Tải bản đầy đủ (.doc) (30 trang)

GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 6 - NĂM HỌC 2019 2020 CHUẨN KTKN.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (208.63 KB, 30 trang )

Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 6

Tiết 11:

Năm học: 2019 - 2020

Thứ hai ngày 14 tháng 10 năm 2019
CHÀO CỜ
-----------------------------------------------Toán
LUYỆN TẬP

Tiết 26:
I. Mục tiêu:
- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Biết tên gọi, kí hiệu và mối quan hệ của các đơn vị đo diện tích.
2. Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng chuyển đổi các đơn vị đo diện tích , so sánh các đơn vị đo diện tích và
giải các bài toán có liên quan .
3. Thái độ
- Yêu thích môn toán
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
- Phấn màu
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của giáo viên

1/ Bài cũ: (5p)
- Hai đơn vị đo diện tích liền kề nhau có
mối quan hệ như thế nào ?
2/Dạy bài mới : (30p)
a/ Giới thiệu bài:


Bài 1 :
Gọi 3HS lên bảng làm .
Giáo viên nhận xét sửa sai .
Yêu cầu HS nêu cách làm

Bài 2: Yêu cầu HS đổi và chọn ĐA đúng
Bài 3 : yêu cầu HS đổi 2 vế đều cùng một
đơn vị rồi so sánh

Bài 4 : Yêu cầu HS đọc đề toán và giải

Hoạt động của học sinh

27 2
27 2
m =8
m
100
100
9
9
16m2 9dm2 = 16m2 +
m2 =16
m2
100
100
26 2
26dm2 =
m
100

65
b/4dm2 65cm2 = 4
dm2
100
95
95 cm2 =
dm2
100
8
102dm2 8cm2 = 102
dm2
100

a/8m2 27dm2 = 8m2 +

Bài 2:
3cm25mm2 =300mm2 + 5 mm2 =305mm2
Bài 3 : điền dấu >;<;=
a/ 3 m2 48 dm2 < 4 m2
348 dm2
400 dm2
b/300 mm2 > 2 cm2 89 mm2
300mm2
289 mm2
c/ 61 km2 > 610 hm2
6100 hm2
Bài 4 :
Bài giải :Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 6

3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
- Dặn về nhà làm bài tập toán xem trước bài
“Héc-ta” .

Năm học: 2019 - 2020

Diện tích 1 viên gạch là:
40 × 40 = 1600 ( cm2 )
Diện tích căn phòng:
160 × 150 = 240000 (cm2 )
240000 cm2 = 24 m2
Đáp số : 24 m2

----------------------------------------------Tập đọc
SỰ SỤP ĐỔ CỦA CHẾ ĐỘ A - PÁC - THAI

Tiết 11:
I. Mục tiêu:
- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Đọc đúng phiên âm tiếng nước ngoài và các số liệu thống kê trong bài .
2. Kĩ năng:
- Hiểu nội dung : Chế dộ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi và cuộc đấu tranh đòi bình
đẳng của những người da màu . ( trả lời được các câu hỏi trong SGK ) .
3. Thái độ
- Giáo dục HS tình đoàn kết giữa các dân tộc.
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
III. Tổ chức dạy học trên lớp.

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1/ Bài cũ : (5p)
- 2HS đọc thuộc bài, trả lời câu hỏi, giáo
viên nhận xét .
2/ Dạy bài mới: (30p)
b/ Luyện đọc:
- Giới thiệu tranh minh hoạ
- Hướng dẫn chia đoạn (chia 3 đoạn) :
+ Đoạn 1 : Từ đầu đến a-pac-thai
+ Đoạn 2 : Tiếp theo đến dân chủ nào
+ Đoạn 3 : Còn lại
- Cho HS đọc nối tiếp .
- Luyện đọc từ ngữ khó
- Cho HS đọc phần chú giải .
- Cho HS đọc nối tiếp
- HS luyện đọc theo cặp.
-Giáo viên đọc toàn bài
c/Tìm hiểu bài : Cho HS đọc thầm, lướt
từng đoạn suy nghĩ TLCH
H: Dưới chế độ a-pác –thai , người da đen
bị đối xử như thế nào ?
H: Người dân Nam Phi đã làm gì để xóa bỏ

- Theo dõi, lắng nghe
- Học sinh đọc toàn bài
- Nối tiếp nhau đọc đoạn ( 2 lần )
- Một vài Hs đọc

- đọc chú giải .
- Nối tiếp đọc
- Đọc theo cặp
-Người da đen bị đối xử một cách bất
công . Người da trắng chiếm 9/10 đất
trồng trọt , ... lương của người da đen chỉ
bằng 1/10 lương của công nhân da trắng .
Họ phải sống chữa bệnh ở những khu nhà
riêng và không được hưởng một chút tự
do , dân chủ nào .
-Họ đã đứng lên đòi bình đẳng . Cuộc đấu
tranh anh dũng và bền bỉ của họ cuối cùng
đã dành được thắng lợi .
- Những người có lương tri , yêu chuộng
hòa bình không thể chấp nhận sự phân
biệt chủng tộc dã man ,


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 6

chế độ phân biệt chủng tộc ?
H:Vì sao cuộc đấu tranh chống chế độ apác-thai được đông đảo mọi người trên thế
giới ủng hộ ?
H: Hãy giới thiệu về vị tổng thống đầu tiên
của Nam Phi mới ?
H: Thông qua bài đọc em có suy nghĩ gì?
-Yêu cầu HS nêu nội dung bài
d/ Đọc diễn cảm:
- H/d luyện đọc diễn cảm ( cảm hứng ca
ngợi, sảng khoái)Nhấn mạnh :bất bình,

dũng cảm và bền bỉ, tự do và công lí…
- Cho HS luyện đọc- Thi đọc trước lớp
3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
- Giáo viên nhận xét tiết học .

Năm học: 2019 - 2020

- Chế độ A-pác-thai là chế độ xấu xa nhất
hành tinh .
- Mọi người có quyền tự do, bình đẳng
-Ông là một luật sư , tên là Nen-xơn Manđê-la . Ông bị giam cầm 27 năm vì ông đã
đấu tranh chống chế độ a-pác-thai . Ông
là người tiêu biểu cho tất cả những người
da đen , da màu ở Nam Phi đã kiên cường
, bền bỉ đấu tranh cho một xã hội công
bằng , tự do , dân chủ .
-Màu da khác nhau nhưng đều là con
người, không nên phân biệt…
- Đọc nối tiếp
- Thi đọc- Bình chọn

-----------------------------------------------Kể chuyện
(Ôn)LÝ TỰ TRỌNG

Tiết 6:
I.Mục tiêu:
- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi Lý Tư Trọng giàu lòng yêu nước, dũng cảm bảo
vệ đồng đội, hiên ngang, bất khuất trước kẻ thù.

2. Kĩ năng:
- Dựa vào lời kể của GV và tranh minh họa, kể được toàn bộ câu truyện và hiểu được
ý nghĩa câu chuyện.
3. Thái độ
- Có ý thức tự hào về truyền thống dân tộc, quê hương
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh:
- Bảng phụ viết lời thuyết minh cho 6 tranh.
- Phiếu bài tập
III. Tổ chức dạy học trên lớp:
Hoạt động của giáo viên

1. Kiểm tra bài cũ: ( 5p)
2. Bài mới: ( 30p)
- Giáo viên nêu mục đích yêu cầu
* Hoạt động 1: Giáo viên kể chuyện
+GV kể lần 1.
+GV kể lần 2.
- Yêu cầu học sinh giải nghĩa các từ: sáng
dạ, mít tinh, luật sư, thanh niên, quốc tế.
+ Câu chuyện có những nhân vật nào?
+ Anh Lý Tự Trọng được cử đi học nước

Hoạt động của học sinh

-Vài HS nhắc lại
-Tiếp nối nhau giải thích theo ý kiến của
mình.
+Lý Tự Trọng, tên đội Tây, mật thám logrăng, luật sư.
+ Anh Lý Tự Trọng được cử đi học nước
ngoài năm1928.

+ Về nước anh làm nhiệm vụ liên lạc
chuyển và nhận thư từ tài liệu trao đổi các
Đảng bạn qua đường tàu biển.


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 6

Năm học: 2019 - 2020

ngoài khi nào?
+ Về nước anh làm nhiệm vụ gì?

-1HS dọc thành tiếng trước lớp.
-4HS ngồi 2 bàn tạo ra thành 1 nhóm
cùng trao đổi, thảo luận, viết lời thuyết
* Hoạt động 2: Viết lời thuyết minh cho
minh cho từng tranh.
tranh.
+Tranh 1: Lý Tự Trọng rất sáng dạ, được
-Gọi HS đọc yêu cầu BT1.
cử đi nước ngoài học tập.
-Yêu cầu HS hoạt động trong nhóm, trao
+Tranh 2: Lý Tự Trọng về nước anh được
đỗi thão luận về nội dung của từng tranh.
giao nhiệm vụ chuyễn và nhận thư từ, tài
-Gọi các nhóm trình bài yêu cầu các nhóm
liệu trao đổi với các tổ chức Đảng bạn qua
khác bổ sung.
đường tàu biển.
-Kết luận dán lời thuyết minh viết sẳn dưới +Tranh 3: Lý Tự Trọng rất nhanh trí, ran

từng tranh.
dạ và bình tỉnh trong công việc.
+Tranh 4: Trong một buổi mít tinh, anh đã
bắn chết tên mật thám.
+Tranh 5:Trước tòa án của giặc, anh hiên
ngang khẳng định lý tưởng cách mạng của
* Hoạt động 3: Hướng dẫn HS kể
mình.
-Chia HS thành nhóm, y/c HS quan sát
+Tranh 6: Ra pháp trường, Lý Tự Trọng
tranh minh họa, dựa vào lời thuyết minh để vẫn hát vang bài quốc tế ca.
kể lại đoạn chuyện và toàn bộ câu chuyện
- (2-3) hs kể toàn bộ câu chuyện trước lớp
sau đó trao đổi với nhau về ý nghĩa câu
và trả lời câu hỏi về nội dung chuyện.
chuyện.
+Câu chuyện cho thấy người Việt Nam rất
-Tổ chức cho HS thi kể trước lớp.
yêu nước, sẳn sàn hi sinh cả bản thân
-Yêu cầu HS nhận xét, tìm ra bạn kể chuyện mình vì đất nước, hiên ngang bất khuất
hay nhất, hiểu câu chuyện nhất.
trước kẻ thù.
* Hoạt động kết thúc:
+ Câu chuyện giúp em hiểu gì về con người
Việt Nam?
C.Định hướng học tập tiếp theo ( 3 phút)
- Chuẩn bị : Kể chuyện Cây cỏ nước Nam
-----------------------------------------------Thứ ba ngày 15 tháng 10 năm 2019
Toán
HÉC - TA


Tiết 27:
I. Mục tiêu:
- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Biết tên gọi , kí hiệu , độ lớn của đơn vị đo diện tích héc ta , quan hệ giữa héc - ta .
- Biết quan hệ giữa hécta và mét vuông.
2. Kĩ năng:
- Chuyển đổi các đơn vị đo diện tích ( trong mối quan hệ với hécta )
3. Thái độ
- Giáo dục HS tính cẩn thận, tập trung chú ý.


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 6

Năm học: 2019 - 2020

II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
- Phấn màu
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của giáo viên

1/Bài cũ : (5p)
Điền vào chỗ chấm 2m2 =….dm2,
504dm2= …m2…dm2
2/Dạy bài mới : (30p)
a/ Giới thiệu bài:
* Hoạt động 1:
Giới thiệu đơn vị đo diện tích: héc ta .
1 ha = 1 hm2 = 10000 m2

* Hoạt động 2 : Thực hành
Bài 1 : Yêu cầu HS đọc bài 1
- Cho Hs tự làm vào vở .
- Gọi 4 em lên bảng làm
- trình bày cách đổi :
a) Đổi từ lớn đến bé
VD : Vì 1 km2 = 100hm2 nên
3
3
km2 = 100 × = 75 ha
4
4

Hoạt động của học sinh

- HS chú ý theo dõi

Bài 1 : a) 4 ha = 40000 m2
20 ha = 200000 m2
1 km2 = 100 ha (vì 1 km2 = 100 hm2)
15 km2 = 1500 ha
1
ha = 5000 m2 ;
2
1
km2 =10 ha ;
10

1
ha = 100 m2

100
3
km2 = 75 ha
4

b )60000 m2 = 6 ha
b)Đổi từ đơn vị bé đến đơn vị lớn.
1800 ha = 18 km2
làm và yêu cầu HS nêu cách đổi
800000 m2 = 80 ha
VD : 60000 m2 = ... ha .
vì 1 ha = 10000 m2 nên ta thực hiện 60000 : 27000 ha = 270 km2
10000 = 6 vậy
60000 m2 = 6 ha
Bài 2 :Yêu cầu HS nêu đề toán. Cho học sinh Bài 2 : 22200 ha = 222 km2
thực hiện cá nhân vào vở – 1 học sinh lên ( vì 1ha = 1 hm2 mà 100 hm2 = 1 km2 )
bảng .
Bài 3 :
Bài 3 : 1 HS lên bảng- lớp làm vở
a) 85 km2 < 850 ha ( S)
b ) 51 ha > 60000 m2 ( Đ)
3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
- Học sinh nhắc lại bảng đơn vị đo diện tích .

c) 4 dm2 7 cm2 = 4

7
dm2 ( S )
10


-----------------------------------------------Tập đọc
TÁC PHẨM CỦA SI - LE VÀ TÊN PHÁT XÍT

Tiết 12:
I. Mục tiêu:
- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 6

Năm học: 2019 - 2020

- Hiểu ý nghĩa : Cụ già người Pháp đẵ dạy cho tên sĩ quan Đức hống hách một bài học
sâu sắc.
2. Kĩ năng:
- Trả lời được các câu hỏi 1,2,3 .
- Đọc đúng các tên người nước ngoài trong bài: Si- le, Pa- ri, Hít- le, Vin- hemten,Mét- xi-na, I- ta- li-a, Oóc- lê-ăng . Bước đầu đọc diễn cảm được bài văn .
3. Thái độ
- Học sinh biết yêu hòa bình chống chiến tranh
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của giáo viên

1/ Bài cũ : (5p)
- Kiểm tra 2 học sinh đọc và trả lời câu hỏi .
- GV nhận xét .
2/ Dạy bài mới : (30p)
a/ Giới thiệu bài :
b/ Luyện đọc :

-Gọi một HS đọc toàn bài
- H/dẫn HS quan sát tranh minh hoạ
- H/ dẫn chia đoạn
Đoạn 1 : Từ đầu đến “ chào ngài” .
Đoạn 2 : tiếp theo đến điềm đạm trả lời .
Đoạn 3 : còn lại .
-Gọi HS đọc nối tiếp
- Luyện đọc từ, tiếng khó
-Gọi HS đọc nối tiếp
- Gọi HS đọc chú giải
- Cho HS luyện đọc theo cặp
- Giáo viên đọc mẫu toàn bài .
c/ Hướng dẫn tìm hiểu bài
Cho HS đọc thầm, lướt suy nghĩ TLCH
H:Câu chuyện xảy ra ở đâu , bao giờ ? Tên
phát xít nói gì khi gặp những người trên
tàu ?
H:Vì sao tên sĩ quan phát xít có thái độ bực
tức vì ông cụ người Pháp ?
H:Nhà văn Đức Si-le được ông cụ người
Pháp đánh giá ra sao ? Em hiểu thái độ của
ông cụ đối với người Đức và tiếng Đức như
thế nào ?
H:Lời đáp của ông cụ cuối truyện có ngụ ý


Hoạt động của học sinh

- Đọc bài- lắng nghe .
- Theo dõi trong sách giáo khoa .

- Phát biểu- nhận xét

- Học sinh đọc bài
- Nối tiếp đọc bài
- luyện đọc các từ khó
- Đọc nối tiếp kết hợp giải nghĩa từ
-Đọc theo cặp
- Lắng nghe
- Đọc- trả lời- nhận xét, bổ sung
- Chuyện xảy ra trên một chuyến tàu ở
Pari , thủ đô nước Pháp bị phát xít Đức
chiếm đóng . Tên sĩ quan phát xít bước
vào toa tàu giữ thẳng tay hô to : Hít – le
muôn năm
- Vì cụ đáp lại lời hắn một cách lạnh
lùng . Hắn càng bực khi hắn nhận ra ông
cụ biết tiếng Đức một cách thành thạo đến
mức đọc được truyện của nhà văn Đức
nhưng không đáp lời hắn bằng tiếng Đức .
-Cụ già người Pháp đánh giá Si- le là một
nhà văn quốc tế . Ông cụ thông thạo tiếng
Đức , ngưỡng mộ nhà văn Đức Si-le
nhưng căm ghét tên phát xít Đức xâm
lược . Ông cụ không ghét người Đức ,
tiếng Đức mà chỉ căm ghét những tên
phát xít .
- Si-le xem các người là kẻ cướp . các


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 6


GV : Cụ già người Pháp biết rất nhiều tác
phẩm của nhà văn Đức Si-le nên mượn ngay
tên vở kịch “ Những tên cướp ” để ám chỉ
bọn phát xít xâm lược . Cách nói ngụ ý rất tế
nhị mà sâu cay này khiến tên sĩ quan Đức bị
bẽ mặt , rất tức tối mà không làm gì được .
- Gọi HS nêu nội dung của câu chuyện
c/Đọc diễn cảm :
- Cho 3 HS đọc nối tiếp lại bài
- Chú ý đọc đúng lời ông cụ : câu kết – hạ
giọng , ngưng một chút trước từ vở và nhấn
giọng cụm từ : Những tên cướp thể hiện rõ
ngụ ý hóm hỉnh , sâu cay .
3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
- GV hệ thống nội dung bài.

Năm học: 2019 - 2020

ngươi là bọn kẻ cướp .
- Các người không xứng đáng với Si-le
- Lắng nghe

- Phát biểu, nhận xét
- Nhắc lại
- Đọc nối tiếp
-Theo dơi
- Luyện đọc diễn cảm – Nối tiếp thi đọc
diễn cảm, nhận xét, b́nh chọn


-----------------------------------------------Luyện từ và câu
MỞ RỘNG VỐN TỪ : HỮU NGHỊ – HỢP TÁC

Tiết 11:
I. Mục tiêu:
- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Hiểu được nghĩa của các từ có tiếng hữu,tiếng hợp và biết xếp vào các nhóm thích
hợp theo yêu cầu của bài tập 1,2
2. Kĩ năng:
- Biết đặt câu với một từ , một thành ngữ theo yêu cầu BT3, BT4.
3. Thái độ
- Giáo dục HS tình hữu nghị, biết hợp tc trong cơng việc v học tập
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
- Từ điển học sinh .
- Bảng phụ – bảng nhóm
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của giáo viên

1/ Bài cũ : (5p)
H: Em hãy cho biết thế nào là từ đồng âm ?
Đặt câu để phân biệt nghĩa của từ đồng âm ?
2/ Dạy bài mới : (30p)
a/ Giới thiệu bài :
b) Hướng dẫn học sinh làm bài tập .
* Hoạt động 1 : làm bài tập 1
- Cho HS đọc yêu cầu bài tập 1 .Làm bài
vào VBT-2 em làm bảng nhóm Giúp HS
hiểu nghĩa của một số từ.
- Cho HS trình bày kết quả . GV chốt lại kết


Hoạt động của học sinh

Bài tập 1:
a)Hữu có nghĩa là bạn bè:
-Hữu nghị :T/c thân thiết giữa các nước
- Chiến hữu : bạn chiến đấu .
- Thân hữu : bạn bè thân thiết .
- Bằng hữu : bạn bè .
b)Hữu nghĩa là có : hữu ích , có ích .
-Hữu hiệu : có hiệu quả .
-Hữu dụng : dùng được việc .
-Hữu tình : có sức hấp dẫn .
Bài tập 2:


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 6

quả đúng
Hoạt động 2 : bài tập 2 .
Cho HS làm bài cá nhân – 2 em làm trên
bảng nhóm- treo bảng đọc kết quả - nhận
xét bổ sung .
Kết luận
Hoạt động 3 bài tập 3. l
-giao việc mỗi em đặt hai câu .
Mỗi câu với một từ bài tập 1 .
Một câu với một từ bài tập 2.
- Khuyến khích HS đặt nhiều câu
Cho HS nối tiếp trình bày kết quả .

- Nhận xét khen những học sinh đặt
câu đúng , câu hay .

Hoạt động 4 : làm bài tập 4
- Cho học sinh đọc yêu cầu .
-Gợi ý: bài tập 4 cho thành ngữ . Nhiệm vụ
của các em là đặt 3 câu , mỗi câu trong đó
có 1 thành ngữ đã cho . Các em trao đổi
theo cặp để hiểu được nội dung các câu
thành ngữ , các trường hợp sử dụng câu
thành ngữ , sau đó mới đặt câu .
- Cho HS làm bài và trình bày kết quả
- Khen những học sinh đặt câu hay .

3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
- Tuyên dương những HS , nhóm HS làm
việc tốt, chuẩn bị bài sau

Năm học: 2019 - 2020

a)Gộp có nghĩa là gộp lại, tập hợp thành
cái lớn hơn :hợp tác , hợp nhất , hợp lực
.
b)Hợp có nghĩa là đúng với yêu cầu đòi
hỏi nào đó: hợp tình , phù hợp , hợp thời ,
hợp lệ , hợp pháp , hợp lí , thích hợp .
Bài tập 3: Đặt câu
Ví dụ : +Nước ta luôn vun đắp tình hữu
nghị với các nước trên thế giới .
+Ngày tết , bạn bè thân hữu đến mừng

thọ ông em .
+Chúng ta là bạn hữu cần giúp đỡ nhau
+Loại thuốc này rất hữu hiệu .
- Với những từ bài tập 2 HS có thể đặt
câu:
+Chúng tôi hợp tác với nhau rất nhiều
việc
+Công việc này rất phù hợp với em .
Bài tập 4: Giải nghĩa :
Bốn biển một nhà : người ở khắp nơi
đoàn kết như người trong một nhà .
Kề vai sát cánh : Sự đồng tâm hợp lực ,
cùng chia sẻ gian nan .
Chung lưng đấu sức : sự đồng tâm hợp
lực, chia sẻ gian nan giữa những người
cùng chung sức gánh vác một công việc
quan trọng .
* Đặt câu:
- Nam bắc sum họp , bốn biển một nhà
-Chúng tôi luôn kề vai sát cánh trong
mọi công việc .
-Bố mẹ luôn chung lưng đấu sức để xây
dựng tổ ấm gia đình .

--------------------------------------------------Tập làm văn
LUYỆN TẬP LÀM ĐƠN

Tiết 11:
I. Mục tiêu:
- Sau bài học , học sinh có khả năng:

1. Kiến thức:
- Nắm được cách thức viết đơn, cấu tạo của đơn
2. Kĩ năng:


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 6

Năm học: 2019 - 2020

- Biết cách viết một lá đơn đúng quy định về thể thức, đủ̉ nội dung cần thiết, trình
bày
lí do, nguyện vọng rõ ràng.
3. Thái độ
- Giáo dục HS lựa chọn từ sát nghĩa, đặt câu ngắn gọn dễ hiểu khi viết đơn .
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của giáo viên

1/ Bài cũ: (5p)
- Kiểm tra đoạn văn viết lại của một số em
2/ Dạy bài mới: (30p)
a/ Giới thiệu bài :
b/ Hướng dẫn HS luyện tập
Bài 1:cho HS đọc bài “ Thần chết mang
tên 7 sắc cầu vòng ” trả lời các câu hỏi :
Chất độc màu da cam gây ra hậu quả gì đối
với con người? .
H:Chúng ta cói thể làm gì để giảm bớt nỗi
đau cho nạn nhân chất độc màu da cam ?
Bài 2 : Gọi HS đọc phần chú ý sgk – yêu

cầu HS đọc nội dung bài tập 2
–H:Phần Quốc hiệu , tiêu ngữ ta viết vị trí
nào trên trang giấy? Ta cần viết hoa chữ
nào ?
lưu ý học sinh cách viết

- Cho HS tập viết đơn .
HS nối tiếp nhau trình bày kết quả.
- Nhận xét một số đơn , nhận xét kĩ năng
viết đơn của học sinh .

Hoạt động của học sinh

- đọc yêu cầu bài 1 – cả lớp đọc thầm
- Phá hủy hơn 2 ha rừng , làm xói mòn và
khô cằn đất , diệt chủng các loài muôn
thú, gây ra những bệnh nguy hiểm cho
con người bị nhiễm chất độc này và con
cái họ như ung thư , thần kinh , sinh quái
dị ... Hiện nay cả nước ta có khoảng
70000 người lớn và 200000 đến 300000
trẻ em bị nhiễm chất độc này .
- Chúng ta thăm hỏi động viên , giúp đỡ ,
vận động mọi người gây quỹ ủng hộ nạn
nhân chất độc màu da cam . Thể hiện sự
cảm thông đối với họ .
- Ta thường viết giữa trang giấy .
Ta viết hoa các chữ : Cộng, Việt Nam ,
Độc , Tự , Hạnh .
Ngày ... tháng ... năm viết đơn , nhớ viết

lùi sang phải trang giấy , phía dưới tiêu
ngữ nhớ cách một dòng . Tên lá đơn viết
giữa trang giấy , chữ to gấp 2 lần hoặc
gấp rưỡi các chữ trong nội dung . Người
làm đơn ở góc dưới bên phải lá đơn .
Phần lý do viết đơn là nội dung quan
trọng cần viết ngắn gọn , rõ ràng thể hiện
rõ nguyện vọng.
Học sinh nghe và nhận xét xem đơn viết
có đúng thể thức hay không ? Trình bày
có sáng tạo không ? Lý do , nguyện vọng
có rõ ràng không ?

3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
- Giáo viên nhận xét tiết học .
-----------------------------------------------Thứ tư ngày 16 tháng 10 năm 2019
Toán
Tiết 28:
LUYỆN TẬP


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 6

Năm học: 2019 - 2020

I. Mục tiêu:
- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- biết tên gọi , kí hiệu và mỗi quan hệ của các đơn vị đo diện tích đã học .
2. Kĩ năng:

- Vận dụng để chuyển đổi , so sánh số đo diện tích .
- Giải các bài toán có liên quan đến diện tích .
3. Thái độ
- Vận dụng kiến thức vào cuộc sống, sử dụng đơn vị đo diện tích đúng.
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
- Bảng con, phiếu bài tập
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của giáo viên

1/ Bài cũ : (5p)
- Gọi 2 học sinh làm bài 4/sgk
2/ Dạy bài mới: (30p)
a/)Giới thiệu bài : Nêu mục tiêu bài học
Bài 1:Viết các số đo dưới dạng số đo bằng
m2 .
Gọi 3 HS lên bảng
Nhận xét bài làm học sinh.

Hoạt động của học sinh

Bài 1:
a/5ha= 50000m2 2km2=2000000m2
b/400dm2=4m2 ; 1500dm2=15m2
70000cm2=7m2.
c/ 26m217dm2 =26
90m25dm2 = 90

Bài 3: Yêu cầu học sinh đọc đề và tóm
- Yêu cầu học sinh nêu cách giải .
- Cả lớp làm vào vở .

- cho 1 học sinh lên bảng .
- Giáo viên nhận xét .
Bài 4 : Gọi HSk chữa bài
- Giáo viên nhận xét .

5
35 2
m ; 5dm2=
m.
100
100

Bài 2:
2m29dm2> 29dm2 ; 790ha < 79km2
209dm2.
7900ha
4cm25mm2= 4

Bài 2: Yêu cầu học sinh tự làm và giải thích
cách làm .
Giáo viên nhận xét .

17 2
m.
100

5
cm2.
100


Bài 3:

Bài giải :
Diện tích căn phòng là :
6 × 4 = 24(m2).
Số tiền mua gỗ để lát sàn toàn bộ căn
phòng :
280000 × 24=6720000(đồng)
Đáp số: 6720000đồng
Bài 4 :
Bài giải :
Chiều rộng của khu đất là :
3
4

200 × = 150 ( m )
Diện tích khu đất
200 × 150 = 30000 ( m2)
30000 m2 = 3 ha
Đáp số : 30000 m2; 3 ha

3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
- Giáo viên nhận xét tiết học.
--------------------------------------------Thể dục


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 6

Năm học: 2019 - 2020


GIÁO VIÊN CHUYÊN DẠY
-------------------------------------------------Tiếng anh
GIÁO VIÊN CHUYÊN DẠY( 2 tiết)
-------------------------------------------------Thứ năm ngày 17 tháng 10 năm 2019
Âm nhạc
GIÁO VIÊN CHUYÊN DẠY
-------------------------------------------------Toán
LUYỆN TẬP CHUNG

Tiết 29:
I. Mục tiêu:
- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Nắm được vag ghi nhớ các đơn vị đo diện tích đã học , cách tính diện tích các hình
đã học .
2. Kĩ năng:
- Giải các bài toán liên quan đến diện tích .
3. Thái độ
- Giáo dục HS tính cẩn thận, tập trung chú ý.
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1 /Bài cũ : (5p)
Bài 1 : Diện tích nền căn phòng
2
2
Điền vào chỗ chấm : 3 hm = ... m ;

9 × 6 = 54 ( m2 ) = 540000 cm2
1 km2 2 dam2 = ...dam2
Diện tích 1 viên gạch:
Nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo diện
30 × 30 = 900 (cm2 )
tích liền nhau .
Số viên gạch dùng để lát căn phòng
2/Dạy bài mới (30p)
540000 : 900 = 600 ( viên )
a/Giới thiệu :
Đáp số : 600 viên
b/ Luyện tập thực hành .
Bài 2 :
Giải
a)
Chiều rộng thửa ruộng là:
Bài 1 : Yêu cầu HS đọc đề bài và tự thực
80 : 2 = 40 ( m )
hiện cá nhân vào vở .
Diện tích của thửa ruộng là:
- gọi học sinh lên bảng làm .
80 × 40 = 3200 ( m 2 )
Giáo viên nhận xét sữa sai .
3200 m2 gấp 100 m2 số lần
3200 : 100 = 32 ( lần )
Số thóc thu hoạch
×
Bài 2: Tương tự
50 32 = 1600(kg)= 16 tạ
Đáp số : a) 3200 m2 ; b) 16 tạ

Bài 3 : Hỏi tỉ lệ 1 : 1000 cho ta biết điều gì Bài 3 :
Bài giải
Hướng dẫn cách giải bài toán
Chiều dài mảnh đất :
- Học sinh tự giải vào vở .
5 × 1000 = 5000cm = 50 ( m )
- Học sinh trình bày kết quả
Chiều rộng mảnh đất :


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 6

- Giáo viên nhận xét .

Năm học: 2019 - 2020

3 × 1000 = 3000cm =30 ( m )
Diện tích mảnh đất :
50 × 30 = 1500 ( m 2 )
Đáp số : 1500 m 2

3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
- HS nhắc lai cách tính độ dài thực tế khi
độ dài và tỉ lệ trên bản đồ.
- Nhận xét tiết học.
-----------------------------------------------Tiếng anh
GIÁO VIÊN CHUYÊN DẠY
-------------------------------------------------Luyện từ và câu
Tiết 12:
LUYỆN TẬP TỪ ĐỒNG NGHĨA – TỪ TRÁI NGHĨA

I. Mục tiêu:
- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Biết sử dụng từ đồng nghĩa 1 cách thích hợp; hiểu ý nghĩa chung của 1 số tục ngữ
- Dựa theo ý 1 khổ thơ trong bái Sắc màu em yêu, viết 1 đoạn văn miêu tả sự vật có
sử dụng 1,2 từ đồng nghĩa (BT3) .
2. Kĩ năng:
- Biết tìm những từ trái nghĩa để miêu tả theo yêu cầu của BT4(chọn 2 hoặc 3 trong số
4 ý: (a,b,c,d); đặt được câu để phân biệt 1 cặp từ trái nghĩa tìm được ở BT4(BT5)
3. Thái độ
- Có ý thức sử dụng từ đồng nghĩa, trái nghĩa khi nói và viết
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
- VBT TV 5/SGK, bút dạ 2 tờ phiếu khổ to cho BT 1.
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của GV

1. Kiểm tra bài cũ: (5p)
- Thế nào là từ đồng nghĩa? Từ trái nghĩa?
2.Dạy bài mới (30p)
a.Giới thiệu bài.
+ Bài tập 1:
* Mẫu: Trong các sắc màu, em thích nhất
là màu đỏ vì đó là màu luống rẫy, gây ấn
tượng nhất. Màu đỏ là màu máu đỏ hồng
trong tim. Màu đỏ tươi của lá cờ tổ quốc,
màu đỏ thắm của những chiếc khăn quàng
đội viên. Đó là màu đỏ ói của mặt trờisắp
lặn, màu đỏ rực của bếp lửa, màu đỏ au
trên đôi má nhúng phính của những em bé
khoẻ mạnh, xinh đẹp.

Bài tập 4:Tìm từ trái nghĩa
Tả hình dáng:
Tả hành động:

Hoạt động của HS

- HS đọc y/c BT 3 chọn 1 khổ thơ “Sắc
màu em yêu” để viết thành 1 đoạn văn.
- 3 HS phát biểu dự định chọn khổ thơ
nào.
-2 HS giỏi làm mẫu.
- HS làm vào vở BT.
- HS nối tiếp nhau đọc bài của mình.
cao/ thấp; cao/ lùn; cao vống/ lùn tịt
khóc/ cười; đứng/ ngồi;
buôn / vui; lạc quan/ bi quan..
tốt/ xấu; hiền/ dữ..
Làm việc vào vở
Từng Hs nối tiếp nhau đọc


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 6

Năm học: 2019 - 2020

Tả trạng thái:
Hs nhắc lại bài học
Tả phẩm chất:
Bài tập 5:
3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)

Học thuộc thành ngữ, tục ngữ; chuẩn bị bài
sau.
------------------------------------------------Thứ sáu ngày 18 tháng 10 năm 2019
Toán
Tiết 30:
LUYỆN TẬP CHUNG .
I. Mục tiêu:
- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Giúp học sinh củng cố về so sánh phân số , tính giá trị biểu thức của phân số.
2. Kĩ năng:
- Biết cách giải bài toán liên quan đến tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó .
3. Thái độ
- Yêu thích môn toán, có ý thức tham gia học tập
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của giáo viên

1/ Bài cũ: (5p)
- HS chữa bài VBT.
2/ Dạy bài mới : (30p)
a/ Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu bài học
b/ Hướng dẫn luyện tập :.
Bài 1:Yêu cầu HS đọc bài tập
Cho HS làm vở- chữa bài trên bảng
Nêu cách so sánh hai phân số cùng mẫu số
hoặc khác mẫu số
Giáo viên nhận xét
Lưu ý :Câu b cần qui đồng 4 phân số sau
đó mới xếp theo thứ tự từ bé đến lớn .

Bài 2:HS làm cá nhân vào vở .
Gọi 4 HS lên bảng làm và trình bày cách
làm , cả lớp quan sát nhận xét .Lưu ý học
sinh khi làm tính xong cần rút gọn kết quả
đến phân số tối giản
Bài 3: yêu cầu học sinh đọc đề toán .
Cả lớp làm bài vào vở – gọi một học sinh
lên bảng làm .
Giáo viên nhận xét bài làm học sinh.
Bài 4:Yêu cầu HS đọc đề toán tóm tắt đề

Hoạt động của học sinh
18 28
31
32
1
2
3
5
<
<
<
. b) < < <
35 35
35
35
12 3
4
6
2

8
3
9
5
10


; =
; =
 =
÷
 3 12 4 12 6 12 

a)

Bài 2:

3 2 2 9 + 8 + 5 22 11
=
=
=
4 3 12
12
12 6
7 7 11 28 − 14 − 11 3
=
b) − − =
8 16 32
32
32

3 2 5 3× 2 × 5 6 1
=
=
c) × × =
5 7 6 5 × 7 × 6 42 7
15 3 3 15 8 3 15
d) : × = × × = .
16 8 4 16 3 4 8

a) + +

Bài 3: Giải
5ha = 500000 m2
Diện tích hồ nước là .
50000 ×

3
=15000 (m2)
10

Đáp số :15000 m2.
Bài 4: Bài giải :
Hiệu số phần bằng nhau .
4 – 1 =3 (phần )
Tuổi con là . 30 :3 = 10 (tuổi )


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 6

toán .

Gợi ý cách làm .
3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
- Nhận xét qua tiết học .

Năm học: 2019 - 2020

Tuổi bố là .10 × 4 =40 (tuổi )
Đáp số: Bố :40 tuổi ; Con :10 Tuổi .

-----------------------------------------------Chính tả
Ê-MI-LI , CON ...

Tiết 6:
I. Mục tiêu:
- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Nhớ -viết đúng bài chính tả , trình bày đúng hình thức thơ tự do .
2. Kĩ năng:
- Nhận biết được các tiếng chứa ưa/ươ và cách ghi dấu thanh theo yêu cầu của
bài tập 2 ; tìm được tiếng chứa ưa/ươ thích hợp trong 2,3 câu thành ngữ, tục ngữ ở bài
tập 3
3. Thái độ
- Có ý thức viết bài và rèn chữ viết
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
- bảng phụ ghi nội dung các bài tập 3 .
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của giáo viên

1/ Bài cũ : (5p)
- 3HS viết những tiếng có nguyên âm đôi

uô / ua trên bảng: sông suối , ruộng đồng ,
buổi hoàng hôn , tuổi thơ , đùa vui , ngày
mùa , lúa chín , dải lụa Cho học sinh nêu
qui tắc đánh dấu thanh ở những tiếng đó .
2/ Dạy bài mới : (30p)
a/ Giới thiệu bài : GV ghi mục bài lên
bảng .
b/Hướng dẫn HS nhớ viết chính tả:
- Cho 2Hs đọc thuộc 2 khổ thơ sẽ viết
- Cho HS luyện viết một vài từ ngữ dễ viết
sai : Oa-sinh-tơn, Ê-mi-li, sáng loà, giùm
- Lưu ý cho HS cách trình bày
- Cho HS nhớ lại bài và tự viết
- Theo dõi, giúp đỡ HS chưa thuộc bài kĩ
- Nhận xét bài viết
c/ Hướng dẫn học sinh làm bài tập
Bài 2:- Cho HS đọc yêu cầu bài tập 2 .làm
vào vở bài tập Tiếng Việt
+ Đọc 2 khổ thơ
+ Tìm tiếng có ưa , ươ trong 2 khổ thơ đó .

Hoạt động của học sinh

- Đọc thuộc lòng khổ thơ
- luyện viết từ ngữ trên bảng+ nháp
- Lắng nghe
- HS nhớ và viết lại đoạn chính tả
- soát lại bài .
- Theo dõi, chữa bài
Bài tập 2:

+Các tiếng chứa ưa :lưa , thưa , mưa ,giữa
.
+ Các tiếng chứa ươ :tưởng , nước ,
tươi ,ngược .
*Nhận xét cách đánh dấu thanh .
-Trong tiếng giữa (không có âm cuối )dấu
thanh đặt chữ cái đầu của âm chính.
Các tiếng : lưa , thưa , mưa không có dấu
thanh vì mang thanh ngang .
-Trong các tiếng :tưởng , nước , ngược
(có âm cuối )dấu thanh đặt ở chữ cái thứ
hai của âm chính . Tiếng tươi không có


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 6

Năm học: 2019 - 2020

+ Nêu nhận xét về cách ghi dấu thanh ở dấu thanh vì mang thanh ngang .
các tiếng đã tìm được .
Bài 3 : Các từ cần điền là .
- Cho học sinh trình bày kết quả
+ Cầu được ước thấy .
- Giáo viên nhận xét và chốt lại kết quả .
+ Năm nắng mười mưa .
Bài 3 : Tương tự HS làm bài- 1 em chữa + Nước chảy đá mòn .
bài trên bảng phụ
+ Lửa thử vàng gian nan thử sức .
- Học sinh trình bày – giáo viên chốt kết - HS thi đọc thuộc các câu trên .
quả đúng

3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
- Chuẩn bị tiết 7 bài “ bài dòng kinh quê
hương
- Giáo viên nhận xét tiết học .
----------------------------------------------Tập làm văn
LUYỆN TẬP TẢ CẢNH

Tiết 12:
I. Mục tiêu:
- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Nhận biết được cách quan sát khi tả cảnh trong hai đoạn văn trích ( BT1 ) .
2. Kĩ năng:
- Biết lập dàn ý cho bài văn miêu tả một cảnh sông nước ( BT2 ) .
- HS quan sát kĩ , lựa chọn chi tiết đặc sắc để lập dàn ý .
3. Thái độ
- Có ý thức khi quan sát, chọn lọc từ ngữ miêu tả
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
- Giáo viên chuẩn bị tranh ảnh minh họa cảnh sông nước (biển, sông, suối, hồ, đầm ).
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1/ Bài cũ : (5p)
- Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh cho
tiết học .
2/ Dạy bài mới : (30p)
a/ Giới thiệu bài :
b/Hướng dẫn làm bài tập :

Bài tập 1: Cho HS thảo luận theo cặp sau
đó trả lời câu hỏi .
-Gọi HS đọc 2 đoạn văn .
Đoạn a: Đoạn văn tả đặt điểm gì của biển ?
Câu nào trong đoạn văn nói rõ đặt điểm đó
? Để tả những đặc điểm đó tác giả đã quan
sát những gì và vào những thời điểm
nào?
+Giải nghĩa tư: liên tưởng -> Từ chuyện

Bài tập 1: đọc to- cả lớp đọc thầm .
-Tả sự thay đổi màu sắc của mặt biển theo
sắc của mây trời .
Câu :”Biển luôn thay đổi màu tùy theo
sắc mây trời “.
Tác giả quan sát bầu trời và mặt biển vào
những thời điểm khác nhau khi bầu trời
xanh thẳm , khi bầu trời rải mây trắng
nhạt , khi trời âm u, khi trời ầm ầm dông
gió liên tưởng :từ chuyện này , hình ảnh
này nghĩ ra chuyện khác , hình ảnh khác
biển như con người cũng biết buồn vui ,
lúc tẻ nhạt lạnh lùng , lúc sôi nổi hả hê ,
lúc đăm chiêu gắt gỏng .
-Con kênh quan sát mọi thời điểm trong


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 6

này, hình ảnh này nghĩ ra chuyện khác,

hình ảnh khác, từ chuyện của người ngẫm
nghĩ ra chuyện của mình
Khi quan sát biển tác giả liên tưởng thú vị
như thế nào ?
GVnêu: liên tưởng này khiến biển trở nên
gần gũi với con người hơn .
Đoạn b: Con kênh quan sát thời điểm nào
trong ngày ?
H:Tác giả nhận ra đặc điểm của con kênh
chủ yếu bằng giác quan nào ?
H:Nêu tác dụng của những liên tưởng khi
quan sát và miêu tả con kênh .
Bài tập 2 : Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
Giáo viên giao việc : dựa vào những ghi
chép được sau khi quan sát về một cảnh
sông nứớc các em hãy lập thành một dàn ý
.
-Cho HS xem lại dàn ý đã chuẩn bị .
- Gọi HS trình bày kết quả .
-Nhận xét những bài làm có dàn ý hay
-Ghi điểm .(đọc bài văn có nhiều ý hay ).
Chốt lai ý chính bài làm học sinh .

3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
- Củng cố lại nội dung bài học .
- Nhận xét tiết học.
Tiết 10:

Năm học: 2019 - 2020


ngày : suốt ngày từ lúc mặt trời mọc đến
lúc mặt trời lặn , buổi sáng giữa trưa lúc
trời chiều .
-Tác giả quan sát bằng thị giác để thấy
nắng nơi đây đổ lửa , thấy màu sắc của
con kênh biến đổi trong ngày..
-Tác giả quan sát bằng xúc giác để thấy
nắng nóng như đổ lửa .
Bài tập 2 : Một HS đọc to cả lớp đọc thầm
.
Mở bài : Con sông quê em gắn với những
kỉ niệm tuổi thơ .
Thân bài : Sông nằm uốn khúc quanh
làng .
Những hàng dừa xanh cao vút dọc hai bên
bờ sông .
- Buổi sáng, ánh nắng chiếu xuống mặt
sông .
-Buổi chiều , khi hoàng hôn đã tắt , vài tia
nắng còn lại rọi trên sông ..
-Thuyền cập bến sau một ngày đánh bắt ..
-Khi nước triều dâng , sóng cuồn cuộn
đưa phù sa về bồi đắp ruộng đồng .
-Có sông làm cho ruộng đồng thêm tươi
tốt. Buổi tối, dưới ánh trăng mặt sông lấp
lánh ..
Mùa hè chúng em ra bãi cát ven sông
hóng mát ..
Sông là nguồn lợi lớn của quê hương
Kết bài : Con sông quê hương thật đẹp và

kỳ diệu .
Em luôn nhớ mãi về con sông quê hương

-------------------------------------------------SINH HOẠT LỚP TUẦN 5
TLVM. KÍNH TRỌNG NGƯỜI LỚN TUỔI

I.Môc tiªu:
- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Đánh giá hoạt động của tuần 5 và đề ra kế hoạch hoạt động trong tuần 6
1. Học sinh nhận thấy cần ứng xử thể hiện sự kính trọng đối với người lớn tuổi.
2. Kĩ năng :
- Thưa gửi, chào hỏi lễ phép, lời nói đúng mực, nét mặt thân thiện, cởi mở
khi giao tiếp với người lớn tuổi.


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 6

Năm học: 2019 - 2020

- Biết cảm ơn, xin lỗi đúng lúc với thái độ chân thành.
- Đưa và nhận bằng hai tay.
- Biết chỉ đường, xách giúp đồ, nhường chỗ, giúp đỡ sang đường,...
3. Thái độ
- Học sinh chủ động thực hiện những hành vi thể hiện sự kính trọng đối với
người lớn tuổi.
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
- Tranh ảnh sưu tầm.
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của giáo viên


Hoạt động của học sinh

A. Sinh hoạt lớp (10p)
1 .Nhận xét tình hình lớp trong tuần 5:
- Lớp trưởng điều khiển buổi sinh hoạt.
- Lớp trưởng nhận xét chung.
- GV tổng kết chung:
2 .Kế hoạch tuần 6:
- Học chương trình tuần 6
- Đi học chuyên cần, đúng giờ, chuẩn bị
bài đầy đủ trước khi đến lớp
- Tham gia sinh hoạt Đội đầy đủ,
- Vệ sinh trường, lớp sạch sẽ
B. Thanh lịch văn minh (20p)
Bước 2: GV giới thiệu bài học, ghi tên
bài Hoạt động 2 : Nhận xét hành vi
* Mục tiêu : HS nhận thấy cần ứng xử thể
hiện sự kính trọng đối với người lớn tuổi.
Bước 1: GV tổ chức cho HS thực hiện
phần Quan sát tranh, SHS trang 5, 6.
Bước 2 : HS trình bày kết quả.
GV kết luận nội dung theo từng tranh :
- Tranh 1: Bạn nhỏ có lời nói, cử chỉ lễ
phép, đúng mực, nét mặt thân thiện, cởi
mở khi chỉ giúp đường cho bà cụ > Bạn
nhỏ có thái độ ứng xử thể hiện sự kính
trọng đối với người lớn tuổi.
Bước 3 : GV hướng dẫn HS rút ra nội
dung lời khuyên, SHS trang 7.

Bước 4 : GV liên hệ nội dung lời khuyên
với thực tế của HS.
Hoạt động 3 : Bày tỏ ý kiến
* Mục tiêu : HS biết bày tỏ ý kiến với
hành vi đúng hoặc hành vi chưa đúng khi
giao tiếp, ứng xử với người lớn tuổi.
Bước 1 : GV tổ chức cho HS thực hiện

- Đánh giá các hoạt động của lớp trong
tuần qua.
a/ Các tổ thảo luận, kiểm điểm ý thức chấp
hành nội quy của các thành viên trong tổ.
Tổ trưởng tập hợp, báo cáo kết quả kiểm
điểm.
Đánh giá xếp loại các tổ.
Lớp trưởng nhận xét, đánh giá chung các
hoạt động của lớp.

“Kính trọng người lớn tuổi”.
- Tranh 2 : Bạn Hùng có lời nói lễ phép khi
chào người lớn tuổi nhưng
khi chào, bạn Hùng không nhìn vào người
được chào mà vẫn đọc truyện > Bạn
Hùng có thái độ ứng xử chưa thể hiện sự
kính trọng người lớn tuổi.
- Tranh 3 : Bạn nhỏ có lời nói, cử chỉ lễ
phép, đúng mực, nét mặt thân thiện,
cởi mở khi nhặt giúp người lớn tuổi chiếc
khăn > Bạn nhỏ có ý thức giúp đỡ mọi
người.

- Tranh 4 : Bạn nhỏ có lời nói, cử chỉ lễ
phép, đúng mực, nét mặt thân thiện,
cởi mở khi chào hỏi, giúp đỡ người lớn
tuổi > Bạn nhỏ có thái độ ứng xử thể hiện
sự kính trọng đối với người lớn tuổi.
a) Bạn Thi vui vẻ giúp đỡ người lớn tuổi.
Bạn không chỉ giúp đỡ mà thái
độ ứng xử vui vẻ, tự nguyện .
b) Tuấn mải chơi, trả lời không biết khi có


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 6

bài tập 1, SHS trang 7.
Bước 2 : HS trình bày kết quả.
GV kết luận nội dung theo từng trường
hợp :
Bước 3 : GV liên hệ với thực tế của HS.
Hoạt động 4 : Trao đổi, thực hành
* Mục tiêu : Giúp HS nhận biết và thực
hiện các hành vi đẹp khi ứng xử với
người lớn tuổi ở mọi nơi, mọi lúc.
Bước 1: GV tổ chức cho HS thực hiện bài
tập 2, SHS trang 7.
Bước 2 : HS trình bày kết quả.
GV kết luận từng trường hợp :
Hoạt động 5 : Trao đổi, thực hành
* Mục tiêu : Giúp HS thực hành giao tiếp
với người lớn tuổi.
Bước 1: GV tổ chức cho HS thực hiện bài

tập 3, SHS trang 7.
Bước 2: HS trình bày kết quả.
GV nhận xét và động viên HS theo từng
tình huống.
Bước 3 : GV liên hệ với thực tế của HS.
Hoạt động 6 : Tổng kết
- Chuẩn bị bài 2 “Thân thiện với bạn bè,
nhường nhịn em nhỏ”.

Năm học: 2019 - 2020

người hỏi đường >Tuấn không
sẵn sàng giúp đỡ người lớn tuổi.
c) Trang mời bà của Hương vào nhà ngồi
đợi, rót nước mời bà uống. Trang
có thể chỉ chào bà của Hương nhưng khi
biết nhà Hương không có ai ở nhà
Trang đã quan tâm, giúp đỡ bà chu đáo,
thái độ lễ phép, nhiệt tình.
d) Tham gia biểu diễn văn nghệ chúc mừng
ngày hội Người cao tuổi là việc làm ý
nghĩa. Nhiệt tình tham gia biểu diễn văn
nghệ chúc mừng ngày hội Người
cao tuổi thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối
với người lớn tuổi.
a) Khi mẹ nhờ việc, Mai nói “Vâng ạ”
nhưng không thực hiện việc mẹ nhờ.
> Tuy lời nói của Mai đúng nhưng hành vi
thể hiện chưa kính trọng mẹ.
b) Lan đọc báo cho bà Tâm hàng xóm >

Lan biết quan tâm, chăm sóc người lớn
tuổi.
Bước 3 : GV liên hệ với thực tế của HS.

-------------------------------------------------------------------------------

Tiết 12:
SINH HOẠT LỚP TUẦN 6
I. Mục tiêu:
1 .Nhận xét tình hình lớp trong tuần 6:
2 .Kế hoạch tuần 7:
1. Học sinh nhận thấy biết cách ứng xử thân thiện với bạn bè, nhường nhịn với em
nhỏ.
2. Học sinh có kĩ năng :
- Biết cách chia sẻ, nhường nhịn đồ chơi, đồ dùng học tập,… với bạn bè, em
nhỏ.
- Quan tâm, giúp đỡ bạn bè, em nhỏ đúng lúc, đúng chỗ.
- Biết biểu hiện tình cảm quý mến một cách chân thành.
3. Học sinh chủ động ứng xử thân thiện với bạn bè và nhường nhịn em nhỏ.


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 6

II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
- Tranh minh hoạ trong sách HS.
- Video clip có nội dung bài học (nếu có).
- Đồ dùng bày tỏ ý kiến, sắm vai.
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
2.Bài mới:

1 .Nhận xét tình hình lớp trong tuần 6: (10p)
2 .Kế hoạch tuần 7:
3. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài (20p)
- GV giới thiệu bài “Thân thiện với bạn bè, nhường
nhịn em nhỏ”.
Hoạt động 2 : Nhận xét hành vi
Bước 1: GV tổ chức cho HS thực hiện phần Quan sát
tranh, SHS trang 8, 9.
Bước 2 : HS trình bày kết qu
- GV kết luận nội dung theo từng tranh :
- Tranh 1: Bạn nữ đang xem ca nhạc nhưng vẫn vui
vẻ nhường em trai xem phim hoạt hình > Bạn biết
nhường nhịn, yêu quý em.
- Tranh 2: Hai bạn nữ thấy em nhỏ bị ngã đã kịp thời
nâng em dậy, lời hỏi thăm rất tình cảm > Hai bạn đã
biết cách giúp đỡ em nhỏ.
- Tranh 3: Bạn nữ cho bạn nam mượn bút khi bút của
bạn nam bị hỏng > Bạn nữ biết quan tâm, giúp đỡ bạn
bè đúng lúc.
- Tranh 4 : Các bạn nam tranh chỗ chơi của các em
nhỏ, dọa nạt các em > Các bạn không nhường nhịn em
nhỏ.
Bước 3 : GV hướng dẫn HS rút ra nội dung lời
khuyên, SHS trang 10.
Bước 4 : GV liên hệ nội dung lời khuyên với thực tế
của HS.
Hoạt động 3 : Bày tỏ ý kiến
Bước 1: GV tổ chức cho HS thực hiện bài tập 1
Bước 2 : HS trình bày kết quả.
GV kết luận từng trường hợp:

Trung vui vẻ rủ em trai chơi cùng. > Trung biết cách
quan tâm, chia sẻ với em nhỏ.
Tuấn mải xem ti vi, em gái hỏi bài bạn gắt gỏng
không giúp. > Tuấn không có ý thức giúp đỡ em nhỏ.
Các bạn lớp 5A hào hứng biểu diễn chúc mừng ngày
Tết thiếu nhi 1- 6. > Các bạn chủ động quan tâm tới
các em nhỏ.

Năm học: 2019 - 2020

Ho¹t ®éng cña häc sinh

Nêu miệng cá nhân.

Ghi bài.

QS tranh
Thảo luận theo nhóm, đại diện
nhóm nêu kết quả nội dung
từng tranh.

Đọc lại lời khuyên SHS.
Theo dõi

Trao đổi theo bàn, nêu ý kiến
của mình.

Nêu miệng nối tiếp ý kiến củaKế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 6

Năm học: 2019 - 2020

Lan chỉ giúp đỡ bạn khi bạn cho mình một thứ gì đó. cá nhân.
>Lan chưa có ý thức giúp đỡ bạn bè.
Bước 3 : GV liên hệ với thực tế của HS.
Hoạt động 4 : Trao đổi, thực hành
Bước 1: GV tổ chức cho HS thực hiện bài tập 2
Bước 2 : HS trình bày kết quả
Liên hệ,nhận xét, bổ sung.
- GV kết luận từng trường hợp :
- Khi thấy bạn Vũ bị ốm, Hùng đã sang thăm bạn, ân
cần hỏi thăm bạn > Hùng biết cách quan tâm tới bạn

Hoạt động theo bàn, đại diện
- Bạn Hằng không cho em bé hàng xóm mượn con
đóng vai thể hiện tình huống
búp bê > Hằng không có ý thức quan tâm tới em nhỏ.
Bước 3 : GV liên hệ với thực tế của HS.
1,2 Hs nhắc lại .
Hoạt động 5 : Trao đổi, thực hành
Bước 1 : GV tổ chức cho HS thực hiện bài tập 3.
Bước 2 : HS trình bày kết quả.
- GV nhận xét và động viên HS theo từng tình huống.
Bước 3 : GV liên hệ với thực tế của HS.
3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
- Củng cố lại nội dung bài học .
- Chuẩn bị bài 3 : Thương người như thể thương thân.
- Nhận xét tiết học.

Tiết 11:

-----------------------------------------------Khoa học
DÙNG THUỐC AN TOÀN

I. Mục tiêu:
- Sau bài học học sinh có khả năng
- Nḥận thức được sự cần thiết phải dùng thuốc an toàn.
- Xác định khi nào nên dùng thuốc .
- Nêu những điều chú ý khi phải dùng thuốc và khi mua thuốc.
2. Kĩ năng:
- Kĩ năng xử lí thông tin, phân tích đối chiếu để dùng thuốc đúng cách, đúng liều và
an toàn.
3. Thái độ
- Có ý thức khi dùng thuốc
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
- GV chuẩn bị một số vỏ đựng và bản hướng dẫn sử dụng thuốc
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1/ Bài cũ : (5p)
- Gọi 3 học sinh trả lời câu hỏi
2/ Dạy bài mới : (30p)
5-6 học sinh đứng tại chỗ và nêu :
a/ Giới thiệu bài : GV ghi mục bài lên bảng . VD :


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 6


Năm học: 2019 - 2020

b) Giảng bài :
- Đây là thuốc Pa na don thuốc có tác dụng
* Hoạt động 1 : làm việc theo cặp .
giảm đau , hạ sốt . Thuốc được sử dụng khi
Yêu cầu : Hàng ngày các em có thể đã sử
đau đầu , sốt .
dụng thuốc trong 1 số trường hợp . Hãy giới - Đây là thuốc kháng sinh ampixilin thuốc
thiệu cho các bạn về loại thuốc mà em đã
có tác dụng chống nhiễm trùng , chống
mang đến lớp : Tên thuốc là gì ? Thuốc có
viêm . Thuốc sử dụng khi bị sưng viêm ,
tác dụng gì ? Dùng nó trong trường hợp nào nhiễm trùng
?
- Tớ đã dùng thuốc cảm khi bị cảm , sốt ,
Em đã dùng thuốc bao giờ chưa và dùng
đau họng .
trong trường hợp nào ?
- Tớ sử dụng thuốc ho bổ phế khi bị ho
Hoạt động 2 : Sử dụng thuốc an toàn
- Tớ sử dụng becberin khi đau bụng đi
-Yêu cầu làm bài tập trang 24 ở sgk
ngoài .
–HS làm theo cặp chỉ định 1 số học sinh nêu - Thảo luận theo cặp và trả lời
kết quả .
+ đáp án : 1-d ; 2-c ; 3–a ; 4–b .
H : Theo em sử dụng thuốc như thế nào là
an toàn ?

- Dùng thuốc đúng cách , dùng đúng
*GVKL: Sử dụng thuốc an toàn là phải biết thuốc , đúng liều lượng , dùng thuốc theo
xuất xứ của thuốc .Chúng ta chỉ dùng thuốc chỉ định của bác sĩ .
khi cần thiết , dùng đúng cách , đúng thuốc , - Lắng nghe
đúng liều lượng theo chỉ dẫn của bác sĩ đặc
biệt là thuốc kháng sinh . Khi mua cần đọc
kĩ thông tin trên vỏ và bản hướng dẫn sử
-hoạt động nhóm.
dụng .
Hoạt động 3 : Trò chơi “ ai nhanh , ai đúng
“ giúp học sinh biết cách sử dụng thuốc an
Phiếu đúng .
toàn mà còn biết cách tận dụng giá trị dinh
1) Để cung cấp vi-ta-min cơ thể cần
dưỡng của thức ăn để phòng tránh bệnh tật c . An thức ăn chứa nhiều vitamin
- chia nhóm : 4 nhóm , Yêu cầu đọc kĩ câu a. Uống vi tamin .
hỏi sgk sau đó ghi theo thứ tự ưu tiên từ 1
b. tiêm vi ta min .
đến 3 trên bảng nhóm. Nhóm nào nhanh
2 ) Thứ tự tiêm phòng còi xương cho trẻ là
nhất treo bảng lên bảng , các nhóm khác
c . An phối hợp nhiều loại thức ăn chứa
nhận xét , bổ sung .
.can xi và vitamin D .
3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
b . Uống canxi và vitamin D.
- Giáo viên nhận xét tiết học .
a . Tiêm canxi .
----------------------------------------------Tiết 12:
Khoa học

PHÒNG BỆNH SỐT RÉT.
I. Mục tiêu:
- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Biết nguyên nhân và cách phòng tránh bệnh sốt rét .
- Có ý thức trong việc ngăn chặn không cho muỗi sinh sản và đốt người .
2. Kĩ năng:


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 6

Năm học: 2019 - 2020

- Kĩ năng tự bảo vệ và đảm nhận trách nhiệm tiêu diệt tác nhân gây bệnh và phòng
tránh bệnh sốt rét .
3. Thái độ
- Có ý thức vệ sinh môi trường, phòng tránh muỗi đốt
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
- Tranh ảnh sưu tầm
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của giáo viên

1/ Bài cũ : (5p)
- Thế nào là dùng thuốc an toàn ?
- Khi mua thuốc chúng ta cần chú ý điều gì ?
- Để cung cấp vi ta min cho cơ thể chúng ta
cần phải làm gì ?
2/ Dạy bài mới : (30p)
a/Giới thiệu bài :
Hoạt động 1:Tác nhân gây bệnh sốt rét

Mục tiêu: Biết nguyên nhân và cách phòng
tránh bệnh sốt rét .
- Cho HS làm việc theo nhóm đôi quan sát và
đọc lời thoại của nhân vật trong hình 1,2
trang 26sgk trả lời các câu hỏi
- Nhận xét KL
H:Nêu dấu hiệu của bệnh sốt rét ?

H:Bệnh sốt rét nguy hiểm như thế nào ?
H:Tác nhân gây bệnh sốt rét là gì ?
H: Bệnh sốt rét lây truyền như thế nào ?
Hoạt động 2:Cách đề phòng bệnh sốt rét .
Mục tiêu: Có ý thức trong việc ngăn chặn
không cho muỗi sinh sản và đốt người .
- Kĩ năng tự bảo vệ và đảm nhận trách nhiệm
tiêu diệt tác nhân gây bệnh và phòng tránh
bệnh sốt rét .
Học sinh thảo luận theo nhóm .
Nhóm 1:
Mọi người trong hình đang làm gì ?Làm như

Hoạt động của học sinh

- Quan sát, thảo luận
- Dấu hiệu của bệnh sốt rét cách một ngày
lại xuất hiện một cơn sốt , mỗi cơn sốt có
3 giai đoạn .
+ Bắt đầu là rét run thường nhức đầu
,người ớn lạnh rét run từ 15 phút đến 1giờ
.

+ Sau rét là sốt cao nhiệt độ từ 40c hoặc
hơn ,Người bệnh mệt , mặt đỏ ,có lúc mê
sảng .
+ Cuối cùng là người ramồ hôi và hạ sốt.
-Bệnh gây thiếu máu , bệnh nặng có thể
chết người vì hồng cầu bị phá hủy hàng
loạt sau mỗi cơn sốt .
- Đó là loại ký sinh trùng sống trong máu
người bệnh .
- Muỗi A-nô-phen hút máu người bệnh
trong đó có ký sinh trùng sốt rét rồi truyền
sang cho người lành .
Quan sát hình ảnh minh họa trang 27sgk
và tiến hành thảo luận .
+ Hình 3:Mọi người đang phun thuốc trừ
muỗi để tiêu diệt muỗi phòng bệnh sốt
rét .
+ Hình 4:Mọi người đang quét dọn vệ
sinh , khai thông cống rãnh để cho muỗi
không có chỗ ẩn nấp .
+ Hình 5:Mọi người đang tẩm màn bằng
hóa chất tránh muỗi đốt .
- Muỗi a-nô-phen thường ẩn náu nơi tối


Kế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 6

Năm học: 2019 - 2020

vậy có tác dụng gì ?

tăm ẩm thấp , bụi rậm , đẻ trứng những
Nhóm 2:
nơi nước đọng ,ao tù…..
Muỗi a-nô-phen thường ẩn náu và đẻ Vào ban đêm muỗi thường bay ra để đốt
trứngchỗ nào trong nhà và xung quanh
người .
nhà ?
- Phun thuốc trừ muỗi , tổng vệ sinh
Khi nào muỗi bay ra để đốt người ?
không cho muỗi ẩn nấp .
Nhóm 3:
Để ngăn chặn không cho muỗi sinh sản
Bạn làm gì để diệt muỗi trưởng thành ?
,chúng ta chôn kín rác thải dọn sạch nơi
Bạn có thể làm gì để ngăn chặn không cho có nước đọng ,thả cá vào những vũng
muỗi sinh sản ?
nước ao hồ để cá ăn bọ gậy .
Nhóm 4:
- Muỗi a-nô-phen là con vật trung gian
Vì sao chúng ta phải diệt muỗi ?
truyền bệnh sốt rét .
Chúng ta phải làm gì để ngăn chặn không Chúng ta cần ngủ màn ,mặc quần áo dài
cho muỗi đốt người ?
tay vào buổi tối , ở một số nơi người ta
3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
còn tẩm màn bằng hóa chất phòng muỗi .
- Giáo viên nhận xét.
- Chuẩn bị tranh ảnh, phiếu bài tập cho bài
sau
----------------------------------------------Tiết 6:

Địa lí
ĐẤT VÀ RỪNG
I. Mục tiêu:
- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Biết các loại đất, rừng chính ở nước ta. Nêu được một số đặc điểm của đất phù sa và
đất phe ra lít, phân biệt được rậm nhiệt đới và rừng ngập mặn.
2. Kĩ năng:
- Nhận biết nơi phân bố của đất phe ra lít , đất phù sa, rừng rậm nhiệt đới , rừng ngập
mặn . Biết vai trò của đất , rừng đối với đời sống con người.
3. Thái độ
- Thấy được sự cần thiết phải bảo vệ và khai thác đất , rừng một cách hợp lí .
- Có ý thức bảo vệ các nguồn tài nguyên
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.
- Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam .
- Tranh ảnh động vật và thực vật của rừng Việt Nam .
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của giáo viên

1/ Bài cũ : ( 5p)
- 2 học sinh trả lời câu hỏi .
H:Nêu vị trí và đặc điểm của vùng biển
nước ta ?
H: Biển nước ta có vai trò gì?
2/ Dạy bài mới: ( 25p)
a/ Giới thiệu bài :

Hoạt động của học sinh

-Trả lời –Nhận xét, bổ sungKế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 6

b/ Giảng bài mới :
* Hoạt động 1 : Các loại đất chính của nước
ta .
- cho HS đọc sgk và hoàn thành bài tập
sau :
+ Kể tên và chỉ vùng phân bố hai loại đất
chính của nước ta trên bản đồ địa lí tự nhiên
Việt Nam .
+ Điền nội dung phù hợp vào phiếu sau:
( Theo nhóm 4)
- Cho HS thảo luận -trình bày kết quả
trước lớp .- Một số HS lên chỉ bản đồ địa lí
tự nhiên Việt Nam vùng phân bố hai loại
đất chính ở nước ta .
* Hoạt động 2 : Sử dụng đất một cách hợp
lí .
HS suy nghĩ vàtrả lời các câu hỏi sau
H:Đất có phải tài nguyên vô hạn không ?
Từ đó em rút ra kết luận gì về việc sử dụng
khai thác đất ? Nếu chỉ sử dụng mà không
cải tạo , bảo vệ đất thì gây cho đất tác hại
gì ?
Nêu một số cách cải tạo và bảo vệ đất mà
em biết .
GVKL: Nước ta có nhiều loại đất , nhưng
diện tích lớn hơn cả là đất pheralits màu đỏ

hoặc đỏ vàng ở vùng đồi núi đất phù sa ở
vùng đồng bằng .
* Hoạt động 3 : Các loại rừng ở nước ta .
- cho HS thảo luận theo nhóm đôi .quan sát
hình 1 , 2 ,3 đọc sgk và chỉ vùng phân bố
của rừng rậm nhiệt đới và rừng ngập mặn
trên lược đồ .
- yêu cầu HS điền nội dung phù hợp vào
bảng đã kẻ sẵn trong phiếu .
Sau khi thảo luận xong , đại diện nhóm báo
cáo . Một số học sinh lên bảng chỉ
GVKL: Nước ta có nhiều rừng , đáng chú
ý là rừng rậm nhiệt đới và rừng ngập mặn .
Rừng rậm nhiệt đới tập trung vùng đồi
núi , rừng ngập mặn ở vùng ven biển .
* Hoạt động 4 : Vai trò của rừng - làm việc
cả lớp .
H:Vai trò của rừng đối với đời sống và sản

Năm học: 2019 - 2020

Tên loại
đất

Pheralít

Phù sa

Vùng
phân bố


Đồi núi

Đồng
bằng

Đặc điểm
- Màu đỏ hoặc màu đỏ
vảng
- Thường nghèo mùn
nên hình thành trên đất
bazan thì tơi xốp , phì
nhiêu .
Do sông ngòi bồi đắp
nên màu mỡ

-Đất không phải là tài nguyên vô hạn mà là
tài nguyên có hạn . Vậy phải sử dụng đất
hợp lý .
Nếu sử dụng mà không cải tạo đất thì đất
sẽ bạc màu , xói mòn , nhiễm phèn , nhiễm
mặn ...
- Bón phân hữu cơ , vi sinh .
- Làm ruộng bậc thang ở các vùng đồi núi
để tránh xói mòn .
- Thau chua , rửa mặn ở vùng đất bị.nhiễm
phèn , nhiễm mặn .
Rừng
Rừng rậm
nhiệt đới


Vùng phân bố
Đồi núi

Rừng
ngập mặn

Vùng đất ven
biển bị ngập
mặn

Đặc điểm
Nhiều loại cây ,
rừng nhiều tầng
có tầng cao , tầng
thấp
Chủ yếu là cây
đước , sú , vẹt ,
cây mọc vượt lên
mặt nước .

- Rừng cung cấp gỗ , điều hòa khí hậu , giữ
đất không bị xói mòn , rừng đầu nguồn hạn
chế lũ lụt , rừng ven biể chống bão biển ,
bão cát , bảo vệ đời sống các vùng ven biển
...
-Tài nguyên rừng là có hạn , không được
sử dụng khai thác bừa bãi , khai thác rừng
làm ảnh hưởng đễn khí hậu , lũ lụt , hạnKế hoạch dạy học lớp 5 – Tuần 6

Năm học: 2019 - 2020

xuất con người .
hán ...
H:Tại sao chúng ta phải sử dụng rừng và -Nhà nước ban hành luật bảo vệ rừng ,
khai thác rừng hợp lí ?
tuyên truyền và hỗ trợ nhân dân trồng rừng
H:Để bảo vệ rừng nhà nước và người dân . Nhân dân tự giác bảo vệ rừng , không phá
phải làm gì ?
rừng làm nương rẫy ...
GVKL: Trồng cây và bảo vệ rừng là
nhiễm vụ của toàn dân .
3.Định hướng học tập tiếp theo( 5p)
- Nhận xét tiết học.
--------------------------------------------------Tiết 6:
Kĩ thuật
CHUẨN BỊ NẤU ĂN
I. Mục tiêu:
- Sau bài học , học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:
- Học sinh cần phải nêu được những công việc chuẩn bị nấu ăn .
2. Kĩ năng:
- Biết cách thực hiện một số công việc chuẩn bị nấu ăn, có thể sơ chế được một số
thực phẩm đơn giản, thông thường phù hợp với gia đ́nh .
3. Thái độ
- Có ý thức vận dụng kiến thức đã học để giúp đỡ gia đình .
II. Nhiệm vụ học tập của học sinh.

- Một số dụng cụ đun nấu , ăn uống thường dùng trong gia đình .
- Tranh một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống thông thường .
III. Tổ chức dạy học trên lớp.
Hoạt động của giáo viên

1/Bài cũ: (5p)
- Để nấu ăn ( ăn uống) cần có những dụng cụ
gì?
2/ Dạy bài mới: (20p)
a/ Giới thiệu bài :
b/ Giảng bài mới :
Hoạt động 1 : Xác định một số công việc
chuẩn bị nấu ăn .
-Yêu cầu HS đọc sgk và nêu tên các công việc
thực hiện khi chuẩn bị nấu ăn .
Hoạt động 2 : Tìm hiểu cách thực hiện một số
công việc chuẩn bị nấu ăn
- yêu cầu HS đọc nội dung 1 và quan sát hình
1 sgk để trả lời .
H:Mục đích yêu cầu của việc chọn thực phẩm
cho bữa ăn là gì ?
H: Nêu tên các chất dinh dưỡng cần cho con
người .

Hoạt động của học sinh

- Đọc – nêu- nhận xét- bổ sung
+Chọn t/p, sơ chế t/p nhằm có được t/p
tươi , ngon sạch dùng để chế biến các thức
ăn

- Đảm bảo có đủ lượng đủ chất dinh dưỡng ,
thực phẩm sạch an toàn .
- Chất đạm, chất đường bột , chất béo ,
vitamin , chất khoáng .
-Dự kiến những thực phẩm cần có trong bữa
ăn gia đình . Khi tiến hành công việc này
cần căn cứ vào tính chất của bữa ăn , nhu
cầu dinh dưỡng của mọi người và khả năng
kinh tế của gia đình . Lựa chọn thực phẩm
theo dự kiến , mỗi loại thực phẩm có đặc
điểm , tính chất khác nhau nen lựa chọn
cũng khác nhau


×