Tải bản đầy đủ

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA – VŨNG TÀU

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU

---------------------------

PHAN ÁNH TRÚC

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN
ĐỘNG LỰC GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA – VŨNG TÀU
LUẬN VĂN THẠC SĨ
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số ngành: 60340102
CÁN BỘ HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:
TS Nguyễn Quang Vinh
Bà Rịa-Vũng Tàu, tháng … năm 2018


TRƢỜNG ĐH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


PHÕNG ĐÀO TẠO

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày..… tháng….. năm 20..…

NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ
Họ tên học viên: Phan Ánh Trúc

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 01/06/1994

Nơi sinh: Vũng Tàu

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

MSHV:

I- Tên đề tài:
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hƣởng đến động lực giảng dạy của giảng viên
Trƣờng Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu
II- Nhiệm vụ và nội dung:
Nghiên cứu đóng góp và củng cố lý thuyết về động lực giảng dạy của giảng
viên trong lĩnh vực giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi cho các nghiên cứu sâu hơn.
Kết quả nghiên cứu sẽ giúp cho các nhà quản trị tại Trƣờng Đại học Bà Rịa –
Vũng Tàu hiểu đƣợc những yếu tố nào ảnh hƣởng đến động lực giảng dạy của giảng
viên. Từ đó đƣa ra hàm ý quản trị nhằm gia tăng động lực giảng dạy của giảng viên đối
với Trƣờng Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu.
III- Ngày giao nhiệm vụ:
IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ:
V- Cán bộ hƣớng dẫn: TS Nguyễn Quang Vinh
CÁN BỘ HƢỚNG DẪN
(Họ tên và chữ ký)

VIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH
(Họ tên và chữ ký)


LỜI CAM ĐOAN


Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu do tôi thực hiện
dƣới sự hƣớng dẫn của TS Nguyễn Quang Vinh. Các số liệu, kết quả nêu trong
Luận văn là trung thực và chƣa từng đƣợc ai công bố trong bất kỳ công trình nào
khác.
Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện Luận văn này
đã đƣợc cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong Luận văn đã đƣợc chỉ rõ nguồn gốc.
Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày tháng
Ngƣời thực hiện luận văn

Phan Ánh Trúc

năm 2018


LỜI CÁM ƠN
Để hoàn thành chƣơng trình cao học và viết luận văn, tác giả đã nhận đƣợc
sự hƣớng dẫn, giúp đỡ và góp ý nhiệt tình của quý thầy cô Trƣờng Đại học Bà Rịa Vũng Tàu.
Tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Quang Vinh đã dành
nhiều thời gian, tâm huyết hƣớng đãn nghiên cứu và giúp tác giả hoàn thành luận
văn của mình.
Cuối cùng, tôi xin đƣợc trân trọng cảm ơn gia đình tôi luôn động viên, giúp
đỡ về mặt tinh thân và vật chất trong thời gian qua.
Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày tháng
Ngƣời thực hiện luận văn

Phan Ánh Trúc

năm 2018


TÓM TẮT
Động lực giảng dạy là một trong những mắt xích quan trọng trong chuỗi làm
việc tận tâm cống hiến nhằm đạt đƣợc mục tiêu của tổ chức, “Nghiên cứu các yếu tố
ảnh hƣởng đến động lực giảng dạy của giảng viên Trƣờng Đại học Bà Rịa – Vũng
Tàu” đƣợc thực hiện nhằm đánh giá các yếu tố tác động đến động lực giảng dạy của
giảng viên Trƣờng Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu. Đề tài đƣợc thực hiện với phƣơng
pháp nghiên cứu định tính kết hợp với phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng với dữ
liệu phân tích thu đƣợc qua khảo sát 150 giảng viên bằng phần mềm SPSS. Kết quả
nghiên cứu đã xác định đƣợc 5 yếu tố ảnh hƣởng, trong đó, Mối quan hệ với đồng
nghiệp là yếu tố ảnh hƣởng mạnh nhất; kế đó là yếu tố Lãnh đạo trực tiếp; tiếp theo
là yếu tố Đào tạo và phát triển, yếu tố Thái độ của sinh viên, và cuối cùng là yếu tố
Sự công nhận có ảnh hƣởng yếu nhất đến động lực của giảng viên Trƣờng Đại học
Bà Rịa – Vũng Tàu. Từ kết quả nghiên cứu, một số hàm ý quản trị liên quan cũng
đƣợc giới thiệu.


MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CÁM ƠN
TÓM TẮT
MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH VẼ
DANH MỤC BẢNG BIỂU
CHƢƠNG 1. GIỚI THIỆU .........................................................................................1
1.1 Lý do chọn đề tài ...................................................................................................1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu ..............................................................................................2
1.2.1 Mục tiêu tổng quát .............................................................................................2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể ...................................................................................................2
1.3 Câu hỏi nghiên cứu ...............................................................................................2
1.4 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu .........................................................................3
1.4.1 Đối tƣợng nghiên cứu.........................................................................................3
1.4.2 Phạm vi nghiên cứu ............................................................................................3
1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu .......................................................................................3
1.6 Những đóng góp mới của đề tài ............................................................................4
1.7 Kết cấu của luận văn .............................................................................................4
TÓM TẮT CHƢƠNG 1 ..............................................................................................5
CHƢƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT ...........................................................................6
2.1 Khái niệm động lực làm việc ................................................................................6
2.2 Vai trò của động lực ..............................................................................................7
2.3 Các lý thuyết tạo động lực cho ngƣời lao động ....................................................8
2.3.1 Lý thuyết tháp nhu cầu của Abraham Maslow (1942) .......................................8
2.3.2 Lý thuyết thúc đẩy của McClelland (1968) .......................................................9
2.3.3 Lý thuyết hai yếu tố của F.Herzberg (1959) ....................................................10
2.3.4 Lý thuyết thúc đẩy theo kỳ vọng ......................................................................11


2.4 Đặc thù trong lao động sƣ phạm .........................................................................12
2.4.1 Mục đích của lao động sƣ phạm ......................................................................12
2.4.2 Đối tƣợng của lao động sƣ phạm .....................................................................13
2.4.3 Công cụ lao động sƣ phạm ...............................................................................13
2.4.4 Sản phẩm của lao động sƣ phạm ......................................................................14
2.4.5 Môi trƣờng sƣ phạm .........................................................................................14
2.5 Một số nghiên cứu về yếu tố tác động đến động lực làm việc của giảng viên ...15
2.5.1 Một số nghiên cứu trên thế giới .......................................................................15
2.5.2 Một số nghiên cứu tại Việt Nam ......................................................................18
2.6 Mô hình nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu ....................................................23
2.6.1 Mô hình nghiên cứu .........................................................................................23
2.6.2 Giả thuyết nghiên cứu của đề tài ......................................................................25
TÓM TẮT CHƢƠNG 2 ............................................................................................29
CHƢƠNG 3. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU.................................................................30
3.1 Quy trình nghiên cứu...........................................................................................30
3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu .....................................................................................31
3.2.1 Nghiên cứu định tính ........................................................................................32
3.2.2 Nghiên cứu định lƣợng.....................................................................................34
3.2.2.1 Nghiên cứu định lƣợng sơ bộ ........................................................................34
3.2.2.2 Nghiên cứu định lƣợng chính thức................................................................34
3.3 Xây dựng thang đo các biến nghiên cứu .............................................................34
3.4 Phƣơng pháp thu thập và xử lý thông tin ............................................................38
3.4.1 Phƣơng pháp chọn mẫu ....................................................................................38
3.4.2 Kích thƣớc mẫu ................................................................................................38
3.5 Các phƣơng pháp phân tích dữ liệu.....................................................................39
3.6 Kết quả nghiên cứu định lƣợng sơ bộ .................................................................44
TÓM TẮT CHƢƠNG 3 ............................................................................................45
CHƢƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .................................................................46
4.1 Giới thiệu về Trƣờng Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu .............................................46


4.2 Thống kê mô tả dữ liệu .......................................................................................48
4.3 Đánh giá độ tin cậy của thang đo ........................................................................49
4.3.1 Đánh giá thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach‟s Alpha ................................49
4.3.1.1 Kiểm định độ tin cậy đối với thang đo Chế độ lương thưởng và đãi ngộ ....49
4.3.1.2 Kiểm định độ tin cậy đối với thang đo Mối quan hệ với đồng nghiệp .........50
4.3.1.3 Kiểm định độ tin cậy đối với thang đo Lãnh đạo trực tiếp ...........................51
4.3.1.4 Kiểm định độ tin cậy đối với thang đo Đào tạo và phát triển ......................51
4.3.1.5 Kiểm định độ tin cậy đối với thang đo Sự công nhận ...................................52
4.3.1.6 Kiểm định độ tin cậy đối với thang đo “Thái độ của sinh viên” ...................53
4.3.1.7 Kiểm định độ tin cậy đối với thang đo “Động lực giảng dạy” .....................54
4.3.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA .....................................................................54
4.3.2.1 Phân tích nhân tố thang đo các biến độc lập .................................................54
4.3.2.2 Phân tích nhân tố thang đo biến phụ thuộc “Động lực giảng dạy” ...............56
4.4 Phân tích tƣơng quan ...........................................................................................58
4.5 Phân tích hồi quy .................................................................................................59
4.6 Thảo luận kết quả nghiên cứu .............................................................................63
TÓM TẮT CHƢƠNG 4 ............................................................................................66
CHƢƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ ...............................................67
5.1 Kết luận ...............................................................................................................67
5.2 Đề xuất hàm ý quản trị ........................................................................................67
5.2.1 Yếu tố Mối quan hệ với đồng nghiệp ...............................................................67
5.2.2 Yếu tố Lãnh đạo trực tiếp ................................................................................68
5.2.3 Nhóm yếu tố Đào tạo và phát triển .................................................................68
5.2.4 Nhóm yếu tố Thái độ của sinh viên .................................................................69
5.2.5 Nhóm yếu tố Sự công nhận ..............................................................................69
5.3 Hạn chế nghiên cứu và hƣớng nghiên cứu tiếp theo ...........................................70
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 1. DÀN BÀI THẢO LUẬN NHÓM
PHỤ LỤC 2. KẾT QUẢ THẢO LUẬN NHÓM


PHỤ LỤC 3. BẢNG KHẢO SÁT
PHỤ LỤC 4. KẾT QUẢ THỐNG KÊ MÔ TẢ
PHỤ LỤC 5. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO
PHỤ LỤC 6. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ
PHỤ LỤC 7. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TƢƠNG QUAN
PHỤ LỤC 8. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY BỘI


DANH MỤC HÌNH VẼ
Hình 2.1: Mô hình của Shah và các cộng sự (2012) .................................................16
Hình 2.2: Mô hình của Zembylas và Papanastasiou (2004) .....................................16
Hình 2.3: Mô hình của Muhammad và Sabeen (2011) .............................................17
Hình 2.4: Mô hình nghiên cứu của Phạm T. M. Lý và Đào T. N. Nga (2015)........19
Hình 2.5: Mô hình nghiên cứu Nguyễn Thùy Dung (2015) .....................................20
Hình 2.6: Mô hình nghiên cứu của Trần Ngọc Gái (2016) .......................................21
Hình 2.7: Mô hình nghiên cứu của Trƣờng Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu .................25
Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu ................................................................................31


DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 2.1: Tổng hợp một số mô hình nghiên cứu cùng các yếu tố ảnh hƣởng ..........22
Bảng 3.1: Thang đo Chế độ lương thưởng và đãi ngộ ..............................................35
Bảng 3.2: Thang đo Mối quan hệ với đồng nghiệp ...................................................35
Bảng 3.3: Thang đo Lãnh đạo trực tiếp ....................................................................36
Bảng 3.4: Thang đo Đào tạo và phát triển................................................................36
Bảng 3.5: Thang đo Sự công nhận ............................................................................37
Bảng 3.6: Thang đo Thái độ của sinh viên................................................................37
Bảng 3.7: Thang đo Động lực giảng dạy ..................................................................38
Bảng 3.8: Yếu tố ảnh hƣởng đến động lực giảng dạy ...............................................41
Bảng 3.9: Biến đo lƣờng các yếu tố ảnh hƣởng đến động lực giảng dạy .................43
Bảng 3.10: Kết quả đánh giá độ tin cậy thang đo sơ bộ bằng Cronbach‟s Alpha ....44
Bảng 4.1: Số lƣợng giảng viên của Trƣờng Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu ................47
Bảng 4.2: Số lƣợng giảng viên nghỉ việc từ năm 2015 đến tháng 06/2018 ..............47
Bảng 4.3: Đặc điểm mẫu nghiên cứu ........................................................................48
Bảng 4.4: Kết quả đánh giá độ tin cậy thang đo Chế độ lương thưởng và đãi ngộ ..50
Bảng 4.5: Kết quả đánh giá độ tin cậy thang đo Mối quan hệ với đồng nghiệp .......50
Bảng 4.6: Kết quả đánh giá độ tin cậy thang đo Lãnh đạo trực tiếp ........................51
Bảng 4.7: Kết quả đánh giá độ tin cậy thang đo Đào tạo và phát triển ....................52
Bảng 4.8: Kết quả đánh giá độ tin cậy thang đo Sự công nhận ................................52
Bảng 4.9: Kết quả đánh giá độ tin cậy thang đo Sự công nhận sau khi loại biến .....53
Bảng 4.10: Kết quả đánh giá độ tin cậy thang đo Thái độ của sinh viên ..................53
Bảng 4.11: Kết quả đánh giá độ tin cậy thang đo Động lực giảng dạy ....................54
Bảng 4.12: Kết quả kiểm định KMO và Bartlet các biến độc lập.............................55
Bảng 4.13: Kết quả phân tích nhân tố khám phá ......................................................56
Bảng 4.14: Kết quả kiểm định KMO và Bartlet của biến phụ thuộc ........................57
Bảng 4.15: Kết quả phân tích nhân tố - thang đo Động lực giảng dạy .....................57
Bảng 4.16: Hệ số tƣơng quan giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc ...................59
Bảng 4.17: Phân tích mô hình ...................................................................................60


Bảng 4.18: Bảng ANOVA ........................................................................................60
Bảng 4.19: Bảng hệ số hồi quy .................................................................................61
Bảng 4.20: Tổng hợp kết quả kiểm định các giả thuyết nghiên cứu .........................62
Bảng 4.21: Ý nghĩa của các thành phần ....................................................................63


CHƢƠNG 1. GIỚI THIỆU
1.1 Lý do chọn đề tài
Giáo dục phát triển là một thế mạnh bền vững của quốc gia, trong đó có sự
đóng góp to lớn của đội ngũ giảng viên. Giảng viên có vai trò quan trọng đối với
học viên, đối với nhà trƣờng và xã hội. Trong các trƣờng đại học, viện nghiên cứu,
giảng viên là ngƣời có ảnh hƣởng rất lớn đến thái độ học tập của sinh viên. Raffini
(1993) đã phát hiện ra rằng sự tin tƣởng đối với bản thân, kiến thức giảng dạy
chuyên sâu của họ làm cho sinh viên có sự cố gắng lớn, điều này tác động đến thái
độ đối với việc học của họ. Deborah và các cộng sự (1999) cũng cho rằng phần lớn
sinh viên sẽ nỗ lực học tập nếu giảng viên mong đợi họ học.
Đối với nhà trƣờng, đội ngũ giảng viên có chất lƣợng cao đồng nghĩa với chất
lƣợng đào tạo cao, trƣờng sẽ có đƣợc lợi thế và sự tin tƣởng từ phía ngƣời học, gia
đình và xã hội. Đối với xã hội, giáo dục là quốc sách của quốc gia, giảng viên là trụ
cột của xã hội, gánh vác trách nhiệm của xã hội là đào tạo và phát triển nguồn nhân
lực, phát triển công nghệ và tri thức mới. Với vai trò quan trọng đó của đội ngũ
giảng viên thì chất lƣợng giảng dạy của giảng viên là vấn đề rất quan trọng cần
đƣợc quan tâm. Chất lƣợng giảng dạy lại phụ thuộc vào động lực làm việc của họ vì
cũng giống nhƣ tất cả mọi ngành nghề khác, kết quả và chất lƣợng công việc của
một ngƣời không chỉ phụ thuộc vào khả năng mà còn phụ thuộc vào động lực làm
việc.
Trƣờng Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu là một trƣờng đại học tƣ thục, đƣợc thành
lập vào năm 2006, và cũng là trƣờng đại học duy nhất của Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
tại thời điểm hiện tại. Trƣờng đã trải qua hơn 10 năm xây dựng và phát triển, đóng
góp nhiều thành tích trong sự nhiệp giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học cho tỉnh
Bà Rịa – Vũng Tàu. Tháng 07 năm 2016, Trƣờng Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu chính
thức gia nhập Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng, nhanh chóng nhận đƣợc nhiều sự
đầu tƣ về cơ sở vật chất, hạ tầng cũng nhƣ những cải cách về các chính sách nhƣ:
chế độ lƣơng thƣởng, phúc lợi, chính sách đãi ngộ v.v… Trên thực tế, ảnh hƣởng
của những cải cách này đến động lực giảng dạy của đội ngũ giảng viên nhƣ thế nào

1


là một vấn đề mà lãnh đạo Tập đoàn và Nhà trƣờng rất quan tâm. Đây cũng chính là
lý do đƣa đến quyết định chọn đề tài: “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động
lực giảng dạy của giảng viên Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu”. Từ kết quả
nghiên cứu của đề tài, một số hàm ý quản trị đƣợc đề xuất nhằm tạo động lực giảng
dạy cho giảng viên của Trƣờng Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu.
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1 Mục tiêu tổng quát
Nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố ảnh hƣởng đến động lực giảng dạy
của giảng viên Trƣờng Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu để từ đó đƣa ra các hàm ý quản
trị nhằm nâng cao động lực giảng dạy của giảng viên tại Trƣờng Đại học Bà Rịa –
Vũng Tàu.
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
Để đạt đƣợc mục tiêu tổng quát trên, đề tài nghiên cứu có những mục tiêu cụ
thể nhƣ sau:
- Thứ nhất, xác định các yếu tố có ảnh hƣởng đến động lực giảng dạy của
giảng viên tại Trƣờng Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Thứ hai, đo lƣờng mức độ ảnh hƣởng của các yếu tố đến động lực giảng dạy
của giảng viên Trƣờng Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Thứ ba, đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao động lực giảng dạy
của giảng viên tại Trƣờng Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu.
1.3 Câu hỏi nghiên cứu
Để đạt đƣợc các mục tiêu nghiên cứu đã đề ra ở trên, nghiên cứu sẽ trả lời các
câu hỏi sau:
- Câu hỏi 1: Yếu tố nào tác động đến động lực giảng dạy của giảng viên
Trƣờng Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu?
- Câu hỏi 2: Mức độ ảnh hƣởng của các yếu tố đến động lực giảng dạy của
giảng viên Trƣờng Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu nhƣ thế nào?
- Câu hỏi 3: Nên làm thế nào để nâng cao động lực giảng dạy của giảng viên
Trƣờng Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu?

2


1.4 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
1.4.1 Đối tƣợng nghiên cứu
- Đối tƣợng nghiên cứu: Các yếu tố tác động đến động lực giảng dạy của giảng
viên Trƣờng Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu và bản thân động lực giảng dạy của họ.
- Đối tƣợng khảo sát: Giảng viên Trƣờng Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu.
1.4.2 Phạm vi nghiên cứu
- Phạm vi về không gian: Nghiên cứu động lực giảng dạy và những yếu tố ảnh
hƣởng đến động lực giảng dạy của giảng viên Trƣờng Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu
tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Phạm vi về thời gian: tháng 06 năm 2018 đến tháng 01 năm 2019.
1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu
Đề tài đƣợc thực hiện theo trình tự nghiên cứu, tổng hợp các lý thuyết và mô
hình nghiên cứu về động lực của giảng viên, trên cơ sở nền tảng của lý thuyết, các
mô hình nghiên cứu trƣớc đó và khảo sát thực trạng để xây dựng mô hình nghiên
cứu và đề xuất các kiến nghị nhằm cải thiện thực trạng hiện tại. Đề tài sử dụng
phƣơng pháp nghiên cứu định tính và định lƣợng:
- Định tính: Nghiên cứu định tính đƣợc thực hiện bằng phƣơng pháp thảo luận
nhóm. Đề tài này thực hiện thảo luận nhóm gồm 10 cán bộ đang làm việc tại
Trƣờng Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu. Mục đích nghiên cứu này nhằm khám phá các
ý tƣởng, đồng thời thu thập thêm thông tin, bổ sung, điều chỉnh bảng câu hỏi, xây
dựng bảng câu hỏi chính thức để tiến hành khảo sát định lƣợng.
- Định lƣợng: đƣợc thực hiện qua hai bƣớc là nghiên cứu định lƣợng sơ bộ và
nghiên cứu định lƣợng chính thức. Nghiên cứu định lƣợng sơ bộ đƣợc thực hiện
thông qua khảo sát bảng câu hỏi với 50 giảng viên đang làm việc tại Trƣờng Đại
học Bà Rịa – Vũng Tàu. Nghiên cứu định lƣợng chính thức thực hiện thông qua
việc điều tra khảo sát 155 giảng viên Trƣờng Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu với bảng
câu hỏi soạn sẵn. Dữ liệu thu thập đƣợc thông qua bảng câu hỏi chính thức sẽ đƣợc
phân tích thống kê bằng phần mềm SPSS 20 để kiểm định thang đo và mức độ phù
hợp với dữ liệu của mô hình nghiên cứu và các giả thuyết.

3


1.6 Những đóng góp mới của đề tài
- Về mặt lý thuyết, nghiên cứu đóng góp và củng cố lý thuyết về động lực làm
việc của ngƣời lao động đối với tổ chức trong lĩnh vực giáo dục, tạo điều kiện cho
các nghiên cứu sâu hơn.
- Về mặt thực tiễn, kết quả nghiên cứu sẽ giúp các nhà quản lý của Trƣờng Đại
học Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng và các cơ sở giáo dục đại học tƣ nhân nói chung thấy
đƣợc những yếu tố nào ảnh hƣởng đến động lực giảng viên, từ đó đƣa ra khuyến nghị
để tạo động lực để giúp giảng viên giảng dạy, nghiên cứu hiệu quả hơn.
1.7 Kết cấu của luận văn
Luận văn có kết cấu gồm có 5 chƣơng:
Chƣơng 1. Giới thiệu về đề tài nghiên cứu. Chƣơng này trình bày lý do chọn
đề tài, mục tiêu nghiên cứu về đề tài và phạm vị nghiên cứu, phƣơng pháp nghiên
cứu, ý nghĩa của đề tài và bố cục của nghiên cứu
Chƣơng 2. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu. Chƣơng này trình bày cơ
sở lý thuyết về động lực giảng dạy của giảng viên. Từ đó, đề xuất mô hình nghiên
cứu và các giả thuyết nghiên cứu.
Chƣơng 3. Thiết kế nghiên cứu. Chƣơng này trình bày quy trình nghiên cứu,
mô tả phƣơng pháp nghiên cứu định tính, phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng, xây
dựng thang đo các thành phần trong mô hình nghiên cứu để thu thập dữ liệu nghiên
cứu.
Chƣơng 4. Kết quả nghiên cứu. Chƣơng này trình bày kết quả phân tích dữ
liệu, nghiên cứu, đánh giá các kết quả có đƣợc.
Chƣơng 5. Kết luận và đề xuất hàm ý quản trị. Chƣơng này trình bày các các
hàm ý quản trị nhằm nâng cao động lực giảng dạy của giảng viên Trƣờng Đại học
Bà Rịa – Vũng Tàu. Đồng thời đƣa ra đƣợc những hạn chế của nghiên cứu và đƣa
ra đƣợc hƣớng nghiên cứu tiếp theo.

4


TÓM TẮT CHƢƠNG 1
Trong chƣơng này trình bày tổng quan về đề tài đang nghiên cứu thông qua lý
do dẫn dắt để hình thành đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phạm vi và đối tƣợng nghiên
cứu, phƣơng pháp nghiên cứu tổng quát.
Những nội dung này sẽ giúp có cái nhìn tổng quát về nội dung, quá trình hình
thành đề tài, từ đó tạo cơ sở cho việc nghiên cứu sâu hơn về các cơ sở lý thuyết liên
quan trong chƣơng tiếp theo.

5


CHƢƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
Chƣơng 2 của luận văn trình bày các khái niệm và các nghiên cứu có liên quan
đến động lực làm việc của ngƣời lao động trong tổ chức. Các lý thuyết này sẽ làm
cơ sở cho việc đề xuất mô hình nghiên cứu động lực làm việc của giảng viên
Trƣờng Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu.
2.1 Khái niệm động lực làm việc
Theo Stee và Porter (1983), động lực làm việc là sự khát khao và tự nguyện
của ngƣời lao động cố gắng hoàn thành mục tiêu của tổ chức; là sự thôi thúc, quyết
tâm và kiên trì trong quá trình làm việc. Cùng quan điểm trên, Mitchell và các cộng
sự (1997) cũng cho rằng động lực là quá trình cho thấy sức mạnh, sự kiên định và
sự bền bỉ trong nỗ lực cá nhân nhằm hƣớng tới việc đạt mục tiêu. Pinder (1998) đã
chỉ ra rõ hơn và cho rằng động lực làm việc là một tập hợp các yếu tố bên ngoài và
bên trong dẫn tới các hành vi liên quan đến việc thiết lập, định hƣớng hình thức,
thời gian và cƣờng độ của hành động. Định nghĩa này xác định ành hƣởng của các
yếu tố bên ngoài nhƣ tính chất công việc, hệ thống khen thƣởng của tổ chức v.v…
và các yếu tố bẩm sinh của một cá nhân nhƣ động cơ và nhu cầu của một ngƣời
v.v… đến các hành vi liên quan đến làm việc. Theo Murphy và Alexander (200);
Pintrich (2003), động lực là một quá trình nội tại, giúp thúc đẩy, định hƣớng và duy
trì hành động liên tục. Con ngƣời không thể đạt đƣợc mong muốn nếu thiếu vắng
động lực. Còn theo John (1993), biểu hiện của một ngƣời có động lực làm việc đó
là ngƣời đó làm việc rất chăm chỉ, luôn dành mọi nỗ lực và cố gắng của mình trong
công việc, có định hƣớng và hành động vì mục tiêu rõ ràng.
Từ các khái niệm trên có thể hiểu bản chất của động lực làm việc là sự thể hiện
hành động và thái độ cụ thể của ngƣời lao động trong công việc và đối với tổ chức.
Điều này có nghĩa là động lực mang tính cá nhân. Mỗi ngƣời lao động đảm nhiệm
những công việc khác nhau có thể có những động lực khác nhau để làm việc tích
cực hơn. Động lực làm việc đƣợc gắn liền với một công việc, một tổ chức và một
môi trƣờng làm việc cụ thể; Động lực làm việc của mỗi cá nhân chịu tác động bởi

6


nhiều yếu tố khác nhau. Do vậy, động lực làm việc có thể thay đổi phụ thuộc vào
các yếu tố khách quan trong công việc.
Nhƣ vậy, dù có những cách phát biểu khác nhau nhƣng đa số các nghiên cứu
đều có cùng thống nhất quan điểm: động lực mang yếu tố cá nhân, xuất phát từ bên
trong và nó đƣợc thúc đẩy bởi các yếu tố bên trong và bên ngoài từ môi trƣờng làm
việc của ngƣời lao động. Nghiên cứu này sử dụng định nghĩa về động lực theo phát
biểu của Stee và Porter (1983).
2.2 Vai trò của động lực
Ifinedo (2003) cho thấy rằng một ngƣời lao động có động lực có thể dễ dàng
thấy rõ sự nhiệt tình, sự cống hiến và sự tập trung vào công việc của họ nhằm đóng
góp cho mục đích và mục tiêu chung của tổ chức. Do đó, động lực có liên quan đến
việc mong muốn đạt kết quả tốt với công việc đƣợc giao.
Theo Muhammad và các cộng sự (2011), động lực làm việc của nhân viên có
liên quan đến sự thành công hay sự thất bại của tổ chức. Nhân viên có động lực làm
việc cao sẽ giúp cho tổ chức đạt đƣợc mục tiêu hơn đối thủ cạnh tranh. Còn theo
quan điểm của Mohamed (2012), ngƣời lao động có động lực làm việc tốt sẽ
khuyến khích hành vi có đạo đức tại tổ chức. Trong các tổ chức giáo dục điều này
rất quan trọng. Giảng viên có động lực làm việc tốt sẽ hạn chế các hành vi vi phạm
đạo đức nghề nghiệp trong giảng dạy, thi cử, đạo đức trong nghiên cứu khoa học.
Amabile (1996) đã công nhận tầm quan trọng của động lực nội tại đến các hoạt
động sáng tạo trong công viêc. Một số nhà khoa học khác nhƣ Woodman và các
cộng sự (1993); Ford (1996, 1999); Nam Choi (2004); Lapeniene (2012) cũng nhấn
mạnh tầm quan trọng của động lực nội tại đến các hoạt động sáng tạo tại nơi làm
việc. Các nhà khoa học cũng chứng minh rằng ngƣời lao động có xu hƣớng sáng tạo
hơn ở nơi làm việc khi công việc có liên quan đến sự yêu thích của cá nhân hoặc khi
công việc đó hấp dẫn và mang lại cho họ hứng thú.

7


2.3 Các lý thuyết tạo động lực cho ngƣời lao động
2.3.1 Lý thuyết tháp nhu cầu của Abraham Maslow (1942)
Lý thuyết tháp nhu cầu của Abraham Maslow là một trong những lý thuyết về
động lực làm việc đƣợc nhắc đến nhiều nhất. Abraham Maslow đã nhìn nhận các
nhu cầu của con ngƣời theo hình thái phân cấp, sắp xếp theo thứ tự tăng dần từ nhu
cầu thấp nhất đến nhu cầu cao nhất và ông đã đƣa ra kết luận rằng khi một nhóm
các nhu cầu đƣợc thỏa mãn thì loại nhu cầu này không còn tạo động lực nữa. Các cá
nhân có thể chuyển lên một bậc nhu cầu cao hơn nếu các nhu cầu cấp thấp hơn
đƣợc thỏa mãn cơ bản và việc chuyển đổi giữa các cấp bậc nhu cầu phải theo trình
tự phân cấp trƣớc đó. Tháp nhu cầu đƣợc Maslow xây dựng là: (1) Nhu cầu sinh lý:
Đây là nhu cầu cơ bản duy trì cuộc sống của con ngƣời nhƣ ăn uống, sƣởi ấm, uống
nƣớc, nhà để ở, nghỉ ngơi, đi lại,v.v… Ông quan điểm rằng khi những điều cơ bản
trên chƣa đƣợc thỏa mãn đến mức cần thiết để con ngƣời duy trì cuộc sống thì
ngƣời lao động sẽ không quan tâm đến những nhu cầu khác; (2) Nhu cầu về an
toàn: Đây là những nhu cầu tránh sự nguy hiểm về thể chất và sự đe dọa liên quan
đến công việc, tài sản, thức ăn hoặc nhà ở; (3) Nhu cầu về liên kết và chấp nhận: Do
con ngƣời là một thành viên của xã hội nên họ cần đƣợc tham gia vào xã hội và
đƣợc những ngƣời khác chấp nhận; (4) Nhu cầu về sự tôn trọng: Theo Maslow, một
khi con ngƣời bắt đầu đƣợc thỏa mãn nhu cầu của bản thân, họ đƣợc chấp nhận là
thành viên trong xã hội thì họ có xu thế tự trọng và muốn nhận đƣợc sự tôn trọng từ
những ngƣời khác. Nhu cầu dẫn đến những thỏa mãn nhƣ quyền lực, uy tín, địa vị
và lòng tin; (5) Nhu cầu đƣợc công nhận: Maslow xem đây là nhu cầu cao nhất
trong phân cấp của ông. Đó là mong muốn để đạt tới – phát huy tìm năng của con
ngƣời phát huy đến mức tối đa và hoàn thành một mục tiêu nào đó.
Lý thuyết của Maslow nhận đƣợc nhiều sự ủng hộ của nhiều nhà nghiên cứu,
nhà quản trị, cho đến ngày nay học thuyết của Maslow vẫn có giá trị tham khảo,
tiền đề của nhiều nghiên cứu khác. Học thuyết này đƣợc đánh giá là có tính logic và
dễ hiệu. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cũng cho thấy rằng lý thuyết này có vẫn còn
nhiều thiếu sót, không có bằng chứng xác thực cho thấy sự chính xác của nó. Một

8


số bằng chứng cho thấy những nhu cầu không đƣợc thỏa mãn hoặc những nhu cầu
đƣợc thỏa mãn hiện tại có thể tạo ra một nhu cầu mới. Lý thuyết của Abraham
Maslow cũng không chỉ ra đƣợc cách thức để hiểu đƣợc nhu cầu của con ngƣời, vì
trong nhiều thời điểm con ngƣời có rất nhiều nhu cầu khác nhau. Điều quan trọng
hơn, trong học thuyết này, Maslow không đề cập đến mối quan hệ giữa thỏa mãn
nhu cầu và kết quả công việc.
2.3.2 Lý thuyết thúc đẩy của McClelland (1968)
McClelland cho rằng con ngƣời có ba nhu cầu cơ bản: nhu cầu về sự thành đạt,
nhu câu liên kết, nhu cầu về quyền lực. (1) Nhu cầu về sự thành đạt: Ngƣời có nhu
cầu về sự thành đạt cao là ngƣời luôn theo đuổi giải quyết công việc tốt hơn. Họ
muốn vƣợt qua các trở ngại, khó khăn. Họ muốn cảm thấy rằng thành công hay thất
bại của họ là do kết quả của những hành động của họ. Điều này có nghĩa là họ thích
các công việc mang tính thách thức. Những ngƣời có nhu cầu thành đạt cao đƣợc
động viên tốt hơn. (2) Nhu cầu liên kết hay nhu cầu đƣợc tham gia các hoạt động
của một tổ chức, của xã hội. Đây là một điểm giống với học thuyết của Maslow
(nhu cầu liên kết và chấp nhận). Ngƣời có nhu cầu này cao sẽ thích hợp với những
công việc liên quan phục vụ cộng đồng, các hoạt động xã hội. (3) Nhu cầu quyền
lực: Nhu cầu muốn kiểm soát, ảnh hƣởng đến ngƣời khác và môi trƣờng của họ.
Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng ngƣời có nhu cầu quyền lực mạnh và nhu
cầu thành đạt có xu hƣớng trở thành nhà quản trị.
Nghiên cứu của McClelland cho thấy một số gợi ý quan trọng là nhà quản lý
cần phải biết thiết kế công việc có ý nghĩa mang lại nhiều thách thức sẽ tạo động
lực cao cho ngƣời lao động, đặc biệt là những ngƣời có nhu cầu thành đạt cao
(McClelland và Winter, 1969; Miner, Smith và Braker, 1994). Học thuyết này phù
hợp với một số công việc yêu cầu phải có trình độ chuyên môn cao, cần nhiều sự nỗ
lực và sáng tạo.
Mặc dù McClelland có sự lập luận chặt chẽ, phƣơng pháp nghiên cứu có độ tin
cậy, tuy nhiên nó ít có ý nghĩa thực tế hơn các nghiên cứu khác bởi việc đo lƣờng
những nhu cầu này không dễ. Hơn nữa, những nhu cầu này không đúng đối với một

9


số cá nhân, đặc biệt là những ngƣời có sự trì trệ trong công việc lớn hay không có
tham vọng trong công việc.
2.3.3 Lý thuyết hai yếu tố của F.Herzberg (1959)
Thuyết hai yếu tố đã đƣợc F.Herzberg và các trợ ý của ông nghiên cứu, xây
dựng dựa trên nền tảng của thuyết nhu cầu của Maslow. Ông và các trợ lý của mình
đã thực hiện nghiên cứu và chỉ ra hai nhóm yếu tố: (1) Nhóm yếu tố duy trì động
lực làm việc bình thƣờng gồm những vấn đề liên quan đến chính sách và cách quản
lý của công ty, công tác giám sát, điều kiện làm việc, những mối quan hệ giữa cá
nhân, tiền lƣơng, chức vụ, an toàn nghề nghiệp và cuộc sống cá nhân. Nếu các yếu
tố trên không đƣợc thỏa mãn sẽ dẫn tới sự bất mãn trong công việc. (2) Nhóm yếu
tố thứ hai là các yếu tố dẫn đến động lực làm việc. Đó là các yếu tố: thành tích, sự
công nhận, công việc có thử thách, sự ghi nhận những tiến bộ và trƣởng thành trong
công việc. Những yếu tố này mang đến sự thỏa mãn trong công việc nếu nó đƣợc
đáp ứng. Herzberg cũng cho rằng những nhân tố này sẽ thúc đẩy động lực làm việc
từ bên trong ngƣời lao động. Có thể nói đây là một phát hiện rất ý nghĩa.
Tóm lại, phát hiện của Herzberg và các cộng sự của ông có rất nhiều quan
điểm tƣơng đồng với phát hiện của Maslow. Trong nghiên cứu của Maslow, ông đề
cập nhiều đến các nhu cầu tự nhiên của con ngƣời còn Herzberg tìm hiểu về những
nhu cầu của con ngƣời trong công việc. Lý thuyết hai yếu tố của Herzberg đã cụ thể
hóa và phân chia chúng thành các nhóm yếu tố trong công việc cho ngƣời lao động
nói chung. Điều này giúp cho các nhà quản trị có những quyết định dễ dàng hơn
trong công việc của mình. Bên cạnh những phát hiện mang tính đột phá, nghiên cứu
của Herzberg và các cộng sự vẫn còn nhiều hạn chế. Các yêu tố của ông không
mang tính quy luật, phụ thuộc vào tình huống và bối cảnh nghiên cứu, do vậy nếu
các nhà quản lý không tiến hành khảo sát thực sự tại tổ chức của mình thì khó đƣa
ra các giải pháp phù hợp tong việc tạo đông lực làm việc cho ngƣời lao động.

10


2.3.4 Lý thuyết thúc đẩy theo kỳ vọng
Gorgopolos và các cộng sự (1957), Vroom (1964), Porter và Lawler (1968,
1981) đã đề xuất và phát triển lý thuyết này. Thuyết kỳ vọng cho rằng động lực làm
việc của con ngƣời phụ thuộc và sự mong đợi của cá nhân về khả năng thực hiện
nhiệm vụ và khoản thù lao nhận đƣợc từ việc thực hiện nhiệm vụ đó. Các nghiên
cứu trên cho rằng khi con ngƣời nhìn thấy rõ kết quả của sự cố gắng hoặc những
thành tích đạt đƣợc, con ngƣời sẽ có động lực để hành động.
Quan điểm của học thuyết này dựa trên mối quan hệ giữa nỗ lực cá nhân – kết
quả công việc – tiền công hoặc thành tích đạt đƣợc. Các mối quan hệ này đƣợc thể
hiên qua: (1) Mối quan hệ giữa nỗ lực cá nhân và kết quả công việc: mối quan hệ
này thể hiện cá nhân nỗ lực trong công việc sẽ đạt đƣợc kết quả công việc tốt. (2)
Mối quan hệ giữa kết quả công việc và lợi ích mong đợi: Nếu một cá nhân tin tƣởng
rằng sự thành công trong công việc mà họ đạt đƣợc sẽ mang đến một lợi ích mong
đợi nào đó họ sẽ có động lực để làm việc tốt hơn. Sự mong đợi và hy vọng càng
lớn, cá nhân đó càng có động lực làm việc cao để hoàn thành công việc và ngƣợc lại
nếu cá nhân thiếu sự tin tƣởng vào kết quả có đƣợc từ công việc thì động lực làm
việc của họ sẽ giảm hoặc không có động lực làm việc. Lợi ích mong đợi này có thể
là các khoản tiền hoa hồng, nâng lƣơng, cơ hội thăng tiến hoặc bất kỳ phần thƣởng
nào thỏa mãn đƣợc mục tiêu cá nhân của ngƣời lao động.
Tiếp theo Vroom, Porter và Lawler (1968) đã hoàn thiện mô hình động cơ thúc
đẩy hoàn hảo hơn so với các nghiên cứu trƣớc. Nghiên cứu của Vroom chủ yếu
hƣớng tới các nhà quản lý. Mô hình cho thấy toàn bộ sự phấn đấu tùy thuộc vào giá
trị của phần thƣởng cộng với toàn bộ sức lực mà con ngƣời cho cần thiết và xác
xuất nhận đƣợc phần thƣởng đó. Tiếp đó, sự cố gắng theo nhận thức và khả năng
thực tế đạt đƣợc phần thƣởng chịu ảnh hƣởng bởi kết quả thực tế đạt đƣợc. Điều
này cho thấy, nếu ngƣời lao động biết họ có thể làm đƣợc việc, hay hoàn thành
xong một việc thì họ sẽ đƣợc tổ chức đánh giá cao hơn và khả năng đạt đƣợc phần
thƣởng sẽ nhiều hơn.

11


Tuy mô hình này phức tạp hơn các lý thuyết khác nhƣng nó đã giúp các nhà
quản trị thấy đƣợc động cơ thúc đẩy không phải theo luật nhân quả đơn giản. Các
nhà quản trị cần xây dựng kế hoạch công việc một cách cẩn thận, xác định rõ ràng
các mục tiêu, nghĩa vụ và trách nhiệm, đặc biệt là cơ cấu phần thƣởng cho công
việc đó. Mặc khác, lý thuyết này gợi ý cho các nhà quản trị cần phải làm cho ngƣời
lao động hiểu đƣợc mối quan hệ trực tiếp giữa nỗ lực – thành tích, thành tích – kết
quả cũng nhƣ cần tạo nên sự lôi cuốn của kết quả hay phần thƣởng đối với ngƣời
lao động. Lý thuyết của Vroom mang tính chính xác cao và tính logic nhƣng nó lại
khó áp dụng vào thực tiễn. Lý thuyết này không cụ thể và phức tạp hơn so với cách
tiệp cận của Maslow và Herzberg.
2.4 Đặc thù trong lao động sƣ phạm
Lao động sƣ phạm là một loại lao động đặc biệt nên có những đặc thù riêng về
mục đích, đối tƣợng, môi trƣờng, công cụ và sản phẩm (Đinh Trung Nhật, 2017).
Luật Giáo dục năm 2005 và đƣợc sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định: Nhà giáo là
ngƣời làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong nhà trƣờng, cơ sở giáo dục khác.
Nhà Giáo giảng dạy ở các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục
nghề nghiệp trình độ sơ cấp nghề, trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp gọi là
giáo viên. Nhà giáo giảng dạy ở các cơ sở giáo dục đại học, trƣờng cao đẳng nghề
gọi là giảng viên.
2.4.1 Mục đích của lao động sƣ phạm
Theo Đinh Trung Nhật (2017), lao động sƣ phạm có mục đích rất rõ ràng
mang ý nghĩa và giá trị xã hội quan trọng đó là thông qua quá trình giáo dục để hình
thành nên nhân cách của con ngƣời với đầy đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng đƣợc
nhu cầu tiến bộ xã hội. Hay nói cách khác, lao động sƣ phạm góp phần “sáng tạo ra
con ngƣời” đáp ứng nguồn lực cho sự phát triển của xã hội. Lao động sƣ phạm
không trực tiếp sáng tạo ra của cải vật chất cho xã hội nhƣ các ngành khác để góp
phần tăng trƣởng nền kinh tế, phát triển xã hội mà lao động sƣ phạm lại tác động
một cách gián tiếp nhƣng lại quyết định rất lớn vào tƣơng lai cho sự phát triển của
xã hội thông qua đối tƣợng là con ngƣời. Một giảng viên “tạo” ra một “sinh viên

12


xấu”, từ một “sinh viên xấu” hình thành nên một con ngƣời tồi tệ, nếu xã hội không
ngăn chặn kịp thời thì thế hệ sau nữa toàn những “sinh viên xấu”. Điều nay cho
thầy, lao động sƣ phạm mang một mục đích cao quý nhƣng cũng rất nặng nề.
2.4.2 Đối tƣợng của lao động sƣ phạm
Trong “Phân tích đặc thù trong lao động của giáo viên” của Đinh Trung Nhật,
khác với những ngành nghề khác, đối tƣợng của lao động sƣ phạm chính là con
ngƣời và đặc biệt hơn đó là những con ngƣời – học sinh, sinh viên đang trong giai
đoạn hình thành nhân cách, phẩm chất, đạo đức và lối sống, v.v… của học sinh,
sinh viên phụ thuộc rất nhiều vào môi trƣờng giáo dục cũng nhƣ nhân cách, lối
sống, v.v… của các giảng viên. Nhƣ đã đề cập ở trên, đối tƣợng của lao động sƣ
phạm là những con ngƣời – thế hệ trẻ trong độ tuổi mới lớn nên rất nhạy cảm với
thế giới xung quanh. Chúng không nhƣ những đối tƣợng lao động khác. Chúng
không chỉ chịu tác động của các thầy cô mà còn chịu tác động của rất nhiều yếu tố
khác nhƣ gia đình, bạn bè, môi trƣờng sống, v.v… và chính những nhân tố này tác
động không nhỏ đến sự hình thành và phát triển nhân cách của chúng. Vì vậy vai trò
của của giảng viên là những ngƣời chịu trách nhiệm chính để giáo dục sinh viên
hình thành nhân cách tốt để trở thành một công dân tốt có đầy đủ phẩm chất, năng
lực cống hiến nhiều cho sự phát triển của xã hội.
2.4.3 Công cụ lao động sƣ phạm
Nhƣ đã nêu trên, lao động sƣ phạm là một loại lao động mang nét đặc trƣng
riêng nên công cụ lao động sƣ phạm cũng rất đặc biệt. Đó là hệ thống tri thức, kỹ
năng, kỹ xảo, nhân cách, lối sống, v.v… của một giảng viên. Trong bất kỳ một chế
độ xã hội nào đều có hai mặt tích cực và tiêu cực ảnh hƣởng đến việc hình thành
nhân cách của con ngƣời. Vì vậy để đào tạo, bồi dƣỡng ra những con ngƣời có ích
cho xã hội thì vai trò của ngƣời giảng viên là vô cùng quan trọng. Giảng viên phải
là một tấm gƣơng sáng để sinh viên noi theo vì chính nhân cách của giảng viên sẽ
ảnh hƣởng rất lớn đến việc hình thành nhân cách của sinh viên. Vì vậy ngoài việc
đòi hỏi giảng viên có trình độ chuyên môn vững vàng, cần phải hội tụ những phẩm
chất nhƣ lòng yêu nghề, tình thƣơng vô điều kiện đối với sinh viên, đào tạo sinh

13


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×