Tải bản đầy đủ (.docx) (15 trang)

TMU báo cáo thực tập tổng hợp tại công ty TNHH đầu tư và xây dựng thương mại mỹ phong

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (119.42 KB, 15 trang )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP

Đơn vị thực tập: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MỸ PHONG

Sinh viên thực hiện: Đào Hương Giang
Mã sinh viên

: 16D100013

Lớp

: K52A1

Hà Nội, Năm 2020


2

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 1.1 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 3 năm 2016, 2017,
2018
Bảng 3.1 Cơ cấu nhân lực hợp đồng dài hạn theo trình độ và độ tuổi

DANH MỤC HÌNH VẼ3

LỜI NÓI ĐẦU
Với mong muốn được tìm hiểu và nghiên cứu về các vấn đề thuộc chuyên ngành
Quản trị kinh doanh, được sự giúp đỡ của nhà trường và các thầy cô trong khoa Quản
trị kinh doanh – Trường Đại học Thương Mại cũng như sự chỉ bảo giúp đỡ của các bác,
các anh, chị trong Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thương Mại Mỹ Phong. Qua thời
gian 4 tuần thực tập tại công ty, em đã có dịp tiếp xúc, tìm hiểu và nghiên cứu khái quát và
thực tế về lĩnh vực kinh doanh, đặc điểm môi trường kinh doanh, mô hình quản lý, cách
thức hoạt động của công ty và hoàn thành bài báo cáo thực tập tổng hợp.
Do còn hạn chế về mặt thời gian cũng như hạn chế về mặt kiến thức và kinh
nghiệm thực tế nên bài báo cáo của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong
nhận được sự chỉ bảo đóng góp ý kiến của quý công ty và các thầy cô trong khoa để
bản báo cáo tổng hợp này được hoàn thiện hơn nữa. Qua đó, em có điều kiện bổ sung
nâng cao kiến thức của mình nhằm phục vụ tốt hơn nữa công tác làm việc thực tế sau
này. Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo nhà trường cùng các thầy cô giáo trong
khoa, cảm ơn quý công ty nói chung cùng toàn thể các anh chị trong công ty đã chỉ
bảo, giúp đỡ em hoàn thành báo cáo thực tập này!


4

1. Khái quát về Công ty TNHH Đầu Tư và Xây Dựng Thương Mại Mỹ Phong
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Đầu Tư và Xây
Dựng Thương Mại Mỹ Phong
Tên công ty: Công ty TNHH Đầu Tư và Xây Dựng Thương Mại Mỹ Phong
Địa điểm trụ sở chính: số 55 Phố Độc Lập Thị Trấn Vụ Bản Huyện Lạc Sơn Tỉnh
Hòa Bình
Điện thoại: 02183861162


Fax: 02183861162

Địa chỉ trang tin điện tử: Email: Myphong.xdtm@gmail.com
Tài khoản số: 431.101.000079 Ngân hàng: Ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát
Triển Nông Thôn Việt Nam- Chi Nhánh Huyện Lạc Sơn, Tỉnh Hòa Bình
Thành lập tháng 5 năm 2002 kinh doanh thương mại và xây dựng các công trình
dân dụng với tên giao dịch là Công ty TNHH 1 thành viên Mỹ Phong
Tháng 4/2008 thành lập chi nhánh tại địa chỉ số 52 Mạc Đĩnh Chi, Phường 4
Thành phố Đà Lạt Tỉnh Lâm Đồng
Năm 2010 chính thức đổi tên thành Công ty TNHH Đầu Tư và Xây Dựng
Thương Mại Mỹ Phong
Trong quá trình hoạt động kinh doanh tại địa phương đơn vị luôn đạt được các
danh hiệu thi đua qua các năm, tiêu biểu là năm 2018 được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng
cờ thi đua đối với tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.
1.2 Lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng (ngành kinh doanh chính)
- Chuẩn bị mặt bằng
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày


5

1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy của doanh nghiệp
Hình 1.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức doanh nghiệp
Giám đốc

Phó giám đốc

Phòng kỹ thuật


Phòng kế toán tài vụ

Phòng kinh doanh

- Giám đốc và phó giám đốc: Là người chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt
động của công ty, đại diện cho quyền lợi và nghĩa vụ của toàn công ty trước pháp luật.
- Phòng kỹ thuật: Cố vấn kỹ thuật công trình, giám sát thi công, kiểm tra kỹ thuật
máy móc, phương tiện thi công
Phòng kế toán: Giám sát các khoản thu chi, tiến hành hạch toán kinh doanh thông
qua các sổ sách chứng từ cụ thể.
Phòng kinh doanh: Lên kế hoạch và thực hiện mua bán vật liệu đảm bảo tiến độ
công trình; duy trì các quan hệ khách hàng, đối tác; đề xuất hợp tác, ký kết hợp đồng
1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Đầu Tư và Xây Dựng
Thương Mại Mỹ Phong
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 3 năm 2016, 2017, 2018


6

Bảng 1.1 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 3 năm 2016,
2017, 2018
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
STT
1
2
3
4
5
6

7

8
9
10
11
12
13
14
15

Chỉ tiêu
Doanh thu bán hàng và
cung cấp dịch vụ
Các khoản giảm trừ
doanh thu
Doanh thu thuần về
bán hàng và cung cấp
dịch vụ (10=01-02)
Giá vốn hàng bán
Lợi nhuận gộp về bán
hàng và cung cấp dịch
vụ (20=10-11)
Doanh thu hoạt động
tài chính
Chi phí tài chính
- Trong đó: chi phí lãi
vay
Chi phí quản lý kinh
doanh

Lợi nhận thuần từ hoạt
động kinh doanh
Thu nhập khác
Chi phí khác
Lợi nhận khác (40=3132)
Tổng lợi nhuận kế toán
trước thuế (50=30=40)
Chi phí thuế thu nhập
doanh nghiệp
Lợi nhuận sau thuế thu
nhập doanh nghiệp
(60=50-51)2016

2017

2018

01

172.263.165.898

173.468.153.749

169.489.692.708

02


-

-

-

10

172.263.165.898

173.468.153.749

169.489.692.708

11

161.079.955.057

156.992.975.085

143.578.885.573

20

11.183.210.841

16.475.178.664

25.910.807.135


21

25.560.780

5.453.500

4.341.400

22

3.095.198.780

3.594.041.471

4.331.296.960

23

3.020.129.749

3.276.661.851

4.277.365.738

24

5.814.607.766

10.320.114.404


20.361.633.244

30

2.298.965.075

2.566.476.289

1.222.218.331

31
32

1.009.090.909
1.009.090.909

-

-

40

0

-

-

50


2.298.965.075

2.566.476.289

1.222.218.331

51

574.741.269

513.295.258

244.443.666

60

1.724.223.806

2.053.181.031

977.774.665

(Nguồn báo cáo kết quả kinh doanh)
Nhận xét: Từ bảng 1.1 ta thấy nhìn chung tình hình hoạt động kinh doanh của
công ty đạt kết quả tốt và tương đối ổn định. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
ổn định qua các năm. Riêng năm 2018 chi phí quản lý kinh doanh tăng mạnh do các
khoản trích lập dự phòng phải trả do công ty đang đầu tư thêm máy móc thiết bị đẩy
nhanh tiến độ các công trình và trích dự phòng giảm giá vốn hàng bán làm cho lợi
nhuận sau thuế giảm đi, tuy nhiên điều này không làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động7

kinh doanh của công ty. Lợi nhuận sau thuế của công ty thu về sau các năm vẫn ở mức
cao, không phát sinh các khoản chi phí bất thường lớn nào. Tất cả những điều trên cho
thấy công ty đang trong thời kì ổn định và có những bước tiến vững chắc.
2. Vị trí thực tập tại Công Ty TNHH Đầu Tư và Xây Dựng Thương Mại Mỹ
Phong
Vị trí thực tập: Nhân viên kinh doanh
Các công việc, nhiệm vụ được giao tại công ty
- Hỗ trợ phòng kinh doanh soạn thảo các văn bản: phụ lục, các chương trình
khuyến mãi
- Hỗ trợ tiếp nhận yêu cầu khách hàng
- Hỗ trợ thu thập thông tin về khách hàng mới, khách hàng tiềm năng
- Ghi chép, theo dõi, lưu trữ dữ liệu về các đối tác, khách hàng cũ
3. Các vấn đề hạn chế chủ yếu trong quản trị kinh doanh tại Công ty TNHH
Đầu Tư và Xây Dựng Thương Mại Mỹ Phong.
3.1 Khái quát về môi trường kinh doanh của doanh nghiệp
3.1.1 Môi trường bên ngoài doanh nghiệp
Yếu tố tự nhiên
- Thuận lợi
Địa bàn hoạt động hiện nay của công ty nằm chủ yếu tại huyện Lạc Sơn – một
huyện miền núi đang trong quá trình hiện đại hóa nông thôn, trên địa bàn huyện có rất
nhiều công trình cần dân dụng cần xây dựng như đường xá, thủy điện, hệ thống cống
thoát nước… đây là một cơ hội lớn cho công ty khi hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.
- Khó khăn
Tuy nhiên, điều kiện tự nhiên ở đây cũng mang lại rất nhiều khó khăn. Lạc Sơn là
một huyện miền núi với địa hình bị chia cắt bởi nhiều đồi, núi, sông, suối, nhiều xã
nằm xa trung tâm huyện. Hệ thống giao thông còn chưa được đầu tư hoàn chỉnh. Cơ sở

hạ tầng còn thiếu thốn, giao thông, thủy lợi chưa đồng bộ.
Yếu tố kinh tế
- Thuận lợi
Đời sống nhân dân còn khó khăn, thu nhập trung bình thấp tạo ra nguồn nhân lực
dồi dào, giá rẻ ngay tại địa phương.
- Khó khăn


8

Kinh tế ở huyện Lạc Sơn còn chưa phát triển, nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế
mũi nhọn trên địa bàn huyện, ngành công nghiệp chưa được đầu tư. Thu nhập bình
quân đầu người đạt 36 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 21,5% ( số liệu
năm 2017), tỷ lệ hộ tái nghèo và cận nghèo hiện còn khá cao, nhưng trên thực tế đa số
những hộ này là những hộ mới tách ra ở riêng hoặc do gặp rủi ro về làm ăn kinh tế
hoặc do bệnh tật.
Nhân lực trình độ cao thường có xu hướng rời khỏi địa phương, làm việc tại
những vùng kinh tế phát triển hơn.
Yếu tố văn hóa - xã hội
- Thuận lợi
Huyện Lạc Sơn có 28 xã và 1 thị trấn, có quy mô dân số 14,4 vạn người với 8922
hộ gia đình (số liệu 2017). Dân cư ở đây chủ yếu là người dân tộc Mường (chiếm
khoảng 90% dân số toàn huyện), ngoài ra còn có dân tộc Kinh, Thái,... Các dân tộc
cùng chung sống hòa thuận với nhau, trao đổi học hỏi các nét đẹp văn hóa của nhau
tạo nên một cộng đồng đoàn kết.
Đảng bộ, chính quyền cũng có những chính sách cải thiện đời sống văn hóa tinh
thần cho người dân.
Đời sống vật chất ngày càng phát triển, tình trạng thất nghiệp được cải thiện giúp
đẩy lùi các tệ nạn xã hội, duy trì trật tự an ninh xã hội
- Khó khăn

Nông nghiệp vẫn là nghành kinh tế chính, kinh doanh theo kiểu manh mún mùa
vụ nên lao động chưa hình thành tác phong công nghiệp.
Lực lượng lao động không có mong muốn làm việc lâu dài, mỗi dịp cuối năm có
rất nhiều lao động nghỉ việc làm ảnh hưởng tới tiến độ công trình và tốn kém thời gian
và chi phí vào tuyển dụng lao động mới, giúp lao động mới thích nghi với môi trường
làm việc.
Còn tồn tại nhiều hủ tục mê tín, dị đoan ( không thăm khám sức khỏe tại các cơ
sở y tế, khi ốm đau thì tìm tới các thầy mo, thầy cúng hay các bài thuốc lưu truyền
trong dân gian mà không dựa trên cở sở khoa học; các hủ tục, nghi lễ rườm rà gây thiệt
hại lớn về kinh tế)
Yếu tố chính trị - luật pháp
- Thuận lợi


9

An ninh chính trị trên địa bàn huyện Lạc Sơn ổn định, người dân tuân thủ pháp
luật. Không xảy ra mâu thuẫn, biểu tình chính trị; chính quyền xử lý nhanh chóng, kịp
thời các phần tử có tư tưởng chống đối Đảng, Nhà nước. Nhân dân có niềm tin vững
chắc vào Đảng, Nhà nước không để các phần tử chống đối gây kích động.
Hệ thống quy định pháp luật của Nhà nước tạo điều kiện cho các doanh nghiệp
phát triển, cạnh tranh công bằng; tạo ra môi trường kinh doanh an toàn, bình đẳng, bảo
vệ quyền lợi cho các bên liên quan.
- Khó khăn
Quy trình xử lý các hồ sơ, giấy tờ, thủ tục cấp phép xây dựng, chứng nhận quyền
sở hữu… còn phức tạp, mất nhiều thời gian
Yếu tố kỹ thuật – công nghệ
- Thuận lợi
Khoa học công nghệ phát triển không ngừng giúp nâng cao chất lượng công
trình, máy móc, trang thiết bị hiện đại giúp tiết kiệm nhân lực và đẩy nhanh tiến độ

công trình.
Công nghệ thông tin phát triển hỗ trợ lớn cho công tác thiết kế, kế toán; cập nhật
xu hướng mới dễ dàng.
Tăng cường độ nhận diện thương hiệu qua các phương tiện truyền thông
- Khó khăn
Công nghệ phát triển giúp kết nối nhiều hơn làm gia tăng cường độ cạnh tranh
trong ngành
Các nguồn thông tin thất thiệt tràn lan ảnh hưởng lớn tới công tác hoạch định,
khó kiểm soát khủng hoảng truyền thông.
3.1.2 Môi trường bên trong doanh nghiệp
Nguồn lực tài chính
Tài chính là yếu tố vô cùng quan trọng, đặc biệt là công ty hoạt động trong ngành
đầu tư xây dựng.
Công ty TNHH Đầu Tư và Xây Dựng Thương Mại Mỹ Phong tuy đã thành lập
được 18 năm nhưng vẫn là công ty có quy mô nhỏ với nguồn tài chính của công ty là
khá khiêm tốn so với các công ty cùng hoạt động trong ngành trong phạm vi trong
nước. Mỗi năm công ty phải chi 3-4 tỷ đồng cho chi phí lãi vay. Nguồn lực tài chính
còn hạn chế nên công ty chưa thể mở rộng đại bàn ra các tỉnh lân cận.


10

Nguồn tài chính hạn chế khiến công ty không đủ nguồn lực bao thầu trọn gói các
dự án lớn mà chỉ đủ nguồn lực các dự án nhỏ hoặc một phần của dự án.
Nguồn nhân lực
Bảng 3.1 Cơ cấu nhân lực hợp đồng dài hạn theo trình độ và độ tuổi
Trình độ

Thạc sĩ


Đại học

Cao đẳng/
trung cấp

Chưa qua đào
tạo

2 người
3 người
5 người

23 người
12 người
35 người

27 người
10 người
37 người

13 người
10 người
23 người

Độ tuổi
20-35
35-50
Tổng

Từ bảng 3.1 ta thấy cơ cấu nhân lực hợp đồng dài hạn qua đào tạo chiếm 77% và

có độ tuổi còn khá trẻ góp phần thúc đẩy sự phát triển lâu dài cho doanh nghiệp. Tuy
nhiên do đội ngũ trẻ nên vẫn còn chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý các vấn
đề đột xuất, bất ngờ.
Bên cạnh đó, lực lượng lao động thời vụ chưa hình thành tác phong công nghiệp,
chưa có thái độ chuyên nghiệp trong công việc.
Một số bộ phận đang trong tình trạng thiếu nhân lực gây ảnh hưởng tiến độ thực
hiện công việc của bộ phận khác và làm chậm tiến độ của cả dự án.
3.2 Tình hình thực hiện các chức năng quản trị của Công ty TNHH Đầu Tư
và Xây Dựng Thương Mại Mỹ Phong.
Trong công tác quản trị ban lãnh đạo đã nhận thức được tầm quan trọng của các
chức năng quản trị: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát. Tuy nhiên khi thực
hiện còn tồn tại những vấn đề hạn chế nhất định làm giảm hiệu quả hoạt động kinh
doanh
3.2.1 Chức năng hoạch định
- Công ty không có đội ngũ nghiên cứu môi trường kinh doanh dẫn đến việc các
chính đưa ra không sát với thực tế tình hình, không có chính sách thay đổi kịp thời khi
môi trường có biến động
- Ban lãnh đạo thiếu kiến thức chuyên môn, tiến hành đánh giá môi trường và
hoạch định chỉ dựa trên vốn hiểu biết và kinh nghiệm của ban lãnh đạo
3.2.2 Chức năng tổ chức
- Vấn đề phân chia trách nhiệm và quyền hạn trong các bộ phận và phòng ban
còn thiếu rõ ràng


11

- Việc tuyển chọn và bổ nhiệm nhân lực gặp khó khăn do hạn chế nguồn lao động
chất lượng cao và công ty không có bộ phận làm công tác tuyển dụng nhân sự
3.2.3 Chức năng lãnh đạo
- Lãnh đạo, tổ chức các nhóm làm việc chưa hiệu quả; sự tương tác, hỗ trợ của

các thành viên trong các bộ phận, nhóm làm việc còn hời hợt
- Chưa kịp thời phát hiện và giải quyết mâu thuẫn và xung đột dẫn đến bức xúc
trong đội ngũ nhân viên
- Tính dân chủ không cao vì không thường lắng nghe ý kiến của nhân viên
3.2.4 Chức năng kiểm soát
Công tác kiểm soát của công ty tương đối tốt nhưng do đặc thù của lĩnh vực kinh
doanh ngành xây dựng, kho bãi đặt tại nhiều địa điểm và sự khó khăn, phức tạp trong
quản lý thi công cũng như kiểm soát nguyên vật liệu nên không thể tránh khỏi một số
hạn chế nhất định như:
- Hao hụt nguyên vật liệu do sử dụng lãng phí, mất mát…
- Tồn tại một số lượng nhân công chưa làm việc hết sức do đã được trả lương cố định
3.3 Văn hóa doanh nghiệp tại Công ty TNHH Đầu Tư và Xây Dựng Thương
Mại Mỹ Phong.
Việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp chưa được ban lãnh đạo chú trọng. Ban
lãnh đạo mới chỉ triển khai trên lý thuyết, việc thực hiện trong thực tế còn yếu. Thể
hiện qua các yếu tố như:
- Công ty không có đồng phục hay quy định cụ thể về trang phục cho nhân viên,
không có khẩu hiệu hay nghi thức riêng.
- Việc kiểm soát thực hiện các quy định văn hóa, điều lệ công ty còn lỏng lẻo, không
có băng rôn, khẩu hiệu hay văn bản cụ thể hướng dẫn thực hiện văn hóa doanh nghiệp.
3.4 Năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Đầu Tư và Xây Dựng Thương
Mại Mỹ Phong.
Lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp hiện nay là cạnh tranh về giá. Hầu hết các
công trình công ty nhận thầu xây dựng đều nằm trong địa bàn tỉnh giúp công ty tiết
kiệm chi phí lớn từ khâu vận tải nguyên liệu tới điều động nhân sự. Nguồn lao động
dồi dào giá rẻ ngay tại địa phương, nguồn lực tài chính tốt giúp cho công ty có lợi thế
về giá hơn hẳn các doanh nghiệp từ địa phương khác. Ban giám đốc là người tại địa
phương có am hiểu về kết cấu, địa hình và văn hóa địa phương. Ngoài ra, là một
doanh nghiệp lớn tại địa phương, có những đóng góp lớn cho kinh tế và giải quyết việc12

làm cho hàng nghìn lao động địa phương nên công ty cũng được chính quyền địa
phương ưu ái, tạo điều kiện hơn các đối thủ cạnh tranh.
Tuy nhiên, lợi thế cạnh tranh hiện tại của công ty là không bền vững. Những lợi
thế đang có của doanh nghiệp sẽ bị mất đi khi doanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh
doanh sang địa phương khác. Công ty cũng chưa thu hút được nguồn lao động trình độ
cao tại địa phương do chế độ lương thưởng còn thấp; đội ngũ cán bộ kỹ thuật cốt cán
còn trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm.
3.5 Công tác quản trị chiến lược của Công ty TNHH Đầu Tư và Xây Dựng
Thương Mại Mỹ Phong.
Việc hoạch định và triển khai chiến lược của công ty được triển khai một cách rõ
ràng và cụ thể thông qua việc xây dựng tầm nhìn sứ mạng và mục tiêu phát triển.
Chiến lược kinh doanh công ty đang áp dụng:
Chiến lược mở rộng lĩnh vực kinh doanh: Năm 2020 đẩy mạnh phát triển lĩnh
vực lưu trú ngắn ngày, mục tiêu dài hạn củng cố tiềm lực đấu thầu các công trình lớn
tại các các tỉnh lân cận miền Bắc cũng như trong cả nước.
Chiến lược cạnh tranh: Xác định lợi thế cạnh tranh về giá là lợi thế then chốt tiếp
tục đẩy mạnh và duy trì trong ngắn hạn. Trong dài hạn tập trung vào nâng cao chất
lượng kỹ thuật công trình nâng cao năng lực cạnh tranh, áp dụng khoa học kỹ thuật
đẩy nhanh tiến độ thi công giúp tiết kiệm chi phí củng cố lợi thế cạnh tranh về giá.
Tuy nhiên công tác hoạch định và triển khai chiến lược của công ty còn tồn tại
một số hạn chế như:
- Việc nghiên cứu tác động của môi trường vĩ mô và môi trường ngành của công
ty còn chưa được sát với thực tế, chưa có kế hoạch cụ thể.
- Còn dựa trên cảm quan để đưa ra quyết định chứ chưa dựa trên công cụ phân
tích môi trường kinh doanh hiện tại.
- Còn bị động trong việc triển khai chiến lược và ứng phó với sự thay đổi của
môi trường kinh doanh.

3.6 Công tác quản trị tác nghiệp của Công ty TNHH Đầu Tư và Xây Dựng
Thương Mại Mỹ Phong.
Do công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng nên em xin phép
chỉ trình bày về công tác quản trị dự án tại doanh nghiệp.


13

Một số hạn chế trong công tác quản trị dự án tại Công ty TNHH Đầu Tư và Xây
Dựng Thương Mại Mỹ Phong.
- Công tác phân tích tác động của các yếu tố tác động đến tiến độ và chất lượng
dự án mới dừng lại ở mức nhận diện các yếu tố mà chưa đo lường được mức độ ảnh
hưởng của từng yếu tố lên dự án.
- Trong công tác dự tính thời gian hoàn thành của dự án công ty đã dựa trên số
liệu về thời gian thực hiện những công việc tương tự nhau ở nhiều dự án được lặp lại
nhiều lần. Do vậy, thời gian hoàn thành từng công việc là giá trị trung bình của tập hợp
số liệu này Tuy nhiên còn phụ thuộc vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể và những yếu tố
bất ngờ có thể xảy đến làm cho thời gian hoàn thành dự án bị chệch đi so với dự tính
gây ra nhiều tổn thất.
- Công tác quản lý và huy động vốn chưa hiệu quả. Do đó, nhiều dự án, công việc
đang được thi công phải tạm dừng vì thiếu vốn đầu tư gây chậm trễ tiến độ. Gần đây nhất
là dự án nâng cấp tuyến đường quốc lộ 12b đoạn qua thị trấn Vụ Bản huyện Lạc Sơn phải
dừng thi công 5 tháng ( từ tháng 11/2025 đến tháng 3/2016) do thiếu vốn.
- Việc quản lý vốn chưa chặt chẽ dẫn tới lãng phí, thất thoát.
- Công cụ quản lý dự án còn lạc hậu, chưa áp dụng phần mềm quản lý hiện đại
mà chỉ thực hiện thủ công trên phần mềm Excel và khá đơn giản.
3.7 Công tác quản trị rủi ro của Công ty TNHH Đầu Tư và Xây Dựng
Thương Mại Mỹ Phong.
Hiện nay, công ty chưa có quy trình quản trị rủi ro cụ thể. Không có cán bộ
chuyên môn thực hiện công tác nhận dạng và phân tích rủi ro mà phụ thuộc hoàn toàn

vào kinh nghiệm của ban giám đốc dẫn tới nhiều rủi ro không thể lường trước. Nguồn
dự phòng ngân sách và nhân lực còn hạn chế ( chỉ tiến hành lập dự phòng giảm giá
vốn hàng bán và nợ khó đòi theo quy định), đa phần khi rủi ro thực sự xảy ra công ty
mới tìm cách khắc phục, tổn thất được bù đắp bằng các quỹ và lợi nhuận của doanh
nghiệp tạo ra sự bị động trong công tác quản trị rủi ro của công ty.
4 Đề xuất hướng đề tài khóa luận
Lý do chọn đề tài: Do công tác nâng cao năng lực cạnh tranh tại công ty chưa
được thực hiện tốt, lợi thế cạnh tranh doanh nghiệp đang nắm giữ hiện nay là không
bền vững. Do vậy, em đề xuất nghiên cứu hướng đề tài:


14

Hướng 1: Nâng cao năng lực cạnh tranh cho Công ty TNHH Đầu Tư và Xây
Dựng Thương Mại Mỹ Phong.
Lý do chọn đề tài: Công tác quản trị dự án tại công ty còn tồn tại nhều hạn chế,
chưa vận dụng được các công cụ quản lý thời gian, điều phối nhân lực và vốn chưa
hợp lý. Do vây, em đề xuất nghiên cứu hướng đề tài:
Hướng 2: Hoàn thiện công tác quản trị dự án tại Công ty TNHH Đầu Tư và
Xây Dựng Thương Mại Mỹ Phong.
Lý do chọn đề tài: Hiện nay công tác quản trị rủi ro của công ty còn chưa được
chú trọng, công ty không có quy trình quản trị rủi ro cụ thể, luôn bị động trong trường
hợp có rủi ro xảy ra. Do vậy, em đề xuất nghiên cứu hướng đề tài:
Hướng 3: Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại Công ty TNHH Đầu Tư và
Xây Dựng Thương Mại Mỹ Phong.


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 của Công ty TNHH Đầu Tư
và Xây Dựng Mỹ Phong.

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 của Công ty TNHH Đầu Tư
và Xây Dựng Mỹ Phong.
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 của Công ty TNHH Đầu Tư
và Xây Dựng Mỹ Phong.Xem Thêm

×