Tải bản đầy đủ (.docx) (21 trang)

thảo luận nhóm TMU môn hệ thống thông tin quản lý giải pháp hoạch định nguồn lực ERP tại doanh nghiệp thế giới di động

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (267.7 KB, 21 trang )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
----------

BÀI THẢO LUẬN
MÔN: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

Mã lớp HP: H2001eCIT311
GV giảng dạy: Nguyễn Quang Trung
Nhóm thực hiện: 1

HÀ NỘI - 2020


BẢNG ĐÁNH GIÁ ĐIỂM
ST
T
1

Họ và tên

Mức độ hoàn thành

Nguyễn Hải An

Đúng thời hạn, tốt

2

Đoàn Phương Anh


Đúng thời hạn, tốt

3

Đoàn Thị Kim Anh

Đúng thời hạn, tốt

4
5

Nguyễn Mai Anh (Nhóm Đúng thời hạn, tốt
trưởng)
Nguyễn Thị Hồng Anh
Đúng thời hạn

6

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Không tham gia

7

Phạm Thị Ngọc Anh

Đúng thời hạn, tốt

8


Bùi Thị Ngọc Ánh

Đúng thời hạn, tốt

9

Nguyễn Ngọc Ánh

Đúng thời hạn, tốt

10

Nguyễn Thị Ngọc Ánh
(Thư kí)

Đúng thời hạn, tốt

Đánh giá của
thầy giáo

Đánh giá của
nhóm trưởng

Thư kí

Nhóm trưởng

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)


MỤC LỤC


I.

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỆ THỐNG ERP....................................................1

1. Khái niệm, các thành phần của hệ thống ERP......................................................1
2. Các điều kiện để triển khai thành công hệ thống ERP.........................................2
2.1. Doanh nghiệp cần xác định đúng nhu cầu và phạm vi nghiệp vụ cần triển khai
....................................................................................................................................... 2
2.2. Lựa chọn đối tác triển khai phù hợp.....................................................................2
2.3. Số lượng nhân sự tham gia dự án.........................................................................3
2.4. Cần phải tuân thủ quy trình triển khai và quy trình chuẩn.................................3
2.5. Đào tạo và chuyển đổi hệ thống............................................................................3
3. Hệ thống ERP phù hợp với những loại hình doanh nghiệp nào?.........................4
3.1. Doanh nghiệp đang phải sử dụng quá nhiều các loại phần mềm khác nhau như
phần mềm chăm sóc khách hàng, phần mềm kế toán.................................................4
3.2. Doanh nghiệp tốn nhiều thời gian cho quá trình tổng hợp thông tin, báo cáo. . .4
3.3. Doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc hạch toán kế toán..................................5
3.4. Các doanh nghiệp tương tác với khách hàng kém hiệu quả................................5
3.5. Các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc quản lý công nghệ thông tin...........5
4. Thực trạng áp dụng hệ thống tại các doanh nghiệp Việt Nam.............................5
4.1. Thực trạng hoạt động áp dụng ERP tại Việt Nam................................................5
4.2. Đánh giá thực trạng áp dụng ERP tại Việt Nam...................................................6
4.2.1. Những kết quả đạt được.....................................................................................6
4.2.2. Vấn đề còn tồn tại...............................................................................................7
4.2.3. Đề xuất duy trì hệ thống.....................................................................................8
5. Thuận lợi và khó khăn khi áp dụng ERP...............................................................9

5.1. Thuận lợi................................................................................................................ 9
5.2. Khó khăn..............................................................................................................10
II. Giải pháp hoạch định nguồn lực ERP tại doanh nghiệp Thế Giới Di Động.....11
1. Giới thiệu khái quát về Thế Giới Di Động...........................................................11
1.1. Quá trình hình thành...........................................................................................11
1.2.Quá trình phát triển..............................................................................................12
1.3.Đội ngũ nhân sự...................................................................................................12
2. Thực trạng áp dụng hệ ERP tại doanh nghiệp....................................................13
3. Những thuận lợi và khó khăn khi áp dụng hệ thống...........................................15


3.1. Thuận lợi.............................................................................................................. 15
3.2. Thách thức...........................................................................................................16
4. Giải pháp khắc phục khó khăn và hạn chế..........................................................16


I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỆ THỐNG ERP
1. Khái niệm, các thành phần của hệ thống ERP
- ERP được viết tắt bởi Enterprise Resource Planning được hiểu là hệ thống
hoạch định nguồn lực doanh nghiệp. Hiểu đơn giản thì hệ thống ERP là một phần mềm
thống nhất, đa chức năng liên kết mọi hoạt động của doanh nghiệp, từ lập kế hoạch,
thống kê, kiểm soát đến việc hỗ trợ đưa ra các báo cáo phân tích chuyên sâu, giúp cho
nhà điều hành hoặc các bộ phận tác nghiệp hiệu quả.
Điểm phân biệt cơ bản nhất của việc ứng dụng ERP so với việc cách áp dụng
nhiều phần mềm quản lý rời rạc khá (như phần mềm kế toán, quản lý nhân sự, quản lý
kho,..) là tính tích hợp. ERP giúp theo dõi , quản lý thông suốt, đảm bảo cho doanh
nghiệp phản ứng kịp thời trước những thay đổi liên tục của môi trường bên ngoài.
- Các thành phần của hệ thống ERP:
Kế toán, tài chính: sổ nhật ký chung, tài sản cố định, các khoản phải trả, quản lý
tiền mặt, đối chiếu sổ sách.

Kế toán quản trị: quản lý ngân sách, quản lý chi phí, quản lý các hoạt động phát
sinh chi phí.
Quản lý nguồn nhân lực: tuyển dụng, đào tạo, lương thưởng, chế độ nghỉ hưu
và thai sản, quản lý linh hoạt.
Sản xuất: kỹ thuật, hóa đơn nguyên vật liệu, lệnh làm việc, quản lý quy trình,
kiểm soát chất lượng, quá trình sản xuất nói chung, quản lý vòng đời sản phẩm.
Quy trình đặt hàng: hàng tồn kho, kho vận, phân tích và báo cáo bán hàng, mua
hàng, hoa hồng bán hàng.
Quản lý chuỗi cung ứng: kế hoạch chuỗi cung ứng, cấu hình sản phẩm, mua
hàng, hàng tồn kho.
Quản lý dự án: kế hoạch dự án, kế hoạch nguồn lực, chi phí dự án, thời gian và
chi phí.
- Sơ đồ mô hình ERP khái quát:

1


FRM
FINANCE
RESOUREMANAGEME
NT

MRP

SCM

MANUFACTURING
RESOURCE PLANNING

SUPPLY CHAIN

MANAGEMENT

ERP
SYSTEM

CRM

HRM

CUSTOMER
RELATIONSHIP
MANAGEMENT

HUMAN RESOURCE
MANAGEMENT

2. Các điều kiện để triển khai thành công hệ thống ERP
Để có thể vận hành phần mềm ERP hiệu quả, doanh nghiệp cần triển khai hệ
thống này ở tất cả các bộ phận và phòng ban, nó có thể thay đổi gần như hoàn toàn
phương thức hoạt động của tổ chức. Đây là một thách thức không nhỏ đối với doanh
nghiệp.Vậy đâu là chìa khóa để triển khai một dự án ERP thành công?
2.1. Doanh nghiệp cần xác định đúng nhu cầu và phạm vi nghiệp vụ cần
triển khai
Chủ doanh nghiệp và các nhà điều hành cần nhận định rõ các khó khăn của
doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại cũng như những thách thức khi phát triển và cạnh
tranh trong 3 đến 5 năm tới, từ đó xác định đúng nhu cầu đầu tư hệ thống ERP và xác
định phạm vi nghiệp vụ ERP cần triển khai, để phù hợp với với lộ trình phát triển của
doanh nghiệp và khả năng tiếp nhận và vận hành của đội ngũ nhân sự.
2.2. Lựa chọn đối tác triển khai phù hợp
Doanh nghiệp nên tìm đối tác đã có kinh nghiệm triển khai ERP thành công ở

những doanh nghiệp cùng lĩnh vực với quy mô bằng hoặc lớn hơn công ty mình. Đối
tác cũng cần hiểu rõ ngành nghề, các quy định của kế toán Việt Nam cũng như văn hóa
doanh nghiệp Việt Nam để dễ dàng trao đổi, phối hợp và thảo luận trong quá trình xây
dựng, chuyển giao giải pháp, đào tạo người dùng cuối và hỗ trợ khi hệ thống vận hành
chính thức.
2.3. Số lượng nhân sự tham gia dự án

2


Lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp và giám đốc các khối chức năng tham gia
dự án càng nhiều thì tỷ lệ thành công càng cao. Giám đốc dự án: Thông thường là
tổng, phó tổng hoặc giám đốc chiến lược. Đây là người đưa ra các quyết định quan
trọng trong các giai đoạn của dự án.
BPO (Business Process Owner): Thông thường là giám đốc các bộ phận,
những người này tham gia để xét duyệt các quy trình sẽ vận hành trên hệ thống ERP
và phân công nguồn lực để triển khai các quy trình đã thống nhất, đảm bảo khi vận
hành hệ thống ERP thì các quy trình bên ngoài cũng đã được thay đổi, chuyển đổi và
phù hợp với vận hành hệ thống ERP.
Quản trị dự án: Thông thường là giám đốc tài chính, giám đốc công nghệ
thông tin quản trị dự án đã có kinh nghiệm triển khai ERP, là người có khả năng kết
nối và phối hợp với các bộ phận để thực hiện triển khai dự án.
Người dùng chính (Key – Users): Là những người nắm rõ quy trình nghiệp vụ
của phân hệ mình phụ trách, chuẩn hóa và chuyển đổi master data, chạy thử nghiệm hệ
thống mới và chấp nhận hệ thống, đào tạo lại cho người dùng cuối cùng (End-Users).
2.4. Cần phải tuân thủ quy trình triển khai và quy trình chuẩn
Để đảm bảo triển khai thành công, sử dụng hiệu quả nguồn lực và giảm thiểu
rủi ro khi triển khai ERP thì doanh nghiệp cần tuân thủ đúng quy trình của của nhà
cung cấp phần mềm ERP. Quy trình triển khai được các nhà cung cấp xây dựng dựa
vào tích lũy kinh nghiệm đã triển khai thành công cho hàng ngàn doanh nghiệp trên

thế giới. Vì vậy, các doanh nghiệp muốn triển khai thành công thì phải tuyệt đối tuân
thủ quy trình. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để có thể triển khai thành công một dự
án ERP.
Khi doanh nghiệp mua hệ thống ERP là đã mua các quy trình tích hợp và kinh
nghiệm quản lý tiên tiến của nhà cung cấp. Vì vậy, doanh nghiệp phải khai thác và ứng
dụng các quy trình chuẩn của hệ thống. Doanh nghiệp muốn chuẩn hóa hoạt động sản
xuất, kinh doanh và muốn mở rộng quy mô thì phải ứng dụng quy trình chuẩn để
thống nhất các chỉ tiêu quản trị và điều hành của toàn công ty, nhà máy và chi nhánh
sản xuất.
2.5. Đào tạo và chuyển đổi hệ thống
Việc đào tạo nên theo dụng phương pháp “train the trainer”, nghĩa là đối tác
triển khai sẽ đào tạo cho đội ngũ Key Users của doanh nghiệp để thực hiện thành thạo
trên hệ thống và nhận bàn giao hệ thống, sau đó đội ngũ này sẽ đào tạo lại cho người
dùng cuối (End Users) là toàn bộ nhân sự của công ty. Phương pháp train the trainer
giúp cho người dùng chính (Key Users) kiểm soát tốt hệ thống và sẽ làm chủ hệ thống
khi đưa vào vận hành chính thức, người dùng chính sẽ đào tạo và hướng dẫn cho
người mới khi có thay đổi bổ sung nhân sự.
Việc chuyển đổi hệ thống rất quan trọng, vì đây là dữ liệu danh mục và số dư
đầu kỳ được chuyển đổi đầu tiên vào hệ thống để vận hành chính thức hệ thống. Để
3


chuyển đổi dữ liệu thành công và đảm bảo tính chính xác, chúng ta phải có ít nhất 3
lần chuyển trước khi đưa hệ thống vào vận hành chính thức. Sau khi đã hoàn tất quá
trình chuyển đổi, chúng ta sẽ chỉ vận hành duy nhất một hệ thống.
Các giao dịch phát sinh phải nhập liệu và kiểm soát trên hệ thống ERP, kiểm
soát công việc hàng ngày trên phần mềm ERP, tất cả các chứng từ và báo cáo in ra từ
hệ thống ERP để có thể kiểm soát, luân chuyển và lưu trữ chứng từ.
3. Hệ thống ERP phù hợp với những loại hình doanh nghiệp nào?
3.1. Doanh nghiệp đang phải sử dụng quá nhiều các loại phần mềm khác

nhau như phần mềm chăm sóc khách hàng, phần mềm kế toán
Với một doanh nghiệp trên 500 nhân sự và đang không biết về ERP, chắc chắn
là doanh nghiệp đang sử dụng một số phần mềm như phần mềm nhân sự – chấm công,
phần mềm kế toán, phần mềm bán hàng, phần mềm chăm sóc khách hàng…
Việc này có thể khiến bạn cảm thấy tiện lợi trong nhất thời. Vì chi phí của
những phần mềm nhỏ đều khá rẻ, doanh nghiệp của bạn có thể chi trả ngay lập tức. Và
chúng cũng ngay lập tức giải quyết các vấn đề đang gặp phải của riêng một bộ phận
nào đó.
Khi các phần mềm này được chạy song hành với nhau, điều quan trọng là
chúng không tạo được sự liên kết giữa các phòng ban, dẫn đến chồng chéo trong quá
trình xử lý dữ liệu bởi ai cũng biết doanh số bán hàng liên quan chặt chẽ tới phần mềm
kế toán, hay tình trạng bán hàng liên quan trực tiếp đến hoạt động nhập – xuất kho –
dự trữ hàng và hoạt động kế toán…
Đồng thời, khi xem báo cáo hoạt động kinh doanh, một là nhà quản trị sẽ xem
báo cáo của từng bộ phận, hoặc cầm thêm một nhân sự để tổng hợp những báo cáo của
các bộ phận thành một báo cáo thống nhất.
3.2. Doanh nghiệp tốn nhiều thời gian cho quá trình tổng hợp thông tin, báo
cáo
Dù bạn có là một người xuất sắc, thì việc tìm ra câu trả lời cũng sẽ tiêu tốn của
bạn một khoảng thời gian dài. Đặc biệt là nếu câu hỏi cần nguồn thông tin của nhiều
bộ phận, chắc chắn bạn sẽ phải đợi để có được các báo cáo từ các phòng ban.
Là người làm kinh doanh, bạn hẳn biết rõ tốc độ tìm kiếm, tổng hợp thông tin
có thể ảnh hưởng đến việc đưa ra quyết định. Với một hệ thống phần mềm quản trị
ERP, bạn có thể có được một cái nhìn toàn diện về hoạt động kinh doanh trong bất kỳ
thời điểm nào, tại bất kỳ đâu chỉ với một chiếc laptop. Điều này cũng sẽ giúp bạn hạn
chế được số cuộc họp. Thay vì thời gian tổng hợp báo cáo, các nhân viên của bạn có
thể sử dụng chúng để tương tác với khách hàng, tìm kiếm những nguồn đầu tư mới,
nghĩ ra các ý tưởng mới cho chiến dịch Marketing sắp tới,….Việc đó sẽ giúp từng
người hoàn thành công việc tốt hơn, thúc đẩy doanh nghiệp của bạn tiến nhanh hơn.
3.3. Doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc hạch toán kế toán

4


Tương tự với báo cáo tài chính – nếu việc hạch toán kế toán tiêu tốn của bạn
quá nhiều thời gian để điều chỉnh, đồng nhất số liệu giữa các hệ thống thông qua vô số
bảng tính, thì doanh nghiệp của bạn nên tìm đến giải pháp phần mềm quản trị ERP,
giải phóng nhân viên kế toán khỏi những công việc thủ công, đảm bảo hiệu quả công
việc.
3.4. Các doanh nghiệp tương tác với khách hàng kém hiệu quả
Khi các công ty ngày càng phát triển, một trong những vấn đề đau đầu nhất của
họ chính là quản lý hàng tồn kho. Khi hàng tồn kho sai lệch, nhân viên chăm sóc
khách hàng hoặc bán hàng có thể cung cấp những thông tin sai lệch cho khách hàng, từ
đó, làm mất uy tín của doanh nghiệp.
Với hệ thống ERP, nhân viên của mọi bộ phận đều có quyền truy cập thông tin
cập nhật, trả lời nhanh chóng các câu hỏi của khách hàng đặt ra, đồng thời dữ liệu
trong hệ thống sẽ được đảm bảo độ chính xác, hạn chế tối đa sai số. Bài toán khó của
doanh nghiệp đã được giải quyết triệt để với phần mềm quản trị ERP.
3.5. Các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc quản lý công nghệ thông tin
Một trong những nhược điểm lớn nhất của việc sử dụng quá nhiều phần mềm
trong doanh nghiệp chính là việc quản lý CNTT có thể trở nên khó khăn. Việc tùy
chỉnh các phần mềm, cập nhật, duy trì và tích hợp chúng, vá lỗi, nâng cấp có thể phức
tạp, tốn nhiều thời gian và tài nguyên.
Nếu doanh nghiệp của bạn sử dụng những phần mềm đã cũ, thì khi vá lỗi hoặc
tích hợp, chúng không chỉ tiêu tốn của bạn nhiều thời gian, tiền bạc mà còn có thể dễ
dàng đánh mất dữ liệu mà nhân viên của bạn mất rất nhiều thời gian mới có thể thống
kê và tổng hợp lại.
Thay vì nhiều phần mềm đã lỗi thời, phức tạp, kém hiệu quả, phần mềm quản
trị ERP cung cấp cho doanh nghiệp một nền tảng xuyên suốt, ổn định, vận hành nhanh
chóng, đáp ứng nhu cầu thường xuyên thay đổi của doanh nghiệp.
4. Thực trạng áp dụng hệ thống tại các doanh nghiệp Việt Nam

4.1. Thực trạng hoạt động áp dụng ERP tại Việt Nam
Nhờ sức ảnh hưởng của cách mạng công nghệ 4.0, tình hình ứng dụng ERP
đang này càng phát triển tại Việt Nam: ngày càng nhiều doanh nghiệp trong các ngành
nghề khác nhau đã ứng dụng hệ thống này vào công tác quản lý, đặc biệt có sự cạnh
tranh gay gắt giữa các giải pháp trong và ngoài nước. Ban đầu, một số doanh nghiệp
thường là các tập đoàn lớn áp dụng ERP, sau đó các công ty khác dần nhận ra lợi ích
và “theo đuôi” để áp dụng hoặc chưa áp dụng ngay mà chỉ quan sát và cân nhắc có nên
triển khai hay không. Nhận thức và xu hướng ứng dụng ERP theo ngành ngày càng thể
hiện rõ nét. Nhiều doanh nghiệp đã áp dụng ERP trong ngành đồ uống như: tập đoàn
Vinamilk, công ty bia Huế, trong ngành bánh kẹo như Kinh Đô, Bibica,...; trong ngành
dệt may như: công ty May 10, công ty may Tiền Tiến,...; trong ngành bán lẻ như: Thế
5


giới di động, Trần Anh,... Số lượng doanh nghiệp trong ngành ứng dụng càng nhiều và
cạnh tranh càng lớn sẽ tạo điều kiện cho ERP phát triển.
Tuy nhiên các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay còn rất lúng túng trong việc lựa
chọn giải pháp ERP phù hợp với điều kiện của mình. Hệ thiếu thông tin về hệ thống
ERP, năng lực tư vấn yếu và rất nhiều nhà cung cấp đặt mục tiêu là bán được giải
pháp, thu tiền đặt cọc lên trên việc hoàn tất triển khai dự án đúng nghĩa. Tại thời điểm
này, sự lựa chọn của doanh nghiệp sẽ chủ yếu dựa vào ba yếu tố: một là tên tuổi của
giải pháp, hai là tên tuổi của đơn vị triển khai giải pháp, ba là sách báo, tạp chí về ERP.
Một số doanh nghiệp lớn thì tìm đến các đơn vị tư vấn độc lập như công ty Vinamilk,
công ty phát triển nhà Thủ Đức thuê KPMG, REE thì chọn đối tác tư vấn là công ty
E&Y … Các đơn vị tư vấn này hiểu rõ về nghiệp vụ, quy trình sản xuất và cũng hiểu
rõ về giải pháp ERP cùng với khả năng phân tích, đánh giá thực trạng tại doanh nghiệp
có thể nhanh chóng đưa ra những yêu cầu đối với gói giải pháp phù hợp. Các công ty
cung cấp và triển khai ERP Việt Nam nhiều khi cũng thực hiện luôn cả công việc của
một đơn vị tư vấn. Trong trường hợp nhà triển khai đủ mạnh, đội ngũ giỏi và giàu kinh
nghiệm, kết hợp với đội ngũ phía doanh nghiệp ứng dụng năng động và quyết tâm, vẫn

có thể triển khai thành công dự án ERP mà không cần tới bên tư vấn độc lập.
4.2. Đánh giá thực trạng áp dụng ERP tại Việt Nam
4.2.1. Những kết quả đạt được
Việc ứng dụng công nghệ thông tin và cụ thể là hệ thống ERP vào hoạt động
sản xuất kinh doanh đang được các doanh nghiệp hết sức quan tâm và phát triển hơn
bao giờ hết khi mà doanh nghiệp nước ngoài xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường
Việt Nam. Các cơ quan Nhà nước và Chính phủ ban hành các chính sách liên quan đến
lĩnh vực công nghệ thông tin đều tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong
quá trình tiếp cận, xây dựng nền tảng công nghệ thông tin cho mình. Vì vậy, trên thị
trường Việt Nam đã có rất nhiều doanh nghiệp áp dụng thành công hệ thống ERP vào
quá trình hoạt động sản xuất và phát triển, đem lại những lợi ích trong công việc như:
quản lý thông tin tốt hơn thông qua hệ thống tự động hóa, quy trình làm việc được cải
thiện, tinh giản hóa quy trình, tích hợp các mô – đun, tính đơn giản trong kế toán
doanh nghiệp, bảo mật thông tin, loại bỏ dư thừa, cung cấp cái nhìn tổng thể,...
Cụ thể, FPT là một công ty cổ phần, quản lý theo mô hình tập đoàn – người tiên
phong cho công cuộc áp dụng ERP vào quản lý doanh nghiệp. Tại FPT, ERP đã giúp
cải thiện rất nhiều quá trình kiểm soát tài chính về hàng tồn (linh kiện lắp ráp), công
nợ qua các chỉ tiêu, đồng thời cung cấp nhanh chóng và chính xác các đơn hàng và số
liệu hạch toán. Quan trọng nhất là ERP hỗ trợ rất nhiều cho việc lập kế hoạch kinh
doanh và ra quyết định. Việc áp dụng ERP trên thực tế đã có tác động sâu rộng tới bộ
máy điều hành và từng đơn vị tác nghiệp của FPT. ERP đã làm thay đổi cách thức tác
nghiệp, QL, tạo nên thói quen dùng số liệu để điều hành và ra quyết định ở tất cả các
cấp trong công ty. Điểm cuối cùng liên quan đến thành công của ERP chính là vấn đề
chọn đối tác. DN luôn trong trạng thái phát triển và để ERP có thể đồng hành mãi với
6


DN thì giải pháp đã lựa chọn cần nhận được cam kết hỗ trợ lâu dài và luôn luôn cập
nhật mới theo chuẩn thế giới của nhà cung cấp. Ngoài ra,Vinamilk nhận bàn giao hệ
thống ERP lớn nhất Việt Nam Hệ thống ERP sử dụng giải pháp Oracle E Business

Suite của Oracle do Pythis bắt đầu triển khai từ 15/3/2005 gồm các phân hệ chính là
tài chính - kế toán, quản lý mua sắm - quản lý bán hàng, quản lý sản xuất và phân tích
kết quả hoạt động (Business Intelligence – BI, được đưa vào sử dụng chính thức từ
1/1/2007. Sau 8 tháng vận hành ERP trên toàn công ty, Vinamilk đã có thể sơ bộ kết
luận về hiệu quả ứng dụng. Hệ thống giúp công ty thực hiện chặt chẽ, tránh được rủi ro
trong công tác kế toán; với sự phân cấp, phân quyền rõ ràng, công tác tài chính - kế
toán thuận lợi hơn nhiều so với trước đây. Các khâu quản lý kho hàng, phân phối, điều
hành doanh nghiệp, quan hệ khách hàng và sản xuất đã được công ty quản lý tốt hơn,
giảm đáng kể rủi ro; giữa bán hàng và phân phối có sự nhịp nhàng, uyển chuyển hơn;
các chức năng theo dõi đều tiến hành theo thời gian thực. Về cơ cấu tổ chức của công
ty, ngoài việc nâng cao kiến thức của nhân viên, hệ thống đã đáp ứng tốt nhu cầu của
người sử dụng. Việc quản lý trở nên tập trung, xuyên suốt, có sự thừa hưởng và kịp
thời. Đặc biệt, câu chuyện phát triển của Thế giới di động từ khi sơ khai đến khi trở
thành đại gia bán lẻ hàng đầu với hệ thống ERP vô cùng tối giản. Từ khi mở đến cửa
hàng thứ hai, Thế Giới Di Động đã bắt đầu tự phát triển công nghệ cho riêng mình và
chính quyết định này đã giúp công ty có hệ thống ERP, một vũ khí sắc bén đưa Thế
Giới Di Động trở thành chuỗi bán lẻ hàng đầu trên thị trường. Từ đây Thế Giới Di
Động bắt đầu xây dựng hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning) nhằm quản lý,
nắm bắt những yếu tố cơ bản như doanh thu, hàng tồn kho, giúp lãnh đạo doanh
nghiệp ngồi từ xa vẫn nắm được tình hình tại cơ sở kinh doanh. Khi hệ thống lớn dần
lên, số cửa hàng, số sản phẩm bán ra, số lượng nhân viên cùng tăng vọt, Thế Giới Di
Động lại tiếp đi tìm lời giải và giờ đây đã trở thành một hệ thống đồ sộ.
4.2.2. Vấn đề còn tồn tại
Mặc dù sức mạnh của ERP đối với các doanh nghiệp ngoại là không thể phủ
nhận, nhưng với doanh nghiệp nội địa, việc có tận dụng được tối đa sức mạnh đến từ
giải pháp quản trị doanh nghiệp này hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố, tiêu biểu là
con người, đặc biệt là người lãnh đạo.
Thay đổi thói quen cố hữu:
Người Việt trước giờ vốn chỉ quen thuộc với cụm từ phần mềm kế toán doanh
nghiệp, khi mới tiếp cận ERP sẽ cảm thấy hệ thống khó sử dụng. Đặc biệt bộ phận

phản hồi tiêu cực nhiều nhất đặc biệt là bộ phận kế toán doanh nghiệp. Nguyên nhân
chính là do chủ doanh nghiệp, người tiếp cận đầu tiên với hệ thống, hiểu rõ mục đích
của mình khi sử dụng hệ thống chưa truyền đạt tất cả ý nghĩa và khác biệt của hệ thống
quản trị doanh nghiệp ERP so với phần mềm kế toán thông thường. Tại các doanh
nghiệp vừa và nhỏ thường xuất phát từ mô hình kinh doanh nhỏ lẻ theo cách truyền
thống,chính vì thế rất ít lãnh đạo có được tầm nhìn xa trong việc sử dụng hệ thống
ERP .Thêm vào đó, đa số các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay quen với cách quản lý
thủ công theo các quy trình cục bộ chủ yếu là theo tư duy của từng người quản trị, vẫn
7


chưa quen với các quy trình chuẩn. Vì vậy, việc thay đổi, chuyển sang một hệ thống
mới hoàn toàn khiến người dùng hốt hoảng. Đây là thực tế chung của bất kỳ doanh
nghiệp nào khi quyết định thay đổi hoặc tổ chức lại hệ thống ERP của mình.
Giá cả đắt đỏ của phần mềm:
Mặc dù mắt thấy tai nghe thành công của nhiều doanh nghiệp nội và ngoại triển
khai thành công ERP nhưng doanh nghiệp vẫn còn khá dè dặt khi tiếp cận ERP. Bởi lẽ
các hệ thống ERP thành công trên thế giới đều có giá khá đắt đỏ. Số tiền đầu tư ERP
nhiều khi có thể chạm ngưỡng vốn điều lệ của cả một doanh nghiệp. Điều này khiến
nhiều chủ doanh nghiệp nao núng. Thường doanh nghiệp Việt đang gặp phải tình trạng
là không muốn đánh đổi, tuy bỏ ra chi phí ít nhưng vẫn mong muốn nhận lại được
những tùy chỉnh sát nhất với doanh nghiệp. Điều này hoàn toàn không khả thi.
4.2.3. Đề xuất duy trì hệ thống
Thứ nhất, những hạn chế trong việc áp dụng hệ thống ERP vào hoạt động quản
lý và vận hành của công ty phần lớn bắt đầu từ con người nên việc cần làm đầu tiên là
cải thiện tư duy và cái nhìn của họ về ý nghĩa và lợi ích của việc sử dụng hệ thống.
Đầu tiên, chủ doanh nghiệp cần là cầu nối giữa đơn vị cung ứng và đội ngũ nhân viên
của doanh nghiệp, giải thích rõ về các lợi ích khi triển khai ERP, lý do tại sao doanh
nghiệp lại chọn đưa ERP vào áp dụng. Thông qua việc thấu hiểu mục đích, thông điệp
của ban lãnh đạo, người dùng sẽ chuẩn bị sẵn tâm lý sẵn sàng khi bước vào vận hành

hệ thống mới. Đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn cao, am hiểu công nghệ
thông tin để có thể vận hành hệ thống một cách linh hoạt trước mọi thách thức.
Thứ hai, chi phí cần cho việc áp dụng hệ thống ERP còn cao nên hầu hết các
doanh nghiệp vừa và nhỏ đều không có đủ nguồn lực để áp dụng nên cần có những
biện pháp hỗ trợ, tư vấn từ các công ty tư vấn đặc biệt như KPMG. Bên cạnh đó, nhà
nước cần có những biện pháp khuyến khích, hỗ trợ vốn cùng những buổi trao đổi kinh
nghiệm sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý giữa các doanh nghiệp lớn và nhỏ,
trong và ngoài nước để tạo bước đà cho sự phát triển.
Thứ ba, về phía nội bộ doanh nghiệp, để hệ thống ERP đạt hiệu quả cần triển
khai giải pháp hoạch định nguồn nhân lực doanh nghiệp, tạo ra sự liên kết và phân bổ
nhiệm vụ rõ ràng giữa Ban chỉ đạo và các sơ cấp nhân sự kịp thời và hợp lý. Nhiệm vụ
của ban chỉ đạo là thiết kế chiến lược chung cho sự phát triển của ERP, đề ra các yêu
cầu cho hệ thống. Bộ phận nhân sự cần bao gồm các vị trí sau:
Về phía khách hàng: cần một người làm chủ nhiệm/ quản trị dự án.
Về phía nhà triển khai: cần một người giữ vai trò tư vấn chính và phụ trách
triển khai dự án, đảm bảo tiến độ đúng hạn.
Tư vấn quản lý để giúp tư vấn hệ thống hiểu rõ những quy trình kinh doanh cần
thiết cho doanh nghiệp.
Tư vấn hệ thống là chuyên gia về hệ thống ERP có chuyên môn cao.
8


Tư vấn kỹ thuật là những nhân viên tin học thuần túy.
Người dùng hạt giống là những người trong những phòng ban trực tiếp sử dụng
hệ thống, làm việc với nhà triển khai.
5. Thuận lợi và khó khăn khi áp dụng ERP
5.1. Thuận lợi
Tại sao ERP lại là giải pháp quản trị doanh nghiệp hiệu quả? Chắc chắn ERP
mang đến rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Dưới đây là tổng hợp đầy đủ những lợi
ích của phần mềm ERP với doanh nghiệp:

Giúp truy cập thông tin nhanh chóng, chính xác, an toàn và ổn định.
Chuẩn hóa quy trình làm việc: Việc ứng dụng giải pháp ERP góp phần chuẩn
hóa quy trình hoạt động của doanh nghiệp. Bạn có biết, một công ty lớn luôn mong
muốn có một quy trình tiệm cận với sự hoàn chỉnh nhất, ít xảy ra sai sót trong các
khâu, dữ liệu đồng bộ và chính xác, số liệu kế toán được chuẩn hóa…
Tiết kiệm chi phí: Việc sử dụng tích hợp ERP thay cho nhiều phần mềm rời rạc
giúp giảm thiểu chi phí, thời gian triển khai. Bên cạnh đó, việc sử dụng tập trung trên
một hệ thống giúp tiết kiệm thời gian nhập liệu của người dùng, đồng thời cũng ít xảy
ra sai sót do dữ liệu có tính kế thừa và liên kết nhau, được kiểm soát chặt chẽ bởi
những quy trình và thuật toán sẵn có tích hợp trong hệ thống ERP. Do dữ liệu được ghi
nhận và cập nhật theo thời gian thực nên ERP giải quyết rất tốt bài toán bảo mật, tập
trung và độ chính xác kịp thời của dữ liệu tại thời điểm xác định.
Tăng hiệu suất làm việc: ERP là một giải pháp cho phép doanh nghiệp có thể
vận hành sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn trong khi sử dụng nhân lực ít hơn. Việc áp
dụng phần mềm này sẽ giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm chi phí trả lương cho nhân
viên trong thời điểm doanh nghiệp khó khăn và giúp cho doanh nghiệp có thể khôi
phục lại hoạt động của doanh nghiệp.
Quản trị thông tin hiệu quả: Giải pháp phần mềm ERP là một giải pháp phần
mềm được ra đời giúp hỗ trợ cho công tác quản trị của một tổ chức, một doanh nghiệp.
Chức năng chính của ERP là tích hợp mọi công việc, thông tin của tất cả các phòng
ban, mọi chức năng của tổ chức, của công ty trong một hệ thống máy tính duy nhất để
dễ dàng theo dõi. Từ đó, giúp cho nhà quản lý quản trị thông tin doanh nghiệp một
cách hiệu quả.
Thúc đẩy doanh nghiệp tăng trưởng mạnh: Sức khỏe doanh nghiệp nay đã hoàn
toàn nằm trong tay bạn thông qua các chỉ số được thống kê chính xác như: Năng suất
làm việc, tỷ lệ sản xuất sản phẩm, công suất nhà máy, tình hình nhân sự, số liệu tài
chính kế toán... Giúp bạn dự báo kế hoạch sản xuất dựa trên tình hình thực tế, góp
phần ra quyết định phù hợp và hiệu quả.
5.2. Khó khăn
Không phải doanh nghiệp nào cũng có thể triển khai hay áp dụng ERP vì:

9


Chi phí phần mềm lớn: Chi phí mà doanh nghiệp cần phải chi trả khi áp dụng
giải pháp ERP có thể là một thách thức đối với một số doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa
phát triển hoặc hoạt động kinh doanh không ổn định. Ngoài những chi phí cho tư vấn,
triển khai phần mềm thì doanh nghiệp còn phải trả khoản tiền bản quyền tương đối lớn
cho nhà sản xuất ERP ngoại, ước chừng thêm số tiền bằng số tiền cho nhà tư vấn triển
khai phần mềm. Vì vậy tổng chi phí bỏ ra của doanh nghiệp cho dự án triển khai sản
phẩm ERP lên rất cao. Còn đối với những doanh nghiệp lớn hơn thì việc áp dụng phần
mềm ERP không chính xác thì sẽ khiến cho doanh nghiệp tổn thất khá lớn gây ngưng
trệ, giảm lợi nhuận của doanh nghiệp. Do đó, ERP có thể được coi là một giải pháp dài
hạn, mang tính chiến lược và có tầm nhìn xa.
Doanh nghiệp và đơn vị triển khai ERP không thống nhất: Trong quá trình
triển khai giải pháp ERP, sẽ có nhiều vấn đề phát sinh, doanh nghiệp cũng có những
thay đổi, và những điều này cần được hai bên thông báo chính xác và kịp thời cho
nhau, để đảm bảo cả hai bên đều biết họ đã, đang, và sẽ làm gì. Bởi nếu như nhà cung
cấp ERP không thực sự hiểu được khách hàng cần gì thì sẽ dẫn đến việc thiết kế cấu
hình ERP không phù hợp với mô hình doanh nghiệp. Cũng có thể do nhà lãnh đạo
doanh nghiệp không hoàn toàn tin tưởng nhà cung cấp, không muốn tiết lộ những “bí
quyết kinh doanh”, dẫn tới đưa ra không đầy đủ thông tin về mô hình hoạt động của
doanh nghiệp. Điều này cũng gây ra tình trạng hệ thống ERP không hoàn chỉnh và
tương thích hoàn toàn với nhu cầu của doanh nghiệp.
Trình độ nhân sự từ cấp quản lý cho đến cấp dưới chưa đáp ứng được: Năng
lực nhân công không đồng đều, quy trình sản xuất chưa được chuẩn hóa, ... gây khó
khăn cho quá trình áp dụng ERP. Quy trình của các doanh nghiệp còn lạc hậu, nhiều
công đoạn khiến việc áp dụng ERP vào doanh nghiệp không thể hoạt động hết năng
lực, nhiều trường hợp sau khi áp dụng chỉ dừng lại ở mức độ kiểm soát.
Nói tóm lại triển khai hệ thống ERP cho doanh nghiệp luôn đòi hỏi dành nhiều
thời gian, công sức và đầu tư vốn. Do đó, trước khi quyết định áp dụng hệ thống ERP

cho doanh nghiệp, ban lãnh đạo công ty cần nhận định rõ ràng khó khăn và thuận lợi
của giải pháp ERP.
II.Giải pháp hoạch định nguồn lực ERP tại doanh nghiệp Thế Giới Di Động
1. Giới thiệu khái quát về Thế Giới Di Động
1.1. Quá trình hình thành
Công ty TNHH Thế Giới Di Động (Mobile World Co. Ltd) thành lập vào tháng
03/2004 bởi 5 thành viên đồng sáng lập là Trần Lê Quân, Nguyễn Đức Tài, Đinh Anh
Huân, Điêu Chính Hải Triều và Trần Huy Thanh Tùng, lĩnh vực hoạt động chính của
công ty bao gồm: mua bán sửa chữa các thiết bị liên quan đến điện thoại di động, thiết
bị kỹ thuật số và các lĩnh vực liên quan đến thương mại điện tử.

10


Công ty đã xây dựng được một phong cách tư vấn bán hàng đặc biệt nhờ vào
một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và trang web www.thegioididong.com hỗ trợ.
Hiện nay, số lượng điện thoại bán ra trung bình tại thegioididong.com khoảng 300.000
máy/tháng chiếm khoảng 15% thị phần điện thoại chính hãng cả nước. Trung bình một
tháng bán ra hơn 10.000 laptop trở thành Nhà bán lẻ bán ra số lượng laptop lớn nhất cả
nước.
Việc bán hàng qua mạng và giao hàng tận nhà trên phạm vi toàn quốc đã được
triển khai từ đầu năm 2007, hiện nay lượng khách hàng mua laptop thông qua website
www.thegioididong.com và tổng đài 1900.561.292 đã tăng lên đáng kể, trung bình
5.000 - 6.000 đơn hàng mỗi tháng. www.thegioididong.com là website thương mại
điện tử lớn nhất Việt Nam với số lượng truy cập hơn 1.200.000 lượt ngày, cung cấp
thông tin chi tiết về giá cả, tính năng kĩ thuật của hơn 500 model điện thoại và 200
model laptop của tất cả các nhãn hiệu chính thức tại Việt Nam.
Thegioididong.com đã nhận được nhiều giải thưởng do người tiêu dùng cũng
như các đối tác bình chọn trong nhiều năm liền. Một số giải thưởng tiêu biểu:
- Top 500 nhà bán lẻ hàng đầu Châu Á - Thái Bình Dương 2010

- Top 5 nhà bán phát triển nhanh nhất Châu Á - Thái Bình Dương 2010
- Top 500 Fast VietNam 2010 (Thegioididong.com nằm trong top 4)
- Nhà bán lẻ được tín nhiệm nhất 4 năm liên tiếp 2007, 2008, 2009, 2010
(Vietnam Mobile Awards)
- Nhà bán lẻ điện thoại di động có đa dạng mặt hàng nhất
- Nhà bán lẻ ĐTDĐ chăm sóc và hỗ trợ khách hàng tốt nhất
- Giải thưởng thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam năm 2008 theo nhận biết
của người tiêu dùng do Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam cấp
- Giải thưởng nhà bán lẻ của năm do báo PCWorld Việt Nam tổ chức
- Các bằng khen, chứng nhận của các cơ quan chính quyền trao tặng

11


1.2.Quá trình phát triển
Tháng 3/2004: Ra quyết định thành lập công ty. Sau 3 tháng thành lập, công ty
ra mắt website www.thegioimobi.com và 3 cửa hàng nhỏ tại đường Hoàng Văn Thụ,
Lê Lai, CMT8 (Tp.HCM).Tháng 10/2004, ban giám đốc công ty quyết định khai
trương siêu thị đầu tiên tại 89A, Nguyễn Đình Chiểu, Tp.HCM với tên gọi ban đầu là
www.thegioididong.com.
Tháng 1/2005 siêu thị thứ 2 của www.thegioididong.com ra mắt tại số 330
Cộng Hòa (TPHCM).
Tháng 1/2006, siêu thị thứ 3 được khai trương tại 26 Phan Đăng Lưu và 2 tháng
sau lại thêm 1 cửa hàng nữa ra đời tại 182A, Nguyễn Thị Minh Khai.
Giai đoạn 2007 - 2009 là giai đoạn thegioididong.com mở rộng ở TPHCM, Đà
Nẵng và Hà Nội.Đến cuối năm 2009, thegioididong.com có tổng cộng 38 siêu thị với
19 siêu thị tại TPHCM, 5 siêu thị tại Hà Nội, 2 siêu thị tại Đà Nẵng và 12 siêu thị khác
tại các tỉnh Đồng Nai, Long An, Bình Dương, Cà Mau,…2007 cũng là năm Công ty
TNHH Thế Giới Di Động chuyển đổi sang Công ty Cổ phần để mở rộng cơ hội phát
triển.

Từ năm 2010 tới 2011 đánh dấu bước phát triển vượt bậc với sự ra đời liên tiếp
của các siêu thị thegioididong.com. Một sự kiện có ý nghĩa quan trọng vào cuối năm
2010 là sự ra mắt của một thành viên khác thuộc thegioididong.com - Hệ thống bán lẻ
điện máy toàn quốc - dienmayxanh.com.
Tính đến tháng 6/2012, dienmayxanh.com đã có 12 siêu thị tại 9 tỉnh thành trên
cả nước và sẽ tiếp tục mở rộng để phục vụ khách hàng trên cả nước.Đến nay,
thegioididong.com đã có hơn 220 siêu thị phủ sóng khắp 63/63 tỉnh thành trên cả
nước.
1.3.Đội ngũ nhân sự
Hội Đồng Quản Trị do Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm bầu ra. Hội đồng quản
trị là cơ quan quản trị toàn bộ mọi hoạt động của công ty, các chiến lược, kế hoạch sản
xuất và kinh doanh trong nhiệm kỳ của mình.Ban Giám đốc sẽ chịu trách nhiệm về các
mặt hoạt động của công ty trước Hội đồng Quản trị và pháp luật hiện hành, quyết định
các chủ trương, chính sách, mục tiêu chiến lược của công ty, đồng thời giám sát và
kiểm tra tất cả các hoạt động về sản xuất kinh doanh, đầu tư của công ty. Gồm có 5
khối hoạt động chính và độc lập với nhau, với đội ngũ nhân viên phần lớn là trình độ
cao đẳng, đại học và một số sau đại học:
- Phòng kiểm soát nội bộ
- Khối tài chính
- Khối hành chính nhân sự
- Khối Công nghệ thông tin
12


- Khối Kinh doanh - Tiếp thị
2. Thực trạng áp dụng hệ ERP tại doanh nghiệp
Thời sơ khai chỉ mới dùng Excel
Thế Giới Di Động mở cửa hàng đầu tiên vào năm 2004. Khi đó, ông Nguyễn
Đức Tài và các cộng sự chưa có công nghệ gì trong tay, chỉ dùng phần mềm Excel để
quản lý. Đến cuối năm 2005, khi mở cửa hàng thứ hai, nhu cầu quản lý từ xa bắt đầu

phát sinh bởi lẽ Excel không thể đáp ứng được. Từ đây Thế Giới Di Động bắt đầu xây
dựng hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning) nhằm quản lý, nắm bắt những yếu
tố cơ bản như doanh thu, hàng tồn kho, giúp lãnh đạo doanh nghiệp ngồi từ xa vẫn
nắm được tình hình tại cơ sở kinh doanh.
Khi hệ thống lớn dần lên, số cửa hàng, số sản phẩm bán ra, số lượng nhân viên
cùng tăng vọt, Thế Giới Di Động lại tiếp tục phát sinh vấn đề chia ca cho nhân viên.
Trước đó, việc chia ca vẫn chỉ được thực hiện trên Excel, khiến người làm bị quá tải.
Không những vậy, bản thân Excel khi lên tới hàng chục nghìn dòng cũng dễ bị "đơ".
Vì vậy, Thế Giới Di Động lại tiếp tục dạy phần mềm cách chia ca. Dần dần, mỗi khi có
nhu cầu mới phát sinh, hệ thống ERP của Thế Giới Di Động lại đi tìm lời giải và giờ
đây đã trở thành một hệ thống đồ sộ.
Khách hàng là số một
Triết lý kinh doanh của Thế Giới Di Động là đặt khách hàng ở vị trí số 1, tất cả
các yếu tố khác như nhân viên, đối tác, nhà cung cấp đều phải xếp sau. Vì vậy, hệ
thống công nghệ luôn hướng tới phục vụ khách hàng đầu tiên.
Đối với quản lý bán hàng, thông thường các cửa hàng nói chung sẽ quy hết về
một mối, tức là có một khu trung tâm để nhận đơn hàng, nhập hệ thống, in phiếu, thu
tiền, viết hóa đơn... Điều này khiến khách hàng phải đợi rất lâu nếu vào giờ cao điểm.
Ở Thế Giới Di Động, quy trình rất khác. Cụ thể, khi chính nhân viên tư vấn sẽ dùng
smartphone để biết mọi thông tin về sản phẩm đó, bao gồm tính năng, khuyến mãi chi
tiết để tư vấn cho khách hàng hiệu quả. Sau khi tư vấn xong cũng chính nhân viên đó
sẽ là người làm đơn hàng trực tiếp cho khách hàng, giảm đi rất nhiều thời gian và quầy
thu ngân. Bởi vậy ở Thế Giới Di Động sẽ gần như không có người phải đợi.
Bên cạnh đó, điểm lợi của cách quản lý bán hàng này là ngay lập tức tính được
doanh số và tính thưởng cho nhân viên. Mỗi chiếc điện thoại bán ra liên quan đến rất
nhiều người, như người bán trực tiếp, thu ngân, quản lý cửa hàng, tổng quản lý nhiều
siêu thị… Việc xác định mỗi người được bao nhiêu tiền thông thường rất phức tạp,
nhưng hệ thống ERP của Thế Giới Di Động có thể tính lương theo ngày. Điều này giúp
chính nhân viên có thể theo dõi thu nhập của mình và xem những người xung quanh ai
bán giỏi để học tập.

Ngay trên chính website của mình, Thế Giới Di Động cũng cho thấy công ty rất
chú trọng tới trải nghiệm của khách hàng, khi giảm thời gian để tải website xuống thấp
nhất có thể. Đáng nói là website của Thế Giới Di Động không dùng công nghệ quá cao
13


siêu, mà chỉ dựa trên những nền tảng cực kỳ cơ bản. Thay vào đó, website này tối ưu
hóa từ những thứ nhỏ nhất, khiến một trang web bán hàng với rất nhiều hình ảnh như
Thegioididong.com chỉ có tổng dung lượng tải trang chủ khoảng 1,2mb và thời gian tải
trong khoảng 0,6-0,7 giây. So sánh với các trang thương mại điện tử lớn khác trên thị
trường, thời gian để tải trang phổ biến trong khoảng 2-5 giây.
Nhân viên không cần phải giỏi
Sau phục vụ khách hàng, công nghệ của Thế Giới Di Động phục vụ tới nhân
viên. Chẳng hạn, việc thay đổi bảng giá ở các chuỗi bán lẻ khác thường được thực hiện
thủ công, nhưng ở Thế Giới Di Động, công nghệ giúp việc thay giá được thực hiện tự
động. Hệ thống có thể làm giá, khuyến mãi đến từng siêu thị hay đích danh một điện
thoại nào đó và mỗi khi ở trên thay đổi giá thì lập tức giá mới được chuyển đến các hệ
thống đèn LED hiển thị tại các cửa hàng. Nhờ đó, nhân viên tại các cửa hàng có thể
hoàn toàn chuyên tâm chăm sóc khách hàng.
Trong quản trị, lãnh đạo Thế Giới Di Động từng cho biết, trên các cửa ra vào tại
các cửa hàng của Thế Giới Di Động đều được gắn mắt thần để đếm số người đi qua.
Điều này giúp lãnh đạo công ty biết được số liệu chi tiết tại từng cửa hàng, có bao
nhiêu người vào cửa hàng và trong số đó bao nhiêu người mua hàng. Tỷ lệ này cao có
nghĩa là cửa hàng đang hoạt động tốt còn tỷ lệ này thấp tức là cửa hàng đang có vấn
đề. Từ đó, các cửa hàng ít làm hài lòng khách hàng sẽ được cử người xuống nghiên
cứu và tìm hiểu nguyên nhân.
Công nghệ cũng giúp nhân viên kế toán Thế Giới Di Động giảm tải, như việc
tính lương cho hơn 30.000 nhân viên chỉ cần vỏn vẹn 2 người thực hiện. Bên cạnh đó,
với một công ty phát sinh cả trăm nghìn hóa đơn mỗi ngày, việc lưu trữ bằng giấy rất
khó khăn và quản lý trong 10 năm lại càng khó. Vì vậy, ngay khi Nhà nước cho phép,

Thế Giới Di Động đã là một trong ba công ty đầu tiên ở Việt Nam áp dụng hóa đơn
điện tử.
Đối với tuyển dụng
Thế Giới Di Động có hệ thống quản trị nhân lực online và tuyển dụng phỏng
vấn thông minh để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng cho hàng chục siêu thị mỗi tháng.
Giao diện phỏng vấn online chỉ mất 18 phút và bất kỳ ai cũng có thể vào trang online
này, đăng ký ứng tuyển trong từng vị trí. Thông qua các câu hỏi, hệ thống sẽ giúp đánh
giá về tính cách, kỹ năng, để chọn ra những người phù hợp nhất. Sau đó, những người
này nộp hồ sơ trực tuyến, gia nhập công ty. Tất cả dữ liệu đều nằm trong phần mềm
công ty, để tuyển dụng những vị trí tiếp theo, tiết kiệm nhiều chi phí về quản trị nhân
lực.
Về bảo hành
Hệ thống tiếp nhận qua ứng dụng trên smartphone, có thể quản lý rất nhanh
từng điện thoại dùng được bao lâu để bảo hành cho khách.

14


Về quản lý kho
Hệ thống của Thế Giới Di Động bao quát được tình hình của toàn bộ các cửa
hàng. Từ đó, khi siêu thị này không còn, vào phần mềm kho sẽ biết siêu thị nào còn
hàng để bán cho khách. Nhà cung cấp và đơn vị giao nhận cũng vận hành theo phần
mềm riêng, nhân viên kho sẽ mở hệ thống lên, kiểm tra nếu có đơn hàng mới nhận,
giao hàng. Hệ thống cũng theo dõi nhận hàng để làm sao hàng không thiếu, không
thừa, tính toán ra từng linh kiện trong điện thoại còn hay hết để nhập hàng vừa đủ.
Với việc chú trọng phát triển nền tảng công nghệ, Thế Giới Di Động đã trở
thành chuỗi bán lẻ hàng đầu Việt Nam hiện nay. Từ điện thoại, Thế Giới Di Động đã
vươn ra điện máy và giờ đây là cả bách hóa. Năm 2019, Thế Giới Di Động đặt mục
tiêu doanh thu hơn 108 nghìn tỷ đồng. Trong khi đó, công ty đang được định giá
khoảng 1,5 tỷ USD trên thị trường chứng khoán.

3. Những thuận lợi và khó khăn khi áp dụng hệ thống
3.1. Thuận lợi
Chuẩn hóa quy trình làm việc:
Việc ứng dụng giải pháp ERP góp phần chuẩn hóa quy trình hoạt động của Thế
Giới Di Động, giúp công ty có quy trình tiếp cận hoàn chỉnh nhất, ít xảy ra sai sót
trong các khâu, dữ liệu đồng bộ và chính xác, số liệu được chuẩn hóa.
Tiết kiệm chi phí:
Việc sử dụng tích hợp ERP thay cho nhiều phần mềm rời rạc giúp thế giới di
động làm giảm thiểu chi phí, thời gian.
Sử dụng tập trung trên một hệ thống giúp Thế Giới Di Động tiết kiệm thời gian
nhập dữ liệu của người dùng, đồng thời ít xảy ra sai sót, do dữ liệu có tính kế thừa và
liên kết lẫn nhau, được kiểm soát chặt chẽ bởi những quy trình và thuật toán có sẵn
tích hợp trong hệ thống ERP.
Do dữ liệu được ghi nhận và cập nhật theo thời gian nên ERP giải quyết rất tốt
bài toán bảo mật, tập trung vào độ chính xác kịp thời của dữ liệu tại thời điểm xác
định.
Tăng hiệu suất làm việc:
ERP là một giải pháp giúp thế giới di động có thể vận hành bộ máy kinh doanh
quy mô lớn và phức tạp của mình một các hiệu quả trong khi sử dụng nguồn nhân lực
ít hơn. Từ đó sẽ giúp cho công ty tiết kiệm chi phí trả lương cho công nhân.
Quản trị thông tin hiệu quả:
ERP đã hỗ trợ cho công tác quản trị của Thế Giới Di Động, ERP tích hợp mọi
công việc, thông tin ở tất cả các phòng ban, mọi chức năng của các cửa hàng, của công
ty trong một hệ thống máy tính duy nhất để dễ dàng theo dõi, từ đó giúp cho việc quản
lý thông tin doanh nghiệp được hiệu quả.
15


Quản lý, cập nhật xử lý thông tin hiệu quả: thông tin khách hàng, thông tin sản
phẩm, thiết kế phỏng vấn online, ...

3.2. Thách thức
Chi phí vận hành:
Chi phí vận hành mà doanh nghiệp cần phải trả khi áp dụng hệ thống có thể là
một thách thức đối với thế giới di động mặc dù hệ thống ERP đã mang lại nhiều lợi ích
cho công ty.
Tính đến cuối tháng 6/2017, thế giới di động có 1013 siêu thị
thegioididong.com, 404 siêu thị điện máy xanh và 110 siêu thị bách hóa xanh, có tới
hơn 31000 nhân viên. Đứng trước bộ máy kinh doanh ngày càng cồng kềnh và mở
rộng, bài toán đặt ra là làm thế nào để tinh gọn hệ thống ERP là một thách thức lớn của
doanh nghiệp.
Cuộc chiến công nghệ 4.0 khiến thế giới di động phải không ngừng đổi mới:
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 rõ ràng là một xu thế của thế giới mà chúng ta
cũng bị cuốn vào. Nó mở ra nhiều triển vọng và thách thức, công nghệ thay đổi quá
nhanh khiến Thế Giới Di Động không ngừng nâng cấp hệ thống phần cứng và phần
mềm để tránh tình trạng quá tải dữ liệu.
4. Giải pháp khắc phục khó khăn và hạn chế
Mặc dù đem lại rất nhiều thuận lợi cho Thế Giới Di Động nhưng trong quá trình
vận hành hệ thống ERP và giữ gìn chúng là một điều khá khó khăn đối với Thế Giới
Di Động, đòi hỏi doanh nghiệp phải đề ra một số giải pháp để khắc phục kịp thời và
nhanh chóng:
Mặc dù hệ thống ERP giúp Thế Giới Di Động tiết kiệm được chi phí ở một số
khoản nhưng việc vận hành và duy trì chúng phải tiêu tốn rất nhiều. Để giải quyết vấn
đề này, Thế Giới Di Động có thể khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp sử dụng hệ
thống ERP của doanh nghiệp nhằm đem lại lợi nhuận nhiều hơn. Hoặc kêu gọi đầu tư
cùng xây dựng hệ thống của doanh nghiệp cũng là một lựa chọn không tồi.
Hiện tại Thế Giới Di Động phải duy trì hoạt động rất nhiều cơ sở dẫn đến bộ
máy kinh doanh ngày càng mở rộng và trở nên cồng kềnh. Vì vậy doanh nghiệp cần
tinh giản lại hệ thống ERP để có thể hoạt động dễ dàng hơn bằng cách rà soát và lược
đi những bước đã lỗi thời hoặc đã trở nên không cần thiết nữa, bổ sung thêm những
thông tin hữu ích hơn và gọn gàng nhất có thể.

Lập ra một đội ngũ theo dõi sát sao những thay đổi của khoa học công nghệ
hiện đại, thường xuyên cập nhật để dễ dàng nghiên cứu và sửa đổi, nâng cấp hệ thống
sao cho phù hợp hơn với tình hình và xu thế hiện tại.
Tuyên truyền và truyền tải thông tin về những lợi ích khi sử dụng hệ thống ERP
nhằm đưa hệ thống đến với nhiều doanh nghiệp hơn, nhất là những doanh nghiệp nhỏ

16


và vừa đang trong giai đoạn phát triển. Điều này giúp hệ thống của doanh nghiệp được
lan truyền và sử dụng rộng rãi hơn, đem lại nhiều doanh thu hơn cho doanh nghiệp.
Thường xuyên theo dõi sự vận hành của hệ thống để tìm ra sai sót hoặc những
chỗ không phù hợp để cải thiện lại sao cho hoàn hảo hơn và đem lại hiệu quả cao hơn.

17Xem Thêm

×