Tải bản đầy đủ

ỨNG DỤNG PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN cấp 1

Câu 1: Không khí trong một căn phòng có thể tích 180 m 3 ban dầu chứa 0,15% lượng
CO2. Người ta đưa lượng khí sạch chỉ 0.05% CO2 vào phòng với tốc độ 2m3/ phút và
lượng không khí hòa tan được hút ra ngoài cùng tốc độ đưa vào. Tìm phần trăm lượng
CO2 trong phòng dưới dạng hàm số theo thời gian. Điều gì xảy ra sau một thời gia dài?
Giải
Gọi y(t) là lượng CO2 trong phòng sau t (phút):

y(0) = 180 . 0.15% = 0,27 (m3)

= 0,05%.2 -

Ta có: y(0) = 0,27

)
Phần trăm năng lượng CO2 trong phòng : p(t) =Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×