Tải bản đầy đủ

Phương pháp luận và nghiên cứu khoa học

Bố cục chung của một khóa luận tốt nghiệp thông thường gồm mấy phần?
3 phần
Các mối liên hệ hữu hình có thể sơ đồ hóa là:
Liên hệ nối tiếp
– Liên hệ song song
– Liên hệ hình cây
– Liên hệ mạng lưới
– Liên hệ hỗn hợp
Cấu trúc của một bài thuyết trình khoa học thường gồm mấy bộ phận?
4 bộ phận
Cấu trúc logic của phép chứng minh gồm các bộ phận sau:
– Giả thuyết
– Luận cứ
– Phương pháp
Chọn mẫu xác suất là chọn ngẫu nhiên nhưng theo một tiêu chí nào đó để đảm bảo mẫu có
tính đại diện. Có bao nhiêu cách chọn mẫu xác suất thông dụng?
5 cách
Chứng minh luận điểm khoa học, người nghiên cứu phải :
Chọn một câu trả lời:
Có đầy đủ luận cứ khoa học
Có mấy phương pháp thuyết trình?

3 phương pháp
Con người có được tri thức kinh nghiệm từ việc:
– Cảm nhận thế giới quan
– Chịu tác động từ thế giới quan
Công việc đầu tiên của bất cứ nghiên cứu nào là:
Chọn một câu trả lời:
Xây dựng khái niệm
Đặc điểm của tri thức khoa học:
Là những kết luận về quy luật tất yếu đã được khảo nghiệm và kiểm chứng.
Đặt tên cho Đề tài nghiên cứu khoa học cần thể hiện được:
-Mục tiêu nghiên cứu.
-Phương tiện thực hiện mục tiêu
-Môi trường chứa đựng mục tiêu và phương tiện thực hiện.
Để chứng minh luận điểm khoa học, người nghiên cứu cần có các:
. Luận cứ
Để nhận biết một bộ môn khoa học người ta đề ra:
5 tiêu chí
Giả thiết nghiên cứu là điều kiện giả định của nghiên cứu. Nó là những điều kiện không có
thực trong đối tượng khảo sát mà chỉ là những tình huống giả định do người nghiên cứu đặt
ra để lý tưởng hóa điều kiện thực nghiệm. Vì vậy, giả thiết
Không phải chứng minh
Giả thuyết là nhận định sơ bộ, là kết quả giả định của nghiên cứu, là luận điểm khoa học mà
người nghiên cứu đặt ra. Giả thuyết:
Cần được chứng minh hoặc bác bỏ
Hội nghị khoa học được chia ra thành:
Chọn một câu trả lời:
a. 4 loại


4 loại
Khái niệm “Khoa học” được tiếp cận theo các cách sau:
– Khoa học là một hệ thống tri thức
– Khoa học là một hoạt động xã hội
– Khoa học là một hình thái ý thức xã hội
– Khoa học là một thiết chế xã hội
Khái niệm là một trong những đối tượng nghiên cứu của logic học và được định nghĩa là:
Một hình thức tư duy nhằm chỉ rõ thuộc tính bản chất vốn có của sự kiện khoa học.
Khái niệm về “Khoa học” được nêu ra trong giáo trình của Vũ Cao Đàm được tiếp cận theo:
4 góc độ
Khái niệm về “phong bì”, ngày xưa phong bì dùng để đựng thư. Ngày nay nói đến “phong bì”


còn có chức năng để đựng tiền. Đó chính là:
. Bổ sung cách hiểu một khái niệm
Khi phân loại nghiên cứu khoa học theo phương thức thu thập thông tin thì người ta chia
thành:
3 loại
Khi phân loại nghiên cứu khoa học thường được phân thành:
Chọn một câu trả lời:
3 loại
Khi phân loại nguồn tài liệu người ta chia nguồn tài liệu tồn tại dưới mấy cấp độ?
. 2 cấp độ
Khi sử dụng điều tra bảng hỏi, về mặt kỹ thuật người điều tra cần phải quan tâm những vấn
đề gì?
– Chọn mẫu
-Thiết kế bảng câu hỏi
– Xử lý kết quả điều tra
Khi tiếp cận khái niệm “Khoa học” là một hệ thống tri thức thì các nhà khoa học đề cập đến:
Tri thức kinh nghiệm và tri thức khoa học
Liên hệ vô hình là những liên hệ
Chọn một câu trả lời:
Không thể biểu hiện trên bất cứ loại sơ đồ nào
Luận cứ thực tế được thu thập từ các sự kiện từ trong thực tế bằng cách:
Tất cả các đáp án
Lựa chọn chủ đề và đặt tên đề tài người nghiên cứu thường phải tuân thủ:
6 bước
Vì khi chọn đề tài người nghiên cứu phải tuân thủ các bước sau: Lựa chọn sự kiện khoa học,
nhận dạng nhiệm vụ nghiên cứu, xác định mục tiêu nghiên cứu, xác định giới hạn phạm vi
nghiên cứu, đặt tên đề tài, một số điểm cần tránh khi đặt tên đề tài.
Một kỷ yếu khoa học thường được chia ra thành:
. 4 phần
Nghiên cứu khoa học đạt tính tin cậy khi:
Được kiểm chứng lại nhiều lần trong những điều kiện quan sát hoặc thí nghiệm hoàn toàn
giống nhau và với kết quả thu được hoàn toàn giống nhau.
Nghiên cứu khoa học là:
Quá trình hình thành và chứng minh luận điểm khoa học về một sự vật hoặc hiện tượng cần
khám phá
Nghiên cứu khoa học mang:


7 đặc điểm
Nghiên cứu tài liệu qua hình thức phỏng vấn được chia ra thành mấy loại?
. 3 loại
Nguồn gốc của nhiệm vụ nghiên cứu xuất phát từ:
1.Chủ trương phát triển kinh tế và xã hội của quốc gia
2.Nhiệm vụ được giao từ cơ quan cấp trên
3.Nhiệm vụ được nhận từ hợp đồng với các đối tác
4.Nhiệm vụ do người nghiên cứu tự đặt ra
Người ta chọn khoảng mười nghìn người để phát phiếu điều tra thăm dò sự tín nhiệm của
dân chúng đối với một tổng thống đương nhiệm. Kết quả thăm dò ý kiến đó được tiếp cận
theo phương pháp khảo sát:
. Tiếp cận thống kê và xác suất
Nhờ tri thức kinh nghiệm, con người có thể:
Tất cả các phương án.
Nội dung khoa học của bài báo có thể có cấu trúc các phần khác nhau tùy cách sắp xếp của
mỗi tác giả. Tuy nhiên, các loại bài báo khoa học thông thường được chia ra thành:
Chọn một câu trả lời:
. 7 môđun
Phạm vi nghiên cứu được chia ra thành các loại:
– Phạm vi quy mô của mẫu khảo sát
– Phạm vi về thời gian của tiến trình của sự vật
– Phạm vi giới hạn trong tập hợp mục tiêu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu thường được chia ra làm mấy loại?
3 loại
Phân chia theo các giai đoạn của nghiên cứu người ta chia nghiên cứu khoa học thành:
3 loại
Phân loại theo các giai đoạn của nghiên cứu thì đề tài “Sử dụng các biện pháp kinh tế để
giảm thiểu việc di dân từ nông thôn ra thành phố” thuộc loại:
Nghiên cứu ứng dụng
Phân loại theo các giai đoạn của nghiên cứu thì đề tài “Xây dựng các tiêu chí đánh giá
chương trình đào tạo E-learning tại Viện Đại học Mở Hà Nội” thuộc loại:
Triển khai
Phân tích nguồn tài liệu theo các giác độ:
Chọn một câu trả lời:
– Chủng loại
– Tác giả
Phương pháp khảo sát thực địa là một phương pháp quan sát để lấy được các thông tin
phục vụ cho việc trình bày luận cứ. Phương pháp quan sát thông dụng được áp dụng trong
nhiều bộ môn khoa học và được phân thành:
6 loại
Phương pháp khảo sát thực địa theo mục đích nắm bản chất đối tượng quan sát, quan sát
được phân chia ra thành:
– Quan sát hình thái
– Quan sát chức năng
Phương pháp khảo sát thực địa theo mục đích xử lý thông tin, quan sát được phân chia
thành:
. – Quan sát mô tả
– Quan sát phân tích
Phương pháp là các cách thức được sử dụng để tìm kiếm luận cứ và tổ chức luận cứ để
chứng minh giả thuyết (luận điểm). Trong logic học có một khái niệm tương đương là:


. Luận chứng
Phương pháp thực nghiệm được dùng trong nhiều tình huống. Tùy mục đích quan sát, thực
nghiệm được chia thành:
Chọn một câu trả lời:
5 loại
Phương pháp thực nghiệm được dùng trong nhiều tình huống. Tùy nơi thực nghiệm, thực
nghiệm được chia thành:
– Thực nghiệm trong phòng thí nghiệm.
– Thực nghiệm tại hiện trường
– Thực nghiệm trong quần thể xã hội
Phương pháp tiếp cận hệ thống và cấu trúc có đặc tính:
Chọn một câu trả lời:
– Có thể phân chia thành các phân hệ có đẳng cấp.
– Có tính “Trồi” là thuộc tính không tồn tại ở bất kỳ thành tố nào hoặc phân hệ nào của hệ
thống.
Động thái của hệ thống mang tính đa mục tiêu
Phương pháp tiếp cận lịch sử và logic là:
Chọn một câu trả lời:
Xem xét sự vật qua những sự kiện trong quá khứ là ngẫu nhiên nhưng bị chi phối bởi một
quy luật tất yếu.
Phương pháp tiếp cận nội quan và ngoại quan là cách tiếp cận:
Theo ý mình và theo ý người khác được kiểm chứng để đảm bảo rằng ý nghĩ đó đúng theo
quy luật khách quan.
Quan hệ giữa quãng đường đi (s) với thời gian (t) và vận tốc (v) trong chuyển động thẳng
đều là mối liên hệ:
Chọn một câu trả lời:
Tuyến tính
Quy luật “bàn tay vô hình” của Adam Smith thuộc:
Chọn một câu trả lời:
Phát hiện Câu trả lời đúng
Sự kiện khoa học được lựa chọn để nghiên cứu thường là:
Sự kiện thông thường trong đó chứa đựng những mâu thuẫn lý thuyết tồn tại giữa lý thuyết
và thực tế mới phát sinh
Thấy trời oi bức một người bình thường biết là trời sắp mưa. Đó là dựa trên:
. Tri thức khoa học và tri thức kinh nghiệm Câu trả lời đúng
Theo cách phân loại theo phương thức thu thập thông tin, nghiên cứu khoa học được chia
thành:
Chọn một câu trả lời:
3 loại Câu trả lời đúng
Theo chức năng nghiên cứu, người ta phân chia nghiên cứu khoa học thành:
– Nghiên cứu mô tả
– Nghiên cứu giải thích


– Nghiên cứu giải pháp
– Nghiên cứu dự báo
Theo mức độ chuẩn bị, phỏng vấn được chia thành:
Chọn một câu trả lời:
-Phỏng vấn có chuẩn bị trước
-Phỏng vấn không chuẩn bị trước
Theo mức độ chuẩn bị, quan sát được phân chia thành:
– Quan sát có chuẩn bị trước
– Quan sát không chuẩn bị trước
Theo tiêu thức phân loại khoa học theo phương pháp hình thành khoa học thì khoa học
được phân chia thành:
4 loại
Theo tính trực tiếp, phỏng vấn được phân chia thành:
2 loại
Theo Vũ Cao Đàm “lý thuyết khoa học” là:
Chọn một câu trả lời:
Một hệ thống luận điểm khoa học về mối liên hệ giữa các khái niệm khoa học.
Thông thường có bao nhiêu phương pháp tiếp cận khảo sát đối tượng nghiên cứu?
8 phương pháp
Thu thập thông tin theo Phương pháp chuyên gia bao gồm:
– Phỏng vấn những người am hiểu hoặc có liên quan đến thông tin về sự kiện khoa học
– Gửi phiếu điều tra (bảng hỏi) để thu thập thông tin liên quan tới sự kiện khoa học
– Thảo luận dưới các hình thức hội nghị khoa học
Tiêu thức phân loại khoa học theo đối tượng nghiên cứu của khoa học đã được tuyến tính
hóa theo trình tự:
6 nhóm
Toàn bộ tập hợp mục tiêu nghiên cứu với cấu trúc hình cây được gọi chung là:
. Đối tượng nghiên cứu
Tổ chức thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học thường được tiến hành theo mấy bước?
Chọn một câu trả lời:
. 7 bước
Tổng hợp tài liệu bao gồm mấy nội dung:
5 nội dung
Trình tự logic của Nghiên cứu khoa học gồm:
6 bước
Tri thức khoa học là:
. Những hiểu biết được tích lũy một cách hệ thống nhờ hoạt động nghiên cứu khoa học.
Tri thức kinh nghiệm chỉ giúp con người phát triển:
Thiên về chủ quan, duy ý chí.
Trong các đặc điểm của nghiên cứu khoa học thì đặc điểm quann trọng số một là:
Tính mới
Trong khoa học người ta chia Luận cứ thành:
Chọn một câu trả lời:
2 loại
Vì theo mục 3.4.2 Luận cứ – Trang 65


Trong nghiên cứu khoa học, người nghiên cứu có rất nhiều việc phải làm liên quan đến khái
niệm. Các công việc đó là:
Xây dựng khái niệm
– Thống nhất hóa các khái niệm
– Bổ sung cách hiểu một khái niệm
Trong quá trình tìm kiếm luận cứ, người nghiên cứu cần những loại thông tin:
Chọn một câu trả lời:
. – Cơ sở lý thuyết liên quan đến nội dung nghiên cứu
– Tài liệu thống kê và kết quả nghiên cứu của các đồng nghiệp đi trước.
– Kết quả quan sát hoặc thực nghiệm của bản thân người nghiên cứu
Việc ra đời máy hơi nước của James Watt thuộc:
. Sáng chế
Vì sao cần bổ sung cách hiểu một khái niệm?
Vì khái niệm không ngừng phát triển
Vì sao cần thống nhất hóa khái niệm?
Vì một khái niệm không thể bị hiểu theo nhiều nghĩa
Với đề tài nghiên cứu khoa học là: “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý sinh viên tại Viện
Đại học Mở Hà Nội”, phân loại theo chức năng nghiên cứu thì đề tài thuộc:
. Nghiên cứu giải pháp
Với đề tài nghiên cứu khoa học là: “Nguyên nhân của việc sinh viên hệ từ xa Viện Đại học
Mở Hà Nội thường thi tốt nghiệp không đúng thời hạn”, phân loại theo chức năng nghiên
cứu thì đề tài thuộc:
Nghiên cứu giải thích
Với tư cách là một hoạt động xã hội, khoa học định hướng tới những mục tiêu sau:
. – Phát hiện bản chất các sự vật, phát triển nhận thức về thế giới.
– biết của sự vật mà dự báo quá trình phát triển của sự vật, lựa chọn hướng đi cho mình để
tránh hoặc giảm thiểu các rủi ro.
– Sáng tạo các sự vật mới phục vụ những mục tiêu tồn tại và phát triển bản thân con người
và xã hội của con người.
Với tư cách là một thiết chế xã hội, khoa học thực hiện các chức năng:
– Định ra một khuôn mẫu hành vi.
– Xây dựng luận cứ khoa học
– ăng hàm lượng khoa học trong công nghệ và sản phẩm
– Góp phần biến đổi gốc rễ mọi mặt của đời sống xã hội
Xây dựng luận điểm khoa học gồm các bước:
-Phát hiện vấn đề nghiên cứu.
– Đặt giả thuyết nghiên cứu
Xét trên quan điểm truyền thống của phương pháp thực nghiệm trong nghiên cứu khoa học,
người ta chia thành:
3 nhóm phương pháp thực nghiệm
Xử lý thông tin định lượng người ta thường trình bày theo các dạng:
Chọn một câu trả lời:
– Con số rời rạc
– Bảng số liệu
– Biểu đồ
– Đồ thịTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×