Tải bản đầy đủ (.pdf) (105 trang)

Pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc và thực tiễn tại tỉnh quảng ninh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (773.49 KB, 105 trang )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
---------***---------

LUẬN VĂN THẠC SĨ

PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC
VÀ THỰC TIỄN TẠI TỈNH QUẢNG NINH

Ngành: Luật Kinh tế

BÙI VIỆT THÁI

Hà Nội - 2020


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
-----------***---------

LUẬN VĂN THẠC SĨ

PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC
VÀ THỰC TIỄN TẠI TỈNH QUẢNG NINH

Ngành: Luật Kinh tế
Mã số: 8 3 8 0 1 0 7
Học viên cao học: Bùi Việt Thái
Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS Bùi Ngọc Sơn

Hà Nội – 2020
i

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ với đề tài “Pháp luật về bảo hiểm xã hội
bắt buộc và thực tiễn tại tỉnh Quảng Ninh” là công trình nghiên cứu khoa học độc
lập của riêng tôi, được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS, TS Bùi
Ngọc Sơn. Các số liệu sử dụng phân tích trong luận văn có nguồn gốc rõ ràng, đảm
bảo tính chính xác, tin cậy. Các kết quả nghiên cứu trong luận văn do tôi tự tìm
hiểu, phân tích một cách trung thực, khách quan và phù hợp với thực tiễn của Việt
Nam. Các kết quả này chưa từng được công bố trong bất kỳ nghiên cứu nào khác.
Học viên

Bùi Việt Thái


ii

LỜI CẢM ƠN
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất tới PGS. TS Bùi Ngọc Sơn đã hết
sức nhiệt tình hướng dẫn tôi, tôi cũng xin được bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới các cán
bộ, giảng viên Cơ sở Quảng Ninh, Khoa Luật, Khoa Sau đại học của Trường Đại
học Ngoại thương về sự tận tình, tận tâm giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và
nghiên cứu luận văn thạc sĩ.
Do thời gian và trình độ còn hạn chế, luận văn không tránh khỏi những thiếu
sót, học viên rất mong nhận được sự góp ý của các thầy, cô giáo để luận văn được
hoàn thiện hơn.
Trân trọng cảm ơn!
Học viên


Bùi Việt Thái


iii

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ............................................................................................. i
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................. ii
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU................................ vii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ............................................................. viii
TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN .................................. ix
LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................. 1
1. Tính cấp thiết của đề tài ......................................................................... 1
2. Tình hình nghiên cứu .............................................................................. 2
2.1. Các nghiên cứu của nước ngoài liên quan đến đề tài ........................ 2
2.2. Các nghiên cứu ở trong nước............................................................... 2
3. Mục đích nghiên cứu............................................................................... 4
4. Nhiệm vụ nghiên cứu .............................................................................. 4
5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.......................................................... 4
5.1. Đối tượng nghiên cứu ........................................................................... 4
5.2. Phạm vi nghiên cứu .............................................................................. 5
6. Phương pháp nghiên cứu........................................................................ 5
7. Kết cấu của Luận văn ............................................................................. 6
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ PHÁP LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT
BUỘC ............................................................................................................... 7
1.1. Khái quát về bảo hiểm xã hội bắt buộc .............................................. 7
1.1.1. Khái niệm bảo hiểm xã hội bắt buộc ................................................. 7
1.1.2. Đặc trưng cơ bản của bảo hiểm xã hội bắt buộc .............................. 7
1.1.3. Hệ thống các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc ................................ 8

1.1.4. Đặc điểm của hệ thống chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc ................ 9
1.2. Nội dung của pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc ..................... 10
1.2.1. Đối tượng áp dụng ........................................................................... 10
1.2.2. Nguồn hình thành quỹ bảo hiểm xã hội ......................................... 10


iv

1.2.3. Công tác thu bảo hiểm xã hội .......................................................... 11
1.2.4. Một số chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc ......................................... 16
1.2.5. Công tác chi bảo hiểm xã hội .......................................................... 18
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm
xã hội bắt buộc ........................................................................................... 24
1.3.1. Chính sách của Nhà nước ............................................................... 24
1.3.2. Điều kiện kinh tế - xã hội ................................................................ 25
1.3.3. Công tác tuyên truyền ...................................................................... 25
1.3.4. Công tác kiểm tra, giám sát ............................................................. 26
1.3.5. Ý thức pháp luật của người lao động và người sử dụng lao động 26
1.4. Kinh nghiệm hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc của
một số nước và bài học kinh nghiệm ....................................................... 26
1.4.1. Kinh nghiệm hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc của
một số nước ................................................................................................ 26
1.4.2. Đánh giá về việc hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc
ở các nước................................................................................................... 30
Kết luận chương 1 ..................................................................................... 31
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI
BẮT BUỘC Ở VIỆT NAM VÀ THỰC TIỄN TẠI TỈNH QUẢNG NINH32
2.1. Phân tích thực trạng các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã
hội bắt buộc ở Việt Nam ........................................................................... 32
2.1.1. Quy định về thu bảo hiểm xã hội bắt buộc ..................................... 32

2.1.2. quy định về các chế độ BHXH bắt buộc ......................................... 35
2.1.3. Quy định về chi bảo hiểm xã hội ..................................................... 40
2.2. Thực tiễn áp dụng các quy định của bảo hiểm xã hội bắt buộc ở
tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2014-2018 ..................................................... 41
2.2.1. Giới thiệu chung về bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh................. 41
2.2.2. Công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tỉnh Quảng Ninh ........ 42


v

2.2.3. Các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc ở tỉnh Quảng
Ninh ............................................................................................................ 47
2.2.4. Công tác giải quyết chế độ chính sách BHXH ở tỉnh Quảng Ninh
..................................................................................................................... 47
2.3. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến việc hoàn thiện pháp luật về
bảo hiểm xã hội bắt buộc ở Việt Nam ..................................................... 53
2.3.1. Chính sách của Nhà nước ............................................................... 53
2.3.2. Điều kiện kinh tế - xã hội ................................................................ 54
2.3.3. Công tác tuyên truyền ...................................................................... 54
2.3.4. Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát ............................................ 55
2.3.5. Ý thức pháp luật của NLĐ và người sử dụng lao động ................. 55
2.4. Đánh giá chung về thực trạng pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt
buộc ở Việt Nam ........................................................................................ 55
2.4.1. Các mặt tích cực ............................................................................... 55
2.4.2. Các mặt hạn chế ............................................................................... 57
2.4.3. Nguyên nhân .................................................................................... 59
Kết luận chương 2 ..................................................................................... 60
CHƯƠNG 3 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT
VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC Ở VIỆT NAM .............................. 61
3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc

..................................................................................................................... 61
3.2. Định hướng nhằm hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt
buộc ở Việt Nam ........................................................................................ 61
3.3. Các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm xã
hội bắt buộc ở Việt Nam ........................................................................... 63
3.3.1. Hoàn thiện hệ thống bảo hiểm xã hội đồng bộ, đa dạng, chất lượng
..................................................................................................................... 63


vi

3.3.2. Một số giải pháp về tuyên truyên, và cải cách hành chính trong
lĩnh vực bảo hiểm xã hội............................................................................ 66
3.3.3. Hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm xã hội ....................................... 70
3.3.4. Hoàn thiện về chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc ở Việt Nam
dựa trên nguồn tài chính hình thành và phân bổ quỹ bảo hiểm xã hội . 73
3.4. Một số kiến nghị ................................................................................. 78
3.4.1. Kiến nghị với cơ quan Quản lý Nhà nước ...................................... 78
3.4.2. Kiến nghị với Bảo hiểm xã hội Việt Nam ....................................... 81
3.4.3. Kiến nghị với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng
Ninh ............................................................................................................ 84
3.4.4. Kiến nghị đối với Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh .................... 86
Kết luận chương 3 ..................................................................................... 88
KẾT LUẬN .................................................................................................... 89
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................... 91


vii

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU

Hình 2.1 Cơ cấu tổ chức của BHXH tỉnh Quảng Ninh................................... 42
Biểu đồ 2.3: Số đơn vị tham gia BHXH năm 2014-2018 ............................... 44
Biểu đồ 2.4: Số lao động tham gia BHXH năm 2014-2018. .......................... 44
Biểu đồ 2.5: Kết quả thu BHXH thực hiện năm 2014-2018........................... 45
Bảng 2.2: Bảng tổng hợp kết quả thu BHXH bắt buộc năm 2014-2018 ........ 43
Bảng 2.6: Thực hiện Kế hoạch thu BHXH bắt buộc năm 2014-2018 ............ 46
Bảng 2.7: Chi các chế độ bảo hiểm xã hội dài hạn năm 2014-2018 ............... 48
Bảng 2.8: Nguồn chi các chế độ BHXH dài hạn năm 2014-2018 .................. 49
Bảng 2.9: Phương pháp chi các chế độ BHXH năm 2014-2018 .................... 50
Bảng 2.10 Chi các chế độ BHXH ngắn hạn năm 2014-2018 ......................... 51


viii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
ASXH:

An sinh xã hội

BHXH:

Bảo hiểm xã hội

BHYT:

Bảo hiểm y tế

BNN:

Bệnh nghề nghiệp


HĐLĐ:

Hợp đồng lao động

NLĐ:

Người lao động

NSNN:

Ngân sách nhà nước

TNLĐ:

Tai nạn lao động


ix

TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN
1. Kết quả đạt được của Luận văn
Chính sách BHXH là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước
ta với mục tiêu từng bước hoàn thiện và nâng cao việc bảo đảm vật chất, góp phần
ổn định đời sống cho người lao động hoặc thân nhân của họ khi người lao động bị
ốm đau, thai sản, TNLĐ-BNN, nghỉ hưu hoặc chết. Trong điều kiện phát triển nền
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chính sách BHXH ngày càng trở
nên quan trọng trong việc phát triển xã hội một cách lâu dài và bền vững. Do đó, để
đạt được mục tiêu tăng số lượng người lao động tham gia BHXH, cần phải nghiên
cứu hoàn thiện pháp luật về BHXH một cách khoa học, nhằm xem xét, đánh giá quá

trình thực hiện một cách toàn diện từ đó rút ra điểm mạnh, những hạn chế và đề ra
các giải pháp hoàn thiện. Vì vậy, học viên đã lựa chọn nghiên cứu đề tài “Pháp luật
về bảo hiểm xã hội bắt buộc và thực tiễn tại tỉnh Quảng Ninh” làm đề tài luận văn
của mình. Luận văn đã hệ thống lý luận về pháp luật bảo hiểm xã hội bắt buộc, làm
rõ vai trò của chính sách bảo hiểm xã hội trong việc đảm bảo an sinh xã hội, đánh
giá được thực trạng trong việc tổ chức thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội và
thực tiễn tại tỉnh Quảng Ninh trong thời gian qua. Qua đó, đề xuất các giải pháp
nhằm hoàn thiện pháp luật về BHXH bắt buộc ở Việt Nam.
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của
luận văn được chia thành 3 chương, cụ thể như sau: Chương 1, tổng quan về pháp
luật bảo hiểm xã hội bắt buộc; Chương 2, thực trạng pháp luật về bảo hiểm xã hội
bắt buộc ở Việt Nam và thực tiễn tại tỉnh Quảng Ninh; Chương 3, các giải pháp
nhằm hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc ở Việt Nam.
Trong chương 1, học viên đã hệ thống cơ sở lý luận về pháp luật đối với
BHXH bắt buộc, nêu ra những yếu tố ảnh hưởng đến việc hoàn thiện pháp luật về
BHXH bắt buộc, kinh nghiệm trong việc hoàn thiện pháp luật về BHXH của một số
nước, từ đó rút ra bài học cho Việt Nam trong quá trình hoàn thiện pháp luật về
BHXH.


x
Tại chương 2, học viên đi sâu vào phân tích thực trạng các quy định của pháp
luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc ở Việt Nam và thực tiễn áp dụng các quy định của
bảo hiểm xã hội bắt buộc ở tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn 2014-2018, đưa ra các
yếu tố ảnh hưởng đến việc hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc ở Việt
Nam, sau đó đánh giá chung về thực trạng pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc ở
Việt Nam, các mặt mạnh, mặt yếu, tìm ra các nguyên nhân hạn chế trong việc hoàn
thiện pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc ở Việt Nam.
Phần cuối ở chương 3, học viên đã nêu ra sự cần thiết phải hoàn thiện pháp
luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc, việc định hướng của Đảng và Nhà nước nhằm

hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc ở Việt Nam. Từ đó, đưa ra các
giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc ở Việt Nam
như: Hoàn thiện hệ thống bảo hiểm xã hội đồng bộ, đa dạng, chất lượng; giải pháp
về tuyên truyên, và cải cách hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội; Hoàn thiện
pháp luật về bảo hiểm xã hội; Hoàn thiện về chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc ở
Việt Nam dựa trên nguồn tài chính hình thành và phân bổ quỹ bảo hiểm xã hội… để
các giải pháp nêu trên được thực hiện, học viên có một số kiến nghị với cơ quan
Nhà nước, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh
Quảng Ninh, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh về các vấn đề liên quan đến việc
hoàn thiện pháp luật về BHXH bắt buộc.
2. Khả năng ứng dụng thực tiễn của Luận văn
- Luận văn là tài liệu tham khảo hữu ích cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức
trong quá trình nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện pháp luật về BHXH bắt buộc.
- Luận văn là tài liệu có tính ứng dụng và cũng là tài liệu tham khảo cho các
cơ quan trong hệ thống pháp luật về BHXH.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nỗ lực. Song, đây là đề tài có nhiều nội dung
phức tạp và mang tính chất lâu dài, do khuôn khổ thời gian có hạn, điều kiện công
tác và khả năng còn hạn chế nên luận văn không tránh khỏi những thiếu sót nhất
định. Học viên rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học,
các độc giả quan tâm đến vấn đề này tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện hơn.


1

LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) là một trong những nền tảng cơ bản cho
chế độ an sinh xã hội (ASXH). Khi đánh giá tốc độ phát triển của một quốc gia, một
trong các tiêu chí đó chính là ASXH mà trong đó BHXH giữ vai trò nòng cốt.
BHXH có vai trò quan trọng đối với người lao động (NLĐ), người sử dụng lao động

và Nhà nước. Do vậy, Đảng và Nhà nước ta đã rất chú trọng trong việc thiết lập
hành lang pháp lý điều chỉnh về BHXH, nhất là BHXH bắt buộc trong giai đoạn
hiện nay.
Chính sách BHXH đã từng bước được thể chế hóa và đến nay đã được quy
định cụ thể trong Bộ luật Lao động và Luật BHXH cũng như các văn bản pháp luật
hướng dẫn thi hành. Có thể nói, pháp luật về BHXH nói chung và BHXH bắt buộc
nói riêng đã bước đầu tạo lập hành lang pháp lý để bảo vệ tốt hơn quyền lợi của
NLĐ tham gia BHXH bắt buộc, góp phần cho sự phát triển chính sách ASXH của
Nhà nước.
Tuy nhiên, pháp luật về BHXH bắt buộc vẫn còn những hạn chế, bất cập.
Nhiều quy định chưa được hướng dẫn cụ thể, vẫn còn khoảng cách giữa văn bản
pháp luật và thực tiễn thực hiện. Nhiều qui định không phát huy tác dụng trong thực
tế. Trên địa bàn cả nước nói chung cũng như tại tỉnh Quảng Ninh nói riêng, việc
thực thi pháp luật về BHXH bắt buộc còn nhiều hạn chế, vướng mắc và khó khăn
nhất định. Tình trạng NLĐ có hành vi vi phạm pháp luật về BHXH bắt buộc vẫn
xảy ra. Doanh nghiệp vẫn xâm phạm quyền lợi của NLĐ khi NLĐ tham gia BHXH
bắt buộc. Việc hoàn thiện pháp luật và thực hiện các quy định về BHXH bắt buộc
nói riêng, BHXH nói chung có hiệu quả thì hệ thống ASXH ở nước ta mới có thể
phát triển thực sự vững chắc, để phù hợp với tình hình phát triển nền kinh tế hội
nhập, phù hợp với tiến trình chung của đất nước và cả thế giới. Việc ban hành và
thực hiện các quy định về BHXH bắt buộc là một vấn đề cấp thiết và phù hợp với
nguyện vọng của nhiều đối tượng trong xã hội. Đây là nhu cầu chính đáng và thiết
thực cần được Nhà nước và xã hội quan tâm thực hiện. Việc nghiên cứu đề tài về


2
pháp luật về BHXH bắt buộc để từ đó hoàn thiện các chính sách pháp luật có liên
quan đến BHXH bắt buộc là hết sức thiết thực và cần thiết.
Xuất phát từ nhận thức về lý luận và thực tiễn của BHXH bắt buộc ở Việt
Nam nói chung, tỉnh Quảng Ninh nói riêng, tôi đã chọn đề tài: “Pháp luật về bảo

hiểm xã hội bắt buộc và thực tiễn tại tỉnh Quảng Ninh” làm đề tài cho luận văn
của mình với mục đích khắc phục những hạn chế trong pháp luật về BHXH bắt
buộc từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về
BHXH bắt buộc.
2. Tình hình nghiên cứu
BHXH bắt buộc nói riêng và BHXH nói chung không phải là vấn đề mới
nhưng nó luôn trở thành mối quan tâm của các nhà nghiên cứu và hoạt động thực
tiễn vì đây là chính sách ảnh hưởng đến hầu hết người dân lao động. Trong thời
gian gần đây, có rất nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu và những người quan tâm
đến BHXH đã có những bài viết, những công trình khoa học đóng góp ý kiến xây
dựng pháp luật về BHXH.
2.1. Các nghiên cứu của nước ngoài liên quan đến đề tài
Cho đến nay, ở nước ngoài chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu về
pháp luật bảo hiểm xã hội bắt buộc của Việt Nam được công bố.
2.2. Các nghiên cứu ở trong nước
- Luận án năm 1995 với đề tài “Hoàn thiện pháp luật BHXH ở Việt Nam - Lý
luận và thực tiễn”, tác giả Nguyễn Huy Ban, nguyên Tổng Giám đốc BHXH Việt
Nam. Luận án đã nêu ra thực trạng pháp luật về BHXH và những giải pháp hoàn
thiện pháp luật về BHXH ở Việt Nam.
- Luận văn tốt nghiệp cao cấp chính trị năm 2003 với đề tài “Chính sách
BHXH trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, thực trạng và giải pháp” của tác giả Nguyễn
Đồng Thông, nguyên Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Ninh. Luận văn đã nêu những
nội dung cơ bản của BHXH trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trước khi thực hiện Luật
BHXH, từ đó đề xuất các giải pháp đẩy mạnh hoạt động BHXH.


3
- Luận văn thạc sĩ năm 2012, với đề tài “Nghiên cứu giải pháp hoàn thiện công
tác Quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc của Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh”
của thạc sĩ Lưu Văn Hà, trường Đại học Mỏ Địa chất. Luận văn nêu ra thực trạng

quản lý thu BHXH bắt buộc của BHXH tỉnh Quảng Ninh và đưa ra một số giải pháp
thực hiện.

- Luận văn thạc sĩ năm 2012, với đề tài “Pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt
buộc và thực tiễn thi hành trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”, của thạc sĩ Nguyễn Lan
Hương, Trường Đại học Luật Hà Nội. Luận văn đã nêu ra thực trạng pháp luật
về bảo hiểm xã hội bắt buộc và thực tiễn thi hành trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và
đưa ra một số giải pháp để hoàn thiện.
- Luận văn thạc sĩ năm 2013, với đề tài “Hoàn thiện công tác kiểm soát thu tại
BHXH tỉnh Bình Định” của thạc sĩ Võ Năm, Đại học Đà Nẵng Luận văn nêu ra
thực trạng kiểm soát thu BHXH tại BHXH tỉnh Bình Định và đưa ra một số giải
pháp thực hiện.
- Luận văn thạc sĩ năm 2013 với đề tài “Tổ chức chi trả các chế độ BHXH
Việt Nam - Thực trạng và giải pháp” của thạc sĩ Nguyễn Thị Chính. Luận văn nêu
ra vấn đề tài chính của BHXH và giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng tài chính
BHXH.
- Luận văn thạc sĩ năm 2013, với đề tài “Nghiên cứu một số giải pháp hoàn
thiện công tác BHXH ở tỉnh Quảng Ninh” của thạc sĩ Vũ Thị Vinh, trường Đại học
Mỏ Địa chất. Luận văn nêu ra Thực trạng hoạt động BHXH tỉnh Quảng Ninh và
đưa ra một số giải pháp thực hiện.
Nhìn chung các công trình nghiên cứu trên đã đề cập đến những vấn đề lý luận
về BHXH nói chung trong đó bao gồm cả các vấn đề về BHXH bắt buộc, các
nghiên cứu cũng đã đưa ra được những giải pháp hoàn thiện pháp luật về BHXH.
Qua đó cho thấy việc hoàn thiện Pháp luật về BHXH bắt buộc thực sự là cần thiết
để nâng cao hiệu quả của chính sách BHXH góp phần đảm bảo ổn định đời sống
cho NLĐ, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, có thể nhận thấy rằng,
các công trình nghiên cứu trên đã đề xuất những giải pháp đề cập đến việc hoàn


4

thiện công tác quản lý thu BHXH bắt buộc nhưng các giải pháp đó được đưa ra
trong thời kỳ trước khi Luật BHXH năm 2014 ra đời, do đó đến nay đã không còn
phù hợp.
Kế thừa những nghiên cứu nêu trên, dựa vào những kinh nghiệm của các tác
giả, em sẽ tham khảo, học hỏi và đưa ra các đề xuất mới hơn để phù hợp với tình
hình kinh tế - xã hội hiện nay.
3. Mục đích nghiên cứu
Qua nghiên cứu lý luận và thực tiễn, mục đích nghiên cứu của đề tài là đề xuất
các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về BHXH bắt buộc ở Việt Nam. Đồng thời
đưa ra một số kiến nghị với các cơ quan Quản lý Nhà nước và cơ quan thực hiện
chính sách BHXH bắt buộc
4. Nhiệm vụ nghiên cứu
Để đạt được mục đích nêu trên, nhiệm vụ của luận văn là:
- Nghiên cứu làm rõ một số vấn đề lý luận pháp luật về BHXH bắt buộc ở Việt
Nam hiện nay được quy định trong pháp luật.
- Đánh giá thực trạng áp dụng quy định pháp luật về BHXH bắt buộc và thực
tiễn thực hiện tại tỉnh Quảng Ninh trong thực tế những năm qua, những kết quả đạt
được và những tồn tại cần khắc phục để đảm bảo pháp luật về BHXH bắt buộc là
công cụ hữu hiệu nhất của ASXH ở nước ta trong thời gian tới.
- Đề xuất những giải pháp, kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật về BHXH
bắt buộc nói riêng cũng như đóng góp những ý kiến đề xuất cho việc sửa đổi Luật
BHXH để phù hợp thực tế cuộc sống và sự phát triển của nước ta trong thời gian
tiếp theo.
5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
5.1. Đối tượng nghiên cứu
- Luận văn tập trung nghiên cứu những quy định pháp luật về BHXH bắt buộc
đối với NLĐ ở nước ta hiện nay và thực tiễn tại tỉnh Quảng Ninh (trong đó bao
gồm: Đối tượng, mức đóng, phương thức đóng, các chế độ BHXH bắt buộc được5
hưởng và công tác quản lý chi trả các chế độ BHXH đối với NLĐ và thân nhân của
NLĐ).
- Kinh nghiệm hoàn thiện pháp luật về BHXH bắt buộc của một số nước như
Mỹ, Mông Cổ, Thái Lan và Nhật Bản… cũng là đối tượng nghiên cứu của đề tài.
Trên cơ sở đó, luận văn đưa ra những giải pháp nhằm xây dựng, hoàn thiện
pháp luật về BHXH bắt buộc.
5.2. Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu của luận văn bao gồm:
- Phạm vi về thời gian: Luận văn nghiên cứu thực trạng về pháp luật BHXH
bắt buộc từ năm 2014 đến năm 2018; các giải pháp được đề xuất thực hiện cho
những năm về sau, kể từ năm 2020.
- Phạm vi về không gian: Luận văn nghiên cứu tình hình thực hiện các quy
định của pháp luật về BHXH bắt buộc ở Việt Nam nói chung và thực tiễn tại tỉnh
Quảng Ninh nói riêng. Luận văn cũng nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến
BHXH bắt buộc tại một số nước như: Mỹ, Mông Cổ, Thái Lan, Nhật Bản.
- Phạm vi về nội dung: Các quy định của pháp luật về BHXH là rất rộng, bao
gồm rất nhiều các quy định khác nhau. Trong quá trình nghiên cứu, do thời gian hạn
chế, Luận văn chỉ nghiên cứu đi sâu vào vấn đề pháp luật về BHXH bắt buộc ở Việt
Nam và thực tiễn tại tỉnh Quảng Ninh.
6. Phương pháp nghiên cứu
Trong quá trình tiếp cận và giải quyết những vấn đề mà luận văn đặt ra, tác giả
đã sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu cụ thể như:
- Phương pháp thống kê: Đề tài tập hợp những số liệu về vấn đề NLĐ tham gia
và thụ hưởng các chế độ BHXH khi làm việc tại các đơn vị sử dụng lao động làm
cơ sở thực tiễn nghiên cứu khoa học.
Về phương pháp thu thập số liêu: Các số liệu thống kê được thu thập qua các
tài liệu thống kê, báo cáo của Bảo hiểm xã hội đã được công bố; Tổng hợp, kế thừa
các nghiên cứu khác để đưa ra các ý kiến, nhận định cho nghiên cứu này.6
- Phương pháp phân tích - tổng hợp: Phân chia các vấn đề lớn, phức tạp thành
các vấn đề nhỏ cụ thể hơn, chi tiết hơn. Sau khi phân tích sẽ khái quát và tổng hợp
lại để tìm ra những cơ chế pháp lý nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của NLĐ khi
tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH.
- Phương pháp đối chiếu - so sánh: Các vấn đề thực tiễn nghiên cứu được đặt
trong mối liên hệ và so sánh với thực tiễn của pháp luật hiện hành, qua đó tìm ra
những ưu, nhược điểm của vấn đề nghiên cứu và đề xuất các biện pháp hoàn thiện
để giải quyết nội dung luận văn nghiên cứu.
7. Kết cấu của Luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của
luận văn được chia thành 3 chương, cụ thể như sau:
Chương 1: Tổng quan về pháp luật bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Chương 2: Thực trạng pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc ở Việt Nam và
thực tiễn tại tỉnh Quảng Ninh.
Chương 3: Các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt
buộc ở Việt Nam.


7

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ PHÁP LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC
1.1. Khái quát về bảo hiểm xã hội bắt buộc
1.1.1. Khái niệm bảo hiểm xã hội bắt buộc
BHXH là một trong những biện pháp bảo đảm, thay đổi hoặc bù đắp một phần
thu nhập cho NLĐ khi họ gặp phải những biến cố làm giảm hoặc mất khả năng lao
động, mất việc làm hoặc chết thông qua một quỹ tiền tệ được tập trung từ sự đóng
góp của NLĐ, người sử dụng lao động, Nhà nước và xã hội, để góp phần đảm bảo

ASXH. BHXH là chính sách trụ cột chính trong hệ thống ASXH ở mỗi nước. Theo
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO): "BHXH là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một
phần thu nhập từ nghề nghiệp do bị mất hoặc giảm khả năng lao động hoặc mất việc
làm do những rủi ro xã hội thông qua việc hình thành, sử dụng một quỹ tài chính do
sự đóng góp của các bên tham gia BHXH, nhằm góp phần đảm bảo an toàn đời
sống của NLĐ và gia đình họ, đồng thời góp phần đảm bảo an toàn xã hội". Mất thu
nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động
hoặc chết, trên cơ sở thời gian và mức lương đóng vào quỹ BHXH".
BHXH là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của NLĐ khi bị
giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp,
hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở thời gian và mức đóng vào quỹ BHXH.
BHXH bắt buộc là loại hình BHXH do Nhà nước tổ chức mà NLĐ và người sử
dụng lao động bắt buộc phải tham gia theo quy định.
(theo Công ước số 102 về các chế độ BHXH đã được Tổ chức Lao động Quốc
tế ILO thông qua ngày 28/06/1952 Quy phạm tối thiểu về an toàn xã hội).
1.1.2. Đặc trưng cơ bản của bảo hiểm xã hội bắt buộc
- BHXH bắt buộc là sự bù đắp một phần thu nhập cho NLĐ khi NLĐ bị suy
giảm hoặc mất khả năng lao động dẫn đến bị suy giảm hoặc mất thu nhập khi NLĐ
đã hoặc đang tham gia vào quan hệ lao động hoặc hay khi NLĐ chết.


8
- BHXH bắt buộc quy định trách nhiệm của NLĐ và người sử dụng lao động
cùng phải tham gia đóng bào quỹ BHXH.
- NLĐ được chi trả các chế độ thông qua quỹ BHXH bắt buộc khi gặp rủi ro
theo quy định.
- Nhà nước đưa ra quy định và quản lý các hoạt động BHXH bắt buộc.
1.1.3. Hệ thống các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc
Chế độ BHXH bắt buộc là sự cụ thể hóa các chính sách BHXH, là hệ thống
các quy định cụ thể và sự bố trí sắp xếp các điều kiện để thực hiện các chế độ

BHXH bắt buộc đối với người lao động và thân nhân của họ. Nói cách khác, chế độ
BHXH bắt buộc là một hệ thống các quy định được pháp luật hóa về các đối tượng
được thụ hưởng, nghĩa vụ và mức đóng góp cho các nhóm đối tượng cụ thể. Chế độ
BHXH bắt buộc thường được ban hành dưới dạng Luật, Nghị định, các thông tư
điều lệ… theo khuyến nghị của ILO đã nêu trong Công ước số 102 04/06/1952
được thông qua tại Giơnevơ về quy phạm tối thiểu về An toàn xã hội, 1952. Trong
đó nêu rõ hệ thống các chế độ BHXH bao gồm 9 chế độ sau:
(1) Chăm sóc y tế.
(2) Trợ cấp ốm đau.
(3) Trợ cấp thất nghiệp.
(4) Trợ cấp tuổi già.
(5) Trợ cấp tai nạn lao động (TNLĐ) và bệnh nghề nghiệp (BNN).
(6) Trợ cấp gia đình.
(7) Trợ cấp sinh đẻ.
(8) Trợ cấp khi tàn phế.
(9) Trợ cấp cho người còn sống (trợ cấp mất người nuôi dưỡng).
Tùy theo tình hình kinh tế - xã hội cụ thể mà từng nước tham gia công ước
Giơnevơ thực hiện khuyến nghị đó ở các mức độ khác nhau cho phù hợp, nhưng ít


9
nhất phải thực hiện 3 chế độ BHXH bắt buộc. Trong đó phải thực hiện ít nhất một
trong các chế độ BHXH bắt buộc thuộc các mục: (3), (4), (5), (8), (9).
Các chế độ BHXH bắt buộc thường xuyên được điều chỉnh để phản ánh được
sự thay đổi của điều kiện kinh tế - xã hội của từng nước. Theo như khuyến nghị của
ILO thì hệ thống BHXH gồm 09 chế độ, nhưng không phải nước nào cũng thực
hiện đầy đủ 09 chế độ BHXH. Theo thống kê, trên thế giới hiện nay chỉ có 43 nước
thực hiện đầy đủ cả 09 chế độ BHXH bắt buộc, 92 nước chưa thực hiện được chế độ
trợ cấp BHXH về thất nghiệp, 09 nước chưa thực hiện được chế độ trợ cấp BHXH
về gia đình, 13 nước chưa thực hiện được 3 chế độ trợ cấp BHXH về thất nghiệp,

gia đình và tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp.
(theo Công ước số 102 về các chế độ BHXH đã được Tổ chức Lao động Quốc
tế ILO thông qua ngày 28/06/1952 Quy phạm tối thiểu về an toàn xã hội).
1.1.4. Đặc điểm của hệ thống chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc
Trên phương diện lý luận cũng như thực tiễn triển khai thực hiện BHXH bắt
buộc ở các nước trên thế giới cho thấy, hệ thống các chế độ BHXH bắt buộc có
những đặc điểm chủ yếu sau:
- Hệ thống các chế độ BHXH bắt buộc được xây dựng và hoàn thiện cụ thể
theo các văn bản pháp luật của mỗi nước. Mặc dù các Công ước quốc tế đã quy định
những nội dung cơ bản cho từng chế độ BHXH bắt buộc, song để đi vào thực tế
cuộc sống thì nội dung mỗi chế độ BHXH cần phải được thể hiện chi tiết, cụ thể
hoá về mục đích, đối tượng, điều kiện, mức trợ cấp và thời gian trợ cấp cho từng
chế độ BHXH.
- Hệ thống các chế độ BHXH bắt buộc phải đảm bảo phân tán rủi ro, san sẻ tài
chính giữa NLĐ với NLĐ, giữa NLĐ với chủ sử dụng lao động và giữa chủ sử dụng
lao động với nhau. Đặc điểm này biểu hiện khá rõ qua sự chia sẻ từ những người
khoẻ mạnh với những NLĐ bị ốm đau; giữa lao động nam và lao động nữ; giữa
những ngành nghề lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm dễ xảy ra tai nạn lao
động hoặc bệnh nghề nghiệp với những ngành nghề lao động hoặc công việc bình


10
thường; giữa những NLĐ có công ăn việc làm và thu nhập thường xuyên với những
NLĐ không may bị thất nghiệp.
- Mỗi chế độ BHXH bắt buộc được chi trả được căn cứ chủ yếu vào mức đóng
góp của các bên tham gia BHXH bắt buộc và quỹ dự trữ. Nếu quỹ dự trữ được đầu
tư có hiệu quả và an toàn thì mức chi trả chế độ BHXH bắt buộc sẽ cao và ổn định.
- Phần lớn các chế độ BHXH là chi trả định kỳ tùy theo quy định của từng
nước.
- Đồng tiền riêng của từng nước được sử dụng làm phương tiện chi trả và

thanh quyết toán các khoản trợ cấp BHXH để đảm bảo quyền lợi cho NLĐ theo
từng chế độ BHXH.
1.2. Nội dung của pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc
1.2.1. Đối tượng áp dụng
Theo quan điểm của Tổ chức Lao động quốc tế, thì đối tượng tham gia BHXH
phải là những NLĐ nằm trong độ tuổi được quy định cụ thể trong Luật, đang làm
việc, hoạt động trong một lĩnh vực nào đó để tạo ra sản phẩm xã hội và có thu nhập
cho bản thân. Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là những NLĐ trong độ tuổi lao
động có việc làm và thu nhập nằm trong diện phải tham gia BHXH theo luật định.
Đầu tiên, hầu như các nước đều thực hiện BHXH bắt buộc đối với công nhân viên
chức Nhà nước, sau đó mới mở rộng dần ra cho NLĐ khu vực doanh nghiệp ngoài
quốc doanh, các thành phần kinh tế xã hội khác.
1.2.2. Nguồn hình thành quỹ bảo hiểm xã hội
Quỹ BHXH bắt buộc được hình thành chủ yếu từ các nguồn sau:
+ NLĐ đóng góp;
+ Chủ sử dụng lao động đóng góp;
+ Tiền sinh lời của hoạt động đầu tư quỹ BHXH;
+ Tiền hỗ trợ từ Nhà nước;


11
+ Các nguồn thu hợp pháp khác (như từ cá nhân, tổ chức từ thiện ủng hộ quỹ;
thu từ các khoản nộp phạt do chậm nộp BHXH của các đơn vị, cơ quan, doanh
nghiệp…).
1.2.3. Công tác thu bảo hiểm xã hội
Thực hiện công tác thu BHXH để từ đó có quỹ BHXH, quỹ BHXH là quỹ tài
chính hoàn toàn độc lập, tập trung và nằm ngoài ngân sách nhà nước (NSNN). Quỹ
BHXH có mục đích và chủ thể riêng. Mục đích tạo lập quỹ BHXH là dùng để chi
trả trợ cấp BHXH cho NLĐ, giúp họ ổn định cuộc sống khi gặp các biến cố hoặc rủi
ro cụ thể. Chủ thể của quỹ BHXH chính là những NLĐ tham gia đóng góp để hình

thành nên quỹ BHXH.
1.2.3.1. Đặc điểm của công tác thu bảo hiểm xã hội
Công tác thu BHXH là khâu đầu tiên, quan trọng nhất có ý nghĩa quyết định
đối với toàn bộ hoạt động của hệ thống BHXH, có một số đặc điểm cụ thể như sau:
- Trong việc thực hiện các chính sách BHXH, công tác thu là khâu đầu tiên, có
tính chu kỳ, lặp đi lặp lại. Kết quả thu BHXH từ các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị
sử dụng lao động theo tháng, quý, năm phản ánh tình hình đóng BHXH của cá
nhân, đơn vị bắt buộc tham gia BHXH.
- Công tác quản lý thu BHXH rất phức tạp và đa dạng thể hiện ở một số điểm
như:
+ Là một bộ phận trong hoạt động BHXH, công tác thu BHXH liên quan trực
tiếp đến cả NLĐ và người sử dụng lao động, thiết lập lên các quỹ BHXH để làm cơ
sở thực hiện các chế độ BHXH sau này.
+ Chính sách về BHXH càng ngày càng thay đổi, hướng tới sự tham gia đóng
góp của đơn vị sử dụng lao động tham gia BHXH ngày càng tăng, số lượng lao
động cũng sẽ tăng theo thời gian. Do đó, đòi hỏi công tác quản lý phải chặt chẽ, kịp
thời năm bắt được thông tin về các đối tượng thuộc diện phải tham gia BHXH.


12
1.2.3.2. Vai trò của công tác thu bảo hiểm xã hội
Quỹ BHXH là một nguồn quỹ độc lập với ngân sách Nhà nước, nhằm đảm bảo
về tài chính để chi trả các chế độ BHXH cho NLĐ. Vì thế công tác thu BHXH là
một khâu quan trọng và quyết định đến sự tồn tại và phát triển trong việc thực hiện
chính sách BHXH.
- Đề chính sách BHXH được thực hiện một cách thuận lợi thì công tác thu
BHXH có vai trò như một điều kiện cần và đủ trong quá trình tạo lập cùng thực hiện
đầy đủ chính sách BHXH cho NLĐ: Bởi đây là đầu vào, là nguồn hình thành cơ bản
nhất trong quá trình hình thành quỹ BHXH. Đồng thời, đây cũng là việc triển khai
chính sách bắt buộc đối với NLĐ và chủ sử dụng lao động tham gia BHXH, đảm

bảo thực hiện nghĩa vụ của họ. Do vậy, nhiệm vụ của công tác thu BHXH đòi hỏi
độ chính xác cao, thực hiện thường xuyên, liên tục, lặp đi, lặp lại trong suốt quá
trình và có sự biến động về mức đóng và số lượng người tham gia BHXH bắt buộc.
- Công tác thu BHXH đảm bảo nguồn cho quỹ BHXH hoạt động và được
thống nhất thu tâp trung về một đầu mối; Đồng thời, đóng vai trong như một công
cụ thanh, kiểm tra số lượng người tham gia BHXH biến đổi ở mỗi cơ quan, đơn vị
và ở từng địa phương hoặc trên phạm vi mỗi quốc gia. Công tác thu BHXH cũng
đòi hỏi phải tổ chức tập trung thống nhất có sự ràng buộc chặt chẽ từ dưới lên trên,
đảm bảo tuyệt đối an toàn về tài chính, được thực hiện chính xác trong công tác ghi
chép kết quả đóng BHXH của từng cơ quan, đơn vị cũng như NLĐ. Hơn nữa, hoạt
động thu BHXH là hoạt động liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi của cả một đời
NLĐ và có tính kế thừa, số thu BHXH một phần dựa trên số lượng người tham gia
BHXH để tạo lập lên quỹ BHXH, cho nên nghiệp vụ trong công tác thu BHXH có
một vai trò hết sức quan trọng và rất cần thiết trong thực hiện các chính sách BHXH
cho NLĐ.
- Hoạt động của công tác thu BHXH có liên quan trực tiếp đến quá trình thực
hiện chính sách BHXH và công tác chi trả trọ cấp BHXH. Do BHXH cũng như các
loại hình bảo hiểm khác đều dựa trên cơ sở nguyên tắc có đóng có hưởng, nếu
nguồn thu BHXH không đảm bảo thì quỹ BHXH cũng gặp khó khăn trong công tác


13
chi trả cho các chế độ chính sách BHXH đối với NLĐ. Vậy, hoạt động thu BHXH
sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình thực hiện chính sách BHXH và công tác chi trả
chế độ BHXH. Do đó, thực hiện công tác thu BHXH đóng một vai trò then chốt,
quyết định đến quá trình đảm bảo ổn định cho cuộc sống của NLĐ, cũng như giảm
gánh nặng cho các đơn vị doanh nghiệp trong lĩnh vực thực hiện công tác anh sinh
xã hội.
1.2.3.3. Phương thức thu bảo hiểm xã hội bắt buộc
Đối với từng quốc gia, để đảm bảo thu được BHXH, hệ thống các cơ quan

BHXH có thể tiến hành thu BHXH bằng một số phương thức sau:
- Thu tiền đóng BHXH trực tiếp từ NLĐ: Phương thức này thường được áp
dụng đối với các nước mà chế độ BHXH bắt buộc đã được phổ cập rộng rãi và NLĐ
sử dụng phổ biến tài khoản cá nhân để chi tiêu, chi trả các khoản trong cuộc sống.
- Thu BHXH thông qua hệ thống thuế thu nhập cá nhân: phương thức này áp
dụng rộng rãi ở các nước có hệ thống quản lý thu nhập và quản lý thu thuế thu nhập
cá nhân phát triển. Bằng phương thức này khi mọi người trong xã hội đóng thuế thu
nhập cũng đồng thời đóng luôn BHXH. Phương thức này có ưu điểm là: hiệu quả
thu phí BHXH là tối đa, không có tình trạng trốn đóng BHXH, chi phí cho công tác
thu BHXH rất nhỏ… nhưng nhược điểm của nó lại là làm sai lệch bản chất của việc
đóng BHXH.
- Thu phí gián tiếp thông qua chủ sử dụng lao động: Đây là phương thức thu
BHXH phổ biến ở nhiều nước trên thế giới hiện nay. Với cách thu này, các chủ sử
dụng lao động phải có trách nhiệm thu phần trách nhiệm đóng của NLĐ, đồng thời
đóng đầy đủ phần phải đóng của mình cùng một lúc, đúng theo thời gian quy định
cho cơ quan BHXH. Kết quả thu BHXH theo phương thức này có tốt hay không
phụ thuộc phần lớn vào ý thức tự giác của người sử dụng lao động. Nhược điểm của
phương thức này là tiền thu BHXH của NLĐ thông qua người sử dụng lao động có
thể bị sử dụng sai mục đích, tình trạng lạm dụng, trốn đóng hoặc kéo dài thời gian
đóng quỹ BHXH diễn ra phổ biến, quyền lợi của NLĐ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.


Xem Thêm

×