng đối với công việc Hội Phụ
nữ ở huyện Na Mò, tỉnh U Đôm Xay" của Bua Phon Kẹo Ma Ny [58]. Nội
dung của đề tài khoa học đã nêu được sự lãnh đạo của Đảng đối với công việc
HLHPN nói chung và các công việc của Hội Phụ nữ ở huyện Na Mò, tỉnh U
Đôm Xay nói riêng là một nhiệm vụ cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong
nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, trong sự phát triển kinh tế - chính trị
của đất nước hiện nay. Trong suốt quá trình lãnh đạo của mình, Đảng bao giờ
cũng luôn chú trọng hướng dẫn, lãnh đạo, chỉ đạo công tác của HLHPN. Tuy
nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện sự lãnh đạo, vai trò của Đảng có lúc,
có nơi vẫn bị buông lỏng, tạo nên sự không công bằng ngay chính trong quá
trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của Trung ương giao cho, tác giả đã mạnh
dạn đề xuất một số các giải pháp nhằm giúp cho chị em phụ nữ Lào có công
ăn, việc làm, thoát nghèo và tự tin trong giao tiếp, tham gia vào các công việc
của xã hội.
1.1.2. Luận án, luận văn
1.1.2.1. Luận án
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt thuộc
diện Trung ương quản lý ở nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào trong thời
kỳ đổi mới" của Khăm Phăn Phôm Ma Thắt [15]. Luận án hệ thống hóa các
vấn đề lý luận về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo quan điểm Mác xít.
Đồng thời phân tích, đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
lãnh đạo chủ chốt thuộc diện trung ương quản lý ở nước CHDCND Lào trong
thời gian qua. Luận án đề xuất các phương hướng, giải pháp nhằm đổi mới,
nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt ở nước


10
CHDCND Lào trong thời gian tới. Các nội dung của luận án có thể tham
khảo, vận dụng, kế thừa những giải pháp cần chú ý để tiếp tục thực hiện khảo
sát, đánh giá cán bộ và xác lập hệ thống quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi
dưỡng đối với từng đối tượng cán bộ lãnh đạo chủ chốt thuộc diện trung ương
quản lý; cải tiến chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng; kết hợp đào tạo,
bồi dưỡng qua trường lớp và qua hoạt động thực tiễn; hoàn thiện các chính
sách và hệ thống quy chế trong đào tạo, bồi dưỡng.
- "Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt Hội Liên hiệp phụ nữ
ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong thời kỳ đổi mới" của Ních Khăm
[30]. Tác giả nghiên cứu đi sâu ba vấn đề: Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh
đạo chủ chốt HLHPN ở CHDCND Lào: những vấn đề cơ bản về lý luận,
quan điểm; thực trạng của cán bộ lãnh đạo các cấp của HLHPN Lào giai
đoạn hiện nay; phương hướng, giải pháp cơ bản để xây dựng đội ngũ cán
bộ HLHPN Lào. Nội dung cũng đề cập đến các vấn đề mà tác giả được
quan tâm nghiên cứu như: chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
về cán bộ và cán bộ lãnh đạo - quản lý; HLHPN Lào dưới sự lãnh đạo của
Đảng qua các thời kỳ cách mạng; thực trạng trong công tác xây dựng đội
ngũ cán bộ lãnh đạo HLHPN Lào. Đây cũng là một công trình rất có ý
nghĩa thực tiễn sâu sắc và là đề tài quan trọng cho luận án tham khảo và kế
thừa khi thực hiện đề tài.
- "Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng
cấp tỉnh của nước Công hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong giai đoạn hiện nay"
của Sam Lan Phan Kha Vông [37]. Trong luận án nêu lên thi đua, khen thưởng,
công tác thi đua, khen thưởng trong các tình, thành phố ở CHDCND Lào. Đội
ngũ cán bộ chuyên trách, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách trong công tác
thi đua, khen thưởng ở cấp tỉnh nước CHDCND Lào. Luân án phân tích sâu hơn
trong thi đua, khen thưởng có vai trò và tác dụng to lớn đối với thắng lợi của sự


11
nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng NDCM Lào. Thi đua, khen
thưởng là một nội dung lãnh đạo quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng.
Trong phần giải pháp tác giả đưa ra năm giải pháp chủ yếu để tiếp tục xây dựng
đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng cấp tỉnh ở CHDCND
Lào, trong giải pháp thư ba cũng làm rõ tiêu chuẩn cán bộ chuyên trách công tác
thi đua, khen thưởng, tiêu chuẩn chức danh công tác thi đua khen thưởng.
1.1.2.2. Luận văn
- "Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ huyện ở tỉnh Xay
Nhạ Bu Ly, nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện nay" của
Vi La Phon Thong Phim [44]. Luận văn khái quát về đặc điểm, tình hình kinh
tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, làm rõ quan niệm, vai trò và nội dung xây dựng
đội ngũ cán bộ HLHPN huyện ở tỉnh Xay Nhạ Bu Ly. Phân tích, làm rõ vai
trò, khả năng của cán bộ HLHPN huyện trong công tác vận động quần chúng,
các tầng lớp nhân dân, phụ nữ các bộ tộc Lào. Làm rõ về thực trạng của cán
bộ HLHPN huyện, từ đó đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng đội
ngũ cán bộ HLHPN huyện như: đổi mới các nhận thức của các cấp ủy
Đảng, Chính quyền, các đoàn thể về cán bộ nữ, xây dựng đội ngũ cán bộ
HLHPN huyện; chú trọng thực hiện tốt các khâu của công tác cán bộ; xây
dựng, cụ thể hóa tiêu chuẩn cán bộ HLHPN huyện; phát huy vai trò trong
chính quyền, đoàn thể nhất là ở HLHPN huyện trong việc xây dựng đội ngũ
cán bộ HLHPN huyện, nâng cao năng lực lãnh đạo huyện ủy về việc xây
dựng đội ngũ cán bộ HLHPN huyện, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của
cấp ủy cấp trên,các ban, ngành liên quan trong việc xây dựng đội ngũ cán
bộ HLHPN huyện ở tỉnh Xay Nhạ Bu Ly, nước CHDCND Lào giai đoạn
hiện nay.
- "Xây dựng cán bộ chủ chốt của Hội Liên hiệp phụ nữ ở Thủ đô Viêng
Chăn trong giai đoạn mới" của Phon Xay Lát Sạ Vông [88]. Luận văn khái quát


12
về cơ sở lý luận trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ của HLHPN thủ đô Viêng
Chăn. Đặc điểm, hoạt động xây dựng cán bộ chủ chốt của HLHPN ở thủ đô
Viêng Chăn giai đoạn mới, nêu ra giải pháp và biện pháp xây dựng cán bộ chủ
chốt của HLHPN ở thủ độ Viêng Chăn trong giai đoạn mới. Luận văn cũng nêu
rõ trong xây dựng cán bộ chủ chốt của HLHPN là một trong những công việc
cán bộ rất quan trọng của Đảng đồng thời luận văn cũng khẳng định việc xây
dựng cán bộ lãnh đạo, chủ chốt của HLHPN thủ đô Viêng Chăn là xây dựng cán
bộ nữ tham gia vào các có vị trí quan trọng trong tổ chức Đảng, Chính quyền và
đoàn thể ở các cấp để chỉ đạo, lãnh đạo chị em nữ giới tham gia các nhiệm vụ
xây dựng HTCT dân chủ nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để
lãnh đạo nữ giới có thể đại diện cho lực lượng nữ đông đảo tham gia vào lãnh
đạo, quản lý xã hội, bắt kịp sự phát triển của xã hội. Luận văn cũng chỉ rõ: Xây
dựng cán bộ lãnh đạo, chủ chốt HLHPN là tạo cho họ có kiến thức, kỹ năng trong
quản lý nhà nước, quản lý kinh tế và quản lý xã hội thông qua các trường học,
thông qua hoạt động thực tiễn, thực tế, thông qua việc giao nhiệm vụ, thông qua
thử thách sử dụng, sắp xếp, qua sự nâng cấp, bậc, nâng vị trí, thông qua quản lý,
thông qua kiểm tra, đánh giá xếp loại bằng cách giữ vị trí liên kết với trách nhiệm
và liên kết với lợi ích cho phù hợp. Xây dựng cán bộ lãnh đạo, chủ chốt của
HLHPN ở thủ đô Viêng Chăn trong giai đoạn mới, có nhiều điểm tương đồng với
xây dựng đội ngũ chủ tịch HLHPN huyện ở CHDCND Lào. Vì vậy, đây là công
trình có giá trị tham khảo tốt đối với luận án.
1.2. CÁC CÔNG KHOA HỌC Ở NƯỚC NGOÀI

1.2.1. Các công trình của các nhà khoa học ở Việt Nam
1.2.1.1. Sách, đề tài khoa học
Ở Việt Nam hiện nay, các đề tài nghiên cứu khoa học, cuốn sách viết
về vấn đề này có liên quan đến đề tài luận án còn ít. Một số bài viết của tác
giả Việt Nam cũng không đề cập nhiều và bàn trực tiếp về vấn đề này mà chủ


13
yếu khai thác trên khía cạnh khác nhau. Có thể kể đến những công trình tiêu
biểu sau đây.
* Sách
- "Luận cứ khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" của Nguyễn
Phú Trọng, Trần Xuân Sầm [43]. Cuốn sách trình bày những quan điểm lý
luận cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và
công tác cán bộ. Các tác giả đã phân tích các khái niệm, quan điểm cơ bản với
dẫn chứng bằng số liệu cụ thể và dẫn giải nhiều khía cạnh có liên quan, từ đó
nêu ra những luận cư khoa học về tính tất yếu phải xây dựng và nâng cao chất
lượng của đội ngũ cán bộ đáp ứng những đòi hỏi của thời kỳ đẩy mạnh công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây là sách có giá trị tham khảo tốt đối với
luận án cả về xây dựng, luận giải những vấn đề chủ yếu về lý luận và thực
tiễn xây dựng đội ngũ chủ tịch HLHPN huyện ở CHDCND Lào và đề xuất
giải pháp.
- "Một số vấn đề về xây dựng Đảng và công tác cán bộ", của Bùi Ngọc
Thanh [40]. Cuốn sác gồm nhiều bài viết được tác giả viết chủ yếu trong thời
gian Đảng Công sản Việt Nam tiến hành cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn
Đảng theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII và Nghị quyết
số 11, ngày 25 tháng 1 năm 2002 của Bộ Chính trị khóa IX về luân chuyển
cán bộ lãnh đạo và quản lý. Cuốn sách đã chia làm hai phần, phần thứ nhất:
Một số vấn đề về xây dựng Đảng và vấn đề thứ hai là một số vấn đề về công
tác cán bộ. Trong phần hai cuốn sách cũng làm rõ những yêu cầu tối thiểu của
cán bộ quản lý, lãnh đạo và đã rút ra người quản lý, lãnh đạo nhất thiết phải
có tác phong, phong cách làm việc đúng đắn; người quản lý, lãnh đạo phải có
uy tín. Cuốn sách cũng đi sâu vào nhưng vấn đề mà cần biết người quản lý,
lãnh đạo phải biết trong tổ chức công việc cho chính mình và cho đơn vị mình


14
phụ trách. Cán bộ quản lý phải phấn đấu thực hiện cho được nếu không muốn
mình bị đào thải. Cuốn sách này có giá trị tham khảo rất tốt cho luận án về
kiến thức lý luận về công tác cán bộ, chất lượng công tác, công tác cán bộ.
- "Bí thư huyện ủy trong giai đoạn hiện nay" của Đỗ Ngọc Ninh [32].
Nội dung cuốn sách gồm có 3 chương. Trong chương ba đề xuất đưa ra 6
phương pháp công tác chủ yếu của bí thư huyện ủy, trong đó phương pháp
thứ hai: thực hiện nghiêm những quy chế, quy định, quy trình công tác tổ
chức, cán bộ; coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ diện ban thường vụ huyện ủy
quản lý; nắm và chỉ đạo điều hành hoạt động chung của các cơ quan tham
mưu của huyện, chính quyền này là quan trọng nhất trong những phương
pháp. Nội dung của cuốn sách là kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp bộ
trọng điểm năm 2014 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Nghiên
cứu cơ sở lý luận và khảo sát thực tiễn để xác định chức năng, nhiệm vụ và
phương pháp công tác của bí thư huyện ủy do tập thể tác giả và các công tác
viên tiến hành.
- "Xây dựng đội ngũ nữ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị cấp xã
(qua khảo sát thực tiễn ở đồng bằng sông Hồng)" của Trịnh Thanh Tâm [39].
Cuốn sách đã khái quát và làm rõ những nội dung cơ bản của công tác xây
dựng đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị (HTCT) cấp xã, khẳng đỉnh vai trò
và tầm quan trọng của công tác xây dựng đội ngũ nữ cán bộ chủ chốt của
HTCT cấp xã (Qua khảo sát thực tiễn ở đồng bằng sông Hồng), tác giả đã
phân tích, đưa ra nhiều nhận xét khách quan và đúc rút được những kinh
nghiệm có giá trị, đồng thời đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường công
tác xây dựng đội ngũ nữ cán bộ chủ chốt của HTCT cấp xã. Cuốn sách này là
tài liệu tham khảo có giá trị đối với luận án, là cơ sở để tác giả tham chiếu đến
các chủ trương, chính sách và thực trạng của công tác cán bộ nữ và xây dựng
đội ngũ cán bộ chủ tịch HLHPN Lào ở cấp huyện hiện nay, có thể học tập và


15
bổ sung các lý luận về các nội dung này để làm tốt hơn công tác xây dựng cán
bộ nữ ở CHDCND Lào hiện nay.
- "Xây dựng ngũ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị cấp tỉnh, thành
phố (Qua kinh nghiệm của Hà Nội)" của Cao Khoa Bảng [1]. Cuốn sách là tài
liệu có giá trị về công tác tổ chức nâng cáo chất lượng cán bộ cấp tỉnh, thành
phố ở Việt Nam hiện nay. Tác giả đã đưa ra các đề xuất, giải pháp rất hữu ích
như phải tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo có đủ phẩm
chất đạo đức, năng lực trình độ gánh vác được nhiệm vụ nặng nề trước mắt và
lâu dài mà Đảng, Nhà nước Việt Nam và nhân dân giao phó…Cuốn sách có
nhiều gợi ý tốt cho luận án để xây dựng đội ngũ chủ tịch HLHPN huyện ở
CHDCND Lào giai đoạn hiện nay.
- "Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn từ lý luận
đến thực tiễn ở Việt Nam hiện nay" của Phạm Ngọc Dũng [9]. Công trình này
làm rõ những vấn đề lý luận công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH)nông
nghiệp, nông thôn trong phát triển bền vững; đánh giá đúng thực trạng và
nguyên nhân nảy sinh vấn đề kinh tế, xã hội bức xúc trong thực hiện CNH,
HĐH nông nghiệp, nông thôn ở nước Việt Nam hiện nay và đưa giải pháp
hợp lý có tính thực tiễn cao nhằm góp phần khắc phục tình hình kinh tế, xã
hội bức xúc ở nông thôn Việt Nam trong phát triển bền vững. Cuốn sách cũng
là một tham khảo rất tốt cho luận án để tham chiếu sự tương đồng về thực tiễn
nông nghiêp, nông thôn ở Việt Nam và Lào, là cơ sở để xây dựng đội ngũ chủ
tịch HLHPN cấp huyện ở Lào sát với điều kiện thực hiện của đất nước Lào
hiện nay.
* Đề tài khoa học
- "Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ cấp huyện ở
tỉnh Thái Nguyên giai đoạn hiện nay", của Lưu Thị Bích Đào [11]. Đề tài
khoa học nêu rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, nêu vai trò, chức năng,


16
nhiệm vụ, quan niệm về xây dựng đội ngũ cán bộ chủ tịch HLHPN cấp
huyện, rút ra kinh nghiệm, xác định mục tiêu, phương hướng và các giải pháp
xây dựng đội ngũ cán bộ chủ tịch HLHPN cấp huyện. Đối tượng, phạm vi
nghiên cứu, nghiên cứu cán bộ chủ tịch HLHPN cấp huyện ở tỉnh Thái
Nguyên. Luân văn đã bàn về đội ngũ cán bộ chuyên trách HLHPN cấp huyện
ở tỉnh Thái Nguyên - những vấn đề lý luận và thực tiễn. Tác giả đã nêu mục
tiêu, phương hướng và các giải pháp để xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách
HLHPN cấp huyện ở tỉnh Thái Nguyên đến năm 2010.
- "Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng đòi hỏi của nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân" của Bộ Nội vụ [7]. Đề
tài làm rõ sự cần thiết phải xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng đòi
hỏi xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân ở Việt Nam.
Trong đó, đề cập đến một số tiêu chuẩn và giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ
lãnh đạo quản lý các cấp ở Việt Nam hiện nay; làm rõ những quy định về
pháp lý đối với trách nhiệm cá nhân từng chức danh cán bộ; đề xuất các giải
pháp về đổi mới việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Một số kết quả nghiên cứu
của đề tài rất bổ ích cho việc thực hiện luận án, nhất là về đề xuất giải pháp
xây dựng đội ngũ chủ tịch HLHPN huyện ở CHDCND Lào giai đoạn hiện
nay đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Lào một chủ trương lớn của Đảng NDCM Lào.
2.2.1.2. Luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ
* Luận án tiến sĩ
- "Tạo nguồn cán bộ, công chức xã người dân tộc thiểu số ở các tỉnh
Tây Nguyên giai đoạn hiện nay" của Trương Thị Bạch Yến [47]. Đối tượng,
phạm vi nghiên cứu của đề tài luận án là: tạo nguồn cán bộ, công chức xã
người dân tộc thiểu số, khảo sát, nghiên cứu việc tạo nguồn cán bộ, công chức
xã ở các tỉnh Tây Nguyên nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tác


17
giả tập trung nghiên cứu, phân tích rõ thực trạng, ưu điểm, hạn chế, nguyên
nhân, kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra, đề xuất những giải pháp chủ yếu
đẩy mạnh tạo nguồn cán bộ, công chức xã người dân tộc thiểu số ở các tỉnh
Tây Nguyên, tác giả tập trung luận giả khá công phu những giả pháp chủ yếu
là: nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chủ thể, các lực lượng tham gia tạo
nguồn và đối tượng tạo nguồn cán bộ, công chức xã người dân tộc thiểu số;
đổi mới việc thực hiện nội dung, phương thức tạo nguồn cán bộ, công chức xã
người dân tộc thiểu số; củng cố, phát triển, giao trách nhiệm cụ thể cho hệ
thống các trường dân tộc nội trú, các cơ sở giáo dục - đào tạo trên địa bàn Tây
Nguyên tham gia tạo nguồn cán bộ, công chức xã người dân tộc thiểu số; đầu
tư phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất
lượng dân số, giữ vững ổn định chính trị vùng có đồng bào dân tộc thiểu số ở
Tây Nguyên, tạo môi trường xã hội tích cực cho tạo nguồn cán bộ, công chức
xã người dân tộc thiểu số; đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy các tỉnh
đối với công tác đào tạo nguồn cán bộ, công chức xã người dân tộc thiểu số ở
Tây Nguyên giai đoạn hiện nay.
- "Đánh giá cán bộ huyện diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý ở các
tỉnh Đồng bằng sông Hồng trong giai đoạn hiện nay" của Phạm Tất Thắng
[42]. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu, luận án khảo sát về công tác đánh giá
cán bộ huyện diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý, khảo sát đội ngũ cán bộ
huyện diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý ở các tỉnh Đồng Bằng sông
Hồng; khảo sát tại 09 tỉnh/11 tỉnh thành, thành phố thuộc vùng Đồng Bằng
sông Hồng (trừ thành phố Hà Nội, tỉnh Hải Dương). Luận án đã tổng quan
tình hình nghiên cứu của các công trình khoa học tiêu biểu liên quan đến đề
tài. Luận án nêu đánh giá cán bộ huyện diện ban thường vụ tỉnh quản lý ở
các tỉnh Đồng Bằng sông Hồng - những vấn đề lý luận và thực tiễn. Tác giả
để cập đánh giá cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý ở các tỉnh Đồng


18
Bằng sông Hồng - thực trạng, nguyên nhân, kinh nghiệm và những vấn đề
đặt ra.
- "Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã vùng nông thôn đồng bằng
sông Cửu Long hiện nay" của Phạm Công Khâm [14]. Tác giả đã làm rõ vai
trò quan trọng đặc biệt của xã ở đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam và
khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã
vùng này, khảo sát, đánh giá thực trạng việc xây dựng đội ngũ cán bộ chủ
chốt cấp xã vùng nông thôn đồng bằng sông Cửu Long những năm qua, chỉ ra
ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, kinh nghiệm và các giải pháp chủ yếu xây
dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã vùng này trong giai đoạn hiện nay. Công
trình khoa học này, có giá trị tham khảo tốt đối với luận án.
* Luận văn thạc sĩ
- "Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị cấp xã ở
tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn hiện nay" của Vũ Thị Nghĩa [31]. Luận văn
đã làm rõ nội dung cơ bản về quan điểm của Đảng, Nhà nước Việt Nam về
cấp xã, làm rõ vị trí, vai trò, đặc điểm của cấp xã, quan niệm, đặc điểm đội
ngũ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị, rút ra thực trạng những yếu tố
tác động đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ, những thành tựu và hạn chế,
nhiệm vụ chính trị, nguyên nhân của ưu điểm, yếu kém và khuyết điểm.
Đối tượng, phạm vi nghiên cứu là xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt của hệ
thống chính trị các xã ở tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn hiện nay. Luận văn
đã bàn về cấp xã ở Đồng Nai và đội ngũ cán bộ chủ chốt của hệ thông
chính trị các xã ở Đồng Nai trong giai đoạn hiện nay. Luận văn đã nêu thực
trạng đội ngũ cán bộ chủ chốt và công tác cán bộ chủ chốt của hệ thống
chính trị các xã ở Đồng Nai trong giai đoạn hiện nay, những thành tựu, khó
khăn và hạn chế của công cuộc đổi mới của các xã ở Đồng Nai giai đoạn
hiện nay. Tác giả nêu mục tiêu, phương hướng và những giải pháp chủ yếu


19
nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị các xã ở
Đồng Nai trong giai đoạn hiện nay.
- "Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị cấp xã ở tỉnh
Gia Lai trong giai đoạn hiện nay" của Nguyễn Huy Châu [8]. Luận văn đã làm
rõ nội dung cơ bản về xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt, quan niệm, quan điểm
về đội ngũ cán bộ chủ chốt, quan niệm về xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt, chỉ
rõ những yếu tố tác động đến xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt, thành tựu, hạn
chế và nhiệm vụ chính trị, nêu ra thực trạng, nguyên nhân và kinh nghiệm, xác
định phương hướng và những giải pháp chủ yếu để xây dựng đội ngũ cán bộ chủ
chốt của HTCT cấp xã ở tỉnh Gia Lai trong giai đoạn hiện nay.
- "Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ tịch ủy ban nhân dân xã của tỉnh Ninh
Bình giai đoạn hiện nay" của Đinh Ngọc Giang [12]. Luận văn đã lý giả tình
hình do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân cơ bản là đội ngũ chủ
tịch Ủy ban nhân dân (UBND) xã còn nhiều yếu kém đồng thời chỉ rõ: phải
giải quyết đồng bộ nhiều vấn đề, trong đó xây dựng được đội ngũ chủ tịch
UBND có chất lượng tốt đặc biệt quan trọng. Việc nghiên cứu tìm giải pháp
xây dựng đội ngũ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực tổ chức thực tiễn tốt thực
sự là cần thiết cấp bách. Luận văn đã làm rõ vị trí, vai trò của cấp xã và đội
ngũ chủ tịch UBND xã tỉnh Ninh Bình. Xây dựng đội ngũ chủ tịch UBND và
rút ra những kinh nghiệm. Đồng thời, luận văn xác định phương hướng và
những giải pháp chủ yếu để xây dựng đội ngũ chủ tịch UBND xã của tỉnh
Ninh Bình đến năm 2010, những thuận lợi, khó khăn và mục tiêu, phương
hướng và những giải pháp chủ yếu để xây dựng đội ngũ chủ tịch UBND xã
của tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay.
- "Sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong
giai đoạn hiên nay" của Trần Thị Lan [19]. Luận văn đã làm rõ về khái niệm,
vị trí, vai trò, tính chất của HLHPN Việt Nam và trong đó cũng đưa ra chức


20
năng, nhiệm vụ, HTCT của HLHPN Việt Nam, nội dung lãnh đạo và phương
thức lãnh đạo của Đảng đối với HLHPN Việt Nam. Luận văn khảo sát, phân
tích, đánh giá đúng thực trạng những ưu điểm, hạn chế trong hoạt động Hội,
nêu lên những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của thực trạng về sự lãnh
đạo của Đảng đối với HLHPN Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Luận văn
đã phân tích những nhân tố tác động đến sự lãnh đạo của Đảng đối với
HLHPN Việt Nam, những yêu cầu đặt ra đối với công tác phụ nữ đến những
năm tiếp theo, đề xuất những giải pháp chủ yếu để tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng trong giai đoạn hiện nay.
1.2.2. Các công trình của các nhà khoa học Trung Quốc và kinh nghiệm
1.2.2.1. Các công trình của các nhà khoa học
- "Tăng cường xây dựng ban lãnh đạo, cố gắng hình thành tầng lớp
lãnh đạo hăng hái, sôi nổi, phấn đấu thành đạt" của Tôn Hiểu Quần [36].
Tác giả đã nêu ra những giải pháp xây dựng tập thể và cá nhân, ban
lãnh đạo, có giá trị tham khảo đối với luận án, gồm: Coi trọng việc lấy chủ
nghĩa Mác-Lênin để vũ trang nhận thức cho cán bộ lãnh đạo; coi trọng nâng
cao trình độ và năng lực công tác của ban lãnh đạo và cán bộ trong thực tiễn;
Kiên trì tiêu chuẩn chọn người, dùng người một cách khoa học, xác lập định
hướng công tác cán bộ đúng đắn; đi sâu cải cách chế độ lựa chọn và bổ nhiệm
cán bộ lãnh đạo Đảng và chính quyền các cấp; Thiết thực tăng cường giám sát
đối với cán bộ lãnh đạo.
- "Tăng cường xây dựng Đảng ủy địa phương, phát huy đầy đủ vai trò
hạt nhân lãnh đạo" của Triệu Gia Kỳ [18].
Tác giả đã phân tích công tác xây dựng đảng và chỉ ra những bài học
kinh nghiệm: Thiết thực tăng cường xây dựng bản thân mình, không ngừng
nâng cao trình độ lãnh đạo và trình độ cầm quyền, gồm: quán triệt thực hiện
nguyên tắc tập trung dân chủ, kiện toàn và hoàn thiện hơn nữa cơ chế nghị sự


21
và ra quyết sách của Đảng ủy địa phương. Nắm chắc nhiệm vụ quan trọng
hàng đầu, thiết thực đảm đương trách nhiệm thúc đẩy kinh tế, xã hội địa
phương phát triển toàn diện, hài hòa và bền vững, gồm: luôn luôn coi phát
triển là chức trách hàng đầu của Đảng ủy địa phương; tối ưu hóa môi trường
phát triển, đẩy mạnh sang tạo về thể chế; kiên trì giải quyết tốt mối quan hệ
giữa cải cách, phát triển và ổn định.
- "Hồ Cầm Đào, con đường phía trước", "Hồ Cầm Đào - từ đâu tới và
sẽ đi về đâu" của Mã Linh - Lý Minh [22]. Các tác giả cho rằng: Trung Quốc
đã sớm phát hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho một nhân tài trẻ tuổi thăng tiến
vượt cấp, trường hợp Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Hồ Cầm Đào. Con đường đi
đến đỉnh cao quyền lực của ông do nhiều yếu tố tạo nên, tài năng, sự phấn
đấu, thời thế và việc sớm phát hiện, tiến cử và nâng đỡ, dìu dắt của một số
lãnh đạo thế hệ trước. Theo tác giả, tài năng của Hồ Cầm Đào có điều kiện
phát triển rất thuận lợi vì có đường lối "bốn hóa cán bộ" của Đặng Tiểu Bình
(cách mạng hóa, trí tuệ hóa, chuyên môn hóa). Đến nay, Trung Quốc vẫn duy
trì việc cán bộ lãnh đạo phải biết phát hiện và tiến cử người tài cho đất nước.
- "Phát huy đầy đủ vai trò của trường Đảng, làm tốt công tác giáo dục
và đào tạo cán bộ" của Giả Cao Kiến [17]. Tác giả đã khẳng định vai trò của
trường Đảng ở các cấp của Trung Quốc, khái quát về công tác giáo dục và
đào tạo cán bộ của các trường Đảng, những giải pháp nâng cao chất lượng của
công tác này. Cuốn sách có giá trị tham khảo tốt về nội dung, các nhóm giải
pháp để luận án đề xuất các giải pháp về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chủ tịch
HLHPN huyện ở các tỉnh, thành phố của Lào.
1.2.2.2. Những kinh nghiệm của các nhà khoa học Trung Quốc
Thứ nhất là, Trung Quốc đã coi trọng công việc đào tạo, bồi dưỡng cho
đội ngũ cán bộ trong CNH, HĐH đất nước. Việc đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng
nhân tài là đặc biệt quan trọng nhật.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×