Tải bản đầy đủ

Chuyen de TV. luyentu va cau lop 5


Ng­êi thùc hiÖn : TrÇn ThÞ Lµnh
5
2
Chuyªn ®Ò : TiÕng ViÖt
Ph©n m«n : LuyÖn tõ vµ c©u

Thø t­ ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2010
LuyÖn tõ vµ c©u:
* ThÕ nµo lµ tõ nhiÒu nghÜa ?
Tõ nhiÒu nghÜa lµ nh÷ng tõ
KiÓm tra bµi cò:

Thø t­ ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2010
LUN TËP VỊ Tõ NHIỊU NGHÜA
Bài 1: Tìm ở cột B lời giải nghóa thích hợp cho từ chạy trong mỗi
câu ở cột A :
Lun tõ vµ c©u:
1.Bé chạy lon ton trên sân.
2.Tàu chạy băng băng trên
đường ray.

3.Đồng hồ chạy đúng giơ.ø
4.Dân làng khẩn trương
chạy lũ
a)Hoạt động của máy móc.
b) Khẩn trương tránh những điều không may
sắp xảy đến.
c)Sự di chuyển nhanh của phương tiện giao
thông.
d) Sự di chuyển nhanh bằng chân.
A B

Thø t­ ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2010
LUN TËP VỊ Tõ NHIỊU NGHÜA
Lun tõ vµ c©u:
Bé chạy lon ton trên sân.
Tàu chạy băng băng trên
đường ray.
Đồng hồ chạy đúng giờ.
Dân làng khẩn trương chạy
lũ.
A
B
PHIÕU TH¶O LN
Ho¹t ®éng cđa m¸y mãc
KhÈn tr­¬ng tr¸nh nh÷ng ®iỊu kh«ng may
s¾p x¶y ra
Sù di chun nhanh cđa ph­¬ng tiƯn giao th«ng

Sù di chun nhanh b»ng ch©n
Ho¹t ®éng cđa m¸y mãc
Thảo luận
nhóm 4
Bài 1: Tìm ở cột B lời giải nghóa thích hợp cho từ chạy trong mỗi
câu ở cột A :

Thø t­ ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2010
LUN TËP VỊ Tõ NHIỊU NGHÜA
Lun tõ vµ c©u:
BÐ ch¹y lon ton trªn s©n.
Tµu ch¹y b¨ng b¨ng trªn ®­êng ray.
§ång hå ch¹y ®óng giê.
D©n lµng khÈn tr­¬ng ch¹y lò.
A
B
Ho¹t ®éng cđa m¸y mãc
KhÈn tr­¬ng tr¸nh nh÷ng ®iỊu kh«ng may
s¾p x¶y ra
Sù di chun nhanh cđa ph­¬ng tiƯn giao th«ng

Sù di chun nhanh b»ng ch©n
Bài 1: Tìm ở cột B lời giải nghóa thích hợp cho từ chạy trong mỗi
câu ở cột A :

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×