Tải bản đầy đủ (.doc) (62 trang)

luận văn thạc sĩ nghiên cứu mô hình học từ điển thưa ứng dụng trong nhận dạng ảnh thóc giống

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (925.42 KB, 62 trang )

.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

PHẠM THỊ LAN ANH

NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH HỌC TỪ ĐIỂN
THƯA ỨNG DỤNG TRONG NHẬN
DẠNG
THÓC GIỐNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


HÀ NỘI - 2018


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

PHẠM THỊ LAN ANH

NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH HỌC TỪ ĐIỂN THƯA
ỨNG DỤNG TRONG NHẬN DẠNG
THÓC GIỐNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thị Thủy
Cán bộ đồng hướng dẫn: PGS. TS. Lê Thanh HàHÀ NỘI, 2018


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan các kết quả nghiên cứu, thực nghiệm được trình bày trong luận văn
này do tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của Phó giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Thị Thuỷ và
Phó giáo sư - Tiến sĩ Lê Thanh Hà.
Tất cả những tham khảo từ các nghiên cứu liên quan đều được nêu nguồn gốc một
cách rõ ràng từ danh mục tài liệu tham khảo của luận văn. Trong luận văn, không có
việc sao chép tài liệu, công trình nghiên cứu của người khác mà không chỉ rõ về tài
liệu tham khảo.

TÁC GIẢ LUẬN VĂN

Phạm Thị Lan Anh


LỜI CẢM ƠN
Trước tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến cô giáo: Phó giáo sư - Tiến sĩ
Nguyễn Thị Thuỷ và thầy giáo: Phó giáo sư - Tiến sĩ Lê Thanh Hà, đã tận tình hướng
dẫn tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn tốt nghiệp.
Cảm ơn thầy giáo - Tiến sĩ Trần Quốc Long đã có những góp ý, nhận xét quý giá giúp
hoàn thiện nội dung nghiên cứu của tôi trong luận văn này.
Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới trường Đại học Công Nghệ - ĐHQG Hà Nội
và những thầy cô giáo đã giảng dạy, truyền thụ kiến thức cho tôi trong thời gian qua
cùng với sự quan tâm và động viên khích lệ tinh thần của các thành viên của phòng thí
nghiệm Tương tác người máy HMI – Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội.
Tôi cũng cảm ơn các đồng nghiệp của Khoa Công nghệ thông tin, đặc biệt là Bộ môn
Khoa học máy tính – Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã luôn tạo điều kiện và hỗ trợ

tốt nhất để tôi tập trung hoàn thành việc học cao học và bảo vệ luận văn thạc sĩ.
Cuối cùng, tôi xin cảm ơn tất cả gia đình, bạn bè đã luôn động viên giúp đỡ tôi trong
thời gian nghiên cứu đề tài. Tuy đã có những cố gắng nhất định nhưng do thời gian và
trình độ có hạn nên luận văn còn nhiều thiếu sót và hạn chế. Kính mong nhận được sự
góp ý của quý thầy cô và các bạn.

TÁC GIẢ LUẬN VĂN

Phạm Thị Lan Anh


MỤC LỤC

Lời cam đoan ................................................................................................................. iii
Lời cảm ơn ...................................................................................................................... iv
Mục lục ............................................................................................................................ v
Danh mục ký hiệu và chữ viết tắt .................................................................................... 1
Danh mục hình vẽ ............................................................................................................ 2
Danh mục bảng biểu ........................................................................................................ 3
Giới thiệu ......................................................................................................................... 4
Chương 1.
1.1.

Mô hình học từ điển và mã thưa .............................................................. 6

Biểu diễn thưa và học từ điển ............................................................................ 6

1.1.1.

Biểu diễn thưa .......................................................................................... 6


1.1.2.

Học từ điển ............................................................................................... 8

1.1.3.

Mô hình học từ điển và mã thưa .............................................................. 9

1.2.

Xây dựng mô hình học từ điển và mã thưa ...................................................... 10

1.2.1.

Giới thiệu họ các chuẩn ......................................................................... 10

1.2.2.

Xác định mã thưa và xây dựng từ điển học ........................................... 15

1.3.

Một số mô hình học từ điển ứng dụng cho phân lớp ....................................... 18

1.3.1.

Mô hình học từ điển có đảm bảo tính thưa ............................................ 19

1.3.2.


Mô hình học từ điển không cần đảm bảo tính thưa ............................... 21

Chương 2.

Bài toán nhận dạng ảnh và ứng dụng ..................................................... 24

2.1.

Tổng quan về bài toán nhận dạng .................................................................... 24

2.1.1.

Giới thiệu thị giác máy tính ................................................................... 24

2.1.2.

Bài toán nhận dạng ảnh và quy trình thực hiện của hệ nhận dạng ảnh tự

động
............................................................................................................... 26
2.2. Ứng dụng của nhận dạng ảnh........................................................................... 29
Chương 3.
3.1.

Cài đặt và kết quả thực nghiệm ............................................................. 32

Mô tả bài toán .................................................................................................. 333.1.1.
3.1.2.

Dữ liệu ................................................................................................... 34
Cài đặt .................................................................................................... 36

3.2. Kết quả đạt được .............................................................................................. 37
3.3. Thảo luận về ảnh hưởng của ràng buộc thưa vào kết quả nhận dạng .............. 43
Chương 4. Kết luận và hướng phát triển ...................................................................... 45
Tài liệu tham khảo ......................................................................................................... 46
Phụ lục ........................................................................................................................... 49


1

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

CS

Compressed Sensing

DPL

Dictionary Pair Learning

K-SVD

K-means Singular Value Decomposition

LC-KSVD


Label Consistent K-means Singular Value Decomposition

MP

Matching Pursuit

NSL

Nyquist Sampling Law

OMP

Orthogonal Matching Pursuit

RF

Random Forest

SAD

Sum of Absolute Difference

SSD

Sum of Squared Difference

SST

Shannon’ Sampling Theorem


SVM

Support Véc-tơ Machine


2

DANH MỤC HÌNH VẼ
Hình 1.1. Mẫu ảnh đa mức xám và biểu diễn dày ........................................................... 7
Hình 1.2. Ảnh đa mức xám với biểu diễn thưa ............................................................... 8
Hình 1.3. Mô tả giải pháp tối thiểu hóa của một số chuẩn trong không gian 2-D ........ 14
Hình 2.1. Một số ví dụ về các thuật toán thị giác máy .................................................. 26
Hình 2.2. Một số ví dụ về ứng dụng của nhận dạng mẫu ảnh ....................................... 27
Hình 2.3.Quy trình thực hiện của hệ nhận dạng ảnh tự động ........................................ 28
Hình 3.1.Ảnh từng hạt thóc của các giống thóc khác nhau sẽ trở thành dữ liệu mẫu cho
việc học các mô hình ..................................................................................................... 34
Hình 3.2.Biểu đồ thể hiện hiệu suất của mô hình LC-KSVD và DPL .......................... 39
Hình 3.3.Biểu đồ so sánh tổng thời gian học và kiểm tra mô hình của LC-KSVD1, LCKSVD2, DPL ................................................................................................................. 41
Hình 3.4.Biểu đồ tổng hợp kết quả phân loại của mô hình học từ điển, SVM và RF ... 43
Hình phụ lục 1.Sơ đồ quá trình nhận dạng biển số xe ................................................... 49
Hình phụ lục 2.Ảnh biển số xe sau khi được thu nhận và phân tách. ........................... 50
Hình phụ lục 3.Hiệu suất phân lớp của mô hình LC-KSVD và DPL ........................... 54
Hình phụ lục 4.Thời gian học và kiểm tra mô hình của LC-KSVD 1, LC-KSVD 2,
DPL ................................................................................................................................ 55


3

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1.Thống kê số lượng dữ liệu ảnh của từng giống thóc ...................................... 35
Bảng 3.2.Kết quả khi thay đổi tham số sparsitythres của giống Bắc thơm 7 ................ 36
Bảng 3.3.Kết quả khi thay đổi tham số DictSize của giống thóc Bắc thơm 7 .............. 37
Bảng 3.4.Kết quả phân lớp của LC-KSVD1, LC-KSVD2 và DPL .............................. 38
Bảng 3.5.Thời gian học mô hình và kiểm tra của LC-KSVD và DPL .......................... 40
Bảng phụ lục 1.Số lượng biển số xe thu nhận được ...................................................... 50
Bảng phụ lục 2.Số lượng từng ký tự được tách ra từ biển số xe ................................... 51
Bảng phụ lục 3.Số lượng mẫu của bài toán nhận dạng 10 ký tự ................................... 52
Bảng phụ lục 4.Số lượng mẫu của bài toán nhận dạng 14 ký tự ................................... 52
Bảng phụ lục 5.Số lượng mẫu của bài toán nhận dạng mẫu ......................................... 53
Bảng phụ lục 6.Hiệu suất phân lớp của LC-KSVD 1, LC-KSVD 2 và DPL ................ 54
Bảng phụ lục 7.Thời gian học và kiểm tra mô hình của LC-KSVD 1, LC-KSVD 2,
DPL ................................................................................................................................ 54


4

GIỚI THIỆU
Phương pháp biểu diễn thưa (Sparse represetation) là một phương pháp đại diện tiêu biểu
cho phương pháp biểu diễn tuyến tính [5] và đã được chứng minh là giải pháp mạnh mẽ
cho nhiều lĩnh vực ứng dụng, đặc biệt là xử lý tín hiệu, xử lý hình ảnh, học máy, thị giác
máy tính. Biểu diễn thưa cho thấy tiềm năng phát triển cho nhiều bài toán về ảnh như khử
nhiễu ảnh, nén ảnh, khôi phục ảnh, phân loại hình ảnh, phân vùng hình ảnh. Sự kết hợp
giữa phương pháp biểu diễn thưa dựa trên một bộ từ điển (Dictionary learning) được học
từ chính tín hiệu mẫu ban đầu đã giúp cho mô hình học từ điển thưa (Dictionary learning
and sparse coding) trở thành một trong những mô hình mạnh để biểu diễn tín hiệu được
ưa chuộng từ khi bắt đầu hình thành cho đến ngày nay.

Ban đầu, mô hình chỉ quan tâm đến lớp bài toán biểu diễn lại tín hiệu một cách thưa
thớt nhất nhưng cũng phải đảm bảo khả năng khôi phục là tốt nhất. Trong những năm

gần đây, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật cũng như những đòi hỏi từ ứng dụng
thực tế, các nhà nghiên cứu về mô hình học từ điển thưa đã cải tiến mô hình cổ điển
thành những mô hình có tính cạnh tranh trong việc giải quyết những bài toán phân
loại/nhận dạng, đặc biệt là phân loại/nhận dạng ảnh số.
Trong luận văn này, tôi tìm hiểu về lý thuyết biểu diễn thưa và những phương pháp cơ
bản để xây dựng một mô hình học từ điển thưa đồng thời cũng trình bày hai hướng
phát triển chính của mô hình học từ điển: mô hình học từ điển đảm bảo tính thưa và
mô hình học từ điển không cần đảm bảo tính thưa. Sau đó, tôi triển khai cài đặt hai mô
hình đại diện cho hai hướng là mô hình học từ điển với nhãn phù hợp (LC-KSVD) –
tiêu biểu cho mô hình học từ điển đảm bảo thưa và mô hình cặp từ điển (DPL) – tiêu
biểu cho mô hình học từ điển không đảm bảo thưa trên bộ dữ liệu ảnh thóc giống được
thu nhận từ thực tế Việt Nam. Việc áp dụng các mô hình học từ điển trên bộ dữ liệu ký
tự biển số xe (được trình bày trong phần Phụ lục của luận văn này) nhằm mục đích
đánh giá sơ bộ khả năng ứng dụng của các mô hình với bài toán nhận dạng ảnh để làm
tiền đề cho bài toán nhận dạng thóc giống. Ngoài ra, việc áp dụng các mô hình trên hai
bộ dữ liệu khác nhau với những đặc điểm, khó khăn khác nhau sẽ giúp tôi có sự đánh
giá khách quan hơn đối với mô hình học từ điển đảm bảo thưa và không đảm bảo thưa.
Từ đó đưa ra những nhận xét về hai dạng mô hình học từ điển cũng như đề xuất hướng
ứng dụng của mô hình học từ điển thưa.
Ngoài phần giới thiệu và tài liệu tham khảo, luận văn này gồm 4 chương với các nội
dung chính sau đây:


5
Chương 1 trình bày về mô hình học từ điển và mã thưa với mô tả chi tiết về cách
xây dựng mô hình học từ điển và tìm biểu diễn thưa tương ứng. Đồng thời, tôi
cũng đề cập tới một xu hướng phát triển mới của mô hình học từ điển áp dụng cho
bài toán phân lớp/nhận dạng đó là xây dựng mô hình học từ điển không cần

đảm bảo tính thưa.

Chương 2 là tổng quan về bài toán nhận dạng mẫu ảnh. Trong chương này, tôi sẽ
trình bày một số nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực của luận án bao gồm lý
thuyết về thị giác máy tính, bài toán nhận dạng đối tượng nói chung và nhận dạng
ảnh nói riêng cũng như nêu lên một số ứng dụng của nhận dạng mẫu ảnh.
Chương 3 mô tả chi tiết quá trình thực nghiệm cài đặt các mô hình học từ điển
với bộ dữ liệu ảnh thóc giống và đưa ra kết quả tính toán cho thời gian chạy
cũng như hiệu suất phân loại của từng mô hình. Qua đó đưa ra một số nhận xét
đối với các mô hình.
Chương 4 trình bày kết luận và hướng phát triển trong tương lai.
Ngoài các chương chính, luận văn còn trình bày thêm phần Phụ lục: mô tả chi
tiết quá trình thực nghiệm cài đặt các mô hình học từ điển trên bộ dữ liệu ảnh
ký tự biển số xe để làm cơ sở lý luận cho việc so sánh tính hiệu quả của hai mô
hình tiêu biểu cho hai hướng xây dựng mô hình học từ điển.


6

CHƯƠNG 1.
MÔ HÌNH HỌC TỪ ĐIỂN VÀ MÃ THƯA
Con người chúng ta ghi nhớ về một hiện tượng, sự vật; cách chúng ta phân biệt các
hiện tượng, sự vật khác nhau không hề đầy đủ các tín hiệu về hiện tượng, sự vật đó mà
chỉ qua một vài tín hiệu nhất định. Chúng ta phát hiện ra một bản nhạc có thể chỉ bằng
vài nốt nhạc đầu tiên hay nhận ra khuôn mặt của ai đó sau nhiều năm không gặp chỉ
thông qua vị trí nốt ruồi gần mắt.
Đây chính là tiền đề cho một phương pháp biểu diễn tín hiệu được gọi là biểu diễn
thưa. Ban đầu mục đích cho việc biểu diễn thưa chỉ dừng lại ở việc biểu diễn tín hiệu
một cách cô đọng, giảm không gian lưu trữ tín hiệu mà không làm mất mát thông tin
có giá trị. Trong những năm gần đây, biểu diễn thưa cho một tín hiệu đầu vào đã được
đông đảo các nhà nghiên cứu tham gia tìm hiểu và phát triển thêm những tính chất phù
hợp hơn với các bài toán thực tế đa dạng. Với ý tưởng thực hiện biểu diễn thưa cho tín

hiệu ban đầu dựa trên bộ các thành phần (atoms) được tạo nên từ chính tập tín hiệu đã
có sẵn, mô hình học từ điển thưa trở thành một mô hình mạnh trong việc biểu diễn tín
hiệu và mở rộng ra cho việc loại bỏ nhiễu, nén, phân loại tín hiệu [4,43]. Bởi thế, mô
hình học từ điển thưa đáng được quan tâm và phát triển cũng như ứng dụng vào nhiều
hơn nữa các bài toán thực tế đầy thách thức.
Chương này của luận văn sẽ trình bày cụ thể về mô hình học từ điển cổ điển cũng như
cách để xác định từ điển và hệ số biểu diễn thưa (mã thưa). Ngoài ra, luận văn cũng
trình bày một hướng phát triển khác của mô hình học từ điển ứng dụng cho phân lớp là
mô hình học từ điển không cần đảm bảo tính thưa (tức yếu tố ràng buộc đối với hệ số
biểu diễn thưa đã không còn được chú trọng).

1.1. Biểu diễn thưa và học từ điển
1.1.1. Biểu diễn thưa
Trong thế giới số, mọi tín hiệu đều được biểu diễn dưới dạng số và việc biểu diễn này có
hiệu quả hay không sẽ ảnh hưởng đến các phép xử lý tiếp theo trong đó có truyền gửi và
lưu trữ. Vì vậy, các nhà nghiên cứu luôn mong muốn việc biểu diễn tín hiệu trong thế giới
số gần nhất có thể với tín hiệu thế giới thực nhưng có thể truyền đưa và lưu trữ ngắn gọn
dẫn tới tín hiệu thường không được biễu diễn trùng khớp hoàn toàn mà sẽ được biểu diễn
thông qua các đặc trưng đủ để phân biệt tín hiệu này với tín hiệu khác giúp quá


7
trình truyền đưa và lưu trữ bớt tốn kém cũng như tăng tốc độ của việc xử lý tín hiệu
sau đó. Ý tưởng này hình thành nên một phương pháp biểu diễn tuyến tính gọi là biểu
diễn thưa. Về mặt nguồn gốc lý thuyết, biểu diễn thưa có liên quan đến lý thuyết cảm
biến nén (Compressed Sensing – CS) [43]. Theo lý thuyết CS thì những tín hiệu thưa
hoặc được nén thì tín hiệu ban đầu có thể được khôi phục bằng cách triển khai một vài
giá trị đo được trong khi số lượng những giá trị này ít hơn nhiều so với cách lấy mẫu
của Shannon (Shannon’sampling theorem - SST) và luật lấy mẫu Nyquist (Nyquist
sampling law - NSL). Các thành tố cơ bản trong lý thuyết CS bao gồm biểu diễn thưa,

mã hóa và thuật toán khôi phục. Mục đích của biểu diễn thưa là đưa không gian biểu
diễn tín hiệu ban đầu sang không gian nhiều chiều hơn giúp những thành phần đặc
trưng của tín hiệu “nổi lên” rõ ràng hơn so với “bề mặt”, sau đó tín hiệu sẽ được “ghi
nhớ” thông qua những thành phần đặc trưng này thay vì toàn bộ các thành phần như
lúc ban đầu để đưa vào các quá trình xử lý tiếp theo.
Mỗi ảnh số là một ảnh tự nhiên được số hóa dưới dạng ma trận số. Với ảnh màu ta sẽ có
3 ma trận số tương ứng với các kênh màu tùy thuộc vào hệ màu biểu diễn khác nhau và
thông thường các ma trận biểu diễn này là ma trận “dày” với hầu hết các giá trị trong đó
khác không [1]. Hình 1.1 biểu diễn một mẫu ảnh đa mức xám kích thước 14x14.

Hình 1.1. Mẫu ảnh đa mức xám và biểu diễn dày
Ta hoàn toàn có thể biểu diễn mẫu ảnh này bằng một vec-tơ có 14x14 = 156 chiều, tuy
nhiên cách biểu diễn này sẽ dễ bị tác động bởi nhiễu và “cồng kềnh” khi phải truyền
gửi và lưu trữ. Khi áp dụng biểu diễn thưa vào, mặc dù sẽ đẩy số chiều vecto biểu diễn
cho ảnh lên cao hơn nhưng số lượng giá trị thực tế cần “ghi nhớ” lại rất ít do hầu hết
thành phần của vec-tơ mang giá trị không. Vì vậy, việc biểu diễn hầu như chỉ liên quan
đến một vài thành phần có giá trị khác không.
Ví dụ mẫu ảnh có thể được biểu diễn bằng mô hình thưa như trong hình 1.2.


8

Hình 1.2. Ảnh đa mức xám với biểu diễn thưa
Khi đó, để lưu trữ và xử lý mẫu ảnh đã cho ta có thể sử dụng vec-tơ hệ số biểu diễn X
sau: [a1,...,a64] = [0,0,...,0.8,0,...,0,0.3,0,...,0.5,...,0]. Trong ví dụ này, vec-tơ hệ số
được dùng để đại diện cho mẫu ảnh chỉ có ba thành phần có giá trị khác không, số
lượng thành phần có giá trị khác không này sẽ đóng vai trò là ngưỡng đảm bảo thưa
cho mô hình biểu diễn. Ngưỡng đảm bảo thưa này không có quy định rõ ràng về giá trị
mà chỉ được lựa chọn tùy thuộc vào bài toán và dữ liệu cụ thể của bài toán đó.


1.1.2. Học từ điển
Trong ngôn ngữ học, bộ từ điển được hình thành bao gồm tất cả các từ đơn, từ ghép, từ
láy,... đủ để giúp diễn đạt mọi câu nói, viết trong ngữ pháp của ngôn ngữ đó. Trong học
máy cũng có một mô hình có tên gọi tương tự đó là học từ điển. Với góc nhìn của toán
học, nếu coi từ điển là một ma trận vecto trong đó mỗi thành tố hay từ là một vecto thì
từ điển trong mô hình học từ điển giống như một hệ sinh vecto mà tại đó các thành tố
hay các từ không đảm bảo độc lập tuyến tính với nhau. Việc xác định từ điển sẽ được
học từ chính những tín hiệu đầu vào và quá trình sinh là quá trình biểu diễn lại đối
tượng bằng tập hợp các từ trong từ điển sao cho việc biểu diễn chính xác tín hiệu đầu
vào hoặc gần “giống” tín hiệu đó.
Mô hình học từ điển có thể có lịch sử hình thành từ những năm 1960 với sự ra đời của
biến đổi nhanh Fourier (FFT). Ban đầu từ điển được tạo ra bằng các biến đổi miền của tín
hiệu như biến đổi bước sóng, biến đổi wavelet [39],… Tuy nhiên những biến đổi đó không
thực sự đem lại hiệu quả, thay vào đó, phương pháp học từ điển biểu diễn thưa lại đem lại
những kết quả thuyết phục hơn. Khi từ điển có số từ nhiều hơn số chiều (tính


9
over-complete) thì có thể dẫn tới một biểu diễn thưa và khi đó ta có mô hình học từ
điển thưa.
Mô hình học từ điển, với ý nghĩa ban đầu dùng để biểu diễn tín hiệu (representation)
[25], được ứng dụng cho các bài toán khôi phục dữ liệu (reconstruction) [18] , khử
nhiễu [8,20] và mã hóa thưa (sparse coding), gần đây được mở rộng cho bài toán phân
lớp (classification) [9,21,29,30,34].

1.1.3. Mô hình học từ điển và mã thưa
Cho 1, 2, ..., ∈ là tất cả n mẫu tín hiệu và Y ∈ ∗ là ma
trận tín hiệu đầu vào với N tín hiệu đầu vào mà mỗi tín hiệu ∈ tương ứng với một cột của ma
trận Y. Từ n mẫu tín hiệu xác định một ma trận D ∈ ∗ (p K)
≪ được gọi là từ điển cơ bản quá hoàn chỉnh (tính overcomplete) mà mỗi từ ∈ . Một mẫu

mới cần biểu diễn ∈ . Nếu tất cả các mẫu đã biết được sử dụng để biểu diễn tuyến tính cho mẫu mới thì mẫu mới phải được biểu diễn bằ ng:

(1)
=

+

_11

X

_22

+⋯+

là ma trận hệ số với là hệ số tương ứng biểu diễn tín hiệu và phương trình (1) có thể được viết lại bởi phương trình sau:

(2)
= ∗

Khi đó, mô hình bài toán học từ điển thưa được thể hiện qua biểu thức (3) sau:
(3)
2
argmin‖ − ‖2

ℎ ‖ ‖0


2
≤ T và ‖ ‖2

=1

Trong đó, ‖. ‖0 là chuẩn 0 nhận giá trị số lượng phần tử khác không của vec-tơ. T là giá trị
ngưỡng thưa được lựa chọn trước. Việc giải bài toán tối ưu (3) sẽ dẫn tới xác định được một
phương pháp biểu diễn mới cho bộ tín hiệu đầu vào Y với không gian biểu diễn lớn hơn và có
khả năng khôi phục lại tín hiệu Y thông qua từ điển D và hệ số biểu diễn X. Quá trình học ra
từ điển D và X từ chính dữ liệu ban đầu giúp cho việc biểu diễn lại dữ liệu ban đầu là hiệu
quả. Quá trình này bao gồm hai nhiệm vụ: tìm D và xác định X. Việc tìm từ điển D sẽ được
gọi là cập nhật từ điển và việc xác định X được gọi là xác


10
định mã thưa. Thông thường ta sẽ cố định X trong khi cập nhật từ điển và khi xác định
mã thưa thì từ điển D sẽ được cố định.
Vấn đề tìm lời giải cho phương trình tuyến tính (2) với quan điểm đại số tuyến tính, nếu
không có bất kỳ ràng buộc nào được áp đặt đối với hệ số biểu diễn x thì phương trình
(2) sẽ không có lời giải duy nhất. Với việc coi từ điển như một hệ sinh vec-tơ, với tính chất số chiều nhỏ
hơn nhiều so với số từ (p ≪ K), theo lý thuyết hình học không gian, ta có vô số lời giải cho biểu diễn vectơ. Để giảm bớt khó khăn, các ràng buộc chuẩn hóa thích hợp được áp dụng cho hệ số biểu diễn [19]. Với
phương pháp biểu diễn thưa
thì yêu cầu đặt ra là giải pháp biểu diễn thu được phải thưa thớt. Ràng buộc theo chuẩn 0 giúp cho bài toán có nghiệm đảm bảo tính chất thưa cho véc-tơ hệ số tìm được. Ta
cũng có thể thay thế chuẩn 0 bằng chuẩn 1 để đảm bảo tính thưa cho mô hình học từ điển, tuy nhiên nếu sử dụng chuẩn 2 thì tính thưa sẽ không được bảo đảm.

Ngoài ra mối tương quan giữa bộ hệ số với việc biểu diễn các tín hiệu đầu vào của
cùng một đối tượng nào đó đã gợi ý về việc sử dụng mô hình này vào trong bài toán
phân lớp, đặc biệt là nhận dạng đối tượng.


1.2. Xây dựng mô hình học từ điển và mã thưa
Việc xây dựng mô hình học từ điển thưa cần đảm bảo hai yếu tố cơ bản: từ điển học
được tạo ra từ chính dữ liệu mẫu ban đầu và hệ số biểu diễn đảm bảo ràng buộc thưa.
Có nhiều phương pháp để giải quyết các yêu cầu đặt ra đối với việc xây dựng mô hình
[7]. Luận văn này sẽ giới thiệu một số phương pháp cổ điển và đặc biệt trình bày về
giải thuật K-SVD trong quá trình xác định mã thưa và cập nhật từ điển.

1.2.1. Giới thiệu họ các chuẩn
Trước hết, để làm rõ hơn việc sử dụng điều kiện ràng buộc thưa dựa trên các chuẩn 0 hay 1 của mô hình học từ điển cũng như vì sao khi áp dụng chuẩn
việc tìm hệ số biểu diễn thì hệ số sẽ không được đảm bảo tính thưa thì phần này sẽ trình bày về họ các chuẩn [1,43] thông thường.

2

vào

Về mặt toán học, một chuẩn là tổng kích thước hoặc chiều dài của tất cả các véc-tơ trong một
không gian véc-tơ hoặc ma trận nào đó, khi đó, chuẩn càng cao thì (độ lớn) ma trận hay véctơ càng lớn. Chuẩn có thể có nhiều hình thức và nhiều tên gọi khác nhau như khoảng cách
Euclide, sai số bình phương trung bình – phương sai của ước lượng (Mean Squared Error)...
Ký hiệu ‖ ‖với x có thể là véc-tơ hoặc ma trận.


11
Ví dụ, một chuẩn Euclide của một véc-tơ x:
3

2

2

x= [−2] là ‖ ‖2 = √3 + (−2) + 1


2

= 3.742 là kích thước của x 1

Ví dụ trên cho thấy làm thế nào để tính ra một chuẩn Euclide, hay chính thức gọi là một chuẩn 2.

Công thức (4) xác định một chuẩn

của x:

(4)
‖ ‖ = √∑ | | với p ∈

Mặc dù mọi chuẩn đều trông rất giống nhau về mặt công thức tổng quát nhưng tính
toán của chúng rất khác nhau và do đó ứng dụng của chúng cũng khác nhau rất nhiều.
Chuẩn

Chuẩn 0
0 của x được xác định bở

i (5):

(5)
‖ ‖0

=√∑| |0
0

Nói đúng ra, chuẩn 0 không chính xác là một chuẩn. Đó là một trường hợp đặc biệt trong định nghĩa hình thức chuẩn p. Xác định chuẩn 0 có chút khó

khăn vì việc tính toán 0 giai thừa và căn bậc 0 của một số x bởi định nghĩa về giai thừa 0 và đặc biệt là căn bậc 0 của một số là không rõ ràng và
thường phải có quy ước trước để tuân thủ. Vì vậy, trong thực tế, hầu hết các nhà toán học và kỹ sư xác định chuẩn 0 bằng công thức: ‖ ‖0 = ( | ≠ 0).
Đó là số các phần tử khác 0 trong một véc-tơ và là một số nguyên khác không. Chuẩn 0 có rất nhiều ứng dụng và gần đây nó được quan tâm nhiều
hơn do sự phát triển của các bài toán liên quan đến khôi phục dữ liệu sau nén thông qua việc cố gắng tìm ra giải pháp thưa thớt của hệ thống biểu diễn
tuyến tính. Giải pháp thưa thớt nhất là giải pháp có chuẩn 0 nhỏ nhất. Vấn đề này thường liên quan đến vấn đề tối ưu hoá chuẩn theo 0.


12
Chuẩn 1
Theo định nghĩa về chuẩn, chuẩn

1

của x được xác định bở

i (6):

(6)
=√∑| |1

‖ ‖1

1

Tiêu chuẩn này khá phổ biến trong họ các chuẩn. Nó có nhiều tên và nhiều hình thức
trong các lĩnh vực khác nhau.
Nếu chuẩn 1 được tính cho sự khác biệt giữa hai vectơ hoặc ma trận, thì chuẩn 1 được gọi là Sum of Absolute Difference (SAD) và được xác định bởi công thức

− ‖ =∑ |


SAD( , )=‖
1 2

1

2

1

1

2

=

Chuẩn

111

2‖1

∑|


12

(7)

− |1

Trong trường hợp tổng quát về phép đo sai lệch tín hiệu, chuẩn 1 có thể đóng vai trò như lỗi trung bình tuyệt đối (MAE) trong công thức

MAE( 1, 2) =

(7):

(8):

(8)

| với n là kích thước của x.

2

Phổ biến nhất của tất cả các tiêu chuẩn là chuẩn 2. Chuẩn 2 được sử dụng trong hầu hết các lĩnh vực kỹ thuật và khoa học. Theo định nghĩa cơ bản, chuẩn
xác định bởi công thức (9):

2


được

(9)
‖‖2=√

∑| |2

Chuẩn 2 được biết đến như là một chuẩn Euclide, được sử dụng như một đại lượng chuẩn để đo sự chênh lệch véc-tơ.


13
Như trong chuẩn 1, nếu chỉ số Euclide được tính cho một sự khác biệt về véc-tơ, nó được gọi là khoảng cách Euclide và được xác định trong công thức (10):

(10)
‖ 1− 2‖2= √∑ | 1− 2|2

hoặc được gọi là một Sum of Squared Difference (SSD):
(11)


SSD( , )=‖
1 2

1

‖2
2

=∑ (


2

2

− )
1i

2i

Ứng dụng được biết đến nhiều nhất trong lĩnh vực xử lý tín hiệu là đo lường sai số trung
bình (MSE), được sử dụng để tính toán độ tương đồng hoặc tương quan giữa hai tín hiệ u:

=
MSE( 1, 2)=

1

2

‖ 1− 2‖2

(12)
1

∑(

1i
2
2i)

Để làm rõ hơn ý nghĩa và giải pháp của các phương pháp tối thiểu hóa dựa trên các chuẩn 0, 1, 2, hình học trong không gian 2-D được sử
dụng để minh họa như trong hình 1.3. Tối thiểu hóa với chuẩn 0 trong hình 1.3a, tối thiểu hóa với chuẩn 1 trong hình 1.3b và tối thiểu hóa với
chuẩn 2 trong hình 1.3c [1,43]. Gọi S (norm ball) là đường màu đỏ biểu diễn các điểm mà tại đó giá trị chuẩn của chúng bằng nhau. Bài toán
mục tiêu có thể xem như việc xấp xỉ hàm mục tiêu bởi các điểm trên norm ball. Để xấp xỉ hàm, ta thay đổi tỉ lệ của norm ball đến khi norm
ball tiếp xúc với giá trị hàm mục tiêu (đường thẳng y = Ax trong hình). Tọa độ điểm tiếp xúc chính là hệ số biểu diễn x cần tìm. Từ hình 1.3a
và 1.3b, giao điểm có xu hướng cắt các điểm trên trục tọa độ hay nói cách khác, sử dụng ràng buộc 0 và 1 sẽ thúc đẩy yếu tố thưa trong biểu
diễn véc-tơ. Cũng qua đó, trong hình 1.3c, giao điểm rất khó cắt các trục tọa độ, vì vậy, việc sử dụng ràng buộc 2 khó đảm bảo tính thưa cho
biểu diễn véc-tơ.


14

Hình 1.3. Mô tả giải pháp tối thiểu hóa của một số chuẩn trong không gian 2-D
Ngoài các chuẩn cơ bản kể trên, trong một số mô hình học từ điển thưa còn sử dụng
đến chuẩn Frobenius.
Chuẩn Frobenius

Chuẩn Frobenius được biết đến như là chuẩn
F của một ma trận X ∈

Tìm chuẩn

1

c (13):

2,1


(chuẩn
F) [4,43]. Việc xác định chuẩn

thông qua 2 bước:

của X theo công thứ

(13)
‖ ‖1 =

Tìm chuẩn

2

=1,…,

∑|

,

|

của X theo công thức (14):

‖ ‖2 =(X)

(14)
= ((


))

1/2

Khi đó, chuẩn F được xác định bởi công thức tổng quát (15):
(15)
‖ ‖1,2 = ∑ =1(∑ =1

,

2 1/2

))

Các giải thuật xác định hệ số biểu diễn trong mô hình học điển sử dụng phương pháp
tối ưu hóa dựa trên các chuẩn sẽ được trình bày trong phần 1.2.2 của luận văn. Cũng
có một số thuật toán được áp dụng vào cho việc biểu diễn thưa với tối thiểu hóa chuẩn
F, tuy nhiên luận văn không đi sâu vào tìm hiểu mà chỉ mang tính chất giới thiệu.


15

1.2.2. Xác định mã thưa và xây dựng từ điển học
Xác định mã thưa
Quá trình mã hóa thưa được xác định thông qua tính toán hệ số biểu diễn x dựa trên việc biểu diễn tín
hiệu vào y và từ điển D sao cho thỏa mãn hàm mục tiêu (3). Việc tìm biểu diễn thưa nhất thỏa mãn (3)
được biết đến như một vấn đề NP-khó [10]. Có một số hướng giải quyết cho vấn đề biểu diễn thưa
này: biểu diễn thưa với tối thiểu hóa theo chuẩn 0, biểu diễn thưa với tối thiểu hóa theo chuẩn 1, biểu
diễn thưa với tối thiểu hóa theo chuẩn F.
Với hướng giải quyết theo chuẩn 0 các giải thuật thực hiện đơn giản nhất là các giải thuật theo đuổi tham lam như matching

pursuit (MP) [1,4,33] hay orthogonal matching pursuit (OMP) [1,4,10,11,15,22,34,40,43].
Với hướng giải quyết theo chuẩn 1 [14,27,35,41,42] có thể nói đến giải thuật theo đuổi như basis pursuit (BP) [35]. Hoặc giải thuật focal underdetermined
system solver (FOCUSS) [14] cũng là đơn giản được xây dựng theo hướng giải quyết dựa vào chuẩn ( ≤ 1) thay thế cho chuẩn 0.

Các thuật toán tham lam có thể tạo ra giải pháp tối ưu hóa cục bộ trong mỗi bước thực
hiện. Tuy nhiên, thuật toán tham lam không có thể tạo ra giải pháp tối ưu hóa toàn cục.
Chiến lược tham lam cung cấp một cách đặc biệt để có được biểu diễn thưa thớt gần
đúng [43].
Xây dựng từ điển (học từ điển)
Việc học từ điển có thể thực hiện theo ba phương pháp học: học không giám sát (học
không thầy) [4], học có giám sát (học có thầy) [17,28,37] và học bán giám sát [43]. Từ
quan điểm của cơ sở lý thuyết, sự khác nhau của việc học từ điển không giám sát và có
giám sát dựa vào việc nhãn của lớp được khai thác trong quá trình học để lựa chọn từ
điển hay không.
Một số phương pháp học từ điển không giám sát như method of directions (MOD) hay
K-means Singular Value Decomposition (K-SVD) [4].
K-SVD là phương pháp học từ điển dựa trên cụm từ, có thể xem như sự khái quát hóa
của phương pháp K-means. K-SVD là một phương pháp cải tiến của thuật toán MOD.


16
Hàm mục tiêu của K-SVD là:
(16)
arg min{‖ − ‖2

}

,

Với ‖


‖0 ≤ , = 1,2, … ,

.

Vấn đề (16) là vấn đề tối ưu hóa với D và X được giải quyết bằng tối ưu hóa luân phiên.
Giải thuật K-SVD được trình bày chi tiết trong Giải thuật 1

[4,43].


17
Giải thuật 1. Giải thuật K-SVD cho học từ điển
Đầu vào: Ma trận mẫu = [ , , … ,
Công việc: Học một từ điển D: arg min{‖,

]

1 2

Khởi tạo: Khởi tạo một từ điển ∈‖2 } với ‖ ‖0 ≤ , = 1,2, … ,


với mỗi cột đều được chuẩn hóa theo chuẩn 2. Khởi tạo i = 1.

While chưa hội tụ (điều kiện dừng) do
Bước 1: Sử dụng giải thuật tham lam bất kỳ để tính toán vecto biểu diễn x
cho mỗi mẫu để đạt giải pháp xấp xỉ:
min{‖

2‖ 2} với ‖ ‖0 ≤ , = 1,2, … ,

Khởi tạo t = 1
While

doBước 2: Tính toán = − ∑( là ma trận chuyển vị của )

Bước 3: Lựa chọn các cột thành phần trong tương ứng với các
phần tử khác 0 của để tạo thành .
Bước 4: Sử dụng SVD cho
Bước 5: Cập nhật

ứng trong

:

=là cột đầu tiên của ma trận U và hệ số tương

bởi ∑(1,1)* V(: ,1).

Bước 6: t = t+1
End while
Bước 7: i = i+1
End while
Đầu ra: Từ điển D
Cụ thể hơn, cố định D, ta sử dụng giải thuật tham lam như MP hoặc OMP để tính toán
xấp xỉ hệ số biểu diễn .
Khi cố định X, vấn đề (16) trở thành một mô hình hồi quy đơn giản:
(17)
̂̂
=

2
arg min{‖ − ‖ }


18
Trong đó ̂ = (


) −1 và phương pháp này được gọi là MOD. Độ phức tạp tính toán của bài toán nghịch đảo trong giải quyết vấn đề (17) là O( 3). Cải tiến

của K-SVD so với MOD là việc cập nhật từ điển D bằng cách cố định các thành phần khác. Chiến lược của K-SVD được viết như sau:

2
̂̂

2

‖}

−∑

= arg min{‖ − ‖ } = arg min {‖

=1

(18)
2

= arg min {‖( − ∑

)−‖}Giải thuật K-SVD rất dễ sử dụng và có thể làm việc với bất kỳ phương pháp tham lam
nào, từ đó có thể điều chỉnh từ điển cho các ứng dụng khác nhau. Đây là giải thuật
mạnh và được ưa chuộng trong việc cập nhật từ điển cho mô hình học từ điển có giám

sát với ràng buộc thưa.
Với hướng tiếp cận học từ điển có giám sát có nhiều mô hình được đề xuất, tiêu biểu
như mô hình Label Consistent K-means Singular Value Decomposition (LC-KSVD)
[23] sẽ được trình bày ở phần nội dung tiếp theo.

1.3. Một số mô hình học từ điển ứng dụng cho phân lớp
Ban đầu, mô hình học từ điển thưa được ứng dụng trong việc biểu diễn [25,26] và khôi
phục dữ liệu vì vậy mã hóa thưa được thiết kế để giảm thiểu lỗi khôi phục trong các
ràng buộc thưa thớt và không được sử dụng như một sự mã hóa phân biệt cho việc
phân loại. Những năm gần đây, mô hình học từ điển thưa đã được cải tiến như có thể
kết hợp thêm các nhãn lớp (học có giám sát) đưa vào công thức mã hóa thưa để thúc
đẩy sự phân biệt giữa các từ điển giúp cho bài toán phân lớp hiệu quả hơn [24]. Các kỹ
thuật học từ điển giám sát cho việc mã hóa thưa thớt đã thu hút được nhiều sự chú ý.
Một số phương pháp tiếp cận như học nhiều từ điển hoặc các từ điển chuyên biệt theo
loại [16]. Ngoài ra, khi quan tâm tới hệ số biểu diễn của mô hình học từ điển để tăng
cường tính phân biệt của mô hình ứng dụng trong bài toán phân lớp nhận dạng, các mô
hình đi theo hai hướng tiếp cận bao gồm xây dựng mô hình học từ điển đảm bảo thưa
và mô hình học từ điển không cần đảm bảo thưa. Do thời gian có hạn, tôi chỉ tập trung
vào tìm hiểu và trình bày một mô hình tiêu biểu cho từng hướng tiếp cận. Phần 1.3.1
và 1.3.2 mô tả chi tiết cách thức xây dựng cũng như thực hiện phân lớp của mô hình
học từ điển tiêu biểu cho từng hướng.


Xem Thêm

×