Tải bản đầy đủ (.docx) (34 trang)

thảo luận nhóm TMU quản trị thương hiệu vấn đề xây dựng thương hiệu cho sản phẩm bia handmede butterhexe

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.08 MB, 34 trang )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

BÀI THẢO LUẬN
MÔN: QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
ĐỀ TÀI:
VẤN ĐỀ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CHO SẢN PHẨM BIA HANDMEDEBUTTERHEXE

GVHD

Đào Cao Sơn

Nhóm thực hiện

Nhóm 2

Mã LHP

H200BRMG2011

Hà nội - 2020DANH SÁCH THÀNH VIÊN
ST
T
11
12
13
14


15
16
17
18
19
20

Mức độ hoàn

Đánh
giá

K53B1LH
K53B4LH
K54I2

thành
Hoàn thành tốt
Hoàn thành tốt
Hoàn thành tốt

17D250146

K53B3LH

Hoàn thành tốt

17D110147
17D250087
18D190154

17D100209

K53B3KS
K53B2LH
K54S3
K53A4

Hoàn thành tốt
Hoàn thành tốt
Hoàn thành tốt
Hoàn thành tốt

18D120272

K54C2

Hoàn thành tốt

17D100329

K53A6

Hoàn thành tốt

Họ và Tên

MSV

Lớp


Nguyễn Thị Ngân
Lâm Hà Nghi
Đỗ Văn Ngọc
Nguyễn Thị Bích

17D250026
17D250227
18D140092

Ngọc
Trần Thị Bích Ngọc
Mai Thị Nguyệt
Đào Thị Hồng Nhâm
Nguyễn Huy Nhân
Nguyễn Thị Hoài
Nhi
Phạm Thị Yến Nhi


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
BIÊN BẢN HỌP NHÓM
NHÓM 1 ( LẦN 1)
HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
LỚP HP: H200BRMG2011
I. Thành phần tham gia.
STT
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

Họ và tên
Nguyễn Thị Ngân
Lâm Hà Nghi
Đỗ Văn Ngọc
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Trần Thị Bích Ngọc
Mai Thị Nguyệt
Đào Thị Hồng Nhâm
Nguyễn Huy Nhân
Nguyễn Thị Hoài Nhi

Lớp HC
K53B1LH
K53B4LH
K54I2
K53B3LH
K53B3KS
K53B2LH
K54S3
K53A4
K54C2


Mã SV
17D250026
17D250227
18D140092
17D250146
17D110147
17D250087
18D190154
17D100209
18D120272

K53A6

17D100329

Phạm Thị Yến Nhi

II. Nội dung buổi họp
Thời gian: 9h45 ngày 01/07/2020
Địa điểm: Sân thư viện ĐH Thương Mại
Nhiệm

vụ:
+)

Nhóm
+)

trưởng


Thông

tập

báo

đề

hợp

thành

viên

tài

thảo

luận

+) Đưa ra đề cương cho đề tài và các thành viên cùng thảo luận góp cùng thống
nhất

về

đề

cương

thảo


luận

+) Phân công công việc cụ thể cho các thành viên, đưa ra yêu cầu về mặt hình
thức

nội

dung

cho

từng

phần

công

việc

+) Đưa ra hạn thời gian nộp bài
III.

Đánh

giá

chung

Các thành viên tham gia đầy đủ tích cực nghiêm túc

Buổi họp kết thúc lúc 11h00 ngày 01/07/2020
Nhóm trưởng

Thư ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
BIÊN BẢN HỌP NHÓM
NHÓM 1 ( LẦN 2 )
HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
LỚP HP: H200BRMG2011
I. Thành phần tham gia.
STT
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Họ và tên

Nguyễn Thị Ngân
Lâm Hà Nghi
Đỗ Văn Ngọc
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Trần Thị Bích Ngọc
Mai Thị Nguyệt
Đào Thị Hồng Nhâm
Nguyễn Huy Nhân
Nguyễn Thị Hoài Nhi
Phạm Thị Yến Nhi

Lớp HC
K53B1LH
K53B4LH
K54I2
K53B3LH
K53B3KS
K53B2LH
K54S3
K53A4
K54C2

Mã SV
17D250026
17D250227
18D140092
17D250146
17D110147
17D250087
18D190154

17D100209
18D120272

K53A6

17D100329

II. Nội dung cuộc họp
Thời gian : 9h40 ngày 08/07/2020
Địa điểm : Sân thư viện ĐH Thương Mại
Nhiệm vụ: - Nhóm trưởng tập hợp bài, nhận xét, chỉnh sửa và bổ sung bài cho
các thành viên
- Các thành viên góp ý bổ sung bài cho nhau.
- Thống nhất thành một bài hoàn chỉnh và in bài
- Kết thúc cuộc họp
III.
Các

Đánh

thành

viên

tham

gia

giá
đầy


đủ,

tích

chung
cực,

nghiêm

Buổi họp kết thúc lúc 10h30 ngày 08/07/2020
Nhóm trưởng
(Ký và ghi rõ họ tên)

Thư ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

túc.


MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU..............................................................................................................3
CHƯƠNG 1. PHÂN TÍCH BỐI CẢNH MÔI TRƯỜNG.........................................4
1.1 Môi trường vĩ mô...................................................................................................4
1.1.1 Dân số..................................................................................................................4
1.1.2 Thu nhập..............................................................................................................4
1.1.3 Kinh tế.................................................................................................................. 4
1.1.4. Văn hóa – Xã hội................................................................................................5
1.1.5. Chính phủ...........................................................................................................5
1.2. Môi trường vi mô..................................................................................................5

1.2.1. Các đối thủ cạnh tranh.......................................................................................5
1.2.2. Khách hàng.........................................................................................................6
1.2.3. Nhà cung cấp......................................................................................................7
1.2.4. Môi trường nội bộ...............................................................................................7
1.2.5. Ý tưởng định vị thương hiệu..............................................................................9
CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG NHẬN DIỆN
THƯƠNG HIỆU........................................................................................................10
2.1. Hệ thống nhận diện thương hiệu gốc.................................................................10
2.1.1. Tên gọi: Butterhexe..........................................................................................10
2.1.2. Logo................................................................................................................... 10
2.1.3. Slogan: Ma thuật cho tâm hồn.........................................................................11
2.2. Đặc tính của sản phẩm........................................................................................11
2.3. Hệ thống nhận diện thương hiệu mở rộng........................................................12
2.4. Kế hoạch triển khai hệ thống nhận diện thương hiệu......................................13
CHƯƠNG 3: BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU.................................................................15
3.1. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và các yếu tố cấu thành thương hiệu....................15
3.1.1. Đăng ký bảo hộ thương hiệu............................................................................15
TỜ KHAI..................................................................................................................... 15
DẤU NHẬN ĐƠN......................................................................................................15
Loại nhãn hiệu yêu cầu đăng ký...................................................................................15
3.1.2. Các yếu tố cấu thành thương hiệu...................................................................17
3.2. Tự bảo vệ thương hiệu........................................................................................18
1


3.2.1. Các tình huống xâm phạm thương hiệu từ bên ngoài.....................................18
3.2.2. Các biện pháp chống xâm phạm thương hiệu.................................................19
3.3. Quản trị rủi ro.....................................................................................................21
3.3.1. Rủi ro về nguyên liệu........................................................................................21
3.3.2. Khách hàng chê bia, phàn nàn về chất lượng của bia ngay tại cửa hàng khi

chỉ vừa mới thử...........................................................................................................21
3.3.3. Trên thị trường xuất hiện một loại bia đạo nhái lại sản phẩm của quán từ vẻ
ngoài và có sự tương đồng về mùi vị và màu sắc của bia..........................................22
3.3.4. Nhân viên để lộ chiến lược truyền thông của quán.........................................23
4. Xây dựng chiến lược truyền thông.......................................................................24
4.1. Mục tiêu truyền thông........................................................................................24
4.2. Thông điệp truyền thông....................................................................................25
4.3. Kế hoạch chi tiết..................................................................................................26
4.3.1. Quảng cáo truyền thông trên internet............................................................26
4.3.2. Quảng cáo với Social Media.............................................................................27
4.3.3. Social Influencer...............................................................................................27
KẾT LUẬN................................................................................................................29

LỜI MỞ ĐẦU
2


Nền kinh tế thị trường là nền kinh tế cạnh tranh gay gắt và khốc liệt, đòi hỏi các
doanh nghiệp luôn cố gắng trên tất cả các phương diện, để đứng vững và chiếm lĩnh
được thị trường. Giữ vững và nâng cao vị thế cua thương hiệu doanh nghiệp trên thị
trường là một điều rất khó khắn, nó đòi hỏi doanh nghiệp phải có các biện pháp tiếp
cận thị trường một cách chủ động hơn khi gia nhập thị trường, tạo sự khác biệt không
chỉ sản phẩm hay marketing, đó chính là một thương hiệu vững chắc, nền móng của
doanh nghiệp. Ở nước ta các doanh nghiệp còn chưa hiểu rõ nhiều về thương hiệu nên
bị lép về trên sân nhà trước các đối thủ cạnh tranh từ nước ngoài. Thương hiệu còn thể
hiện sự uy tín, tín nhiệm, niềm tin của khách hàng, hiểu rõ vấn đề đó, nhóm nghiên
cứu đã phát triển và triển khai sản phẩm Bia Handmade với thương hiệu ButterHexe.

3CHƯƠNG 1. PHÂN TÍCH BỐI CẢNH MÔI TRƯỜNG
1.1 Môi trường vĩ mô
1.1.1 Dân số
Dân số hiện tại của Việt Nam là 97.358.694 người hiện chiếm 1,25% dân số
thế giới,35,92% dân số sống ở thành thị và độ tuổi trung bình là 32,5 tuổi.Trong
khu vực châu Á, thị trường bia Việt Nam năm 2004 xếp vị trí thứ 8, hiện nay
đứng thứ 3 chỉ sau Trung Quốc, Nhật Bản (theo số liệu báo cáo của Hiệp hội bia
rượu, nước giải khát Việt Nam năm 2014 sản lượng sản xuất và tiệu thụ bia ở
Việt Nam đạt khoảng 3,14 tỷ lít bia chưa kể bia nhập khẩu từ nước ngoài) .Năm
2015, Việt Nam sẽ tiêu thụ khoảng 4 đến 4,4 tỷ lít bia, bình quân 45 đến 47
lít/người/năm, các nhà đầu tư sản xuất bia vẫn đang tăng tốc để đáp ứng nhu cầu
thị trường. Hiện nay bình quân đầu người uống 32 lít bia/năm, các nhà đầu tư
kỳ vọng con số này sẽ tăng lên 60 đến 70 lít bia/năm trong thời gian tới.Trên cơ
sở tốc độ tăng dân số hiện nay, lượng tiêu thụ bia sẽ tăng trong thập kỷ tới.
1.1.2 Thu nhập
Thu nhập bình quân đầu người của người Việt Nam vào khoảng 3.000
USD/người/năm.Hộ gia đình và thu nhập cá nhân phụ thuộc vào các biến số như trình
độ giáo dục và tình trạng hôn nhân.
1.1.3 Kinh tế
Toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế đang là một xu thế tất yếu của thời đại, nó diễn
ra mạnh mẽ khắp các châu lục, chi phối đời sống kinh tế của hầu hết các nền quốc gia
trên thế giới.Nền kinh tế thế giới đang từng ngày từng giờ biến đổi làm xuất hiện xu
thế mới - hình thành nền kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh ấy, kinh tế với những bước
tiến đáng kể đang và sẽ hoà mình vào nền kinh tế quốc tế. Trong một vài năm trở lại
đây, với những đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước kinh tế Việt
Nam đã có những chuyển biến đáng kể, bộ mặt đất nước đang thay đổi từng ngày. Tốc
độ tăng trưởng luôn đạt mức trên 7% xếp thứ 2 châu Á (sau Trung Quốc). Hàng năm
giá bia tăng bình quân 2-3% nhưng không có bất kỳ tác động tiêu cực đến tiêu thụ bia.


4


1.1.4. Văn hóa – Xã hội
Trong năm năm qua, ngành công nghiệp bia có sự thay đổi theo xu hướng xã hội
và nhân khẩu học, đặc biệt là thay đổi trong hành vi tiêu dùng. Theo một khảo sát gần
đây, khảo sát 1300 người tiêu dùng cho 12 lọai bia thấy hai xu hướng chính:
– Người tiêu dùng đã giảm mức tiêu thụ bia do chế độ ăn uống và vấn đề sức
khỏe
Hơn 50% mong muốn giảm cân bằng cách giảm lượng carbohydrates. Những
người trả lời thường chuyển sang rượu, mạch nha, hương vị thức uống có cồn và các
đồ uống khác. Xu hướng này phù hợp với quan sát thấy rằng nhiều người tiêu thụ rượu
vang với kỳ vọng lợi ích sức khỏe. Đây là một phần dựa trên tuyên bố nghịch lý Pháp
nổi tiếng “một lối sống không lành mạnh dinh dưỡng có thể được bù đắp bằng khẩu
phần vang đỏ hàng ngày”. Nghiên cứu khoa học thực sự đã chỉ ra rằng, trái ngược với
bia và rượu mạnh, tiêu thụ trung bình của rượu vang có thể giảm nguy cơ tim mạch và
các mortalities. Thị trường rượu vang toàn cầu đã tăng lên đáng kể trong thập kỷ
qua.Nhu cầu mới lạ và tinh tế đã được tăng lên.
1.1.5. Chính phủ
Ngành công nghiệp bia là chủ đề chính phủ quy định về phân phối rộng rãi về
nhãn hiệu, quảng cáo, tín dụng, giá cả, nội dung có cồn, thuế suất, và xử lý chất thải.
- Chính phủ áp đặt một mức thuế suất trên bia với ý định để giảm lạm dụng.Nhà
nước định giá đối với việc phân bổ giá giữa các nhà sản xuất bia và bán buôn.
- Nghị định 100 năm 2019 của Chính phủ ra đời khiến người dân hạn chế uống
bia hơn so với những năm trước. Điều này cũng ảnh hưởng đến mức tiêu thụ sử dụng
bia trong thị trường.
1.2. Môi trường vi mô
1.2.1. Các đối thủ cạnh tranh
Thị trường bia Việt Nam có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng trong những nưm
gần đây, sản lượng bia tiêu thị đã tăng gấp 4 lần kể từ năm 2004 và đạt khoảng 4,6 tỷ

lít vào năm 2019, tăng khoảng 10% so với năm 2018 SSI Research, 2019. Toàn
ngành có khoảng 110 doanh nghiệp sản xuất bia với nhiều thương hiệu bia nổi tiếng
như Sabeco, Heniken, Tiger, Carlsberg, Sapporo, Foster, BGI, Laser, SABmiller,
Masan bia Sư tử trắng. Thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

5


Tuy nhiên, bia thủ công vẫn có chỗ đứng trên thị tường bia Việt Nam và ngày
càng trở thành xu hướng với sự bùng nổ của hơn 10 nhà máy bia sản xuất bia thủ công
đi vào hoạt động như Platinum, Pasteur Street Brewing, Winking Seal, Heart of
Darkness và Fuzzy Logic.
Bên cạnh đó, cửa hàng cũng chịu sức ép từ các doanh nghiệp chuyên sản xuất các
sản phẩm thay thế khác như rượu, nước trái cây, nước khoáng,...
1.2.2. Khách hàng
Với mức độ phát triển nhanh chóng của xã hội thì mức sống của người dân cũng
ngày càng một nâng cao, do đó, nhu cầu của người dân cũng luôn thay đổi. Theo số
liệu từ Euromonitor, tốc độ tăng trưởng của thị trường bia Việt Nam trung bình 6,6%
trong vòng 6 năm qua so với chỉ 0,2% trên thế giới. Với dân số gần 100 triệu dân, Việt
Nam trở thành thị trường tiêu thụ bia đứng thứ ba Châu Á, chỉ sau Trung Quốc và
Nhật Bản, đồng thời đồ uống có cồn cũng xem là thị trường chậm bão hòa so với các
ngành kinh doanh khác.
Đồng thời xuất phát từ sự nâng cao nhận thức về sức khỏe, hiện nay xu hướng có
sự chuyển dịch từ các loại thức uống có cồn có nồng độ cao các loại rượu mạnh sang
các loại thức uống có nồng độ thấp hơn bia và các loại rượu nhẹ.... Một điều quan
trọng nữa trong nhận thức người tiêu dùng nữa là mức sống và thu nhập tăng lên thì
người dân cũng có khuynh hướng chuyển sang các loại thức uống có thương hiệu, có
sự đảm bảo về nguồn gốc và chất lượng sản xuất thay vì các loại thức uống tại nhà và
không rõ xuất sứ.
Khách hàng mục tiêu của bia Butterhexe được xác định là phân khúc cận cao

cấp. Khách hàng mà cửa hàng hướng tới là những người có thu nhập cao so với bề mặt
chung của xã hội, họ là doanh nhân, là những người giàu có, thành đạt và có sự
nghiệp, đa số họ đều ở những khu đô thị. Ngoài ra còn có các nhóm khách như: sinh
viên, nhân viên công sở.
- Đối với sinh viên: Đây là nhóm khách hàng có đặc điểm nổi trội là rất năng
động, độ tuổi có nhu cầu giải trí cao vói nhiều hình thức, quy mô đa dạng. Nhu cầu về
sự mới mẻ, độc đáo, chuộng nhiều hình thức. Là độ tuổi trẻ trung, sôi động từ 18 – 25
tuổi, thuộc nhóm khách hàng rất nhạy về công nghệ và cảm nhận cũng như xu hướng
thị trường. Cần chú ý phục vụ cho nhóm khách hàng này không chỉ là chất lượng mà

6


còn cả sự đột phá về công nghệ không ngừng nâng cao tính năng , các tiêu chí phục vụ
khách hàng và hình thức mới mẻ, phù hợp với công nghệ và nhu cầu khách hàng.
- Nhân viên công sở: là các đối tượng khách hàng đa số đã ổn định về đời sống,
có thu nhập. Có nhiều mối quan hệ trong giao tiếp và trong công việc. Nhóm đối tượng
khách hàng “sành về bia” chủ yếu thuộc nhóm khách hàng này. Họ có hiểu biết nhận
thức cao nên chuộng về tính năng sản phẩm là chủ yếu. Chất lượng phải phù hợp với
giá cả và uy tín phải đảm bảo.
Vì có nhiều đối thủ cạnh tranh khác nhau và thay thế trong ngành công nghiệp đồ
uống có cồn, sức mua đang nằm trong tay người mua. Phương pháp duy nhất để thống
trị các hành vi của người tiêu dùng mua được thông qu quảng cáo và tiếp thị.
1.2.3. Nhà cung cấp
Bia Butterhexe sản xuất hoàn toàn từ hạt kiều mạch, men ủ từ quả mâm xôi và
kem bơ, nước tinh khiết. Các nguyên liệu vừa được mua ở trong nước vừa nhập khẩu
từ nước ngoài. Hạt kiều mạch được thu mua từ Hà Giang. Hạt kiều mạch chứa nhiều
tinh bột, dùng để thay gạo và lúa mì, hơn nữa nó còn có tác dụng như một loại thuốc
đông y. Quả mâm xôi và kem bơ đều được nhập khẩu từ thị trường nước ngoài. Quả
mâm xôi được nhập khẩu từ thị trường châu Âu được sử dụng nhiều trong ngành

thương mại chế biến trái cây đông lạnh, nước trái cây hoặc làm trái cây sấy. Chất
lượng của nước là thứ thiết yếu nhất trong các thành phần của bia. Nước được dùng
trong quá trình nấu, pha loãng dung dịch đường để lên men. Ngoài ra, nước còn dùng
cho các quá trình khác: làm lạnh, làm nóng, rử dụng cụ, thiết bị và vệ sinh khu vực sản
xuất...
Liên kết với một số nhà cung cấp để sản xuất vỏ chai bia, ly uống và các dụng
cụ, trang thiết bị cần thiết cho cửa hàng cũng như nhà máy sản xuất bia.
1.2.4. Môi trường nội bộ
Đội ngũ nhân viên tài năng, thông minh, nhiều hoài bão, sáng tạo, dám nghĩ dám
làm và đầy nhiệt tâm cống hiến. Môi trường làm việc hiện địa và năng động.
Bộ phận marrketing hợp tác chặt chẽ với các đơn vị khác
Bộ phận tài chính luôn quan tâm và có quyết định đúng đắn về nguồn vốn và sử
dụng vốn

7


* Phân tích mô hình SWOT:
- Điểm mạnh (S):
+ Về đội ngũ lãnh đạo và quản lý: ButterHexe có đội ngũ lãnh đạo và quản lý
giỏi, đã có kinh nghiệm. Mỗi bước đi của ButterHexe đều được đưa ra những chiến
lược cẩn thận, cụ thể, rõ ràng.
+ Về tài chính: ButterHexe có nguồn tài chính vững mạnh từ các nhà đầu tư, khả
năng tự chủ tài chính tốt.
+ Về nhân lực: ButterHexe có tập thể cán bộ nhân viên năng động sáng tạo,
nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng thương hiệu mở rộng thị trường, đã tạo điều
kiện cho thương hiệu ngày càng phát triển.
+ ButterHexe có kỹ thuật và bí quyết sản xuất bia khác biệt hoàn toàn với các
thương hiệu bia hiện có trên thị trường với ba nguyên liệu chính là hạt kiều mạch, quả
mâm xôi, kem bơ; mang lại hương vị độc đáo, mới lạ cho khách hàng.

+ Doanh nghiệp luôn chú trọng lựa chọn nguồn nguyên liệu sạch, tươi ngon, có
chất lượng tốt đồng đều giúp ButterHexe mang đến cho khách hàng sản phẩm bia với
hương vị tốt nhất.
- Điểm yếu (W):
+ Lượng lớn nguyên liệu phải nhập khẩu từ nước ngoài, ảnh hưởng đến giá thành
sản phẩm, cần chủ động trong việc tìm kiếm các nhà cung cấp nguyên liệu, chuẩn bị
chu đáo trong kí kết mua bán.
+ Là thương hiệu mới gia nhập thị trường, chưa có chỗ đứng ổn định trên thị
trường nên phải mất một thời gian dài nhất định để tạo chỗ đứng trong lòng khách
hàng, chi phí phải bỏ ra cho các hoạt động truyền thông là khá lớn.
+ Giá bia ButterHexe cao hơn so với giá các loại bia phổ thông, không có nhiều
ưu điểm cạnh tranh về giá.
+ Bia của ButterHexe chỉ bán trực tiếp tại quán nên không thể đẩy mạnh bán
hàng online qua các ứng dụng đặt đồ ăn, không có lợi thế cạnh tranh về mảng bán
hàng online so với các đối thủ khác.
- Cơ hội (O):
+ Dân số Việt Nam khoảng hơn 96 triệu người với cơ cấu dân số trẻ, tỷ lệ nam
giới trong độ tuổi 18-45 tuổi rất lớn, là nguồn khách hàng lớn cho sản hẩm bia
ButterHexe, có lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm. Mức sống của người dân ngày càng
cao, họ sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền hơn cho việc chi tiêu.
8


+ Thị trường bia thủ công trong nước chưa phát triển nhiều, là một thị trường khá
tiềm năng của ButterHexe.
- Thách thức (T):
+ Ngành công nghiệp bia rượu nước giải khát của Việt Nam ngày càng phát triển,
các nhà đầu tư mới tham gia nhiều hơn, các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, do đó
ButterHexe phải chịu khá nhiều áp lực cạnh tranh từ các đối thủ cũng như áp lực từ
các sản phẩm thay thế khác.

+ Tỷ lệ những người có thu nhập ở mức cao hơn mặt bằng của xã hội ở Việt Nam
không cao, việc này cũng hạn chế phần nào khả năng tiêu thụ của ButterHexe.
1.2.5. Ý tưởng định vị thương hiệu
"Phát triển ButterHexe thành thương hiệu bia chất lượng hàng đầu, hương vị độc
đáo không thể tìm thấy ở đâu khác"
Yếu tố quyết định sự sống còn của một thương hiệu là yếu tố chất lượng của sản
phẩm. Hiểu rõ điều này ButterHexe luôn hướng tới việc chú trọng về mặt chất lượng
và hương vị của sản phẩm bia được làm ra.
Quy trình sản xuất của ButterHexe vừa đảm bảo đúng chuẩn theo công thức ủ bia
chuyên biệt, vừa đảm bảo cả về các yếu tố có thể ảnh hưởng đến chất lượng bia thành
phẩm như: chất lượng nguyên liệu ủ, chất lượng thùng ủ bia, nhiệt độ phòng ủ và
phòng chứa bia. Đồng thời quá trình ủ bia phải được thực hiện trong môi trường đảm
bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường cùng các dụng cụ ủ bia phải được tiệt trùng
để loại bỏ tất cả các nguy cơ gây nhiễm và các điều kiện vô trùng này phải được duy
trì trong suốt quá trình ủ.
Bia ButterHexe được sản xuất thủ công với công thức ủ bia đặc biệt từ quả mâm
sôi đen và hạt kiều mạch. Quá trình ủ bia từ quả mâm sôi đen tạo nên nước bia trong,
có màu đỏ thẫm đặc trưng, kết hợp với vị kem bơ, ngậy mà k quá béo, vị béo và chua
nhẹ được trung hoà với nhau. Đây chính là điểm nhấn về hương vị bia ButterHexe
trong lòng khách hàng, là loại hương vị độc đáo, mới lạ, khác hoàn toàn các loại bia
đang có mặt trên thị trường hiện nay. Đó là hương vị mà khách hàng không thể tìm
thấy ở đâu khác ngoài ButterHexe.

9


CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG NHẬN DIỆN
THƯƠNG HIỆU
Hệ thống nhận diện của Butterhexe đã được chú trọng đầu tư ngay từ thời gian
đầu vì với hàng trăm nhãn hàng bia đang cạnh tranh trên thị trường thì việc định vị

được hình ảnh trong lòng khách hàng là một việc hết sức quan trọng.
2.1. Hệ thống nhận diện thương hiệu gốc.
2.1.1. Tên gọi: Butterhexe
Tên thương hiệu là một trong những phương thức quan trọng nhất mà doanh
nghiệp sử dụng để tạo ấn tượng đầu tiên cho khách hàng. Butterhexe chính là "phù
thủy bơ" trong tiếng Đức. Một cái tên đơn giản dễ đọc và dễ giải thích cho những
khách hàng quan tâm đến ý nghĩa thật sự của tên hãng. Trước hết Butter-Bơ đến từ
thành phần quan trọng và độc đáo nhất trên mỗi cốc bia của quán. Lớp phủ bơ trên
cùng của mỗi cốc bia như là một chất phủ ma thuật, làm dịu đi cái vị gắt của cồn, dung
hòa nhưng không hề làm mất đi cái chất riêng của bia. Hai sự kết hợp tưởng chừng
như rất lệch tông nhưng lại trở nên vô cùng hài hòa trong butterhexe, và để làm nên
được sự hài hòa kì diệu ấy phải chăng cũng cần đến chút ma thuật từ các vị phù thủyhexe. Phù thủy tạo nên ma thuật trong cốc bia bơ và dùng nó để xoa dịu tâm hồn của
mỗi con người, đó chính là ý nghĩa thật sự của tên bia. Và cuối cùng, tại sao lại là
tiếng Đức, đơn giản bởi vì từ lâu, nhắc đến bia là nhắc đến Đức, Đức dường như là thủ
phủ của những người đam mê thứ chất lỏng đầy bọt này. Ngay cả từ Bia-Beer cũng bắt
nguồn từ chữ bia trong tiếng Đức-Bier. Còn gì hơn một chút gợi nhớ về vùng đất của
bia, một chút ma thuật trong lớp bọt từ những vị phù thủy bơ ngọt ngào; tất cả những
yếu tố đó tạo nên Butterhexe.
2.1.2. Logo

10


Logo được thiết kế với tông màu chủ đạo đen vàng mang lại cảm giác huyền bí
nhưng cũng không kém phần nổi bật. Cốc bia là hình ảnh chủ đạo nổi bật lên với bơ
phủ trên miệng cốc. Bên cạnh đó là đôi tay của một phù thủy cầm đũa phép như đang
đưa những điều kì diệu vào cốc bia. Cũng giống như tên gọi và slogan của bia ma
thuật, những điều kì diệu thì sẽ luôn đi chung với phù thủy và cây đũa phép của họ.
Chiếc cốc đựng bia cũng được làm từ gỗ chứ không phải chất liệu nào khác là để gợi
lại cho người ta về thời Trung Cổ lúc phù thủy và phép thuật còn là một điều gì đó

hiện hữu hết sức rõ ràng; mặt khác cũng làm người ta tạm quên đi cái sự xô bồ hiện
đại mà làm nổi bật lên truyền thống của thứ thức uống lâu đời này. Cuối cùng là hai
cành mạch nha-thứ nguyên liệu chính của Butterhexe bao quanh tạo nên logo chính
thức của bia. Mạnh nha là thứ khởi đầu và cũng là thứ bao trùm lên tất cả, điều này
như có ý nói điều quan trọng nhất, thứ bao trùm chủ đạo của Butterhexe chính là chất
lượng và hương vị bia.
2.1.3. Slogan: Ma thuật cho tâm hồn
Trong cuộc sống bộn bề và tấp nập, người ta luôn đối mặt với những áp lực từ
nhiều phía, những áp lực ấy mỗi ngày đều xuất hiện, tác động làm cho tâm hồn của
mỗi con người ngày càng trở nên già cõi khô khan; và slogan của Butterhexe cũng như
để khẳng định lại một lần nữa sứ mệnh và niềm tin của hãng chính là xoa dịu những
tâm hồn đấy. Đây không chỉ là liều thuốc cho những tâm hồn mỏi mệt mà còn là người
bạn, người đồng hành đầy kì diệu cho tâm hồn của bất kì ai trong chúng ta.
2.2. Đặc tính của sản phẩm
- Nguyên liệu
ButterHexe được sản xuất từ 2 nguyên liệu chính là hạt kiều mạch, quả mâm xôi
đen ngoài ra để tăng độ độc đáo cho hương vị, sản phẩm được phủ lên trên một lớp
kem bơ.
+ Mâm xôi đen ( hay còn gọi là Phúc Bồn Tử) có tác dụng tốt cho da, giúp ngăn
ngữa lão hóa da; bảo vệ đường ruột; phòng chống bệnh tim và ngăn ngữa ung thư. Do
vậy, sử dụng quả mâm xôi là thành phần ủ bia là lựa chọn vừa tốt cho sức khỏe lại
mang đến sự độc lạ cho hương vị sản phẩm.
+ Hạt Kiểu Mạch giàu vitamin, khoáng chất, protein có tác dụng: Tác dụng
chống oxy hóa, ngăn ngừa bệnh tim, thoái hóa tế bào thần kinh và bảo vệ gan. Ngoài
ra, các chất chống oxy hóa này còn có tác dụng bảo vệ DNA, giúp ngăn ngừa các tế
bào ung thư.
11


Tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường: Lượng đường trong hạt kiều mạch thấp

hơn so với các loại ngũ cốc khác. Do đó bệnh nhân tiểu đường có thể bổ sung loại hạt
này vào chế độ ăn nhằm kiểm soát đường huyết.
Cải thiện chức năng tiêu hóa: Với hàm lượng chất xơ cao, hạt kiều mạch có thể
cải thiện chức năng tiêu hóa, ngăn ngừa viêm nhiễm và các triệu chứng rối loạn ở
đường ruột.
- Màu sắc
ButterHexe có nước bia trong, màu đỏ thẫm, kết hợp với màu trắng của kem bơ
mịn phủ trên bề mặt bia.
- Hương vị
Khi mới nhấp uống ta sẽ thấy vị béo ngậy nhẹ của kem bơ được phủ trên bề mặt
bia, tiếp đó là vị chua và ngọt nhẹ của quả mâm xôi chín, làm giảm đi cảm giác béo
ngậy của kem bơ, sau khi uống xong ButterHexe sẽ để lại vị đắng nhẹ nhàng lâu tan
trong miệng. Bia có mùi thơm đặc trưng của quả mâm xôi chín.
- Nồng độ cồn
ButterHexe có nồng độ cồn là 4,5 độ.
- Bảo quản
Nhiệt độ tủ lạnh đảm bảo nhiệt độ từ 2 - 5 độ C. Bia càng có tuổi càng ngon nên
có thể để tuổi bia từ 01-03 tháng là thời gian lý tưởng để thưởng thức và có thể bảo
quản trong thời gian tối đa 6 tháng.
- Quy cách trình bày
Bia ButterHexe được bán trực tiếp tại quán, bia được chứa trong ly thủy tinh có
dung tích 350 ml; khi khách hàng có nhu cầu mua bia đem đi thì bia sẽ được chứa
trong chai thủy tinh có dung tích 500 ml.
- Giá bán
Ly 350 ml: 30.000 VNĐ.
Chai 500 ml: 50.000 VNĐ.
2.3. Hệ thống nhận diện thương hiệu mở rộng
- Cửa hàng
Cửa hàng được thiết kế dựa trên 2 tông màu đen vàng chủ đạo của logo sản
phẩm, quầy bia với chất liệu gỗ mang lại sự sang trọng nhưng cũng không kém phần

cổ điển. Nguyên liệu ủ bia được sắp xếp ngay tại quán như một sự cam kết về chất
12


handmade của quán. Ngoại thất của cửa hàng cũng được trang trí theo màu đen với các
bức tường làm từ kính, lối tranh trí này không chỉ cung cấp ánh sáng mà còn đưa lại
một vẻ ngoài rất đẹp cho quán lúc về đêm.
- Đồng phục

Cũng mang sự tương đồng với sắc màu đen vàng của thương hiệu và cửa hàng
mang lại sự đồng bộ trong hệ thống nhận diện. Logo được in lên ngực áo và lưng áo sẽ
như thêm một lần khắc ghi vào khách hành sự nhắc nhở về hình ảnh của thương hiệu.
Đồng phục của quán được thiết kế có cổ áo mang lại cho khách hàng cảm giác lịch sự .
Tạp dề cũng sẽ giúp khách hàng thấy được hình ảnh phục vụ chuyên nghiệp, chất hơn
và để dễ phân biệt nhân viên với các khách hàng khác trong quán, thuận tiện cho việc
gọi đồ ăn – thức uống.
2.4. Kế hoạch triển khai hệ thống nhận diện thương hiệu
Hệ thống nhận diện thương hiệu bao gồm hai hệ thống: hệ thống nhận diện
thương hiệu gốc và hệ thống nhận diện thương hiệu mở rộng.

13


Bảng2.1 Kế hoạch triển khai hệ thống nhận diện thương hiệu

Cách thức triển khai

Thứ tự
triển khai


Người
triển khai

Làm trước

- Người
sáng lập,
đứng đầu
doanh
nghiệp
- Bộ phận
marketingCông ty in
ấn ngoài
DN

Làm sau

- Người
sáng lập
- Bộ phận
marketing
của doanh
nghiệp
- Doanh
nghiệp in
ấn thuê
ngoài
- Nhà may
hợp tác


Logo
Slogan
Hệ thống
nhận diện
thương hiệu
gốc

Tên gọi

Cửa hàng

Hệ thông
nhận diện
thương hiệu
mở rộng
Đồng
phục

-Triển khai quảng cáo
nội bộ trong công ty
-Triển khai ngoài
doanh nghiệp, thông
báo sự xuất hiện trên
thị trường

-Xây dựng trên tuyến
đường thuận tiện
-Đặt biển quảng cáo,
để làm khách hàng đi
đường chú ý đến cửa

hàng.

-May đồng bộ và phát
cho tất cả nhân viên
của cửa hàng

14

Nguồn lực
-Bộ phận
marketing
của doanh
nghiệp chịu
trách nhiệm
thiết kế và
truyền thông
- Kết hợp với
công ty in ấn
bao bì bên
ngoài DN
- Chủ là
người xây
dựng và
quyết định
thiết kế cửa
hàng
- Nhân viên
bộ phận
marketing
chịu trách

nhiệm thiết
kế; liên hệ,
kết hợp với
các tổ chức
để đặt quảng
cáo
- Nhà may
chịu trách
nhiệm may
đồng phục và
in logo lên
đồng phục.


CHƯƠNG 3: BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU
3.1. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và các yếu tố cấu thành thương hiệu
3.1.1. Đăng ký bảo hộ thương hiệu
TỜ KHAI
ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

DẤU NHẬN ĐƠN
(Dành cho cán bộ nhận đơn)

Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ
386 Nguyễn Trãi, Hà Nội
Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ
xem xét đơn và cấp Giấy chứng nhận đăng ký
nhãn hiệu

Đơn tách: Đơn này được tách ra từ đơn số:

12/07/2012

NHÃN HIỆU
Mẫu nhãn hiệu

Ngày

nộp

đơn:

Loại nhãn hiệu yêu cầu đăng ký
Nhãn hiệu tập thể
Nhãn hiệu liên kết
√ Nhãn hiệu chứng nhận
Mô tả nhãn hiệu:
Màu sắc: Màu đỏ thẫm, kết hợp với màu
trắng của kem bơ mịn phủ trên bề mặt
bia.
Mô tả: ButterHexe có nước bia trong,
màu đỏ thẫm, kết hợp với màu trắng của
kem bơ mịn phủ trên bề mặt bia. Tông
màu chủ đạo của logo là vàng cam và đen
làm liên tưởng đến một điều gì đó vừa ma
mị, vừa quyến rũ và cũng rất tươi mới.

Chú thích:


Trong Tờ khai này, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu "x" vào ô vuông nếu các thông tin ghi sau các ô vuông

là phù hợp.

15CHỦ ĐƠN
(Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu)
Tên đầy đủ: Nhóm 2
Địa chỉ: 79 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0981326531
Email: nhom22301@gmail.com
Ngoài chủ đơn khai tại mục này còn có những chủ đơn khác khai tại trang bổ sung

ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN
là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn
√ Là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn
là người khác được uỷ quyền của chủ đơn
Mã đại diện:
Tên đầy đủ: nhóm 2
Địa chỉ: 79 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0981326531
Email: nhom22301@gmail.com
 YÊU CẦU HƯỞNG QUYỀN ƯU CHỈ DẪN VỀ ĐƠN (CÁC ĐƠN) LÀ CĂN
CỨ ĐỂ XÁC ĐỊNH NGÀY ƯU TIÊN
TIÊN
Số đơn
Ngày nộp
Nước nộp đơn
Theo đơn (các đơn) đầu tiên nộp tại

đơn
Việt Nam
Theo đơn (các đơn) nộp theo Công
ước Paris
Theo thoả thuận khác:


PHÍ, LỆ PHÍ

Số đối tượng tính
Số tiền
phí
Lệ phí nộp đơn
160k/ đơn
Phí phân loại quốc tế về nhãn hiệu
..... nhóm
Mỗi nhóm có trên 6 sản phẩm/dịch vụ (từ sản ..... sản phẩm/dịch
vụ
phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi )
.250k....
yêu
Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên
cầu/đơn ưu tiên
Phí công bố đơn
150k/ đơn
Phí tra cứu phục vụ việc thẩm định đơn
...300k.. nhóm
Mỗi nhóm có trên 6 sản phẩm/dịch vụ (từ sản ..... sản phẩm/dịch
vụ
phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi )

Phí thẩm định đơn
100.000....nhóm
Mỗi nhóm có trên 6 sản phẩm/dịch vụ (từ sản ..... sản phẩm/dịch
vụ
phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi )
Tổng số phí và lệ phí nộp theo đơn là:
Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):
Loại phí, lệ phí

16


3.1.2. Các yếu tố cấu thành thương hiệu
Tên thương hiệu
Butterhexe có nghĩa là “phù thủy bơ” trong tiếng Đức. Một cái tên đơn giản, dễ
đọc và dễ hiểu và dễ giải thích cho những khách hàng quan tâm đến ý nghĩa thật sự
của tên hãng. Đầu tiên Butter - Bơ là thành phần quan trọng và độc đáo nhất trên mỗi
cốc bia của quán. Lớp phủ bơ trên cùng của mỗi cốc bia như một chất phủ ma thuật
làm dịu đi vị gắt của cồn, dung hòa nhưng không làm mất đi chất riêng của bia. Hai sự
kết hợp tưởng chừng rất lệch tông, nhưng lại trở nên vô cùng hài hòa trong Butterhexe,
và để làm nên được sự hài hòa kỳ diệu ấy phải chăng cũng cần đến chút ma thuật từ
các vị phù thủy – hexe. Phù thủy tạo nên ma thuật trong cốc bia bơ và dùng nó để xoa
dịu tâm hồn mỗi người, đó chính là nghĩa thật sự của tên thương hiệu. Và cuối cùng,
tại sao lại là tiếng đức, đơn giản bởi vì từ lâu nhắc đến bia người ta thường nhắc đến
Đức, Đức dường như là thủ phủ của những người đam mê thứ chất lỏng đầy bọt này.
Ngay cả từ bia - beer cũng bắt nguồn từ chữ bia trong tiếng đức “Bier” .Còn gì hơn
một chút gợi nhớ về vùng đất của bia, một chút ma thuật trong lớp bọt từ những vị phù
thủy bơ ngọt ngào; tất cả yếu tố đó đã tạo nên Butterhex.
Biểu trưng và biểu tượng
- Biểu trưng:


- Biểu tượng:
Đầu tiên khi nhìn vào logo ta sẽ thấy hình ảnh của một cốc bia bằng gỗ bên cạnh
là hình ảnh bàn tay cầm đũa, bao quanh là hình ảnh 2 cây kiều mạch nha. Hình ảnh
trên được lấy cảm hứng từ chính loại bia của quán đó la bia thủ công, được lên men,
đươc ủ, các công đoạn hoàn toàn thủ công, do chính bàn tay nghệ thuật, khéo léo của
người làm ra nó, chiếc đũa ở đây như 1 chiếc đũa thần, người làm bia như một vị phù
thủy, tạo ra những ly bia độc đáo, không chỉ giải khát mà còn xoa dịu và khám phá tâm

17


hồn bạn. Tông màu chủ đạo của logo là vàng cam và đen làm liên tưởng đến một điều
gì đó vừa ma mị, vừa quyến rũ và cũng rất tươi mới.
Slogan
Butterhexe – Ma thuật cho tâm hồn: Uống bia không chỉ để giải khát, mà khi đến
với Butterhexe, khách hàng sẽ được thưởng thức một ly bia vừa mát lạnh, có một chút
vị đắng của bia, một chút vị nồng, một chút thơm ngậy của bơ và thoang thoảng đâu
đó là hương của mâm xôi, tất cả tạo nên một vị bia mới lạ, quyến rũ và slogan của
Butterhexe cũng như để khẳng định lại một lần nữa sứ mệnh và niềm tin của hãng
chính là xoa dịu những tâm hồn đấy. Đây không chỉ là liều thuốc cho những tâm hồn
mỏi mệt mà còn là người bạn, người đồng hành đầy kì diệu cho tâm hồn của bất kì ai
trong chúng ta.
3.2. Tự bảo vệ thương hiệu
3.2.1. Các tình huống xâm phạm thương hiệu từ bên ngoài
Vấn đề quyền sở hữu trí tuệ
Để đảm bảo quyền lợi cũng như bảo vệ thương hiệu cho doanh nghiệp, không
phải mọi doanh nghiệp trong nước đều có ý thức đăng ký quyền sở hữu công nghiệp ,
đã có không ít doanh nghiệp bị rơi vào tình trạng tranh chấp về quyền sở hữu công
nghiệp đối với nhãn hiệu. Bên cạnh đó, hiện nay hầu như các doanh nghiệp ở Việt

Nam hiện hiện nay mới chỉ quan tâm việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu trong nước mà
chưa chú ý tới đăng ký ở nước ngoài. Vì vậy, sẽ dẫn đến tình trạng không ít các thương
hiệu Việt đã bị các công ty của nước ngoài đăng ký bảo hộ tại nước ngoài, như vậy
gây bất lợi rất lớn cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh, mở rộng thị trường,
nguy cơ mất thương hiệu rất lớn, phải tốn thời gian, tiền bạc để lấy lại thương hiệu và
xây dựng từ đầu.
Hàng giả hàng nhái
Thị trường bia ở Việt Nam đang là một thị trường rất béo bở đặc biệt trong những
năm gần đây thì bia thủ công lại càng phát triển, và lại thu được lợi nhuận rất cao,
chính vì vậy, nhiều cá nhân, cơ sở trong nước đã cố tình sản xuất bia giả, nhái thương
hiệu để trục lợi. Tình trạng giả nhái xuất hiện tràn lan bắt nguồn từ nhiều lý do , đầu
tiên là từ bản thân các cơ sở kinh doanh bất chính, thứ 2 là do các doanh nghiệp đôi
khi còn chủ quan trong cuộc chiến chống hàng giả, người tiêu dùng thì chưa nắm bắt
rõ thông tin, đôi khi họ biết là giả nhưng vẫn sử dụng do giá rẻ hơn, và cuối cùng là
18


các cơ quan chức năng chưa thật sự xử lý triệt để. Hệ lụy tiêu cực của hàng giả, hàng
nhái gây ra không chỉ ảnh hưởng dến uy tín và và hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp gắn với thương hiệu, gây tâm lý bất ổn và mất niềm tin của người tiêu dùng.
Khủng hoảng truyền thông:
Khủng hoảng truyền thông là thông tin tiêu cực về thương hiệu bị lan truyền trên
các phương tiện truyền thông, gây thiệt hại dến danh tiếng và tài chính của thương
hiệu. Đôi khi chỉ là những hình ảnh sai sự thật hay lỗi quảng cáo mà có thể dẫn đến
hậu quả nghiêm trọng và ảnh hưởng tiêu cực về uy tín, hình ảnh và cả tài chính của
doanh nghiệp. Xử lý khủng hoảng, giúp thương hiệu vượt qua sự cố cũng là một trong
những nhiệm vụ cần phải lưu ý để góp phần bảo vệ thương hiệu.
Hình ảnh thương hiệu bị nhiễu
Nguyên nhân có thể là do tác động của đối thủ cạnh tranh: làm nhiễu thông tin
của đối thủ cạnh tranh là một trong nhiều nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của một

thương hiệu bia của một doanh nghiệp Việt Nam. Hoặc là bị ảnh hưởng do khủng
hoảng từ các đối tác: ví dụ như các đối tác cung cấp nguyên liệu đầu vào cho sản xuất
bia mà có gặp vấn đề gì về nguyên liệu thì thương hiệu của doanh nghiệp cũng sẽ bị
ảnh hưởng.
3.2.2. Các biện pháp chống xâm phạm thương hiệu
Các biện pháp bảo vệ thương hiệu từ bên ngoài
- Thiết lập các rào cản kỹ thuật trong bảo vệ thương hiệu bia Butterhexe:
+ Tạo tên thương hiệu và biểu trưng khó trùng lặp: Trước khi đặt tên và xây dựng
biểu trưng cho bia thủ công Butterhexe thì công ty đã dành thời gian để tìm hiểu,
nghiên cứu, tra cứu tất cả các loại bia từ phổ thông và thủ công để tránh trùng lặp và
đã sáng tạo ra một tên thương hiệu và logo khác biệt, độc đáo và rất khó trùng lặp để
tránh trường hợp trùng lặp với các hãng bia đã có. Bên cạnh đó cần phải tạo ra rào cản
pháp lý, đăng ký để được pháp luật bảo hộ độc quyền quyền sở hữu công nghiệp theo
quy định của pháp luật. Bên cạnh đó cần có các biện pháp phối hợp chặt chẽ với các
cơ quan hữu quan để ngăn chặn từ xa, phát hiện và xử lý các hình thức xâm phạm.
+ Bao bì và kiểu dáng có sự cá biệt cao: Khi nhắc đến thương hiệu, người ta
không chỉ nhớ đến tên đến biểu trưng thương hiệu mà còn ấn tượng bởi bao bì kiểu
dáng của sản phẩm. Bao bì và kiểu dáng có độc đáo, đặc sắc, cá biệt thì sẽ thu hút
người tiêu dùng và cũng tạo ra rào cản về kỹ thuật với đối thủ cạnh tranh.
19


+ Chống xâm phạm thương hiệu bằng cách đánh dấu bao bì hàng hóa bằng
phương pháp vật lý: Để tránh hàng giả, hàng nhái thì trên thân chai của bia butterhexe
có in nổi 1 hình đặc trưng của thương hiệu đó là hình bàn tay cầm chiếc đũa ở cổ chia
bia, và trên bao vì sẽ có gắn 1 mã QR để khách có thể check nguồn gốc của sản phẩm.
Đồng thời, để tranh đạo nhai và tạo sự mới mẻ cho sản phẩm khi cung cấp cho khách
hàng, chai và nhãn dán của bia có thể thay đổi tem chống hàng giả và cách trình bày
mã QR, thay đổi mẫu mã chai.
+ Thiết lập hệ thống thông tin phản hồi và cảnh báo xâm phạm thương hiệu: Với

Butterhexe là dòng bia thủ công, chưa có hệ thống các đại lý nên quán sẽ thiết lập hệ
thống đường dây nóng để thu nhận những phản hồi đến từ người tiêu dùng, và tại
quán, có thể gửi những phiếu đánh giá tại mỗi bàn để khách đánh giá trực tiếp.
- Tăng cường quan hệ khách hàng và cung cấp đầy đủ thông tin của sản phẩm
cho khách hàng, tạo sự thân thiện với khách hàng:
+ Mọi thông tin về sản phẩm của bia Butterhexe như: nguyên liệu, quy trình sản
xuất,… đều được công bố minh bạch và chính xác trên các trang page của quán, trên
quán,… để khách hàng có thể yên tâm tin tưởng sử dụng.
+ Luôn lắng nghe, tôn trọng ý kiến khách hàng với tâm thái bình tĩnh, thân thiện.
Nhân viên luôn phục vụ với thái độ vui vẻ, nhiệt tình, gìn giữ mối quan hệ tốt đẹp với
khách hàng.
Các biện pháp chống sa sút thương hiệu từ bên trong
- Duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm: Chất lượng sản phẩm luôn được đặt
lên hàng đầu vì đó là nhân tố hàng đầu quan trọng tạo nên thương hiệu cho sản phẩm.
Để sản phẩm bia thủ công luôn được ngon, đúng vị, thì Butterhexe luôn kiểm định
chặt chẽ từ khâu chọn nguyên liệu đầu vào, giám sát chặt chẽ quy trình sản xuất, đảm
bảo men được ủ đúng quy định, tiếp đến là kiểm tra hạn sử dụng,… đảm bảo tất cả sẽ
cho ra đúng vị bia, đảm bảo tiêu chuẩn.
- Hình thành phong cách doanh nghiệp (văn hóa doanh nghiệp): Hình thành một
môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo động lực làm việc cho các nhân viên, được thể
hiện trong : logo, slogan, đồng phục và cách đào tạo của doanh nghiệp, các chương
trình khuyến khích và tạo động lực làm việc cho nhân viên: lương, thưởng khi làm tốt
công việc, các chuyến du lịch trong năm, …Đưa ra các triết lý mà doanh nghiệp cần
theo đuổi, mục tiêu cho từng giai đoạn.
20


Xem Thêm

×