Tải bản đầy đủ

Phát triển kỹ năng cá nhân

Phát triển kỹ năng cá nhân – TX PSD101
Tr ng
h

á tr nh gi

ti

t ng

i ẽ h ng

c ng

i hác tin t

ng hi

Select one:
C


in i

h nh

C ngh nghi
c

n

n tâ

ng th ng nh t

c ng i c n
gi

ng

nh

i hác

h ng tr ng th c tr ng c ng i c
Phản hồi
Th c rr ct n

ri

h ng tr ng th c tr ng c ng i c

ác nh
t n iể
ng nh t tr ng
cách tr ng hục củ c n ng i.

các

n iể

ới ây



n

tính

Select one:
i ng

i c tính cách hác nh

h ng ng
nhau

ic

c h ng ng
nhau

i h ng ăn

h ng ng
hác nh

ic

h ng cách ăn

n n h ng cách ăn
c gi ng nh

c gi ng nh

h ng cách ăn

c c ng hác nh

th tính cách c ng gi ng

th tính cách c ng h ng thể gi ng

c gi ng nh

nh ng tính cách

n c thể

Phản hồi
Th c rr ct n
ri
h ng ng
tính cách n c thể hác nh

ic

h ng cách ăn

c gi ng nh

nh ng

T
h ơng án ng nh t. L i h n c tác ụng r t tích c c trong quan h giao
ti T y nhi n n n y tỏ l i h n nh th n
ể tăng hi u quả b n v ng của
các
i quan h ?
Select one:


T

t t cả

iể

th mạnh củ

b. C gắng sử dụng t i

i tác ể khen t ng nơi

nh ng l i khen t ng ch

c D nh nh ng l i khen t ng chân th nh ch
T

hiểu nh ng i

i

i tác

i tác

i tác thích ngh

ng ng

ng

c

ng ch

ể ca tụng

Phản hồi
Th c rr ct n
c ng ch

r i D nh nh ng l i khen t ng chân th nh ch

Tr ng á tr nh gi ti
ới nh ng ng i hác n
i ích củ ản thân nh th ng i


t ng

Select one:
a. Tạ

y tín ớn ới các

Tạ

ng

c Tạ

c

i

t tín nhi

Tạ

c nhi

i tác
nh â

củ các

thi n cả

i ới các

i tác

i tác

ới các

i tác

Phản hồi
Th c rr ct n

r i Tạ

L i khen loại n

t tín nhi

ây ẽ gây hản cả

củ các
ch

Select one:
a. L i h n chân th nh
b. L i h n hích
c. L i h n

ng

d. L i h n tâng

c

ng ch

c, giả d i

Phản hồi
The correct answer is: L i h n tâng
ác

c, giả d i

nh m t câ hỏi dạng m trong s các câ

i tác

i tác?

i tác

i ch ch tâ

ng
n


Select one:
“Đừng gi u gi
“ h

t i ch y n

i”

ạn bi t th câ ch y n diễn ra th n ?”

c “Bạn ã i t chuy n


n ir

còn ch

n i?”

i ng y câ ch y n ch t i i t i”

Phản hồi
The c rr ct n

ri “ h

Nh ng y u t n

ạn bi t th câ ch y n diễn ra th n ?”

ây h ng th

c h nh thức giao ti p bằng ng n từ?

Select one:
a. Diễn tả bằng ánh

ắt

b. Truy n th ng tin ằng h nh ảnh
c. Diễn ạt bằng l i n i
d. Vi t ý hi u
Phản hồi
The correct answer is: Diễn tả bằng ánh
Để gi ti th nh c ng th c n ng
ti
ới ng i hác nh th n ?

ắt

i c n ác

nh c

i

h ơng há gi

Select one:
Với

i ng

i

ử ụng h ơng há

c

h ng c n ác nh c i h y h ơng há gi
t
i nh c ng n n t n t nh ch á
c Vi c gi ti
h ng c n ác

ới ng i hác nh th n
nh tr ớc

n ác nh c i
cách ứng ử h h
Phản hồi

h ơng há gi

t y th
ti

i gi

ti

ti

ới từng ng
c

ới từng

nh nh
i

ới

h n cảnh cụ thể n n
it

ng cụ thể ể c


Th c rr ct n
ri
n ác nh c
t ng cụ thể ể c cách ứng ử h h

i

h ơng há gi

ti

ới từng

i

Tr ng á tr nh gi ti p, khi c n i tác c ng c th ng tin ạn n n t câ
hỏi dạng n
ể khi n ch
i tác ễ ch
c i m n i ch y n với bạn?
Select one:
Câ hỏi dạng m nh l nh
Câ hỏi dạng

ng

c Câ hỏi dạng y

c u

Câ hỏi dạng m
Phản hồi
Th c rr ct n

r i Câ hỏi dạng m

T câ trả l i ng nh t. Nh ng ng i
i tác thân thi t củ nh
th n
ể y tr
i
nh â
i ới nh ?

c nc



Select one:
Đã
nhau

i tác thân thi t củ nh

D
ng
cách ới nh
c D
nh t

g

thân c n
nh h ng

ng
cách ới nh

th

ti n th các
n

h ng c n gi

i tác c ng h ng c n gi

y th các i tác c ng n n gi
c ồng ã ới nh

g

ti n th các

ễ ngh

i tác

ễ ngh

ới c n hải gi

h ảng cách ới
ễ ngh

h ảng

h ảng cách
ễ ngh

h ảng

Phản hồi
Th c rr ct n
ri D
thân c n
ngh
h ảng cách nh t nh h ng
C n ng
hác?

i h ng n n

Select one:

n
c

y th các i tác c ng n n gi
ồng ã ới nh

g n u mu n th nh c ng tr ng gi

ti p với ng


i


T

c

cả

chủ
c D y tr

c củ

c cả

c củ

nh
ản thân

c trạng thái cân ằng tâ

T ý thức

tồn tại củ

ý

ản thân

nh

Phản hồi
Th c rr ct n

ri T

c

cả

c củ

nh

ã gi n n ử dụng ng n từ nh th n
ng th ng i p củ
nh?

Trong giao ti
nh u hiể

ể m i ng

i xung

Select one:
a. Sử dụng ng n ng

ân ã th tục

b. Sử dụng ng n từ ơn giản h h p với ng
c. Sử dụng cách í

n trừ t

d. Sử dụng cách n i

ng ể ng

ng ẩy ể

i ngh

i cảnh giao ti p

i nghe cảm nh n â

ắc v n

tăng ý ngh củ ng n từ

Phản hồi
The correct answer is: Sử dụng ng n từ ơn giản h h p với ng
cảnh giao ti p
T
h ơng án
phải gi lễ ngh
tác củ
nh?

i ngh

i

ng nh t V
ể gi g n
i quan h t t ẹ â
i th c n
h ảng cách nh t nh h ng
c suồng ã ới các i

Select one:
V i c ng c
V i c ng c
tr ng i tác
c V h i ng
của nhau
V

i ng

Phản hồi

òng t t n

ng

n

òng t t n i c gi lễ ngh

i ch

thân nh

i c tính cách năng

c ng

i hác t n tr ng

h ảng cách

ể thể hi n s t n

n m y th c ng h ng thể hiểu h t
c, s thích hác nh

y ngh


Th c rr ct n
r i V i c ng c
ể thể hi n s t n tr ng i tác
Để th ng i
giao ti ng

c truy n i
i gửi th ng i

òng t t n

i c gi lễ ngh

h ảng cách

t cách rõ r ng chính ác tạo hi u quả t t trong
h ng n n
g?

Select one:
ác

mu n n i

nh chủ

b. Sử dụng ng n từ ơn giản, h h p với ng
c

i nghe

i câ ngắn, truy n ạt từng th ng tin
i câ

i h

chứa nhi

th ng tin

Phản hồi
Th c rr ct n

ri

i câ

i h

chứa nhi

hi c ng i c
c gi c nh ng th y
hi n ng y cơ á tải hi n h ng thể ả
c n
g?

th ng tin

i áng ể
hạ
i c
ơng
c c ng i c th c

t
ới

Select one:
ng h ng
Chủ ng
năng củ
nh
c B ng
Tạ

g
t ới c

i

iễn

c

c
n chi

tr n ã gi

tr n

i c th chắc hải i t

h ơng án th c hi n

n

n i rõ giới hạn hả

n â th
ức

c ới các ồng nghi

hác

Phản hồi
Th c rr ct n
r i Chủ
n i rõ giới hạn hả năng củ
g i ản ý n n
nhân i n củ
nh?

g

ng
nh

t ới c

ể c thể ngh

tr n

h ơng án th c hi n

c nh ng ý i n hản hồi từ các

Select one:
Đi



nh t nh

n

ng ti

nh n th ng tin nhi

chi


Phản ứng
c Thái

ạnh

ẽ ới nh ng ng

i

i ử ới từng nhân i n

T y n

t tr ng nh ng hẩ

t ồng
n

n iể

c hân i t rõ

ch t c n thi t củ c

ới

i t t ân thủ

Phản hồi
Th c rr ct n
chi

r i Đi

hân i n c

ới



nh t nh

i c tr ng

n

ng ti

t t chức n n

nh n th ng tin nhi
g?

Select one:
iải

y t

â th n cá nhân tr ng gi

Sử ụng i n th ại
c Tránh n i
n

c

á nhi

tr n

i ng

c

i c

i c ri ng
ng

h nn n

Phản hồi
Th c rr ct n

r i Tránh n i

T câ trả i ng nh t
nghi c thể ánh giá

hn

c

tr n

các

i

ng
n h ứng ử tr ng n i

nh

Select one:
Ph ng cách ng
Văn h

củ

c V th củ
S

i ãnh ạ
t

nh nghi

nh nghi

i th nh i n tr ng

ân chủ tr ng

nh nghi

nh nghi

Phản hồi
Th c rr ct n

r i Văn h

củ

t

nh nghi

Tr ng tr ng h cụ thể hi c tr n
r nh ng y t nh h ng nh
i củ ạn nh ng ại c
h h
ới các ồng nghi
hác ạn n n

ng
g?


Select one:
T ân thủ c
Tr nh
nh
c Tạ

ản ý

n

iễn

gi c ng c

ý

n c ng ể th y t hục c
n chi

ức

ểr

tr n th

c ới các ồng nghi

Chán nản hản ứng ằng cách

th

y t

nh

h ơng án

ng

n củ

hác

tác

Phản hồi
Th c rr ct n
nh

hi ch


r i T ân thủ c

th c
i c

hiể rõ y c
nhân i n c

ản ý

gi c ng c

ý

ểr

củ c ng i c th c trạng c ng i c
ới n n giải y t nh th n ?

y t

h ơng

Select one:
ỏi inh nghi
Chủ
c Tạ

củ các nhân i n hác

ng hỏi ý i n c

tr n

gác c ng i c ại

T

th

cách củ

nh

Phản hồi
The corr ct n

r i Chủ

ng hỏi ý i n c

tr n

T
h ơng án ng nh t g i ãnh ạ
nh nghi gi
i trò
n tr ng
tr ng i c ây ng
i tr ng gi ti ứng ử t t ẹ tr ng
nh nghi củ
nh
Select one:
a. Ng
y c
g

i ãnh ạ
ng i c thể
r nh ng i nh gi ti ứng ử
i th nh i n tr ng
nh nghi
hải t ân thủ nh ng y nh
i ãnh ạ

ng

i i

h nh t n

h ạt

ng củ

nh nghi


c g i ãnh ạ g ơng
tr ng gi
th nh i n
nh nghi n i th
g i ãnh ạ
ng
ãh i

t

i ch

ti

ứng ử ẽ

trách nhi

t

g ơng ch

i

ại i n ch

nh nghi

tr ớc

Phản hồi
The correct n
ri
gi ti ứng ử y
nh ng y nh

Để ây

g
c

i ãnh ạ
ng i c thể
r nh ng i nh
i th nh i n tr ng
nh nghi
hải t ân thủ

ng m i quan h t t ẹp với ồng nghi

th c n

g?

Select one:
Tránh

t

nh

i ích cá nhân n át
h ng nh

c Bả thủ h ng ti
cả thi

i ích củ

ồng nghi

ạnh ới ồng nghi

th ý i n củ

ồng nghi p

t n tr ng ồng nghi

Phản hồi
The correct answer i Tránh

t

i ích cá nhân n át

hi c ý t ng
n
t ới c
chức
ạn n n
g?

ồng nghi

Đ
c

t
ng

á nhi
cn

Cân nhắc ch n
Phản hồi

th
ýt

ng

t

c

ti n th n i
cýt

ng

ồng nghi

tr n ể h n thi n c ng i c h n thi n t

Select one:
h

i ích củ

t h h


Th c rr ct n

r i Cân nhắc ch n

Cách hiể n

ới ây củ c

cýt

ới

c

ng

tr n

t h h

ng?

Select one:
tr n hải

a. C
Đã

c

tr n th

c. C tr n
nhân i n
d. C

ng

i h n thi n
h ng thể hạ

h ng

tr n c ng

i

hiể

c n ng

t

i

i nh

c ch y n

i i c ng c

iể

n th

ạnh iể

h ng thể ãnh ạ
y

Phản hồi
The correct answer is: C
y

i
n ?

tr n c ng

n h ứng ử tr ng n i

c n ng

nh nghi

i i c ng c

iể

hụ th c nhi

nh t

ạnh iể

y

t

Select one:
Ph ng cách củ
Văn h
c

ại h nh

n ãnh ạ

h ơng nơi

nh nghi
nh nghi

h ạt

ng

c t ch củ

nh nghi

nh nghi

Tính cách củ từng nhân i n
Phản hồi
Th c rr ct n

Q n ni n
nh nghi
Select one:

r i Ph ng cách củ

ây

h ng

ng

n ãnh ạ

i

nh c

nh nghi

tr n c

ới tr ng


i
từng

nh c
nh nghi

tr n – c
cụ thể

ới

c

y

nh nh th n

Q n ni
nghi

i

nh c

tr n – c

ới

c Q n ni
nh nghi

i

nh c

tr n – c

ới t y th

nh c
c gi

tr n – c

ới

Th c rr ct n
r i Q n ni
nh
i
nh nghi

i

nh c

Các ồng nghi của nhau mu n ây
ả th h ng n n
g?

ng

i tr

Q n ni
i
từng
h ơng từng

t y th c

gi ng nh

ảnh h

i

c

nh

c t ch củ
ng

i ăn h

củ

Phản hồi
tr n – c

ng

ới

gi ng

i c thân thi n hi

Select one:
Phát h y t i
tr nh

tính cách

th c hi n c ng i c

c Phát triển các ỹ năng
Chi

thích cá nhân

inh nghi

i c th
i h c củ

c gi
nh
ản thân

Phản hồi
Th c rr ct n

r i Phát h y t i

tính cách

thích cá nhân

T câ trả i ng nh t Ch tr ng n n gi ti ứng ử tr ng
tr ng
i c
t cách ể
i th nh i n tr ng
nh nghi
ây
“nhân hi ” củ
nh

i
ng

Select one:
Q
i c gi
tính cách củ

ti ứng ử ới nh ng ng
nh

i

ng

nh

i cá nhân

c


hân hi

t t ẽ gi

c n ng
ti

i th nh c ng hơn tr ng c c

c hn
nhân

cách gi

ứng ử c thể ánh giá

i ti
tr ng c n

ứng ử t t gi
i cá nhân ây
ắt củ ng i hác

c hẩ

ng
ch t củ

ng h nh ảnh t t ẹ củ

i cá
nh

Phản hồi
Th c rr ct n
ri
i ti ứng ử t t gi
t t ẹ củ
nh tr ng c n ắt củ ng i hác

i cá nhân ây

ng h nh ảnh

hi
t ng i c th nh tích tr ng c ng i c
c c tr n
ái th
h n ng i th ng i
c n
g ể ạt
c cả t n tr ng y
ồng nghi ?

ng y n
n củ

Select one:
n nhắc nh các ồng nghi
n hi
c

n

t n c

n nh c

n thể hi n

nhớ

n th nh tích củ

ử nhã nh n t nh

tr n tr ớc
nh tr ớc c

nh

ới các ồng nghi

t các ồng nghi
tr n

các ồng nghi

Phản hồi
The correct answer is: L n hi
nghi

T

t n c

ử nhã nh n t nh

ới các ồng

câ trả i ng nh t
i tr ng
i c thân thi n
i
n h nh
ạnh tr ng
nh nghi c ảnh h ng tích c c n hả năng áng tạ năng
c
i c củ ng i
ng

Select one:
C n ng
V
củ

i

nhân t

n tr ng nh t tr ng

i t chức

ản ch t c n ng i ch c thể hát h y
c t t nh t năng
nh hi
c tr ng
t
i tr ng th ải ái thích h

c áng tạ


c Bản ch t củ c n ng
Bản năng c n ng

i

i

ảnh h

ng

i i

gi c ng thích

i n h n cảnh
ct

th ải

n ng i

ái

i

Phản hồi
Th c rr ct n
r i V ản ch t c n ng i ch c thể hát h y
năng c áng tạ củ
nh hi
c tr ng
t
i tr ng th ải
h

hi nhân i n c
ới
nh ng c ng i c th ng
hi hân c ng trách nhi

c t t nh t
ái thích

cc

tr n gi
t nhi
ụ nằ ng i hạ
h ng tr ng nh ục các c ng i c
c
th c
ới n n hản ứng nh th n ?

i
tả

Select one:
Đẩy i c

ng nhân i n hác

hi t t nh th c hi n
c Từ ch i th ng thừng
h n i c nh ng h ng h

hứng

Phản hồi
Th c rr ct n

ri

hi t t nh th c hi n

T câ trả i ng nh t
n i
t t ẹ ẽ th h t

t

nh nghi c
n tâ củ

c

i tr
i tác

ng gi ti ứng ử
hách h ng

Select one:
Đ i tác
nh nghi
D nh nghi
ý t t các
i
c Đ i tác

hách h ng c ng

ng nh ng

c ử ý t t các
nh
n ng i
hách h ng tin t

ng

i

nh

i

n h t t ẹ nh

n tr ng th

hát triển củ

ới c
nh nghi

y từ

hả năng ử


Đ i tác
hách h ng c i
i
hi n củ ăn h
h ơng thức

nh n i
ản ý củ

củ
nh nghi
nh nghi

thể

Phản hồi
Th c rr ct n
r i Đ i tác
t t ẹ nh
y từ
nh nghi

hi

ới

hách h ng c ng

c t yển ụng

ng nh ng

i c nhân i n c

i

nh

ới h ng n n

Select one:
ại

th

gi c ng các ồng nghi

Thể hi n tinh th n trách nhi
c Ch


h t
òt

ới c ng i c

hiể

nơi

i c các

hiể các

i

n h cá nhân

i

c gi
n h c ng i c

Phản hồi
Th c rr ct n

r i Tò

òt

Nh ng ng i
ồng nghi
i c thân thi n hi
ản

hiể các

của nh

i

n h cá nhân

ẽ h ng thể ây

ng

i tr

ng

Select one:
h ng hân i t
C

nh h

c T n tr ng các
Đ ng

i ửn

n

ín h ng chi
ục ti

c tr ng c

ý i n củ

nh

cá nhân củ nh
ử gi

ti

Phản hồi
Th c rr ct n

ri C

nh h

ín h ng chi

ý i n củ

nh


Th
h nh cửa s J h ri cách thức
ể hiểu v bản thân nh g ?

c n ng

i t ơng tác ới ng

i hác

Select one:
a. Ti p nh n th ng tin nhi u chi u từ
Tích c c gi

h

tác ới ng

c Chân th nh ắng ngh ý i n g

n ng i
i hác

ý từ ng

i hác

n nh n th ng tin hản hồi

d. T b c l
Phản hồi

n nh n th ng tin hản hồi

The correct answer is: T b c l

T

câ trả l i

ng nh t V

c n ng

i c n phải t tin

ản thân

nh?

Select one:
V
tr ớc

t tin mang lại ch c n ng

i s chắc chắn c n thi t ể ti n n hí

V
i u ki n c n thi t ể c n ng
hi n nh ng mục ti
nh ã ra.

i

chủ bản thân chủ

ng th c

c V hi c n ng i c
t tin mạnh mẽ th h c thể th h t
hứng t tin cho nh ng ng i xung quanh

tr y n cảm

V nh ng ng
thách thức

t qua nh ng

i t tin c thể dễ

ng giải quy t c ng i c

Phản hồi
The correct n
ri V
i u ki n c n thi t ể c n ng
thân chủ ng th c hi n nh ng mục ti
nh ã ra.

g

ic

Select one:

th ng

inh cả

cc

ng

i:

i

chủ bản


a. Hiểu v năng
bản thân nh

c bản thân t h

giá tr bản thân

b. Hiểu v năng
c cả
c

c bản thân h nh ng theo cả
y ngh củ ng i hác

c. Hiểu v năng c bản thân t do thể hi n cả
bi t
c cả
c
y ngh củ ng i hác
d. Hiểu v năng c bản thân i t t kiể
h , nhạy cả
án i t
c cả
c

h ng ngừng ca ng i

tính nhạy cả
c củ

án i t

nh nhạy cả

át cả
c cân ằng các
y ngh củ ng i hác

án
i quan

Phản hồi
The correct answer is: Hiểu v năng
cân ằng các
i quan h , nhạy cả
ng i hác

c bản thân i t t kiể
án i t
c cả
c

át cả
c
y ngh của

h nh cửa s J h ri ã ch ra l i ích của vi c m r ng các
i quan h giao
ti p, chủ ng chia s
n iể
tr
i th ng tin ới ng i hác T y
nhi n n chia s th ng tin c n
c th c hi n nh th n ?
Select one:
a. Chia s với

it

ng c n th ng tin củ

nh

b. S chia s th ng tin c n phụ thu c
ng i
c. Chia s t t cả th ng tin ới m i
d. Chia s th ng tin ới

it

ng

it

th ng

inh cả

c của từng

ng
nh th y tin t

ng

Phản hồi
The correct answer is: S chia s th ng tin c n phụ thu c
cả
c của từng ng i

T
h ơng án
phải
g?

ng nh t. Mu n hát triển

th ng

c bản thân th c n ng

inh

ic n


Select one:
a. Nh n bi t năng
hi n mục ti

c bản thân

t ra mục ti

b. Nh n bi t năng
th i cơ

c iểm mạnh

iểm y u của bản thân rồi thụ

c Đ t ra mục ti ớn, thể hi n h i ã
h n th nh ục ti
Đ t ra mục ti
th c hi n mục ti

h h p, l p k hoạch ể th c

h h p với năng

hát

ng

c bản thân

ch

ng ch

i s gi

i


p k hoạch ể từng

ớc

Phản hồi
The correct answer is: Nh n bi t năng
k hoạch ể th c hi n mục ti

T
h ơng án
bản thân hi ng

ng nh t. M t ng
i

i

c bản thân

cc i

t ra mục ti

i t kiể

h h p, l p

át cả

c của

Select one:
a. Gi v m t

nh thản tr ớc m i h n cảnh

b. T do b l cả

c củ

c. Bi t che gi u nh ng cả
d. Ki m ch s b c ồng, gi

nh tr ng

i h n cảnh

c h ch

n tr ng

nh t nh hi

vi c b t ng xảy ra

Phản hồi
The correct answer is: Ki m ch s b c ồng, gi
xảy ra

T

h ơng án ng nh t. M t ng i
át cả
c của bản thân hi ng i

Select one:

cc i

nh t nh hi

th c s c

vi c b t ng

hả năng iểm


a. Ki m ch s b c ồng của bản thân
b. Dằn v t bản thân
c. Gi

u m t ngủ

nh t nh tr ớc m i b t ng xảy ra

d. Gi b ng i

nh thản, c gắng gi s

h ch

n tr ng

Phản hồi
The correct answer is: Gi

nh t nh tr ớc m i b t ng xảy ra

T câ trả l i ng nh t V
iểm y u của bản thân nh?

c n ng

i c n nh n thức

c iểm mạnh

Select one:
V c n ng

ic n

ánh năng

c củ

nh ới nh ng ng

i xung quanh

V c n ng i ch c thể t tin khi bi t
c iểm mạnh của bản thân ể hát
triển n
i t iểm y u của bản thân ể khắc phục n
c V c n ng

i c n s t n tr ng từ nh ng ng

i hác

V c n ng i c n che d u nh ng iểm y u của bản thân
iểm mạnh của bản thân

c l nh ng

Phản hồi
Th c rr ct n
r i V c n ng i ch c thể t tin khi bi t
c iểm mạnh
của bản thân ể hát triển n
i t iểm y u của bản thân ể khắc phục n

T

câ trả l i
nh?

ng nh t V

c n ng

i c n hiểu bi t năng

c của bản thân

Select one:
V
ảnh

ti n quan tr ng ể c n ng i ây ng nhân hi u, tạo d ng h nh
y tín cá nhân h ớng n s th nh c ng tr ng c ng i c c c ng

V c n ng i c n hát h y nh ng iểm mạnh
iểm y
ể t h n thi n nh

t

cách hắc phục nh ng


c V i c nh n bi t v bản thân ẽ
m i ng i xung quanh.
V c n ng i c n bi t â
trong cu c s ng

y

nh thái

iểm mạnh

trong quan h giao ti p với

iểm y u củ

nh ể th nh c ng

Phản hồi
Th c rr ct n
ri V
hi u, tạo d ng h nh ảnh
vi c c c ng

ti n quan tr ng ể c n ng i ây ng nhân
y tín cá nhân h ớng n s th nh c ng tr ng c ng

Th
h nh cửa s Johari, m t ng i mu n há
chính ản thân nh th ng i c n
g?

há nh ng năng

c của

Select one:
hạm vi giao ti p củ

a. Thu hẹp m i quan h
Tích c c chủ

ng t

c Tr ng ch s tác
d. Thụ

ng ch

i

ng từ

nh

cơ h i ể hát triển bản thân
n ng i

i cơ h i

Phản hồi
Th c rr ct n
thânh

r i Tích c c chủ

hi ứng tr ớc nhi u giải há ch
giải há h h p nh t?

ng t

tv n

i

cơ h i ể hát triển bản

th c n

g

ể l a ch n

c

Select one:
Cân nhắc h u quả khi l a ch n giải há
cách t t nh t ể giải quy t v n
b. Chi các th nh i n thảo lu n từng v n
nh c
tr nh y chi
chung

a ch n giải há th
ể c h nh

tr c giác

ng cụ thể cho từng


c. Ứng dụng kỹ thu t biể
bằng á tr nh
ánh t
l a ch n giải há
T

ng

ic

ồ ể nh
các giải há
y
t r ng i r cản

inh nghi m giải quy t v n

ánh giá các giải há
cân nhắc h u quả khi

ể nh l a ch n giải há

Phản hồi
The correct answer is: Ứng dụng kỹ thu t biể ồ ể nh
các giải há
ánh
giá các giải há ằng á tr nh
ánh t
y
t r ng i r cản cân
nhắc h u quả khi l a ch n giải há

B ớc cu i c ng tr ng

y tr nh giải quy t v n

Select one:
Đánh giá giải há
b. Th c hi n giải há
c Th

õi th c hi n giải há

d. L a ch n giải há
Phản hồi
Th c rr ct n

r i Đánh giá giải há

Ph ơng án n
ới ây giải thích ng nh t v vi c l a ch n h ơng há giải
quy t v n
ơn giản, dễ th ng nh t các th ng tin c hả năng
á tr ớc?
Select one:
a. Khi g p v n
ơn giản, dễ th ng nh t
tr ớc th n n ử dụng cách giải quy t v n

các th ng tin c hả năng
á
theo h th ng ể t giải há

b. Khi g p v n
ơn giản, dễ th ng nh t
tr ớc th n n ử dụng cách giải quy t v n


các th ng tin c hả năng
theo cảm nh n áng tạ ể t

c. Khi g p v n
ơn giản, dễ th ng nh t
tr ớc th n n ử dụng cách giải quy t v n

các th ng tin c hả năng
á
theo ng u hứng ể t giải há

á
giải


d. Khi g p v n
ơn giản, dễ th ng nh t các th ng tin c hả năng
á
tr ớc th n n t h p sử dụng c ng nhi cách giải quy t v n c ng t t ể t
giải há
Phản hồi
The correct answer is: Khi g p v n
ơn giản, dễ th ng nh t
c hả năng
á tr ớc th n n ử dụng cách giải quy t v n
ể t giải há

Kỹ thu t “ t 5 l n câ hỏi tại



các th ng tin
theo h th ng

nhằm mục ích g ?

Select one:
ác

nh ng y n nhân g c của v n
t hí cạnh

c

t

n

i di n của v n

từ nhi

g c

hác nh

Phát h y tính áng tạo trong giải quy t v n
Phản hồi
Th c rr ct n

hi

ri

ác

i m t với m t v n

nh ng y n nhân g c của v n

c n giải quy t, vi c

Select one:
Đánh giá

n

b. L a ch n giải há
c. Th c hi n giải há
ác

nh v n

Phản hồi
Th c rr ct n

ri

ác

nh v n

ti n ạn phải


B ớc thứ h i tr ng

y tr nh giải quy t v n

Select one:
ác
Đ

nh v n
r các giải há

c. L a ch n các giải há
d. Th c hi n giải há
Phản hồi
Th c rr ct n

Kỹ thu t

ri Đ

ơng cá”

r các giải há

h ơng há

ng ể

g?

Select one:
t hí cạnh

i di n của v n

Phát h y tính áng tạo trong giải quy t v n
c Phân tích các ng y n nhân của v n
t

n

từ nhi

g c

hác nh

Phản hồi
Th c rr ct n

T
c n

r i Phân tích các ng y n nhân của v n

h ơng án trả l i ng nh t Để giải quy t v n
t n
nh th n ?

Select one:

c

t

n

từ nhi

g c

hác nhau

t

n

từ m t g c

t

n

từ g c

t

n

từ ng y n nhân g c

i di n

m t cách hi u quả th


Phản hồi
Th c rr ct n

ri

t

“ ỹ thu t J n i n”

n

từ nhi

h ơng há

ng ể

g c

hác nh

g?

Select one:
t

a. Xem

n

từ nhi

g c

hác nh

Phát h y tính áng tạo trong giải quy t v n
c

ác

nh ng y n nhân g c của v n
t hí cạnh

i di n của v n

Phản hồi
Th c rr ct n

ri

B ớc thứ t tr ng

t hí cạnh

i di n của v n

y tr nh giải quy t v n

Select one:
ác

nh v n

b. Th c hi n giải há
c. L a ch n giải há
Đ

r các giải há

Phản hồi
The correct answer is: Th c hi n giải há

hi c c ng i c quan tr ng
n ?

hẩn c

Select one:
a. L p k hoạch ể th c hi n từng

ớc

th c n ng

i c n h nh

ng nh th


b. T p trung m i nguồn l c ể giải quy t ngay l p tức
c. Ủy quy n ch ng
ghi n cứ

i hác

ểt

h

giải há ứng h

â

i

Phản hồi
The correct answer is: T p trung m i nguồn l c ể giải quy t ngay l p tức

Quản ý th i gian bằng cách ử dụng l ch c ng tác ẽ mang lại l i ích g ?
Select one:
i
ắp x
t ơng i g n
i
c

c ng i c th

hân

ại

ắp x

tr ng

tr nh t th i gi n
c ng i c th

i

t

i

nhớ r các c ng i c nằ

h ạch

tính hẩn c

nh c ng i c trong
t m quan tr ng

các c ng i c tr ớc mắt
ng i ch c ng tác

Phản hồi
Th c rr ct n
ri
i
ắp x c ng i c th
nh c ng i c tr ng t ơng ai g n

Y ut n

ới ây

ng y n nhân gây ãng hí th i gian?

Select one:
i c h ng c
Văn hòng
c. Kỹ năng gi
Đ ra mục ti

hoạch

i c ngăn nắp, g n g ng
ti p t t
cụ thể rõ r ng

Phản hồi
Th c rr ct n

ri

tr nh t th i gi n

i c h ng c

hoạch

h ạch


Quản ý th i gian bằng cách ghi ch
list) sẽ mang lại l i ích g ?

nh ách các c ng i c c n

ch c

Select one:

c

i

nhớ r các c ng i c nằ

ng i ản

i

nhắc nh từng c ng i c th

i

nhớ các

i

nhớ các chi ti t c ng i c

nh ách

tr nh t th i gian

u mục c ng i c c n
các nhi m vụ tr ng tâ

Phản hồi
Th c rr ct n

T

ri

h ơng án trả l i

i

nhớ các

u mục c ng i c c n

ng nh t. M t vi c nh th n

th

cc i

hẩn c p?

Select one:
a. M t vi c

cc i

hẩn c

hi n

òi hỏi s ch ý ng y p tức

b. M t vi c

cc i

hẩn c

hi n c n nhi u th i gi n ể giải quy t

c. M t vi c

cc i

hẩn c p khi c n nhi

d. M t vi c

cc i

hẩn c

ng

i giải quy t

hi n gây r h u quả lớn

Phản hồi
The correct answer is: M t vi c
ngay l p tức

T

h ơng án

cc i

hẩn c

ng nh t. M t vi c nh th n

hi n

th

cc i

òi hỏi s ch ý

n tr ng?

Select one:
a. M t vi c
k t quả áng

cc i

n tr ng hi n c

t ý ngh

ớn ho c gây r

t


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×