Tải bản đầy đủ (.docx) (43 trang)

thảo luận nhóm TMU đánh giá thực hiện công việc tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá thực hiện công việc tại công ty unicons

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (324.9 KB, 43 trang )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
KHOA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
--------------------------

BÀI THẢO LUẬN
MÔN ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
ĐỀ TÀI:
TIÊU CHUẨN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN
CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY UNICONS

Giảng viên hướng dẫn : Ths Vũ Thị Minh Xuân
Nhóm thực hiện

: 13

Lớp học phần

: H2003HRMG0811

Hà Nội, 2020


MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU................................................................................................................ 1
NỘI DUNG.................................................................................................................... 1
Chương 1: Tổng quan lý thuyết.....................................................................................2
1.1.

Đánh giá thực hiện công việc..............................................................................2

1.2.Thiết kế hệ thống đánh giá thực hiện công việc..................................................4

1.3.

Tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc............................................................6

1.4.

Phương pháp đánh giá thực hiện công việc.........................................................7

Chương 2: Tiêu chuẩn và Phương pháp đánh giá thực hiện công việc tại công ty
Unicons

.................................................................................................................... 9

2.1. Giới thiệu công ty Unicons.....................................................................................9
2.2. Tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc cho vị trí giám sát tại công ty Unicons.. .9
2.3. Phương pháp đánh giá thực hiện công việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư
xây dựng Unicons........................................................................................................15
Chương 3: Đánh giá và đề xuất phương hướng cải thiện tiêu chuẩn và phương pháp
đánh giá tại công ty Unicons........................................................................................18
3.1.

Đánh giá tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá cho chức danh Giám Sát Kỹ

Thuật tại công ty Unicons............................................................................................19
3.2.

Đề xuất giải pháp hoàn thiện tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá cho chức


danh giám sát kỹ thuật tại công ty Unicons..................................................................21
KẾT LUẬN.................................................................................................................. 24


LỜI MỞ ĐẦU
Để xây dựng chiến lươc quản trị nhân lực phù hợp tại doanh nghiệp thì
đánh giá thực hiện công việc là một hoạt động không th ể thi ếu. Đánh giá th ực
hiện công việc giúp doanh nghiệp có cơ sở hoạch định, tuy ển d ụng, đào t ạo, đãi
ngộ nhân lực, xây dựng chiến lực nguồn nhân lực,… Bên cạnh đó, đánh giá th ực
hiện công việc giúp người lao động cải thiện và phát tri ển năng lực b ản thân đ ể
đáp ứng yêu cầu công việc. Để biết được nhân viên trong doanh nghi ệp đã đáp
ứng được yêu cầu công việc tới đâu, như thế nào thì công tác đánh giá vi ệc th ực
hiện công việc của nhân viên đóng một vai trò hết sức quan tr ọng, trong đó, tiêu
chuẩn và phương pháp đánh giá là những vấn đề then chốt quyết định tính chính
xác, hợp lý và hiệu quả của công tác đánh giá. Nhận thức được điều này, nhóm 13
đã cùng nhau nghiên cứu đề tài “Tiêu chu ẩn và phương pháp đánh giá th ực hi ện
công việc cho chức danh giám sát kỹ thuật tại công ty Unicons”.
Nội dung bài thảo luận gồm có 3 chương:
Chương 1: Tổng quan lý thuyết
Chương 2: Tiêu chuẩn và Phương pháp đánh giá thực hi ện công vi ệc t ại
công ty Unicons
Chương 3: Đánh giá và đề xuất phương hướng cải thiện tiêu chuẩn và
phương pháp đánh giá tại công ty Unicons
Bài thảo luận là kết quả của quá trình nỗ lực nghiên cứu tìm hi ểu trong
suốt thời gian học môn học Đánh giá thực hiện công việc của tất cả thành viên
của nhóm 13. Tuy nhiên, do vốn kiến thức còn nhiều hạn chế và khả năng ti ếp
thu thực tế còn nhiều bỡ ngỡ, thêm vào đó là đi ều ki ện th ời gian hạn ch ế. M ặc
dù nhóm đã cố gắng hết sức nhưng chắc chắn bài thảo luận khó có th ể tránh
khỏi những thiếu sót và nhiều chỗ còn chưa chính xác, kính mong cô cùng các

bạn xem xét và đưa ra những góp ý để bài thảo luận của nhóm được hoàn thi ện
hơn.
Nhóm 13 xin chân thành cảm ơn!”

1


NỘI DUNG
Chương 1: Tổng quan lý thuyết
1.1. Đánh giá thực hiện công việc
1.1.1. Khái niệm đánh giá thực hiện công việc
Đánh giá thực hiện công việc được hiểu là quá trình thu nh ận và x ử lý
thông tin để đo lường quá trình và kết quả thực hi ện công vi ệc của các b ộ ph ận
và cá nhân người lao động trong tổ chức/ doanh nghiệp trong m ột khoảng th ời
gian nhất định.
Từ khái niệm trên có thể thấy:
- Thứ nhất, đánh giá thực hiện công việc là một quá trình bao g ồm nhi ều
công đoạn có mối liên hệ chặt chẽ, trong đó nổi bật là thu nh ận thông tin, x ử lý
thông tin.
- Thứ hai, đánh giá thực hiện công việc có mục tiêu đo lường quá trình và
kết quả thực hiện công việc của từng bộ phận và cá nhân.
- Thứ ba, đánh giá thực hiện công việc trong tổ chức/ doanh nghi ệp c ần
gắn với một giai đoạn nhất định.
- Thứ tư, đánh giá thực hiện công việc là nội dung quan tr ọng trong công tác
quản trị nhân lực của tổ chức/ doanh nghiệp.
- Thứ năm, tổ chức đánh giá thực hiện công việc trong tổ ch ức/ doanh
nghiệp là trách nhiệm của tất cả các nhà quản trị, các c ấp qu ản tr ị trong t ổ
chức/ doanh nghiệp.

2- Thứ sáu, đánh giá thực hiện công việc có bản chất là s ự so sánh gi ữa
những đóng góp của từng bộ phận và của cá nhân người lao động đ ối v ới tiêu
chuẩn tham chiếu phù hợp với bộ phận và với chức danh.
1.1.2. Mục đích đánh giá thực hiện công việc
 Mục đích chiến lược

Đánh giá thực hiện công việc nhằm gắn kết hoạt động công việc của các
bộ phận và cá nhân người lao động với mục tiêu chiến l ược của tổ ch ức/ doanh
nghiệp. Một hệ thống đánh giá tốt sẽ đưa ra những yêu cầu thực hi ện công vi ệc
mà khi đội ngũ nhân lực thực hiện sẽ giúp tổ chức/ doanh nghi ệp hoàn thành các
mục tiêu chiến lược đã đề ra.
 Mục đích hành chính và duy trì tổ chức

Hệ thống đánh giá thực hiện công việc giúp tổ chức/ doanh nghi ệp có
được những thông tin quan trọng để đưa ra các quyết định về nhân s ự liên quan
đến các vấn đề như lương, thưởng, thăng tiến, luân chuy ển, chấm dứt h ợp
đồng,..Hai thông tin quan trọng mà một hệ th ống đánh giá th ực hiện công vi ệc
tốt cung cấp cho tổ chức/ doanh nghiệp là kết quả thực hiện công vi ệc và năng
lượng của người thực hiện công việc.
 Mục đích thông tin và lưu trữ

Kết quả đánh giá thực hiện công việc đưa ra những thông tin ng ắn g ọn và
quan trọng về cá nhân/ bộ phận người lao động tới tổ chức/ doanh nghi ệp và
thông tin từ phía tổ chức/ doanh nghiệp tới cá nhân và bộ ph ận. K ết quả này
cũng được lưu trữ và hồ sơ, giúp cung cấp thông tin khi cần thiết.
 Mục đích phát triển

3Mục đích phát triển xuất phát từ thông tin đươc lưu trữ trong đánh giá
thực hiện công việc. Thông qua thông tin lưu trữ, tổ chức/ doanh nghi ệp xác
định được năng lực cá nhân và bộ phận để từ đó xây dựng những kế hoạch và
phương trình phát triển phù hợp cho từng cá nhân hoặc bộ phận.
1.1.3. Vị trí đánh giá thực hiện công việc
 Đối với hoạt động quản trị của tổ chức/ doanh nghiệp

- Đánh giá thực hiện công việc là một nhiệm vụ của quản trị nhân l ực và do
vậy đánh giá thực hiện công việc là một hoạt động nằm trong h ệ th ống các ho ạt
động quản trị của tổ chức/ doanh nghiệp.
- Chiến lược kinh doanh của tổ chức/ doanh nghiệp quyết định nội dung
đánh giá thực hiện công việc
- Đánh giá thực hiện công việc định hướng cho thực hiện công vi ệc của các
cá nhân và bộ phận
 Đối với các hoạt động khác của quản trị nhân lực

- Đánh giá thực hiện công việc có mối quan hệ hai chiều v ới tuy ển dụng
nhân lực trong tổ chức/ doanh nghiệp. Đánh giá thực hiện công vi ệc chỉ rõ
những cá nhân, chức danh nào trong tổ chức/ doanh nghiệp hoàn thành ở m ức
độ như thế nào với công việc họ được giao phụ trách.
- Đánh giá thực hiện công việc có mối quan hệ hai chiều v ới b ố trí và s ử
dụng nhân lực trong tổ chức/ doanh nghiệp.
- Đánh giá thực hiện công việc có mối quan hệ hai chi ều v ới đào tạo và phát
triển nhân lực trong tổ chức/ doanh nghiệp.

4- Đánh giá thực hiện công việc có mối quan hệ hai chiều với đãi ng ộ nhân
lực trong tổ chức/ doanh nghiệp.
- Đánh giá thực hiện công việc có mối quan hệ hai chi ều v ới ho ạch đ ịnh
nguồn nhân lực trong tổ chức/ doanh nghiệp.
1.1.4. Vai trò đánh giá thực hiện công việc
 Vai trò duy trì tổ chức/ doanh nghiệp

- Đánh giá thực hiện công việc phản ánh được kết quả đóng góp của cá
nhân người lao động với việc thực hiện mục tiêu của cá nhân và t ổ ch ức/ doanh
nghiệp.
- Đánh giá thực hiện công việc hỗ trợ các hoạt động khác trong qu ản tr ị
nhân lực như hoạch định, tuyển dụng, đào tạo, đãi ngộ nhân l ực, xây d ựng chi ến
lược nguồn nhân lực.
 Vai trò phát triển tổ chức/ doanh nghiệp

- Đánh giá thực hiện công việc phản ánh chính xác mức độ hoàn thành công
việc, làm rõ năng lực làm việc, những lý do hoàn thành hay không hoàn thành
nhiệm vụ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao đ ộng trong tổ chức/
doanh nghiệp.
- Đánh giá thực hiện công việc giúp người lao động có cơ h ội đ ể xem xét l ại
kiến thức, kỹ năng, thái độ và phẩm chất cần thi ết đối v ới từng v ị trí trong t ổ
chức/ doanh nghiệp đó.
1.2. Thiết kế hệ thống đánh giá thực hiện công việc
1.2.1. Khái niệm hệ thống đánh giá thực hiện công việc

5


 Hệ thống đánh giá thực hiện công việc là tập hợp các chủ th ể, đ ối tượng
và cách thức sử dụng trong quá trình đánh giá thực hi ện công vi ệc của các b ộ

phận và cá nhân và cá nhân người lao động trong tổ chức/ doanh nghiệp.
 Hệ thống đánh giá thực hiện công việc bao g ồm các y ếu tố c ấu thành ch ủ
yếu:
- Mục tiêu đánh giá thực hiện công việc.
- Chu kỳ đánh giá thực hiện công việc
- Chủ thể đánh giá thực hiện công việc
- Đối tượng đánh giá thực hiện công việc
- Tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc
- Phương pháp đánh giá thực hiện công việc.
- Quy trình đánh giá thực hiện công việc.
- Sử dụng kết quả đánh giá thực hiện công việc..
1.2.2. Xác định tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá thực hiện công vi ệc
 Xác định tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc

- Phân theo cấp độ quản lý có tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công vi ệc
- Phân theo phương thức đánh giá có tiêu chuẩn đánh giá trực ti ếp và gián
tiếp

6


- Phân theo mục tiêu đánh giá có ba nhóm tiêu chuẩn chính là tiêu chu ẩn
đánh giá kết quả thực hiện công việc, tiêu chuẩn đánh giá hành vi th ực hi ện công
việc và tiêu chuẩn đánh giá năng lực thực hiện công việc.
- Phân loại theo nội dung đánh giá là việc sắp xếp các n ội dung đánh giá
theo mục đích đánh giá.
- Phân loại theo thời gian có tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công vi ệc.
 Xác định phương pháp đánh giá thực hiện công việc

- Phương pháp thang điểm

- Phương pháp nhật ký công việc.
- Phương pháp đánh giá theo tiếp cận của quản trị mục tiêu MBO
- Phương pháp đánh giá theo tiếp cận của quản trị quá trình MBP
- Phương pháp đánh giá 360˚
- Phương pháp xếp hạng luân phiên
- Phương pháp so sánh cặp
1.2.3. Xác định chủ thể và đối tượng tham gia đánh giá thực hiện công việc
 Xác định chủ thể đánh giá thực hiện công việc

- Các nhà quản trị cấp cao.

7


- Các nhà quản trị cấp trung gian, cấp cơ sở.
- Bộ phận chịu trách nhiệm chính về quản trị nhân lực trong tổ chức/
doanh nghiệp.
 Đối tượng tham gia đánh giá thực hiện công việc

- Cán bộ quản lý đánh giá nhân viên
- Cá nhân tự đánh giá
- Đồng nghiệp đánh giá
- Khách hàng đánh giá
- Nhân viên đánh giá cán bộ quản lý
- Nhiều đối tượng cùng đánh giá
1.3. Tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc
1.3.1. Khái niệm và vai trò của tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc
 Khái niệm

Tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công vi ệc là bộ th ước đo về mức đ ộ hoàn

thành các nhiệm vụ của cá nhân và bộ phận thực hiện công vi ệc trong t ổ ch ức/
doanh nghiệp cả về mặt số lượng và chất lượng.
 Vai trò

8


- Tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc mang ý nghĩa định hướng quá
trình thực hiện công việc của cá nhân/ bộ phận trong tổ chức/ doanh nghi ệp.
- Tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc là những mốc chu ẩn cho vi ệc đo
lường thực tế thực hiện công việc của nhân viên. Thông qua tiêu chu ẩn đánh giá
thực hiện công việc, nhà quản lý có thể đánh giá được một cách đầy đủ, khách
quan công tác thực tế của nhân viên.
- Tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc cũng góp phần định h ướng cho
một số hoạt động quản trị nhân lực khác trong tổ chức/ doanh nghiệp.
1.3.2. Phân loại tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc
 Phân loại theo cấp độ quản lý

- Tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc cấp tổ chức/ doanh nghiệp được
hội đồng quản trị thống nhất và giao cho ban điều hành tổ chức/ doanh nghi ệp
hoặc do ban lãnh đạo tổ chức/ doanh nghiệp xây dựng.
- Tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc cấp phòng/ ban, bộ phận được
ban điều hành tổ chức/ doanh nghiệp giao cho các phòng/ ban.
- Tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc cấp cá nhân được thi ết l ập g ắn
với từng vị trí công việc của cá nhân người lao động trong tổ chức/ doanh
nghiệp.
 Phân loại theo thời gian

- Tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc đo lường cho quá khứ
- Tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc đo lường cho hiện tại


9


- Tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc đo lường cho tương lai
 Phân loại theo tính chất của tiêu chuẩn

- Tiêu chuẩn đánh giá trực tiếp, đánh giá dựa vào kết quả thực hi ện cong
việc của người lao động hoặc bộ phận
- Tiêu chuẩn đánh giá gián tiếp, đánh giá dựa trên cảm nhân của người đánh
giá.
 Phân loại theo mục tiêu đánh giá

- Tiêu chuẩn đánh giá kết quả thực hiện công việc
- Tiêu chuẩn đánh giá hành vi, thái độ thực hiện công việc.
- Tiêu chuẩn đánh giá năng lực thực hiện công việc
 Phân loại theo nội dung đánh giá

- Các tiêu chuẩn đánh giá về tinh thần người lao động
- Các tiêu chuẩn đánh giá về động lực
- Các chỉ tiêu về tài chính
- Các tiêu chuẩn phát triển dài hạn
1.3.3. Xác định tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc
 Xác định tiêu chuẩn đánh giá cấp tổ chức/ doanh nghiệp

10


- Tiêu chuẩn đánh giá cấp tổ chức/ doanh nghiệp là những tiêu chuẩn được
xác định cho tổ chức/ doanh nghiệp, còn gọi là tiêu chuẩn cấp công ty.

- Chủ thể xác định tiêu chuẩn đánh giá cấp tổ chức/ doanh nghiệp thường
là Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên hoặc những người bỏ vốn thành l ập
doanh nghiệp.
 Xác định tiêu chuẩn đánh giá cấp bộ phận

- Tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công việc đối với phòng/ban giúp đo l ường
yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của phòng/ ban đó trong một khoảng th ời gian nh ất
định.
- Chủ thể là Ban điều hành/ Ban giám đốc đóng vai trò giao chỉ tiêu. Còn
trưởng bộ phận sau khi nhận chỉ tiêu có thể bổ sung thêm tiêu chuẩn cho b ộ
phận để phục vụ mục tiêu quản lý.
 Xác định tiêu chuẩn đánh giá cấp cá nhân

- Xác định tiêu chuẩn với nhân viên dựa trên mô tả công vi ệc của từng cá
nhân, khối lượng công việc tại bộ phận cá nhân đó làm vi ệc và năng l ực c ủa cá
nhân đó.
- Xác định tiêu chuẩn với cán bộ quản lý bao gồm tiêu chu ẩn g ắn v ới trách
nhiệm về bộ phận họ được giao nhiệm vụ quản lý.
1.4. Phương pháp đánh giá thực hiện công việc
1.4.1. Khái niệm phương pháp đánh giá thực hiện công việc
Phương pháp đánh giá thực hiện công việc là cách th ức đ ể tri ển khai quy
trình đánh giá thực hiện công việc trong tổ chức/ doanh nghi ệp, nhằm ph ản ánh

11


chính xác những đóng góp của mỗi bộ phận vào mục tiêu của tổ ch ức/ doanh
nghiệp; những đóng góp của cá nhân người lao động vào vi ệc hoàn thành m ục
tiêu của bộ phận trong một khoảng thời gian nhất định.
1.4.2. Các phương pháp đánh giá thực hiện công việc

 Phương pháp thang điểm

- Phương pháp thang điểm là phương pháp dựa trên mức đi ểm s ố v ới từng
tiêu chí đánh giá, nhằm phản ánh những đóng góp của b ộ phận v ới m ục tiêu c ủa
tổ chức/ doanh nghiệp và đóng góp của cá nhân người lao động vào mục tiêu
chung của đơn vị trong một khoảng thời gian nhất định.
 Phương pháp nhật ký công

- Phương pháp nhật ký công là phương pháp đánh giá dựa trên quá trình
theo dõi, ghi chép quá trình và kết quả công vi ệc c ủa cá nhân đ ể có nh ững nh ận
định, hướng dẫn với cá nhân thực hiện công việc .
 Phương pháp đánh giá theo tiếp cận quản trị mục tiêu ( MBO)

- Phương pháp đánh giá theo tiếp cận quản trị mục sử dụng MBO như
mộtcoong cụ trong quá trình quản trị, Phương pháp này gắn li ền v ới h ệ th ống
quản trị theo mục tiêu trong doanh nghiệp và được sử dụng trong đánh giá m ức
dộ hoàn thành công việc để cải thiện thành tích của cá nhân trong m ối quan h ệ
với quản lý.
 Phương pháp đánh giá theo cách tiếp cận quản trị quá trình (MBP)

- Phương pháp đánh giá theo cách tiếp cận quản trị quá trình là ph ương
pháp đánh giá chú trọng đến trình tự, thứ tự, cách th ức th ực hi ện m ột công vi ệc

12


hay nhiệm vụ cụ thể của nhân viên trong tổ chức/ doanh nghi ệp. Phương pháp
này gắn với hệ thống quản lý theo quá trình trong doanh nghiệp.
 Phương pháp 360˚


- Phương pháp 360˚ là cách thức thu nhập, phân tích thông tin từ nhiều
nguồn khác nhau để đưa ra những nhận định chính xác về mức độ hoàn thành
công việc của nhân viên trong tổ chức/ doanh nghiệp ở một khoảng th ời gian
nhất định.
 Phương pháp xếp hạng luân phiên

- Phương pháp xếp hạng luân phiên là phương pháp đánh giá thực hi ện
công việc thông qua quá trình so sánh cá nhân người lao động v ới nh ững người
lao động còn lại trong phòng, ban, bộ phận để xếp hạng mức độ hoàn thành
công việc của người lao động trong kỳ đánh giá.
 Phương pháp so sánh cặp

- Phương pháp so sánh cặp là phương pháp đánh giá thực hiện công vi ệc
dựa trên quá trình so sánh từng cặp nhân viên trong bộ phậ, đơn v ị, phòng, ban
có gắn với điểm số cho từng nhân viên theo kết quả so sánh của t ừng c ặp nhân
viên để xếp hạng mức độ hoàn thành công việc của cá nhân nhân viên trong đ ơn
vị, bộ phận.
1.4.3. Các căn cứ lựa chọn phương pháp đánh giá thực hiện công việc
 Quan điểm của nhà quản trị

 Chiến lược kinh doanh

13


 Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh

 Đối tượng được đánh giá

 Đặc điểm công việc

Chương 2: Tiêu chuẩn và Phương pháp đánh giá thực hi ện công vi ệc
tại công ty Unicons
2.1. Giới thiệu công ty Unicons
Unicons – thành viên của Coteccons Group – là một trong những công ty
xây dựng tư nhân hàng đầu Việt Nam. Được thành lập từ năm 2006, Unicons đã
và đang phát triển nhanh chóng, thuộc tốp 3 các Tổng th ầu xây dựng tư nhân l ớn
nhất Việt Nam. Unicons là công ty thành viên nòng c ốt tr ực thu ộc Coteccons
Group – Tập đoàn xây dựng hàng đầu Việt Nam. Trải qua chặng đường hơn 10
năm hình thành và phát tri ển, Unicons đã có những bước ti ến v ững chắc trên th ị
trường với tốc độ tăng trưởng doanh thu ấn tượng. Hiện nay Unicons và
Coteccons đang là những nhà thầu hàng đầu tại Việt Nam tiên phong v ới mô hình
Thiết kế và Thi công (Design & Build) mang lại cho khách hàng công trình ch ất
lượng, hiện đại và đạt giá trị thương mại tối đa.
Giám sát kỹ thuật là vị trí phổ biến nhất, là một công việc không th ể thi ếu
và rất quan trọng ở Unicons. Vì vậy nhóm 13 lựa chọn phân tích đánh giá th ực
hiện công việc cho vị trí giám sát tại công ty Unicons.
2.2. Tiêu chuẩn đánh giá thực hiện công vi ệc cho v ị trí giám sát t ại công ty
Unicons.
Tại Unicons, đánh giá công việc được tiến hành dựa trên bản mô tả công việc
dưới đây.
(Nguồn: tham khảo)

14


Phòng/Ban/Dự án:

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

I.


THÔNG TIN MÔ TẢ

-

Chức danh công việc

Giám sát kỹ thuật.

-

Phòng/Ban/ Công trường

Ban Chỉ huy Công trường.

-

Nhóm chức danh

Giám sát.

-

Cấp trên trực tiếp

Giám sát chính.

-

Cấp trên gián tiếp


Không.

-

Quản lý nhân viên cấp

dưới
-

Quản lý ngành dọc

-

Phối hợp tác nghiệp nội

bộ
-

Không.

Không.

BCH công trường, phòng ban chức năng.

Phối hợp tác nghiệp bên Tư vấn, Chủ đầu tư, Ban QLDA.

ngoài
Các Đội, nhóm thi công, nhà thầu phụ, nhà


15


cung cấp.
-

Địa điểm làm việc chính

Công trường.

II. MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC
-

Đảm bảo công tác tổ chức, triển khai thi công các hoạt đ ộng được giao t ại

hiện trường theo nhu cầu hoạt động của dự án.

III. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Công việc

Kết quả/ yêu cầu

1. Thực hiện các kế hoạch nhân
lực và VTTB
-

Nhận mặt bằng, các nguồn lực, chỉ -

Đảm bảo các kế hoạch được lập


tiêu từ Giám sát chính, từ đó lập kế trong vòng 7 ngày trước khi triển khai,
hoạch chi tiết cho công việc mình chính xác theo định hướng chung của
quản lý.
-

Kiểm tra các hồ sơ công nhân, hồ -

sơ thiết bị trước khi thi công.
-

công trường.
Đầy đủ theo quy định của Công ty

trong vòng 1 ngày trước khi triển khai.

Lập kế hoạch sử dụng thiết bị chi -

16

Đảm bảo sử dụng tránh lãng phí,


III. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Công việc

Kết quả/ yêu cầu

tiết.


đầy đủ.

2. Kiểm tra tiến độ thi công
-

Lập tiến độ công việc cho Thầu

phụ/ Đội

-

Tiến độ chi tiết hạng mục.

thi công.
-

Giám sát thực hiện công việc ngày, -

Bám sát tiến độ chung, Đảm bảo

tuần cho Thầu phụ/ Đội thi công.Cập điều chỉnh kịp thời.
nhật tiến độ chi tiết, tiến độ công
việc ngày, tuần.
-

Đề xuất giải pháp rút lại tiến độ -

trong trường hợp bị trễ.


Phù hợp tình hình công trường,

đảm bảo tài chính.

3. Triển khai thi công
-

Thực hiện các công tác tạm phục

vụ thi công theo kế hoạch của Giám -

Đúng tiến độ, đạt chất lượng.

sát chính.
-

Tiếp nhận bản vẽ Shop Drawing, -

Chuẩn xác, đúng tiến độ công

biện pháp thi công các hạng mục kết trường, sâu sát.

17


III. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Công việc

Kết quả/ yêu cầu


cấu và hoàn thiện và triển khai bản vẽ
chi tiết đến NTP, ĐTC.
-

Tham gia kiểm tra chéo các mốc

trắc đạc trung gian định kì.
-

-

Đảm bảo tính chuẩn xác, kịp thời.

Đánh giá, nhận định, lường trước

các rủi ro các vấn đề phát sinh xảy ra -

Xử lý kịp thời các vấn đề xảy ra.

trong quá trình thi công.
-

Cung cấp thông tin phục vụ cho

công tác viết nhật ký công trường.

-

Đảm bảo cập nhật hàng ngày.


4. Phối hợp với các cá nhân đơn vị
có liên quan
-

Truyền tải thông tin đến các Giám -

Nhanh chóng, chính xác.

sát khác để xử lí các vấn đề xảy ra
trên công trường.
-

Trao đổi thông tin với đại diện -

Chủ đầu tư.. giải quyết các khúc mắc,
làm rõ thông tin, hồ sơ bản vẽ trong
quá trình thi công.

18

Nhanh chóng, chính xác, hợp tác.


III. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Công việc
-

Kết quả/ yêu cầu


Phối hợp với đại diện Chủ đầu tư, -

tiến hành nghiệm thu.

Chân thành, tạo sự hài lòng cho

đại diện chủ đầu tư.

5. Chịu trách nhiệm về an toàn lao
động
-

Tham gia Toolbox meeting các

nhóm công nhân đầu buổi và khi bắt
đầu công việc.
-

Thường xuyên, kịp thời, đầy đủ

nội dung.

Thực thi các biện pháp đảm bảo

an toàn lao động trước khi tiến hành
thi công.
-

Không có trường hợp không thực


hiện Toolbox meeting.

Kiểm tra, nhắc nhở các tổ, nhóm -

tuân thủ các nguyên tắc an toàn.
-

-

Tham gia xử lý các sự cố, tai nạn

tại khu vực mình phụ trách.

-

Luôn luôn, không quá 2 lần nhắc

nhở/dự án bởi Phòng an toàn.
-

Kịp thời, đúng quy định của Công

ty.

6. Đảm bảo chất lượng
-

Tổ chức nghiệm thu với NTP, ĐTC.


-

19

Không có trường hợp bỏ qua


III. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Công việc

Kết quả/ yêu cầu
nghiệm thu trước khi Bộ phận kiểm
soát chất lượng nghiệm thu nội bộ và
nghiệm thu với ư vấn giám sá, CĐT.

-

Thực hiện các hồ sơ chất lượng -

phục vụ công tác thanh toán.

Hồ sơ nghiệm thu được ký trong

thời hạn 3 ngày kể từ ngày nghiệm
thu ngoài hiện trường.

-

Ký Biên bản hiện trường với TVGS


-

Thực hiện các hành động khắc

phục, phòng ngừa, cải tiến chất lượng.

Đảm bảo Biên bản hiện trường

phải được ký không quá 12 giờ sau khi
nghiệm thu ngoài hiện trường .
-

Thường xuyên, kịp thời, hiệu quả

tài chính.
-

Xử lí các báo cáo không phù hợp.

-

Không quá 48 giờ phải có phản

hồi khắc phục và biện pháp khắc
phục. Đảm bảo đúng kỹ thuật, hiệu
quả tài chính.
-

20


Hoàn thành việc xử lý trước thời


III. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Công việc

Kết quả/ yêu cầu
hạn quy định của Hợp đồng.

7. Quản lí tài chính
-

Cung cấp khối lượng thực tế thi -

Đảm bảo chính xác, kịp thời, minh

công hàng kỳ phục vụ việc lập bill bạch.
thanh toán cho NTP, ĐTC.
-

-

Giám sát công việc của công nhật.

-

Thực thi các giải pháp để kiểm -


Đáp ứng yêu cầu công việc và tiến

độ.
Đảm bảo tỷ lệ hao hụt theo quy

soát tỷ lệ hao hụt VTTB, vật tư, vật định của Công ty.
liệu.
8. Khác
-

Thực hiện báo cáo ngày, tuần hoặc -

Đảm bảo chính xác, kịp thời.

đột xuất theo yêu cầu của Giám sát
chính, CHT.
-

Thực hiện và triển khai mọi chủ -

trương, chính sách của công ty hoặc
BCH Công trường.

21

Đảm bảo kịp thời, chính xác.


III. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CÔNG VIỆC


Công việc
-

Kết quả/ yêu cầu

Tham gia các cuộc họp, hội thảo, -

Đảm bảo 80% số lần tham dự.

huấn luyện…
-

Thực hiện công việc khác theo sự -

phân công của CHT, Giám sát chính.

Đảm bảo hoàn thành tốt các

nhiệm vụ được giao.

IV. QUYỀN HẠN XỬ LÝ CÔNG VIỆC
1. Quyền hạn:
-

Được quyền yêu cầu các cá nhân, bộ phận liên quan thực hi ện các công

việc theo Qui trình và Qui định.
-

Phân công giao việc và điều động nhân viên dưới quyền.


-

Được đề xuất hoặc báo cáo vượt cấp lên CHT khi Giám sát chính gi ải

quyết công việc chậm trễ hoặc gây cản trở làm ảnh hưởng công việc của d ự
án.
-

Được quyền yêu cầu các cá nhân/ bộ phận liên quan cung cấp các thông

tin cần thiết phục vụ cho công việc.

22


-

Được quyền từ chối thực hiện những công việc không đúng với quy định

Công ty, quy định pháp luật và chuẩn mực đạo đức nghề nghi ệp (thông báo
cho cấp quản lý trực tiếp và phải có bằng chứng chứng minh).
-

Được quyền làm việc vượt cấp khi cấp quản lý trực tiếp không có phản

hồi hay hành động kịp thời để đảm bảo các lợi ích Công ty.
-

Đề xuất các ý tưởng cải tiến trong quy trình quản lý của Công ty.


2. Quyền lợi:
-

Được tham dự các chương trình đào tạo phục vụ cho công việc.

-

Được hưởng chế độ chính sách cho người lao động theo quy định Công ty

và pháp luật.
-

Được tạo điều kiện để phát huy ý tưởng trong môi trường làm việc thân

thiện, cởi mở cùng các cơ hội phát triển phù hợp v ới kh ả năng công tác và
những đóng góp của cá nhân vào sự phát triển của Công ty.

2.3. Phương pháp đánh giá thực hiện công việc tại công ty trách nhi ệm h ữu
hạn đầu tư xây dựng Unicons
2.3.1. Phương pháp đánh giá THCV
Unicons được thành lập vào năm 2006 và là công ty thành viên nòng c ốt
trực thuộc Coteccons Group – Tập đoàn xây dựng hàng đầu Việt Nam. Tr ải qua
chặng đường hơn 10 năm hình thành và phát tri ển, Unicons đã có nh ững b ước
tiến vững chắc trên thị trường với tốc độ tăng trưởng doanh thu ấn tượng. Năm

23Xem Thêm

×