Tải bản đầy đủ (.docx) (27 trang)

thảo luận nhóm TMU vận dụng lý luận về hàng hóa của chủ nghĩa mác lên nin đề xuất giải pháp phát triển trong lĩnh vực sản xuất tại công ty vinafsat

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.96 MB, 27 trang )*-Sản
Kháixuất
niệm:
hàng hóa: Là sản xuất ra sản
phẩm
- Hàngđểhóa:
bán.Hàng
Hay, hóa
sản xuất
là sảnhàng
phẩm
hóacủa

người
cách thức
lao động
tổ chức
có sản
thể thỏa
xuất mãn
mà trong
nhu cầu
đó,
Tuy nhiên, việc phát hiện ra và vận dụng từng thuộc tính nào
tự
cólàm
ích ra
đó
lại phụ


thuộc
sảnnhiên
đó
phẩm
của
con
người
không
và phải
dùng
để
để đáp
trao ứng
đổi
vào trình độ phát triển của xã hội. Nền sản xuất càng phátvới
triển,
khoa
học,
côngcủa
nghệ
càngngười trực
nhu
nhau.
cầu
tiêu
dùng
chính
tiến bộ, càng giúp cho con người phát hiện ra nhiều và phong
phú
cácSản

giá
trịmà
sửhàng
dụng
của

tiếp2sản
loại
xuất
ra nó
xuất
để
đáp
hóa:
ứngsản
nhuxuất
cầu
hàng hóa khác nhau.
hàng
tiêu dùng
hoá giản
của đơn
người
vàkhác
sản xuất
thônghhqua
kinhtrao
tế
thị
đổi,trường

mua bán.
C.Mác viết: “giá trị sử dụng cấu thành cái nội dung vật chất của của cải, chẳng kể hình
Hai
Thuộc
điều
tính
kiện
củarahàng
đời hóa
và tồn tại của sản
thái xã hội của của cải đó như thế nào”
xuất hàng hoá
trịnósử
dụng
của
hàng
hoá
là công
Giá trị sử dụng nói ở đây với tư cách là thuộc tính của hàng–Giá
hoá,
không
phảikiện
là giá
trị :sử
Thứ
nhất,
điều
cần:

sự phân

dụng
củacho
vậtngười
phẩm
cótính
thểcho
thoả
nhusản
dụng cho bản thân người sản xuất hàng hoá, mà là giá trị công
sử
dụng
xãmãn
lao
động
mangkhác,

hội
trong
cầu nào
đó của
conlàngười;
cầucáđóbiệt

hội thông qua trao đổi – mua bán.
xuất
(không
phải
phân nhu
công
thể lànội

nhubộcầu
vậtcông
chấtxưởng),
hoạc nhu
cầu
tinh
trong
một
dẫn
đến
sự
Trong kinh tế hàng hoá, giá trị sử dụng là vật mang giá trị trao
đổi,
giá
trị
sử
dụng
chỉ
được
thần;
cũng

thể

nhu
cầu
cho
tiêu
chuyên môn hoá về sản xuất, khiến cho
thực hiện trong việc sử dụng hay tiêu dùng nó, khi chưa tiêu dùng thì giá trị sử dụng chỉ ở

dùngchủ
cá thể
nhân
tiêusản
dùng
mỗi
sảnhoặc
xuấtnhu
chỉ cầu
có thể
xuất ra
trạng thái khả năng. Để giá trị sử dụng có khả năng biến thành giá trị sử dụng hiện thực thì
một
tronghoặc
sản vài
xuất.
loại
Bấtsản
cứphẩm,
hàng hoá
trong
nàokhi
cũng
đó,
nó phải được tiêu dùng.
cuộc
sống
lại cần
rấtnhất
nhiều

sản
có một
hay của
một họ
số công
dụng
định.
Điều này nói lên ý nghĩa quan trọng của tiêu dùng đối với phẩm
sản
xuất.
Đòi
hỏi
người
sản
xuất
nhau.(tính
Nhưcóvậy,
muốn
Chính khác
công dụng
ích) đó
làm thoả
cho
hàng hóa luôn luôn quan tâm đến nhu cầu của xã hội, làm mãn
cho
sản
phẩm
đáp
ứng
được

nhu
nhu
cầu
tiêu
dùng,
họ
buộc
phải
trao
nó có giá trị sử dụng.
cầu xã hội. Sự phát triển của nền kinh tế thế giới nói chungđổi
vàsản
củaphẩm
Việt Nam
nói riêng, đặc
với nhau.
Nhu
cầu
trực
tiếp
như:có
ăn,
mặc,biệt
ở,
biệt là sau khi Việt Nam gia nhập WTO, các doanh nghiệp
trong
cạnh
- Thứ
hai,nước
điều ngày

kiện càng
đủ:
sự tách
phương
lại…
tranh quyết liệt.
tương
đốitiện
về đi
kinh
tế giữa những người sản
xuất
cơ sởtiếp
chế như:
độ tưcác
hữutưvềliệu
tư liệu
Nhu (trên
cầu gián
sản
Giá trị của hàng hoá
sản
xuất
hoặc
sự
ra
đời
của
các
hình

xuất…
thức sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất
Vílàdụ:
Gạo
ăn,
áo
mặc,sởnhàhữu
để và
ở,
Trong nền sản xuất hàng hoá, giá trị sử dụng đồng thời cũng
vật
giá
trịgiữa
traođể
đổi.
hoặc
sự mang
táchđể
biệt
quyền
máy
móc
để
sản
xuất
quyền sử dụng tư liệu sản xuất).Từ đó,
Muốn hiểu giá trị của hàng hoá phải đi từ giá trị trao đổi.
Giá trị trao
đổi người
là quansản

hệxuất
về độc lập
một
Giá mặt,
trị sửnhững
dụng của
mỗi hàng
hoá là do
lượng, là tỷ lệ trao đổi giữa các giá trị sử dụng khác nhau. với nhau trong sản xuất, đồng thời họ lại
những thuộc tính tự nhiên (vật lý, hoá
bị
phụ thuộc
chặt thể
chẽ hàng
vào nhau
tiêu
học…)
của vật
hoá trong
đó quyết
Ví dụ: 1m vải có giá trị trao đổi bằng 10 kg thóc.
dùng.
Nhưgiá
vậy,
tiêulàdùng
định nên
trị muốn
sử dụng
phạmsản
trùphẩm

vĩnh
của
người
khác,
buộc
họ
phải
trao
đổi,
viễn
nó tồn
tại lại
trong
mọitrao
phương thức
Sở dĩ vải và thóc là hai hàng hóa mặc dù có giá trị sử dụngmua-bán
khácvìnhau
nhưng

thể
phẩmsản
vớixuất.
nhau.
haychúng
kiểu sản
tổ
đổi với nhau được theo một tỉ lệ nhất định nào đó là vì giữa
cóchức
một cơ sở
chung là

cả vải và thóc đều là sản phẩm của lao động (thời gian lao động và công sức lao động) do
lao động được chứa đựng trong hàng hoá, đó chính là cơ sở giá trị của hàng hoá. Hay có
thể nói, hàng hóa có thể trao đổi với nhau vì chúng đều có điểm chung đó là đây đều là kết
quả của sự hao phí sức lao động.
Theo Mác, “giá trị của hàng hóa là lao động của người sản xuất ra hàng hóa kết tinh
trong hàng hóa ấy”. Đầy đủ hơn giá trị của hàng hóa là lao động xã hội của con người
sản xuất đã hao phí để sản xuất ra hàng hóa kết tinh trong hàng hóa ấy.
Giá trị trao đổi là hình thức biểu hiện ra bên ngoài của giá trị; giá trị là nội dung, là cơ sở
của trao đổi.
Đây là khái niệm được khẳng định trong các giáo trình kinh tế chính trị. Nếu xét nó trên
quan điểm của trường phái hiệu dụng biên thì vẫn đạt được lý lẽ hoàn chỉnh.


Mối quan hệ giữa hai thuộc tính của hàng hoá
Hai thuộc tính của hàng hoá có quan hệ chặt chẽ với nhau, vừa thống nhất, vừa mâu thuẫn
với nhau.
Thống nhất
Hai thuộc tính này cùng đồng thời tồn tại trong một hàng hoá. Nếu một vật có giá trị sử
dụng (tức có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con người, xã hội), nhưng không có giá trị
(tức không do lao động tạo ra, không có kết tinh lao động) như không khí tự nhiên thì sẽ
không phải là hàng hoá. Ngược lại, một vật có giá trị (tức có lao động kết tinh), nhưng
không có giá trị sử dụng (tức không thể thoả mãn nhu cầu nào của con người, xã hội) cũng
không trở thành hàng hoá.
Đối lập
Thứ nhất, với tư cách là giá trị sử dụng thì các hàng hoá khác nhau về chất (vải mặc, sắt
thép, lúa gạo…). Nhưng ngược lại, với tư cách là giá trị thì các hàng hoá lại đồng nhất về
chất, đều là “những cục kết tinh đồng nhất của lao động mà thôi”, tức đều là sự kết tinh của
lao động, hay là lao động đã được vật hoá.
Thứ hai, quá trình thực hiện giá trị và giá trị sử dụng có sự tách rời nhau cả về mặt không
gian và thời gian.

Giá trị được thực hiện trong lĩnh vực lưu thông và thực hiện trước.
Giá trị sử dụng được thực hiện sau, trong lĩnh vực tiêu dùng.
Người sản xuất quan tâm tới giá trị, nhưng để đạt được mục đích giá trị bắt buộc họ cũng
phải chú ý đến giá trị sử dụng, ngược lại người tiêu dùng quan tâm tới giá trị sử dụng để
thoả mãn nhu cầu tiêu dùng của mình. Nhưng muốn có giá trị sử dụng họ phải trả giá trị cho
người sản xuất ra nó. Nếu không thực hiện giá trị sẽ không có giá trị sử dụng. Mâu thuẫn
giữa giá trị sử dụng và giá trị hàng hoá cũng chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến
khủnghoảng sản xuất thừa.
Lượng giá trị hàng hóa
-Thời gian lao động xã hội cần thiết -đơn vị đo lường lượng giác của hàng hóa
-Để đo lường giá trị của một hàng hóa nhất định ,sử dụng đơn vị thời gian hao phí lao động
để sản xuất ra hàng hóa đó
Tuy nhiên không phải đơn vị thời gian bất kì mà là thời gian lao động xã hội cần thiết
-C.Mác viết: "Chỉ có lượng lao động xã hội cần thiết, hay thời gian lao động xã hội cần thiết
để sản xuất ra một giá trị sử dụng, mới quyết định đại lượng giá trị của giá trị sử dụng ấy".
->>Lượng giá trị của một đơn vị hàng hóa là lượng thời gian hao phí lao động xã hội cần
thiết để sản xuất ra đơn vị hàng hóa đó
+Xét về cấu thành lượng giá trị của 1 đơn vị hàng hóa được sản xuất bao hàm: hao phí lao
động quá khứ (chứa yếu tố vật tư ,nguyên nhiên liệu đã tiêu dùng để sản xuất) + hao phí
mới kết tinh


A. TỔNG
QUAN

1.Khái niệm doanh nghiệp sản xuất
Doanh nghiệp hay đúng ra là doanh thương là một tổ chức kinh tế, có tên riêng, có tài
sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật
nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.
Phân loại doanh nghiệp


Bản chất
kinh tế
của chủ sở
hữu

DN

nhân

DN
hợp
danh

Hình thức
pháp lý
doanh
nghiệp

DN
TNHH

Công ty
TNHH

Công
ty cổ
phần

Chế độ

trách
nhiệm

Công
ty
hợp
danh

Doanh
nghiệp
tư nhân

Vô hạn

Hữu
hạn

2. Giới
VINFAST LÀ GÌ?
VinFast là thương hiệu ô tô đầu tiên của Việt Nam. Thương hiệu này là của Công ty TNHH
Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VinFast LLC), thuộc tập đoàn Vingroup do ông Phạm
Nhật Vượng đứng đầu.
VINFAST LÀ TÊN VIẾT TẮT CỦA TỪ : VIỆT NAM – PHONG CÁCH – AN TOÀN – SÁNG


Tổ hợp nhà máy ôtô VinFast diện tích 335 hecta nằm tại khu
công nghiệp Đình Vũ, Cát Hải, Hải Phòng, nơi trước đây vốn
là đầm lầy nuôi tôm của người dân Cát Hải. Chỉ sau hơn một
năm kể từ ngày khởi công, tổ hợp nhà máy VinFast đã thành
hình, đa số nhà xưởng đã hoàn thiện và đang lắp ráp dây

chuyền sản xuất.
Tổ hợp
máy
Ô tô, khu công nghiệp phụ trợ,nhà
trung
tâm đào tạo và viện nghiên cứu và phát triển R&D. Cả
nhà máy sản xuất ôtô và nhà máy sản xuất xe máy điện đều có công suất thiết kế 38 xe/giờ.
Vào giai đoạn 1, mỗi nhà máy sẽ sản xuất 250.000 xe/năm và 500.000 xe/năm vào giai đoạn 2.
Riêng nhà máy sản xuất xe máy điện có thể nâng lên 1 triệu xe/năm.

Xưởng hàn được trang bị
1.200 ABB của Thụy Điển,
công đoạn hàn thân xe hoàn
toàn tự động. Sau khi đi từ
xưởng dập, xưởng hàn, tới
xưởng sơn, rồi thân xe sẽ tập
trung tại xưởng lắp ráp, thực
hiện công đoạn cuối cùng bao
gồm lắp dây điện, nội thất, hệ
truyền động và động cơ.
VinFast có
xưởng sản
xuất động


Vin Fadil

VinFast Fadil được dựa trên nền tảng chiếc
Opel Karl Rock, một phiên bản nâng cấp đang
bán tại Mỹ cũng như các nước Châu Âu, khi về

thị trường Việt Nam thì VinFast cùng các kỹ sư,
chuyên gia ô tô đã cho thử nghiệm, tinh chỉnh và
nâng cấp xe lên một đẳng cấp mới. Phù hợp với
điều kiện đường sá thực tế, thói quen sử dụng
xe, tính thẩm mỹ và thị hiếu người Việt.

Xe LUX SA 2.0

*ưu điểm:

Lux SA2.0 là chiếc xe hội tụ tinh
hoa của nền công nghiệp ô tô:
Thiết kế Ý - Kỹ thuật Đức - Tiêu
chuẩn quốc tế.

-Thân xe chắc chắn cứng cáp, vận hành đầm
chắc

-Ưu điểm :

-Cách âm khá tốt trong phân khúc xe nhỏ

+Xe vận hành êm ái, độ cân
bằng khung thân xe tốt

-Gầm xe cao năng động

+Hộp số chuyển số mượt
+Khung gầm xe chắc chắn, cho
cảm giác lái tự tin khi chạy tốc độ

cao
+Khả năng cách âm tốt, cabin
yên tĩnh. Kiểu dáng thiết kế đẹp
mắt, thu hút ánh nhìn

-Động cơ cho sức mạnh tốt khi đi phố, có độ vọt

-Độ hoàn thiện sản phẩm tốt, các khớp nối liền
mạch.
*Nhược điểm :
-Cột chữ A khá lớn phần nào hạn chế tầm nhìn
-Vị trí phanh tay chưa được bọc da
-Mặt kính bảng đồng hồ lái bị chói khó quan sát
khi đi trời nắng

+Trang bị nhiều tính năng cao
cấp như các dòng xe sang

-Không gian hàng ghế sau khá hẹp, kém rộng rãi
so với Hyundai Grand i10

+Nhiều cổng kết nối đa phương
tiện hỗ trợ nhu cầu kết nối hiện đại

-Thiếu các tiện ích cho hàng ghế sau khi không
có túi đựng đồ lưng ghế, các hộc ly

-Nhược điểm

Giá xe VinFast Fadil tại Việt Nam


+Giá bán xe khá cao,Hệ thống
điều hoà khởi động chậm

-VinFast Fadil tiêu chuẩn: 414 900 000

+Camera 360 hiển thị mờ
+Bán kính quay đầu xe lớn khó
xoay trở trong phố
+Sức mạnh vận hành trên LUX
SA chưa thật sự ấn tượng do xác xe
nặng, ga đầu chậm

- VinFast Fadil nâng cao: 449 000 000
- VinFast Fadil cao cấp: 491 900 000


Xe
điện VinFast Klara S.
Xe máy
impes

mẫu
xeđiện
máyVinFast
điện thông
minh,
*Xe
máy
Impes

chính thức
VinFast
Klara
được tích
hợp eSIM,
được bán
ra thịS trường
từ ngày
giúp
chủ nhân
dễ thống
dàng quản
tình trạng
15/9/2019
tại hệ
đại lýlýcủa
vận
hànhtrên
của toàn
xe, định
vị phương tiện từ
VinFast
quốc.
xa thông qua ứng dụng di động (Mobile
Giá xe
VinFast
Impes
đưaGSM
ra tại
App)

nhờ
phương
thứcđược
kết nối
đại lýBluetooth,
là 21,99 triệu

hoặc
giảmđồng,
thiểusố
tốitiền
đa nguy
người

mất dùng
trộm,phải
thất trả
lạc để
xe.xe có thể lăn
bánh trên đường sẽ rơi vào khoảng hơn
Được
trang
bị nhiều công nghệ tiên tiến,
25 triệu
đồng.
VinFast Klara S có giá bán hết sức cạnh
tranh là 39.900.000 đồng, chưa bao gồm
pin.
VinFast Impes có tải trọng 130kg, có thể
đạt điểm

vận tốc
tốigầm
đa 50km/h.
Xe chống
sử dụng
Ưu
: có
xe cao nên
độngnước,
cơ điện
caocơ
cấpđiện
củaêm
Bosch
có công
ngập
động
ái không
suấttiếng
1.200W,
pinđiện
lithium-ion
LG
gây
ồn. Xe
Vinfast của
sử dụng
Chem
có cho
khả nhiên

năng đi
được
quãng
đường
điện
thay
liệu
xăng
nên không
68km
chothải
mộtbảo
lầnvệsạc
đầy.
xả
ra khí
môi
trường.
Vinfast Impes
bị hệắcthống
Chạybằng
năngđược
lượngtrang
pin hay
quy tùy
định
vị
thông
minh


khả
năng
kết
phiên bản nên xe chạy được tới 80kmnối
với một
điện lần
thoại,
cho
sạccung
đầy. cấp cho người dùng
các tính năng hữu ích như chống trộm,
Nhược
điệnbáo
Vinfast
giám sátđiểm:
hành Đèn
trình,xecảnh
vượtKlara
quá
sử
dụng
bóng
Halogen

hiệu
quả
chiếu
tốc độ và thông báo các thông tin liên
sáng
gâyhành.

khó khăn
cho
quankhá
đếnthấp
lịch nên
sử vận
Đạt chuẩn
người
khiIP57
trời tối.
chốnglái
nước
và IP67, VinFast
Impes
có thể vận
hành
an toàn
trongso
Giá
xe VinFast
Klara
tương
đối cao
điềucác
điện
thờixetiết
mưa
ngập.
VinFast
với

dòng
điện
cùng
phân
khúc dù
Impes
hiện
đang
được
bán
ra
thị
trường
được sản xuất hoàn toàn trong nước.
với 5 phiên bản màu bao gồm Đỏ, Xám,
Trắng, Xanh và Xanh thẫm.


Xe máy điện VinFast Klara có thời
gian chạy xe sau khi sạc đầy chênh
lệch giữa các loại đường. Vì vậy khi
hành trình của bạn trên 50km thì chủ
xe khá khó khăn và lo lắng xe hết pin
khi chạy.

- Ưu điểm :

Các trạm sạc, trạm đổi pin cho xe điện
VinFast vẫn chưa hoàn thiện nên gây
khó khăn cho người lái trên từng

chặng đường.

Khi xe hết pin có thể tháo pin để thay
bằng pin đã được sạc sẵn

+Thiết kế nhỏ gọn, hiện đại và thể thao,
phù hợp với giới trẻ
+ Mô-tơ điện có công suất mạnh mẽ,
vừa đủ để di chuyển trong phố

+ Có khả năng chống nước chuẩn IP57
+ Tích hợp hệ thống định vị
- Nhược điểm:
+ Giá thành của xe cao hơn khá nhiều
so với các mẫu xe điện có kiểu dáng
tương tự trên thị trường.

VinFast
Ludo
được
trang bị
mô-tơ
điện
công
suất
nhỏ ở
mức
500 W.
Xe cũng
sử dụng

pin Liion cung
cấp
năng
lượng
để vận
hành,
cho


3. Thực trạng doanh nghiệp Vinfast
Về hướng đi của VinFast bà Lê Thị Thu Thủy chia sẻ: “Một trong
những lợi thế rất lớn của VinFast là chúng tôi không phải hãng xe
truyền thống. Vì vậy VinFast không bị trói buộc bởi lối tư duy sản
phẩm truyền thống cũng như việc phải duy trì, phát triển sản phẩm
mang tính ‘kế thừa’ bị giới hạn về mặt dây chuyền, công nghệ.
Chính vì thế, chúng tôi được tự do sản xuất những sản phẩm mà
chúng tôi tin rằng sẽ đón đầu xu hướng của thị trường.

Với 21 tháng xây dựng và hoàn thiện, nhà máy ô tô VinFast đã đạt kỷ lục thế giới về tiến
độ; đồng thời đưa công nghiệp ô tô Việt tiến lên nấc thang mới: tự chủ sản xuất và làm
chủ chuỗi giá trị toàn cầu dưới thương hiệu Việt - VinFast. Cũng nhờ đó, VinFast cùng lúc
xác lập 2 kỷ lục thế giới khác: ra xe mẫu chỉ sau 11 tháng (thế giới là 3-5 năm), ra xe
thương mại trong chưa đầy 2 năm.
Ngay từ đầu, VinFast đã chọn cách "đứng trên vai người khổng lồ", hợp tác với những đối
tác tầm cỡ thế giới để thiết kế, phát triển xe, lắp đặt dây chuyền sản xuất và vận hành nhà
máy "thần tốc". Sự kiện Paris Motor Show đánh dấu sự vươn mình của VinFast, đưa Lux
A2.0 và Lux SA 2.0 đi "đánh xứ người", được Autobest vinh danh với giải thưởng "A star
is born" (Ngôi sao mới).
Sau đó không lâu, 20/11/2018, các mẫu xe Lux và Faldi chính thức "trình làng" tại Việt
Nam. Ngày 20/3/2019, lô xe VinFast đầu tiên trong số 155 xe đã được vận chuyển bằng

đường hàng không đến 14 quốc gia trên 4 châu lục để kiểm thử chất lượng và độ an toàn.
Từ 20/5 đến 4/6/2019, bộ đôi VinFast thực hiện bài kiểm tra độ bền và các hệ thống điện
thông qua cung đường xuyên Việt dài 600 km.
về quy mô tài chính, năm 2019 thương hiệu ôtô Việt có vốn chủ sở hữu 19.459 tỉ đồng, hệ
số nợ trên vốn chủ sở hữu nằm mức 3,67. Với dữ liệu này, số nợ doanh nghiệp phải trả ước
tính hơn 71.414 tỉ đồng.
Báo cáo trên cũng cho biết đến cuối năm 2019, VinFast có tổng nguồn vốn trên 90.873 tỉ
đồng. Qua báo cáo tóm tắt, con số lợi nhuận cũng được hé lộ. Cụ thể, năm qua VinFast lỗ
ròng 5.702 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, dẫn đến tỉ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu
(ROE) cũng âm hơn 29%.
Trong báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019, Vingroup cho biết nếu như năm
trước đó, doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất chỉ đạt khoảng 579 tỉ đồng, thì chỉ sau một
năm đã vươn trên 9.356 tỉ đồng, tăng bứt phá hơn 1.500%. Mức doanh thu này chỉ đứng sau


bất động sản và bán lẻ và cao hơn mảng khách sạn, du lịch, giải trí, bệnh viện, giáo dục…Có
thể thấy tổng tài sản bộ phận sản xuất chỉ đứng sau mảng bất động sản khi chiếm hơn 96.200
tỉ đồng. Hoạt động sản xuất trên bao gồm sản xuất và kinh doanh ôtô, xe máy, điện thoại…
Dù có doanh thu thuần cao, tài sản lớn, nhưng bộ phận sản xuất đang có thu nhập/ (lỗ) trước
thuế âm hơn 9.900 tỉ đồng, cao nhất trong các mảng. Ngoài ra, tổng nợ phải trả của mảng sản
xuất trên 13.770 tỉ đồng.
Đầu 2020, VinFast chính thức công bố số liệu bán hàng tổng hợp của năm vừa qua.
1.

50.000 xe máy điện ( Klara A1, Klara A2, Ludo, Impes, Klara S) đã được khách
hàng đặt, trong đó đã sản xuất 45.118 xe.

2. 17.214 xe ô tô ( Fadil, Lũ A2.0, Lũ SA2.0 ) đã được khách đặt, trong đó đã snar

xuất 15.300 xe.

3. 2.400 xe ô tô Chevrolet.
VF hé lộ thông tin về dự định mở rộng thị trường sang Úc
Tháng 3/2020, VF khai trương 18 xưởng dịch vụ tại chuỗi trung tâm thương mại Vincom ở
Bắc Ninh, Sơn La, Hà Tĩnh, TP.HCM, Bình Dương, Long An, Vĩnh Long, Cà Mau, Phú
Yên, Quảng Ninh, Hòa Bình, Quảng Bình, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Kiên Giang,
Kon Tum và Khánh Hòa. Trong cuộc trò chuyện với Bloomberg, tỉ phú đôla cũng tiết lộ
VinFast lên kế hoạch xuất khẩu xe điện sang thị trường Mỹ vào năm tới đây.
Năm vừa qua, mảng bất động sản, bao gồm hoạt động kinh doanh chuyển nhượng và cho
thuê, có doanh thu thuần hơn 73.200 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 32.100 tỉ đồng. Số
tiền này góp phần gồng gánh khoản lỗ của các bộ phận kinh doanh còn lại, gồm mảng khách
sạn, du lịch, giải trí, y tế, giáo dục, bán lẻ, sản xuất…Tính đến năm ngoái, tập đoàn này có
tổng tài sản đạt hơn 403.740 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu trên 120.588 tỉ đồng, tăng lần lượt 40%
và 22%.
Bên cạnh đó, tổng lợi nhuận trước và sau thuế doanh nghiệp năm 2019 lần lượt đạt hơn
15.600 tỉ đồng và trên 7.700 tỉ đồng. Ngoài ra, lợi nhuận thuần sau thuế phân bổ cho cổ đông
sở hữu cổ phiếu phổ thông của Vingroup sau khi đã điều chỉnh cho các yếu tố suy giảm đạt
hơn 7.500 tỉ đồng, tăng 97% so với năm trước đó.
So sánh VinFast với các đối thủ lâu năm, hệ thống phân phối của hãng xe hơi chưa tròn hai
năm tuổi mới manh nha hình thành tỏ ra không lép vế. Thống kê đầu tháng 3, Hyundai
Thành Công, hãng lắp ráp năm qua bán được 63.526 xe cho thấy công ty này đang vận
hành 70 đại lý phân phối. Trong khi đó Toyota Việt Nam, nhà sản xuất xe hơi sau 23 năm
có mặt tại Việt Nam có 56 đại lý, năm qua bán được 65.856 xe (chưa kể Lexus). Nhà sản
xuất đến từ Nhật Bản hiện đang dẫn đầu thị trường xét doanh số riêng từng thương hiệu.
Còn Thaco, công ty lắp ráp xe hơi dẫn dắt bởi tỉ phú Trần Bá Dương bán được 96.127 xe
mang các thương hiệu KIA, Mazda, Peugeot... có lần lượt 38, 36 và 11 đại lý cho mỗi
thương hiệu. Hiện tại, VinFast cũng đang tiến hành khảo sát để làm trạm dịch vụ sửa chữa
nhanh tại các tỉnh xa không có đại lý ủy quyền.


Ngoài ra, VinFast - hãng ô tô

Việt Nam, cũng đang có ý định
chạy đua trong việc mua lại
trung tâm thử nghiệm Lang
Lang (General Motors có kế
hoạch bán Lang Lang, bao gồm
cả một phòng thí nghiệm khí
thải trị giá hàng triệu USD vừa
được cải tạo lại, nơi diễn ra các
bài kiểm thử cho những

Trung

mẫu xe thương hiệu Mỹ, sau khi rời khỏi dây chuyền sản xuất)
Hãng xe của vị tỉ phú Phạm Nhật Vượng đang trong những ngày đầu tiên xây dựng các cơ
sở mới trên đất nước chuột túi, và đang ráo riết săn các cựu kĩ sư của Holden, Ford và
Toyota.
Vào tháng 12 năm ngoái, VinFast lặng lẽ tiến vào Melbourne để thành lập bộ phận kĩ
thuật VinFast Engineering Australia.
Australia là một thị trường ô tô phát triển, có sẵn các nhà cung cấp và công nhân tay nghề
cao, mà VinFast có thể khai thác trực tiếp. VinFast Engineering Australia sẽ chịu trách
nhiệm phát triển sản phẩm cho một số mẫu xe trong tương lai của chúng tôi", vị Giám đốc
điều hành VinFast Jim DeLuca nói.
"Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành một nhà sản xuất xe hơi toàn cầu, với một thương
hiệu thành công", ông nói thêm.
Mặc dù VinFast có kế hoạch sản xuất xe tại Việt Nam, tuy nhiên theo trang
tin CarAdvice, nhà sản xuất ô tô mới nổi muốn khai thác chuyên môn kĩ thuật và cơ sở
hạ tầng sẵn có của Australia để đẩy nhanh tốc độ phát triển các dòng xe mới.
Trong quá khứ, VinFast cũng đã có mối hợp tác với General Motors để phân phối các
dòng xe Chevrolet tại Việt Nam.
Nếu trúng đấu giá lô đất này, hãng xe Việt có thể sử dụng nó để tiến hành các bài thử

nghiệm ô tô độc quyền của mình, theo CarAdvice.


4.Thuậ
Thuận lợi
Thuận lợi chung:
- Chiêu mộ được nhiều kĩ sư nước ngoài đầu ngành
- Có nhiều trụ sở văn phòng đặt tại nhiều nước trên thế giới
- Nhà xưởng hiện đại không thua kém các hãng xe của nước ngoài
- Là hãng xe được người dân trong nước ủng hộ rất nhiệt tình
- Được tham dự các triển lãm xe nổi tiếng thế giới
- Nguồn vốn sản xuất dồi dào
- Nguyên liệu nhập khẩu chất lượng cao

*Sản xuất ô tô

-Vinfast đã có những bước bắt đầu bằng cách hợp tác với các đối tác chiến lược như công
ty thiết kế của Ý hay tập đoàn BMW… Đây cũng là một xu hướng được nhiều hãng xe
trên thế giới áp dụng, việc chúng ta biết thừa hưởng, tận dụng được công nghệ từ các đối
tác để tự mình đưa vào sản xuất, tạo ra sản phẩm phù hợp với số đông sẽ là một điểm
mạnh có yếu tố quyết định đến sự tồn tại của Vinfast

-Theo một thống kê cho biết, lượng tiêu thụ ôtô tại Việt Nam tăng mạnh nhất trong khu
vực Asean. Với dân số trẻ, và thu nhập tương đối ổn định, việc muốn sở hữu một chiếc xe
hơi là điều dễ hiểu. Và vì là xe hơi đầu tiên “made in Vietnam”, điều đó cũng làm cho
những bạn trẻ tò mò và muốn sở hữu hay dùng thử chiếc xe hơi đó như thế nào. Chưa kể,
thuế cho 1 chiếc ô tô khi nhập khẩu vào Việt Nam khá cao cho nên khi xuất hiện 1 dòng
xe nội địa sẽ nhận được sự hưởng ứng của đa số người dân.
- VinFast sử dụng rất thành công chiến lược marketing tích hợp nghĩa là không sử dụng
đơn lẻ một công cụ mà sử dụng cùng một lúc rất nhiều công cụ tạo ra sự cộng hưởng. Do

đó có sức ảnh hưởng rất lớn. Các hoạt động của VinFast không thực hiện rời rạc mà thực
hiện rất mạch lạc, bài bản, trên mọi mặt trận.


MỚI
-Để cóTIN
nguồn
nhân lực đạt chất lượng tốt theo tiêu chuẩn tham gia vào lĩnh vực sản xuất,
DANH
SÁCH
Vinfast cũng thành
lập trường dạy nghề đào tạo 2 ngành chính là kỹ thuật cơ khí công
GÓC
NHÌN
nghiệp và cơ điện tử theo tiêu chuẩn 100% của Đức. Đây là sự chuẩn bị nguồn nhân lực
DOANH
tiền đềKINH
phục vụ
cho ngành công nghiệp ôtô.
CÔNG NGHỆ
-Vingroup
đã rất NGHIỆP
bài bản trong khâu sản phẩm. Tận dụng khoa học tiên tiến từ các nhà máy
DOANH
nước ngoài,
Vin bước đầu thuê nguyên và dần nội địa hóa trong kế hoạch 3 – 5 năm. Nhờ
LỐI SỐNG
bước đầu
các sản phẩm của Vingroup vẫn đảm bảo chất lượng tốt nhất dù là với dòng
SỰnày,

KIỆN
tế Ngay cả khâu thiết kế logo, nhận diện thương hiệu cũng được thiết kế vô
xe localQuốc
brand.
cùng sang trọng và bắt mắt giúp sản phẩm ô tô của Vin không hề kém cạnh các thương hiệu
nước ngoài.
Việt Nam
Tiêu điểm
*Sản xuất xe máy điện
Thị trường
-Phương tiện sử dụng năng lượng sạch thay
thế cho động cơ đốt trong đang là xu hướng
Bất động sản
toàn cầu. Với lợi thế về bảo vệ môi trường,
không phụ thuộc vào tài nguyên, động cơ
điện là phương án đang áp dụng rộng rãi,
Tài chính
thậm chí trở thành yêu cầu bắt buộc ở một số
Ứng dụng
nước. VinFast đang đứng trước cơ hội đón
đầu tương lai của thế giới, thay đổi thói quen
Công nghệ xanh
người dùng.
Ý tưởng
Nhân vật
Quản trị

Khó khăn
Khó khan chung:
- Bước đầu VinFast sẽ gặp một số khó khăn

về nhân sự, về sản xuất, bởi VN đang thiếu
rất nhiều kỹ sư về công nghệ xe hơi

- CạnhKhởi
tranhnghiệp
trong lĩnh vực ô tô thường rất khắc nghiệt. Với tuổi đời còn khá non trẻ cùng
hai dòng sản phẩm có thiết kế cao cấp, VinFast sẽ gặp phải sự cạnh tranh rất lớn từ xe nhập
khẩu Doanh nhân
Sức khỏe
- Chi phí sản xuất cao do phần lớn phụ kiện nhập khẩu từ Đức nên giá thành bán ra cũng
cao khiến lượng tiêu thụ còn thấp.
Điểm đến
- Một số phụ kiện lắp ráp chưa sản xuất được còn phải nhập khẩu
Giải trí
* Sản xuất
ô tô
-Cạnh tranh trong lĩnh vực ô tô thường rất khắc nghiệt. Với tuổi đời còn khá non trẻ cùng
Sách
hai dòng
sản phẩm có thiết kế cao cấp, VinFast sẽ gặp phải sự cạnh tranh rất lớn từ xe nhập

Quảng cáo
khẩu.
-Trên thị trường xe hơi, Vingroup chưa hề có bất kì một kinh nghiệm nào, điều này cũng


gây khó khăn cho việc sản xuất, lắp đặt xe hơi cũng như tiếp cận thị trường mới mẻ này.
Chúng ta có thể thấy thị phần xe hơi năm 2015 tại Việt Nam với Toyota chiếm 37%,
Thaco chiếm 35%, và Ford chiếm 11%,.. điều này cho thấy các hãng xe của Nhật và Mỹ
chiếm thị phần khá cao ở Việt Nam. Điều này càng nhấn mạnh hơn về sở thích hướng

ngoại của người Việt.

-Đối với một chiếc xe hơi, những chi tiết cấu thành lên không hề đơn giản. Do đó, công
ty đã có 8 nhà máy sản xuất linh kiện được phê duyệt chủ trương đầu tư, đang trong giai
đoạn ký hợp đồng và thiết kế nhà xưởng, với các đối tác đa dạng từ Đức, Mỹ, Pháp, Thái
Lan… Điều này càng nhấn mạnh thêm, để có thể sản xuất chiếc oto made in Việt Nam
100% hoàn toàn không hề dễ dàng.

-Để sản xuất ra một chiếc xe ô tô có khả năng vận hành tốt kèm sự bền bỉ không phải là
chuyện đơn giản. Lướt qua những thương hiệu sản xuất ô tô hàng đầu thế giới hiện nay
đa phần đều là những công ty trên dưới trăm năm tuổi. Với bề dày kinh nghiệm như thế
họ vẫn thường xuyên gặp phải những lỗi kỹ thuật và phải thu hồi xe.

*Sản xuất xe máy điện

-Hai thách thức lớn nhất mà các chuyên gia cho rằng VinFast phải vượt qua là mức giá
ngang ngửa xe máy truyền thống cùng kích cỡ và thay đổi thói quen tiêu dùng, quan
niệm về xe máy điện của khách Việt.

.
(Klara pin
-Không chỉ vấp phải sự cạnh tranh từ xe máy truyền thống, Klara còn phải đấu với xe
điện giá rẻ tràn ngập. Thương hiệu xe Việt muốn tạo ra sản phẩm vượt tầm những mẫu xe
điện đang bán trên thị trường, vì vậy cần thay đổi tư duy người dùng.


B. GIẢI
PHÁP

1.Thành lập bộ phận marketing, đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường

Kinh tế thị trường càng phát triển thì hoạt động marketing càng giữ vai trò quyết định sự
thành công hay thất bại trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên thị
trường. Do đó việc nâng cao hiệu quả hoạt động marketing và nghiên cứu thị trường là
mục tiêu mà các doanh nghiệp hướng tới. Hiệu quả của công tác này được nâng cao có
nghĩa là các doanh nghiệp càng mở rộng được nhiều thị trường, sản phẩm tiêu thụ nhiều
góp phần năng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Hiện nay, các doanh nghiệp phải có một phòng riêng biệt nào đứng ra đảm trách, về công
tác marketing. Các hoạt động marketing của doanh nghiệp phải phối hợp giữa các phòng
cùng với ban giám đốc xúc tiến và đảm nhiệm. Công tác nghiên cứu thị trường phải mang
tính chất hệ thống.Chính vì vậy biện pháp thành lập và đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị
trường là vấn đề cấp thiết. Biện pháp này có ý nghĩa quan trọng để tăng cường công tác
nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Đối với biện pháp này các doanh nghiệp phải thực hiện theo các bước sau: Trước tiên là
phải thành lập phòng marketing sau đó xây dựng các chiến lược nghiên cứu thị trường:
Để hoạt động marketing thực sự mang lại hiệu quả thì cần phải có sự phối hợp chặt chẽ
giữa những người phụ trách các mảng khác nhau, đòi hỏi mỗi người phải nắm được
nhiệm vụ riêng của mình và nhiệm vụ chung của toàn phòng. Chính vì vậy nhân viên phải
là người có trình độ, hiểu biết về nghiên cứu thị trường, có kinh nghiệm. Phòng
marketing có nhiệm vụ thu thập và điều tra các thông tin về thị trường, các đối thủ cạnh
tranh,...
-Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường
Sau khi thành lập phòng Marketing doanh nghiệp phải xây dựng một hệ thống nghiên cứu
thị trường hoàn chỉnh.
- Xác định nguồn thông tin mục tiêu xây dựng hệ thống thu thập thông tin đầy đủ về thị
trường như các mặt:
Môi trường pháp luật các nước, chính sách ưu đãi của các nước phát triển dành cho các
nước đang phát triển, tâm lý và tập quán tiêu dùng ở các vùng khác nhau.
Thông tin về các hãng kinh doanh trên thế giới, các mối quan tâm và chiến lược kinh
doanh trong những năm tới và các vấn đề khác như tỷ giá, hoạt động của các ngân hàng,...
Có đội ngũ cán bộ giỏi làm công tác nghiên cứu, phân tích thị trường. Qua đó các nhân

viên thu thập thông tin, phân tích đánh giá các loại nhu cầu sản phẩm, thị hiếu từng khu
vực.


2. Chiến lược marketing của Vinfast.
Đánh vào truyền thông trên mạng xã
hội
nơi người dùng Việt Nam đang phần lớn
sử dụng. Hãng đã quá hiểu tâm lý của
người Việt và vì thế chuyện dễ hiểu khi
Social Media và truyền thông truyền
miệng là hai phương thức được hãng tập
trung nhắm tới. Lượng Seeding trên
mạng xã hội thu về yếu tố rất khả quan
khi nhận đến 90% lượng phản hồi tích
cực. Hơn thế nữa khi được hỏi về Vinfast
thì có đến 80% người trả lời là biết tới và
mong chờ sự ra mắt của chúng tại thị
trường nội địa. Chiến lược Marketing của
Vinfast là nắm rõ truyền thông, hiểu tâm
lý người tiêu dùng và biết vận dụng, tận
dụng nhiều nguồn truyền thông mạnh để
gia tăng uy tín cho họ. Việc ra mắt ở Paris
Motor Show chính là một trong số đó.

Lượng
phản ứng

Đánh vào tâm lý “tự tôn dân tộc”
Không thể không có chút gọi là “niềm tự hào quốc dân” khi chiếc xe hơi đầu tiên mang

thương hiệu Việt Nam, do người Việt Nam làm chủ sở hữu, sẽ được sản xuất (made in) tại
Việt Nam, ra mắt tại một triển lãm ô tô quốc tế tầm cỡ như Paris Motor Show.
Vinfast không tiết lộ thông tin ngoài lề mà hãng tập trung đánh vào “niềm tự tôn dân tộc”,
là sản phẩm của thương hiệu Việt. Còn hiện nay, qua các thông tin mà Vinfast chủ động
chia sẻ cho báo chí trong nước, thì chưa thấy có thông tin về bộ phận R&D – có thể
VinFast đã chuẩn bị và cũng sẽ công bố một cách đầy bất ngờ nh ư nh ững gì h ọ
đã và đang làm với dự án ô tô này. Chiến lược Marketing của Vinfast hiện nay
thực sự đang rất thành công và đánh trúng vào tâm lý “nhược tiểu” thích kỷ lục của
người Việt.


Sử dụng Influencer “xịn”
thuộc hạng nhất nhì thế
giới: Đây chính là điểm mấu
chốttrong chiếnlượcMarketi
ng của Vinfast, hãng không
chỉ muốn đây là sản phẩm
nội địa mà nó có thể cạnh
tranh với cả các thương hiệu
lớn
Việc VINFAST mời được David Beckham thể hiện tham vọng và độ “chịu chơi” của
hãng. Việc David Beckham sánh vai cùng Hoa hậu Tiểu Vy, Trần Quang Đại và các sao
Việt chắc chắn là tâm điểm của lễ ra mắt. Tất nhiên lượng theo dõi buổi ra mắt của
Vinfast tại Việt Nam và quốc tế ở con số rất ấn tượng chứng tỏ sức hút đến từ các
Influencer này là không hề nhỏ. Ngoài ra, xe điện Impus vừa xuất hiện trong MV mới
nhất của ca sĩ Sơn Tùng M-TP đã cho thấy độ chịu chơi của doanh nghiệp này.

2.Xây dựng chính sách sản phẩm
Nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng trở nên đa dạng về chủng loại và có sai khác
nhau về nhu cầu giữa các loại thị trường.Vì vậy, để khai thác hết tiềm năng của các đoạn

thị trường, cần xây dựng những chính sách đa dạng hoá sản phẩm một cách khả thi, mở
rộng tuyến sản phẩm.
Để xây dựng được một chính sách sản phẩm hợp lý, trước hết doanh nghiệp phải dựa
trên kết quả nghiên cứu thị trường, phân tích vòng đời giá cả của sản phẩm, phân tích
nhu cầu và tình hình cạnh tranh trên thị trường. Một chính sách sản phẩm được coi là
đúng đắn khi nó giúp Doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu những sản phẩm có chất
lượng, số lượng, mức giá được thị trường chấp nhận, đảm bảo cho Doanh nghiệp có sự
tiêu thụ chắc chắn, có lợi nhuận và mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao uy tín sản
phẩm của Doanh nghiệp


Dựa vào
nội
lực
thực
tế
của mình
trong
những
giai đoạn
nhất định
thì
cần
phải có
một chiến
lược cụ
thể phù
hợp với
từng giai
đoạn. Đối

với
Doanh
nghiệp
trong giai
đoạn hiện
nay cần
thực hiện
chiến
lược sản
phẩm sau:

Thứ
nhất
Doanh
nghiệp
phải
không
ngừng
thay đổi
*****************************************************************************************************

Xây dựng chính sách sản phẩm ở Vinfast: định vị khách hàng ở độ tuổi trẻ, sống ở thành
thị, có nhu cầu đi lại thường xuyên trong phố và thích bắt kịp những xu hướng công nghệ
mới. VinFast đặt tham vọng sản xuất 250.000 xe máy điện/năm trong giai đoạn 1, tăng lên
500.000 xe trong giai đoạn 2 và có thể mở rộng tới 1 triệu xe máy điện/năm. Bên cạnh đó,
đến hết 2019, VinFast còn cho ra mắt thêm 4 mẫu xe máy điện thông minh, phủ khắp các
phân khúc từ trung cấp, cao cấp đến siêu cao cấp nhằm đa dạng hóa sự lựa chọn cho người
tiêu dùng, bên cạnh 3 mẫu xe điện tập trung cho nhóm khách hàng học sinh sinh viên. Như
vậy, chỉ hơn 1 năm tới, dải sản phẩm xe máy điện của VinFast đã lên con số 8.3.Xây dựng chính sách giá cả hợp lý
Giá cả sản phẩm không chỉ là phương tiện tính toán mà còn là công cụ bán hàng.
Chính vì lý do đó, giá cả là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến khối lượng sản phẩm tiêu
thụ của doanh nghiệp.
Hiện nay giá cả của doanh nghiệp căn cứ vào:


Giá thành sản xuất chế biến sản phẩm.Mức thuế nhà nước quy định.Quán hệ cung cầu trên thị trường.

Tuỳ theo
sự biến
động của
các yếu tố
mà mức
giá được
điều chỉnh
theo từng
thời điểm.
Việc xác
lập một
chính sách

giá hợp lý
Chính sách giá 3 KHÔNG của Vinfast
Để tạo điều kiện cho đông đảo người dân tiếp cận các sản phẩm đẳng cấp cao với giá
phù hợp mặt bằng thu nhập,VinFast quyết định áp dụng các chính sách hỗ trợ mạnh mẽ
cho người tiêu dùng, trong đó, có chính sách giá “3 Không”. VinFast sẽ không tính chi
phí khấu hao, không tính chi phí tài chính (lãi phải trả của các khoản vay để đầu tư xây
dựng nhà máy, vốn lưu động…) và không tính lãi. Giá bán sẽ bằng đúng giá thành sản
xuất ra sản phẩm cộng với chi phí bán hàng.
Theo đó, giá “3 Không” của xe VinFast Klara phiên bản pin Lithium là 57 triệu đồng;
phiên bản ắc quy Axít là 34 triệu đồng. Khi áp dụng thêm chính sách ưu đãi đặc biệt, giá
của xe VinFast Klara dùng pin Lithium chỉ còn 35 triệu đồng/xe cho lô đầu tiên và 39,9
triệu đồng/xe cho lô thứ hai. Tương tự, giá xe VinFast Klara dùng ắc quy Axít – chì chỉ
còn 21 triệu đồng/xe lô đầu tiên; 25 triệu đồng/xe lô thứ hai. Hết thời gian áp dụng
chính sách đặc biệt, giá xe VinFast Klara sẽ được điều chỉnh dần về lại mức “3 Không”.


4.Xây
dựng hệ
thống
quản lý
chất
lượng sản
phẩm
Nâng cao
chất lượng
sản phẩm
là nhân tố
hàng đầu
và quan
trọng về

sự tồn tại

phát
triển của
Doanh
nghiệp,
điều
đó
thể hiện ở
chỗ:

Chất
lượng sản
phẩm là
nhân
tố
Hệ thống quản lý chất
lượng của Vinfast
Theo thỏa thuận hợp
tác, tại các cửa hàng
xăng dầu của
Petrolimex, Công ty
VinFast – thành viên
của Tập đoàn
Vingroup sẽ khảo sát để
triển khaixây dựnghệ
thống dịch vụ cho các
các
phương
tiện giao

thông bao


5.Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động
Con người luôn là yếu tố trung tâm quyết định tới sự thành công hay thất bại của bất kỳ
hoạt động sản xuất kinh doanh nào. Con người tác động đến việc nâng cao chất lượng
sản phẩm, tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm ....Chính vì vậy, trong bất kỳ chiến
lược phát triển của bất kỳ Doanh nghiệp nào cũng không thể thiếu con người được.
Các doanh nghiệp có nhiều những người thợ giỏi, những người quản lý giàu kinh
nghiệm và tay nghề cao. Song cùng với thời đại kỹ thuật khoa học công nghệ cao thì dần
dần các doanh nghiệp sẽ phải sử dụng những máy móc thiết bị hiện đại đòi hỏi người
công nhân phải có trình độ, hiểu biết để có thể làm chủ và vận hành được các trang thiết
bị công nghệ mới.
Việc xác định nhu cầu giáo dục đào tạo dựa trên cơ sở kế hoạch nguồn nhân lực để thực
hiện các mục tiêu chiến lược của Doanh nghiệp. Căn cứ vào yêu cầu từng bộ phận cụ thể
mà lập ra kế hoạch đào tạo, tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, trang bị kiến thức
kỹ thuật phục vụ cho việc áp dụng qui trình máy móc, thiết bị mới đàu tư. Nhu cầu đào
tạo của Doanh nghiệp bắt nguồn từ đòi hỏi về năng lực và trình độ cần đáp ứng để thực
hiện nhiệm vụ và tương lai. Do đó, việc xác định nhu cầu đào tạo phải do trực tiếp các
phòng ban chức năng tiến hành dưới sự chỉ đạo của ban giám đốc Doanh nghiệp qua
khảo sát về trình độ hiểu biết năng lực và khả năng đáp ứng của CBCNV dưới hình thức
phỏng vấn trực tiếp và các phiếu điều tra cho phép các phòng ban chức năng xác định
nhu cầu giáo dục, đáo tạo. Phòng tổ chức tổng hợp các nhu cầu đó đồng thời dựa trên
các yêu cầu thực hiện mục tiêu chiến lược để xây dựng kế hoạch đào tạo.
Trung tâm đào tạo kỹ sư của Vinfast
Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật viên VinFast nằm
trong Tổ hợp dự án sản xuất ô tô VinFast
do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư, tại khu
kinh tế Đình Vũ – Cát Hải (Hải Phòng). Trung
tâm sẽ chính thức hoạt động vào tháng 8/2018,

trong đó, niên khóa đầu tiên có quy mô 200
học viên khóa thuộc 2 ngành học chính là Cơ
điện tử và Cơ khí công nghiệp. Mục tiêu trở
thành một trong những Trung tâm đào tạo nghề
hàng đầu khu vực Đông Nam Á, Trung tâm
Đào tạo Kỹ thuật viên VinFast được trang bị cơ
sở vật chất giảng dạy hiện đại, quy tụ đội ngũ
giảng viên trong và ngoài nước được đào tạo
bài bản từ Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Cộng

Trong quá trình làm việc thực tế,
các học viên cũng có cơ hội thăng
tiến lên các vị trí cao hơn khi đã có
kinh nghiệm. Ngoài ra, học viên
cũng có cơ hội làm việc tại hơn
300 công ty của Đức tại Việt Nam
và 47.900 công ty Đức trên toàn
thế giới


5.Tăng cường huy động vốn và sử dụng
vốn có hiệu quả hơn
Để tiến hành sản xuất kinh doanh, đòi hỏi
các doanh nghiệp phải có một lượng vốn
nhất định bao gồm vốn cố định, vốn lưu
động và vốn chuyên dùng khác.Doanh
nghiệp có nhiệm vụ tổ chức huy động các
loại vốn cần thiết cho nhu cầu kinh
doanh.Đồng thời tiến hành phân phối,
quản lý và sử dụng vốn một cách hợp lý,

hiệu quả cao nhất trên cơ sở chấp hành
các chế độ chính sách quản lý tài chính
của nhà nước.
Một thực tế là các doanh nghiệp hiện nay
đang gặp khó khăn về vốn. Vốn góp phần
rất quan trọng vào sự thành công hay thất
bại và mang lại lợi nhuận cao hay thấp.
Trong cơ chế mới rõ ràng là các doanh
nghiệp không thể chờ vào nhà nước.
Hiện nay tỷ trọng vốn vay trong tổng số
vốn của các oanh nghiệp còn rất cao
chiếm trên 60% điều này ảnh hưởng rất
lớn đến hiệu quả kinh doanh của doanh
nghiệp vì vậy các doanh nghiệp cần phải
tăng nhanh nguồn vốn chủ sở hữu của
mình lên bằng cách hàng năm trích một
phần lợi nhuận vào vốn chủ sở hữu, để
giảm vốn vay tiết kiệm chi phí trả lãi,
làm tăng lợi nhuận.Do thiếu vốn như vậy,
các doanh nghiệp phải huy động vốn từ
mọi nguồn có thể được và có biện pháp
để sử dụng có hiệu quả. Nguồn vốn mà
các doanh nghiệp có thể huy động bằng
nguồn vốn vay trả chậm, các tổ chức,
đơn vị kinh tế khác và của các cán bộ
công nhân viên trong doanh nghiệp. Để
sử dụng vốn có hiệu quả, Doanh nghiệp
phải giải quyết tốt các công việc như thu
hồi nợ từ các đơn vị khác. Giải phóng
hàng tồn kho không dự kiến bằng cách

giảm giá bán hoặc tìm kiếm khách hàng
trên các thị trường ngoại tỉnh.

Chống chiếm dụng vốn từ các đơn vị
khác, chú ý đầu tư chiều sâu, đầu tư vào
những hoạt động có khả năng đem lại
hiệu quả và thu hồi vốn nhanh. Việc tăng
tốc độ luân chuyển vốn lưu động có tác
dụng làm giảm nhu cầu về vốn, cho phép
làm ra nhiều sản phẩm hơn nữa.
Để tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn,
cần áp dụng đồng bộ các biện pháp nhằm
hút bớt số vốn và giảm thời gian vốn lưu
lại ở từng khâu từng giai đoạn trong quá
trình kinh doanh. Các biện pháp cụ thể
là: đẩy nhanh tiến độ sản xuất tránh tình
trạng ứ đọng vốn và lãng phí trong quá
trình sản xuất bằng cách sử dụng có hiệu
quả các nguồn lực, tiết kiệm thời gian từ
đó có thể đưa sản phẩm ra thị trường một
cách nhanh nhất. Sau khi đưa sản phẩm
ra thị trường, cần tổ chức một cách hợp
lý các kênh tiêu thụ,đi liền với nó là các
hoạt động marketing xúc tiến bán hàng.
Về tình hình thanh toán công nợ doanh
nghiệp cần sử dụng các biện pháp sao
cho có thể thu hồi các khoản nợ một cách
nhanh nhất nhằm tăng nguồn vốn lưu
động cho doanh nghiệp để nhanh chóng
mở rộng tái sản xuất. Nếu Doanh nghiệp

thực hiện được các biện pháp này thì sẽ
đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn góp
phần nâng cao hiệu quả của Doanh
nghiệp.


Huy
động
vốn

Vinfast
hãng xe
hơi non
trẻ
VinFast,
ông
Phạm
Nhật
Vượng,
tuyên bố
sẽ đầu tư
tiếp 2 tỷ
USD vào
công ty
VinFast nơi ông
giữ 49%
6.Tăng
cường
liên kết
kinh tế

Liên kết
kinh tế là
hình thức
phối hợp
hoạt động
kinh
doanh
trong một
lĩnh vực
nào
đó
nhằm mục
đích khai
thác
tốt
nhất, hiệu
quả nhất
tiềm năng
thé mạnh


Việc tăng cường liên kết này một mặt tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất
trong nước phát triển , mặt khác tạo nguồn nguyên liệu ổn định, bảo đảm về mặt chất
lượng cũng như khối lượng một cách lâu dài và có chủ động cho Doanh nghiệp.
Doanh nghiệp cần có mối quan hệ chặt chẽ với các đơn vị sản xuất nguyên vật liệu
cung cấp cho Doanh nghiệp. Đây là một yếu tố hết sức quan trọng giúp cho Doanh
nghiệp ổn định được nguồn hàng, đảm bảo ổn định sản xuất, giảm những chi phí do
nhập khẩu nguyên vật liệu với giá cao, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của
Doanh nghiệp.
• Doanh nghiệp cần thực hiện một số chính sách marketting cho người bán. Đặt mối

quan hệ và chữ tín lên hàng đầu. Cố gắng hết sức trong việc thanh toán cho những đối
tác mà doanh nghiệp cần có sự liên kết. Sẵn sàng giúp đỡ đối tác trong phạm vi có thể.
Nói tóm lại, tăng cường liên kết ở Doanh nghiệp có vai trò lớn trong công tác khắc
phục những điểm yếu của doanh nghiệp đồng thời thực hiện mục tiêu mở rộng phạm
vi và qui mô hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên công tác tăng cường
liên kết kinh tế cần phải thận trọng trong việc tìm kiếm đối tác để liên kết để hạn chế
những thiệt thòi, tổn thất trong quá trình liên kết.

Gắn kết
Vinfast
&
Vinhom
es
Từ ngày
19/02/20
20,
Vinhome
s triển
khai
chương
trình
“Nhà
sang, xe
xịn - đẳn
g cấp
tinh
hoa” tặng
voucher
mua xe
VinFast

có giá


Xem Thêm

×