Tải bản đầy đủ (.pdf) (87 trang)

Áp dụng pháp luật hình sự đối với tội trộm cắp tài sản từ thực tiễn quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.45 MB, 87 trang )

g BLHS Việt Nam, Tạp chí Luật học, số 6, tr.50-53
13. Nguyễn Ngọc Hòa - Lê Thị Sơn (2006) Từ điển pháp luật hình sự,
Nxb Tư pháp, Hà Nội.
14. Nguyễn Ngọc Hòa (2015) Tội phạm và cấu thành tội phạm, Nxb Tư
pháp, Hà Nội.
15. Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (2003) Nghị quyết số
02/2003/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng
dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự.
16. Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (2006) Nghị quyết số
01/2006/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng
dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự.
17. Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (2013) Nghị quyết số
01/2013/NQ-HĐTP ngày 06/11/2013 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân
tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 60 của Bộ luật hình sự về án treo.
18. Hoàng Văn Hùng (2007) Trộm cắp tài sản và đấu tranh phòng chống
tội này ở Việt Nam, Luận án tiến sỹ luật học, trường Đại học Luật Hà Nội.
19. Trần Thị Bích Liên (2016) Tội trộm cắp tào sản do người nước ngoài
thực hiện từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sỹ, Học viện
Khoa học xã hội.
20. Đỗ Ngọc Lợi (2011) Định tội danh các tội xâm phạm sở hữu có tính
chất chiếm đoạt theo BLHS năm 1999, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học luật
Thành phố Hồ Chí Minh.
21. Dương Tuyết Miên (2007) Định tội danh và quyết định hình phạt, Nxb
lao động xã hội, Hà Nội.

77


22. Đoàn Tuấn Minh (2010) Phương pháp định tội danh và hướng dẫn
định tội danh đối với các tội phạm trong BLHS hiện hành, NXb Tư pháp, Hà
Nội.


23. Đinh Văn Quế (2000) Bình luận khoa học BLHS năm 1999- Phần
chung, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh
24. Đinh Văn Quế (2006) Bình luận khoa học BLHS năm 1999-Phần các
tội phạm, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh
25. Quốc Hội (2013) Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
năm 2013, Nxb chính trị quốc gia, Hà Nội.
26. Quốc Hội (2014) Luật tổ chức Tòa án nhân dân, Nxb Lao động, Hà
Nội.
27. Quốc Hội (2015) Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Nxb Chính trị
quốc gia, Hà Nội.
28. Quốc Hội (2017) Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm
2017, Nxb Tư pháp, Hà Nội.
29. Tòa án nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh (2019) Bản án
số 60/2019/HSST ngày 20/5/2019.
30. Tòa án nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh (2017) Bản án
số 59/2017/HSST ngày 28/4/2017.
31. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (2017) Bản án số
362/2017/HSST ngày 25/7/2017.
32. Tòa án nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh (2019) Bản
án số 89/2019/HSST ngày 30/7/2019.
33. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (2019) Bản án số
549/2019/HSPT ngày 19/11/2019.
34. Tòa án nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh (2017) Bản
án số 119/2017/HSST ngày 16/8/2017.

78


35. Tòa án nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh (2017) Bản
án số 11/2017/HSST ngày 10/01/2017.

36. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (2019) Bản án số
183/2017/HSPT ngày 24/4/2017.
37. Tòa án nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh (2018) Bản án
số 23/2018/HSST ngày 14/3/2018.
38. Tòa án nhân dân tối cao-Viện kiểm sát nhân dân tối cao-Bộ Công anBộ tư pháp (2001) Thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTCBCA-BTP ngày 25/12/2001 của Tòa án nhâ dân tối cao, Viện kiểm sát nhân
dân tối cao, Bộ Công an, Bộ tư pháp về việc hướng dẫn áp dụng một số quy
định tại chương XIV “Các tội xâm phạm sở hữu” của Bộ luật hình sự năm
1999.
39. Trịnh Quốc Toản (1999) Một số vấn đề lý luận về tội danh và hướng
dẫn bài tập về định tội danh, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.
40. Trường Đại học Luật Hà Nội (2005) Giáo trình Luật hình sự Việt
Nam, tập II. Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.
41. Chu Thị Trang Vân (2003), “Tìm hiểu việc định tội và quyết định hình
phạt từ phương diện là hoạt động áp dụng pháp luật hình sự cơ bản của Tòa
án”, Khoa học, (chuyên san Kinh tế-Luật), (4).
42. Chu Thị Trang Vân (2009) Hoạt động áp dụng pháp luật hính sự của
các cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án Việt Nam, Luận án tiến sỹ luật
học, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội.
43. Võ Khánh Vinh (Chủ biên) (2012) Giáo trình Luật hình sự Việt NamPhần các tội phạm, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.
44. Võ Khánh Vinh (2013) Giáo trình lý luận chung về định tội danh, Nxb
Khoa học xã hội, Hà Nội.
45. Võ Khánh Vinh (2014) Giáo trình Luật hình sự Việt Nam-Phần chung,

79


Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

80
Xem Thêm

×