Tải bản đầy đủ (.pdf) (48 trang)

TẬP BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 HUYỆN NGÂN SƠN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.4 MB, 48 trang )

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

TẬP BẢN VẼ
VỊ TRÍ, RANH GIỚI CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018
HUYỆN NGÂN SƠN

Ngân Sơn, năm 2017


BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ
HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018
1. Công trình: Đầu tư hạ tầng các khu dân cư đồng bào Mông tỉnh Bắc Kạn
2. Vị trí: Thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.
3. Diện tích: 2,76 ha
4. Mục đích sử dụng đất hiện trạng: LUA, HNK, CLN, RSX, ODT, SON,CSD.
5. Mục đích sử dụng đất quy hoạch: DHT.
6. Trích lục công trình trên nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất thị trấn Nà Phặc.

PHÒNG TN&MT HUYỆN NGÂN SƠN

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
TỈNH BẮC KẠN

Ngân Sơn, ngày 20 tháng 12 năm 2017

Bắc Kạn, ngày 20 tháng 12 năm 2017

TRƯỞNG PHÒNG


GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

(Đã ký)

Lục Anh Luận

Bế Đức Dương


BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ
HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018
1. Công trình (dự án): Đường từ ĐT251 đến trụ sở làm việc xã Thượng Ân.
2. Vị trí: Xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.
3. Diện tích: 0,41 ha.
4. Mục đích sử dụng đất hiện trạng: LUA, HNK, RSX, DHT, SON, CSD.
5. Mục đích sử dụng đất quy hoạch: DHT.
6. Trích lục công trình trên nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất xã Thượng Ân.

PHÒNG TN&MT HUYỆN NGÂN SƠN

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
TỈNH BẮC KẠN

Ngân Sơn, ngày 20 tháng 12 năm 2017

Bắc Kạn, ngày 20 tháng 12 năm 2017

TRƯỞNG PHÒNG


GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

(Đã ký)

Lục Anh Luận

Bế Đức Dương


BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ
HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018
1. Công trình (dự án): Đường giao thông Trung Hòa - Cốc Đán (đoạn qua xã Trung Hòa).
2. Vị trí: Xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.
3. Diện tích: 70,95 ha.
4. Mục đích sử dụng đất hiện trạng: LUA, HNK, CLN, RPH, RSX, NTS, ONT, SON.
5. Mục đích sử dụng đất quy hoạch: DHT.
6. Trích lục công trình trên nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất xã Trung Hòa.

PHÒNG TN&MT HUYỆN NGÂN SƠN

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
TỈNH BẮC KẠN

Ngân Sơn, ngày 20 tháng 12 năm 2017

Bắc Kạn, ngày 20 tháng 12 năm 2017


TRƯỞNG PHÒNG

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

(Đã ký)

Lục Anh Luận

Bế Đức Dương


BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ
HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018
1. Công trình (dự án): Đường giao thông Trung Hòa - Cốc Đán (đoạn qua xã Cốc Đán).
2. Vị trí: Xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.
3. Diện tích: 70,95 ha.
4. Mục đích sử dụng đất hiện trạng: HNK, LUA, NTS, CLN, RSX, ONT, RPH, SON.
5. Mục đích sử dụng đất quy hoạch: DHT.
6. Trích lục công trình trên nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất xã Cốc Đán.

PHÒNG TN&MT HUYỆN NGÂN SƠN

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
TỈNH BẮC KẠN

Ngân Sơn, ngày 20 tháng 12 năm 2017

Bắc Kạn, ngày 20 tháng 12 năm 2017


TRƯỞNG PHÒNG

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

(Đã ký)

Lục Anh Luận

Bế Đức Dương


BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ
HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018
1. Công trình: Đường liên thôn Bản Khét xã Lãng Ngâm
2. Vị trí: Xã Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.
3. Diện tích: 0,40 ha.
4. Mục đích sử dụng đất hiện trạng: CLN.
5. Mục đích sử dụng đất quy hoạch: DHT.
6. Trích lục công trình trên nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất xã Lãng Ngâm.

PHÒNG TN&MT HUYỆN NGÂN SƠN

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
TỈNH BẮC KẠN

Ngân Sơn, ngày 20 tháng 12 năm 2017


Bắc Kạn, ngày 20 tháng 12 năm 2017

TRƯỞNG PHÒNG

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

(Đã ký)

Lục Anh Luận

Bế Đức Dương


BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ
HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018
1. Công trình: Đường nối từ đường 251 lên Trường tiểu học và THCS xã Thượng Ân
2. Vị trí: Xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.
3. Diện tích: 0,20 ha.
4. Mục đích sử dụng đất hiện trạng: RSX.
5. Mục đích sử dụng đất quy hoạch: DHT.
6. Trích lục công trình trên nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất xã Thượng Ân.

PHÒNG TN&MT HUYỆN NGÂN SƠN

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
TỈNH BẮC KẠN

Ngân Sơn, ngày 20 tháng 12 năm 2017


Bắc Kạn, ngày 20 tháng 12 năm 2017

TRƯỞNG PHÒNG

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

(Đã ký)

Lục Anh Luận

Bế Đức Dương


BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ
HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018
1. Công trình: Đường nối từ đường 251 đến thôn Bản Luộc
2. Vị trí: Xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.
3. Diện tích: 0,48 ha.
4. Mục đích sử dụng đất hiện trạng: LUA, HNK, CLN.
5. Mục đích sử dụng đất quy hoạch: DHT.
6. Trích lục công trình trên nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất xã Thượng Ân.

PHÒNG TN&MT HUYỆN NGÂN SƠN

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
TỈNH BẮC KẠN


Ngân Sơn, ngày 20 tháng 12 năm 2017

Bắc Kạn, ngày 20 tháng 12 năm 2017

TRƯỞNG PHÒNG

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

(Đã ký)

Lục Anh Luận

Bế Đức Dương


BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ
HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018
1. Công trình: Đường Bản Duồm- Phia Pảng, xã Thượng Ân.
2. Vị trí: Xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.
3. Diện tích: 0,80 ha.
4. Mục đích sử dụng đất hiện trạng: RSX.
5. Mục đích sử dụng đất quy hoạch: DHT.
6. Trích lục công trình trên nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất xã Thượng Ân.

PHÒNG TN&MT HUYỆN NGÂN SƠN

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
TỈNH BẮC KẠN


Ngân Sơn, ngày 20 tháng 12 năm 2017

Bắc Kạn, ngày 20 tháng 12 năm 2017

TRƯỞNG PHÒNG

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

(Đã ký)

Lục Anh Luận

Bế Đức Dương


BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ
HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018
1. Công trình: Nhà Văn hoá Đông Chót.
2. Vị trí: Xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.
3. Diện tích: 0,02 ha.
4. Mục đích sử dụng đất hiện trạng: CLN.
5. Mục đích sử dụng đất quy hoạch: DSH.
6. Trích lục công trình trên nền bản đồ địa chính xã Bằng Vân.

PHÒNG TN&MT HUYỆN NGÂN SƠN

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

TỈNH BẮC KẠN

Ngân Sơn, ngày 20 tháng 12 năm 2017

Bắc Kạn, ngày 20 tháng 12 năm 2017

TRƯỞNG PHÒNG

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

(Đã ký)

Lục Anh Luận

Bế Đức Dương


BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ
HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018
1. Công trình: Đường Liên thôn khu chợ 2- Khau Phoòng
2. Vị trí: Xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.
3. Diện tích: 0,80 ha.
4. Mục đích sử dụng đất hiện trạng: RSX.
5. Mục đích sử dụng đất quy hoạch: DHT.
6. Trích lục công trình trên nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất xã Bằng Vân.

PHÒNG TN&MT HUYỆN NGÂN SƠN


TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
TỈNH BẮC KẠN

Ngân Sơn, ngày 20 tháng 12 năm 2017

Bắc Kạn, ngày 20 tháng 12 năm 2017

TRƯỞNG PHÒNG

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

(Đã ký)

Lục Anh Luận

Bế Đức Dương


BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ
HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018
1. Công trình: Đường trục thôn Lũng Sao
2. Vị trí: Xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.
3. Diện tích: 0,40 ha.
4. Mục đích sử dụng đất hiện trạng: RSX.
5. Mục đích sử dụng đất quy hoạch: DHT.
6. Trích lục công trình trên nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất xã Bằng Vân.

PHÒNG TN&MT HUYỆN NGÂN SƠN


TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
TỈNH BẮC KẠN

Ngân Sơn, ngày 20 tháng 12 năm 2017

Bắc Kạn, ngày 20 tháng 12 năm 2017

TRƯỞNG PHÒNG

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

(Đã ký)

Lục Anh Luận

Bế Đức Dương


BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ
HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018
1. Công trình: Đường nối từ QL279-Khuổi Lầy
2. Vị trí: Xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.
3. Diện tích: 0,38 ha.
4. Mục đích sử dụng đất hiện trạng: RPH.
5. Mục đích sử dụng đất quy hoạch: DHT.
6. Trích lục công trình trên nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất xã Thuần Mang.


PHÒNG TN&MT HUYỆN NGÂN SƠN

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
TỈNH BẮC KẠN

Ngân Sơn, ngày 20 tháng 12 năm 2017

Bắc Kạn, ngày 20 tháng 12 năm 2017

TRƯỞNG PHÒNG

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

(Đã ký)

Lục Anh Luận

Bế Đức Dương


BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ
HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018
1. Công trình: Đường nối từ QL279 đến thôn Khuổi Chắp
2. Vị trí: Xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.
3. Diện tích: 1,40 ha.
4. Mục đích sử dụng đất hiện trạng: HNK, RSX.
5. Mục đích sử dụng đất quy hoạch: DHT.
6. Trích lục công trình trên nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất xã Thuần Mang.


PHÒNG TN&MT HUYỆN NGÂN SƠN

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
TỈNH BẮC KẠN

Ngân Sơn, ngày 20 tháng 12 năm 2017

Bắc Kạn, ngày 20 tháng 12 năm 2017

TRƯỞNG PHÒNG

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

(Đã ký)

Lục Anh Luận

Bế Đức Dương


BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ
HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018
1. Công trình: Đường liên thôn từ thôn Khuổi Diễn đi Mò Lả
2. Vị trí: Xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.
3. Diện tích: 0,70 ha.
4. Mục đích sử dụng đất hiện trạng: HNK
5. Mục đích sử dụng đất quy hoạch: DHT.

6. Trích lục công trình trên nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất xã Cốc Đán.

PHÒNG TN&MT HUYỆN NGÂN SƠN

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
TỈNH BẮC KẠN

Ngân Sơn, ngày 20 tháng 12 năm 2017

Bắc Kạn, ngày 20 tháng 12 năm 2017

TRƯỞNG PHÒNG

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

(Đã ký)

Lục Anh Luận

Bế Đức Dương


BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ
HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018
1. Công trình: Đường liên thôn Bản Chang.
2. Vị trí: Xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.
3. Diện tích: 0,03 ha.
4. Mục đích sử dụng đất hiện trạng: RSX

5. Mục đích sử dụng đất quy hoạch: DHT
6. Trích lục công trình trên nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất xã Đức Vân.

PHÒNG TN&MT HUYỆN NGÂN SƠN

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
TỈNH BẮC KẠN

Ngân Sơn, ngày 20 tháng 12 năm 2017

Bắc Kạn, ngày 20 tháng 12 năm 2017

TRƯỞNG PHÒNG

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

(Đã ký)

Lục Anh Luận

Bế Đức Dương


BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ
HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018
1. Công trình: Đường liên thôn Nặm Làng.
2. Vị trí: Xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.
3. Diện tích: 0,03 ha.

4. Mục đích sử dụng đất hiện trạng: RSX
5. Mục đích sử dụng đất quy hoạch: DHT
6. Trích lục công trình trên nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất xã Đức Vân.

PHÒNG TN&MT HUYỆN NGÂN SƠN

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
TỈNH BẮC KẠN

Ngân Sơn, ngày 20 tháng 12 năm 2017

Bắc Kạn, ngày 20 tháng 12 năm 2017

TRƯỞNG PHÒNG

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

(Đã ký)

Lục Anh Luận

Bế Đức Dương


BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ
HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018
1. Công trình: Đường liên thôn Bản Tặc.
2. Vị trí: Xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

3. Diện tích: 0,03 ha.
4. Mục đích sử dụng đất hiện trạng: RSX
5. Mục đích sử dụng đất quy hoạch: DHT
6. Trích lục công trình trên nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất xã Đức Vân.

PHÒNG TN&MT HUYỆN NGÂN SƠN

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
TỈNH BẮC KẠN

Ngân Sơn, ngày 20 tháng 12 năm 2017

Bắc Kạn, ngày 20 tháng 12 năm 2017

TRƯỞNG PHÒNG

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

(Đã ký)

Lục Anh Luận

Bế Đức Dương


BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ
HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018
1. Công trình: Nâng cấp, mở rộng đuờng từ nhà lưu niệm đến khu di tích Coỏng Tát, xã Thượng Ân

2. Vị trí: Xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.
3. Diện tích: 0,20 ha.
4. Mục đích sử dụng đất hiện trạng: HNK, RSX.
5. Mục đích sử dụng đất quy hoạch: DHT
6. Trích lục công trình trên nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất xã Thượng Ân.

PHÒNG TN&MT HUYỆN NGÂN SƠN

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
TỈNH BẮC KẠN

Ngân Sơn, ngày 20 tháng 12 năm 2017

Bắc Kạn, ngày 20 tháng 12 năm 2017

TRƯỞNG PHÒNG

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

(Đã ký)

Lục Anh Luận

Bế Đức Dương


BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ
HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018

1. Công trình: Dự án Cải tạo đường Vân Tùng - Cốc Đán (đoạn qua xã Vân Tùng)
2. Vị trí: xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.
3. Diện tích: 6,45 ha.
4. Mục đích sử dụng đất hiện trạng: LUA, HNK, CLN, RPH, RSX, ONT.
5. Mục đích sử dụng đất quy hoạch: DHT
6. Trích lục công trình trên nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất xã Vân Tùng.

PHÒNG TN&MT HUYỆN NGÂN SƠN

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
TỈNH BẮC KẠN

Ngân Sơn, ngày 20 tháng 12 năm 2017

Bắc Kạn, ngày 20 tháng 12 năm 2017

TRƯỞNG PHÒNG

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

(Đã ký)

Lục Anh Luận

Bế Đức Dương


BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ

HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018
1. Công trình: Dự án Cải tạo đường Vân Tùng - Cốc Đán (đoạn qua xã Cốc Đán)
2. Vị trí: xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.
3. Diện tích: 6,45 ha.
4. Mục đích sử dụng đất hiện trạng: LUA, HNK, CLN, RPH, RSX, ONT.
5. Mục đích sử dụng đất quy hoạch: DHT
6. Trích lục công trình trên nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất xã Cốc Đán.

PHÒNG TN&MT HUYỆN NGÂN SƠN

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
TỈNH BẮC KẠN

Ngân Sơn, ngày 20 tháng 12 năm 2017

Bắc Kạn, ngày 20 tháng 12 năm 2017

TRƯỞNG PHÒNG

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

(Đã ký)

Lục Anh Luận

Bế Đức DươngBẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ
HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018
1. Công trình: Trụ sở UBND xã Đức Vân
2. Vị trí: Xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.
3. Diện tích: 0,67 ha.
4. Mục đích sử dụng đất hiện trạng: RSX
5. Mục đích sử dụng đất quy hoạch: TSC
6. Trích lục công trình trên nền bản đồ địa chính xã Đức Vân.

PHÒNG TN&MT HUYỆN NGÂN SƠN

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
TỈNH BẮC KẠN

Ngân Sơn, ngày 20 tháng 12 năm 2017

Bắc Kạn, ngày 20 tháng 12 năm 2017

TRƯỞNG PHÒNG

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

(Đã ký)

Lục Anh Luận

Bế Đức DươngBẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ
HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018
1. Công trình: Trụ Sở làm việc Kho bạc Nhà nước Ngân Sơn
2. Vị trí: Xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.
3. Diện tích: 0,40 ha.
4. Mục đích sử dụng đất hiện trạng: RSX
5. Mục đích sử dụng đất quy hoạch: TSC
6. Trích lục công trình trên nền bản đồ địa chính xã Vân Tùng.

PHÒNG TN&MT HUYỆN NGÂN SƠN

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
TỈNH BẮC KẠN

Ngân Sơn, ngày 20 tháng 12 năm 2017

Bắc Kạn, ngày 20 tháng 12 năm 2017

TRƯỞNG PHÒNG

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

(Đã ký)

Lục Anh Luận

Bế Đức DươngBẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ
HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017
1. Công trình: Đường Bản Giang (QL279, ĐT252B) Nà Coóc xã Thuần Mang.
2. Vị trí: Xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.
3. Diện tích: 1,5 ha.
4. Mục đích sử dụng đất hiện trạng: LUA, HNK, RSX,
5. Mục đích sử dụng đất quy hoạch: DHT
6. Trích lục công trình trên nền bản đồ hiện trạng xã Thuần Mang.

PHÒNG TN&MT HUYỆN NGÂN SƠN

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
TỈNH BẮC KẠN

Ngân Sơn, ngày 20 tháng 12 năm 2017

Bắc Kạn, ngày 20 tháng 12 năm 2017

TRƯỞNG PHÒNG

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

(Đã ký)

Lục Anh Luận


Bế Đức Dương


BẢN VẼ VỊ TRÍ, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ
HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018
1. Công trình: Đường Nà Cà – Phiêng Khít, xã Thượng Ân
2. Vị trí: Xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.
3. Diện tích: 1,8 ha.
4. Mục đích sử dụng đất hiện trạng: HNK, CLN, RSX
5. Mục đích sử dụng đất quy hoạch: DHT
6. Trích lục công trình trên nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất xã Thượng Ân.

PHÒNG TN&MT HUYỆN NGÂN SƠN

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
TỈNH BẮC KẠN

Ngân Sơn, ngày 20 tháng 12 năm 2017

Bắc Kạn, ngày 20 tháng 12 năm 2017

TRƯỞNG PHÒNG

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

(Đã ký)

Lục Anh Luận


Bế Đức Dương


Xem Thêm

×