Tải bản đầy đủ (.doc) (122 trang)

Quản trị nhân sự tại ngân hàng TMCP an bình – chi nhánh quảng ninh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (902.25 KB, 122 trang )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
---------o0o---------

LUẬN VĂN THẠC SĨ

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN
BÌNH – CHI NHÁNH QUẢNG NINH

Ngành: Quản trị kinh doanh

NGUYỄN MINH HẠ

Hà Nội - 2019


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
---------o0o---------

LUẬN VĂN THẠC SĨ

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN
BÌNH – CHI NHÁNH QUẢNG NINH
Ngành: Quản trị kinh doanh
Chuyên trình: Điều hành cao cấp EMBA
Mã số: 8340101

Họ và tên: Nguyễn Minh Hạ
Người hướng dẫn Khoa học: PGS, TS Nguyễn Thu Thủy


Hà Nội - 2019


i

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn “Quản trị nhân sự tại ngân hàng TMCP An
Bình – Chi nhánh Quảng Ninh” hoàn toàn do tôi thực hiện dưới sự hướng
dẫn khoa học của PGS.TS Nguyễn Thu Thủy . Các số liệu và kết quả nêu
trong luận văn là trung thực, hợp pháp và có nguồn gốc rõ ràng.
Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2019

Tác giả

Nguyễn Minh Hạ


ii

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành Luận văn tốt nghiệp, tôi đã nhận được sự hướng dẫn, chỉ bảo
nhiệt tình và quý báu của PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ và tập thể các thầy cô giáo Khoa
Sau Đại học, Khoa Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Ngoại thương.

Lời đầu tiên tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới PGS.TS Nguyễn Thu
Thuỷ, là người trực tiếp hướng dẫn khoa học đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn cho
tôi phương pháp nghiên cứu trong thời gian thực hiện đề tài. Và tôi cũng xin
được gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô giáo trong Khoa Sau Đại học,
Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Ngoại Thương. Tôi cũng xin gửi lời
cảm ơn chân thành và sâu sắc tới gia đình, người thân, bạn bè và đồng nghiệp đã

giúp đỡ, hỗ trợ tài liệu, tạo mọi điều kiện tốt nhất đồng thời đóng góp những ý
kiến quý báu để tôi có thể hoàn thành công trình nghiên cứu này.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong việc tìm kiếm tài liệu, nghiên cứu và
tìm hiểu thực tế nhưng do thời gian hạn chế nên luận văn không thể tránh
khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong nhận đợc sự quan tâm đóng góp ý kiến
của thầy cô, bạn bè và đồng nghiệp để luận văn có thể được hoàn thiện hơn.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Tác giả

Nguyễn Minh Hạ


iii

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN.......................................................................................................................... i
LỜI CẢM ƠN............................................................................................................................... ii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.................................................................................................. vii
DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH, SƠ ĐỒ......................................................................... viii
DANH MỤC BẢNG............................................................................................................... viii
DANH MỤC CÁC HÌNH......................................................................................................... ix
TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.................................................................................. x
LỜI MỞ ĐẦU............................................................................................................................... 1
1. Tính cấp thiết của đề tài.................................................................................................. 1
2. Tổng quan nghiên cứu liên quan đến đề tài........................................................ 2
3. Mục tiêu, mục đích nghiên cứu................................................................................... 3
3.1. Mục tiêu nghiên cứu..................................................................................................... 3

3.2. Mục đích nghiên cứu.................................................................................................... 4
4. Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu....................................................... 4
5. Phương pháp nghiên cứu............................................................................................. 4
6. Kết cấu luận văn................................................................................................................. 5
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
TRONG NGÂN HÀNG............................................................................................................. 6
1.1 Tổng quan về nhân sự.................................................................................................. 6
1.1.1 Khái niệm nhân sự.............................................................................................. 6
1.1.2 Khái niệm về quản trị nhân sự..................................................................... 7
1.2 Tổng quan về quản trị nhân sự................................................................................ 8
1.2.1 Vai trò của quản trị nhân sự........................................................................... 8
1.2.2 Tầm quan trọng của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp .........9
1.2.3 Vai trò và chức năng của bộ phận quản trị nhân sự trong doanh nghiệp 10

1.2.3.1 Vai trò của bộ phận quản trị nhân sự................................................. 10
1.2.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của bộ phận quản trị nhân sự ...........11
1.3 Nội dung quản trị nhân sự........................................................................................ 13
1.3.1 Mục tiêu của quản trị nhân sự.................................................................... 13


iv

1.3.2 Hoạch định nhân sự......................................................................................... 14
1.3.3 Phân tích công việc.......................................................................................... 15
1.3.4 Tuyển dụng nhân sự........................................................................................ 17
1.3.5 Đào tạo và phát triển nhân sự.................................................................... 20
1.3.6 Chính sách đãi ngộ........................................................................................... 21
1.3.7 Đánh giá thành tích của nhân sự.............................................................. 22
1.3.7.1 Đánh giá mức độ đạt chuẩn cơ cấu các loại nhân sự...............22
1.3.7.2 Đánh giá chất lượng nhân sự của doanh nghiệp thể hiện bằng chất


lượng các công việc được phân công đảm nhiệm.................................... 23
1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nhân sự trong doanh nghiệp . 25
1.4.1 Nhóm các nhân tố ảnh hưởng bên ngoài............................................ 25
1.4.2. Nhóm các nhân tố ảnh hưởng bên trong............................................ 26
1.5 Các tiêu chí đánh giá hoạt động quản trị nguồn nhân sự ngân hàng
......................................................................................................................................................... 27
1.5.1. Đánh giá mức độ đạt chuẩn cơ cấu các loại nhân sự của doanh nghiệp 27
1.5.2. Đánh giá chất lượng nhân sự của doanh nghiệp thể hiện bằng chất lượng

các công việc được phân công đảm nhiệm................................................... 28
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI NGÂN
HÀNG TMCP AN BÌNH – CHI NHÁNH QUẢNG NINH........................................... 30
2.1. Giới thiệu về ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Quảng Ninh ...30
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển............................................................... 30
2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý.................................................................................. 32
2.1.3 Nhiệm vụ, chức năng...................................................................................... 35
2.2. Thực trạng hoạt động quản trị nhân sự tại ngân hàng TMCP An Bình –
Chi nhánh Quảng Ninh....................................................................................................... 35
2.2.1 Tình hình nhân sự tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Quảng

Ninh....................................................................................................................................... 35
2.2.1.1 Tình hình lao động quản lý....................................................................... 35
2.2.1.2 Tình hình về cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ................................. 36
2.2.2 Công tác hoạch định nhân sự.................................................................... 38
2.2.3 Công tác tuyển dụng nhân sự.................................................................... 42
2.2.4 Công tác đào tạo và phát triển nhân sự................................................ 48
2.2.5 Công tác đãi ngộ nhân sự............................................................................ 60v

2.2.5.1.Tiền lương......................................................................................................... 60
2.2.5.2. Các yếu tố đãi ngộ phi tài chính........................................................... 63
2.3 Phân tích thực trạng các nhân tố ảnh hưởng ............................................... 63
2.3.1 Các nhân tố ảnh hưởng bên ngoài.......................................................... 63
2.3.2 Các nhân tố bên trong.................................................................................... 64
2.4 Đánh giá chung về công tác quản trị nhân sự tại ngân hàng TMCP An
Bình- Chi nhánh Quảng Ninh.......................................................................................... 65
2.4.1 Những kết quả đạt được............................................................................... 66

2.4.2 Nhưng mặt hạn chế và nguyên nhân ...................................................... 67
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH – CHI NHÁNH
QUẢNG NINH........................................................................................................................... 75
3.1. Định hướng và mục tiêu phát triển của ngân hàng TMCP An Bình – Chi
nhánh Quảng Ninh................................................................................................................ 75
3.1.1 Mục tiêu phát triển của ABBank Quảng Ninh ..................................... 75

3.1.2 Định hướng phát triển của ABBank Quảng Ninh............................. 75
3.1.2.1 Đổi mới, bổ sung và hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động

kinh doanh........................................................................................................................ 75
3.1.2.2 Mở rộng quy mô, tập trung phát triển bán lẻ.................................. 75
3.1.2.3 Định hướng công tác quản trị nhân sự của Ngân hàng TMCP An Bình -

Chi Nhánh Quảng Ninh trong thời gian tới..................................................... 76
3.1.2.4 Định hướng phát triển dịch vụ tại Ngân hàng TMCP An Bình - Chi

Nhánh Quảng Ninh....................................................................................................... 77

3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại ngân hàng
TMCP An Bình – Chi nhánh Quảng Ninh trong giai đoạn 2019-2021........79
3.2.1 Giải pháp hoàn thiện chức năng thu hút, bố trí nhân sự............79

3.2.1.1 Hoàn thiện chính sách tuyển dụng...................................................... 79
3.2.1.2 Hoàn thiện công tác hoạch định nhân sự........................................ 82
3.2.2 Giải pháp hoàn thiện chức năng đào tạo và phát triển nhân sự
................................................................................................................................................. 85

3.2.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo.......................................................................... 85
3.2.2.2 Áp dụng phương pháp đào tạo cho từng vị trí công việc.......85
3.2.2.3 Cần tổ chức đánh giá sau đào tạo....................................................... 87


vi

3.2.2.4 Thực hiện đúng quy trình đào tạo lại, bồi dưỡng........................87
3.2.3 Giải pháp hoàn thiện công tác đãi ngộ nhân sự.............................. 89
3.2.3.1 Áp dụng phương pháp phân tích định lượng đánh giá năng lực thực

hiện công việc của từng nhân viên..................................................................... 89
3.2.3.2 Cần tổ chức tốt việc cung cấp thông tin phản hồi cho nhân viên
................................................................................................................................................. 90

3.2.3.3 Hoàn thiện chế độ tiền lương................................................................. 91
3.2.3.4 Hoàn thiện việc đánh giá thi đua cho các phòng ......................... 93
3.2.4 Các biện pháp hỗ trợ đề hoàn thiện công tác quản trị nhân sự
................................................................................................................................................. 93

3.2.4.1 Phát triển văn hóa tổ chức phù hợp với môi trường kinh doanh

................................................................................................................................................. 93

3.2.4.2 Áp dụng thành tựu của công nghệ thông tin................................. 94
3.3 Một số kiến nghị và đề xuất..................................................................................... 94
3.3.1 Kiến nghị với các khối/ ban hội sở.......................................................... 94
3.3.2 Kiến nghị đối với các trường, trung tâm đào tạo............................ 95
KẾT LUẬN.................................................................................................................................. 95
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................................. 97
PHỤ LỤC......................................................................................................................... 99


vii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

ABBANK

: Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình

BHLĐ

: Bảo hiểm lao động

CBCNV

: Cán bộ công nhân viên

CSĐTKV

: Cơ sở đào tạo khu vực


HĐQT

: Hội đồng quản trị

HĐV

: Huy động vốn

NH

: Ngân hàng

NH TMCP

: Ngân hàng thương mại cổ phần

NLĐ

: Người lao động

NS

: Nhân sự

QTNNS

: Quản trị nhân sự

TTĐT


: Trung tâm đào tạo


viii

DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH, SƠ ĐỒ
DANH MỤC BẢNG
Bảng 2.1: Số lượng lao động quản lý........................................................................ 35
Bảng 2.2: Số lượng cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ......................................... 37
Bảng 2.3: Nguồn tuyển dụng tại Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Quảng

Ninh............................................................................................................................................... 44
Bảng 2.4: Đánh giá kết quả tuyển dụng theo một số tiêu chí....................... 47
Bảng 2.5: Tình hình thực hiện công tác đào tạo năm 2016-2017 của Ngân hàng

TMCP An Bình – Chi nhánh Quảng Ninh.................................................................. 52
Bảng 2.6: Kinh phí đào tạo bình quân của Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh

Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2018............................................................................... 53
Bảng 2.7: Số lượt cán bộ được đào tạo hàng năm............................................ 53
Bảng 2.8: Tỷ lệ trình độ cán bộ phân loại theo hình thức đào tạo (2016 – 2018)
......................................................................................................................................................... 54

Bảng 2.9: Hình thức đào tạo tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Quảnh

Ninh giai đoạn 2016-2018.................................................................................................. 55
Bảng 2.10: Nhận xét về đào tạo của 73 CBCNV tại Ngân hàng TMCP An Bình –

Chi nhánh Quảng Ninh....................................................................................................... 59

Bảng 2.11: Thu nhập bình quân 1 năm của người lao đông giai đoạn 2016 – 2018

của Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Quảng Ninh................................ 61
Bảng 2.12:Kết quả điều tra đánh giá về mức độ hài lòng với chính sách thưởng của

Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Quảng Ninh......................................... 62
Bảng 2.13. Kết quả đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thăng tiến tại NH

63
Bảng 2.14. Bảng đánh giá nhân sự nội bộ của Ngân hàng TMCP An Bình – Chi

nhánh Quảng Ninh................................................................................................................ 69
Bảng 2.15. Bảng thu nhập bình quân nhân viên và chế độ khen thưởng của một số

ngân hàng.................................................................................................................................. 72


ix

DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Quảng

Ninh............................................................................................................................................... 32
Hình 2.2: Biểu đồ hiển thị nguồn tuyển dụng tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi

nhánh Quảng Ninh................................................................................................................ 45
Hình 2.3. Biểu đồ thể hiện doanh thu của các ngân hàng TMCP An Bình
......................................................................................................................................................... 73

DANH MỤC SƠ ĐỒ

Sơ đồ 1.1 Quy trình phân tích công việc.................................................................. 17
Sơ đồ 1.2: Quy trình tuyển dụng.................................................................................. 18


x

TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. Các thông tin chung
1.1 Tên luận văn: Quản trị nhân sự tại ngân hàng TMCP An Bình –
Chi nhánh Quảng Ninh
1.2 Tác giả: Nguyễn Minh Hạ
1.3 Chương trình: Thạc sỹ điều hành cao cấp - EMBA
1.4 Bảo vệ năm: 2019
1.5 Giáo viên hướng dẫn: PGS,TS Nguyễn Thu Thủy
2. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở lý luận và đánh giá thực trạng, luận văn đề xuất các
giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại ngân hàng
TMCP An Bình – Chi nhánh Quảng Ninh.
- Khái quát lý thuyết về công tác quản trị nhân sự của doanh nghiệp, bao
gồm khái niệm, vai trò, nội dung quản trị nhân sự, các nhân tố ảnh hưởng.

- Khái quát những vấn đề chung về hoạt động, chức năng, nhiệm
vụ nhân sự tại ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Quảng Ninh.
- Phân tích đánh giá thực trạng quản trị nhân sự tại ngân hàng
TMCP An Bình – Chi nhánh Quảng Ninh. Từ đó đưa ra các đánh giá về
kết quả đạt được và hạn chế, phân tích nguyên nhân các hạn chế đó
- Đề xuất 04 nhóm giải giải pháp nhằm quản trị nhân sự tại ngân
hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Quảng Ninh.
3. Những đóng gióp của luận văn
Thứ nhất, luận văn đã hệ thống hóa được cơ sở lý luận cơ bản

về nhân sự. Những yêu cầu quản trị đối với ngân hàng - luận văn cũng
nghiên cứu kinh nhgiệm quản trị nhân sự tại ngân hàng;


xi

Thứ hai, luận văn phân tích tình hình quản trị nhân sự tại Ngân
hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Quảng Ninh trong thời gian qua. Đồng
thời đánh giá các kết quả đạt được cũng như phân tích những hạn chế
còn tồn tại và nguyên nhân của sự hạn chế đó đối với quá trình quản trị
nhân sự tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Quảng Ninh;

Thứ ba, luận văn đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm quản
trị nhân sự tại tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Quảng Ninh.


1

LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Quản trị nhân sự là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng, vì “Mọi quản trị suy
cho cùng cũng là quản trị con người”. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp, nguồn nhân sự luôn được đánh giá là nguồn lực quan trọng hàng
đầu, quyết định đến sự thành công của doanh nghiệp. Ngân hàng TMCP An Bình –
Chi nhánh Quảng Ninh là một định chế tài chính có vai trò quan trọng trong việc
phát triển nhiệm vụ kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, làm thế nào để
tăng cường chất lượng nguồn nhân lực, hướng tới mục tiêu tăng hiệu quả và giá
trị cho ngân hàng cũng tạo áp lực cho công tác quản trị nhân sự của chi nhánh.
Do vậy, việc lựa chọn đề tài Quản trị nhân sự tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi
nhánh Quảng Ninh có ý nghĩa khoa học và thực tiễn.

Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự để tạo động lực cho từng cá nhân
trong doanh nghiệp và kết hợp động lực của tất cả người lao động trong doanh
nghiệp. Để tạo cho người lao động phải biết chủ động trong công việc của họ; tạo
ra năng suất lao động chung cho doanh nghiệp; phải đề cao tinh thần trách nhiệm
và ý thức tự quản cho từng cá nhân, từng nhóm công tác; mỗi người lao động
phải gắn với kết quả cuối cùng của công việc mình đảm nhận; có sự phân công
lao động rõ ràng để mọi người biết mình làm việc dưới quyền ai và ai là người
kiểm tra kết quả công việc của mình. Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự là sắp
đặt những người có trách nhiệm, có trình độ chuyên môn để làm các công việc cụ
thể. Là việc hình thành các quy chế làm việc, cải thiện điều kiện lao động, tạo môi
trường văn hoá hợp lý đồng thời thu hút được các nhân sự từ nơi khác đến, đẩy
mạnh việc nâng cao tay nghề cho người lao động. Vì vậy có thể khẳng định: việc
hoàn thiện công tác quản trị nhân sự trong doanh nghiệp là hết sức quan trọng, là
thực sự cần thiết cho sự phát triển của doanh nghiệp.
Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Quảng Ninh là ngân hàng thương
mại có vị trí quan trọng cả về kinh tế và xã hội. Để giải quyết hài hoà được các lợi
ích cũng như các mục tiêu của mình ngân hàng đã nhiều lần tiến hành cải tiến cơ


2

cấu tổ chức cho phù hợp với tình hình thực tế của từng giai đoạn để nâng cao
hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, việc cải tiến, chuyển đổi đó chưa mang tính
khoa học và chiến lược, vẫn còn những bất hợp lý và không phù hợp. Do vậy
để đáp ứng được chiến lược kinh doanh trong thời gian tới và khắc phục
những tồn tại của tổ chức quản trị nhân sự hiện hành, việc hoàn thiện cơ cấu
tổ chức bộ máy quản trị nhân sự là yếu tố khách quan và mang tính cấp bách.
Để nâng cao năng lực cạnh tranh, một thực tế đặt ra cho Ngân hàng TMCP An
Bình – Chi nhánh Quảng Ninh là phải làm tốt công tác quản lý lao động và sử dụng lao
động có hiệu quả là hết sức quan trọng. Làm tốt công tác này là điều kiện để nâng cao

năng suất lao động, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, đảm bảo sự tồn tại và phát triển
của đơn vị, là nền tảng vững chắc góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh
tế xã hội của đất nước nói chung và của địa phương nói riêng.

Chính vì nhận thức được tầm quan trọng và sự cần thiết của công
tác quản trị nhân sự trong doanh nghiệp, dưới sự hướng dẫn khoa học
của PGS.TS Nguyễn Thu Thủy cùng với sự tạo điều kiện giúp đỡ của
Ban giám đốc và tập thể cán bộ tại ngân hàng em đã chọn đề tài “Quản
trị nhân sự tại ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Quảng Ninh”.
2. Tổng quan nghiên cứu liên quan đến đề tài
Nhân sự có vai trò rất quan trọng quyết định đến thành công hay thất bại đối
với hoạt động của một doanh nghiệp. Quản trị NS tốt sẽ giúp cho doanh nghiệp
hoạt động và phát triển bền vững. Việc các ngân hàng không ngừng hoàn thiện
công tác quản trị NS của mình là điều tất yếu. Chính vì tầm quan trọng của công
tác quản trị NS, nên đã có nhiều luận văn, hội thảo, đề tài nghiên cứu khoa học…
viết về đề tài này. Có thể kể đến một số các công trình sau:
- PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân – Ths Nguyễn Vân Điềm – Giáo trình quản trị
nhân lực, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 2018. Đây là tài liệu gần như bắt buộc
đối với tất cả các sinh viên chuyên ngành Kinh tế quản trị nhân sự, đồng thời là tài
liệu phục vụ cho việc nghiên cứu môn học kinh tế nhân sự của các sinh viên trong và
ngoài ngành, là tài liệu tham khảo bổ ích cho những người đang công


3

tác trong lĩnh vực tổ chức, quản lý nhân sự ở các cơ quan, doanh
nghiệp và trong các ngành, các lĩnh vực liên quan.
- TS Nguyễn Hữu Thân – Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Lao động –
Xã hội, Hà Nội 2008. Đây là tài liệu bắt buộc đối với sinh viên chuyên ngành
Kinh tế nhân lực, đồng thời là tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu môn học

kinh tế nhân lực của các sinh viên trong và ngoài ngành, là tài liệu tham khảo
bổ ích cho những người đang công tác trong lĩnh vực tổ chức, quản trị nhân
sự ở các cơ quan, doanh nghiệp và trong các ngành, các lĩnh vực liên quan.
- Nguyên Tấn Thịnh – Giáo trình Quản lý nhân lực trong doanh

nghiệp, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội 2008. Tài liệu cung cấp các
khái niệm, nội dung cơ bản của hoạt động quản trị nhân lực trong
doanh nghiệp từ lúc hình thành nhân lực đến việc tổ chức sử dụng có
hiệu quả và phát triển nhân lực đó trong doanh nghiệp.
- “Phát triển nhân sự đáp ứng yêu CNH -HĐH và hội nhập quốc

tế” - Tổng thuật hội thảo và kết luận Hội thảo của TS Nguyễn Duy Hùng
- NXB Chính trị quốc gia - Sự thật Ngày 24/8/2012.
- “Hoàn thiện chính sách đào tạo phát triển nhân lực ở Huyện

Đông Anh giai đoạn 2006 - 2010” - Tác giả Hoàng Thanh Lân - Luận văn
Thạc sỹ Kinh tế quản lý Công, Học viện Hành chính, năm 2006.
Các công trình nghiên cứu đã có những đóng góp nhất định trong việc cung
cấp cơ sở lý luận về quản trị nhân sự. Tuy nhiên, chưa có bất kỳ công trình
nghiên cứu nào về Quản trị nhân sự tại ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh
Quảng Ninh. Do đó, đề tài này vẫn là cần thiết và có ý nghĩa lý luận, thực tiễn.

3. Mục tiêu, mục đích nghiên cứu
3.1. Mục tiêu nghiên cứu
-

Trong khuôn khổ đề tài, điều kiện công tác, tác giả tập trung

nghiên cứu về công tác quản trị nhân sự tại ngân hàng TMCP An Bình –
Chi nhánh Quảng Ninh.4

- Mục tiêu chính của luận văn đi sâu nghiên cứu về quản trị nhân sự tại
ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Quảng Ninh để làm rõ thực trạng, tính
cấp thiết và quản trị nhân sự để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

3.2. Mục đích nghiên cứu
- Tổng hợp cơ sở lý luận về quản trị nhân sự.
- Khái quát những vấn đề chung về hoạt động, chức năng, nhiệm
vụ nhân sự tại ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Quảng Ninh.
- Phân tích đánh giá thực trạng quản trị nhân sự tại ngân hàng TMCP An Bình
– Chi nhánh Quảng Ninh.
- Đưa ra một số giải pháp nhằm quản trị nhân sự tại ngân hàng TMCP An Bình
– Chi nhánh Quảng Ninh.
4. Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác quản trị nhân sự tại ngân
hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Quảng Ninh, nghiên cứu cách quản trị nhân viên,
hoạt động tuyển dụng, hoạt động giữ người, chế độ khen thưởng phúc lợi xã hội.
- Phạm vi nghiên cứu: tại ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Quảng
Ninh trong khoảng thời gian năm 2015 đến năm 2018, chủ yếu tập trung nghiên
cứu công tác quản trị nhân sự tại công ty bao gồm các vấn đề: Công tác hoạch
định, công tác tuyển dụng, công tác bố trí sử dụng, đào tạo và công tác đánh giá,
đãi ngộ nhân sự tại ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Quảng Ninh.

5. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu chủ yếu sử dụng trong luận văn này là phương pháp
thống kê phân tích các số liệu thông tin thực tế thu thập được tại ngân hàng TMCP An
Bình – Chi nhánh Quảng Ninh. Bài luận văn tốt nghiệp sẽ khái quát, mô tả công tác

quản trị nhân sự tại công ty và các phương pháp so sánh. Ngoài ra luận văn còn sử
dụng phương pháp khảo sát 60 nhân viên tại ngân hàng khảo sát sự hài lòng của
nhân viên về công việc, tiền lương, tiền thưởng, áp lực công việc… Từ đó


5

có các giải pháp được đưa ra nhằm giúp Ngân hàng có hướng đi tích
cực và tốt hơn trong tác quản trị nhân sự của mình.
- Khi tiến hành phân tích thực trạng công tác quản trị nhân sự tại
ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Quảng Ninh, cũng như những
chính sách nhân sự của Ngân hàng, tác giả sử dụng các phương pháp
thu thập số liệu, các phương pháp phân tích, so sánh…
- Các phương pháp dự báo, dự đoán, tham vấn ý kiến của chuyên
gia được tác giả áp dụng trong quá trình nghiên cứu, đưa ra các biện
pháp nâng cao chất lượng quản lý nhân sự trong Ngân hàng.
Tất cả các phương pháp trên đều dựa vào nguồn thông tin thứ cấp bao
gồm các tài liệu, giáo trình có liên quan đến đề tài và nguồn thông tin sơ cấp
thông qua việc tìm hiểu, tiếp xúc, điều tra thực tế trong nội bộ doanh nghiệp.

Để hoàn thành luận văn này, trong quá trình nghiên cứu tác giả sử
dụng một số phương pháp nghiên cứu sau:
- Khi nghiên cứu những lý luận chung về quản trị nhân lực và
quản trị nhân sự, thì tác giả sử dụng các phương pháp: phương pháp
tiếp cận hệ thống, trích dẫn, thống kê tổng hợp.
6. Kết cấu luận văn
Ngoài phần lời mở đầu, phụ lục, danh mục bảng biểu, chữ viết tắt, tài liệu
tham khảo và kết luận, kết cấu chính của luận văn bao gồm ba chương sau đây:

Chương 1: Cơ sở lý thuyết về công tác quản trị nhân sự trong ngân hàng


Chương 2: Thực trạng công tác quản trị nhân sự tại Ngân hàng TMCP
An Bình – Chi nhánh Quảng Ninh
Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự
tại Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Quảng Ninh


6

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
TRONG NGÂN HÀNG
1.1 Tổng quan về nhân sự
1.1.1 Khái niệm nhân sự
Có nhiều định nghĩa về nhân sự từ những khía cạnh khác nhau. Nhân sự là
một trong các nguồn lực quan trọng quyết định đến sự tồn tại và phát triển của
bất kỳ một doanh nghiệp nào. (Nguyễn Vân Điềm & Nguyễn Ngọc Quân, 2018, tr.7).
Trong một doanh nghiệp có nhiều nguồn lực khác nhau như vật lực, tài lực,
nguồn lực về công nghệ và nguồn lực về thông tin. Nhân sự được hiểu là nguồn
lực về con người. Nếu coi cả doanh nghiệp như một cơ thể hoàn chỉnh thì phần
máy móc, công nghệ được coi là phần xương của doanh nghiệp và nhân sự chính
là phần mềm để tạo ra một cơ thể hoàn chỉnh. Nhân sự khác với các nguồn lực
khác ở chỗ đó là quá trình vận động, phát triển nhân sự chịu tác động của yếu tố
tự nhiên (sinh lão bệnh tử), các yếu tố xã hội (việc làm, thất nghiệp...) và hoạt
động tâm lý trong chính bản thân họ. Những điều ấy khiến cho nhân sự là một
khái niệm phức tạp cần được nghiên cứu dưới nhiều góc độ. Nhân sự với cách
hiểu là một yếu tố trực tiếp tham gia vào phát triển kinh tế - xã hội, đó là khả năng
lao động của xã hội bao gồm những người có khả năng lao động.
Nhân sự là tổng thể các tiềm năng con người bao gồm có trí lực và thể lực và
nhân cách của con người được huy động vào quá trình lao động nhằm đáp ứng yêu
cầu của một tổ chức (Nguyễn Vân Điềm & Nguyễn Ngọc Quân, 2018, tr.8). Nhân sự

được nghiên cứu về số lượng và chất lượng. Số lượng nhân sự được thể hiện qua
các chỉ tiêu quy mô và tốc độ tăng. Các chỉ tiêu này liên quan chặt chẽ tới tốc độ tăng
dân số. Chất lượng nhân sự liên quan tới các yếu tố cấu thành lên bản chất bên trong
của nhân sự (sức khoẻ, trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn kỹ thuật...). Chất lượng
nhân sự là mức độ đáp ứng nhu cầu nhân sự về mặt toàn bộ, về mặt đồng bộ các loại,
phản ánh trình độ phát triển kinh tế xã hội (Đỗ Văn Phức, 2007, tr.8). Vậy nhân sự là
một nguồn lực quan trọng trong các yếu tố sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
bao gồm tất cả các cá nhân có khả năng lao động theo quy


7

định của nhà nước và những người thực tế tham gia lao động trong các
ngành kinh tế quốc dân. Vì vậy, doanh nghiệp cần khai thác nhân sự một
cách hợp lý để nâng cao hiệu quả cho quá trình sản xuất kinh doanh.

1.1.2 Khái niệm về quản trị nhân sự
Quản trị nhân sự là sự phối hợp một cách tổng thể các hoạt động
hoạch định, tuyển mộ, tuyển chọn, duy trì, phát triển, động viên và tạo mọi
điều kiện thuận lợi cho tài nguyên nhân sự thông qua tổ chức, nhằm đạt
được mục tiêu chiến lược và định hướng viễn cảnh của tổ chức. Đây là
một hoạt động quản trị trong quá trình quản lý doanh nghiệp. Quản trị
nhân sự bao gồm các công việc kế hoạch hoá , tổ chức, chỉ huy, phối hợp,
thu hút, sử dụng và phát triển nhân sự. (Nguyễn Hữu Thân, 2008, tr.17)
Thực chất quản trị nhân sự là công tác quản lý con người trong phạm vi
nội bộ một tổ chức, là sự ứng xử của tổ chức đối với người lao động trong
các công việc. Nói cách khác thì quản trị nhân sự chịu trách nhiệm về việc
đưa con người vào bộ máy của tổ chức giúp cho tổ chức hoạt động đạt được
mục tiêu chung. Trong quá trình hoạt động vì mục tiêu chung người lao động
sử dụng các nguồn lực của bản thân mình để thực hiện các công việc được

giao và họ được trả lương và được nhà quản trị giải quyết các vấn đề phát
sinh trong mối quan hệ lao động và xã hội. (Nguyễn Hữu Thân, 2008, tr.18)

Quản lý nhân sự được hiểu là những tác động hợp quy luật của
chủ thể quản lý nhân sự đến các khách thể quản lý nhân sự nhằm đạt
được các mục tiêu quản lý nhân sự đã đề ra. (Đỗ Văn Phức, 2007, tr.10)
Quản lý nhân sự là lĩnh vực theo dõi, hướng dẫn điều chỉnh, kiểm tra sự trao
đổi chất (năng lượng, thần kinh, bắp thịt,...) giữa con người và các yếu tố vật chất của
tự nhiên (công cụ, đối tượng lao động, năng lượng,...) trong quá trình tạo ra của cải
vật chất, tinh thần để thỏa mãn nhu cầu của con người nhằm duy trì, bảo vệ, sử dụng
và phát triển tiềm năng vô hạn của con người. Không một hoạt động nào của tổ chức
mang lại hiệu quả nếu thiếu quản lý nhân sự. Hay nói cách khác, mục tiêu


8

của bất kỳ tổ chức nào cũng là nhằm sử dụng một cách có hiệu quả
nhân sự của tổ chức để đạt mục tiêu đặt ra.
1.2 Tổng quan về quản trị nhân sự
1.2.1 Vai trò của quản trị nhân sự
Với việc coi nhân sự là một tài sản quý báu của doanh nghiệp thì
quản trị nhân sự có vai trò là:
Quản lý chính sách và đề ra chính sách liên quan đến tài nguyên nhân sự
doanh nghiệp : Bộ phận quản trị nhân sự đóng vai trò chủ yếu trong việc quản lý
chính sách, nhằm đảm bảo rằng chính sách do Nhà nước quy định được thực
hiện đúng và đầy đủ trong doanh nghiệp. Bộ phận quản trị nhân sự còn đề ra và
giải quyết các chính sách trong phạm vi của doanh nghiệp nhằm thực hiện mục
tiêu của tổ chức. Chính sách nhân sự được thực hiện thông qua việc cố vấn cho
người đứng đầu tổ chức trong việc đề ra và giải quyết những vấn đề liên quan
đến con người trong doanh nghiệp. (Nguyễn Hữu Thân, 2008, tr.27)

Tư vấn cho các bộ phận nhân sự trong doanh nghiệp : Một bộ phận nào đó
trong doanh nghiệp có thể có vấn đề công nhân bỏ việc, bộ phận có tỷ lệ công
nhân vắng mặt cao, bộ phận khác có vấn đề thắc mắc về chế độ phụ cấp… Trong
tất cả các vấn đề trên, người phụ trách về nhân sự và nhân viên bộ phận nhân sự
nắm vững chính sách nhân sự của Nhà nước và doanh nghiệp đảm nhận việc giải
quyết các vấn đề khó khăn cụ thể và tư vấn cho người đứng đầu doanh nghiệp
giải quyết những vấn đề phức tạp. Như vậy bộ phận quản trị đóng vai trò tư vấn
cho các nhà quản trị. (Nguyễn Hữu Thân, 2008, tr.27)
Cung cấp các dịch vụ: Vai trò cung cấp các dịch vụ tuyển dụng, đào tạo và
phúc lợi cho các bộ phận khác của quản trị nhân sự. Chẳng hạn như quản trị nhân sự
giúp đỡ các bộ phận khác trong việc tuyển mộ trắc nghiệm và tuyển chọn nhân viên.
Do tính chất chuyên môn hóa nên quản trị nhân sự thực hiện hay tư vấn phần lớn
công việc nhân sự sẽ có hiệu quả hơn các bộ phận khác đảm nhiệm. Thông thường
mấy khi các bộ phận khác đứng ra trực tiếp làm các chức năng của quản trị nhân sự,
các bộ phận khác cũng nhờ bộ phận quản trị nhân sự cung cấp các dịch vụ liên quan


9

đến việc quản trị nhân viên. Quyết định việc tuyển chọn nhân việc trong
điều kiện cơ chế thị trường là do các bộ phận chuyên môn quyết định,
nhưng để có đầy đủ các thông tin cho việc quyết định là do bộ phận
dịch vụ quản trị nhân sự cung cấp. (Nguyễn Hữu Thân, 2008, tr.28)
Kiểm tra nhân viên: Bộ phận quản trị nhân sự đảm nhận chức năng
kiểm tra quan trọng bằng cách giám sát các bộ phận khác đảm bảo việc thực
hiện các chính sách, các chương trình thuộc về nhân sự đã đề ra hay không.
Kiểm tra các thủ tục, kiểm tra các bộ phận khác đánh giá thành tích nhân viên
có đúng không, hay có bỏ sót 1 phần thành tích nào đó hay không. Kiểm tra
thông qua việc đo lường, đánh giá, phân tích các đơn khiếu nại, các tai nạn
lao động, các kỳ hạn chấm dứt hợp đồng, lý do vắng mặt của nhân viên, các

biện pháp kỷ luật, thúc đẩy các bộ phận khác quản trị tài nguyên nhân sự có
hiệu quả hơn. Các cuộc kiểm tra các bộ phận quản trị nhân sự phải được thực
hiện bằng văn bản thông báo các bộ phận được kiểm tra biết và báo cáo lên
nhà quản trị cấp trên của doanh nghiệp. (Nguyễn Hữu Thân, 2008, tr.29)

1.2.2 Tầm quan trọng của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp
Sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào
việc khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực: vốn, cơ sở vật chất, tiến
bộ khoa học kỹ thuật, người lao động. Các yếu tố này có mối quan hệ mật
thiết với nhau và tác động lại với nhau. Những yếu tố như: máy móc thiết bị,
của cải vật chất, công nghệ kỹ thuật đều có thể mua được, học hỏi được, sao
chép được, nhưng con người thì không thể. Vì vậy có thể khẳng định rằng
quản trị nhân sự có vai trò thiết yếu đối với sự tồn tại và phát triển của doanh
nghiệp. (Nguyễn Vân Điềm & Nguyễn Ngọc Quân, 2018, tr.8)
Con người, với khả năng sáng tạo, lao động cần cù siêng năng của mình,
đã phát minh ra những dụng cụ từ ban đầu là thô sơ cho đến phát triển công nghệ
cao, khoa học kỹ thuật cao như ngày nay đã phục vụ được nhu cầu bản thân và
phát triển xã hội. (Nguyễn Vân Điềm & Nguyễn Ngọc Quân, 2018, tr.9)


10

Quản trị nhân sự góp phần vào việc giải quyết các mặt kinh tế xã hội của vấn
đề lao động. Đó là một vấn đề chung của xã hội, mọi hoạt động kinh tế nói chung đều
đi đến một mục đích sớm hay muộn là làm sao cho người lao động hưởng thành quả
do họ làm ra. (Nguyễn Vân Điềm & Nguyễn Ngọc Quân, 2018, tr.9)

Quản trị nhân sự gắn liền với mọi tổ chức, bất kỳ một cơ quan tổ chức nào
cũng cần phải có bộ phận nhân sự. Quản trị nhân sự là một thành tố quan trọng
của chức năng quản trị, nó có gốc rễ và các nhánh trải rộng khắp nơi trong mọi tổ

chức. Quản trị nhân sự hiện diện ở khắp các phòng ban, bất cứ cấp quản trị nào
cũng có nhân viên dưới quyền, vì thế đều phải có quản trị nhân sự. Cung cách
quản trị nhân sự tạo ra bầu không khí văn hoá cho một doanh nghiệp. Đây cũng là
một trong những yếu tố quyết định đến sự thành bại của một doanh nghiệp.
(Nguyễn Vân Điềm & Nguyễn Ngọc Quân, 2018, tr.10)

Nghiên cứu quản trị nhân sự là cách các nhà quản trị tìm ra tiếng nói
chung với nhân viên, biết cách đặt câu hỏi, biết cách lắng nghe và biết phân
tích đánh giá chất lượng nhân viên của mình. Qua đó nhà quản trị tiến hành
sắp xếp, đào tạo, tuyển chọn nhân sự vào những vị trí thích hợp nhất đưa
doanh nghiệp thích ứng với sự phát triển của nền kinh tế. Bên cạnh đó việc
nhà quản trị hiểu suy nghĩ người lao động sẽ giúp họ được một tâm lý thoải
mái khi làm việc và tạo ra một môi trường làm việc năng động đạt chất lượng
cao. (Nguyễn Vân Điềm & Nguyễn Ngọc Quân, 2018, tr.10)
1.2.3 Vai trò và chức năng của bộ phận quản trị nhân sự trong doanh nghiệp

1.2.3.1 Vai trò của bộ phận quản trị nhân sự
Cùng với sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật và
văn hoá xã hội, mối quan hệ giữa con người với con người trong xã hội và lao
động ngày càng trở nên đa dạng, phong phú và phức tạp. Trải qua quá trình phát
triển lâu dài, tới nay quản trị doanh nghiệp đã trở thành một chức năng quản lý
quan trọng mà trong đó bộ phận quản trị nhân sự có vai trò như sau:
+ Vai trò tư vấn: Vai trò này thể hiện ở việc các nhà quản trị nhân sự, các

chuyên gia nhân sự họ thu thập thông tin, phân tích vấn đề nhằm thiết kế các giải


11

pháp, đưa ra sự trợ gúp và hướng dẫn đối với các nhà quản trị tại các

bộ phận khác để giải quyết các vấn đề nhân sự trong tổ chức.
+ Vai trò phục vụ: Các nhân viên của bộ phận quản trị nhân sự phục
vụ trực tiếp cho các cán bộ quản lý trực tiếp hay các bộ phận chức năng
khác trong tổ chức thông qua việc cung cấp các dịch vụ như tuyển dụng,
đào tạo, phúc lợi … tham gia quản lý, thực hiện các chế độ tiền lương, tiền
thưởng và các chế độ chính sách đối với người lao động.
+ Vai trò kiểm tra: phòng nhân sự được yêu cầu kiểm tra những chính
sách chức năng quan trọng trong nội bộ tổ chức. Để thực hiện vai trò này
phòng quản trị nhân sự xây dựng các chính sách và các thủ tục, quy chế và
giám sát việc thực hiện chúng. Khi thực hiện vai trò này thành viên bộ phận
quản trị nhân sụ được coi như người đại diên hoặc uỷ quyền của người quản
lý cấp cao. (Nguyễn Vân Điềm & Nguyễn Ngọc Quân, 2018, tr.30-32)

1.2.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của bộ phận quản trị nhân sự
Mỗi bộ phận doanh nghiệp đều có chức năng và nhiệm vụ riêng
và đều có vai trò quan trọng như nhau trong hoạt động sản xuất kinh
doanh của tổ chức. Tại mỗi doanh nghiệp bộ phận quản trị nhân sự đều
có các chức năng và nhiệm vụ chính sau đây:
* Chức năng:
- Bộ phận quản trị nhân sự là bộ phận giúp Giám đốc thực hiện các chức
năng tham mưu, tổng hợp, tổ chức phối hợp giữa các phòng, xưởng của Công ty
trong việc thực hiện các quyết định của Giám đốc và Lãnh đạo Công ty.
- Tham mưu cho Giám đốc trong công tác Tổ chức cán bộ, lao động tiền
lương, hành chính quản trị, thi đua khen thưởng, kỷ luật, bảo vệ. Công tác chăm lo đời
sống vật chất, tinh thần cho CBCNV, quản lý công tác văn thư lưu trữ, quản lý tài sản,
trang thiết bị làm việc, sinh hoạt thuộc văn phòng Công ty. - Thực hiện các quy định
về văn thư, lưu trữ, bảo mật, các nguyên tắc quản lý công văn, giấy tờ, đi,


12


đến, các biện pháp quản lý tài sản thuộc lĩnh lực chuyên môn. (Nguyễn
Vân Điềm & Nguyễn Ngọc Quân, 2018, tr.30-33)
* Nhiệm vụ:
- Tham mưu cho Lãnh đạo về công tác tổ chức nhân sự của Công ty.
- Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty trong việc thực hiện các chế độ, chính
sách (nâng lương, nâng bậc, tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, giải quyết các chế
độ BHXH…) với người lao động, kế hoạch trang bị BHLĐ cho người lao động.

- Xây dựng kế hoạch lao động, định biên, định mức lao động, theo
dõi tổng hợp tình hình sử dụng lao động, thu nhập từ tiền lương, phân
tích tình hình sử dụng lao động, trả lương cho CBCNV.
- Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho CBCNV.
- Hướng dẫn công tác thi đua, làm thường trực hội đồng: Thi đua,
khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, nâng bậc. Thực hiện chế độ báo cáo,
thống kê theo Quy định.
- Tham mưu và góp ý kiến với Lãnh đạo Công ty về việc tuyển
dụng, bố trí, sắp xếp lao động, sử dụng lao động và các Quy định hiện
hành khác trong toàn Công ty. Kiến nghị Lãnh đạo Công ty xử lý các
trương hợp vi phạm lỷ luật của Công ty.
- Kiểm tra định kỳ và đột xuất việc chấp hành chính sách, Pháp
luật của Nhà nước, các Quy chế, quy định của Công ty.
- Phối hợp các Cơ quan chính quyền tại địa phương để thực hiện
việc quản lý nhân khẩu, hộ khẩu trong Công ty theo Quy định hiện hành
của Nhà nước và hoạt động khác tại địa phương.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Công ty giao. Để cho doanh nghiệp
có thể hoạt động một cách liên tục và ngày càng phát triển thì việc thực hiện tốt các
chức năng này là điều vô cùng quan trọng, đòi hỏi các quản trị viên và nhân sự phải là
người được chuẩn bị và đào tạo tốt để có thể tham gia đóng góp vào các chủ trương,
chính sách, chương trình hoạt động của doanh nghiệp giúp cho doanhXem Thêm

×