Tải bản đầy đủ (.pdf) (87 trang)

Giáo dục pháp luật đối với học sinh Trung cấp nghề, từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.21 MB, 87 trang )

công tác?
TT Nội dung
Mức độ thực hiện
Tốt

Khá

Trung
bình

1 Phương pháp đàm thoại
2 Phương pháp giao việc
3 Phương pháp làm việc nhóm
4 Phương pháp tạo dư luận xã hội
5 Phương pháp thưởng/ phạt
Câu 6. Thầy/Cô đánh giá về các điều kiện đảm bảo giáo dục pháp luật cho học
sinh tại đơn vị Thầy/Cô công tác?
Mức độ thực hiện
TT
Nội dung
Trung
Tốt

Khá

bình

Yếu

Yếu


Xây dựng đội ngũ giáo viên có chuyên môn,
1 năng lực, phẩm chất để thực hiện GDPL cho
HS
Tổ chức phối hợp với các lực lượng xã hội
2 (các ban, ngành, chính quyền địa phương và
các tổ chức xã hội để GDPL cho HS
Tổ chức bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng,
3 nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ thực hiện
GDPL cho HS
Phát huy vai trò của gia đình trong GDPL cho
4
HS
Trang bị đầy đủ về báo chí, phát thanh, truyền
5
hình, mạng Internet, Tủ sách pháp luật...
Câu 7: Theo Thầy/Cô vấn đề nổi cộm nhất trong giáo dục pháp luật cho học
sinh TCN tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
................................................................................................................
Câu 8. Thầy/Cô có đề xuất gì để công tác giáo dục pháp luật cho học sinh
TCN tại thành phố Hồ Chí Minh ngày càng tốt hơn?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
................................................................................................................

78Thầy/Cô vui lòng cho biết một số thông tin dưới đây
Thông tin cá nhân:
I. Trường công tác:
II. Vị trí công việc
Ban Giám Hiệu
Giáo viên
III. Trình độ chuyên môn
1. Trên đại học
2. Đại học
3. Cao đẳng
IV. Giới tính
Nam
Nữ
Xin chân thành cảm ơn Thầy/Cô
Chúc Thầy/Cô mạnh khỏe, thành đạt!

79Xem Thêm

×