Tải bản đầy đủ

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ CỦA HUYỆN HỮU LŨNG TỈNH LẠNG SƠN - LUẬN VĂN ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG VÀ XÃ HỘI

 

  B GIÁO D#C VÀ %ÀO T&O

B LAO % NG - TH() NG BINH VÀ XÃ HI

TR ! 
! NG
NG $%
$%II H(
H(C LAO $*
$*NG
NG – XÃ H*
H* I

LÃ TH+
TH+ VI
 VI-T H0
H 0NG

NÂNG CAO CH1

CH1T L2 
L2 NG
NG $*
$*II NG3
NG3 CÁN B*
B*, CÔNG CH6 
CH 6 C
C1P XÃ C8
C8A HUY:
HUY :N H; 
H; U L3
L 3NG, T<
TL%NG S" 
S" N

LU=
LU
=N V>
V>N TH%
TH%C S@
S@ QU
 QUA
AN TR + NHÂN LB 
LB C

HÀ N*
N*I – 2015


 

B GIÁO D #C VÀ %ÀO T&O

B LAO % NG - TH() NG BINH VÀ XÃ HI

TR ! 
! NG
NG $%
$%II H(


H(C LAO $*
$*NG
NG – XÃ H*
H* I

LÃ TH+
TH+ VI
 VI-T H0
H 0NG

$*II NG3
NÂNG CAO CH1
CH1T L2 
L2 NG
NG $*
NG3 CÁN B*
B*, CÔNG CH6 
CH6 C C1
C1P
XÃ C8
C8A HUY:
HUY:N H; 
H ; U L3
L3NG, T<
TL%NG S" 
S " N 

Chuyên ngành: QuC
QuC n trF
trF nhân lH 
lH c
Mã sJ
s J:
60340404

=N V>
AN TR + NHÂN LB 
LU=
LU
V>N TH%
TH%C S@
S@ QU
 QUA
LB C

NG! 
NG
! I HN 
HN NG
NG DO
DON KHOA H(
H(C: TS. NGUYQ
NGUYQN TH+
TH+ MINH HÒA

HÀ N*
N*I – 2015


 

i

L! I CAM $OAN
Tôi xin cam *oan lu+n v.n t0t nghi3 p th5c s 6   qu9n tr ; nhân l=c "Nâng
cao ch t l$% ng
ng ()i ng+ cán b) , công ch. c c  
 p
  xã c 0a huy 2n H 4 u L +ng,
t 5 5nh
n
  h L7ng S& n", là công trình nghiên c?u c Aa riêng b9n thân, *>C c th=c hi3n

trên cD   ssE  nghiên
 nghiên c?u lý thuyFt và kh9o sát th=c tiGn, d>I i s=  h>I ng
ng dJn khoa
hKc cAa TS. NguyGn Th; Minh Hòa. Các s0   li3u nêu trong lu+n v.n là trung
th=c và có nguLn g0 c. MKi s0   li3u *>C c sM  dNng *ã *>C c trích dJn *Oy *A 
trong danh m Nc tài li3u tham kh9o.

Tác giC
giC  lu
 luRRn vS
v Sn

Lã ThF
ThF Vi
 ViTTt HV
HVng


 

ii

L! I CA
CAM " N
Tr >I 
>I c hFt, tôi xin chân thành c9m D n Ban Giám hi3u, quý thOy, cô khoa
Sau *5i hKc cùng lãnh *5o các phòng, khoa, ban c Aa Tr >P 
ng %5 i hKc Lao
>P ng
*Rng - Xã hRi, quý thOy cô *ã t+n tình gi9ng d5y, t5o * iSu ki3n giúp *T  tôi
  tôi
trong su0 t quá trình hKc t+ p, nghiên c ? u t5i Tr >P 
>P ng.
ng.

%U c bi 3t, tôi tV lòng biFt D n sâu sWc và kính tr Kng *Fn TS. NguyGn Th; 
Minh Hòa, ng>P i *ã t+n tình h>I ng
ng dJn và t5o mKi * iSu ki3n thu+n lC i giúp

*T  tôi
 tôi trong su0 t quá trình th=c hi3n và hoàn thi3n lu+n v.n.
Tôi xin chân thành c 9m D n *F n Ban lãnh *5o, Phòng NR i v N  thuRc Xy
 ban nhân dân huy3n HZu L[ng, t\nh L5ng SD n,
n, các cán bR, công ch? c c] p
xã...*ã cung c] p s0  li3u, giúp tôi hoàn thành các phiFu *iSu tra, tìm hi^u tình
hình cAa *Ri ng[ cán bR, công ch?c c] p xã t5i huy3n.
Tôi xin chân thành c9m D n gia *ình, *Lng nghi3 p, b 5n bè *ã *R ng viên,
t5o *iSu ki3n *^ tôi tham gia hKc t+ p và nghiên c?u.
MUc dù *ã c 0  gWng, nh>ng do kh9  n.ng cAa b9n thân còn h5n chF nên
lu+n v.n không tránh khVi nh Zng thiFu sót. Xin kính mong nh+n *>C c s= góp
ý cAa quý thOy cô và các b 5n *^ nRi dung cAa lu+n v.n *>C c hoàn ch\nh hD n.
n.
Xin trân tr Kng c9m D nn!!
 Hà N i, ngày

tháng n$m 2015

Tác giC
giC  lu
 luRRn vS
v Sn

Lã ThF
ThF Vi
 ViTTt HV
HVng


 

iii

MWC LW
LWC
L! I CAM $OAN .............................................................
.. ........................................................................................I
.............................I 
L! I CA
CAM " N ..............................................................................................
.............................................................................................. II 
DANH MW
MW C TX 
TX  VI VI-T TY
T YT ................................................................... VII 
DANH MW
MW C CÁC BA
BANG VÀ BIZ
BIZU $\
$\  ............................................... VIII 
L! I M] 
M]  $^
$^U
U ...............................................................................................
............................................................................................... 1 
1. Lý do ch_
ch_n `a
`a  tài ......................................................................................
...................................................................................... 1 
2. Tình hình nghiên cb 
c b u liên quan `Tn
`Tn `a 
`a tài..............................................
tài.............................................. 2 
3. Mc
M cc tiêu, nhie
nhiem vc
vc nghiên cb 
cb u ...............................................................
...... ......................................................... 7 
4. $J
$Jii ttIf 
If ng,
ng, phh
phhm vi nghiên cb 
cb u................................................................
u................................................................ 8 
5. PhIg 
PhIg ng
ng pháp nghiên cb 
cb u ......................................................................... 8 
6. Ni
Nii dung chi tiT
tiTt..........
t........................................................................................
.............................................................................. 9 
CH" 
CH
" NG
NG 1: C" 
C"   S] 
S]  LÝ
 LÝ LU=
LU=N Vj
Vj NÂNG CAO CH1
CH1T L2 
L2 NG
NG $*
$*II
NG3
NG
3 CÁN B*
B* , CÔNG CH6 
CH6 C C1
C1P XÃ .................................................. 10 
1.1. Khái nie
niem, phân loh
lohi và vai trò ck
c ka cán bi
bi, công chb 
chb c cl
clp xã.......... 10 
1.1.1. Khái ni3m ........................................................................................
........................................................................................ 10
1.1.2. Phân lo5i cán bR , công ch?cc] p xã ......
..............
..............
...........
.............
..............
............
...........
..... 11
1.1.3. V; trí, vai trò cAa cán bR, công ch?c c] p xã .....
............
...............
..............
............
...........
..... 12

1.2. Chl
Chlt lIf 
lIf ng
ng `i
`iii ngm
ngm cán bi
bi, công chb 
chb c cl
clp xã.................................... 15 
1.2.1. Khái ni3m ch]t l>C nngg *R i ng[ cán bR, công ch?c c] p xã ......
............
...........
..... 15
1.2.2. Các tiêu chí * ánh giá ch]t l>C ng
ng cán bR, công ch?c c] p xã .............
............ . 17

1.3. Các nhân tJ
tJ Cnh hIn 
hIn ng
ng `Tn
`Tn nâng cao chl
chl t llIf 
If ng
ng `i
`iii ngm
ngm cán bi
b i,
công chb 
chb c cl
clp xã..................................................................................
.........................................................................................
....... 24
2 4 
1.3.1. Quan * i^m c Aa %9ng, Nhà n>I c và *;a ph>D ng
ng .............................. 24
1.3.2. %iSu ki3n kinh tF - xã hRi ................................................................ 24

>P ng
1.3.3. Th; tr >P 
ng lao *R ng .........................................................................
......................................................................... 25
1.3.4. %ánh giá th=c hi3n công vi3c cAa *R i ng[ cán bR , công ch?c c] p xã25


 

iv

1.3.5. Công cN và ph>D ng
ng ti3n làm vi3c cAa *Ri ng[ cán bR, công ch?c c] p
xã ..............................................................................................................
.............................................................................................................. 26
1.3.6. Nh+n th?c cAa *Ri ng[ cán bR, công ch?c c] p xã ..................
............ ...........
..........
..... 26

1.4. Các hoh
hoht `i
`ing
ng nâng cao chl
chl t lIf 
lIf ng
ng `i
`iii ngm
ngm cán bi
bi, công chb 
chb c cl
clp xã
 .....................................................................................................................
.................................................................................................................... 27 
1.4.1. Tuy^n dNng *R i ng[ cán bR, công ch?c c] p xã ..................
............ ..............
.............
....... 27
1.4.2. %ào t5o, bL i d>T nngg *Ri ng[ cán bR, công ch? c c] p xã ......
.............
.............
.......... 28
1.4.3. GiZ chân nhân tài, duy trì *R i ng[ cán bR, công ch?c c] p xã ......
...........
..... 29

1.5. Kinh nghie
nghiem ck
cka mi
mit sJ
sJ `Fa
`Fa phIg 
ph Ig ng
ng va
va nâng cao chl
chl t llIf 
If ng
ng `i
`iii ngm
ngm 
cán bi
bi, công chb 
chb c cl
clp xã............................................................................ 31 
1.5.1. Kinh nghi3m cAa mRt s0  *;a ph>D ng
ng trong n>I c ............................. 31
1.5.2. Bài hK c kinh nghi3m cho huy3n HZu L[ng, t\nh L5ng SD n ............. 35
" NG
$*II NG3
CH" 
CH
NG 2: THB 
THB C TR %NG NÂNG CAO CH1
CH1T L2 
L2 NG
NG $*
NG3 

CÁN B*
B*, CÔNG CH6 
CH6 C C1
C1P XÃ C8
C8A HUY:
HUY:N H; 
H; U L3
L3NG, T<
TL%NG S" 
S" N .................................................................................................
................................................................................................. 37 
2.1. To
Tong quan va
va 8y ban nhân dân huye
huyen Hq 
Hq u Lm
Lmng, tr
trnh Lh
Lhng Sg 
Sg n ........ 37 
2.1.1. Thông tin chung vS *D n v; ...............................................................
.............................................................. 37
2.1.2. Tóm l>C c quá trình hình thành và phát tri^n ....................................
.................................... 37
2.1.3. SD  *L  bR máy t_ ch?c ......................................................................
...................................................................... 39

2.2. ThH 
ThH c trh
trhng `i
`iii ngm
ngm cán bi
bi, công chb 
chb c cl
clp xã ck
cka huye
huyen Hq 
H q u Lm
Lmng,
trnh Lh
Lh ng Sg 
Sg n ............................................................................................. 39 
2.2.1. Quy mô và c D   cc]u *Ri ng[ cán bR, công ch?c c] p xã cAa huy3n HZu
L[ng, t\nh L5ng SD n .................................................................................
................................................................................. 39
2.2.2. Ch]t l>C nngg *R i ng[ cán bR , công ch?c c] p xã c Aa huy3n HZu L[ng,
t\nh L5ng SD n ....................................................................................
...........................................................................................
....... 44

2.3. Các hoh
hoht `i
`ing
ng nâng cao chl
chl t lIf 
lIf ng
ng `i
`iii ngm
ngm cán bi
bi, công chb 
chb c cl
clp xã
cka huye
huyen Hq 
H q u Lm
Lmng, tr
trnh Lh
L hng Sg 
S g n ........................................................
........................................................ 55
5 5 


 

v

2.3.1. Tuy^n dNng *R i ng[ cán bR, công ch?c c] p xã huy3n HZu L[ng, t\nh
L5ng SD n ...........................................................................................
..................................................................................................
....... 55
2.3.2. %ào t5o, bL i d>T nngg *Ri ng[ cán bR, công ch? c c] p xã huy 3n HZu
L[ng, t\nh L5ng SD n .................................................................................
................................................................................. 58
2.3.3. GiZ chân nhân tài, duy trì *R i ng[ cán bR, công ch?c c] p xã huy 3n
HZu L[ng, t\nh L5ng SD n .........................................................................
......................................................................... 62

2.4. Các nhân tJ
tJ Cnh hIn 
hIn ng
ng `Tn
`Tn nâng cao chl
chl t llIf 
If ng
ng `i
`iii ngm
ngm cán bi
b i,
công chb 
chb c cl
clp xã ck
cka huye
huyen Hq 
Hq u Lm
Lmng, tr
trnh Lh
L hng Sg 
Sg n........................... 68 
2.4.1. Quan * i^m c Aa %9ng, Nhà n>I c và *;a ph>D ng
ng .............................. 68
2.4.2. %iSu ki3n kinh tF - xã hRi cAa huy3n HZu L[ng, t\nh L5ng SD n ...... 69

>P ng
2.4.3. Th; tr >P 
ng lao *R ng .........................................................................
......................................................................... 70
2.4.4. %ánh giá th=c hi3n công vi3c cAa *R i ng[ cán bR , công ch?c c] p xã
cAa huy3n HZu L[ng, t\nh L5ng SD n .........................................................
......................................................... 70
2.4.5. Công cN và ph>D ng
ng ti3n làm vi3c cAa *Ri ng[ cán bR, công ch?c c] p
xã c Aa huy3n HZu L[ng, t\nh L5ng SD n .................................................... 73
2.4.6. Nh+n th?c cAa *Ri ng[ cán bR, công ch?c c] p xã huy3n HZu L[ng,
t\nh L5ng SD n ....................................................................................
...........................................................................................
....... 74

2.5. $ánh giá va
va th
 thH 
H c trh
trhng nâng cao chl
chlt llIf 
If ng
ng `i
`iii ngm
ngm cán bi
bi, công
chb 
chb c cl
clp xã ck
cka huye
huyen Hq 
Hq u Lm
Lmng, tr
trnh Lh
Lh ng Sg 
Sg n ................................... 76 
2.5.1. ( u *i^m .......................................................................................... 76
2.5.2. H5n chF và nguyên nhân ................................................................. 78

" NG
CH" 
CH
NG 3: PH" 
PH" NG
NG HN 
H N NG
NG VÀ GIA
GIA I PHÁP NÂNG CAO CH1
CH1T
$*II NG3
L2 NG
NG $*
NG3 CÁN B*
B*, CÔNG CH6 
CH 6 C C1
C1P XÃ C8
C8A HUY:
HUY:N
H; U L3
L3NG, T<
TL %NG S" 
S " N ...............................................................
............................................................... 8844 
3.1. PhIg 
PhIg ng
ng hIt 
h It ng
ng nâng cao chl
ch lt lIf 
lIf ng
ng `i
`iii ngm
ngm cán bi
bi, công chb 
chb c cl
clp xã
cka huye
huyen Hq 
H q u Lm
Lmng, tr
trnh Lh
L hng Sg 
S g n ........................................................
........................................................ 84
8 4 


 

vi

3.1.1. MNc tiêu nâng cao ch]t l>C nngg *R i ng[ cán bR, công ch?cc] p xã c Aa
huy3n H Zu L[ng, t\nh L5ng SD n ............................................................... 84
3.1.2. Ph>D ng
ng h>I ng
ng nâng cao ch]t l>C ng
ng *Ri ng[ cán bR, công ch?c c] p xã
cAa huy3n HZu L[ng, t\nh L5ng SD n t` n.m 2014 -2020 .......................... 85
`iii ngm
3.2. GiC
GiCi pháp cg 
cg   bC
bCn nâng cao chl
chlt lIf 
lIf ng
ng `i
ngm cán bi
bi, công chb 
chb c cl
c lp

xã ck
cka huye
huyen Hq 
Hq u Lm
Lmng, tr
trnh Lh
L hng Sg 
Sg n ................................................... 89 
3.2.1. Nâng cao th^ l=c cho *R i ng[ cán bR , công ch?c c] p xã .....
.............
.............
..... 89
3.2.2. Nâng cao công tác tuy ^n dNng *Ri ng[ cán b R, công ch?c c] p xã .... 90
3.2.3. %_ i mI i công tác *ào t5o, bLi d>T ng
ng *Ri ng[ cán bR, công ch?c c] p
xã ..............................................................................................................
.............................................................................................................. 92
3.2.4. %a y m5nh công tác giáo dNc, rèn luy3n, nâng cao tinh thOn trách
nhi3m c Aa *R i ng[ cán bR, công ch?c c] p xã..........
xã.... .............
.............
.............
..............
.............
.......... 95
3.2.5. Xây d= ng chiFn l>C c,
c, quy ho5ch *R i ng[ cán bR, công ch?c c] p xã

*9m b9o khoa hK c, hC  p lý .................
......... .............
...........
..............
.............
............
...............
.............
............
............
..... 98
3.2.6. %_ i mI i chF *R, chính sách *0 i vI i cán bR , công ch?c c] p xã ......
.........
... 99
3.2.7. T.ng c>P ng
ng công tác *ánh giá *Ri ng[ cán bR, công ch?c c] p xã .. 101
3.2.8. %9m b9o cD   cc]u hC  p lý cAa cán bR , công ch?c c] p xã ......
.............
.............
...... 102
3.2.9. Thu hút và nâng cao hi3u qu9 sM dNng nhân tài. ......................
...........................
..... 103

K -T LU=
LU=N....................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
DANH MW
MW C TÀI LI:
LI:U THAM KHA
KHAO .................................................
................................................. 105 
PHW
PH
W LW
 LWC..............................................................
C..................................................................................................
.................................... 109 


 

vii

DANH MW
MWC TX 
TX  VI VI-T TY
TYT
CBCC

Cán bR, công ch? c

C$ 

Cao *bng

CNH - H$
H$H

Công nghi3 p hóa, hi 3n *5i hóa

$H

%5 i hKc

H$ND

HRi *L ng nhân dân

KT – XH

Kinh tF - xã hRi

UBND

U c ban nhân dân
d ân

TH

Ti^u hKc

THCS

Trung hKc cD  s
 sE  

THPT

Trung hKc ph_  thông


 

viii

DANH MW
MWC CÁC BA
BANG VÀ BIZ
BIZU $\
$\  
BANG
B9ng 2.1. CD   c]u vS  *R  tu_ i *R i ng[  CBCC c] p xã huy3n H Zu L[ng, t\nh
L5ng SD n t` n.m 2010-2014 ........................................................................ 40
B9ng 2.2: CD   cc]u vS giI i tính và dân tRc thi^u s0 trong *R i ng[ CBCC c] p xã

huy3n H Zu L[ng, t\nh L5ng SD n t` n.m 2010-20
2010-2014
14 ..................................... 42
B9ng 2.3. CD   cc ]u *R i ng [ CBCC c] p xã cAa huy3n HZu L [ng, t\nh L5ng S D n
theo trình *R  v.n hóa t` n.m 2010-2014 ................
......................................................
...................................... 44
B9ng 2.4. CD   cc ]u *R i ng [ CBCC c] p xã cAa huy3n H Zu L [ng, t\nh L5ng S D n
theo trình *R  chuyên môn t` n.m 2010-2014
20 10-2014 ........................................
...............................................
....... 46
B9ng 2.5. CD   cc ]u *R i ng [ CBCC c] p xã cAa huy3n HZu L [ng, t\nh L5ng S D n
theo trình *R  lý lu+n chính tr ; t` n.m 2010-2014.......................................... 47
B9ng 2.6. CD   cc ]u *R i ng [ CBCC c] p xã cAa huy3n H Zu L [ng, t\nh L5ng S D n
theo trình *R  qu9n lý nhà n>I c t` n.m 2010-2014
2010-2014........................................
........................................ 48
B9ng 2.7. Tc  l3 CBCC c] p xã có trình *R tin hKc, ngo5i ngZ, tiFng dân tRc
lo5i A tr EE   lên
lên cAa huy3n HZ u L[ng, t\nh L5ng SD n giai *o5n 2010-2014
2010-201 4 ..... 49
B9ng 2.8. K Ft qu9  tuy^n dNng *R i ng[ CBCC c] p xã huy3n HZu L[ng, t\nh
L5ng SD n giai *o5n 2010-2014..................................................................... 56
B9ng 2.9. K Ft qu9 công tác * ào t5o, bLi d>T ng
ng *R i ng[ CBCC c] p xã huy3n
HZu L[ng, t\nh L5ng SD n t` n.m 2010-2014 ............................................... 59
B9ng 2.10. K Ft qu9 sM dNng *R i ng[ CBCC c] p xã sau khi * ào t5o, bLi d>T ng
ng
cAa huy3n HZu L[ng, t\nh L5ng SD n t` n.m 2010-2014 .......................
..............................
....... 60
B9ng 2.11. CD   cc]u quy ho5ch *R i ng[ CBCC c] p xã t 5i huy3n H Zu L[ng, t\nh
L5ng SD n t` n.m 2010-2014 ........................................................................ 63


 

ix

BIZ
BI
ZU
Bi^u *L  2.1. Quy mô *Ri ng [ cán bR, công ch?c c ] p xã cAa huy3n H Zu L[ng,
t\nh L5ng SD n t` n.m 2010-2014 ................................................................ 39
Bi^u 2.2. K Ft qu9 khám s?c khVe *;nh k e hàng n.m cAa *R i ng[ CBCC c] p
xã c Aa huy3n HZu L[ng, L5ng SD n t` n.m 2010-2014................................. 44
Bi^u 2.3. K Ft qu9  *iSu tra xã hRi hKc cAa *Ri ng[ cán bR, công ch?c c] p xã
cAa huy3n HZu L[ng, t\nh L5ng SD n vS k f n.ng nghS nghi3 p chung n .m 2015
.....................................................................................................................
...........................................................................................
.......................... 50
Bi^u 2.4. K Ft qu9  *iSu tra xã hRi hKc cAa *Ri ng[ cán bR, công ch?c c] p xã
cAa huy3n HZu L[ng, t\nh L5ng SD n vS k f n.ng nghS nghi3 p riêng n.m 2015
.....................................................................................................................
...........................................................................................
.......................... 52
Bi^u 2.5. K Ft qu 9 *ánh giá pham ch ]t *5o *? c c Aa *R i ng[ cán bR, công ch?c
c] p xã cAa huy3n HZu L[ng, t\nh L5ng SD n n .m 2015..........................
2015.................................
....... 53
Bi^u 2.6. K Ft qu9 kh9o sát s= phù hC  p giZa v; trí công vi3c và trình *R  chuyên
môn *>C c *ào t5o cAa *Ri ng[  cán bR, công ch?c c] p xã huy3n HZu L[ng,
t\nh L5ng SD n ...............................................................................................
............................................................................................... 62
Bi^u 2.7. K Ft qu9 *ánh giá th= c hi3n công vi3c cAa *R i ng[ cán bR, công ch?c
c] p xã cAa huy3n HZu L[ng, t\nh L5ng SD n t ` n.m 2010-2014 ................... 70
Bi^u 2.8. S= xem xét các yFu t0 trong *ánh giá *R i ng[ cán bR, công ch?c c] p
xã huy3n HZu L[ng, t\nh L5ng SD n n.m 2015
2 015 ............................................. 71
Bi^u 2.9. K Ft qu9 kh9o sát m?c *R s gn sàng nâng cao ch]t l >C ng
ng c Aa *Ri ng [ 
cán bR, công ch?c c] p xã huy3n HZu L[ng, t\nh L5ng SD n n.m 2015.......... 74


 

1

L! I M] 
M]  $^
$^U
U
1. Lý do ch_
ch_n `a tài
`a tài
C] p xã (xã, ph>P ng,
ng, th; tr ]n) là m Rt c] p trong h3 th 0ng hành chính b0n
c] p c Aa Nhà n>I c Vi 3t Nam; có v; trí, vai trò *U c bi 3t quan tr K ng, là nSn t9ng
cAa bR máy Nhà n>I c,
c, là chh  d=a, là công cN sWc bén *^ th= c hi3n và phát huy
quySn làm chA  cAa nhân dân, làm c D   sE  cho
  cho chiFn l>C c _n *;nh và phát tri^n

*]t n >I c,
c, là yFu t0 chi ph0i m5nh m i *F n *P i s0ng chính tr ;, kinh tF, v.n hóa,
xã hRi cAa cRng *L ng dân c> trên *;a bàn.
Trong *ó, *R i ng[ cán bR, công ch?c c] p xã có vai trò r ]t quan tr Kng
trong vi3c th=c hi3n ch?c n.ng làm cOu n0i giZa %9 ng vI i nhân dân, giZa
công dân vI i Nhà n>I cc.. SE   dd 6   nh
n h>  v+y vì hK  là nhZ ng cán bR   tr = c tiF p tuyên
truySn, ph_  biFn, v+n *R ng và t_  ch?c nhân dân th=c hi3n *>P ng
ng l0i, chA 
tr >D 
>D ng,
ng, chính sách cAa %9 ng, pháp lu+t cAa Nhà n>I c trên *;a bàn dân c>,
gi9i quyFt mKi nhu cOu cAa dân c>, b9o *9m s=  phát tri^n kinh tF   cAa *;a
 ph>D ng,
ng, duy trì tr +t t =, an ninh, an toàn xã hRi trên *;a bàn c ] p xã.
x ã. S= nghi3 p

*_i m I i *]t n>I c mu0n thành công ph9i t5o s= chuy^n bi Fn tích c=c t` c D  s
 s E ,
mà s = chuy^n bi
b iFn E   cc D   sE   ll 5i ph N t thu
huRc r ]t quan tr Kng E  ch
 ch ]t l >C ng
ng *R i ng [ 
cán bR, *Uc bi3t là CBCC c] p xã.
Huy3n HZu L[ng njm E  phía
  phía Tây Nam t\nh L5ng SD n,
n, là mR t huy3n
miSn núi nghèo, có v;  trí *;a hình ph?c t5 p, chA  yFu là núi xen k i  vI i các
thung l[ng h k p. MUc dù còn nhiSu *iSu ki 3n khó kh.n, nh>ng toàn th^ cán b R 
và nhân dân trong huy3n cùng nhau *Lng lòng, *Lng s ?c quyFt tâm xây d =ng
huy3n vZng m 5nh vS  mKi mUt. Cho *Fn nay, *P i s0ng cAa nhân dân trong
huy3n *ã nâng cao rõ r 3t, t5o thêm lòng tin cAa nhân dân vào s= lãnh *5o cAa

%9 ng và Nhà n>I cc.. %5t *>C c thành t=u nh>  v+y chính là do các c] p chính


 

2
quySn huy3n *ã coi tr K ng công tác xây d=ng *R i ng[  CBCC nói chung và
CBCC xã nói riêng.
Tuy nhiên, trên th=c tF, v Jn t L n t 5i nhiSu b ]t c + p, *ó là *?ng tr >I 
>I c yêu
cOu nhi3m vN  m I i *Ri ng[ CBCC c] p xã
x ã còn
cò n b Rc lR  nhiSu yFu kém vS ph
 p ham
ch]t, n.ng l=c còn th] p. Do v+y, vi3c xem xét *ánh giá mRt cách khách quan,
toàn di3n th=c tr 5ng *R i ng
n g[ CBCC c] p xã và *>a ra mRt h 3  th0ng gi9i pháp
có tính kh9 thi nhjm nâng cao ch]t l>C ng
ng *R i ng[ CBCC c] p xã cAa huy3n
HZu L[ng, t\nh L5ng SD n có *A   pham ch]t, trình *R   n.ng l=c *^   th=c hi3n
thWng lC i nhi3m v N chính tr ; trong giai *o5n hi3n nay là yêu cOu c] p bách.
 Nh+n th?c *>C c tOm quan tr Kng cAa v]n *S  trên, em l=a chKn *S   tài
“Nâng cao ch t l$% ng
ng ()i ng+ CBCC c  
 p xã c 0a huy 2n H 4 u L + ng, t 55  nh
nh
L 7ng S & n”
n”.

2. Tình hình nghiên cb 
c b u liên quan `Tn
`Tn `a tài
`a tài
VS v]n *S “Ch ]t l>C nngg *R i ng[ CBCC” *ã có r ]t nhiSu tác gi9 trong và
ngoài n>I c nghiên c?u E   nhi Su góc *R   khác nhau, cN  th^  các công trình
nghiên c?u có liên quan nh> sau: 
2.1. Cu' n sách “C )
)   s*  lý
  lý lu,n và th - c ti/ n xây d -  ng
ng

2i ng 3 CBCC”

do TS. Thang V $n Phúc và TS. Nguy/ n Minh Ph.) ng
ng ( 2
266ng ch7 biên), NXB
Chính tr 8 Qu ' c gia, Hà N i, 2005.

Trong cu0n sách này, các tác gi 9  *ã nêu ra nhZng c D   sE  lý
  lý lu+n v S xây
d=ng CBCC theo yêu c Ou xây d=ng Nhà n>I c pháp quySn c Aa dân, do dân và
vì dân. Phân tích sâu s Wc vS khái ni3m cAa CBCC; nêu ra các v.n b9n pháp
lu+t v S CBCC; th^ c
 chhF q
 quu9n lý CBCC; phân tích t ]t yFu khách quan cAa vi 3c
xây d=ng *Ri ng[ CBCC *áp ?ng yêu cOu xây d=ng Nhà n>I c pháp quySn Xã
hRi cchhA  ngh 6 a;
a; phân tích v; trí, vai trò cAa *R i ng [ công ch?c trong xây d =ng
 Nhà n>I c pháp quySn Xã hRi chA  ngh 6 a cAa dân, do dân, vì dân và s =  cOn


 

3
thiFt ph
p h9i xây d=ng *Ri ng[ CBCC trong s5ch, vZng m5nh; nhZng khó kh.n,
thách th?c *0i vI i vi3c xây d=ng *Ri ng[ CBCC. Ngoài ra, trong cu0n sách
này các tác gi9 còn nêu ra th=c tr 5ng *R i ng[ CBCC và th ^ chF qu 9n lý CBCC
n h>: Giai *o5n t`  n.m 1945 – 1954;
E   Vi3t Nam hi3n nay qua các giai *o5n nh
Giai *o5n t`  n.m 1954 – 1975; Giai *o5n t `  n.m 1975 – 1986; Giai *o5n t` 
n.m 1986 - hi3n nay.
Sau khi *ánh giá chung nhZng >u *i^m chA  yFu, nhZng h5 n chF  và
nguyên nhân vS  th=c tr 5ng *R i ng[ CBCC E   Vi 3t Nam hi3n nay các tác gi9  
còn *>a ra nhZng kinh nghi3m xây d=ng CBCC cAa mRt s0 n>I c trên thF gi I i

*^  v+n d Nng kinh nghi3m các n>I c vào vi3c xây d=ng *Ri ng
n g[ CBCC E   Vi
V i3t
 Nam.
2.2. Cu' n sách "Lu ,n c:   khoa h< c cho vi=c nâng cao ch> t l .? 
ng
.? ng
ng 3 cán b  trong th@ i k  B  2D  y m Fnh công nghi= p hóa,
hóa , hi=n

2 i

c"
2Fi hóa 2> t n .G c"

do PGS.TS Nguy/ n Phú Tr 266ng ch7  biên),
 NXB Chính
Ch ính tr 8 Qu' c gia, Hà N  i, 2003.

Cu0n sách này *ã lu+n ch? ng sâu sWc vS v; trí, vai trò và yêu cOu khách
quan c] p bách cAa vi3c nâng cao ch]t l>C ng
ng *R i ng[ CBCC. Mhi chF  *R  xã
hRi mu0n *? ng vZng và phát tri^n *Su ph9i *>C c xây d=ng nên bE i nhZng con
ng>P i hFt lòng trung thành vI i chF  *R, có trí tu3  và n.ng l=c. Trong xã hRi
ngày nay, *ó là nhZng CBCC, nhZ ng ng>P i tr =c tiF p ph Nc vN chF *R  cAa dân,
do dân và vì dân. HK là ng>P i *5 i di 3n cho nhà n>I c *^ xây d=ng và th=c thi

>D ng,
các chA tr >D 
ng, chính sách. HK là nhân t0 có tính quyFt *;nh *0 i v I i s = phát
tri^n cAa m hi qu0c gia.
Vi3t Nam giP   *ây *ang trong thP i k e  *_ i mI i,i, *ay m5nh CNH-H%H

*]t n>I c,
c, nhZng thay *_ i vS KT - XH *ang *U t ra nhiSu v]n *S cOn gi9i quyFt.
 M t mI t ,

ph9i huy *Rng mKi tiSm n.ng *^  *> a *] t n>I c tr EE   thành
thành m Rt n>I c


 

4
công nghi3 p theo h >I ng
ng hi3n *5i, có nSn kinh tF phát tri^n, *P i s0ng c Aa nhân
dân *>C c nâng cao; mIt khác, l5i ph9i luôn t\nh táo, c9nh giác *^  h>I ng
ng s= 
 phát tri^n này không *i ch3ch mNc tiêu xã hRi chA  ngh 6 a.
a. ChA  t;ch HL  Chí
Minh t`ng nói: "Mu0n xây d=ng chA  ngh 6 a xã hRi, tr >I 
>I c hFt ph9i có con
ng>P i xã hRi chA  ngh 6 a".
a". Cán bR , công nhân viên ch?c là nhZng ng>P i gánh
trên vai tr K ng trách nUng nS  cAa *]t n>I c,
c, vì v+y hK  ph9i th=c s=  là nhZng
"con ng>P i xã hRi chA ngh 6 a".
a".
 Ngay t ` khi %9 ng ta ra *P i,i, v]n *S CBCC *ã *>C c coi là m 0i quan tâm
hàng *Ou và ngày càng *>C c chú tr Kng. NhZ ng n.m gOn *ây, %9 ng và Nhà
n>I c ta *ã ban hành nhiSu chA  tr >D 
>D ng,
ng, chính sách vS  v]n *S công ch?c, cán
 bR nhjm c Ang c0 , *_ i mI i,i, phát tri^n và nâng cao ch]t l>C ng
ng cAa *R i ng[ này.
Tuy nhiên, mu0n *>a ra *>C c nhZ ng chA tr >D 
>D ng,
ng, chính sách *úng *Wn và th=c
hi3n m Rt cách có hi3u qu9, thì cùng vI i vi3c t.ng c>P ng
ng công tác t_ng k Ft
th=c ttiiGn cOn nWm th+t vZng lý lu+n, *i sâu vào b9n ch]t cAa khái ni3m, th]y

*>C c nhZng nét *Uc thù và vai trò cAa CBCC Vi3t Nam qua t`ng giai *o5n
cách m5ng, *Lng thP i nh+n rõ nhZng thu+n lC i c[ng nh>  khó kh.n mà giai

*o5n phát tri^n m I i *ang *U t ra, c[ng nh> yêu cOu c ] p bách
b ách vS vi
 v i3c nâng cao
ch]t l>C nngg *0 i vI i *R i ng[ CBCC hi3n nay…
Cu0n sách này *ã góp phOn lý gi9i, h3  th0ng hóa các c.n c? khoa hKc
cAa vi 3c nâng cao ch]t l>C nngg *Ri ng[ cán bR, *Uc bi3t là *R i ng[ lãnh *5o chA 
ch0 t các c] p, t `  *ó *>a ra nhZng kiFn ngh; v S ph >D ng
ng h >I ng,
ng, gi9i pháp nhjm
cAng c 0 , phát tri^n *R i ng[ này c 9 v S ch ]t l>C ng,
ng, s0 l >C ng
ng và cD  c
 c ]u cho phù
hC  p v I i yêu cOu hi3n nay.
2.3. Lu,n án tiJ n sK 
 ,

2M   tài “ Hoàn thi=n vi=c xây d --  ng
ng 2i ng 3  công

ch: c hành chính nhà n.G c chuyên nghi= p *   Vi=t Nam” c 7a Nghiên c: u sinh


 

5
Chu Xuân Khánh, n$m 2010, H Chí Minh.

 NRi dung lu+n án tác gi9 ch A y Fu *S c + p *Fn nh Zng quan ni3m v S công
ch?c Nhà n>I c m Rt s0  qu0c gia khác nhau, làm cD   sE  cho
  cho vi3c phân tích, so
sánh vI i th=c ti Gn E  Vi
 Vi 3t Nam, t` *ó góp phOn vào vi3c h3 th0ng hóa cD  s
 sE  lý
 lý
lu+n vS  *Ri ng[ công ch?c hành chính Nhà n>I c và tính chuyên nghi3 p cAa

*Ri ng[ này. Lu+n án *> a ra quan ni3m vS  tính chuyên nghi3 p cAa *R i ng[ 
công ch?c hành chính Nhà n>I c,
c, nhZ ng bi^u hi3n c Aa tính chuyên nghi 3 p và
h3  th0ng chuan m=c cAa *Ri ng[  công ch? c hành chính nhà n >I c chuyên
nghi3 p. Tác gi9  *ã h3  th0ng l5i quá trình hình thànhvà phát tri^n cAa *Ri ng [ 
công ch?c E   Vi
V i3t Nam qua các giai *o5n cách m5ng; phân tích *ánh giá th=c
tr 5ng vS xây d =ng và phát tri^n *R i ng[ công ch?c hành chính Nhà n>I c E  
Vi3t Nam trên cD   ssE  *ó rút ra các nguyên nhân c 9n tr EE   vi
vi3c xây d=ng *Ri ng [ 
công ch? c hành chính Nhà n >I cc.. %L ng thP i,i, tác gi9  * ã nêu mRt s0  gi9i pháp
nhjm xây d=ng *Ri ng[  công ch?c hành chính Nhà n>I c chuyên nghi3 p E  
Vi3t Nam, phNc vN cho công cuRc c9i cách hành chính Nhà n>I c.
c.
2.4. Bài báo “Nâng cao ch> t l .? 
.? ng
ng
c> 
 p huy =n

2i ng 3  cán b  lãnh 2F o ch7  ch' t

*   LFng S ) 
) n hi=n nay” c7a tác giN   Hà Nam H .. ng
n
  g (Ban T OO   ch: c

T P nh
nh 7 y LFng
05/12/2014.

S ) n)
n)

trên

báo

http://www.xaydungdang.org.vn   ngày

Trong nRi dung bài báo, tác gi9 Hà Nam H>ng *ã *> a ra mRt s0  *Uc

*i^m v S * iSu ki 3n t = nhiên, KT- XH cAa t\nh L 5ng SD n trong nhZng n .m gOn
*ây. NhP  có
 có chính sách thay *_ i cAa %9 ng, L5ng SD n *ang thay *_ i t`ng ngày
theo h>I ng
ng chuy^n *_ i c D   c]u kinh tF, *ay m 5nh phát tri^n công nghi3 p d ;ch
vN, xây d=ng k Ft c]u h5  tOng, tri^n khai các d= án tr Kng *i^m cAa t\nh, cAa


 

6
qu0c gia và *U c bi3t nh+n th?c *úng vai trò, tOm quan tr Kng cAa *R i ng[ cán
 bR lãnh *5o chA ch0t c] p huy 3n.
Công tác giáo d Nc chính tr ;, t> t>E ng;
ng; *ào t5o, bL i d>T ng
ng nâng cao trình

*R vS chuyên môn nghi3 p v N, lý lu+n chính tr ;, n .ng l =c công tác cho *Ri ng[ 
cán bR lãnh *5o chA ch0 t E  các
 các huy3n, thành ph0 * ã *>C c các c] p %9 ng Ay coi
tr Kng. Tuy nhiên, bên c 5nh *ó, ch]t l>C ng
ng *Ri ng [ cán bR lãnh *5o chA ch0 t E  
c] p huy3n cAa t\nh L5ng SD n còn bRc lR mRt s0 h5n chF, b ]t c+ p: MRt bR ph+n
cán bR  lãnh *5o, qu9n lý *>D ng
ng nhi3m n.ng l=c, trình *R   còn h5n chF, b9o
thA, uy tín th] p, làm vi3c cOm ch`ng, không sâu sát c D   sE , kém n.ng *R ng,
sáng t5o, còn c  l5i vào c] p trên, hi3u qu9 công tác th] p. MRt s0  tr >P 
>P ng
ng hC  p
còn có bi^u hi3n thiFu trách nhi3m, thiFu t=  giác rèn luy3n, ph]n *]u, thiFu
tinh thOn h C  p tác trong công tác. Tc l3 cán bR tr l, cán nZ , cán bR là ng>P i dân
tRc thi^u s0 còn th] p, ch>a t>D ng
ng x?ng vI i s0 dân tRc thi^u s0 cAa t\nh.
Chính vì v+y, tác gi9 *ã *>a ra mRt s0 gi9i pháp cN th^ *^ nâng cao ch]t
l>C nngg *R i ng[ lãnh *5 o chA  ch0 t c] p huy3n E   t\nh L5ng SD n trong thP i gian
tI i khá sát vI i tình hình th=c tF cAa t\nh.
2.5. Bài báo “ Công tác 2 ào
ào t Fo b6i d .Q 
ng cán b công tác xã, ph .@ ng,
ng,
.Q ng
th8  tr >
>  n ng .@ 
.@ i dân t c thiR u s'   *   t PP nh
n
  h LFng S )) n”
n
  ” c7 a Ths. Nông  S: c Vinh,
T F p chí lý lu ,n c7a U  y ban Dân t c ngày 04/10/2012.

Trong nRi dung bài báo, tác gi 9  *ã giI i thi3u qua vS  *Uc *i^m t= nhiên
và *U c ki ^m KT- XH cAa toàn t\nh L 5ng S D n.
n. VI i *Uc * i^m có 7 dân tRc anh
em cùng sinh s0ng trên *;a bàn và th=c hi 3n QuyFt *;nh s0 34/2006/Q%-TTg,
ngày 08 tháng 06 n.m 2006 cAa ThA t >I ng
ng Chính phA v S phê duy3t k F ho 5ch

*ào t 5o, b Li d>T ng
ng CBCC xã, ph>P ng
ng ng>P i dân tR c thi^u s 0 giai *o5n 20062010, ngày 11/9/2007, Ban Th>P ng
ng vN T\nh Ay L5ng S D n *ã ban hành Ch\ th; 
s0  42-CT/T(   vv S  t.ng c>P ng
ng công tác lãnh *5o, ch\  *5o công tác *ào t 5o, b Li


 

7
d>T ng
ng CBCC xã, ph>P ng,
ng, th;  tr ]n t\nh L5ng SD n giai *o 5n 2006-2010 vI i
mNc tiêu là xây d=ng, *9m b9o *A  s0   l>C ng,
ng, t`ng b>I c chuan hóa *Ri ng[ 
CBCC c] p xã.
Sau 5 n.m th=c hi3n, t\nh L 5ng SD n *ã *5t *>C c mRt s0 thành qu9 *áng
khích l3. Tuy nhiên, tác gi9  vJn ch\  ra *>C c công tác *ào t5o, bL i d >T ng
ng *R i
ng[ CBCC xã, ph>P ng,
ng, th; tr ]n ng >P i dân tRc thi^u s0 t\nh L5ng S D n còn bRc
lR  mRt s0  h5n chF  nh>  ch>a *5t mNc tiêu và ch ]t l>C ng,
ng, công tác quy ho 5ch
thiFu *L ng bR, tiêu chuan cho t` ng ch?c danh ch>a rõ ràng...

%^   th=c hi
h i3n m Nc tiêu Ngh; q
 quy
uyFt s0 37-NQ/TW ngày 13/02/2012 cAa
Ban Th>P ng
ng vN  T\nh Ay *S  ra, ph]n *]u *Fn hFt n.m 2012, có 85% tr EE  lên
  lên
CBCC c] p xã
x ã *5 t tiêu chuan theo quy *; nh tác gi9 *ã *>a ra mRt s0 bi 3n pháp
có tính kh9 thi.

3. Mc
Mcc tiêu, nhie
nhiem vc
vc nghiên cb 
cb u
 3.1.. M 8c titi êu ngh
 3.1
nghii ên c .
.  u:
u:

Lu+n v.n nghiên c?u cD   sE   lý lu+n vS  ch]t l>C ng
ng và nâng cao ch]t
l>C nngg *R i ng[ CBCC c] p xã; * ánh giá th=c tr 5ng ch]t l>C ng
ng *R i ng[ CBCC
c] p xã trong nhZng n.m qua cAa huy3n HZu L[ng, t\nh L5ng SD n;
n; qua *ó,

*>a ra nhZng gi9i pháp *^ nâng cao ch]t l>C ng
ng *R i ng[  CBCC c] p xã cAa
huy3n H Zu L[ng, t\nh L5ng SD n trong nhZng n.m tiF p theo.

. u:
 :
 3.2.. Nhi 2m v 8  nghi
 3.2
 nghiê
ên c .
u
- H3 th0ng hóa cD  s
 sE  lý
 lý lu+n vS nâng cao ch]t l>C ng
ng *R i ng[ CBCC c] p
xã;
- Phân tích th=c tr 5ng nâng cao ch]t l>C ng
ng *Ri ng[ CBCC c] p xã cAa
huy3n H Zu L[ng, t\nh L5ng S D n,
n, qua *ó xác *;nh > u *i^m, nhZng v]n *S còn
tLn t5i cAa ho5t *R ng này;


 

8
- %S  xu]t các ph>D ng
ng h>I ng,
ng, gi9i pháp nhjm nâng cao ch]t l >C ng
ng *R i
ng[ CBCC c] p xã c Aa huy3n HZu L[ng, t\nh L5ng SD n.
n.

4. $J
$Jii tIf 
tIf ng,
ng, phh
phhm vi nghiên cb 
cb u
4.1. 9: i t $% 
$% ng
ng nghi ên c .
. u:
u
 :

Các ho5t *R ng nâng cao ch]t l>C ng
ng *R i ng[ CBCC c] p xã.
4.2.. P
4.2
Ph
h7m vi ng
nghi
hiê
ên c .
. u:
u
 :

- V S n Ri dung: Lu+ n v .n ch\  t+ p trung nghiên c? u nâng cao ch]t l >C ng
ng

*Ri ng[ CBCC c] p xã.
- VS thP i gian: giai *o5n 2010 – 2014.
- VS không gian: các xã cAa huy3n HZu L[ng, t\nh L5ng SD n.
n.
5. PhIg 
PhIg ng
ng pháp nghiên cb 
cb u
 5.1.. Ph$& ng
 5.1
ng pháp
pháp thu
thu th; p tài li 2u:

%ây là ph>D ng
ng pháp truySn th0ng *>C c sM  dNng trong phOn lI n các
nghiên c?u. Các nguLn tài li3u cOn thu th+ p t>D ng
ng *0i * a d5ng, phong phú bao
gLm các tài li3u *ã *>C c xu]t b9n, tài li3u cAa cD  quan
  quan l>u tr Z, tài li3u trên
Internet.
 5.2.. Ph$& ng
 5.2
ng pháp
pháp ( ii  
SM dNng *iSu tra bjng b9ng hVi, s0 phiFu phát ra là 200 phiFu.
Mhi xã, th; tr ]n *>C c ti Fn hành phát phiFu tr 9 l P i câu hVi g Lm 7 phiFu,
 bao g Lm các *0i t>C ng
ng nh> sau: *0 i t>C ng
ng là CBCC c] p xã
x ã là 4 phi Fu/xã; *0 i
t>C ng
ng là quOn chúng nhân dân E  xã,
 xã, th; tr ]n là 3 phiFu/xã. Và phát phiFu *iSu
tra tr 9 lP i câu hV i cho *0i t>C ng
ng là CBCC c] p huy3n: 18 phiFu.
K Ft qu9 thu vS các phiFu *iSu tra nh>  sau: S0 ph
 phiiFu phát ra: 200 phiFu;
S0 phiFu thu vS: 200 phiFu; S0  phiFu hC  p l3: 200 phiFu.


 

9
 5.3.. Ph$& ng
 5.3
ng pháp phâ
phân
n tí
tích,
ch, t >>  ng
ng h% 
 p,
 p, so sá
sánh:
nh:

 Nhìn chung, các tài li3u vS  nâng cao ch]t l>C ng
ng CBCC *S u viFt mRt
cách khái quát, có nhiSu nguLn s0  li3u khác nhau…Do *ó, cOn ph9i có s= 
chK n lKc t > li3u *^ t_ ng hC  p thành các d Z li3u mang tính khái quát hóa. %Lng
thP i,i, khi sM  dNng ph>D ng
ng pháp so sánh, b9n ch]t cAa s=  vi3c si  *>C c làm rõ
và ng>P i nghiên c ?u có cD   sE   *^ phân tích th=c tr 5ng, nh+n xét và *ánh giá,

*;nh h >I ng
ng xây d =ng gi9i pháp nâng cao ch]t l>C ng
ng CBCC c] p xã c Aa huy3n
HZu L[ng, t\nh L5ng SD nn..

6. Ni
Nii dung chi tiT
tiTt
 Ngoài phOn mE   *O u, k Ft lu+n, danh mNc tài li3u tham kh9o, lu+n v.n
ng:
*>C c chia làm 3 ch>D ng:
CH" 
CH
" NG
NG I: C" 
C"   S]  LÝ
  LÝ LU=
LU=N Vj NÂNG CAO CH1
CH1T L2 NG
NG

$*II NG3
$*
NG3 CÁN B*
B*, CÔNG CH6 
CH 6 C C1
C1P XÃ
CH" 
CH
" NG
NG II: THB 
THB C TR %NG NÂNG CAO CH1
CH1T L2 NG
NG $*
$*II
NG3
NG
3  CÁN B*
B*, CÔNG CH6 
CH6 C C1P XÃ C8
C8A HUY:
HUY:N H; U L3NG,
TL %NG S" 
S " N
CH" 
CH
" NG
NG III: PH" 
PH" NG
NG HN NG
NG VÀ GIA
GIA I PHÁP NÂNG CAO
CH1 T L2 NG
CH1
NG $*
$*II NG
NG3
3  CÁN B*
B*, CÔNG CH6 
CH6 C C1P XÃ C8
C8A
HUY:
HUY
:N H; 
H; U L3
L3NG, T<
TL%NG S" 
S " N
K -T LU=
LU=N
DANH MW
MWC TÀI LI:
LI:U THAM KHA
KHAO
PHW
PH
W L
 LW
WC


 

10

CH" 
CH
" NG
NG 1: C" 
C"   S] 
S]  LÝ
 LÝ LU=
LU=N Vj
Vj NÂNG CAO
CH1
CH
1T L2 
L2 NG
NG $*
$*II NG3
NG3 CÁN B*
B*, CÔNG CH6 
CH6 C C1
C1P XÃ
1.1. Khái nie
niem, phân loh
lohi và vai trò ck
c ka cán bi
bi, công chb 
chb c cl
clp xã
1.1.1.
1.1
.1. K há
háii ni 2m
1.1.1.1. Cán b , công ch : c

Theo Lu+t CBCC s0  22/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 n .m 2008 cAa
Qu0 c hRi, quy *;nh theo kho 9n 1 và 2, *iSu 4, ch>D ng
ng I nh> sau:
Cán bR là công dân Vi3t Nam, *>C c b Ou cM , phê chuan, b_  nhi3m giZ 
ch?c vN, ch?c danh theo nhi3m k e  trong cD   quan cAa %9ng CR ng s9n Vi3t
 Nam, Nhà
N hà n>I c,
c, t_ ch?c chính tr ; - xã hRi E  trung
 trung >D ng,
ng, E  t t\nh, thành ph0 tr =c
thuRc trung >D ng
ng (sau *ây gKi chung là c ] p t \nh), E  huy
 huy 3n, qu+n, th; xã, thành
 ph0  thuRc t\nh (sau *ây gKi chung là c] p huy3n), trong biên chF  và h>E ng
ng
l>D ng
ng t` ngân sách nhà n>I cc..
Công ch?c là công dân Vi3t Nam, *>C c tuy^n dNng, b_  nhi3m vào
ng5ch, ch?c vN, cchh?c danh trong cD  quan
 quan cAa %9 ng CR ng s 9n Vi
V i3t Nam, Nhà
n>I cc,, t_  ch?c chính tr ; - xã hRi E  trung
  trung >D ng,
ng, c] p t\nh, c] p huy3n; trong cD  
quan *D n v;  thuRc Quân *R i nhân dân mà không ph9i là s 6   quan, quân nhân
chuyên nghi3 p, công nhân qquu0c phòng; trong cD  quan,
  quan, *D n v ;  thuRc Công an
nhân dân mà không ph9i là s 6  quan,
 quan, h5 s 6  quan
 quan chuyên nghi3 p và trong
tro ng bR máy
lãnh *5o, qu9n lý cAa *D n v;  s=  nghi3 p công l+ p cAa %9 ng CRng s9n Vi3t
 Nam, Nhà n>I cc,, t_  ch?c chính tr ;  - xã hRi (sau * ây gKi chung là *D n v;  s= 
nghi3 p công l+ p), trong biên
b iên ch F và h>E ng
ng l>D ng
ng t ` ngân sách Nhà n>I c;
c; *0 i
vI i công ch?c trong bR  máy lãnh *5o, qu9n lý cAa *D n v ; s=  nghi3 p công
cô ng l + p
thì l>D nngg *>C c *9 m b9o t ` quf l>D ng
ng c Aa *D n v ; s= nghi3 p công
cô ng l+ p theo quy

*;nh cAa Pháp lu+t.


 

11
1.1.1.2. Cán b , công ch : c c> 
 p xã

Cán bR xã, ph>P ng,
ng, th;  tr ]n (sau *ây gKi chung là c] p xã) là công dân
Vi3t Nam, *>C c bOu cM giZ ch?c vN theo nhi3m k e trong Th>P ng
ng tr =c H% ND,
UBND, Bí th>, Phó bí th>  %9ng Ay, ng>P i *?ng *Ou t_  ch?c chính tr ;  - xã
hRi; công ch?c c] p xã là công dân Vi 3t Nam *>C c tuy^n dNng giZ  mR t ch?c
danh chuyên môn, nghi3 p vN  thuRc UBND c] p xã, trong biên chF  và h>E ng
ng
l>D ng
ng t` ngân sách Nhà n>I cc..
1.1.2. P hâ
hân
n lo7i cán
cán b) , cô
công ch
ch. c c  
 p
  xã

Theo quy *;nh t5i Ngh;  *;nh s0  92/2009/N% CP ngày 22/10/2009 cAa
Chính phA  quy *;nh vS  ch?c danh, s0  l>C ng,
ng, m Rt s0   chF  *R , chính sách *0 i
vI i CBCC c] p xã, ph>P ng,
ng, th;  tr ]n và nhZng ng>P i ho 5t *Rng không chuyên
trách E   c] p xã; *R i ng [ CBCC c] p xã bao gLm: Cán bR chuyên trách c] p xã;
Cán bR không chuyên trách c ] p xã; Công ch ?c c] p xã.
1.1.2.1. Cán b chuyên trách c> 
 p xã

Cán bR chuyên trách c] p xã là nhZng cán bR   ph9i dành phOn lI n thP i
gian lao *R ng, làm vi3c công *^ th =c hi3n ch ?c trách *>C c giao, bao gLm: Bí
th>, Phó Bí th>  %9 ng Ay, Th>P ng
ng tr =c %9ng Ay (nD i có Phó Bí th>  chuyên
trách công tác %9 ng), Bí th>, Phó Bí th> chi b R (n D i ch >a thành l+ p %9 ng Ay
c] p xã); ChA  t;ch, Phó ChA  t;ch H % ND; ChA t ;ch, Phó ChA  t;ch UBND; ChA 
t;ch Xy ban MUt tr +n t_ qu0c; Bí th> %oàn thanh niên CRng s9n H L Chí Minh;
ChA  t;ch HRi liên hi3 p phN  nZ; ChA  t;ch HRi nông dân; Ch A  t;ch HRi c=u
chiFn binh Vi3t Nam.
1.1.2.2. Cán b không chuyên trách c>  p xã

Cán bR  không chuyên trách c ] p xã là nhZng ng>P i ch\  tham gia vi3c
công trong mRt ph On thP i gian lao *Rng. C.n c?  h>I ng
ng d Jn cAa Trung >D ng,
ng,


 

12
UBND c] p t\nh quy *; nh khung vS  s0   l>C ng
ng và m?c phN  c] p cho cán bR 
không chuyên trách trong h3 th0ng chính tr ; E  c
 c] p xã (k ^ c9 tr >E 
>E ng
ng thôn). Bao
gLm: Tr >E 
>E ng
ng ban T_   ch?c %9 ng, ChA  nhi3m Xy ban ki^m tra %9 ng, Tr >E 
>E ng
ng
Ban Tuyên giáo và 01 cán b R V .n phòng %9 ng Ay; Phó tr >E 
ng công an; Phó
>E ng
Ch\ huy tr >E 
>E ng
ng quân s=; Cán bR k F ho 5ch-giao thông-thAy lC i-nông,
i-nông, lâm, ng>,
diêm nghi3 p; Cán bR  Lao *Rng-Th>D ng
ng binh và Xã h Ri; Cán bR Dân s0-Gia

*ình và tr l em; ThA  quf-v.n th>-l>u tr Z; Cán bR  ph
 p hN trách *ài truySn thanh;
Cán bR  qu9n lý nhà v.n hóa; Phó ChA t;ch Xy ban mUt tr +n T _ qu 0c; Phó các

*oàn th^ c] p xã: %oàn Thanh niên CRng s9n H L Chí Minh, HRi Liên hi3 p Ph N 
nZ, HRi Nông dân, HRi C=u chiFn binh; ChA t;ch H Ri ng>P i cao tu_ i; ChA t;ch
HRi ChZ th+ p *V Vi3t Nam.
1.1.2.3. Công ch: c c> 
 p xã

Công ch?c c ] p xã làm công tác chuyên môn,
m ôn, giúp UBND c] p xã qu9n
lý trên các l  6 6 nh
nh v =c, bao gLm: Tr >E 
>E ng
ng Công an; Ch\ huy tr >E 
>E ng
ng quân s=; V .n
 phòng - Th0ng kê; %;a chính - Xây d=ng - % ô th;  và môi tr >P 
>P ng
ng (*0 i vI i
 ph>P ng,
ng, th; tr ]n) hoUc *;a chính - nông nghi3 p - xây
x ây d=ng và môi tr >P 
>P ng
ng (*0 i
vI i xã); Tài chính - K F toán; T> pháp - HR t;ch; V.n hóa - xã hR i.
1.1.3. V  @  trí,
 trí , vai
vai trò c 0a () i ng+ cán b) , cô
công
ng ch
ch. c c  
 p
  xã

CBCC có m Rt v; trí, vai trò r ]t quan tr Kng trong quá trình ho5t *Rng cAa
 bR máy nhà n>I c,
c, cN th^ nh> sau:
- M t là, CBCC c> 
 p xã là ng .@ 
.@ i t OO   ch: c th- c hi=n các ch7   tr .) 
.) ng,
ng,
chính sách c7a  SNng và Nhà n .G c *  28a ph.) ng.
ng. 

 NFu xét trên góc *R   h3  th0ng t_  ch?c hành chính Nhà n>I c thì chính
quySn c ] p xã là m Rt khâu, mRt bR  ph +n c ]u thành c Aa h 3 th 0 ng t_ ch ?c chính
quySn Nhà n>I c t` Trung >D nngg *Fn *;a ph
p h>D ng.
ng. Chính quySn Trung >D ng
ng có
ch?c n.ng ho5ch *; nh, ban hành chính sách, pháp lu+t *^  qu9n lý, *iSu hành


 

13
 phát tri^n KT- XH cAa *]t n>I c;
c; chính quySn c] p t\nh, c] p huy 3n là c] p trung
gian có ch?c n.ng truySn *5 t, h>I ng
ng d Jn, ch\ *5o tri^n khai; còn chính quySn
c] p xã
x ã là c] p tr =c ti F p t_ ch?c th=c hi 3n các chA tr >D 
>D ng
ng chính sách cAa %9 ng
và chính quySn c] p trên vào *P i s0ng nhân dân. Do v+y, m Ki chA  tr >D 
ng,
>D ng,
chính sách cAa %9 ng và Nhà n>I c ban hành dù r ]t * úng *Wn, nh>ng nFu
không *>C c *Ri ng[ CBCC c] p xã ph_  biFn, t_  ch?c th=c hi3n t0t E  các
  các *;a
 ph>D ng
ng thì các chA  tr >D 
>D ng,
ng, chính sách *ó c[ng không th^  *i vào *P i s0ng,
 phát huy hi 3u qu9 nh> mong mu0 n.

%^  th=c hi 3n t 0t vai trò này, ng>P i CBCC c] p xã ph9i luôn c+ p nh +t và
nWm vZng các chA  tr >D 
>D ng,
ng, *>P ng
ng l0i cAa %9ng và chính sách, pháp lu +t cAa
 Nhà n>I c;
c; tuyên truySn, ph_ bi Fn, gi9i thích *^ nhân dân hi^u rõ mNc *ích, ý
ngh 6 aa,, lC i ích c Aa vi3c th=c hi3n; *L ng thP i h>I ng
ng dJn, tri^n khai, *ôn *0c,
ch\  *5 o nhân dân th=c hi3n k ;  pp thP i,i, có hi3u qu9 các chA  tr >D 
>D ng,
ng, chính sách

*ó. MUt khác, ng>P i CBCC c] p xã
x ã ph
p h9i luôn trung thành, t+n tNy, tiên phong
trong vi3c ch] p hành m Ki chA  tr >D 
>D ng,
ng, chính sách c Aa %9 ng, Nhà n>I c *^ 
nhân dân tin t >E ng
ng noi theo.
-  Hai là, CBCC c>  p xã là ng .@ 
.@ i tr --  c tiJ  p quNn lý, 2 iM u hành, 2Nm bNo
m
2ng chính tr 8 , , KTK T- XH, qu' c phòng và an ninh... *   28a ph.) ng
ng di/ n

ra trong khuôn kh O  pháp
 pháp lu, t. 

Theo quy *;nh c Aa pháp lu+t, chính quySn c] p xã
x ã có ch?c n.ng, nhi3m
vN qu 9n lý, *iSu hành mKi ho5t *Rng, chính tr ;, KT- XH, qu0c phòng, an ninh
trên *;a bàn c] p xã và *9m b9o cho các ho5t *R ng trên diGn ra trong khuôn
kh_ pháp lu+t. CBCC c] p xã là chA th^ qu9n lý trong b R  máy chính quySn c] p
xã. BE i v+y, CBCC c] p xã là ng>P i tr =c tiF p qu9n lý mKi ho5t *R ng: chính tr ;,
KT- XH, qu0c phòng, an ninh di Gn ra trên *;a bàn c] p xã
x ã và *9m b 9o cho các
ho5t *Rng trên diGn ra bình th>P ng,
ng, trong khuôn kh_ pháp lu+t.


 

14

%^   làm t0t vai trò này, ng>P i CBCC c] p xã ph9i nWm vZng các quy
*;nh cAa lu+t pháp, các v.n b9n cAa c] p trên, có kiFn th?c vS  qu9n lý hành
chính Nhà n>I c,
c, qu9n lý kinh tF, chuyên môn nghi3 p vN phù hC  p, *Lng thP i
 ph9i công tâm, t+n tNy, g>D ng
ng m Ju, nêu cao tinh thOn trách nhi3m tr >I 
>I c %9 ng,
 Nhà n >I c và nhân dân.
- Ba là, CBCC c > 
 p xã là ng .@ 
.@ i
quy M n l ?
?  i c7a nhân dân

2F i di =n cho ý chí, nguy=n v
28a ph .) ng;
ng; 2> u tranh và bNo v = các quyM n l ?
?  i chính

2 áng
áng c7a ng .@ 
.@ i dân khi b8 vi phFm, 26ng th@ i ph Ni luôn ch$m lo cNi thi=n và
nâng cao 2@ i s' ng
ng v , t ch> t và tinh thHn c7a nhân dân.

Xu]t phát t`  b9n ch]t, Nhà n>I c ta là nhà n>I c cAa dân, do dân và vì
dân. Chính quySn Nhà n>I c do nhân dân l+ p ra *^  qu
 q u9n lý, *iSu hòa các m 0i
quan h3  xã hRi, ch.m lo và b 9o v3  quySn và lC i ích hC  p pháp cAa nhân dân.
Do v +y, ngoài vai trò là ng>P i qu 9n lý, th=c thi quySn hành; ng>P i CBCC c] p
xã còn có vai trò là ng >P i *5 i di 3n cho ý chí và quySn lC i c Aa nhân dân. PhOn
lI n,
n, CBCC c] p xã là ng>D i *;a ph>D ng,
ng, ngoài thP i gian làm vi3c theo quy

*;nh, hK còn tr EE   vv S tham gia lao *Rng, s9n xu ]t vI i gia * ình, vI i nhân dân *;a
 ph>D ng.
ng. Các quySn lC i và ngh 6 a vN  cAa ng>P i CBCC và ng>P i dân cD   b9n
th0ng nh]t vI i nhau. MK i tâm t>, nguy3n vKng cAa nhân dân, ng>P i CBCC
c] p xã *S u có th^ h
 hii^u và chia sl. BE i v +y, ng>P i CBCC c] p xã ph9i luôn là
ng>P i *5i di 3n cho ý chí và nguy3n vKng c Aa nhân dân, nWm bWt, t _ng h C  p và
 ph9n ánh nhZng *S x
 xuu]t, kiFn ngh; c Aa ng
n g>P i dân lên %9ng và Nhà n>I c c] p
trên; *L ng thP i ph9i th>P ng
ng xuyên quan tâm xây d =ng và t_   ch?c tri^n khai
các ch>D ng
ng trình, *S án phát tri^n KT- XH E   *;a ph>D ng,
ng, ch.m lo *Fn mKi
mUt *P i s0ng v+t ch]t và tinh thOn tI i mK i ng >P i dân. Nh>  ChA  t;ch HL Chí
Minh t`ng c.n dUn: "Cán b R  v`a là mRt ng
n g>P i lãnh *5o, v`a là ng>P i *Oy t I  
trung thành cAa nhân dân".