Tải bản đầy đủ

Hoạch định chiến lược phát triển tổng công ty đông bắc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC

Ngành: Quản trị kinh doanh

ĐỖ NGỌC SƠN

Hà Nội - 2019


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ

HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC
Ngành: Quản trị kinh doanh
Chương trình: Điều hành cao cấp - EMBA
Mã số: 8340101

Họ và tên học viên: Đỗ Ngọc Sơn
Người hướng dẫn: PGS. TS. Lê Thái Phong

Hà Nội - 2019


i
LỜI CAM ĐOAN

Tôi cam đoan rằng luận văn “Hoạch định chiến lược phát triển Tổng công
ty Đông Bắc” là bài nghiên cứu của chính tôi.
Ngoài những tài liệu tham khảo được trích dẫn trong luận văn này, các số liệu,
kết quả nêu trong luận văn này là trung thực và chưa từng được công bố trong bất
kỳ công trình nào khác.
Không có sản phẩm/nghiên cứu nào của người khác được sử dụng trong luận
văn này mà không được trích dẫn theo đúng quy định.
Luận văn này chưa bao giờ được nộp để nhận bất kỳ bằng cấp nào tại các
trường đại học hoặc cơ sở đào tạo khác.

Hà Nội, năm 2019
Tác giả

Đỗ Ngọc Sơn


ii
LỜI CẢM ƠN
Trước hết, tác giả luận văn xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến PGS. TS. Lê
Thái Phong – Trưởng khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Ngoại thương đã cho tác
giả những lời khuyên xác đáng và tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tác giả hoàn thành
luận văn thạc sĩ này.
Đồng thời, tác giả muốn thể hiện sự cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo cùng
toàn thể nhân viên của Tổng công ty Đông Bắc đã giúp đỡ, tư vấn tác giả định
hướng nghiên cứu cũng như tạo điều kiện cho tác giả tìm hiểu, tiếp cận và thu nhập
thông tin, dữ liệu trong qua trình thực hiện luận văn thạc sĩ.


Bên cạnh đó, tác giả xin cảm ơn các thầy cô giáo Khoa Quản trị kinh doanhĐại học Ngoại thương Hà Nội đã để tạo điều kiện cho tác giả được học tập, nâng
cao kiến thức để hoàn thành khóa học thạc sĩ.
Tác giả xin cảm ơn những người thân trong gia đình, đồng nghiệp, bạn bè đã
ủng hộ, tạo điều kiện, chia sẻ khó khăn với tác giả trong suốt quá trình học tập và
nghiên cứu thực hiện luận văn thạc sĩ này.
Xin trân trọng cảm ơn.
Hà Nội, năm 2019
Tác giả

Đỗ Ngọc Sơn


iii
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN..................................................................................................... i
LỜI CẢM ƠN.......................................................................................................... ii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT................................................................... vii
DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU........................................................................ viii
DANH MỤC HÌNH................................................................................................ ix
TÓM TẮT LUẬN VĂN.......................................................................................... x
LỜI MỞ ĐẦU.......................................................................................................... 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT
TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP............................................................................ 5
1.1. Những khái niệm cơ bản về chiến lược phát triển...................................... 5
1.1.1. Khái niệm về chiến lược phát triển....................................................... 5
1.1.2. Phân loại chiến lược phát triển............................................................. 7
1.1.2.1. Phân loại theo phạm vi.................................................................... 7
1.1.2.2. Phân loại theo hướng tiếp cận......................................................... 8
1.1.3. Vai trò của chiến lược phát triển đối với sự tồn tại và phát triển của
doanh nghiệp................................................................................................... 9
1.1.4. Nội dung cơ bản của chiến lược phát triển........................................ 10
1.2. Những khái niệm cơ bản về hoạch định chiến lược phát triển................12
1.2.1. Khái niệm hoạch định chiến lược phát triển......................................12
1.2.2. Mục đích của hoạch định chiến lược phát triển.................................12
1.3. Quy trình hoạch định chiến lược phát triển.............................................. 13
1.3.1. Xác định sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu chiến lược.............................14
1.3.1.1. Xác định sứ mệnh.......................................................................... 14
1.3.1.2. Mục tiêu chiến lược....................................................................... 14
1.3.2. Phân tích môi trường kinh doanh....................................................... 15
1.3.3. Xây dựng các lựa chọn chiến lược...................................................... 15
1.3.4. Đánh giá và lựa chọn phương án chiến lược..................................... 16
1.3.5. Đề xuất và quyết định chiến lược........................................................ 17
1.4. Phân tích môi trường kinh doanh.............................................................. 18


iv
1.4.1. Phân tích môi trường vĩ mô................................................................. 18
1.4.1.1. Phân tích môi trường kinh tế......................................................... 18
1.4.1.2. Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố chính trị và luật pháp..........20
1.4.1.3. Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố xã hội................................... 20
1.4.1.4. Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ............................21
1.4.1.5. Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên................................ 22
1.4.1.6. Phân tích ảnh hưởng của môi trường toàn cầu.............................22
1.4.2. Phân tích môi trường ngành............................................................... 22
1.4.2.1. Phân tích đối thủ cạnh tranh hiện có............................................. 23
1.4.2.2. Phân tích áp lực của khách hàng.................................................. 25
1.4.2.3. Phân tích áp lực của nhà cung ứng............................................... 25
1.4.2.4. Phân tích các đối thủ tiềm ẩn........................................................ 26
1.4.2.5. Phân tích áp lực của sản phẩm mới thay thế................................. 27
1.4.3. Phân tích nội bộ................................................................................... 27
1.5. Các công cụ hoạch định chiến lược............................................................ 30
1.5.1. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài EFE...................................... 30
1.5.2. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong IFE........................................ 31
1.5.3. Ma trận hình ảnh cạnh tranh............................................................. 32
1.5.4. Mô hình phân tích SWOT................................................................... 33
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1...................................................................................... 36
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH ẢNH HƯỞNG
ĐẾN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC.....37
2.1. Khái quát về Tổng công ty Đông Bắc........................................................ 37
2.1.1. Quá trình hình thành, phát triển Tổng công ty Đông Bắc.................37
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh................................. 38
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động và các công ty thành viên.............38
2.2. Phân tích môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến hoạch định chiến lược
phát triển kinh doanh của Tổng công ty Đông Bắc......................................... 40
2.2.1. Phân tích môi trường vĩ mô................................................................. 40
2.2.1.1. Phân tích môi trường kinh tế......................................................... 40


v
2.2.1.2. Phân tích ảnh hưởng của điều kiện văn hóa - xã hội.....................45
2.2.1.3. Phân tích sự ảnh hưởng của chính trị - luật pháp.........................45
2.2.1.4. Phân tích ảnh hưởng của sự thay đổi công nghệ........................... 47
2.2.1.5. Phân tích ảnh hưởng của môi trường tự nhiên..............................50
2.2.1.6. Phân tích ảnh hưởng của môi trường toàn cầu.............................51
2.2.2. Phân tích môi trường ngành............................................................... 52
2.2.2.1. Phân tích đối thủ cạnh tranh hiện có............................................. 52
2.2.2.2. Phân tích áp lực của nhà cung ứng............................................... 55
2.2.2.3. Phân tích áp lực của khách hàng.................................................. 56
2.2.2.4. Phân tích áp lực của sản phẩm mới thay thế................................. 57
2.2.2.5. Phân tích đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn............................................ 58
2.2.3. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài EFE...................................... 59
2.3. Phân tích nội bộ ảnh hưởng đến việc hoạch định chiến lược phát triển của

Tổng công ty Đông Bắc...................................................................................... 60
2.3.1. Phân tích năng lực tài chính............................................................... 60
2.3.2. Phân tích trình độ công nghệ.............................................................. 66
2.3.3. Phân tích chất lượng nhân sự............................................................. 68
2.3.4. Phân tích năng lực marketing............................................................. 70
2.3.5. Phân tích cơ cấu tổ chức, năng lực quản lý....................................... 71
2.3.6. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong IFE........................................ 74
2.4. Một số nhận xét........................................................................................... 76
2.4.1. Cơ hội................................................................................................... 76
2.4.2. Thách thức........................................................................................... 76
2.4.3. Điểm mạnh........................................................................................... 77
2.4.4. Điểm yếu.............................................................................................. 77
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2...................................................................................... 78
CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CHO TỔNG CÔNG TY

ĐÔNG BẮC........................................................................................................... 79
3.1. Xác định sứ mệnh, tầm nhìn của Tổng công ty Đông Bắc.......................79
3.1.1. Sứ mệnh của Tổng công ty Đông Bắc................................................. 79


vi
3.1.2. Tầm nhìn của Tổng công ty Đông Bắc............................................... 79
3.2. Mục tiêu chiến lược phát triển của Tổng công ty Đông Bắc....................80
3.3. Ma trận SWOT để hình thành chiến lược phát triển của Tổng công ty
Đông Bắc............................................................................................................. 82
3.4. Đề xuất các giải pháp để thực hiện chiến lược phát triển của Tổng công ty

Đông Bắc............................................................................................................. 85
3.4.1. Giải pháp về tài chính.......................................................................... 85
3.4.1.1. Các chỉ tiêu chính.......................................................................... 86
3.4.1.2. Các giải pháp tài chính chủ yếu.................................................... 86
3.4.2. Giải pháp về nguồn nhân lực.............................................................. 88
3.4.2.1. Các chỉ tiêu chính.......................................................................... 88
3.4.2.2. Các giải pháp nguồn nhân lực chủ yếu.........................................88
3.4.3. Giải pháp về marketing....................................................................... 91
3.4.3.1. Các chỉ tiêu chính.......................................................................... 91
3.4.3.2. Các giải pháp marketing chủ yếu.................................................. 91
3.4.4. Giải pháp về hoạt động nghiên cứu và phát triển...............................92
3.4.5. Giải pháp về hợp tác hội nhập kinh tế quốc tế.................................... 93
3.4.6. Giải pháp về tổ chức quản lý............................................................... 94
3.4.6.1. Mô hình quản lý Công ty mẹ.......................................................... 94
3.4.6.2. Mô hình tổ chức Công ty mẹ.......................................................... 94
3.4.6.3. Cấu trúc lại các đơn vị thành viên................................................. 95
3.4.6.4. Hoàn thiện các hoạt động quản lý doanh nghiệp..........................96
3.4.6.5. Hoàn thiện hệ thống báo cáo, đánh giá hiệu quả hoạt động.........97
3.4.6.6. Quản lý sự thay đổi....................................................................... 97
3.5. Một số kiến nghị.......................................................................................... 98
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3.................................................................................... 100
KẾT LUẬN.......................................................................................................... 101
TÀI LIỆU THAM KHẢO..........................................................................................103


vii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Từ viết tắt

Nghĩa Tiếng Việt

CĐKT

Cân đối kế toán

CGH

Cơ giới hóa

CP

Cổ phần

CT

Công ty

CTCP

Công ty cổ phần

EFE

Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài

EVN

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

GDP

Tổng sản phẩm quốc nội

HLC

Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin

IFE

Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong

NĐ-CP

Nghị định – Chính phủ

NHNN

Ngân hàng Nhà nước

NHTM

Ngân hàng thương mại

PVN

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

QĐ-BCN

Quyết định – Bộ Công nghiệp

QĐ-HĐQT

Quyết định – Hội đồng quản trị

QP-AN

Quốc phòng – An ninh

R&D

Nghiên cứu và phát triển

SWOT

Ma trận SWOT

TCT

Tổng công ty

TKV

Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam

TMB

Công ty cổ phần kinh doanh Than miền Bắc - Vinacomin

TNHH

Trách nhiệm hữu hạn

TNHH 1TV

Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên


viii
DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1. Ma trận hình ảnh cạnh tranh giữa TCT Đông Bắc và một số đối thủ cạnh
tranh hiện có .............................................................................................................. 54
Bảng 2.2. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài EFE của TCT Đông Bắc ............. 59
Bảng 2.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của TCT Đông Bắc giai đoạn 2016-

2018 ........................................................................................................................... 60
Bảng 2.4. Bảng CĐKT hợp nhất của TCT Đông Bắc giai đoạn 2016-2018 ............ 62
Bảng 2.5. Các chỉ tiêu khả năng thanh toàn và tỷ suất sinh lời của TCT Đông Bắc giai

đoạn 2016-2018 ......................................................................................................... 64
Bảng 2.6. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong IFE của TCT Đông Bắc .............. 75
Bảng 3.1. Ma trận SWOT hình thành các định hướng chiến lược cho TCT Đông Bắc
................................................................................................................................... 82


ix
DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1. Cơ sở xây dựng chiến lược......................................................................................... 18
Hình 1.2. Mô hình 5 lực lượng cạnh trạnh Michael E. Porter........................................... 23
Hình 1.3. Phân tích đối thủ cạnh tranh hiện có....................................................................... 24
Hình 1.4: Ma trận SWOT................................................................................................................ 34
Hình 2.1. Cơ cấu tổ chức Tổng công ty Đông Bắc................................................................ 39
Hình 2.2. Biến động GDP của Việt Nam giai đoạn 2014-2018........................................ 40
Hình 2.3. Diễn biến lạm phát ở Việt nam giai đoạn 2014-2018....................................... 41
Hình 2.4. Diễn biến lãi suất giai đoạn 2014-2018................................................................. 43
Hình 2.5. Diễn biến tỷ giá USD/VNĐ giai đoạn 2014-2018............................................. 44


x
TÓM TẮT LUẬN VĂN
Luận văn “Hoạch định chiến lược phát triển Tổng công ty Đông Bắc” được
tiến hành nghiên cứu với mục đích sau cùng là xây dựng chiến lược phát triển cho Tổng
công ty Đông Bắc với tầm nhìn dài hạn; đồng thời, đề xuất những giải pháp cụ thể, có
cơ sở khoa học nhằm giúp TCT Đông Bắc có thể thực hiện thành công chiến lược phát
triển đã đề xuất, từ đó, giúp TCT Đông Bắc đẩy nhanh tốc độ phát triển, nâng cao chất
lượng dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo sự phát triển bền vững; đồng
thời, giúp TCT Đông Bắc thực hiện tốt sứ mệnh hoạt động của mình.

Qua quá trình nghiên cứu, luận văn đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:
Thứ nhất, luận văn đã khái quát hóa các vấn đề về chiến lược phát triển của
doanh nghiệp, xây dựng khung lý luận cho nghiên cứu về xây dựng chiến lược phát
triển cho một doanh nghiệp. Trong đó, luận văn đi sâu vào làm rõ: quy trình xây
dựng chiến lược phát triển cho doanh nghiệp; làm rõ các công cụ phục vụ cho quá
trình xây dựng chiến lược phát triển cho doanh nghiệp.
Thứ hai, luận văn vẽ bức tranh tổng thể về môi trường kinh doanh của TCT
Đông Bắc (bao gồm: môi trường vĩ mô, môi trường ngành) cũng như môi trường
nội bộ với nguyên tắc đảm bảo tính thời sự, logic và khoa học. Trong quá trình phân
tích, đánh giá, nghiên cứu đặc biệt quan tâm đến sự so sánh giữa TCT Đông Bắc với
các đối thủ cạnh tranh. Kết quả đạt được đó là nghiên cứu đã xác định được: thời cơ
mở ra, thách thức phải đối mặt, điểm mạnh, điểm yếu của TCT Đông Bắc, đó chính
là những căn cứ đặc biệt quan trọng cho việc xây dựng và lựa chọn chiến lược phát
triển tối ưu cho TCT Đông Bắc giai đoạn 2020-2030.
Thứ ba, luận văn sử dụng ma trận SWOT để xây dựng các định hướng chiến
lược từ những kết quả phân tích môi trường đã ghi nhận được; lựa chọn chiến lược
phát triển tối ưu cho TCT Đông Bắc giai đoạn 2020-2030.
Thứ tư, luận văn đã tiến hành đề xuất nội dung bản chiến lược phát triển cụ thể
cho TCT Đông Bắc giai đoạn 2020-2030; đồng thời, đưa ra một số giải pháp chủ
yếu, một số kiến nghị nhằm thực hiện chiến lược phát triển mà luận án đã đề xuất.


1
LỜI MỞ ĐẦU
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
Ngày nay, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt đang diễn ra trên tất cả các lĩnh
vực kinh doanh, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển được trên thương
trường thì việc quan trọng và cần thiết nhất là phải hướng doanh nghiệp mình theo
một chiến lược đúng đắn và phù hợp.
Năm 2007, sự kiện Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới
(WTO) đã đánh dấu một bước ngoặt lớn đối với nền kinh tế Việt Nam. Các cơ hội do
hội nhập kinh tế mang lại đã, đang và tiếp tục mở rộng tay chào đón các doanh nghiệp
năng động, biết tìm kiếm và tận dụng cơ hội đầu tư. Tuy nhiên, song hành bên cạnh các
cơ hội luôn tồn tại những mối đe dọa và nguy cơ tiềm ẩn có thể đến bất cứ lúc nào
khiến các doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn nếu như không có sự chuẩn bị tốt và đầy đủ
những giải pháp để đối phó. Thêm vào đó, sự tiến bộ không ngừng của khoa học công
nghệ cũng đang rút ngắn chu kỳ phát triển của sản phẩm và dịch vụ; toàn cầu hóa thị
trường làm gia tăng đáng kể các đối thủ cạnh tranh hiện tại và tiềm năng gia nhập
ngành, … Điều đó có nghĩa là thế giới kinh doanh đang đem đến cho khách hàng ngày
càng nhiều những quyền lực tự do lựa chọn, nhưng đồng thời cũng làm gia tăng các áp
lực cạnh tranh trong việc đáp ứng các nhu cầu mới.

Trong bối cảnh này, thành công không còn phụ thuộc vào việc định vị của
doanh nghiệp ở một thời điểm nhất định, mà là khả năng tương tác với các đối thủ
cạnh tranh trong dài hạn. Chính vì vậy, mỗi doanh nghiệp cần phải hoạch định và
triển khai những chiến lược phù hợp, hiệu quả để có thể tồn tại và phát triển bền
vững. Một chiến lược lựa chọn nếu phát huy được nội lực của doanh nghiệp để tận
dụng thành công các cơ hội đến từ môi trường bên ngoài hay tránh né, hạn chế được
những rủi ro và điểm yếu thì chắc chắn doanh nghiệp sẽ đủ sức cạnh tranh và đứng
vững trên thị trường. Chính vì vây, các doanh nghiệp muốn thành công và có lợi
nhuận thì cần có một chiến lược phát triển tốt với các giải pháp tối ưu.
Là một doanh nghiệp nòng cốt của ngành than, Tổng công ty Đông Bắc đã có
những hướng đi đúng để vượt qua những thách thức mà hội nhập kinh tế tạo ra cũng


2
như đã tận dụng hiệu quả những cơ hội mang lại để phát triển cho Tổng công ty. Tuy
nhiên trong những năm trở lại đây và trong thời gian tới, những thay đổi và bất ổn trong
nền kinh tế nói chung và những khó khăn thị trường trên địa bàn, kinh doanh của công
ty đang có những diễn biến phức tạp, khó lường và có nhiều thách thức. Để thực hiện
được những mục tiêu chiến lược đã đặt ra, cần xác định các chiến lược phát triển cụ thể
để thực hiện mục tiêu đó cũng như phải xác định được những ưu tiên về hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp; năng lực và nguồn lực cần huy động và phát triển; khách hàng
mục tiêu và sản phẩm dịch vụ sẽ cung cấp cho khách hàng; từ đó tạo dựng vị thế cạnh
tranh trong ngành và thực hiện mục tiêu dài hạn đã xác định. Nhận thức được tầm quan
trọng của vấn đề này, tác giả đã quyết định lựa chọn đề tài: “Hoạch định chiến lược
phát triển Tổng công ty Đông Bắc” làm luận văn thạc sỹ.

1.2. Tổng quan về tình hình nghiên cứu
Sự tồn tại và phát triển của mỗi một doanh nghiệp luôn được quyết định phần
lớn bởi chiến lược phát triển và điều này đã trở thành chủ đề tìm hiểu, phân tích của
nhiều nhà nghiên cứu.
Có một số lượng đáng kể các sách, giáo trình, tài liệu làm rõ về chiến lược
phát triển, giúp người đọc nói chung và các nhà quản lý doanh nghiệp nói riêng nắm
vững được nội dung, cách thức xây dựng cũng như lựa chọn chiến lược phát triển
phù hợp với doanh nghiệp. Ví dụ: Chiến lược cạnh tranh của Michael E. Porter
(2016), NXB trẻ; Lợi thế cạnh tranh của Micheal E. Porter (2016), NXB Trẻ; Quản
trị Marketing của Philip Kotler (2013), NXB Lao động – Xã hội; Khái luận về quản
trị chiến lược của Fred. R. David (2015), NXB Kinh tế TPHCM; Giáo trình quản trị
chiến lược (2013) thuộc Bộ môn Quản trị doanh nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân,
NXB Đại học Kinh tế Quốc dân; Giáo trình Marketing căn bản của tác giả Trần
Minh Đạo (2013), NXB Đại học Kinh tế Quốc dân; …
Xây dựng chiến lược kinh doanh trong các doanh nghiệp cũng được lựa chọn
làm đề tài luận văn tiến sĩ, thạc sĩ của nhiều tác giả, ví dụ như: luận văn tiến sĩ “Xây
dựng chiến lược phát triển Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam đến năm
2020” của tác giả Mai Anh Tài, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (2012);


3
luận văn tiến sĩ “Nghiên cứu chiến lược phát triển của Tổng công ty cổ phần Vân tải
Dầu khí đến năm 2025” của tác giả Nguyễn Ngọc Anh (2017); luận văn thạc sĩ
“Xây dựng chiến lược kinh doanh tại Công ty CP Giấy Việt giai đoạn 2015 – 2020”
của tác giả Nguyễn Khắc Diu, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế
(2015); luận văn thạc sĩ “Hoạch định chiến lược phát triển Tổng công ty Lương thực
miền Nam đến năm 2015” của tác giả Nguyễn Thanh Phương, Đại học Kinh tế
Thành phố Hồ Chí Minh (2008) …và còn khá nhiều đề tài khác.
Những công trình nghiên cứu trên là những tài liệu tham khảo hữu ích cho
người đọc về cơ sở lý luận cũng như phương pháp nghiên cứu về đề tài liên quan
đến xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, tác giả nhân
thấy, chưa có tài liệu nào nghiên cứu về chiến lược phát triển của Tổng công ty
Đông Bắc cũng như xây dựng chiến lược phát triển hiệu quả cho tổng công ty, do đó
tác giả nhận thấy lựa chọn đề tài “Hoạch định chiến lược phát triển Tổng công ty
Đông Bắc” là sự lựa chọn đúng đắn.
1.3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở phân tích những điểm mạnh, điểm yếu của
Tổng công ty Đông Bắc cũng như nhận định định những cơ hội thách thức trong
kinh doanh thời gian tới, tác giả đề xuất chiến lược phát triển của tổng công ty đến
năm 2030 và các giải pháp thực thi chiến lược.
Nhiệm vụ nghiên cứu: Đầu tiên, nghiên cứu cần hệ thống lý thuyết về chiến
lược trong doanh nghiệp làm cơ sở lý luận cho việc xây dựng chiến lược phát triển
của TCT Đông Bắc. Dựa trên cơ sở lý thuyết nghiên cứu phân tích môi trường kinh
doanh của TCT Đông Bắc để làm cơ sở thực tiễn cho việc xây dựng chiến lược tại
tổng công ty. Từ đó nghiên cứu đề xuất chiến lược phát triển cho Tổng công ty
Đông Bắc giai đoạn 2020-2030.
1.4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Chiến lược hiện tại và những căn cứ cần tính đến khi
xây dựng chiến lược phát triển của Tổng công ty Đông Bắc giai đoạn 2020-2030.
Phạm vi nghiên cứu:


4
- Nội dung: Nghiên cứu luận cứ khoa học cơ bản xây dựng chiến lược phát
triển của Tổng công ty Đông Bắc.
- Không gian: Tổng công ty Đông Bắc và một số doanh nghiệp cùng ngành
cạnh tranh trực tiếp.
- Thời gian: Từ năm 2016 đến năm 2018.
1.5. Phương pháp nghiên cứu
Trong quá trình thực hiện luận văn, các phương pháp nghiên cứu được sử dụng
là: thống kê, mô phỏng, so sánh tổng hợp, phân tích kinh tế.
Dữ liệu được thu thập dựa trên 2 nguồn sơ cấp và thứ cấp:
- Dữ liệu sơ cấp được thu thập thông qua việc trao đổi với lãnh đạo của Tổng
Công ty Đông Bắc.
- Dữ liệu thứ cấp được thu thập trên cơ sở kế thừa các kết quả nghiên cứu, khảo
sát của: Tổng cục Thống kê Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tạp chí Than

–Khoáng sản, Tổng công ty Đông Bắc, Công ty CP Than Hà Lầm – Vinacomin,
Công ty CP kinh doanh Than miền Bắc – Vinacomin, cũng như trên mạng Internet.
1.6. Kết cấu của luận văn
Luận văn được kết cấu thành 3 chương với kết cấu như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạch định chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

Chương 2: Phân tích môi trường kinh doanh ảnh hưởng đến chiến lược phát
triển của Tổng công ty Đông Bắc.
Chương 3: Đề xuất chiến lược phát triển cho Tổng công ty Đông Bắc.


5
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT
TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Những khái niệm cơ bản về chiến lược phát triển
1.1.1. Khái niệm về chiến lược phát triển
Từ rất lâu, thuật ngữ “chiến lược” được dùng trước tiên trong lĩnh vực quân sự.
Carl Von Clausewitz (1832), trong cuốn sách nổi tiếng của mình “Vom Kriege Trong cuộc chiến” đã định nghĩa chiến lược như là một cách thức để đánh trận và
kết thúc cuộc chiến.
Cuối thế kỷ 19, với sự phát triển khá phức tạp của xã hội, quan niệm về chiến
lược được mở rộng và bắt đầu được sử dụng trong quản lý và chính sách quốc gia.
Đến thế kỷ 20, các thuật ngữ “chiến lược chính” (grand strategy) và “chiến lược
được ưu tiên” (higher strategy) được đề cập đến như là nghệ thuật sử dụng các
nguồn tài nguyên cho sự phát triển và để đạt được các mục tiêu cụ thể của quốc gia.
Từ giữa thế kỷ 20, thuật ngữ “chiến lược” đã được sử dụng phổ biến trong lĩnh
vực kinh tế cả ở bình diện vĩ mô cũng như vi mô. Ở bình diện quản lý vĩ mô, “chiến
lược” được dùng để chỉ những kế hoạch phát triển dài hạn, toàn diện, cơ bản về
những định hướng chính của ngành, lĩnh vực hay vùng lãnh thổ. Đó là những chiến
lược phát triển thuộc quản lý vĩ mô. Ở bình diện quản lý vi mô, các chiến lược cũng
nhằm tới sự phát triển nhưng gắn chặt với ý nghĩa kinh doanh. Cho nên ở các doanh
nghiệp, người ta thường nói đến các “chiến lược kinh doanh” của doanh nghiệp.
Trong kinh doanh, nguồn lực của doanh nghiệp bao giờ cũng hữu hạn, môi
trường kinh doanh lại luôn biến động, trong lúc đó một doanh nghiệp lại phải đối
mặt với nhiều nhà cạnh tranh. Kinh doanh trên thương trường cũng chẳng khác gì
chiến đấu trên chiến trường. Từ đó nghệ thuật điều hành kinh doanh ở nhiều khía
cạnh nào đó tương tự như trong quân sự. Từ đó khái niệm về “chiến lược kinh
doanh” ra đời với những quan niệm như sau:
* Tiếp cận về phía “cạnh tranh”, một nhóm tác giả có quan điểm coi chiến lược
kinh doanh là một nghệ thuật để giành thắng lợi trong cạnh tranh:


6
- Theo Micheal E. Porter (1980): “Chiến lược cạnh tranh liên quan đến sự khác
biệt. Đó là việc lựa chọn cẩn thận một chuỗi hoạt động khác biệt để tạo ra một tập
hợp giá trị độc đáo”.
- Theo K. Ohmae (1982): “Mục đích của chiến lược là mang lại những điều
thuận lợi nhất cho mọi phía, đánh giá thời điểm tấn công hay rút lui, xác định đúng
ranh giới của sự thỏa hiệp” và ông nhấn mạnh: “Không có đối thủ cạnh tranh thì
không cần chiến lược, mục đích duy nhất của chiến lược là đảm bảo giành thắng lợi
bền vững đối với đối thủ cạnh tranh”.
* Theo hướng tiếp cận khác, có một nhóm tác giả cho rằng chiến lược là tập
hợp các kế hoạch làm cơ sở hướng dẫn các hoạt động:
- Theo James B. Quinn (1980): “Chiến lược là một dạng thức hoặc một kế
hoạch phối hợp các mục tiêu chính, các chính sách và các trình tự hành động thành
một tổng thể kết dính với nhau”.
- Theo William J. Guech (1980): “Chiến lược là một kế hoạch mang tính thống
nhất, tính toàn diện và tính phối hợp, được thiết kế để đảm bảo rằng các mục tiêu cơ
bản của một ngành sẽ được thực hiện”.
- Theo Alfred Chandler (1962): “Chiến lược bao hàm việc ấn định các mục tiêu
cơ bản dài hạn của ngành, đồng thời lựa chọn cách thức hoặc tiến trình hành động
và phân bổ các tài nguyên thiết yếu để thực hiện các mục tiêu đó”.
Qua một số ý tưởng và quan niệm đã được trình bày, ta thấy “chiến lược” là
một khái niệm khá trừu tượng, các quan niệm nêu trên không hoàn toàn giống nhau,
không đồng nhất. Thực ra khái niệm “chiến lược” chỉ tồn tại trong đầu óc, trong suy
nghĩ của ai đó có quan tâm đến chiến lược, đó là những phát minh, sáng tạo của
những Nhà chiến lược về cách thức hành động của doanh nghiệp trong tương lai sao
cho có thể giành được lợi thế trên thị trường, đạt được những mục tiêu cơ bản và
quan trọng nhất tạo đà cho sự phát triển vững chắc, không ngừng của doanh nghiệp
trong tương lai.
Từ những phân tích trên, có thể đưa ra định nghĩa về chiến lược phát triển của
một doanh nghiệp như sau:


7
Chiến lược phát triển là một chương trình tổng quát đưa doanh nghiệp
hướng đến mục tiêu cụ thể. Chiến lược phát triển vạch ra một bức tranh rõ ràng
về con đường đi đến mục tiêu, chiến lược phát triển chỉ rõ các nguồn lực phải có
và tổ chức các nguồn lực để đạt được mục tiêu và các chính sách cần đưa ra.

Để dễ hình dung hơn định nghĩa và các quan niệm trên, có thể cụ thể hoá như
sau: Chiến lược là một kế hoạch, trong đó phải bao gồm:
a. Những mục tiêu cơ bản, dài hạn (3 năm, 5 năm, 10 năm, ...), chỉ rõ những định

hướng phát triển của doanh nghiệp trong tương lai.
b. Các quyết định về những biện pháp chủ yếu để đạt được những mục tiêu đó.
c. Những chính sách lớn, quan trọng nhằm thu hút các nguồn lực, phân bổ và sử
dụng tối ưu các nguồn lực đó.
Tất cả những nội dung trên phải được xây dựng trong khuôn khổ môi trường
cạnh tranh sôi động và những biến cố bên ngoài đã được dự đoán trước. Tính định
hướng của chiến lược nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển liên tục, vững
chắc trong môi trường kinh doanh thường xuyên biến động. Các quyết định chiến
lược nhất thiết phải được đưa ra từ cấp lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp mới có
thể đảm bảo tính chuẩn xác của các quyết định dài hạn (về sản phẩm, thị trường,
đầu tư, đào tạo, ...), sự bí mật về thông tin và cạnh tranh trên thị trường.
Chiến lược luôn có tư tưởng tấn công để giành ưu thế trên thị trường. Chiến lược
phải được hoạch định và thực thi trên cơ sở nhận thức đúng đắn các cơ hội kinh doanh
và nhận thức được lợi thế so sánh của doanh nghiệp so với các đối thủ mới có thể thu
được thành công lớn nhất trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

1.1.2. Phân loại chiến lược phát triển
1.1.2.1. Phân loại theo phạm vi
- Chiến lược tổng quát: Là chiến lược vạch ra trong khoảng thời gian dài và
thường được tập trung vào các mục tiêu như: Tăng hiệu quả hoạt động (hiệu quả cao
nhất, chi phí thấp nhất), tạo thế lực trên thị trường, bảo đảm an toàn trong kinh doanh.


8
- Chiến lược bộ phận: Bao gồm rất nhiều các chiến lược chức năng như; chiến
lược sản xuất, tài chính, phát triển nguồn nhân lực, marketing, nghiên cứu và phát
triển......
1.1.2.2. Phân loại theo hướng tiếp cận
+ Chiến lược tập trung vào những yếu tố then chốt: Với chiến lược này tư tưởng
chỉ đạo hoạch định chiến lược không dàn trải các nguồn lực, phải tập trung vào những

lĩnh vực có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển trước mắt cũng như lâu dài của
tổ chức.
+ Chiến lược dựa trên ưu thế tương đối: Hoạch định chiến lược bắt đầu từ việc
dựa vào phân tích so sánh sản phẩm hay dịch vụ có chi phí tương đối nhỏ so với đối
thủ cạnh tranh, qua đó tìm ra ưu thế tương đối của mình, dựa vào đó để xây dựng
chiến lược cho mình.
+ Chiến lược sáng tạo tấn công: Để thực hiện chiến lược này thì tổ chức phải
nhìn thẳng vào những vấn đề được coi là phổ biến, bất biến tưởng chừng không thể
làm khác được để xem xét chúng. Cần đặt ra nhiều câu hỏi, những nghi ngờ về
những vấn đề tưởng như đã kết luận. Từ việc đặt liên tiếp các câu hỏi và sự nghi
ngờ bất biến của vấn đề, doanh nghiệp có thể khám phá ra những vấn đề mới mẻ, có
lợi cho tổ chức và tìm cách đẩy mạnh trong chiến lược phát triển.
+ Chiến lược khai thác các khả năng tiềm tàng: Xây dựng chiến lược này dựa
trên sự phân tích có hệ thống thông tin nhằm khai thác khả năng có thể có của tất cả
các yếu tố khác bao quanh nhân tố then chốt. Từ đó tìm cách sử dụng, phát huy tối
ưu nguồn lực của doanh nghiệp để mang lại hiệu quả kinh doanh cao nhất.
+ Chiến lược liên kết (Hội nhập): Thiết lập một sự liên kết hay một hiệp hội chặt
chẽ với một đối tác lớn có thể là một chiến lược tốt. Một đối tác có thể giới thiệu công
nghệ mới, đào tạo phương pháp sản xuất mới, sản phẩm mới và thị trường mới. Liên
kết có thể có nhiều hình thức: hợp đồng hợp tác kinh doanh, hình thức phù hợp nhất

đối với một dự án dài hạn phù hợp với công ty đang mở rộng danh mục sản phẩm,
một hợp đồng chuyển giao công nghệ hoặc liên doanh.


9
1.1.3. Vai trò của chiến lược phát triển đối với sự tồn tại và phát triển của
doanh nghiệp
Một chiến lược tốt được thực hiện hiệu quả sẽ giúp các nhà quản lý và nhân
viên mọi cấp xác định mục tiêu, nhận biết phương hướng hành động, góp phần vào
sự thành công của doanh nghiệp.
Tầm quan trọng của chiến lược phát triển đối với doanh nghiệp thể hiện:
Thứ nhất, chiến lược phát triển xác định rõ phương hướng hành động cho doanh
nghiệp. Chiến lược phát triển tập trung vào phương hướng hành động nhằm đạt được
mục tiêu của doanh nghiệp, làm rõ và cụ thể hóa mục tiêu. Đa số sẽ thực hiện tốt hơn
nếu họ biết họ được mong đợi phải làm gì và doanh nghiệp đang đi về đâu.

Thứ hai, chiến lược phát triển tạo căn cứ cho lập kế hoạch tác nghiệp trong
hoạt động của doanh nghiệp. Nếu chiến lược phát triển được xây dựng chuẩn xác và
được các nhà quản lý hiểu đúng thì nó sẽ là căn cứ để lập kế hoạch hoạt động,
nguồn lực của doanh nghiệp sẽ được phân bố hợp lý và hiệu quả hơn. Chiến lược
cũng xác định những lĩnh vực hoạt động, khách hàng cũng như địa dư nơi sản phẩm
và dịch vụ được cung cấp. Những lĩnh vực này càng được xác định rõ bao nhiêu thì
nguồn lực sẽ được sử dụng hiệu quả hơn bấy nhiêu.
Thứ ba, chiến lược phát triển làm tăng hiệu lực của doanh nghiệp. Khái niệm
hiệu lực được định nghĩa là doanh nghiệp đạt được mục tiêu của mình với nguồn
lực nhất định; điều đó có nghĩa là để đảm bảo tính hiệu lực, nguồn lực không chỉ
cần được sử dụng một cách hiệu quả mà còn phải được sử dụng theo cách đảm bảo
tối đa hóa việc đạt được mục tiêu của doanh nghiệp.
Thứ tư, chiến lược phát triển tạo ra sự biến đổi về chất cho doanh nghiệp. Mọi
doanh nghiệp để có sự biến đổi về chất đòi hỏi phải tiến hành các hoạt động của
mình một cách khôn ngoan và trong một thời gian đủ dài. Chính chiến lược với thời
gian khá dài sẽ giúp cho doanh nghiệp từ các biến đổi về lượng đến chỗ biến đổi về
chất. Đây chính là quy luật phát triển biện chứng: Các biến đổi về lượng tích đủ đến
ngưỡng sẽ tạo ra các biến đổi về chất.


10
Thứ năm, chiến lược phát triển là công cụ nâng cao sự hài lòng của người lao
động trong doanh nghiệp. Chiến lược sẽ góp phần tạo nên tính hiệu lực cho doanh
nghiệp bằng cách tạo ra sự hài lòng của các cá nhân trong doanh nghiệp, giảm xung
đột lợi ích và sự mơ hồ của công việc. Nếu mọi quyết định đều thống nhất trong
doanh nghiệp, mọi người sẽ biết phải làm gì, làm thế nào để góp phần vào thực hiện
mục tiêu chung của doanh nghiệp, có thể tìm thông tin ở đâu, ai là người ra quyết
định, v.v...
Tóm lại, không có chiến lược thì doanh nghiệp giống như một con tàu không
bánh lái. Phần lớn sự thất bại của các doanh nghiệp nói chung, các doanh nghiệp nói
riêng là do thiếu chiến lược, chiến lược sai hoặc do sai lầm trong việc thực hiện
chiến lược.
1.1.4. Nội dung cơ bản của chiến lược phát triển
Đối với những tổ chức có quy mô khác nhau, mức độ phức tạp của bản chiến
lược phát triển sẽ khác nhau. Tuy nhiên, về cơ bản, một bản chiến lược phát triển
thường bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
* Căn cứ xây dựng chiến lược:
Phần nội dung này, bộ phận xây dựng chiến lược phát triển sẽ khái quát một
cách cô đọng nhất các căn cứ xây dựng bản chiến lược. Trong đó, chú trọng đến
những căn cứ chủ yếu như:
- Quan điểm, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước;
- Quan điểm, chiến lược phát triển của lĩnh vực mà doanh nghiệp hoạt động;
- Tình hình thị trường các sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp cung ứng ở
trong và ngoài nước.
- Năng lực, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế và tiềm năng phát
triển của doanh nghiệp trong tương lai.
* Mục tiêu của chiến lược:
Phần nội dung này, bộ phận xây dựng chiến lược phát triển sẽ xác định hai vấn
đề, bao gồm:


11
- Quan điểm phát triển của doanh nghiệp: Nội dung này sẽ khái quát một cách
chung nhất quan điểm của Ban lãnh đạo doanh nghiệp trong việc định hướng phát
triển của doanh nghiệp trong tương lai (định hướng dài hạn), tức là có tính đến cả
các yếu tố về kinh tế, xã hội và môi trường.
- Mục tiêu phát triển tổng quát: Thông thường, các doanh nghiệp sẽ khẳng định
lại sứ mệnh và giá trị cốt lõi của doanh nghiệp trong phần nội dung này.
* Phương án chiến lược / Định hướng phát triển:
Về bản chất, phương án chiến lược hay định hướng phát triển chính là các
“mục tiêu cụ thể trong từng lĩnh vực” được doanh nghiệp hướng đến trong giai đoạn
hoạch định chiến lược. Trong nội dung này, doanh nghiệp sẽ xây dựng kế hoạch
hành động cụ thể cho từng lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Đối với mỗi lĩnh
vực, doanh nghiệp sẽ xác định rõ những vấn đề sau:
- Đánh giá thời cơ, thách thức đối với mảng hoạt động.
- Xác định mục tiêu cụ thể cho mảng hoạt động (dựa trên kết quả phân tích môi
trường của doanh nghiệp). Mục tiêu đưa ra phải đảm bảo tính khả thi, tính hiệu quả.
* Giải pháp thực hiện.
Chiến lược phát triển là chiến lược cấp tổ chức, để thực hiện chiến lược phát
triển, doanh nghiệp sẽ phải xây dựng các kế hoạch chi tiết, cụ thể hơn (cấp chức
năng). Do đó, đối với phần “giải pháp thực hiện” trong bản chiến lược phát triển,
các doanh nghiệp thường chỉ đưa ra “các giải pháp lớn” mang tính khái quát rất cao.
Trong đó, có thể có những nhóm giải pháp sau: Về thị trường, về đầu tư và
vốn, về cạnh tranh và hợp tác, về tổ chức quản lý và nguồn lực, về đào tạo và khoa
học công nghệ, về bảo vệ môi trường.
Ngoài ra, trong bản chiến lược phát triển của một số doanh nghiệp còn có thể
có nội dung: “Điều kiện và kiến nghị”. Nội dung này đưa ra một số điều kiện và
kiến nghị đối với chính sách của Nhà nước về thuế, thị trường, vốn, v.v... đây là
những điều kiện để chiến lược phát triển của doanh nghiệp có thể thực hiện một
cách hiệu quả nhất.


12
1.2. Những khái niệm cơ bản về hoạch định chiến lược phát triển
1.2.1. Khái niệm hoạch định chiến lược phát triển
Hiện nay tồn tại nhiều định nghĩa khác nhau về công tác hoạch định chiến lược
kinh doanh trong doanh nghiệp của các tác giả như:
Theo Anthony (2007): “Hoạch định chiến lược là một quá trình quyết định các
mục tiêu của doanh nghiệp, về những thay đổi trong các mục tiêu, về sử dụng các
nguồn lực để đạt được các mục tiêu, các chính sách để quản lý thành quả hiện tại, sử
dụng và sắp xếp các nguồn lực.”
Theo Denning (2000): “Hoạch định chiến lược là xác định tình thế kinh doanh
trong tương lai có liên quan đặc biệt tới tình trạng sản phẩm-thị trường, khả năng
sinh lợi, quy mô, tốc độ đổi mới, mối quan hệ với lãnh đạo, người lao động và công
việc kinh doanh.”
Tuy các tác giả có cách diễn đạt quan diểm của mình khác nhau nhưng xét trên
mục đích thống nhất của hoạch định chiến lược thì ý nghĩa chỉ là một. Và nó được
hiểu một cách đơn giản như sau:
Hoạch định chiến lược kinh doanh là việc xác định các mục tiêu của doanh
nghiệp và các phương pháp được sử dụng để thực hiên các mục tiêu đó.
1.2.2. Mục đích của hoạch định chiến lược phát triển
Mục đích dài hạn
Bất kỳ một doanh nghiệp nào khi tiến hành hoạt dộng kinh doanh luôn nghĩ tới
một tương lai tồn tại và phát triển lâu dài. Vì điều đó sẽ tạo cho doanh nghiệp thu được
những lợi ích lớn dần theo thời gian. Công tác hoạch định chiến lược phát triển sẽ đảm
bảo cho doanh nghiệp có một tương lai phát triển lâu dài và bền vững. Các phân tích và
đánh giá về môi trường kinh doanh, về các nguồn lực khi xây dựng một chiến lược phát
triển luôn được tính đến trong một khoảng thời gian dài hạn cho phép (ít nhất là 5
năm). Đó là khoảng thời gian mà doanh nghiệp có đủ điều kiện để sử dụng hiệu quả các
nguồn lực của mình cũng như khai thác các yếu tố có lợi từ môi trường. Lợi ích có
được khi thực hiện chiến lược phát triển phải có sự tăng trưởng


13
dần dần để có sự tích luỹ đủ về lượng rồi sau đó mới có sự nhảy vọt về chất. Hoạch
định chiến lược phát triển luôn hướng những mục tiêu cuối cùng ở những điều kiện tốt
nhất để doanh nghiệp để doanh nghiệp đạt được với hiệu quả cao nhất. Có điều kiện tốt
thì các bước thực hiện mới tốt, làm nền móng cho sợ phát triển tiếp theo. Ví dụ: khi
doanh nghiệp thực hiện chiến lược xâm nhập thị trường cho sản phẩm mới thì điều tất
yếu là doanh nghiêp không thể có ngay một vị trí tốt cho sản phẩm mới của mình, mà
những sản phẩm mới này cần phải trải qua một thời gian thử nghiệm nào đó mới chứng
minh được chất lượng cũng như các ưu thế cạnh tranh khác của mình trên thị trường.
Làm được điều đó doanh nghiệp mất ít nhất là vài năm. Trong quá trình thực hiện xâm
nhập thị trường doanh nghiệp cần phải đạt được các chỉ tiêu cơ bản nào đó làm cơ sở
cho sự phát triển tiếp theo. Sau đó doanh nghiệp cần phải củng cố xây dựng hình ảnh
thương hiệu của sản phẩm trên thị trường. Đó là cả một quá trình mà doanh nghiệp tốn
kém rất nhiều công sức mới có thể triển khai thành công.

Mục đích ngắn hạn:
Hoạch dịnh chiến lược phát triển sẽ cho phép các bộ phận chức năng cùng phối
hợp hành động vơí nhau để hướng vào mục tiêu chung của doanh nghiệp. Hơn nữa
mục tiêu chung không phải là một bước đơn thuần mà là tập hợp các bước, các giai
đoạn. Yêu cầu của chiến lược kinh doanh là giải quyết tốt từng bước, từng giai đoạn
dựa trên sự nỗ lực đóng góp của các bộ phận chức năng này. Do vậy mục đích ngắn
hạn của hoạch định chiến lược kinh doanh là tạo ra những kết quả tốt đẹp ở từng
giai đoạn trên cơ sở giải quyết các nhiệm vụ của từng giai đoạn đó.
1.3. Quy trình hoạch định chiến lược phát triển
Hoạch định chiến lược là một quá trình qua đó các chiến lược được hình thành,
nó đảm bảo sự thực hiện lâu dài những mục đích và mục tiêu trọng yếu của doanh
nghiệp. Hoạch định chiến lược phát triển đi theo trình tự các bước sau:
Bước 1. Xác định sứ mệnh, tầm nhìn chiến lược
Bước 2. Phân tích môi trường kinh doanh
Bước 3: Xây dựng các lựa chọn chiến lược


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×