Tải bản đầy đủ

giao an tron bo lop 1 mon toan

GIÁO ÁN MÔN TOÁN LỚP 1 CẢ NĂM
TUẦN: 1
Ngày dạy: ...............................

TIẾT 1: TIẾT HỌC ĐẦU TIÊN.
I. MỤC TIÊU:
- Kiến thức: Nhận biết những việc thường làm trong các tiết học Toán 1.
- Kĩ năng: Bước đầu biết yêu cầu cần đạt được trong yêu cầu học Toán 1.
- Thái độ: Ham thích học Toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Sách Toán 1.
- HS: Bộ đồ dùng họcToán lớp 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
1. Khởi động: Ổn định tổ chức(1phút).
2. Kiểm tra bài cũ :(4 phút)
- Kiểm tra đồ dùng học tập của HS.
- Nhận xét KTBC:
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG I: Giới thiệu bài trực tiếp (1phút).


HOẠT ĐỘNG CỦA HS

HOẠT ĐỘNG II: (15 phút)
+ Mục tiêu:
- Nhận biết những việc thường phải làm trong các
tiết học Toán 1.
- Bước đầu biết yêu cầu cần đạt được trong học tập
Toán 1.
+ Cách tiến hành:
1. Hướng dẫn HS sử dụng sách Toán 1:
a. GV cho HS xem sách Toán 1.

HS mở sách Toán 1 đến trang có

b. GV hướng dẫn HS lấy sách toán 1 và hướng dẫn HS

“Tiết học đầu tiên ”.

mở sách đến trang có “Tiết học đầu tiên ”.
Giáo án Toán


- Sau tiết học đầu tiên, mỗi tiết học phải có một phiếu.
Tên của bài học đặt ở đầu trang. Mỗi phiếu thường có
phần bài học, phần thực hành. Trong tiết học Toán HS
phải làm việc để phát hiện và ghi nhớ kiến thức mới.
- GV hướng dẫn HS:

Thực hành gấp, mở sách và cách
giữ gìn sách.

2. Hướng dẫn HS làm quen với một số hoạt động học
tập Toán ở lớp một.

HS mở sách.

Cho HS mở sách Toán một.

Quan sát tranh ảnh rồi thảo luận


Hướng dẫn HS thảo luận:

xem HS lớp 1 thường có nhưng
hoạt động nào, bằng cách nào sử
dụng những dụng cụ nào trong
các tiết học Toán.

- Lưu ý: Trong học tập Toán thì học cá nhân là quan
trọng nhất, HS nên tự học bài, tự làm bài, tự kiểm tra kết

Lắng nghe.

quả theo hướng dẫn của GV.
3. Giới thiệu với HS các yêu cầu cần đạt sau khi học
Toán.
GV giới thiệu những yêu cầu cơ bản và trọng tâm:
- Đếm, đọc số, viết số, so sánh hai số …
- Làm tính cộng, tính trừ.
- Nhìn hình vẽ nêu được bài toán rồi nêu phép tính, giải
bài toán.
- Biết giải các bài toán.
- Biết đo độ dài, biết các ngày trong tuần lễ.
Lưu ý: Muốn học Toán giỏi các em phải đi học đều, học
thuộc bài, làm bài đầy đủ, chịu khó tìm tòi, suy nghĩ …
HOAT ĐỘNG III: (10 phút)
Giới thiệu bộ đồ dùng học toán của HS.
- Mục tiêu: HS biết sử dụng hộp đồ dùng học toán 1.
- Cách tiến hành:
Giáo án Toán

HS lấy đồ dung theo GV.


+ GV giơ từng đồ dùng học Toán.

Đọc tên đồ dùng đó.

+ GV nêu tên gọi của đồ dùng đó.

Lắng nghe.

+ Giới thiệu cho HS biết đồ dùng đó thường dùng để
làm gì.

Cách mở hộp,lấy đồ dùng theo

- Cuối cùng nên hướng dẫn HS:

yêu cầu của GV, cất đồ dùng vào
hộp, bỏ hộp vào cặp
Lắng nghe.

Hướng dẫn HS cách bảo quản hộp đồ dùng học Toán.
HOẠT ĐỘNG CUỐI: Củng cố, dặn dò: (4 phút)
-Vừa học bài gì?
- Chuẩn bị: sách Toán, hộp đồ dùng học Toán để học
bài: “Nhiều hơn, ít hơn”.
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ngày dạy : ...............................

TIẾT 2: NHIỀU HƠN, ÍT HƠN
I. MỤC TIÊU:
- Kiến thức:Biết so sánh số lượng của hai nhóm đồ vật.
- Kĩ năng: Biết sử dụng từ “nhiều hơn”,” ít hơn”khi so sánh về số lượng.
- Thái độ: Thích so sánh số lượng các nhóm đồ vật.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Một số nhóm đồ vật cụ thể.Phóng to tranh SGK.
- HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp 1, Sách Toán 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
1. Khởi động: Ổn định tổ chức (1phút).
2. Kiểm tra bài cũ: (4 phút) Kiểm tra bộ đồ dùng học toán lơp 1.
- HS lấy đồ dùng và nêu tên đồ dùng đó (3 HS trả lời…)
- Nhận xét KTBC:
Giáo án Toán


3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG I: Giới thiệu bài trực tiếp (1phút).

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

HOẠT ĐỘNG II: (15 phút)
+ Mục tiêu: Biết so sánh số lượng của hai nhóm đồ
vật.
+ Cách tiến hành:
1.So sánh số lượng cốc và số lượng thìa.
- GV dặt 5 cái cốc lên bàn, (nhưng không nối là năm).
- GV cầm một số thìa trên tay (chưa nói là bốn).
- Gọi HS:
- Lên bàn đặt vào mỗi cốc một cái thìa
- Hỏi cả lớp: Còn cốc nào chưa có thìa?

- Trả lời và chỉ vào cốc chưa có thìa.

+ GV nêu: Khi đặt vào mỗi cốc một cái thìa thì vẫn còn

- 3 HS nhắc lại…

một cốc chưa có thìa.Ta nói:”Số cốc nhiều hơn số thìa”.
+ GV nêu: Khi đặt vào mỗi cốc một cái thìa thì không
còn thìa để đặt vào cốc còn lại.Ta nói:”Số thìa ít hơn số
cốc”.
- Gọi vài HS nhắc lại:
- 3 HS nhắc lại.
2. GV hướng đẫn HS quan sát từng hình vẽ trong bài - 2 HS nêu: “Số cốc nhiều hơn số thìa”
học, giới thiệu cách so sánh số lượng của hai nhóm

rồi nêu:” Số thìa ít hơn số cốc”.

đối tượng như nhau.
- VD: (Ta nối một nắp chai vối một cái chai. Nối một củ
cà rốt vớí một côn thỏ…)
+ Nhóm nào có đối tượng bị thừa ra thì nhóm đó có số
lượng nhiều hơn, nhóm kia có số lượng ít hơn.
- GV hướng dẫn:
- HS thực hành theo từng hình vẽ của
Giáo án Toán


bài học, HS có thể thực hành trên các
nhóm đối tượng khác (So số bạn gái
HOẠT ĐỘNG III: Trò chơi: “Nhiều hơn, ít hơn”
(10 phút)

với số bạn trai. Hình vuông với hình
tròn…)

- GV đưa hai nhóm đối tượng có số lượng khác nhau.
- HS thi đua nêu nhanh xem nhóm nào
- GV nhận xét thi đua.

có số lượng nhiều hơn nhóm nào có

HOẠT ĐỘNG CUỐI: Củng cố, dặn dò: (4 phút)

số lượng ít hơn.

- Vừa học bài gì?
- Về nhà tập so sánh số lượng của hai nhóm đồ vật.
- Chuẩn bị: sách Toán, hộp đồ dùng học Toán để học
bài:”Hình vuông, hình tròn”.

- Trả lời: “ Nhiều hơn, ít hơn”.

- Nhân xét, tuyên dương.

- Lắng nghe.

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giáo án Toán


Ngày dạy : ...............................

TIẾT 3: HÌNH VUÔNG,HÌNH TRÒN
I. MỤC TIÊU:
- Kiến thức: Nhận ra và nêu đúng tên của hình vuông hình tròn.
- Kĩ năng : Bước đầu nhận ra hình vuông, hình tròn từ các vật thật
- Thái độ: Thích tìm các đồ vật có dạng hình vuông hình tròn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Một số hình vuông hình tròn bằng bìa(hoặc gỗ, nhựa…) có kích thước màu sắc khác
nhau.
- HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
1. Khởi động: Ổn định tổ chức (1phút).
2. Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
- GV đưa ra số lượng hai nhóm đồ vật khác nhau. (HS so sánh số lượng hai nhóm đồ vật đó).
- Nhận xét KTBC:
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG I: Giới thiệu bài trực tiếp (1phút).

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

HOẠT ĐỘNG II: (15 phút)
- Giới thiệu hình vuông, hình tròn.
+ Mục tiêu: Nhận biết và nêu đúng tên hình vuông
hình tròn.
+ Cách tiến hành:
1. Giôi thiệu hình vuông:
- GV giơ lần lượt từng tấm bìa hình vuông.

- HS quan sát

- Mỗi lần giơ một hình vuông và nói:”Đây là hình
vuông”.

- HS nhắc lại:”hình vuông”.

- Hướng dẫn HS:

- HS lấy từ hộp đồ dùng học toán tất cả
các hình vuông đặt lên bàn học.
- HS giơ hình vuông và nói:”Hình

Giáo án Toán


- Gọi HS:

vuông”.
- Thảo luận nhóm và nêu tên những vật

Cho HS xem phần bài học toán 1

nào có hình vuông.
Sau đó mỗi nhóm nêu kết quả trao đổi
trong nhóm.(Đọc tên những vật có hình
vuông).

2. Giới thiệu hình tròn.
Tương tự như giới thiệu hình vuông.
HOAT ĐỘNG III: Thực hành. (10 phút).

Thực hành gấp, mở sách và cách giữ gìn

+ Mục tiêu: Nhận ra hình vuông hình tròn từ các vật

sách.

thật.
+ Cách tiến hành:

HS mở sách.

Hướng dẫn HS làm các bài tập SGK ở phiếu học tập.

Đọc yêu cầu:(Tô màu).

- Bài 1:

HS tô màu ở phiếu học tập.

Nhận xét bài làm của HS.

Đọc yêu cầu:(Tô màu).

- Bài 2:

HS tô màu ở phiếu học tập.Dùng bút
khác màu để tô hình búp bê.

Nhận xét bài làm của HS.

Đọc yêu cầu: (Tô màu).

-Bài 3 :

HS dùng bút chì màu khác nhau để tô
màu.(hình vuông và hình tròn được tô
màu khác nhau).

GV chấm một số phiếu học tập của HS.
Nhân xét bài làm của HS.

Đọc yêu cầu.

- Bài 4:

HS dùng mảnh giấy có hình dạng như
hình thứ nhất và hình thứ hai của bài 4
rồi gấp các hình vuông chồng lên nhau
để có hình vuông như ở SGK.

Giáo án Toán


GV nhận xét cách làm của HS.

Trả lời.

HOẠT ĐỘNG CUỐI: Củng cố, dặn dò: (4 phút)
- Vừa học bài gì?
- Về nhà tìm các đồ vật có dạng hình vuông, hình tròn.

Lắng nghe.

- Chuẩn bị: sách Toán 1, hộp đồ dùng học Toán để học
bài: “Hình tam giác”.
Nhận xét tuyên dương.
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giáo án Toán


Ngày dạy : ...............................

TIẾT 4: HÌNH TAM GIÁC
I. MỤC TIÊU:
- Kiến thức: Nhận ra và nêu đúng tên của hình tam giác.
- Kĩ năng: Bước đầu nhận ra hình tam giác từ các vật thật .
- Thái độ: Thích tìm các đồ vật có dạng hình tam giác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Một số hình tam giác bằng bìa (hoặc gỗ, nhựa…) có kích thước màu sắc khác nhau.
- HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp 1, sách Toán 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
1. Khởi động: Ổn định tổ chức (1phút).
2. Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
- GV đưa ra số đồ vật có dạng hình vuông hình tròn màu sắc khác nhau. (4HS nêu tên các hình
đó ).
- Nhận xét KTBC:
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG I: Giới thiệu bài trực tiếp (1phút).

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

HOẠT ĐỘNG II: (10 phút).
1.Giới thiệu hình tam giác.
+ Mục tiêu: Nhận biết và nêu đúng tên hình tam
giác.
+ Cách tiến hành:
- GV giơ lần lượt từng tấm bìa hình tam giác.

- HS quan sát

- Mỗi lần giơ một hình tam giác và nói:”Đây là hình
tam giác”.

- HS nhắc lại:”Hình tam giác”.

- Hướng dẫn HS:

- HS lấy từ hộp đồ dùng học toán tất cả
các hình tam giác đặt lên bàn học.
- HS giơ hình tam giác ở hộp đồ dùng

- Gọi HS:
Giáo án Toán

và nói:”Hình tam giác”.


- Thảo luận nhóm và nêu tên những vật
- Cho HS xem các hình tam giác ở phần bài học.

nào có hình tam giác. Sau đó mỗi nhóm
nêu kết quả trao đổi trong nhóm. (Đọc
tên những vật có hình tam giác).
(2phút).

+ Lưu ý: GV chưa gọi tên tam giác đều, tam giác
vuông, tam giác thường. Tất cả đều chỉ gọi là” hình
tam giác”.
HOẠT ĐỘNG III: Thực hành xếp hình.(10 phút).
+ Mục tiêu: Nhận ra hình tam giác từ các vật thật.
+ Cách tiến hành:

- HS dùng các hình tam giác ,hình vuông

- Hướng dẫn HS :

có màu sắc khác nhau để xếp thành các
hình (như một số mẫu trong sách Toán
1).
- HS xếp xong hình nào có thể đặt tên

- GV có thể nêu các mẫu khác sách Toán 1.

của hình.

- Nhận xét bài làm của HS.
HOẠT ĐỘNG IV: Trò chơi.(5phút).
+ Mục tiêu: Nhận biết nhanh hình tam giác.
+ Cách tiến hành:
- GV gắn lên bảng các hình đã học(VD: 5hình vuông,
5 hình tròn, 5 hình tam giác).

3HS lên bảng thi đua , mỗi em chọn

Phổ biến nhiệm vụ :

nhanh hình theo yêu cầu của GV.

GV nhận xét thi đua.

Trả lời.

HOẠT ĐỘNG CUỐI: Củng cố, dặn dò: (4 phút)

Lắng nghe.

- Vừa học bài gì?
- Về nhà tìm các đồ vật có dạng hình vuông, hình tròn,
Giáo án Toán


hình tam giác ( ở trường hoặc ở nhà).
- Chuẩn bị: sách Toán 1, hộp đồ dùng học Toán để học
bài: “Luyện tập”.
Nhận xét tuyên dương.
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TUẦN : 2
Ngày dạy : ...............................

TIẾT 5 : LUYỆN TẬP
I.MỤC TIÊU:
-Kiến thức: Nhận biết và nêu đúng tên các hình tam giác, hình vuông, hình tròn.
-Kĩ năng : Bước đầu nhận biết nhanh hình tam giác, hình vuông, hình tròn từ các vật thật .
-Thái độ: Thích tìm các đồ vật có dạng hình tam giác,hình vuông, hình tròn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-GV: Một số hình tam giác,hình vuông ,hình tròn bằng bìa(hoặc gỗ,nhựa…) có kích thước màu
sắc khác nhau.Pho to phiếu học tập. Phóng to tranh SGK.
- HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp1. Sách Toán 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
1. Khởi động: Ổn định tổ chức(1phút).
Giáo án Toán


2. Kiểm tra bài cũ: GV đưa ra một số đồ vật có dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác màu sắc
khác nhau .(3HS nêu tên các hình đó ). (4phút).
-Nhận xét KTBC:
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG I: Giới thiệu bài trực tiếp (1phút).

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

HOẠT ĐỘNG II: (10 phút).
1.Hướng dẫn HS làm các bài tập ở SGK.
+Mục tiêu: -Nhận biết và nêu đúng tên hình tam giác,
hình vuông, hình tròn.
+Cách tiến hành:
Bài 1: Làm phiếu học tập.
- Hướng dẫn HS:

-HS đọc yêu cầu.
-HS dùng bút chì màu khác nhau để tô
màu vào các hình.

+ Lưu ý HS:
-Các hình vuông tô cùng một màu.
-Các hình tròn tô cùng một màu.
-Các hình tam giác tô cùng một màu.
Nhận xét bài làm của HS.
HOẠT ĐỘNG III:Thực hành ghép,xếp
hình(10phút).
+Mục tiêu: Biết ghép và xếp các hình đã học để thành
hình khác.
+Cách tiến hành:

-HS dùng 2 hình tam giác, 1 hình

-Hướng dẫn HS thi đua:

vuông để ghép thành một hình mới
(như hình mẫuVD trong sách).
-HS dùng các hình vuông, hình tam
giác(như trên) để lần lược ghép thành
hình (a),hình (b), hình (c).

Giáo án Toán


-HS thực hành ghép một số hình khác
-GV khuyến khích HS dùng các hình vuông và hình

(như SGV ).

tam giác đã cho để ghép thành một số hình khác. (VD
hình cái nhà…)
-Thực hành xếp hình vuông,hình tam
-Nhận xét bài làm của HS.

giác bằng các que diêm hoặc que tính.

+Cho HS dùng các que diêm( que tính)Để xếp hành
hình vuông hình tam giác.
HOẠT ĐỘNG IV: Trò chơi.(5phút).

HS thi đua, tìm nhanh hình vuông,

+Mục tiêu: Nhận biết nhanh hình tam giác,hình vuông, hình tròn, hình tam giác trong các đồ
hình tròn từ vật thật.

vật ở trong phòng học, ở nhà…

+Cách tiến hành:
-GV phổ biến nhiệm vụ :
Trả lời(Luyện tập).
GV nhận xét thi đua.

Lắng nghe.

HOẠT ĐỘNG CUỐI: Củng cố, dặn dò: (4 phút)
-Vừa học bài gì?
-Về nhà tìm các đồ vật có dạng hình vuông, hình tròn,
hình tam giác ( ở trường, ở nhà…)
-Chuẩn bị: sách Toán 1, hộp đồ dùng học Toán để học
bài: “Các số 1,2,3”.
Nhận xét tuyên dương.
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Giáo án Toán


Ngày dạy : ...............................

TIẾT 6 : CÁC SỐ 1,2,3
I.MỤC TIÊU:
-Kiến thức: Có khái nệm ban đầu về số 1, số 2, số 3.
-Kĩ năng: Biết đọc, viết các số 1,2,3.Biết đếm từ 1 đến 3 và từ 3 đến 1.
Nhận biết số lượng các nhóm có 1 ; 2; 3 đồ vật và thứ tự các số 1; 2; 3 trong bộ phận
đầu của dãy số tự nhiên.
-Thái độ: Thích đếm số từ 1dến 3.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-GV: Các nhóm 1; 2; 3 đồ vật cùng loại. 3 tờ bìa,trên mỗi tờ bìa đã viết sẵn một trong các số 1; 2;
3;3 tờ bìa,trên mỗi tờ bìa đã vẽ sẵn 1 chấm tròn, 2 chấm tròn,3 chấm tròn.
- HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp1. Sách Toán 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
1.Khởi động: Ổn định tổ chức(1phút).
2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
.GV đưa ra một số đồ vật có dạng hình vuông, hình tròn, hình tam giác màu sắc khác nhau .(2HS
nêu tên các hình đó ).Xếp các hình trên thành một hình khác.(2 HS xếp hình).
-Nhận xét KTBC:
3.Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG I: Giới thiệu bài trực tiếp (1phút).
HOẠT ĐỘNG II: (10 phút)
Giới thiệu từng số 1; 2; 3
+Mục tiêu: Có khái niệm ban đầu về số 1; số 2;
số3.Biết đọc số,biết đếm từ 1 đến 3, từ 3 đến 1.
+Cách tiến hành:
Giáo án Toán

HOẠT ĐỘNG CỦA HS


1.Giới thiệu số 1:

Quan sát bức ảnh có một con chim có

- Bước1: GV hướng dẫn HS quan sát các nhóm chỉ có

một bạn gái, một chấm tròn, một con

một phần tử (từ cụ thể đến trừu tượng, khái quát).

tính.

Mỗi lần cho HS quan sát một nhóm đồ vật. GV chỉ

HS nhắc lại: “Có một bạn gái”.

tranh và nêu:(VD: Có một bạn gái).
-Bước 2: GV hướng dẫn HS nhận ra đặc điểm chung
của các nhóm đồ vật có số lượng đều bằng một.GV chỉ
tranh và nêu: Một con chim , một bạn gái, một chấm
tròn, một con tính… đều có số lượng là một. Ta viết

HS quan sát chữ số 1 in,chữ số1 viết,

như sau…( viết số 1 lên bảng).

HS chỉ vào từng số và đều đọc là:”
một”.(cn-đt)

2. Giới thiệu số 2, số 3:
(Quy trình dạy tương tự như giới thiệu số 1).
+GV hướng dẫn HS.

HS chỉ vào hình vẽ các cột hình lập
phương để đếm từ 1 đến 3( một,
hai,ba)rồi đọc( ba, hai,một). Làm
tương tự với các hình ô vuông để thực
hành đếm rồi đọc ngược lại(một, hai,
hai,một)(một,hai, ba, ba,hai, một).

Nhận xét cách trả lời của HS.
HOẠT ĐỘNG III:Thực hành (10phút).
+Mục tiêu : Biết vết số, nhận biết số lượng các
nhóm có 1; 2; 3 đồ vật và thứ tự của các số 1; 2; 3.

Đọc yêu cầu:Viết số 1,2 3:

+Cách tiến hành: Hướng dẫn HS làm các bài tập .

HS thực hành viết số.

-Bài 1:(HS viết ở vở bài tập Toán 1.)
GV hướng dẫn HS cách viết số:

Đọc yêu cầu:Viết số vào ô trống (theo

GV nhận xét chữ số của HS.

mẫu)

-Bài 2: (Viết phiếu học tập).

HS làm bài.Chữa bài.
HS nêu yêu cầu.theo từng cụm của

Nhận xét bài làm của HS.
Giáo án Toán

hình vẽ.


- Bài 3: Hướng dẫn HS:

(VD:Cụm thứ nhất xem có mấy chấm
tròn rồi điền số mấy vào ô vuông)
HS làm bài rồi chữa bài.

-Chấm điểm.Nhận xét bài làm của HS.
HOẠT ĐỘNG IV: Trò chơi nhận biết số lượng.
(5phút)

HS giơ tờ bìa có số tương ứng.(1 hoặc

+Mục tiêu: Nhận biết số lượng nhanh.

2, 3).

+Cách tiến hành:
-GV giơ tờ bìa có vẽ một(hoặc hai,ba) chấm tròn

3Trả lời.

GV nhận xét thi đua.
HOẠT ĐỘNG CUỐI: Củng cố, dặn dò: (4 phút)
-Vừa học bài gì? HS đếm từ 1 đến 3, từ 3 đến 1.
-Chuẩn bị : Sách Toán 1, hộp đồ dùng học Toán để học
bài: “Luyện tập”.
Nhận xét tuyên dương.
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ngày dạy : ...............................

TIẾT 7 : LUYỆN TẬP
I.MỤC TIÊU: Giúp HS củng cố về:
-Kiến thức: Nhận biết số lượng 1, 2, 3
-Kĩ năng : Đọc, viết, đếm các số trong phạm vi 3.
-Thái độ: Thích học Toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-GV: Phóng to tranh SGK.
Giáo án Toán


- HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp1. Sách Toán 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
1. Khởi động: Ổn định tổ chức(1phút).
2. Kiểm tra bài cũ:( 5 phút)
HS đếm từ 1 đến 3 và từ 3 đến 1.(2HS đếm).
HS viết các số từ 1 đến 3, từ 3 đến 1.(2 HS viết bảng lớp-cả lớp viết bảng con).
Nhận xét, ghi điểm.
Nhận xét KTBC:
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG I: Giới thiệu bài trực tiếp (1phút).

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

HOẠT ĐỘNG II: (15 phút).
1.Hướng dẫn HS làm các bài tập ở SGK.
+Mục tiêu: -Nhận biết số lượng 1, 2, 3.
-Đọc, viết, đếm các số trong phạm vi 3.
+Cách tiến hành:
Bài 1: Làm phiếu học tập.

-HS đọc yêu cầu bài 1:”ĐiềnSố”.

Hướng dẫn HS

-HS làm bài và chữa bài.

Nhận xét bài làm của HS.
-Bài 2: HS làm ở vở Toán.
Hướng dẫn HS:

HS đọc yêu cầu bài 2:”Điền số”.

GV chấm điểm, nhận xét bài làm của HS.

HS làm bài và chữa bài.

-Bài 3: HS làm ở vở bài tập Toán.

HS đọc yêu cầu bài 3:”Điền số”.

Hướng dẫn HS:

HS làm bài và chữa bài.

KT và nhận xét bài làm của HS.
-Bài 4: HS làm vở BT Toán.

HS đọc yêu cầu:”Viết số 1, 2, 3”.

Hướng dẫn HS :

HS làm bài.
Chữa bài: HS đọc số vừa viết.

Giáo án Toán


Chấm điểm một vở, nhận xét bài làm của HS.
HOẠT ĐỘNG III: Trò chơi.( 9 phút)
+Mục tiêu: Củng cố về nhận biết số lượng.
+Cách tiến hành:
GV tổ chức cho cả lớp chơi nhận biết số lượng của đồ
vật.
GV giơ tờ bìa có vẽ một (hoặc hai, ba) chấm tròn.

-HS thi đua giơ các tờ bìa có số lượng
tương ứng(1 hoặc 2, 3).

GV nhận xét thi đua.
HOẠT ĐỘNG CUỐI: Củng cố, dặn dò: (4 phút)
-Vừa học bài gì?

Trả lời(Luyện tập).

Đếm từ 1 đến 3 và từ 3 đến 1.

3HS đếm.

-Về nhà tìm các đồ vật có số lượng là 1 (hoặc 2, 3)

Lắng nghe.

-Chuẩn bị: sách Toán 1, hộp đồ dùng học Toán để học
bài: “Các số 1,2,3, 4, 5”.
Nhận xét tuyên dương.
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giáo án Toán


Ngày dạy : ...............................

TIẾT 8 : CÁC SỐ 1, 2, 3, 4, 5
I.MỤC TIÊU:
-Kiến thức: Có khái niệm ban đầu về số 1, số 2, số 3, số 4, số 5.
-Kĩ năng: Biết đọc, viết, đếm các số từ 1 đến 5 và từ 5 đến 1.
Nhận biết số lượng các nhóm có từ 1 đến 5 đồ vật và thứ tự mỗi số trong dãy số 1, 2, 3, 4, 5.
-Thái độ: Thích đếm số từ 1 đến 5.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-GV: Các nhóm 1; 2; 3 ; 4; 5 đồ vật cùng loại. 5 tờ bìa,trên mỗi tờ bìa đã viết sẵn một trong các số
1; 2; 3; 4; 5. 5 tờ bìa,trên mỗi tờ bìa đã vẽ sẵn ( 1 hoặc 2, 3, 4, 5chấm tròn),
-HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp1. Sách Toán 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
1.Khởi động: Ổn định tổ chức(1phút).
2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
GV nêu các nhóm có 1 đến 3 đồ vật.CL viết số tương ứng lên bảng con. 2HS viết bảng lớp.
GV giơ 1, 2, 3 ; 3, 2, 1 ngón tay.3 HS nhìn số ngón tay để đọc số( một, hai, ba; ba, hai, một).
Nhận xét ghi điểm.Nhận xét KTBC:
3.Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG I: Giới thiệu bài trực tiếp (1phút).
HOẠT ĐỘNG II: (10 phút)Giới thiệu từng số 4, 5
+Mục tiêu: Có khái niệm ban đầu về số 4, số 5.
Giáo án Toán

HOẠT ĐỘNG CỦA HS


Biết đọc số, đếm số từ 1 đến 5, từ 5 đến1.
+Cách tiến hành:
- Bước1: GV hướng dẫn HS

Quan sát bức ảnh có một ngôi nhà, có
hai ô tô,ba con ngựa,

Mỗi lần cho HS quan sát một nhóm đồ vật. GV chỉ
tranh và nêu:(VD: Có một ngôi nhà...)

HS nhắc lại: “Có một ngôi nhà”…

-Bước 2: GV hướng dẫn HS nhận ra đặc điểm chung
của các nhóm đồ vật có số lượng đều bằng bốn.GV chỉ
tranh và nêu : có bốn bạn trai,có bốn cái kèn, bốn
chấm tròn, bốn con tính… đều có số lượng ìà bốn. Ta
viết như sau…( viết số 4 lên bảng).

HS quan sát chữ số 4 in,chữ số4 viết,
đều đọc là:” bốn”.(cn-đt)

-Bước 3: GV hướng dẫn HS nhận ra đặt điểm chung
của các nhóm đồ vật có số lượng đều bằng năm.GV
chỉ tranh và nêu: có năm máy bay, năm cái kéo, năm
chấm tròn, năm con tính… Ta viết như sau…( viết số
5 lên bảng).

-HS quan sát chữ số 5 in và chữ số 5
viết, đều đọc là:” năm”.

-GV hướng dẫn HS.

-Chỉ vào hình vẽ các cột hình lập
phương để đếm từ 1 đến 5, rồi đọc
ngược lại. Làm tương tự với các ô
vuông để thực hành đếm từ 1 đến 5, rồi
đọc ngược lại.

-GV hướng dẫn

Điền số còn thiếu vào ô trống.( 2 em

Nhận xét cách trả lời của HS.

lên bảng điền).

HOẠT ĐỘNG III:Thực hành (10phút).
+Mục tiêu : Biết vết số, nhận biết số lượng các nhóm
có 1; 2; 3;4 ;5 đồ vật và thứ tự của các số 1; 2; 3; 4, 5.
+Cách tiến hành:
-Hướng dẫn HS làm các bài tập .
-Bài 1:(HS viết ở vở bài tập Toán 1.)
Giáo án Toán


GV hướng dẫn HS cách viết số:
GV nhận xét chữ số của HS.

Đọc yêu cầu:Viết số 4, 5

-Bài 2: (Viết phiếu học tập).

HS thực hành viết số.

Nhận xét bài làm của HS.

Đọc yêu cầu:Viết số vào ô trống .

-Bài 3: ( HS làm bảng con).

HS làm bài.Chữa bài.

Hướng dẫn HS:

HS điền số còn thiếu theo thứ tự vào ô

Nhận xét bài làm của HS.

tróng.

HOẠT ĐỘNG IV: Trò chơi (5 phút)

HS làm bài rồi chữa bài.

+Mục tiêu: Nhận biết số lượng nhanh.
+Cách tiến hành:
-Nêu yêu cầu:Thi đua nối nhóm có một số đồ vật với
nhóm có số chấm tròn tương ứng rồi nối với số tương
ứng.

HS 2 đội mỗi đội cử 4 em thi nối tiếp

GV nhận xét thi đua.

nối nhóm đồ vật với chấm tròn rồi nối

HOẠT ĐỘNG CUỐI: Củng cố, dặn dò: (4 phút)

chấm tròn với số.

-Vừa học bài gì? HS đếm từ 1 đến 5, từ 5 đến 1.
-Chuẩn bị : Sách Toán 1, hộp đồ dùng học Toán để học 3Trả lời.
bài: “Luyện tập”.
Nhận xét tuyên dương.
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TUẦN : 3
Ngày dạy : ...............................
TIẾT 9 : LUYỆN TẬP
I.MỤC TIÊU: Giúp HS củng cố về:
-Kiến thức: Nhận biết số lượng và các thứ tự các số trong phạm vi 5.
Giáo án Toán


-Kĩ năng : Đọc, viết, đếm các số trong phạm vi 5.
-Thái độ: Thích học Toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-GV: Phóng to tranh SGK.
- HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp1. Sách Toán 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
1. Khởi động: Ổn định tổ chức (1phút).
2. Kiểm tra bài cũ:( 5 phút)
HS đếm từ 1 đến 5 và từ 5 đến 1.(2HS đếm).Ghi điểm.
HS viết các số từ 1 đến 5, từ 5đến 1.(2 HS viết bảng lớn -cả lớp viết bảng con).
Nhận xét, ghi điểm.
Nhận xét KTBC:
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG I: Giới thiệu bài trực tiếp (1phút).

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

HOẠT ĐỘNG II: (20 phút).
Hướng dẫn HS làm các bài tập ở SGK.
+Mục tiêu: -Nhận biết số lượng trong phạm vi 5.
-Đọc, viết, đếm các số trong phạm vi 5.
+Cách tiến hành:
Bài 1:(4phút) Làm phiếu học tập.

-HS đọc yêu cầu bài 1:”ĐiềnSố”.

Hướng dẫn HS:

-HS làm bài và chữa bài.

Nhận xét bài làm của HS.
-Bài 2: (4phút) Làm phiếu học tập.

HS đọc yêu cầu bài 2:”Điền số”.

Hướng dẫn HS:

HS làm bài và chữa bài.

GV chấm điểm, nhận xét bài làm của HS.
-Bài 3 :( 8phút) HS làm ở vở bài tập Toán.

HS đọc yêu cầu bài 3:”Điền số”.

Hướng dẫn HS:

HS làm bài và chữa bài: HS đọc từ 1
đến 5 và đọc từ 5 đến 1.(3 HS )

Giáo án Toán


KT và nhận xét bài làm của HS.
-Bài 4:(4 phút) HS làm vở Toán.

HS đọc yêu cầu:”Viết số 1, 2, 3, 4, 5”.
HS viết bài.

Hướng dẫn HS viết số :

Chữa bài: HS đọc số vừa viết.

Chấm điểm một vở, nhận xét chữ số của HS.
HOẠT ĐỘNG III: Trò chơi.( 5 phút)
+Mục tiêu: Củng cố về nhận biết thứ tự các số.
+Cách tiến hành:

2 đội thi đua. Mỗi đội cử 5HS thi đua,

GV gắn các tờ bìa, trên mỗi tờ bìa có ghi sẵn một số1,

mỗi HS lấy một tờ bìa đó rồi các em

2, 3, 4, 5 các bìa đặt theo thứ tự tuỳ ý .

xếp theo thứ tự từ bé đến lớn,hoặc từ
lớn đến bé. HS khác theo dõi và cổ vũ.

GV nhận xét thi đua của 2 đội.

Trả lời(Luyện tập).

HOẠT ĐỘNG CUỐI: Củng cố, dặn dò: (4 phút)

3HS đếm.

-Vừa học bài gì?

Lắng nghe.

Đếm từ 1 đến 5 và từ 5 đến 1.
-Về nhà tìm các đồ vật có số lượng là1(hoặc 2,3, 4,5)
-Chuẩn bị: sách Toán 1, hộp đồ dùng học Toán để học
bài: “Bé hơn-Dấu <”.
Nhận xét tuyên dương.

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Giáo án Toán


Ngày dạy : ...............................

TIẾT 10 : BÉ HƠN - DẤU <
I.MỤC TIÊU:
-Kiến thức: Bước đầu biết so sánh số lượng và sử dụng từ “bé hơn”,dấu < khi so sánh các số.
-Kĩ năng: Thực hành so sánh các số từ 1 đến 5 theo quan hệ bé hơn.
-Thái độ: Thích so sánh số từ 1 đến 5 theo quan hệ bé hơn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-GV: Các nhóm đồ vật phục vụ cho dạy học về quan hệ bé hơn.
Các tờ bìa ghi từng số 1, 2, 3, 4, 5 và tấm bìa ghi dấu <.
-HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp1. Sách Toán 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:
1.Khởi động: Ổn định tổ chức(1phút).
2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
3 HS đếm số từ 1 đến 5 và từ 5 đến 1.( 3HS). Ghi điểm.
2HS viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con các số từ 1 đến 5 và từ 5 đến 1.
Nhận xét ghi điểm. Nhận xét KTBC:
3.Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG I: Giới thiệu bài trực tiếp (1phút).
HOẠT ĐỘNG II: (12 phút) Nhận biết quan hệ bé
hơn
+Mục tiêu: Biết so sánh số lượng và sử dụng từ “ bé
Giáo án Toán

HOẠT ĐỘNG CỦA HS


hơn” và dấu <.
+Cách tiến hành:
1. Giới thiệu 1 < 2:

- Quan sát bức tranh ô tô và trả lời câu

GV hướng dẫn HS:

hỏi của GV…

“Bên trái có mấy ô tô?” ;“ Bên phải có mấy ô tô?”

-Vài HS nhắc lại“1 ô tô ít hơn 2 ô tô”.

“1 ô tô có ít hơn 2 ô tô không?”

-Vài HS nhắc lại: “1 hình vuông ít hơn

+Đối với hình vẽ sơ đồ hỏi tương tự như trên.

2 hình vuông”

GV giới thiệu : “1 ô tô ít hơn 2 ô tô”;”1 hình vuông ít
hơn 2 hình vuông”.Ta nói :” Một bé hơn hai” và viết
như sau:1 < 2 (Viết bảng 1 < 2 và giới thiệu dấu < đọc
là “bé hơn”)

3HS đọc: “Một bé hơn hai”(đ t).

GV chỉ vào 1 < 2 và gọi HS đọc:
2.Giới thiệu 2 < 3.

-HS nhìn vào 2<3 đọc được là: “Hai bé

+ Quy trình dạy 2<3 tương tự như dạy 1< 2.

hơn ba”.
-HS đọc: “Một bé hơn ba”…

+GV có thể viết lên bảng :1< 3; 2< 5; 3 < 4; 4 < 5.
Lưu ý: Khi viết dấu < giữa hai số, bao giờ đầu nhọn
cũng chỉ về số bé hơn.
HOẠT ĐỘNG III:Thực hành (10phút).
+Mục tiêu : Biết so sánh các số từ 1 đên 5 theo quan
hệ bé hơn.
+Cách tiến hành:
-Hướng dẫn HS làm các bài tập .

-Đọc yêu cầu:”Viết dấu <”

-Bài 1:(HS viết ở vở bài tập Toán 1.)

-HS thực hành viết dấu <.

GV hướng dẫn HS cách viết dấu <:
GV nhận xét bài viết của HS.

-Đọc yêu cầu:Viết (theo mẫu):

-Bài 2: (Viết phiếu học tập).

-HS làm bài.Chữa bài.

Nhận xét bài làm của HS.

-Đọc yêu cầu: Viết (theo mẫu):

-Bài 3: ( HS làm phiếu học tập).

-HS làm bài rồi chữa bài.

Giáo án Toán


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×