Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

Bai tap chuong N-P đầy đủ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (100.45 KB, 3 trang )

BÀI TẬP CHƯƠNG NITƠ – PHOTPHO
Bài 1 : Viết phương trình phản ứng xãy ra ( nếu có ) :
a. Fe
3
O
4
+ HNO
3(l)
→ b. Ca
3
N
2
+ H
2
O

→ c. Ag + HNO
3(l)
→ d. Al + HNO
3(đ, nguội)

e. P + HNO
3(đ)
→ f. (NH
4
)
2
SO
4
+ BaCl
2


→ h. N
2
+ Cl
2
→ g. NaNO
3
+ H
2
SO
4(đ)

k. FeCl
2
+ HNO
3
→ l. H
2
SO
4(đ)
+ P → m. H
3
PO
4
+ NaOH
 →
2:1
n.Ca
3
(PO
4

)
2
+ H
2
SO
4

Bài 2: Hoàn thành chuỗi phản ứng sau : ( ghi đầy đủ điều kiện nếu có )
a. NaNO
2

1
N
2

2
Mg
3
N
2

3
NH
3

4
Cu
5
Cu(NO
3

)
2

6
Cu(OH)
2

7
[Cu(NH
3
)
4
](OH)
2


8
CuO
9
N
2

11
Fe(OH)
2

12
Fe(NO
3
)

3

13
Fe
2
O
3

14
Fe(NO
3
)
3

b. N
2

1
NH
3

2
NO
3
NO
2

4
HNO
3


5
NaNO
3

6
NaNO
2

7
HCl
8
NH
4
Cl
9
NH
3

10
(NH
4
)
2
SO
4

8
NH
4

NO
3

9
Al(NO
3
)
3
1 0
Al(OH)
3

11
NaAlO
2
12
Al(OH)
3
c. (NH
4
)
2
CO
3

1
NH
3

2

Cu
3
NO
4
NO
2

5
HNO
3

6
H
2
SO
4

7
NO

13
HCl
14
AgCl
15
[Ag(NH
3
)
2
]OH


+ X
NO
+ X
NO
2

 →
+
OHX
2
Y
+ Z
Ca(NO
3
)
2
d. N
2

 →
+
2
H
M
+ X
NO
+ X
NO
2


 →
+
OH
2
Y
+ M
NH
4
NO
3
e. oxi
1
axit nitric
2
axit photphoric
3
canxi photphat
4
canxi đihiđrophotphat.
f. Quặng photphorit
1
P
2
P
2
O
5

3

H
3
PO
4

4
(NH
4
)
3
PO
4

5
H
3
PO
4

6
canxi photphat
g. oxi
1
axit nitric
2
axit photphoric
3
canxi photphat
4
canxi đihiđrophotphat.

Bài 3 : Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất sau
a. HNO
3
, NaCl, HCl, NaNO
3
.
b. (NH
4
)
2
SO
4
, NH
4
NO
3
, KCl, KNO
3
.
c. NH
4
Cl, (NH
4
)
2
SO
4
, Na
2
SO

4
, NaNO
3
.
d. Na
3
PO
4
, NaCl, NaNO
3
, HNO
3
, H
3
PO
4
e. HNO
3
, HCl, H
2
SO
4
, H
2
S. f. KNO
3
, HNO
3
, K
2

SO
4
, H
2
SO
4
, KCl, HCl.
g. Mg(NO
3
)
2
, MgCl
2
, MgSO
4
, CuSO
4
, CuCl
2
, Cu(NO
3
)
2
.
.
Bài 4 : Hòa tan hoàn toàn 12,8g một kim loại A có hóa trị hai vào dung dịch HNO
3
60% ( d = 1,365g/ml ) thì thu
được 8960ml khí màu nâu đỏ ( đktc ). a. Xác định tên kim loại A.
b. Tính thể tích dung dịch HNO

3
cần dùng. - Đáp án : a. Đồng ( Cu ); b.
.ml4,615V
3
HNO
=
Bài 5 : Hòa tan hoàn toàn 1,2g một kim loại vào dung dịch HNO
3
dư thì thu được 134,4ml khí N
2
(đktc). Xác định
tên kim loại. - Đáp án : Canxi ( Ca ).
Bài 6 : : Cho 44g NaOH vào 39,2g dung dịch axit photphoric. Muối nào được tạo thành ? Tính khối lượng muối
đó ? - Đáp án :Hỗn hợp hai muối( Na
2
HPO
4
và Na
3
PO
4
); m
muối
= 63,4g.
Bài 7 : Hòa tan hoàn toàn 2,5g một hỗn hợp gồm đồng, sắt và vàng vào dung dịch HNO
3
25% thì thu được 672ml
khí không màu hóa nâu trong không khí (đktc) và 0,02g bã rắn không tan.
a. Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
b. Tính khối lượng dung dịch HNO

3
đã dùng.
- Đáp án : a. %m
Cu
= 76,8%; %m
Fe
= 22,4%; %m
Au
= 0,8%; b.
.g24,30m
3
ddHNO
=
Bài 8 : Đốt cháy hoàn toàn 6,2g P trong oxi dư. Cho sản phẩm tạo thành tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 32%
tạo ra muối Na
2
HPO
4
.
a. Tính khối lượng dung dịch NaOH đã dùng. b. Tính nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch thu được.
Đáp án : a. m
dd
= 50g; b. C%
(ddmuối)
= 44,24%.
Bài 9 : Đốt hoàn toàn 6,8g một hợp chất A thì thu được 14,2g P
2
O
5
và 5,4g H

2
O. Nếu cho 37ml dung dịch NaOH
32% ( d = 1,35g/ml ) tác dụng với sản phẫm tạo thành của phản ứng thì tạo ra dung dịch muối gì ? Có nồng độ % là
bao nhiêu ? Cho biết CTPT của A. Đáp án : muối axit ( Na
2
HPO
4
);
%8,40C%
42
HPONa
; PH
3
.
Bài 10 Hoà tan hoàn toàn 6,4g một kim loại chưa biết vào dung dịch HNO
3
thì thu được 4480ml (đktc), chất khí
chứa 30,43%N và 68,57%O, tỉ khối của chất khí đó đối với H
2
là 23. Xác định tên kim loại.
Đáp án : Đồng ( Cu ).
Bài 11 : Hòa tan hoàn toàn 2,72g hỗn hợp gồm Fe và Fe
2
O
3
vào trong 100ml dung dịch HNO
3
đặc, nóng 2M dư thì
thu được 1344ml khí màu nâu đỏ (đktc).
a. Xác định thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

b. Tính nồng độ mol/l của dung dịch HNO
3
sau phản ứng.
Đáp án : a. %m
Fe
= 41,2%;
%8,58m%
32
OFe
=
; b.
.M7,0C
)HNO(M
3
=
Bài 12 : Cho 23,1g hỗn hợp gồm Al và Al
2
O
3
vào dung dịch HNO
3
2M thì thu được 1120ml khí thoát ra và hóa nâu
trong không khí ( ở 0
o
C và 2atm ).
a. Xác định thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.
b. Tính thể tích của dung dịch HNO
3
cần dùng khi có sự hao hụt 20%.
Đáp án : a.%m

Al
= 11,7%;
%3,88m%
32
OAl
=
; b.
.ml960V
3
HNO
=
Bài 13 : Cho18,5g hỗn hợp Fe
3
O
4
và Fe tác dụng với 200ml dung dịch HNO
3(l)
đun nóng và khuấy đề sau khi phản
ứng xãy ra hoàn toàn thì thu được 2240ml khí không màu hóa nâu trong không khí (đktc) , dung dịch Z
1
và còn lại
1,46g kim loại.
a. Tính nồng độ mol của dung dịch HNO
3
.
b. Tính khối lượng của dung dịch muối Z
1
. - Đáp án :
M2,3C
)3

HNO(M
=
;
.g6,48m
1
Z
=
Bài 14 : Hòa tan hoàn toàn 7,6g hỗn hợp gồm đồng và sắt vào dung dịch HNO
3
2M loãng dư thì thu được 2240ml
khí thoát ra và khí này hóa nâu trong không khí( đktc).
a. Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
b. Tính thể tích dung dịch HNO
3
đã dùng, biết rằng đã dùng dư 10% so với lượng phản ứng.
- Đáp án : a. %m
Cu
= 36,8%; %m
Fe
= 63,2%; b.
.ml440V
3
HNO
=
Bài 15. Hòa tan hoàn toàn 3,68g hỗn hợp gồm kẽm và nhôm vào 250ml dung dịch HNO
3
1M loãng vừa đủ. Sau
phản ứng kết thúc thì thu được ba muối. Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong
hỗn hợp ban đầu. - Đáp án : %m
Zn

=70,7%; %m
Al
=29,3%.
Bài 16 : Hòa tan hoàn toàn 11,9g một hỗn hợp sắt và kẽm vào dung dịch HNO
3
đặc nguội thì thu được 3584ml khí
màu nâu đỏ thoát ra ( đktc ) và dung dịch X.
a. Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
b. Tính khối lượng kết tủa khi cho 96ml dung dịch NaOH 2,5 M vào dung dịch X.
- Đáp án : a. %m
Fe
= 56,47%; %m
Zn
= 43,52%; b. m = 3,96g.
Bài 17 : : Hòa tan hoàn toàn 1,86g hỗn hợp gồm magiê và nhôm vào 75,6g dung dịch HNO
3
25%. Sau phản ứng kết
thúc thì thu được 560ml khí N
2
O và dung dịch X.
a. Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
b. Cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH 25% (d = 1,28g/ml) cho vào dung dịch X thì thu được : lượng kết tủa
lớn nhất, lượng kết tủa nhỏ nhất.
- Đáp án : a. %m
Mg
=12,9%; %m
Al
=87,1%; b. V
NaOH
= 31,25ml; V

NaOH
= 38,75ml
Bài 18: Hòa tan hoàn toàn một hỗn hợp nhôm và đồng vào dung dịch HNO
3
đặc nguội thì thu được 3584ml khí
màu nâu đỏ thoát ra ( đktc ). Nếu cũng cho lượng hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thì thu được
4032ml khí thoát ra ( đktc ) và dung dịch X.
a. Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
b. Tính khối lượng kết tủa khi cho 168ml dung dịch NaOH 2,5 M vào dung dịch X.
- Đáp án : a. %m
Al
= 38,76%; %m
Cu
= 61,24%; b. m = 4,68g.
Baøi 19 : Hòa tan hoàn toàn một hỗn hợp nhôm và đồng vào dung dịch HNO
3
loãng vừa đủ thì thu được 3584ml
khí không màu hóa nâu trong không khí thoát ra ( đktc ) và dung dịch X. Nếu cũng cho lượng hỗn hợp trên tác dụng
với dung dịch H
2
SO
4
loãng thì thu được 2688ml khí thoát ra ( đktc ).
a. Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
b. Tính khối lượng kết tủa khi cho 650ml dung dịch NaOH 1,25 M vào dung dịch X.
- Đáp án : a. %m
Al
= 21,95%; %m
Cu
= 78,05%; b. m

ktủa
= 14,88g.
Baøi 20 : Hòa tan hoàn toàn một hỗn hợp kẽm và sắt vào dung dịch HNO
3
loãng vừa đủ thì thu được 3584ml khí
không màu hóa nâu trong không khí thoát ra ( đktc ) và dung dịch X. Nếu cũng cho lượng hỗn hợp trên tác dụng với
dung dịch H
2
SO
4
loãng thì thu được 4480ml khí thoát ra ( đktc ).
a. Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
b. Nếu cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch X. Sau phản ứng kết thúc, lọc lấy kết tủa và đun nóng kết tủa
này trong không khí đến khối lượng không đổi thì thu được bao nhiêu gam chất rắn.
- Đáp án : a. %m
Fe
= 36,84%; %m
Zn
= 63,16%; b. m
chất rắn
= 6,4g.
Baøi 21 Hòa tan hoàn toàn một kim loại M vào dung dịch HNO
3
vừa đủ thì thu được một dung dịch A và không
thấy khí thoát ra. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch A thì thấy khí thoát ra 2240ml (đktc) và 23,2g kết tủa.
Xác định tên kim loại M. - Đáp án : Magiê ( Mg ).
Baøi 22 : Hòa tan hoàn toàn 14,89g một hỗn hợp gồm magiê, nhôm và vàng vào 137,97gdung dịch HNO
3
thì thu
được 3584ml khí không màu hóa nâu trong không khí (đktc) và 9,89g chất rắn.

a. Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
b. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch HNO
3
đã dùng.
- Đáp án : a. %m
Mg
= 19,34%; %m
Al
= 14,51%; %m
Au
= 66,15%; b.
%.5,36%C
3
ddHNO
=
Baøi 23 : Hòa tan hoàn toàn một hỗn hợp kẽm và sắt vào dung dịch HNO
3
loãng vừa đủ thì thu được 3584ml khí
không màu hóa nâu trong không khí thoát ra ( đktc ) và dung dịch X. Nếu cũng cho lượng hỗn hợp trên tác dụng với
dung dịch H
2
SO
4
loãng thì thu được 4480ml khí thoát ra ( đktc ).
a. Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
b. Nếu cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch X. Sau phản ứng kết thúc, lọc lấy kết tủa và đun nóng kết tủa
này trong không khí đến khối lượng không đổi thì thu được bao nhiêu gam chất rắn.
- Đáp án : a. %m
Fe
= 36,84%; %m

Zn
= 63,16%; b. m
chất rắn
= 6,4g.

Xem Thêm

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×