Tải bản đầy đủ (.docx) (28 trang)

thảo luận nhóm TMU trả công lao động đánh giá sự ảnh hưởng của các yếu tố đến trả công lao động tại my kingdom

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (924.6 KB, 28 trang )

ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
KHOA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
----------

BÀI THẢO LUẬN
MÔN: TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG
“Đánh giá sự ảnh hưởng của các yếu tố đến trả công
lao động tại My Kingdom”

Nhóm:
Lớp học phần:
Giảng viên hướng dẫn:
Hà Nội, 2020

8
H2003ENEC0311
Đinh Thị Hương


MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
Trong xu thế hội nhập toàn cầu với cơ chế thị trường mở cửa hiện nay, các
doanh nghiệp có thể chủ động nắm bắt những cơ hội kinh doanh. Song họ cũng đang
phải tồn tại trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Do đó, doanh nghiệp
phải cố gắng tận dụng hết nguồn lực của mình để có thể tồn tại và phát triển và đạt
được mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận.
Bên cạnh đó, như đã biết trong hoạt động sản xuất kinh doanh thì yếu tố quan
trọng nhất là nguồn lực con người. Để sử dụng hiệu quả nguồn lực này thì mọi nhà
quản trị đều phải sử dụng đến một công cụ là tiền lương hay trả công cho lao động. Trả
công lao động là giá cả của sức lao động mà người sử dụng lao động trả cho người lao


động. Đối với người sử dụng lao động thì đó là một khoản chi phí trong chi phí sản
xuất kinh doanh. Để kinh doanh có hiệu quả thì họ phải tối thiểu hóa chi phí này. Đồng
thời, phải sử dụng công cụ này như một đòn bẩy kinh tế để khai thác tối đa nguồn lực
con người. Đối với người lao động thì tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của họ
nên họ chỉ tận tâm làm việc khi họ được trả công xứng đáng. Đối với xã hội thì việc
được trả công như thế nào là căn cứ để đóng thuế thu nhập, trên cơ sở đó mà phân phối
lại thu nhập của xã hội. Ngược lại, có rất nhiều nhân tố tác động làm ảnh hưởng đến
việc trả công cho người lao động. Nhận thức được tầm quan trọng của những nhân tố
đó đối với việc trả công cho người lao động đặc biệt trong công cuộc công nghiệp hóa,
hiện đại hóa của đất nước, nhóm chọn đề tài: “Đánh giá sự ảnh hưởng của các yếu tố
đến trả công lao động tại My Kingdom” làm đề tài thảo luận của nhóm.
Với mục đích: Từ việc phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến trả công lao động sẽ
giúp cho các doanh nghiệp nắm bắt được các nhân tố cốt lõi ảnh hưởng đến việc trả
công từ đó có những chính sách trả công hợp lý cho người lao động để họ an tâm gắn
bó lâu dài với doanh nghiệp. Mặt khác giúp cho sinh viên tìm hiểu thêm về các quyền
lợi lương được hưởng tại doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp và đi làm. Sinh viên có thể
2


căn cứ vào những gì đã biết để đàm phán một cách khách quan về lương, thưởng mà
mình mong muốn theo năng lực của bản thân dựa trên các yếu tố mà doanh nghiệp bị
ảnh hưởng và chi phối.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1 Khái quát về trả công lao động
1.1.1 Khái niệm về trả công lao động
Trong quá trình doanh nghiệp tồn tại và phát triển, lao động làm việc cho doanh
nghiệp cũng có những nhu cầu và mục tiêu cá nhân.Một trong những vấn đề các nhà
quản trị cần phải quan tâm đó là trả công lao động.
Người lao động được tuyển dụng để thực hiện hành vi lao động mà doanh

nghiệp mong đợi nhằm đạt được mục tiêu của doanh nghiệp. Đổi lại người lao động
được doanh nghiệp trả công: Lương, thưởng, những đãi ngộ phi vật chất.
Trả công không chỉ là nhu cầu của người lao động mà còn là trách nhiệm, nghĩa
vụ của doanh nghiệp.
1.1.2 Các hình thức trả công
Trả công vật chất:
Hình thức trả công vật chất bao gồm trực tiếp và gián tiếp;


Trả công vật chất trực tiếp bao gồm: Lương công nhật, lương tháng/lương cơ
bản, phụ

cấp, tiền thưởng. Trả công vật chất gián tiếp bao gồm các chính sách mà doanh nghiệp
áp dụng như: bảo hiểm ytế, các loại trợ cấp xã hội…


Trả công phi vật chất: Là việc tạo môi trường, điều kiện làm việc và công việc
phù hợp,

hứng thú đối với người lao động; đánh giá, công nhận năng lực, thành tích; động viên,
khuyến khích người lao động, tạo cơ hội cho người lao động phát triển, thăng tiến
trong doanh nghiệp.

3


1.1.3 Mục tiêu hệ thống trả công trong doanh nghiệp

1.1.4 Những yêu cầu cơ bản đối với hệ thống trả công
Thiết kế, thực hiện hệ thống trả công là hoạt động phức tạp:

Thông qua mức trả công, doanh nghiệp thể hiện cho người lao động thấy các
mục tiêu quan trọng, có tính then chốt mà doanh nghiệp muốn nhấn mạnh, như: chất
lượng sản phẩm, dịch vụ; khách hàng mục tiêu.
Thu hút và duy trì đội ngũ lao động có tay nghề, trình độ chuyên môn cao, những
cán bộ, nhân viên giỏi;
Khuyến khích người lao động tự đào tạo và phát triển kỹ năng;
Động viên, thúc đẩy người lao động thực hiện, hoàn thành công việc một cách
hiệu quả;
Hỗ trợ văn hóa mà doanh nghiệp xây dựng.
1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến trả công lao động trong doanh nghiệp
1.2.1 Các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp
1.2.1.1 Thị trường lao động
Khi xây dựng và triển khai chính sách tiền công và hệ thống tiền công của
doanh nghiệp cẩn phải tính đến tỉnh hình cung cầu về lao động trên thị trường và mức
lương đối với các chức danh công việc của doanh nghiệp cùng ngành, để có những
4


chính sách tiền công thích hợp đảm bảo thu hút phù hợp với người tài, đảm bảo tính
cạnh tranh giá cả sinh hoạt và sức mua của đồng tiền, tiền công có chức năng đảm bảo
tái sản xuất sức lao động, tái sản xuất mở rộng sức lao động cho người lao động. Do
đó tiền công được đảm bảo chú trong đến điều kiện sinh hoạt. Đó là những dịch vụ cần
thiết để người lao động có tiền trả và làm việc hiệu quả. Vậy nên việc trả công phải
tính đến giá cả hàng hóa dịch vụ, khi giá cả hàng hóa dịch vụ có lạm phát thì cần phải
có sự điều chỉnh theo tốc độ lạm phát để tiền công thực tế đảm bảo ổn định và cải
thiện cuộc sống của người lao động trong doanh nghiệp.
1.2.1.2. Các yếu tố kinh tế vĩ mô
a. Tăng trưởng, suy thoái kinh tế hay lạm phát
Khi nền kinh tế tăng trưởng thì cầu lao động gia tăng do đó giá cả của lao động
theo đó cũng tăng theo. Trong nền kinh tế suy thoái các doanh nghiệp thường cắt giảm

lao động, cung lao động trên thị trường lao động tăng do đó các doanh nghiệp có xu
hướng giảm tiền công và khi lạm phát dẫn đến sự suy giảm về sức mua đồng tiền. Do
đó Nhà nước và các doanh nghiệp phải thực hiện điều chỉnh chính sách tiền công để
đảm bảo tiền công thực tế có khả năng duy trì ổn định cuộc sống của người lao động
b. Thể chế chính sách pháp luật của Nhà nước
Các nước có thể chế chính sách khác nhau liên quan đến người lao động trong
đó có tiền công khác nhau. Sự ổn định chính trị cũng là yếu tố quan trọng đến sự ổn
định kinh tế xã hội và do đó ảnh hưởng tích cực đến tiền công lao động. Chính sách
pháp luật đối với người lao động về tiền công là cơ sở để các doanh nghiệp triển khai
xây dựng chính sách tiến công và hệ thống tiền công.
1.2.2 Các yêu tố bên trong doanh nghiệp
1.2.2.1 Yếu tố công việc của người lao động
Trả công lao động cao hay thấp phụ thuộc vào giá trị của công việc như độ
phức tạp của công việc, trách nhiệm đổi với công việc, tầm quan trọng của công việc
và điều kiện thực hiện công việc.
Công việc có độ phức tạp cao đòi hỏi người lao động phải có trình độ kỹ năng
cao mới có thể hoàn thành được. Sự phức tạp trong công việc cũng phản ánh về những
khó khăn và yêu cầu cao để thực hiện công việc nên ngoài đòi hỏi trình độ kiến thức
và kỹ năng nghề nghiệp thì người lao động cũng cần phải có những phẩm chất nghề
nghiệp và trách nhiệm đối với công việc đó.
5


Ngược lại công việc đơn giản không đòi hỏi người lao động phải có trình độ, có kinh
nghiệm và phẩm chất nghề nghiệp do đó trả công ở đó sẽ thấp. Tầm quan trọng của
công việc phản ánh giá trị của công việc đó. Các công việc quan trọng, ảnh hưởng lớn
đến kết quả, hiệu quả sẽ được trả công cao hơn và công việc được triển khai trong điều
kiện khó khăn hơn sẽ được trả công cao hơn do đòi hỏi người lao động phải có những
nỗ lực cố gắng nhiều hơn khi thực hiện công việc.
1.2.2.2. Bản thân người lao động

Các yếu tố về bản thân người lao động cần tính đến khi trả công là mức độ hoàn
thành công việc nhiệm vụ, năng lực và kinh nghiệm, thâm niên, khả năng phát triển và
sự trung thành với doanh nghiệp.
a. Mức độ hoàn thành công việc nhiệm vụ
Mục tiêu và nguyên tắc của trả công là tiên công mà người lao động được
hưởng cân tương ứng với sự đóng góp vào kết quả hoàn thành công việc và nhiệm vụ
người lao động đăm nhận. Điều đó vừa đảm bảo tính công bằng đóng góp nhiều lương
nhiều, đóng góp ít lương ít. Người có năng suất chất lượng hiệu quả cao trong công
việc được trả lương cao hơn và ngược lại. Việc trả công theo kết quả hoàn thành công
việc nhằm kích thích người lao động phải nỗ lực hoàn thành tốt công việc nhiệm vụ.
b. Năng lực kinh nghiệm
Về nguyên tắc năng lực và kinh nghiệm tốt được tính đến cũng giúp người lao
động hoàn thành tốt công việc nhiệm vụ song thực tế một số vị trí chức danh công việc
việc đánh giá mức độ hoàn thành công việc khó khăn hơn. Ở một số loại hình chức
danh công việc, doanh nghiệp trả công qua đánh giá năng lực, ví dụ như trả công cho
những nhà quản trị. nhân viên quản lý ghi nhận. Việc trả công căn cứ đánh giá năng
lực thực hiện công việc, người có năng lực cao thì được hưởng mức tiền công cao hơn
và ngược lại, kinh nghiệm và năng lực cũng giúp người lao động hoàn thành tốt công
việc nhiệm vụ tốt hơn đồng thời còn tác động đến kết quả hoàn thành công việc của
tập thể, nhỏm, doanh nghiệp, song không phải mọi kinh nghiệm đều hay, do đó trả
công lao động cũng phải tính đến sự đóng góp kinh nghiệm của người lao động đối với
kết quả hoàn thành công việc để trả công lao động cho hợp lý.
c. Thâm niên
Trả công cho người lao động có tỉnh đến thâm niên làm việc là cơ sở tính đến
kết quả đóng góp của người lao động trong những năm làm việc đồng thời làm tăng
6


thêm sự gắn bó của người lao động đối với công việc và giữ chân được người lao động
nhất là đổi với người tài. Ở Việt Nam một số ngành nghề được tính thâm niên (phụ cấp

thâm niên như ngành giáo dục, y tế…). Ở Nhật Bản các doanh nghiệp cũng chú trọng
các yếu tố thẩm niên trong trả công. Người lao động và tổ chức công đoàn cũng chú
trọng đến với chủ trương trả công cho người lao động phải tính đến thâm niên, coi đó
là yếu tố đảm bảo khách quan công bằng trong trả công. Trong khi một số nước thì
thẩm niên chỉ là yêu tố tham khảo, chủ yếu là trả công căn cứ vào kết quả hoàn thành
công việc và năng lực
d. Khả năng phát triển của người lao động
Ở các nước kinh tế thị trường nhất là kinh tế phát triển việc trả công không chỉ
tính đến kết quả đóng góp hiện tại mà còn tính đến khả nă đóng góp trong tương lai
cho doanh nghiệp. Khi đó người chủ ngoài trả công cho hiện tại còn phải là người
đứng đầu để đảm bảo giữ chân tha tài, thu hút người tài.
Tất nhiên không phải là tốt cho người lao động đều được hưởng trả công cho
tương lai mà chỉ có những người lao động cụ thể và có khả ing phát triển mà doanh
nghiệp cần giữ chân họ có thể trở thành chuyên viên giỏi, nhà quản trị giỏi trong tương
lai.
e. Sự trung thành đối với doanh nghiệp
Ở một số nước yếu tố sự trung thành đối với doanh nghiệp cũng được tính đến
trong trả công, những người lao động làm việc lâu năm gắn bỏ với doanh nghiệp được
đãi ngộ dưới các hình thức phúc lợi hay được nghi phép lâu hơn hoặc được hưởng các
chế độ đãi ngộ khác.
1.2.2.3 Chiến lược phát triển doanh nghiệp, chiến lược và chính sách nguồn nhân lực
của doanh nghiệp
Trong doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào chiến lược phát triển nguồn nhân lực
chính sách tiền công, lương, thưởng, phúc lợi, khả năng tài chính và năng suất lao
động trong doanh nghiệp, tổ chức công đoàn.
Chiến lược phát triển nguồn nhân lực và các chính sách trên có những mối quan
hệ mật thiết với nhau trong giai đoạn phát triển khác nhau tùy thuộc vào chiến lược
kinh doanh mà doanh nghiệp xác định chiến lược phát triển nguồn nhân lực và chính
sách tiền công trong doanh nghiệp. Để đảm bảo thực hiện chiến lược kinh doanh thu
hút và giữ chân người tài chú trọng đến một số loại nhân lực nhất định, việc trả công

7


còn tùy thuộc vào việc lựa chọn các chính sách tiền công khi áp dụng trong doanh
nghiệp cao hơn, ngang bằng hoặc thấp hơn thị trưởng lao động. Chính sách trả công
theo kết quả công việc, theo năng lực, khả năng tài chính của doanh nghiệp, việc phân
phối các nguồn tài chính cho tiền công và phải tính đến nỗ lực của người lao động. Trả
công lao động cũng phụ thuộc vào các yếu tố năng suất lao động trong doanh nghiệp
cao hay thấp, năng suất lao động của họ sẽ tạo nguồn tài chính dồi dào và do đó việc
trả công dựa trên nguyên tắc sự đóng góp của người lao động sẽ dẫn đến người lao
động được hưởng tiền công cao hơn và ngược lại.
Về nguyên tắc tốc độ tăng tiền công phải thấp hơn tốc độ tăng năng suất lao
động để đảm bảo có tích lũy tăng nguồn tài chính đầu tư cho phát triển. Tổ chức công
đoàn là người đại diện cho doanh nghiệp có vai trò quan trọng đến chỉnh sách tiền
công và đãi ngộ chung đổi với người lao động trong doanh nghiệp. Tổ chức công đoàn
có đại diện trong Hội đồng tiền lương của doanh nghiệp tham gia quyết sách chính
sách tiền lương, thưởng, đãi ngộ và các chính sách khác giải quyết những vướng mắc
khiếu nại về tiền công của người lao động trong doanh nghiệp.
CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẾN TRẢ
CÔNG LAO ĐỘNG TẠI MY KINGDOM.
2.1 Giới thiệu về My Kingdom
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của My kingdom
My kingdom thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Việt Tinh Anh được thành lập
vào tháng 8 năm 2009 bởi một nhóm doanh nhân trẻ đầy nhiệt huyết và lòng yêu
thương trẻ em nhằm cung cấp đồ chơi chất lượng mang tính giáo dục cao cho trẻ em
tại Việt Nam. Hiện nay Việt Tinh Anh là nhà phân phối chính thức, có thị phần lớn
nhất các sản phẩm đồ chơi thông minh LEGO
Vương quốc đồ chơi My Kingdom là chuỗi cửa hàng đồ chơi uy tín chất lượng
với hơn 30 cửa hàng tại các thành phố lớn trên toàn quốc. Cửa hàng My Kingdom
cung cấp sản phẩm đồ chơi của các thương hiệu nổi tiếng từ nhiều quốc gia trên thế

giới như đồ chơi lắp ráp Lego (Đan Mạch), xe mô hình Siku (Đức), đồ chơi sơ sinh
K’s Kids (Hong Kong), búp Bê Moxie Girlz, Lalaloopsy (Mỹ). Nơi đây còn có nhiều
sản phẩm đồ chơi khác như đồ nghề ảo thuật gia, dụng cụ nhà bếp, đồ dùng làm
bánh...Vương quốc đồ chơi My Kingdom cam kết cung cấp những sản phẩm đồ chơi
8


cao cấp mang tính giáo dục, giúp phát triển cả tư duy và thể chất của bé. Tất cả các sản
phẩm đồ chơi tại My Kingdom đều có thương hiệu, xuất xứ rõ ràng, thông qua các
kiểm định tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo chất lượng và độ an toàn cao. My Kingdom
chuyên phục vụ đồ chơi cao cấp mang tính giáo dục và giúp phát triển trí sáng tạo cho
trẻ. Tất cả các sản phẩm đều được thông qua kiểm định theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm
bảo chất lượng và độ an toàn tuyệt đối. Đa dạng, phong phú với hơn 1,000 chủng loại
mặt hàng dành cho các bé ở mọi độ tuổi.
Hiện là Công ty Bán lẻ Số 1 Việt Nam, với vốn điều lệ 26,5 tỷ đồng đã xây
dựng được 200 chuỗi cửa hàng My Kingdom trên toàn quốc, trong đó riêng Hà Nội và
TP HCM đã chiếm hơn một nửa, cung cấp trực tiếp đến tay người tiêu dùng, các sản
phẩm đồ chơi cao cấp của các thương hiệu nổi tiếng trên Thế giới.
Sứ mạng: Công ty Việt Tinh Anh là đối tác đáng tin cậy của phụ huynh trong
việc phát triển tính sáng tạo và trí tưởng tượng của trẻ em.
Tầm nhìn: Công ty Việt Tinh Anh cung cấp các sản phẩm đồ chơi mang tính
giáo dục, sáng tạo và an toàn nhằm phát triển khả năng sáng tạo và trí tưởng tượng của
trẻ em.
Công ty Việt Tinh Anh cam kết mang đến cho trẻ em Việt Nam niềm vui thông qua
những sản phẩm đồ chơi an toàn và đầy tính giáo dục.
Phương châm: Vừa học-vừa chơi, phát triển trí tuệ tư duy sáng tạo.
Giá trị cốt lõi:


Trao đổi thẳng thắn, cởi mở: mọi thành viên trong công ty trao đổi cởi mở,

thẳng thắn với

nhau, không để bụng những suy nghĩ thiếu tính xây dựng tích cực, không suy diễn.


Nói và làm những gì nói: xử lý công việc đúng thời hạn, nghiêm túc, tự giác
làm theo

những nội quy của công ty, thông báo sớm và có giải pháp cho mọi chậm trễ trong
công việc.


Làm việc với tinh thần “làm việc của nhà mình”: tinh thần trách nhiệm cao, làm
tốt công

việc của mình và hỗ trợ đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đề cao sự thành công
của toàn công ty.


Kết quả là thước đo cuối cùng: làm việc nỗ lực để tạo ra kết quả mà công ty
9


mong muốn.
2.1.2 Sơ đồ cơ cấu tổ chức
GIÁM ĐỐC

TRỢ LÝ

PHÒNG TÀI

CHÍNH-KẾ TOÁN

PHÒNG NHÂN SỰ

PHÒNG
MARKETING

PHÒNG KINH
DOANH

Tại các cửa hàng: Mô hình nhân sự là
CH trưởng  CH phó  Nhân viên bán hàng (Bán hàng; Sắp xếp vật phẩm; Giới thiệu
sản phẩm tư vấn bán hàng)
Nhu cầu sử dụng nhân lực của My Kingdom chủ yếu là: Nhân viên kinh doanh; Cửa
hàng trưởng; Cửa hàng phó; Test cửa hàng và nhiều nhất là nhân viên bán hàng.
2.2 Khảo sát nhân viên tại My Kingdom.
Tính điểm trung bình các yếu tố, kết luận tương quan về mức độ ảnh hưởng của
các yếu tố đến trả công lao động tại My Kingdom:
Để đưa ra những đánh giá khách quan nhất về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố
đến trả công lao động tại My Kingdom, nhóm đã lựa chọn đánh giá các yếu tố theo
điểm đánh giá trung bình. Các yếu tố được xếp hạng với sự điều chỉnh trọng số cho
từng yếu tố. Điểm trung bình phản ánh tầm quan trọng tương đối của một yếu tố. Thực
hiện theo các bước như sau:
Bước 1: Lập bảng hỏi và thực hiện khảo sát nhân viên của My Kingdom bằng phiếu
khảo sát online qua Googledocs theo mẫu câu hỏi:
https://forms.gle/4EdHasQENqPSFpkU6
Câu 1: Bạn có thể để lại thông tin (Tên, Chi nhánh đang làm việc)
10Câu 2: Bạn đang làm việc ở vị trí nào?
CH trưởng
CH phó
Nhân viên bán hàng
Khác
Câu 3: Đánh giá theo thang điểm mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến trả công lao
động tại My Kingdom (1=Không ảnh hưởng; 5= Ảnh hưởng nhiều nhất)
Thị trường lao động (Yếu tố bên ngoài doanh nghiệp)
Các yếu tố kinh tế vĩ mô (Yếu tố bên ngoài doanh nghiệp)
Yếu tố công việc của người lao động (Yếu tố bên trong doanh nghiệp)
Bản thân người lao động (Yếu tố bên trong doanh nghiệp)
Chiến lược phát triển doanh nghiệp, chiến lược và chính sách nguồn nhân lực của
doanh nghiệp (Yếu tố bên trong doanh nghiệp)
Câu 4: Trong yếu tố “Bản than người lao động” theo bạn khi trả công My Kingdom
chú trọng nhất đến:
Mức độ hoàn thành công việc, nhiệm vụ
Năng lực kinh nghiệm
Thâm niên
Khả năng phát triển của người lao động
Sự trung thành đối với doanh nghiệp
Câu 5: Vui lòng cho biết mức độ hài lòng của bạn đối với cách trả công của My King
Dom?
(Dựa trên quan sát và thực tế trải nghiệm làm việc của bạn tại My Kingdom đánh giá
từ 1-5 điểm trong đó 1=Không hài lòng; 5=Rất hài lòng)
Câu 6: Bạn có bất kỳ nhận xét bổ sung nào về hoạt động trả công tại My Kingdom
không?
Câu 7: Bạn có bất kỳ nhận xét hay phản hồi nói chung nào cho chúng tôi về bảng khảo
sát này không?
Bước 2: Thu hoạch kết quả khảo sát:
Nhóm thu về được 23 câu trả lời với kết quả như sau:

Câu 1:

11


Câu 2:

Câu 3:

12


Câu 4:

Câu 5:

13


Câu 6: Bạn có bất kỳ nhận xét bổ sung nào về hoạt động trả công tại My KingDom
không?
Thu về được 9 câu trả lời nhận xét:
Trả lương theo doanh số cá nhân được áp dụng cho tất cả các nhân viên
Đối với hầu hết nhân viên bán hàng trả lương theo giờ
Trả công cho lao động thường là căn cứ vào mức độ hoàn thành công việc của nhân
viên, tính theo giờ và có lương thưởng doanh số
Hình như mức lương trả cho nhân viên ở từng CH thuộc các vùng khác nhau là khác
nhau
Ngoài thâm niên ra, còn trả theo mức độ hoàn thành công việc, tôi thấy yếu tố bản thân
người lao động có vẻ là được MKD quan tâm hàng đầu

Khá hợp lý, được hưởng một số phụ cấp, nếu là nhân viên chính thức được đóng
BHXH đúng quy định BLLĐ
Chuyên nghiệp
Rõ ràng, hợp lý
Bước 3: Sử dụng kết quả của câu 6 để đánh giá chấm điểm theo điểm trung bình:

14


Đánh giá các yếu tố được tổng quát hóa bằng bảng ma trận sau:
Điểm (Y)
Các
Yếu tố

1

2

3

4

5

Tổng điểm

Điểm
trung bình
(=TĐ/23)


Số nhân viên đánh giá điểm từ 1-5
cho từng yếu tố (X)

Các yếu tố kinh tế vĩ
mô (Yếu tố bên ngoài
doanh nghiệp)
Yếu tố công việc của
người lao động (Yếu tố
bên trong doanh
nghiệp)
Bản thân người lao
động (Yếu tố bên trong
doanh nghiệp)
Chiến lược phát triển
doanh nghiệp, chiến
lược và chính sách
nguồn nhân lực của
doanh nghiệp

0
(Người)

Thị trường lao động
(Yếu tố bên ngoài
doanh nghiệp)

5

15


2

1

0x1+5x2+15x3+4x2+1x5=68

2,96

0

1

12

8

2

0x1+1x2+12x3+8x4+2x5=80

3,48

0

0

7

13


3

0x1+0x2+7x3+13x4+3x5=88

3,83

0

0

1

4

18

0x1+0x2+1x3+4x4+18x5=109

4,74

0

0

10

2

11


0x1+0x2+10x3+2x4+11x5=93

4,04

Bước 4: Dựa vào kết quả của bảng tính tại Bước 3 kết luận thấy yếu tố có điểm
trung bình cao nhất “Bản thân người lao động (Yếu tố bên trong doanh nghiệp)” với
4,74 sẽ là yếu tố ảnh hưởng nhất đối với công tác trả lương tại My Kingdom một cách
tương quan. Tuy nhiên nhìn vào bảng đánh giá nhận thấy tất các các yếu tố được khảo
sát đều ảnh hưởng đến trả công lao động tại My Kingdom. Mặt khác nhóm lựa chọn
yếu tố được đánh giá ảnh hưởng đối với trả công lao động có điểm trung bình cao nhất
để tập trung tìm hiểu, phân tích và đưa ra đề xuất một cách chi tiết, hiệu quả.
2.3 Phân tích mức độ ảnh hưởng của các yếu tố trong việc trả công lao động tại
My Kingdom.
2.3.1. Thị trường lao động
Thị trường đồ chơi trẻ em cao cấp đang bước vào giai đoạn bùng nổ do nhu cầu
tăng cao từ khách hàng, đặc biệt tại các thành phố lớn. Nhiều thương hiệu đẩy mạnh
xây dựng mô hình chuỗi cửa hàng đồ chơi nhằm đón đầu làn sóng tiêu dùng. Các sản
15


phẩm đồ chơi an toàn, phát triển trí tuệ cho trẻ rất được ưa chuộng vì thế thị trường đồ
chơi trẻ em rất có tiềm năng và thu hút nhiều người lao động. Chuỗi cửa hàng My
Kingdom là một trong những chuỗi cửa hàng có quy mô lớn nhất trên thị trường hiện
nay.
Để cạnh tranh với các đối thủ khách trong ngành như ToyCity, ToyLand, Funny
Land,… My Kingdom đẩy mạnh việc mở rộng hệ thống phân phối. Do đó My
Kingdom cần số lượng lớn người lao động. Để thu hút nhân viên, My Kingdom có
chính sách trả lương và đãi ngộ tốt cho người lao động như là trợ cấp đi lại, phụ cấp,
thưởng doanh số, thưởng giới thiệu nhân viên,... Trong môi trường kinh doanh có sự
cạnh tranh ngày càng gay gắt, My Kingdom luôn nghiên cứu kỹ mức tiền công, lương,

thưởng,… phù hợp để thu hút cũng như giữ chân người lao động làm việc tại công ty.
Khi chi phí sinh hoạt tăng cao, công ty đã tăng mức tiền thưởng hoặc tiền trợ cấp cho
người lao động để bù đắp giá sinh hoạt tăng cao.
2.3.2. Các yếu tố kinh tế vĩ mô
a. Tăng trưởng, suy thoái kinh tế hay lạm phát
Trong xã hội có những diễn biến phức tạp, nằm ngoài tầm kiểm soát của doanh
nghiệp. Khi nền kinh tế tăng trưởng, nhu cầu của người tiêu dùng tăng cao, nhu cầu
tuyển thêm nhân viên bán hàng tại My Kingdom tăng lên, giá cả của người lao động
cũng tăng lên. Lương nhân viên ở My Kingdom chủ yếu được trả theo giờ làm việc.
Lương cơ bản 1h dao động từ 16.000đ – 25.000đ (đối với nhân viên bán hàng). Khi
nền kinh tế suy thoái, nguồn cung lao động có tăng cao, công ty có chính sách cắt giảm
nhân sự để giảm chi phí. Nhân viên bán hàng tại My Kingdom chủ yếu là nhân viên
full time và part time. Khi kinh tế khó khăn, công ty sẽ thực hiện chính sách cắt giảm
nhân sự và chủ yếu là nhân viên part time để giảm thiểu chi phí.

b. Thể chế chính sách pháp luật của nhà nước
Luật pháp của Nhà nước yêu cầu mức lương tối thiểu do đó công ty tuân thủ
những quy định của luật pháp, dựa vào đó để xây dựng chính sách tiền công cho từng
bộ phận nhân viên.
Lương nhân viên của My Kingdom ở từng khu vực sẽ trả theo mức lương khác
nhau. Ví dụ như nhân viên bán hàng có lương cơ bản 1h làm việc dao động từ 16.000đ
– 25.000đ/1h tùy từng khu vực.
16


2.3.3. Tính chất công việc của người lao động tại công ty My Kingdom

• Vị trí Product Manager
Đối với công việc Product Manager, những nhân viên trong công việc này đòi hỏi
phải có hiểu biết nhất định về lĩnh vực Kinh tế, Marketing. Có kỹ năng lập kế hoạch,

giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp, thương lượng tốt. Đặc biệt là có khả năng giao
tiếp bằng Tiếng Anh ( viết và nói lưu loát ).
Nhân viên Product Manager của công ty phải có trách nhiệm phát triển nhãn
hiệu đang quản lý và tạo ra sự tăng trưởng doanh số nhanh theo từng năm và đạt được
đúng số chỉ tiêu theo từng năm mà công ty đã đề ra.
Công việc của những nhân viên này gồm tìm hiểu hành vi người tiêu dùng liên
quan đến sản phẩm mà họ quản lý, xây dựng chiến lược marketing phù hợp để phát
triển nhãn hàng và thực hiện kế hoạch marketing theo từng mùa bán hàng nhằm đạt
doanh số chỉ tiêu năm. Quản lý và sử dụng hiệu quả ngân sách marketing nằm trong
giới hạn cho phép, quản lý và phát triển các trợ lý nhãn hàng tăng hiệu quả làm việc
nhóm.
Product Management là chức năng quan trọng trong 1 tổ chức, đảm bảo các
công việc ưu tiên theo mục tiêu của công ty. Đây là một trong những lý do khiến vị trí
PM (product manager) đóng vai trò không thể thiếu trong startups và công ty. Khi cần
thiết, những đặc tính mới của sản phẩm cần được xác định 1 cách phù hợp và ưu tiên
hơn nên vai trò của PM lúc này là tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm luận phù
hợp với lộ trình phát triển sản phẩm. Chức năng quan trọng nhất của Product
Management đó là đưa ra những quyết định phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng
lẫn mục tiêu của công ty. Trên thực tế, khi công ty chú trọng đang dần đến sự đổi mới,
vai trò của Product Management đã trở thành một yếu tố then chốt trong sự thành công
của công ty My Kingdom.
Để thực hiện tốt các công việc trên, các Product Manager phải có những phẩm
chất nghề nghiệp phù hợp, phải có tính nhanh nhẹn, sáng tạo và phải có trách nhiệm
đối với công việc của mình. Vì độ phức tạp của công việc nên nhân viên vị trí này sẽ
có mức lương và mức thưởng cao hơn với một số vị trí khác. Tuy nhiên vị trí này sẽ bị
phạt mới mức lớn hơn so với vị trí khác nếu không hoàn thành công việc đã đề ra.

• Vị trí cửa hàng trưởng
Công việc của vị trí cửa hàng trưởng là quản lý hoạt động của cửa hàng, quản lý và
17đào tạo nhân sự của cửa hàng, quản lý hàng hoá, tình hình doanh số, báo cáo các số
liệu, chăm sóc tư vấn khách hàng và kiểm tra, sắp xếp ca trực cho nhân viên bán hàng.
Công việc này yêu cầu nhân viên vị trí này phải tốt nghiệp Trung cấp, cao đẳng trở
nên, phải có kinh nghiệm quản lý nhân viên, xử lý vấn đề tốt, kiểm soát hàng hoá tốt.
Ngoài ra còn phải có kiến thức về vi tính văn phòng và phải nhanh nhẹn hoạt bát.
Tuy nhiên để được trả công một cách xứng đáng và có chế độ thưởng hợp lý thì
các trưởng cửa hàng còn phải chịu sức ép từ cấp trên, sức ép từ nhân viên hay sức ép
từ khách hàng. Cấp trên luôn đề ra những chỉ tiêu cần đạt được, mục tiêu cần hoàn
thành là gánh nặng cho cửa hàng trưởng thực hiện. Cùng với đó những nhân viên cũng
là một trong những yếu tố gây khó khăn: Có thể họ không làm theo chỉ định của mình,
họ không nghe lời, sao nhãng việc làm hay gây ra các chuyện phiền phức khác. Lúc
này, cửa hàng trưởng lại là người đứng ra giải quyết chúng.
Để vươn lên được vị trí cửa hàng trưởng thì mọi nhân viên đều phải trải qua
từng giai đoạn cũng như làm mọi việc mà một nhân viên bán hàng đảm nhận. Chỉ khi
cấp trên nhìn nhận được khả năng, kinh nghiệm, nỗ lực của các nhân viên đó thể hiện
ở doanh số, doanh thu thì sự nghiệp mới được tiến triển và có cơ hội ứng tuyển vị trí
cao hơn.
Công việc này cũng đòi hỏi người lao động cũng phải có trách nhiệm với công
việc của mình. Do đó công việc cũng có mức độ phức tạp cao. Nhân viên vị trí này sẽ
được hưởng lương cơ bản của công ty là 6,500,000 – 7,000,000 đồng và thưởng theo
doanh số hàng tháng của cửa hàng. Ngoài ra người lao động còn được tham gia BHYT,
BHXH theo đúng luật lao động. Chế độ được nghỉ phép 12 ngày phép/ năm và các
phúc lợi khác ( thưởng tiền thâm niên, lì xì Tết,..) và được tham gia lớp đào tạo định
kỳ của công ty về nghiệp vụ bán hàng.

• Nhân viên bán hàng
Đối với nhân viên bán hàng sẽ làm việc theo ca là 7h/ ca. Nhân viên này chỉ có
nhiệm vụ là tư vấn bán hàng cho khách tại cửa hàng. Đây là một công việc khá đơn giản

nên không đòi hỏi người nhân viên quá nhiều về những kỹ năng quản lý, marketing. Tuy
nhiên công việc này đòi hỏi nhân viên phải có ngoại hình dễ nhìn, năng động nhiệt tình,
trung thực, chịu khó và phải có kỹ năng giao tiếp, ăn nói lưu loát.
Nhân viên bán hàng là gạch nối đầu tiên và quan trọng nhất để kết nối quan hệ
18


với khách hàng. Những kế hoạch marketing hay nhất sẽ không thành công nếu công tác
bán hàng không hiệu quả. Khi sản phẩm đã ra thị trường, tất cả phụ thuộc một phần rất
lớn vào đội ngũ bán hàng. Nếu đội ngũ này không năng động, nhạy bén, biết cách đưa
sản phẩm tới khách hàng hiệu quả nhất, sản phẩm sẽ thất bại. Vì vậy, đối với nhiều
khách hàng, nhân viên bán hàng chính là bộ mặt của công ty và sản phẩm họ bán ra.
Nhân viên bán hàng sẽ được nhận lương cứng là 3,000,000 – 5,000,000 đồng +
doanh số và được nghỉ 1 ngày/ tuần. Đối với những nhân viên hoàn thành nhiệm vụ
xuất sắc sẽ được thưởng thêm, được hưởng hoa hồng nếu cửa hàng đạt mức doanh số
bán ra, được xét thâm niên ( tăng lương sau mỗi 6 tháng ) và đặc biệt sẽ có cơ hội
thăng chức lên cửa hàng phó hoặc cửa hàng trưởng.

• Nhân viên kho
Nhân viên kho ở công ty chỉ có nhiệm vụ là chia hàng, kiểm tra và rà soát hàng
hoá, và dán tem đồ chơi sản phẩm trẻ em.
Công việc ở kho là một công việc đơn giản nên không cần đòi hỏi nhiều về kinh
nghiệm chỉ cần chăm chỉ, chịu khó và không ngại việc. Tuy nhiên thì vị trí này vẫn
phải có trách nhiệm đối với công việc được giao là kiểm hàng hoá đúng số lượng và
chất lượng và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Nhân viên kho làm những công việc quản lý kho có tầm quan trọng rất lớn đối
với công ty. Nhân viên kho có năng lực và trình độ biết sắp xếp các hàng hóa, sản
phẩm theo từng mục, đồng thời mỗi khi nhập hay xuất kho đều có chứng từ, hóa đơn
đầy đủ thì chắc chắn sẽ góp phần thúc đẩy quá trình bán hàng diễn ra thuận lợi và phát
triển hơn và giúp cho việc quay vòng hàng tồn nhanh hơn

Vì vị trí nhân viên kho làm những công việc khá dễ và đơn giản nên mức độ
hưởng lương của vị trí này là thấp hơn so với các vị trí khác trong công ty. Lương
cứng ở vị tri này là 2,000,000 – 3,000,000 đồng, tuỳ thuộc vào kinh nghiệm và năng
lực của từng nhân viên, ngoài ra còn được hưởng tiền thưởng khác như tiền thưởng
Tết, tiền thưởng thêm cho công việc 2 tháng tăng 1 lần.
2.3.4. Yếu tố bản thân người lao động
Dựa vào số liệu thực tế của My Kingdom phía Bắc cũng như bảng khảo sát
nhóm thu thập được cho thấy yếu tố bản thân người lao động ảnh hưởng chủ yếu tới
việc trả công cho người lao động:
Thứ nhất, trình độ người lao động: Tất cả các nhân viên tại My Kingdom đều
19


có trình độ tốt nghiệp THPT trở lên. Trình độ học vấn không quyết định nhiều tới vấn
đề trả lương tại các cửa hàng do đa số các cửa hàng là nhân viên bán hàng và họ được
trả lương theo giờ làm. Tuy nhiên đối với người lao động thuộc vị trí như: Cửa hàng
trưởng hay nhân viên kinh doanh là những người lao động làm việc full time và tính
chất công việc là ổn định lâu dài. Chính vị vậy thực tế khi qua quá trình phỏng vấn
tuyển chọn nhân lực My Kingdom có xem xét trình độ học vấn đối với những đối
tượng này và đưa ra mức lương hoàn toàn phù hợp, ưu đãi với đúng năng lực và trình
độ của họ. Nhằm làm tăng mức độ cam kết, đóng góp cho doanh nghiệp đối với từng
vị trí.
Thứ hai, thâm niên và kinh nghiệm làm việc: Theo biểu đồ khảo sát yếu tố này
được đánh giá lên tới 17,4 % lớn thứ hai. Đây là yếu tố khá quan trọng trong trả công
lao động tại My Kingdom. Cụ thể việc lựa chọn cửa hàng trưởng tại đây phụ thuộc
nhiều vào thâm niên công tác do vị trí này yêu cầu khá nhiều về kinh nghiệm, họ hạn
chế được những rủi ro có thể xảy ra trong công việc, nâng cao bản lĩnh trách nghiệm
của mình trước công việc để đạt năng suất, chất lượng dịch vụ tốt nhất.. Trung bình
thâm niên làm việc của cửa hàng trưởng tại My Kingdom là trên 1000 ngày và hơn hết
thu nhập của cửa hàng trưởng tại My Kingdom tỷ lệ thuận với thâm niên công tác của

họ.

Không chỉ có cửa hàng trưởng, nhân viên bán hàng tại My Kingdom có thâm
niên làm việc lâu năm sẽ được tăng lương lên 20.000 - 21.000 đồng/giờ.
Thứ ba, mức độ hoàn thành công việc: Dựa vào khảo sát nhóm thu thập được,
theo nhân viên tại đây, My Kingdom chú trọng nhất đến mức độ hoàn thành công việc
trong công tác đánh giá trả công lao động (69,6% số người tham gia khảo sát chọn).
Biểu hiện là trả công kèm thưởng theo doanh số cá nhân, doanh số cửa hàng nó phụ
20


thuộc vào năng lực của từng nhóm từng cá nhân. Không chỉ vậy lương của nhân viên
còn phụ thuộc vào các khoản như trừ hàng mất và đôi khi còn không được hưởng
doanh số nếu nhân viên thường xuyên làm mất sản phẩm tại cửa hàng mà không tìm
được lý do.

Tại đây, nhân viên có kỹ năng bán hàng xuất sắc, đạt doanh số cao sẽ có mức tiền
thưởng doanh số cá nhân tăng và tiền thưởng doanh số cũng đóng góp một phần không
nhỏ vào tổng thu nhập của nhân viên tại đây.
Ngoài ra, nhân viên có doanh số cao, có công trong việc thúc đẩy doanh số sẽ được
cân nhắc lên vị trí cửa hàng trưởng…
Thứ tư, sự trung thành đối với doanh nghiệp: Thông thường, các nhân viên bán
hàng, nhân viên dịch cụ đều làm theo hình thức part-time bán thời gian, hầu hết nhân
viên đều là sinh viên, cho nên việc nhân viên nghỉ việc là điều khó tránh khỏi. Tuy
nhiên với các ưu đãi và sự minh bạch trong việc trả công, thưởng doanh số tại My
Kingdom hầu hết các nhân viên tại đây đều cố gắng đồng hành với cửa hàng lâu dài, ít
có trường hợp nhảy việc, nghỉ làm không rõ lý do. Ngoại trừ các nhân viên mới thì
thâm niên làm việc của các nhân viên tại My Kingdom đã lên con số trên 3000 ngày
đối với cửa hàng trưởng và hơn 1000 ngày đối với nhân viên.
Ngoài các yếu tố trả công liên quan tới bản thân người lao động thì một yếu tố

nhóm nhận thấy tại My Kingdom là yếu tố địa điểm cũng được đánh giá khá quan
trọng để trả công cho nhân viên. Hầu hết các nhân viên bán hàng đều được trả lương
theo giờ, nhưng đối với các cửa hàng thuộc từng vùng khác nhau là khác nhau cụ thể
như mức lương theo giờ đối với cửa hàng tại Vincom Long Biên là 19.000/giờ nhưng
đối với cửa hàng tại Thái Bình mức lương sẽ còn 16.000/giờ, tương tự ở từng vị trí địa
21


lý và mức sống tại địa điểm mở cửa hàng thì My Kingdom sẽ đưa ra các mức lương
khác nhau.

2.3.5. Yếu tố doanh nghiệp
Các chính sách lương, thưởng, phúc lợi…được áp dụng triệt để tại Việt Tinh
Anh luôn phù hợp giúp thúc đẩy lao động nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả,
trực tiếp tăng thu nhập cho bản thân. Công ty trả công cho NLĐ đúng theo năng lực và
cống hiến của họ với tiêu chí công bằng, cộng thêm thưởng hay những hậu đãi khác và
việc thăng chức dựa vào năng lực, trình độ và đạo đức, thậm chí NLĐ còn có cơ hội
thăng tiến, di chuyển giữa các bộ phận theo nguyện vọng giúp NLĐ trung thành hơn
với doanh nghiệp.
Quan điểm, triết lý của Việt Tinh Anh cũng ảnh hưởng tới công tác chi trả thù
lao tại công ty. Nhờ có quan điểm cởi mở, tôn trọng, tất cả các ý tưởng mới đều được
lắng nghe, môi trường luôn đề cao sự sáng tạo, quyết tiến trong công việc của mỗi cá
nhân đã giúp thúc đẩy hơn tinh thần làm việc của NLĐ từ đó đãi ngộ mà họ nhận được
cũng tốt hơn.
Công ty Việt Tinh Anh sở hữu chuỗi cửa hàng My Kingdom, được thành lập từ
giữa năm 2009 là một trong những chuỗi cửa hàng có quy mô lớn nhất trên thị trường
hiện nay. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 26,5 tỷ đồng đã xây dựng được chuỗi khoảng
200 cửa hàng tại nhiều tỉnh thành, điều đó chứng tỏ doanh nghiệp có đủ khả năng chi
trả cho lực lượng lao động trong doanh nghiệp và thậm chí còn chi trả cao hơn mức
trung bình của thị trường lao động.

22


Theo số liệu từ Công ty CP nghiên cứu ngành và tư vấn Việt Nam (Virac) doanh
thu của chuỗi cửa hàng My Kingdom trong năm 2015 đạt hơn 480 tỷ đồng, tăng gần
50% so với năm 2014 (323 tỷ đồng) điều đó thể hiện hiệu quả sản xuất kinh doanh của
công ty đang ngày một phát triển đồng nghĩa với việc năng suất NLĐ ngày càng nâng
cao giúp họ nhận được mức thu nhập tốt hơn.
Bản thân công ty đã có thương hiệu uy tín riêng cộng thêm những chế độ, ưu
đãi, tuân theo luật lao động, có phòng tổ chức lao động bảo vệ NLĐ đã giúp việc thu
hút lao động, việc điều chỉnh lương bổng cho phù hợp với tình hình công ty.
CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TRẢ CÔNG TẠI CÔNG TY
3.1. Thành công
- Tiền lương được trả rõ ràng, theo đúng quy định của pháp luật và công ty. Tiền
lương công nhân viên được công ty trả bằng tiền mặt, thời gian chi trả được chia làm 2
kỳ: kỳ 1 trả lương nhân viên vào ngày 5 và kỳ 2 trả lương công nhân vào ngày 15 hàng
tháng. Công ty trả lương cho công nhân viên bằng hình thức trả lương kín.
* Phương pháp trả lương đang áp dụng tại My Kingdom
Hiện tại My Kingdom áp dụng 2 hình thức trả lương lao động là trả lương theo
thời gian giản đơn và trả lương theo thời gian có thưởng.
- Lương thời gian giản đơn
Hình thức trả lương theo thời gian giản đơn được áp dụng cho lao động thuộc
khối văn phòng công ty, khối quản lý, và công nhân các bộ phận thời gian tại công ty.
Tiền lương được trả căn cứ vào mức lương cơ bản cụ thể của từng người, thời
gian thực tế làm việc trong tháng:
Tiền lương tháng = Mức lương cơ bản – (Tiền lương ngày * Số ngày vắng mặt)
Trong đó: Tiền lương ngày = Mức lương cơ bản/ 26 ngày công
- Lương theo thời gian có thưởng:
Hình thức trả lương theo thời gian có thưởng được áp dụng cho các nhân viên
bán hàng.

Tiền lương tháng = Mức lương làm việc theo giờ * số giờ làm việc + tiền thưởng
- Lương tăng ca làm thêm giờ (T):
Lương làm thêm giờ bằng 150% cho giờ làm việc thứ 9 trong ngày và bằng
200% cho ngày làm việc Chủ Nhật so với lương của ngày làm việc bình thường.
- Các khoản tiền thưởng: Thưởng năng suất, tiền thưởng chuyên cần.
23


- Các khoản phụ cấp: Tiền cơm, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp con nhỏ, phụ cấp
ca đêm, phụ cấp khác.
Đa số nhân viên tại My Kingdom là nhân viên bán hàng tại các cửa hàng, họ là
người trực tiếp tiếp xúc với khách hàng, đưa thông tin của sản phẩm đến với khách
hàng và là người trực tiếp tạo ra doanh số cho cửa hàng, công ty. Vì vậy, trả công dựa
vào bản thân người lao động sẽ trực tiếp cho thấy kết quả làm việc của nhân viên, tạo
ra sự công bằng giữa các nhân viên. Nhân viên được trả lương theo giờ cộng thưởng,
cách trả lương này dễ hiểu, dễ tính toán (Ai làm ít giờ thì được ít tiền, làm nhiều giờ
thì được nhiều tiền) phản ánh đúng thời gian làm việc thực tế của nhân viên, đồng thời
thể hiện được mức độ hoàn thành công việc của cá nhân và tập thể (Gắn chặt với thành
tích của nhân viên thông qua xét thưởng)
Cách tính thưởng theo doanh số cá nhân và doanh số của cả cửa hàng sẽ khuyến
khích nhân viên nâng cao kỹ năng bán hàng/kỹ năng quản lý để tạo ra doanh thu cao
hơn, nâng cao tính tự chủ, chủ động trong công việc. Khi thực hiện trả thưởng như
vậy, nhân viên phải phấn đấu để thường xuyên đạt và vượt mức doanh số mà công ty
đề ra, điều này tạo sự thi đua giữa các nhân viên, các cửa hàng.
Với đa số nhân viên là sinh viên đi làm thêm, việc trả lương theo giờ sẽ linh hoạt
được theo thời gian làm việc của nhân viên
Đối với nhân viên có thâm niên, công ty trả lương theo tỉ lệ thuận với thâm niên
làm việc, điều này giúp nhân viên gắn bó lâu dài với công ty, giữ chân được người tài,
tận dụng nguồn lực bên trong
Ngoài ra, nhân viên còn được hỗ trợ tiền xăng xe đi lại, tiền tăng ca, đóng

BHXH… Tất cả những khoản này sẽ tạo động lực khuyến khích nhân viên làm việc
hiệu quả.
3.2. Hạn chế
- Việc trả lương theo giờ cộng thưởng nếu không phân tích, tính toán chính xác
sẽ làm tăng chi phí của công ty
- Trả thưởng theo doanh số cá nhân một mặt giúp nhân viên cố gắng, mặt khác có
thể gây mâu thuẫn nội bộ nhân viên, ganh tị lẫn nhau (nhân viên được làm việc nhiều
thời gian hơn có khả năng tạo ra nhiều doanh số hơn nhân viên làm ít thời gian). Ngoài
ra, do trả thưởng theo doanh số cá nhân nên không xem xét đến thái độ nhân viên
trong quá trình làm việc tốt hay không
24


Trả lương theo giờ khiến mức độ trách nhiệm với công việc thấp hơn, khả năng
phát triển cho nhân viên cũng thấp hơn, sự ổn định cũng thấp hơn
3.3. Một số đề xuất đối với công tác trả công lao động tại My Kingdom.
Tính lương cho nhân viên bằng máy chấm công và trả lương qua thẻ ATM:
Bởi việc trả lương theo giờ nếu không tính toán cẩn thận sẽ làm tăng chi phí cho
doanh nghiệp vì thế mà công ty có thể sử dụng máy chấm công để việc tính toán được
chính xác và có kết quả để đối chiếu.Bên cạnh đó thì việc trả lương cho nhân viên qua
thẻ ATM giúp tránh tình trạng ganh tỵ lẫn nhau về mức lương của những nhân viên
khác, bên cạnh đó việc trả lương qua thẻ ATM cũng giúp tiết kiệm thời gian cho ban
quản lý và việc trả lương được nhanh gọn và tiện lợi.
Hoàn thiện công tác kinh doanh:
Quỹ lương của công ty được xây dựng dựa vào kết quả kinh doanh bán hàng,
chính vì vậy để hoàn thiện công tác xây dựng quỹ lương và trả lương cho nhân viên thì
phải đạt được năng xuất bán hàng cao.Công ty nên tập trung giữ vững và củng cố các
khu vực thị trường tiềm năng, tích cực mở rộng thị trường kinh doanh góp phần tăng
doanh thu, bên cạnh đó thì công ty nên duy trì và phát triển các loại hàng hóa cần cho
nhu cầu phát triển hiện nay.

Hoàn thiện công tác trả lương cho nhân viên:
Hoàn thiện tổ chức tiền lương căn cứ vào các thông tư hướng dẫn là tương đối
chính xác nhưng thực trạng của công tác này mới chỉ dựa vào chức danh công việc hay
thâm niên, còn mang tính bình quân, chưa đánh giá hết được năng lực và hiệu quả làm
việc của các bộ phận của công ty nên khi hoàn thiện công tác trả lương thì phải chú ý
đến điều này.
Hoàn thiện công tác khen thưởng:
Hoàn thiện công tác khen thưởng là một hình thức động viên, kích thích nhân
viên có hiệu quả nhất vì nó kích thích nhân viên làm việc tăng năng suất lao động,
giúp nhân viên có sáng tạo và sáng kiến trong công cuộc bán hàng,… Chính vì thế mà
công ty cần phải coi đây là yếu tố quan trọng trong công tác trả công lao động. Khen
thưởng kịp thời sẽ giúp sẽ làm nhân viên hang hái trong công việc, giúp họ hoàn thành
kế hoạch ở mức cao hơn, từ đó tăng doanh thu, lợi nhuận, quỹ lương cho công ty và
đồng thời tăng thu nhập cho nhân viên
Hoàn thiện lại công tác trả lương theo thời gian:
25


×