Tải bản đầy đủ

KIÊM TRA VẬT LÝ 9 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011 (ĐỦ BỘ ).doc

Trờng THCS Ho Lc
Bài kiểm tra định kỳ
Môn Vật Lý 9 Năm học 2010-2011
(Bài kiểm tra số 1.Thời gian: 45')
I/ Ma trận đề kiểm tra
Từ bài 1 đến
bài 16
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng
Điện trở của
dây dẫn. Định
luật ôm
1
2
2
2
3
5
5
9
Công và công
suất của dòng

điện.
1
1
1
1
Tổng
1
2
2
2
4
6
6
10
Đề bài
Bài I
Phát biểu định luật ôm cho đoạn mạch viết công thức và giải thích các đại lợng
Bài II
Cho điện trở R
1
= 20

,R
2
= 30

mắc nối tiếp
1/ Tính điiện trở tơng đơng của mạch
2/. Muốn điện trở tơng đơng của mạch có giá trị R = 75

thì phải mắc thêm vào
mạch có điện trở R3 là bao nhiêu và mắc nh thế nào ?
Bài II
Cho ba điện trở R
1
= 5

, R
2
= 10, R
3
= 15

mắc nối tiếp với nhau vào hiệu điện
thế 12V.
1. Vẽ sơ đồ mạch điện.
2. Tính điện trở tơng đơng của đoạn mạch.
3. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở.
4. Tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch.
đáp án và biểu điểm
CÂU ý NộI DUNG ĐIểM
i 1
2
Phát biểu chính xác nội dung định luật (SGK trang 8)
Sai một từ không cho điểm
+ Viết đúng công thức
U
I
R
=
+Giải thích đúng các đại lợng
1
0,5
0,5
1
+ Tóm tắt
ẹieọn trụỷ tửụng ủửụng cuỷa ủoaùn maùch
0,5
II
2
Rtđ = R
1
+R
2
=20+30 =50

Phải mắc R
3
nối tiếp vào mạch
R = R
1
+R
2
+R
3
= 75


R3 = R/ -R12 = 75-50 =25
0,5
0,5
0,5
III
Tãm t¾t
§· biÕt
R
1
= 5

R
2
= 10

R
3
= 15

U= 12V
TÝnh
1/ vÏ h×nh
2/ R
td
=
?
3/ U
1

:U
2

; U
3
=
?
4/ P=?
0,5
1
VÏ ®óng
R
2
R
2
R
3
K + -

1
2
3
4
Ta cã : R
1
nèi tiÕp R
2
nèi tiÕp R
3
* §iƯn trë t¬ng ®¬ng cđa ®o¹n m¹ch lµ
R

= R
1
+R
2
+ R
3
 R

= 5 +10 + 15 =30(

)
* Hiªu ®iªn thÕ gia hai ®Çu ®iªn trë lµ
+ Cêng ®é dßng ®iªn qua mçi ®iƯn trë lµ
12
0,4( )
30
U
I I
R
= => = = Ω
=> I
1
= I
2
= I
3
= I = 0,4(A)
+ ¸p dơng c«ng thøc :U= I.R Ta cã
U
1
=I.R
1
=> U
1
=0,4.5 = 2 (V)
U
2
=I.R
2
=> U
2
=0,4.10 = 4 (V)
U
3
=I.R
3
=> U
3
=0,4.15 =6 (V)
*c«ng st cđa m¹ch ®iƯn lµ
P = U.I => P = 0,4.30 =12(w)
0,5
0,5
1
0,5
0,5
0,5
1
Trêng THCS Hồ Lạc
Bµi kiĨm thêng xuyªn
M«n VËt Lý 9 N¨m häc 2010-2011
(Bµi kiĨm tra sè 1.Thêi gian: 15')
®Ị bµi
C©u
ThÕ nµo lµ ®iƯn trë xu¸t cđa mét chÊt ; ViÕt c«ng thøc tÝnh ®iƯn trë st cđa mét chÊt ; gi¶i thÝch
c¸c ®¹i lỵng
C©u 2
Mét bãng ®Ìn cã ®iƯn trë R
1
=600

®ỵc m¾c song song víi bong ®Ìn thø hai cã ®iƯn trë
R
2
=900

vµo hiƯu ®iƯn thÕ U
MN
=220 V. TÝnh:
a-§iƯn trë t¬ng ®¬ng cđa m¹ch?
b-Cờng độ dòng điện qua mỗi đèn?
đáp án và biểu điểm
CÂU
NộI DUNG ĐIểM
1 + Nếu chính xác khái niêm điện trở suất
+Viết đúng công thức :
l
R
S

=
+Nêu chính xác đơn vị của đại lợng
(Mỗi đơn vị 0,25 điểm )
1
0,5
1
2
Tóm Tắt
Cho Biết
R
1
=600

R
2
=900

U
MN
=220 V
Tính
R

= ?
I
1
= ? ; I
2
= ?
.Bài giải
Vỳ R
1
// R
2
a/ Điện trở tơng đơng của mạch điện là
Ta có:
1 2
1 2
. 900.600 540000
300( )
900 600 1500
R R
R
R R
= = = =
+ +

b/ Cờng độ dòng điện qua mỗi bóng đèn là
áp dụng công thức :
U
I
R
=
=>
1
1
2
2
220
0,366( )
600
220
0,244( )
900
U
I A
R
U
I A
R
= = =
= = =
0,5
0,5
2.5
1
1,5
1,5
Trờng THCS Ho Lc
Bài kiểm thờng xuyên
Môn Vật Lý 9 Năm học 2009-2010
(Bài kiểm tra số 2.Thời gian: 15')
Câu 1
Từ phổ là gì? nếu thí nghiệm dể thu đợc hình ảnh của từ phổ
Câu2
Quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái dùng xác định gì ?
Câu 3 Bài Tập
Xác định lực điện từ ở (hình 1) và các cực từ của ống dây ở (Hình2)
Hỡnh 1 Hỡnh 2

+ _
Khi thay đổi cực từ của nam châm thì lực điện từ có thay đổi không ? Vì sao ?
đáp án và biểu điểm
CU N I DUNG I M
1
+Từ phổ là hình ảnh cụ thể của cac đờng sức từ
+Có thể thu đợc từ phổ bàng cách rắc mặt sắt lên tấm nhựa
trong đặt trong từ trờng và gõ nhẹ
1
1
Dựng xỏc nh chiu ca lc t tc dng lờn dõy dn
v chiu ca ng sc t ca ng dõy
1
1
3 Xác định lực điện từ ở (hình 1) và các cực từ của ống dây ở
(Hình2)(Nh hình vễ )
Hình1
F

Hỡnh 2
+Khi thay đổi cực từ của nam châm thì lực điện từ cũng
thay đổi
+Vì lực từ phụ thuộc vào chiều của đờng sức từ của nam
châm
2
2
1
1
S
N

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×